DAGBLAD VOOR AMERSFOORT West-Duitsland hoort weer bij Europa maar vindingrijk Burgeroorlog om troon van Koningin van Sheba Suriname en Curacao krijgen meer armslag Parijse conferentie II nam belangrijke beslissingen Weer besprekingen in Indonesië .Bloedvergieten waarschijnlijk niet te vermijden in Palestina" Geen „groten" in het vuur De Mode een beminnelijke tyranne Hond ontmaskert bonnengrossier Queue of crinoline (.VANDAAG... Woensdag 17 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 972 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of f 4p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan I. Amcrsfoofe Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 623£ c De tweede Parijse conferentie, die gistermiddag haar werk vol tooide. heeft eenstemmig besloten dat West-Duitsland een aan deel moet krijgen in de West-Europese samenwerking voor het plan-Marshall. De permanente commissie, waarin alle deelnemen de landen zijn vertegenwoordigd, moet bestuderen op welke wijze. Verder werd besloten tot de oprichting van een permanente organisatie die de Amerikaanse hulp in Europa zal moeten admi nistreren, werd een nieuw rapport aan Washington over de Euro pese behoeften goedgekeurd en werden de rapporten van de tech nische commissies behandeld. Over Spanje werd alleen - en in voorzichtige bewoordingen - gesproken door de Portugese afgevaardigde; de anderen bewaar den er het stilzwijgen over. Deze conferentie kwam in feite neer op de goedkeuring van het werk dat de permanente commissie, die onder leiding van de Fransman Hervé Alphand staat, sedert de eerste conferentie heeft verricht, en het opstellen van de richtlijnen voor het werk van de commissie tot aan de volgende conferentie. Het belang rijkste werk wordt in deze overwe gend technische materie onmisken baar gedaan in de werkgroepen, die op de ingeslagen weg zullen voort gaan. belast met enige nieuwe, vér strekkende taken. Bevin sloot met een kort speechje de tweede en laatste zitting van deze conferentie Ik ben er van over tuigd, zei hij. dat het lot van Europa en de wereld beslist zal worden door de intensiteit waarmee wij de ko mende maanden zullen werken. Wij moeten klaar staan om onmiddellijk in actie te komen wanneer het Europese herstelprogramma er door is. Wij moeten de arbeidende massa hoop geven en veiligheid verschaf fen en aan allen de vrijheid verze keren. Ministers onder elkaar De conferentie was verder het toneel van een m>te diploma tieke activiteit. Bevin sprak met zijn ambtgenoten uit Denemar ken en Zweden; men neemt aan dat hij pogingen heeft gedaan hen te winnen voor de West- Europese Unie. Verder had Bevin een onderhoud met de nieuwe Ierse minister van buitenlandse zaken. Sean MacBride. Ook graaf Sforza. de Italiaanse minister van buitenlandse zaken had het druk. Hij sprak met Bevin, Bidault en de Noorse minister dr. Lange en gaf bovendien een persconferentie, waarop hij de ver wachting uitsprak dat de communis ten bij de verkiezingen in Italië zul len verliezen. Deze activiteiten worden deze week nog even voortgezet bij de ondertekening van de vijfmogend- hedenverdrag. vandaag in Brussel, en het Frans-Italiaanse protocol voor een tol - unie, Zaterdag in Turijn. Tegelijkertijd met de beslissing Hervatting van de handel op de agenda Nog dezo weck zullen de bespre kingen tussen de Nederlandse en Republikeinse delegaties worden hervat. De procedure-commissie is gisteren voor het eerst weer bijeen gekomen. Zij heeft de agenda voor de komende besprekingen opgesteld. Ecu van de belangrijkste punten op de agenda is de opening van een normale handel tussen de Republiek en de door de Nederlandse troepen bezette gebieden. De Republiek heeft bjj de Com missie van Goede Diensten een