EERSTE COUPEUR G. BOO DE Vrijzinnigen herdachten dertig-jarig bestaan Onderwijzers naar een studieconferentie Zingende feestganger hield anderen wakker 2 DAGBLAD VOOR 'AMERSFOORT Noteert U even Laatste gang van C. H. Cornelissen PURGACEEN B en W stellen raad voor steun te verlenen Bloedige, maar menslievende slag in polikliniek te Amersfoort AAV bereikte veel H. D. Holtman 25 jaar bij Albert Heyn -PAASREIZEN- CEBUTO REISBUREAUX Weet U wat lekker is? Een boterham met De Gruyter's jam Weet U wat ook lekker is? Flensjes of pannekoeken met De Gruyter's jam Weet U wat heel erg lekker is? Om U dat eens te laten proeven: De Gruyter's! biscuits met De Gruyter's jam JGRATISV 1 ons De Gruyter'si biscuits Cap bon) bij elke pot .De1 Gruyter's jam WILLEMSE WILLEMSE M PLAATST EEN BRANDPUNT AfdoendeJ een jonge kracht (mnl. of vr.) KANTOOR- BRIEVENKASTEN CHEF* MONTEUR, Donderdag 18 Maart 1948 STADSNIEUWS „Moge de Ned. Herv. Kerk zich openbaren als het grote kerkgezin" In „Prinsenhof" herdacht Woensdagavond de Vereniging van Vrij zinnig Hervormden haar 30-jarig bestaan. Mr. Th. A. Fruin. voorzitter der afdeling, heette in het bijzonder welkom de eerste voorganger Ds. en Mevr. Dikboom, thans in Drachten, Mevr. Ds. Oort. mej. Dra. C. A. Elink Schuurman, vertegenwoordigers van de andere Vrijzinnige groe pen hier ter plaatse alsmede de musici. Spr. betreurde het, dat de op richtster Mej. v. Loon verhinderd was door ziekte, terwijl ook Ds. en Mevr. v. Rossum verhinderd waren. Verschillende oud-leden hadden schriftelijke gelukwensen gezonden, o.a. onze oud-wethouder de heer Hofland Sr. Gestadige groei in de loop der jaren Mr. Fruin deelde mede, dat de Vereniging zich in een gestadige groei mag verheugen en ook finan cieel er gunstig voorstaat. De gees telijke zijde is niet in alle opzich ten gunstig en met vrij grote zekerheid kan gezegd, dat de hand having en het versterken van het Vrijzinnig element in de Ned. Herv. Kerk moeilijker zal worden. Dr. J. Nieweg, ere-voorziter, spreekt dan de herdenkingsrede uit, waarin spr. allereerst herdacht de doden, die in deze 30 jaar aan de Vereniging zijn ontvallen, t.w de heren Mulder, Van Duin, Küh- ne, Spelberg, Pauw en Verhoeven. Hoe 't begon 1 Maart 1918 werd in Maison de Kloet de vereniging opgericht in een vergadering waarin Ds. v. d. Schoor uit Tiel sprak over de tekst uit Exodus: Ik wil u tot Farao zenden. Het dagelijks be stuur werd gevormd door mej. J. v. Loon, pres., mej. J. v. Goor, secretaresse en de heer C. Ruiten berg, penningmeester. De gods dienstoefeningen werden gehouden in de Doopsgezinde kerk. Mej. v. Loon gaf catechisatie. De verhou ding tot de Ned. Herv. kerk was slecht, waardoor plahnen opkwa men zich aan te sluiten bij de Waalse gemeente in Utrecht, waar aan echter geen uitvoering werd gegeven. Telkens, werd toenade ring gezocht tot de Ned. Herv. kerk te Amersfoort, echter zonder resultaat. Wel werd enkele malen de St. Joris beschikbaar gesteld voor een dienst, alsook de Gast- huiskerk. Toen echter het college van Kerkvoogden meer rechts ge oriënteerd werd, hield ook dat op. Vooruitgang Nov. '29 werd Ds. J. Dikboom als eerste predikant beroepen en 2 Februari 1930, deed deze in de Markthal zijn intrede. Het werk ging toen snel vooruit. Na hem kwamen Ds. Oort (1936) en Ds. v. Rossum (1939) terwijl nu spoedig Ds. v. Rooyen zijn werk hier zal aanvangen. Kon spr. dus over veel roemen, er is ook een gevoel van onvol- GRAND: De beste jaren van ons leven (14 j.). 14 en 19.30 u Zo. 13. 