krachtig protest ingediend tegen de vorming van een voorlopige fede rale regering. Het memorandum zegt, dat bij de ondertekening van de Renville-overeenkomst de beide regeringen zich verbonden hebben samen te werken bij de totstand brenging van een politieke regeling, waaronder de vorming van een voorlopige federale regering. Het vervolgt: „De vorming van deze re gering door de luitenant-gouverneur generaal Van Mook is een eenzij dige handeling, zonder overleg met de Republiek verricht." Er wordt op gewezen dat de Re publiek het initiatief genomen heeft voor de vorming van een voorlopige federale regering bii de briefwisse ling. in Februari tussen minister president Hatta en dr. Van Mook. waarbij de Nederlanders tot een be spreking werden uitgenodigd. Van Mook zou echter het Republikeinse verzoek verworpen hebben op grond van de overweging, dat de vorming van een voorlopige regering afhan kelijk was van een politieke over eenkomst. De regering van de Republiek Indonesia heeft per brief bij de Commissie van Goede Diensten ge protesteerd tegen het feit. dat dr. Van Mook een voorlopige federale regering heeft gevormd zonder de Republiek te raadplegen. In deze brief, die deze ..eenzijdige politiek van dr. Van Mook" afkeurt, wordt de C. v. G. D. verzocht, bii de Vei ligheidsraad en de Nederlandse de legatie hiertegen te protesteren. Weerbericht ENIGE REGEN Weersverwachting tot Donderdag avond: Meest zwaar bewolkt mot later enige regen. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Weinig ver andering van temperatuur. 10 Maart: Zon op 6 48. 'onder 18.49. Maan op 10 00. onder 2.58. om Wcst-Dultsland in de West- Europese samenwerking in te scha kelen komt uit Berlijn het bericht dat deskundigen gaan beginnen met het uitwerken van details voor een fusie van de Franse zone met Bizonië. Fins tegenvoorstel aan Moskou De commissie voor buitenlandse aangelegenheden uit het Finse par lement heeft een Fins tegenvoorstel bekendgemaakt op het Russische verzoek inzake een pact van vriendschap en wederzijdse bij stand. De voornaamste punten van dit tegenvoorstel behelzen: dat het verdrag in plaats van twintig jaar tien jaar zal gelden; dat het slechts in geval van oorlog van kracht wordt: dat het Finse leger slechts gebruikt zal worden binnen de Finse grenzen of bij een aanval op Rusland via Fins grondgebied: dat Rusland Finland slechts militaire hulp zou verlenen in geval Finland erom zou ver zoeken. De tegenvoorstellen werden be- critiseerd door de Volksdemocra ten (communisten), en kregen de volledige steun van de sociaaldemo craten. Iedere parlementaire groep zal het in discussie nemen, voordat het kabinet beslist. Regeringsverklaring over Verdrag van Vijf Minister-president dr. L. J M. Beel zal vandaag omstreeks 6 uur, namens de regering in de Tweede Kamer een verklaring afleggen over het vüfmogendheden-verdrag. Het ligt in de bedoeling, dat het tijdstip dezer verklaring samenvalt met dat van de ondertekening van het verdrag te Brussel, vandaar het ongewone uur. Verwacht wordt, dat ook de pre miers der andere betrokken rege ringen terzelfdertijd een verklaring voor de parlementen zullen afleg gen. Blijde gebeurtenis in Engeland? In Londen liepen gisteren ge ruchten, aldus U.P., dat in het ge zin van prinses Elisabeth en de hertog van Edinburg in October een heuglijke gebeurtenis te ver wachten is. In het koninklijk Huis is het echter niet gebruikelijk dat eerder dan vier maanden voor de vermoedelijke datum een bevesti ging gegeven wordt. Triest rapport van UNO-commissie De commissie voor Palestina van de Veiligheidsraad heeft heden te Lake Success haar tweede rapport gepubliceerd, dat gebaseeerd is op de bevindingen van de vooruitge zonden groep van de commissie, die zich thans te Jeruzalem be vindt. In het rapport wordt er de nadruk op gelegd, dat, tenzij rust en orde worden hersteld, het niet mogelijk zal zijn het besluit van de Algemene Ver gadering uit te voeren. De commissie is daarom tot de „onvermijdelijke conclusie" gekomen, dat, wanneer het Britse mandaat eindigt, het heilige land waarschijnlijk ernstig zal hebben te lijden van administratieve chaos, wijdverbreide strijd en bloed vergieten. Over de instelling van een Jood se en Arabische voorlopige raad per 1 April, zoals in het verdelings plan werd voorzien, zegt het rap port, dat de positie van de man- daatmogendheid de instelling op die datum van deze organen uit sluit. Engelands weigering om voor het einde van het mandaat de or ganisatie van militie toe te laten, noemt de commissie „onbevredi gend" en- zij bevestigt haar eerder gemaakte gevolgtrekking, dat een internationale legermacht nodig is. VRIJWILLIGE POLITIE. Honder den mannen melden zich aan voor de vrijwillige politic, die in Nederland geformeerd zal wordenEen kijkje in een politiebureau in een dcc grote steden van het land. Naar wapenstilstand in Palestina? Na tien dagen van ogenschijnlijk ruchteloze besprekingen over het Palestijnse verdelingsvraagstuk trachten de Franse. Chinese, Rus sische en Amerikaanse gedelegeer den in de Veiligheidsraad zich een adempauze te verschaffen door een wapenstilstand tussen Joden en Arabieren te bewerken. Hun voorstel is aan de Joodse en Arabische delegaties overhandigd, die op korte termijn moeten ant woorden. Het Joodse Bureau heeft reeds bekend gemaakt dat het ..on der zekere voorwaarden" een wa penstilstand zou toejuichen. Een voorproefje levert het gebied van Tiberias, waar Maandag een wapenstilstand gesloten werd. Een ongekende toestand van vrede is in Tiberias teruggekeerd. Joden en Arabieren, die jarenlang in vrede naast elkaar hebben ge leefd. groetten elkaar vriendelijk op straat en wensten elkaar geluk met de pas bereikte toestand van vrede. Het gehele district is als in feest stemming. Een groot aantal restau rants en winkels is weer open en het leven in Tiberias wordt weer normaal. Overal elders in Palestina duurt de guerilla echter onverminderd voort. MINISTER BEVIN opende de zes- tienlanden conferentie in Parijs. De Britse afgevaardigde tijdens het uit spreken van zijn rede. „Van Heutz"-piraten niet tevreden Zes welgestelde Chinezen, die bii de sensationele roofoverval, op 15 December 1947 op het Nederlandse passagiersschip „Van Heutz" ge pleegd, door de rovers züri wegge voerd, worden nog vastgehouden op een klein eiland ln de baai van Bias. Him verblijfplaats bevindt zich op nog geen 64 kilometer afstand van Brits Hong Kong, maar zü staat onder Chinese jurisdictie en de Chi nese gendarmen durven met in ae nabijheid te komen uit vrees, dat zij door de piraten zullen worden aangevallen. Dit werd medegedeeld door zee lieden, die te Hong Kong zfin aan gekomen Vissers in de nabijheid hadden hun verteld, dat de overval op de „Van Heutz" nog het gesprek van de kust was. Zü deelden mee. dat de zeerovers een buit van een mil- lioen Amerikaanse dollars in geld en juwelen hadden gemaakt. De rovers hadden er zich echter over beklaagd, dat zij daarmee maar weinig hadden gewonnen, om dat de voorbereiding voor de over val zo kostbaar was geweest. Op 28 Januari hebben de piraten onderhandelingen over losgeld voor de zes gevangenen geopend, maar over de resultaten is niets bekend geworden. Zoons van Yemens vermoorde Imam verslaan opstandige Abdoellah el Wazir Berichten uit Yemen melden, dat Abdoellah el Wazir, de man die zich meester maakte van de troon die eens bestegen werd door de koningin van Sheba. thans met ketenen is vastgeklonken, aan de muur van een kerker in de