16.45 en 20.30 u. CITY: Tarzan overwint (14 jr.). 14.30, 18.45 en 21 u., Zo. 14, 16.15 18.45 en 21 u. 14.30, 18 30 en 21 u„ Zo. 14, 16. 18.30 en 21 u. REMBRANDT: Twee jaar voor de mast. (18 jr) 14.30 en 20 u., Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 u. 18 MAART Prop. tennisavond films en causerieën 's Prinsenhof 20 u Openb. verg EVC Amicitia- 20 u. 19 MAART. Smalfilmavond „Het Zonnehuis" te Beekbergen. Ami citia 20 u. Werkvergadering ,.De Hanze". Spr. Prof. Ariens „De Wapen roem" 20 u. Lezing en film Ned Spoorwegen voorheen en thans „St. Christof- fel" en Kath. A'foort, Franks Hotel, 20 u. Genootschap Ned.-Frankrijk drs J. Stols „Vondel, poète mon dial". Wapenroem, 20 u. Kippendief aan 't werk Uit een kippenhok achter een wo ning aan de Utrechtseweg werden vijf kippen gestolen. daanheid over eigen tekorten. Ook over de Amersfoortse Ned. Herv. Gemeente. We zullen aldus spr., graag de hand reiken aan de ander, maar onze eigen hand. Een toenade ring waarbij we „gelijkgeschakeld" worden is niet mogelijk. De jaren vóór ons, besloot spr., zijn zeer be langrijk. Geschenken Na deze beschouwing bood het oudste lid der Vereniging, mevr. Milius namens de Zusterkring een zilveren collecteschaal ten ge schenke aan. Vervolgens bracht mevr. Oort de gelukwensen over van haar man, die door een lichte ongesteldheid niet aanwezig kon zijn. Als laatste spreker trad op Ds. Dikboom, die er vooral de nadruk op legde te zoeken naar wat verbindt. Spr. besloot als volgt: Ik heb één wens, dat gij niet lang meer moogt bestaan als vereniging van Vrijzinnig Hervormden en dat in ,vervulling moge gaan, dat de Ned. Herv. kerk, als ge meente zich meer en meer mag gaan openbaren als het grote kerkgezin. Honderden volgden baar van geliefd vriend Woensdagmiddag werd op de Algemene Begraafplaats „Rusthof" het stoffelijk overschot van de heer C. H. Cornelissen, in leven o.a. penningmeester van de A'foort- se Bestuurdersbond, onder zeer grote belangstelling ter aarde be steld. Honderden belangstellenden, vulden de aula, toen de baar werd binnengedragen. Namens het be stuur van de Algemene Nederland se Metaalbewerkersbond sprak de heer Van Hattum, die de ontsla pene schetste als een geliefd kame raad die zich bijna dertig jaar ge heel gaf aan de verwezenlij king van het socialistisch ideaal. Zijn heengaan, aldus de heer Van Hattum, zij voor ons een aanspo ring om dat ideaal te blijven die nen. Vervolgens voerden nog het woord de heer W. Polder voor de Amersfoortse Bestuurders Bond, de heer J. Veldkamp als voorzitter van de afdeling Amersfoort der A.N.M.B. en de heer W. Drieber gen, directeur van de N.V. Van der Meiden, bij welke firma de heer Cornelissen werkzaam was en de heer E. Veenvliet, die sprak na mens de „Stem des Volks", waar van de overledene jarenlang lid was. Aan het graf, dat door een brede krans van bloemstukken, bestaan de uit witte seringen, rode en wit te tulpen en groen, was omgeven, zong de „Stem des Volks" haar overleden kameraad „Aan de Strij ders" en „Morgenrood" toe, waar na de oudste zoon dankte voor de eer aan zijn vader bewezen. (Ingezonden mededeling Heh ideole Laxeermiddel (Ingezonden mededeling) B. en W. schrijven o.m. aan de raad. Naar aanleiding van een daartoe uit onderwijskringen aan ons col lege gedaan verzoek, ligt het in ons voornemen medewerking te verlenen aan de uitvoering van eer. plan om in de maand Juni van dit jaar een studieweek voor het onderwijzend personeel der open bare lagere scholen te