eeuwenoude Radi-gevangenis te Sana, de hoofd stad van Yemen. De heerschappij van El Wazir heeft een maand geduurd. Abdoellah maakte zich meester van de macht nadat de bejaarde Imam van Yemen, Yehia, was vermoord in een bloedige paleisrevolutie. Thans zijn berich ten over de belegering en de val van Sana naar buiten doorgedrongen. Yehia, die na El Wazirs greep naar Yemernetische stammen, die door prins Achmed, de oudste zoon van Yehia. tot een krijgsmacht waren verzameld, hebben gedurende acht dagen de stad Sana belegerd en haar daarna in een wilde storm loop veroverd. Gedurende het be leg liepen grote aantallen aanhan gers van El Wazir naar de belege raars over, op aandrang van de mohammedaanse priesters. die trouw waren gebleven aan de zoon van de verr-\oorde Imam. De broer van prins Achmed, prins Abdoellah Seif el Islam, is uit Parijs in Cairo aangekomen en heeft daar besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de Arabische Liga over de toekom stige status van Yemen. Verwacht wordt, dat El Wazir er van zal worden be schuldigd, tot de moord op Yehia te hebben aangezet. Naar verluidt zou Imam Yehia tijdens een rit te paard in de omgeving van Sana door een regen van kogels zijn getrof fen en onmiddellijk daarna zijn overleden. Volgens de tot dusverre binnen gekomen berichten is El Wazir tot de stormaanval op Sana in Yehia's paleis gebleven. Toen hij zag. dat lieden, die sympathiseerden met prins Achmed, de poorten openden om de belegeraars binnen te laten, heeft hij nog een poging gedaan, met een troepje aanhangers de vlucht tc nemen. Zij kwamen ech ter niet ver en werden omsingeld door een groep belegeraars onder aanvoering van prins Mutaher. Wazir en zijn volgelingen werden naar de Radi-gevangenis gevoerd en daar in een kerker geketend. Het eerste wat de belegeraars deden was vier van de jongste zoons van Yehia te bevrijden, de prinsen Abbas. Kassim, Ismail en de macht gevangen waren gezet. Prins Achmed zelf bleef in Hag- ga vroeger een onaanzienlijke grenspost in de bergen van Noord- Yemen van waaruit de voorvade ren van Yehia de aanvallen van roofzuchtige Bedoeinen afsloegen thans een plaats die in Yemen op ieders lippen ligt en keerde pas na de verovering van Sana in de hoofdstad terug. Zijn strijdkrachten werden ge durende het beleg aangevoerd door prins Mutaher. Twee meningen over Spanje ..Spanje heeft jarenlang het com munisme met succes bestreden. In dien. zoals verteld wordt, het plan Marshall ten doel heeft de verbrei ding van het communisme tegen te gaan. dan schijnt het mij toe. dat Spanje op dat gebied iets heeft aan te biedenMet deze woorden critiseerdc de Amerikaanse repu blikeinse senator Capchart het feit dat de zestien landen in Parijs Spanje niet hebben uitgenodigd. Van een andere mening is de Spaanse rcgering-in-ballingschap: deze heeft o.m. aan Truman en Marshall een door haar uitge geven brochure ter hand gesteld, waarin gezegd wordt dat door het doen deelnemen van Franco Spanje aan het plan Marshall aan dit edelmoedige programma alle historische betekenis zou worden ontnomen. Het zou daarentegen misdadig zijn, aldus de brochure, het Spaanse volk niet toe te staan, voordeel uit deze economische in spanning te behalen. Dor radio-Kamerdebat over de wijziging van de Staatsregelingen (Van onze parlementaire redacteur) Het Is jammer, dat ons parlement zo weinig spectaculair is. Anders zou de behandeling van de wijzigingen der Staatsregelingen van Curacao en van Suriname van zo grote betekenis als overgang tot de door de Rondetafe.'conferentie voorbereide staatkundige zelfstandigheid dezer gebieden wol meer relief gekregen hebben en sterker gesproken tot de verbeelding van ons volk. Nu stonden er weliswaar extra-microfoons tn de Kamer voor radiouitzending voor dc West een novum in de ge schiedenis van ons parlement en puilden dc Surinaamse en Curagaose delegaties uit de loges, doch de behandeling van de wetsontwerpen zelf miste styl. De redevoeringen waren dor en grijs en er was geen der sprekers, die deze toch waarlijk belangrijke gebeurtenis de emphnse wist te verlenen, waarop zü recht heeft. Wy vrezen dat de uitzending van deze Kamerzitting heel weinig indruk heeft gemaakt en het is eigenlijk te betreuren, dat de afgevaardigden, die het woord voerden, zich daarop niet wat meer hebben ingesteld ten einde het aanzien van het parlement naar bulten te vergroten. Het is ook niet duidelijk, waar om de Kamer ter ere van deze unieke gelegenheid niet haar grote sprekers in het vuur zond. in plaats van de leden der Ijverige en bekwame Commissie van Voorbe reiding, die over deze materie zo veel hebben geconfereerd en stuk ken gewisseld, dat zij er moeilijk iets nieuws over konden vertellen. Het enige frisse en principiële ge luid kwam uit de mond van mej. Tendeloo (Arb.) die met over tuiging en bekwaamheid een lans brak voor toekenning van het ac tieve kiesrecht aan de vrouwen in de West, waarover deze wetswijzi ging zich niet uitspreekt, doch het probleem ter nadere regeling ver wijst naar een algemeen kiesregle ment. Zij waarschuwde er met klem tegen hier een discriminatie toe te passen, die uit de tijd is en misschien zal de Regering nog eie ren voor haar geld kiezen, waar ook de heer De Kort (KVP) zich ontevreden toonde over deze ne gatie van het vrouwenkiesrecht en de indiening van een amendement bleek te overwegen. De meeste sprekers waren het er over eens, dat het overleg met de delegaties uit de West geleid heeft tot het aanbrengen van belangrij ke verbeteringen in het oorspron kelijk ontwerp, zodat vrijwel de verruiming van de invloed van organen der betrokken gebiedsde len op het landsbestuur is bereikt, welke binnen het kader van de op het ogenblik nog vigerende Grond wet mogelijk is. In dit verband is het ook te betreuren, dat een deel der Curagaose delegatie is a (ge reisd, omdat niet aan alle verlan gens van de Staten was voldaan V oorgeschiedenis Het debat bewoog zich ten Hele over de voorgeschiedenis van de nu in behandeling genomen wijzi gingen de heer T i 1 a n u s (OH) sprak daar zeer uitvoerig over ten dele over de materiële inhoud, die voor een belangrijk deel van staatsrechtelijke aard is. Overigens is daarbij terecht niet in bijzonder heden getreden, omdat men het over de algemene principes in gro te lijnen geheel eens was. De heer Nederhorst (Arb.) wees er op, dat Nederland in het verleden te genover de West belangrijk is te kort geschoten en dat het onderha vige wetsontwerp mag worden be schouwd als een bewijs van een verbeterd inzicht. Hij waarschuw de ervoor, Curagao en Suriname niet te veel over één kam te sche ren, omdat beide gebiedsdelen een zo geheel verschillend kara.vter hebben, en drong er op aan, dat de uitvoering van de gewijzigde staatsregeling gelegd zal worden in handen van nieuwe mensen, die vrij zijn van de smetten van de tot dusver gevolgde ambtenaarlijke po litiek. De heer Vonk (V en D) be paalde zich tot een in de gegeven omstandigheden zeer verstandige korte verklaring, waarin hij zijn sympathie uitsprak met de beoog de regelingen, terwijl de heer W a- genaar (CPN) die indertijd Heel uitmaakte van de parlementaire commissie naar de West, welker gedegen rapport door verschillen de sprekers zeer is geprezen, zich er hartstochtelijk over beklaagde, dat de communisten geweerd zijn van de Rondetafel-conferentie, waar overigens alle stromingen uit ons volk zijn vertegenwoordigd. Hij vroeg instantelijk wat daarvan de reden was. Vandaag zal minister Jonk man