organiseren. In deze week zullen verschillende onderwijsproblemen, verband hou dende met het streven naar ver nieuwing en verfrissing van het onderwijs door deskundigen be handeld worden. De conferentie zal onder leiding staan van de in specteur van het lager onderwijs in de inspectie Amersfoort, terwijl ook van de zijde der adviescom missie voor onderwijsaangelegen- heden onder voorzitterschap van de heer L. Welilng, oud-hoofdin specteur van het lager onderwijs, alle medewerking en steun is te verwachten. Temeer daar de onderwijsver nieuwing uw en ook onze volle aandacht heeft en het verlangen om verschillende ideeën te concretise ren thans uit de onderwijzers zelf is voortgekomen, menen wij onze steun aan het plan niet te mogen onthouden. Het is mogelijk gebleken gedu rende 5 dagen en wel van 7 tot en met 11 Juni 1948 gebruik te ma ken van „de Drakenburgh" onder Baarn. Wij stellen u voor 50% van f 1.500,derhalve f 750,voor rekening van de gemeente te ne men en voorts een garantie te ver lenen van maximaal f 250,in geval zich minder dan 60 deelne mers zullen aanmelden, zodat totaal een crediet van maximaal f 1 000,voor dit doel nodig zal zijn. Mocht van de zijde van het bij zonder onderwijs een dergelijk plan tot uitvoering worden ge bracht, dan zullen wij u eventueel een voorstel doen om op dezelfde grondslag financiële steun te ver lenen. PERSONENWAGENS - BESTELWAGENS - VRACH1 WAGENS In vrije keuze uit voorraad leverbaar. OOK M.G. KAN WEER OP KORTE TERMIJN WORDEN GELEVERD Ruim 60 Agenten en 100 Sub-Agenten door het hele land. Levering desgewenst ook via Uw eigen Garagehouder. ALLEEN IMPORT VOOR NEDERLAND: MOLENAAR'S AUTOMOBIELBEDRIJF N.V., STATIONSPLEIN AMERSFOORT - TEL. 4341-4342 Kantonrechter vond vijf gulden te weinig Op 24 November van het vorig jaar reed dc heer K. uit Soest in de late avond tegen een neergela ten spoorboom op de Soesterweg. De overwegwachter zei dat de boom voldoende was verlicht, K. was het daarmede niet eens maar was de wachter toch behulpzaam bü het opmaken van een verbaal. Vanmorgen stond hij zijn beklag te doen voor de kantonrechter, die zich van verdachtes jeremiade maar weinig aantrok. ,,'t Was niet verlicht, Edelacht bare". „Ja maar, bent U dan van plan tegen alle onverlichte dingen op te rijden?" merkte de rechter, mr. Vonkenberg, gevat op. „As ik gemeen had willen we zen, had ik gekust door kunnen rijden", zei K. fier. „Maar m'n lieve man. Dacht U dat U er dan tussen uit gedraaid was? U hebt natuurlijk een beetje zitten slapen." „Je zit zo maar niet achter het stuur te slapen," was verdachtes laatste troef, die hem echter al heel weinig hielp omdat de rech- Ruim honderd ingezetenen dienden de gemeenschap Amersfoort beleefde Woensdag avond de primeur van de zogenaam de plasmaslag. welke door de bloed transfusiedienst van de afdeling Amersfoort van het Rode Kruis in de polikliniek van de Lichtenberg aan de Korte Bergstraat werd gehou den onder leiding van doktoren, ver pleegsters en het Rode Kruis. Onge veer 135 gezonde mensen tussen de 18 en 60 jaar, mannen zowel als vrouwen, gaven een halve liter bloed aan de plasma-inzameling. Boven dien werden na de behandeling door de distributiedienst bonnen verstrekt voor acht eieren en 500 gram vlees. De verzorging van de bloedge vers was uitstekend. Zij konden na behandeling enige tijd op brancards rust nemen. Monter en fit verlieten allen na enige tijd de kliniek met de weten schap zich dienstbaar te hebben gemaakt aan de gemeenschap. Het is