antwoorden en daarbij ho pelijk de stijl vinden, welke bij het onderwerp past. De strijd voor de korte rok is reeds verloren /"TH hele periode van 1918 af tot nu toe kan men. wat de mode aanbelangt, zien als een omschakelen naar het sportieve, het brutale, het mannelijkehet frivole. Dit wil na tuurlijk niet zeggendat alle vrouwen plotseling sportief, bru- 'aal etc. als haar devies en ideaal gingen beschouwen, maar wel. lat de mode in die richting wees met alle schakeringen, modu laties en reacties, daarbij inbegrepen. Maar nu. na dc tweede wereldoorlog een geleidelijke omslag naar het oude typisch vrouwelijke ideaal. Deze nieuwe mode is weer. zij 't met enige kleine uitzonderingen, volkomen vrouwelijk, decent, verfijnd. En het is zo logisch, dat wij na dc extreme richtingen van dc laat- ste decenniën, uitzien naar iets totaal anders, dat hier. met wat voor bezwaren of niet niet camée of mcdaljon ge- ook, geen tegenhouden aan is. Ook de Deense wereldorganisatie van kortqe- smukt, denk ook aan de strookjes I 11,, r n ham l,n«f a# „/in etiif hoticf oon Vlnf De modeshow „Jany" heeft nooit over belangstelling te klagen, maar Dinsdag, zo merkte men wel, zat er iets sensationeels in de lucht. Als er gens de strijd kort-lang zou worden uitgestreden dan hier Welnu, de costuums, die te Utrecht in de zalen van Pays-Bas werden ge demonstreerd, waren zo overtuigend, dat elk theoretisch argument... theorie blijft. Men kan net zo goed argumen teren tegen een onweerswolk... 1910 ondenkbaar zijn. eenvoudig omdat de rits toen nog niet be stond... De wijze waarop soms zak ken op de heup worden aange bracht. is oorspronkelijk, evenals de camouflage-methodes om een lange mantel het uitzicht te geven van een manteljiakje. Een mantelpak van tafzüde men zou er vroeger niet aan gedacht hebben; evenmin aan de lange helemaal geplooide rok. de rok die van achter iets lan ger is; aan de plooitjes op het mid del. aan de hoedjes die eigenlijk niets zijn dan een rand. aan het roesje van de voile, waarmee de jurk wordt gegarneerd, aan de „In dische lehdendoek". de rode hand schoenen tegen een blauw gebloemd toiletje (wij moesten even denken aan Josephine Baker) en niet 't minst aan de uiterst fijne, edele pasteltinten. Dit en nog veel meer zijn de volstrekte eigenheden van deze tijd en maken de nieuwe mode inderdaad tot een mode anno 1948. Een speurhond van de Haagse politie betvees, dat een vulpen, die een arrestant trachtte te „verlie zen", eigendom van deze gevange ne was. En daarmee stond tevens vast, dat deze man bezitter was van 1288 tabakskaarten, 482 ge mengde kaarten, 2354 strookjes met drie tabaksbonnen en 3000 losse bonnen voor allerlei artike len, tezamen voor een „zwarten" waarde van f 50.000.Met de vulpen waren aantekeningen ge schreven op enveloppen, waarin deze bonnen waren opgeborgen. Koos, de arrestant, zuchtte en zei „jullie vertrouwen dat beest meer dan mij", daarbij doelende op de rechercheurs, die deze bonnenschat uit een Haagse woning, doch niet uit de kamer van Koos opdolven, alsmede op de politie-speurhond, die de zaak „rond" maakte. Reeds jarenlang loerde de Haag se politie op Koos, die, ondanks vele huiszoekingen, de recherche buiten zijn bonnenzwendel kon houden. Bij de laatste overval in zijn woning echter werd de buit achterhaald. Ook een bedrijfskapi taal van f 6000.is voorlopig in de safe van de Haagse politie op geborgen. Koos, die thans in de cel zit, pleit zijn vrouw en al zijn relaties vrij van enige schuld. Hij erkent bezitter van alle gevonden bonnen te zijn. Dat politie cn fiscale re cherche desondanks een uitgebreid onderzoek naar medeplichtigen in stellen bedroeft hem als een nieuw bewijs van wantrouwen rokten zal het tegen het nieuwe Parijse toverwoord onverbiddelijk moeten af leggen. Dit wil niet zeggen, dat wij met lopend. tonvormig model. zal vlag en wimpel met alle mode decreten, ook met dc excessen, mee zullen gaan. Zal de queue de Paris er Wéér inkomen? Wjj geloven van niet. Zal de crinoline-in-aanleg op gang maken Wij geloven van niet. Ook de wijde rok, zeer nauw toe van kant of van stijf batist, aan het Schijnen de excessen uit sport- en schootje, dat meer en meer in wandeltoilet wel volkomen geweerd vu'ono1 lffimt Dan nol vncpltio fin - J zwang komt. aan het „vogeltje op Nellie's hoed"Het wijst alles naar de mode van 1910, 190Q of 1890, ja soms nog verder terug, naar Saartje met de mof u weet wel. uit de Camera Obscura en Erzahlungen" slechts in enkele gevallen veld win- "aar „Hoffmann s nen. De dames die zich daarin laten (de cape), vangen, en genoopt zijn tot kleine. „Chinese" pasjes", zullen nooit op de fiets kunnen klimmen, zelfs is 't de vraag of ze een auto kunnen bin nenkomen. Voor dezulke wordt de wereld wel erg klein, en de Hol landse vrouw houdt van mogelijk heden Het is wel duidelijk: wij staan hier voor een kentering over de hele linie. Denk aan de wrong waarin het haar wordt gelegd, aan het be faamde „fluweeltje" om de hals, al zij komen door de achterdeur, n.l. in de avondjapon toch weer te rug. Niet in alle. Het geklokte mo del doet opgeld, zelfs met een ge klokte „queue", ook kwam men met een in het midden-achter ingezette geplissecrde strook, die naar het einde waaiervormig uitliep in een sleep. Maar het exces begon als men wil. aan de bovenkant, met een blote rug en een diep decolleté zon der enige schoudersluiting („mag netisch" vastgehouden naar 't scheen'...) en voltooide zich. geluk kig slechts in een heel enkel geval, aan de onderzijde waar de rok ge drapeerd opgenomen was in 't mid den. zodat de benen weer nadruk kelijk te zien kwamen Men moest even denken aan „Le Bal Tabarin" me* z,1'n vermaarde cancan (uit de De rits op de rug zou m 1900 of periode van Toulouse Lautrec). Men vraagt zich zelfs af. of de film „Les Enfants du Para dis" niet met deze kentering samenhangt, er een gevolg, of mede oorzaak van is. Dit alles houdt niet in. dat de klok definitief wordt terugge zet. Parijs b 1 f t origineel, ook ln de reactie. Hogere rantsoenen in West-Duitsland Maar ook Russen dingen naar de gunst Met ingang van 1 April zullen de Duitsers in de Britse en Ame rikaanse bezettingszones hogere rantsoenen krijgen, namelijk 1560 calorieën per dag. Officieel was het reeds vastgesteld op 1550 calo rieën per dag, maar in feite kwam het dagrantsocn in tal van streken niet boven de 1100 calorieën. De Brits-Amerikaanse bekendmaking van deze rantsoenverhoging volg de op berichten uit de Russische zone, dat de Russen daar trachten meer communistische stemmen te winnen door beloften van meer voedsel. Men verwacht dat daar op persoonlijk bevel van Stalin na de voigenae oogsi een verhoging tot 2800 calorieën zal worden aan gekondigd. Nog meer stemmen voor een West-Europese raad Nog achttien Engelse parlements leden hebben zich geschaard ach ter de motie, die door 73 Lagerhuis- leden is ingediend en die pleit voor de instelling van een West-Europe se raad en een politiek op lange termijn ter verwezenlijking van een Europese federatie. Van deze acht tien parlementsleden behoren er 8 tot de conservatieve partij. 8 zijn Labour-leden. 1 is liberaal en 1 on afhankelijk. Oud-minister Neher. die pas ge leden benoemd werd als gedelegeer de bij het opperbestuur in Indonesië, is. tegelijk met ir. C. J. Warners, staatssecretaris van het departe ment van verkeer, energie en mijn wezen in de voorlopige federale re- gering van Indonesië, Dinsdag op Schiphol aangekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1