bedroevend dat in onze stad, die meer dan 55.000 inwoners telt. slechts weinige bloedgevers zich opgaven. Vermoedelijk zullen velen nog vreemd tegenover deze bloedinzameling staan, maar naar men van de zijde van het Rode Kruis mededeelde kan men zich ge rust voor deze bloedinzameling op geven, want nadelige gevolgen heeft deze bloedafgiftc niet. Met een halve liter bloed redt men een mensen leven. Het ligt in de bedoeling van het Rode' Kruis om nog drie maal plasma inzamelingen te houden. Voor de bereiding van het plasma is echter zeer veel bloed nodig. Het bloed van een gever wordt onstol- baar gemaakt en gedroogd. Het ge droogde plasma kan vrijwel een on beperkte tijd bewaard worden. Bloedtransfusie kan in sommige ge vallen tijdrovend zijn en juist in deze gevallen kan onmiddellijk lijke toediening van het gedroogde plasma, dat weer vloeibaar gemaakt wordt, het leven van een patiënt redden. Ook in vele andere geval len kan bloedplasma uitstekende diensten bewijzen. Bij een volgende inzameling wordt verwacht dat velen zich zullen opgeven bij het secre tariaat van de afdeling Amersfoort van het Nederlandse Rode Kruis, Korte Beekstraat 2. ter zulke slapers maar al te vaak voor zijn tafel krijgt. De ambtenaar eiste f 35.subs. 5 dagen, de rechter ging een tien tje lager: vonnis f 25.subs. 5 da gen. „Om de weg naar huis te be korten ben ik gaan zingen", ver klaarde J. M. P., een vrolijke, kwieke jongeman uit Baarn, die in een Decembernacht door een agent was bekeurd omdat hij, terugke rend van een buurtfeest, nogal luidruchtig enige liedjes ten beste gaf. „Zodat de nachtrust van om wonenden werd verstoord", ver meldde de dagvaarding. „U had natuurlijk te veel op", opperde mr. Vonkenberg grieze- lend. „Nee, dat nietverdedigde de verdachte zich, die blijkbaar zijn maat niet kent. De ambtenaar O-M. eiste vijf gul den, maar hier toonde de rechter zijn anti-te-veel-alcohol-gevoelens. Hij maakte er acht gulden van. „Ik heb maar vijf gulden zak geld", kreet verdachte verschrikt. De rechter bleef onvermurwbaar. „Dan moet U maar sparen". Toonkunst stelde orde op zaken Dinsdagmiddag hield de afdeling Amersfoort van de Mij. tot bevor dering der Toonkunst een algeme ne ledenvergadering, die slechts matig v/as bezocht. De agenda bevatte de behande ling van de wijzigingen in de sta tuten en het huishoudelijk regle ment van de afdeling, die beide na enige discussie onveranderd wer den goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de samen stelling van het afdelingsbestuur. De aangesloten verenigingen (Oratorium-Koor, Orkestvereni ging Amersfoort en de Vereniging voor Huismuziek) kiezen elk hun eigen bestuur, naar regelen, vast gelegd in eigen huishoudelijk re glement, dat in overleg met het afdelingsbestuur wordt samenge steld. De raad van Beheer van de mu ziekschool wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Uit die Raad van Beheer en uit elk dier besturen wordt een ver tegenwoordiger afgevaardigd. Deze vertegenwoordigers vormen teza men het bestuur van de afdeling. In de maand September van ieder jaar worden bestuursverkie zingen gehouden en wordt dus op nieuw een afdelingsbestuur voor het komende jaar gevormd. Derde lustrum wordt in 1948 gevierd Gisteravond hield de Amers foortse Athletiek Vereniging in „De Wapenroem" haar jaarverga dering. De Voorzitter, de heer G. Nieu- borg memoreerde in het kort de bevredigende resultaten der jonge re leden in het afgelopen jaar en bracht dank aan trainer Drion voor zijn veelzijdige arbeid. Ook werd het vertrek van de he ren Van Beek en Tiggelaven, de steunpilaren der vereniging, be sproken. De voorzitter wekte de aanwezigen op om voor de grote Nationale Veldloop-kampioen schappen in het Bosbad op 2e Paasdag, welke dit jaar ook aan A.A.V. zijn opgedragen, propagan da te maken. Voorts bracht hij in herinnering dat A.A.V. in 1948 haar 15 jarig bestaan zal vieren. Hiervoor zijn reeds grootse plannen in voorberei ding. Bij de bestuursverkiezingen wer den de heren Teunissen, v. d. Mark en Visser, resp. als le penning meester, 2e voorzitter en 3e com missaris, bij acclamatie herkozen. In de technische commissie namen plaats de heren Heins, Drion en De Visser. Bij de besprekingen van het Zo- merprogramma werd melding ge maakt van een grote propaganda- avond in de Markthal, georgani seerd door de A. B. v. L. O. waar in A.A.V. in een volley-bal wed strijd uit komt tegen een ploeg van de Amersfoortse politie. Ook zal de A. B. v. L. O. weer een plantsoen-estafetteloop organiseren terwijl voorts nog nieuwelingen wedstrijden gehouden zullen wor den. De ontmoeting Amersfoort Middelburg zal eveneens weer plaats vinden. Bacchusklant op de fiets Een inwoner kreeg een bekeuring omdat hij dronken op de fiets reed. De man werd ter ontnuchtering in gesloten. Burgerlijke Stand Geboren: Bernardina Antoinetta Paulina, d v D H Bouman en P Rijn; Johanna Josepha Maria, d v J C Knijn en W A A Peters. Gehuwd: A M Jelmersma en T S Haberkorn; F H Hueting en C Ver- hoeff; J Kok en A v d Beek. Overleden: Maria Hillegonda Paulina Veenendaal, wed v A Slob, 72 j; Lars Peter Alexander Creutz Baron, z v A F E Creutz Baron en L E Dorré, 3 mnd; Johannes Issard z v J Issard en A Spijker, 8 mnd. ZEESLANG GEVANGEN? Het ls altyd een journalistieke hebbelijkheid geweest om over de zeeslang te beginnen als het dage- ljjks nieuws niet interessant of spannend genoeg was. Nu is er tegenwoordig op velerlei gebied eerder te veel dan te weinig nieuws, maar toch blijkt het in één opzicht te ontbreken: De ver geefse pogingen tot inbraak in door Alarma beschermde panden, waarover U op deze plaats zo vaak kon lezen, blijven meer en meer achterwege. In geen maan den heeft een dief getracht het tegen het ingenieuze Alarma'33 systeem op te nemen. De preven tieve werking is al voldoende! Door dit gebrek aan stof zouden wij U daarom nu met de zeeslang aan boord moeten komen. Maar dat doen we toch maar niet. Want bij nader inzien kunnen wy U veel beter iets vertellen over het aantal inbraken in niet door Alarma'33 beschermde panden. Dat is namelijk tussen de drie- en vierhonderd per week! Het is duidelijk dat dit veront rustend hoog aantal slechts, te verminderen is, wanneer nóg meer Alarma'33 installaties hun be schermend en preventief werk verrichten! Vraagt inlichtingen over: onfeilbare Inbraak-beveiliging O.Z. Voorburgwal 161, Amsterdam Telefoon 34076, 30935 I. M De heer H. D. Holtman, chef van het filiaal van de firma Albert Heijn aan de Langestraat viert Vrijdag 19 Maart zijn zilveren ju bileum als employé van die firma. De heer Holtman die van jongsaf aan in het kruiden iersvak is werk zaam geweest trad in '23 in dienst van de firma Albert Heijn. Hij be gon er zijn loopbaan als eerste be diende in het filiaal te Deventer, doch werd reeds in 1924 in dezelf de functie overgeplaatst naar Har derwijk. Nog in datzelfde jaar ont ving hij zijn aanstelling tot chef van het filiaal te Kampen. Hier bleef hij ongeveer 3 jaar. Op 3 October 1927 werd hij chef van de winkel in de Langestraat waar hij thans nu reeds ruim 20 jaar ener giek medewerkt aan de voedsel voorziening van niet gering deel van de Amersfoortse bevolking. De heer Holtman werd geboren 27 Juli 1900 en is dus nog lang niet aan zijn pensioen toe. Hij hoopt dan ook nog vele jaren aan zijn taak te kunnen arbeiden. (lnqczond.cn mcdcdclina) 2 dagen Valkenburg 2 dagen Midden-Nederland 4 dagen Nederland 3 dagen Ootmarsum Prima hotels en maaltijden. Deskundige leiding. DIVERSE DAGTOCHTEN o.a. per extra diesel naar Zeeland. Vraagt uitgebreid programma bij en inlichtingkantorcn der H.S. Soest Tragisch einde van accordeonist Terwijl de te Soest zeer beken de accordeonnist J. Peeters uit Bus- sum, die tweemaal per week de ingezetenen van Soest op een pit tig stukje muziek vergastte, heden morgen musiceerde, zakte hij in een en overleed plptseling. Een hartverlamming had een einde aan zijn leven gemaakt. (geldig tol en met 24 Mri) WEET U DE OPLOSSING? Mevr. X was vroeger altijd levenslustig, prettig in om gang en in gezelschap zeer onderhoudend. Plotseling was a)le levenslust verloren, zij was loom en futloos, en iedereen stond voor een raadsel. Men wist geen raad.... totdat.... (morgenavond de oplossing) voor modeschoenen. Leusderw. 27/29 b/d overw. VOOR VISSERS en LAND BOUWERS enz. Rubberlaarzen, alleen in Herenmaten Leusderweg 27/29 b/d overweg, A'foort. Tegan rbeum.tlok, spil. Ischias, griep, hoofd- en zenuw- Togal help! waar aft* de<e middelen lalen; wat Togal deed voor 100 000 lijders, ka nTogol ook voor U doen. B-| Apslb. c* DreoHten ve/„.«b*»r tl 0 63 L 2 08. «e®* U*o*n kurii In 9 11. Billijk» tood. Hypotbckca Pinaocicnagta Borcao „INTBRMEDIAIR" REGENTESSEL. 201 OEN HAAG Tttefpon JJ.2S.70 Soliede agenten gevraagd. Bestrijdt Uw verkoudheid met Spoto zalf en Spata neusdruppels. N.V. SPATULA - LOSSER lOl JUIST NU ADVERTEREN! Firma R. VAN DEN BURG, Arn.straat vraagt vour de afd. muziekhandel en lichte kantoorwerlc- zuamheden. 4 stuks oi 133 gr. VAN11LEKOEKJES cent/par stuk 21 stuks (190 gram) op '/3 KEUZEBON Voor het restant nog dia heerlijke EIERKOEKEN c 3 7 ct. j.).30 ct. L-X- 100 gr. Biscuits o.a Vanille Waaiers, Vanlil® Croquattan, Biscuit-Oublies* anz. 16 ct. 'Weef U. dat U hiermee art mei gesuikerde Choc. Oublie» (op versnaperingsbon) nu zelf uw Choc. Biscuits kunf maken 7 Fabriek van Jongenskleding in het Noorden des lands vraagt: Prima vakman. Soil, te richten onder W.N. 4042 Adv. Bur. ReAlta, Westersingel 24, Groningen. Actief heeft De stoom-reputatie Haar arbeid is haast een creatie. Actief zal steeds staan Door haar werk bovenaan. Elk stuk is een vakman-prestatie. Tel. 6609. SCHADE-ENQUêTE-COMMISSIE HARDERWIJK De Secretaris van de Schade-Enquête-Commissie te Har derwijk maakt bekend, dat genoemde commissie met in gang van 1 April 1948 zal worden opgeheven. De afwerking van de nog lopende zaken zal geschieden door de Schade-Enquête-Commissie te Wageningen, Raad huisplein 3, aldaar. In verband met de overbrenging van het archief is de S.E.C. Harderwijk van 20 Maart tot 1 April 1948 gesloten. in eikenhout of met hangsysteem. 4 laden met schuifapparaat Bureau voor Complete KANTOORINSTALLATIE LANGESTRAAT 101 - TELEFOON 5723 Gevraagd in GARAGEBEDRIJF op de Veluwe een be kwaam CHEF-MONTEUR, die in staat is leiding te geven aan personeel en goed met klanten kan omgaan. Br. met getuigschriften en verlangd salaris onder No. 5644 bureau van dit blad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2