Vijf West-Europese landen gaan samen op weg 10 P&itot Verpleegsters NVKL dreigen met massaal ontslag Vrouwenkiesrecht aanvaard voor de „West" VAN NELLE Voor fundamentele mensenrechten en democratische beginselen Ditii eeiv %-h V Zijn wij militair of niet? In Indonesië geen CPN-propaganda I PHtLlSHAVEt Zwitserland ziet vooruit Kerknieuws Scheepstijdingen Radio-programma Donderdag 18 Maart 1948 3 Z.K.H. de Prins-Regent van België, de President van de Franse Republiek, H.K.H. de Groot-Hertogin van Luxemburg. H.M. de Koningin der Nederlanden en Z.M. de Koning van Groot-Brittannië en Ierland en de overzeese Britse gebieden ver klaren besloten te zijn hun vertrouwen te bevestigen in de fun damentele rechten van de mens, in de waardigheid en de beteke nis van de menselijke persoonlijkheid, en in de overige beginselen gehuldigd in het Handvest van de Verenigde Naties, de demo cratische beginselen, de persoonlijke en staatsburgerlijke vrijheid, de constitutionele tradities en de eerbied voor de wet. welke hun gemeenschappelijk erfdeel vormen, te versterken en te hand haven. Zo luidt de aanhef van het Vijfmogendheden-verdrag, dat gistermiddag in Brussel werd ondertekend, en waarvan de inhoud tegelijkertijd in de vijf hoofdsteden is gepubliceerd. In deze geesj wensen zij de economische, sociale en culturele banden, die hen reeds verbinden, nauwer aan te halen, zo gaat de inleiding verder. Zij willen loyaal samen werken en hun pogingen verenigen om in West-Europa een hechte grondslag te leggen voor de wederopbouw der Europese eco nomie. Zij zullen elkander bijstand verlenen in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, om internationale vrede en veiligheid te handhaven en weer stand te bieden aan iedere aan- valspolitiek, de maatregelen ne men, die nodig geacht worden in geval van hervatting van een aan- valspolitiek van de zijde van Duitsland, geleidelijk in hun stre ven andere staten te betrekken, die bezield zijn door dezelfde idealen en dezelfde doeleinden beogen, en sluiten daartoe een ver drag, dat hun samenwerking op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede de organisatie van hun collectieve zelfverdediging regelt. De verkorte inhoud van de tien artikelen is: ARTIKEL 1. Overtuigd van de nauwe gemeenschap harer belan gen- en van de noodzakelijkheid zich aaneen te sluiten teneinde het economisch herstel van Europa te bevorderen, willen de verdragslui tende partijen haar economische activiteit op dusdanige wijze orga niseren en coördineren, dat deze 't grootst mogelijke resultaat zal op leveren door opheffing van tegen stellingen in haar economische po litiek, door harmonisering van haar productie, en door ontwikkeling van haar onderlinge handelsver keer. Deze samenwerking zal er niet toe leiden, dat op het terrein van de werkzaamheid van andere eco nomische organisaties waarin de partijen zijn vertegenwoordigd, dubbel werk wordt verricht en de arbeid dezer organisaties wordt belemmerd. Sociale zekerheid ARTIKEL 2. De partijen zullen er gemeenschappelijk naar streven, zowel langs de weg van recht streeks overleg als in de gespecia liseerde organisaties, de levens standaard van hun volken te ver hogen en op harmonische wijze de Weinig aantrekkelijke oefenwedstrijd Van de Tuyn, Roozenburg, Schaap, hoop voor de toekomst De weinig aantrekkelijke wedstrijd van het A-elftal tegen het B-elftal voor de verkiezing van het Neder lands elftal heeft er waarschijnlijk velen van afgeschrikt om gister avond naar de oefenwedstrijd van het B-elftal tegen de Zwaluwen te gaan kijken. Wim Landman zou in de B-ploeg weinig kans hebben gekregen om voor de examinatoren van de KN. V.B. nog eens ten overvloede te de monstreren, dat hij na Plet Kraak toch wei de beste keeper Is. Met koene sprongen, zweefdulken en be hendig positie kiezen heeft hy tegen de lustig er op los knallende rood- hemden weer loffelijk zyn doel ver dedigd. Maar drie keer moest hij de eer aan zijn tegenstanders laten, maar in alle drie gevallen behoefde hij zich geenszins te generen, Voor de rust, was het twee keer Kokkie van der Tuyn, het eerste doelpunt uit een voorzet van Clavan, het tweede na prachtig solospel van Rijvers, dat hij Landman op korte afstand passeerde en het derde doelpunt kwam uit een hard strak schot van de Utrechtenaar Tem ming. die als linkshalf stond opge steld. Wij hebben weer hetzelfde trio v. d. Tuyn-Roozenburg en Schaap in actie gezien, dat tegen do A- plocg ook zo goed op dreef was en al vfas ditmaal de tegenstand van v. d. Most (Hermes), de Leeuw (Xerxes) en Bak ('t Gooi) heel wat geringer dan van Möhrlng, Schijve- naar en Terlouw, toch zat er we derom perspectief in, die hoop geeft voor de toeokmst. Schaap viel iets minder op, maar dat kwam door Rijvers, die nu een maal èn door zijn handigheid èn door zijn ijver het spel dikwijls naar zich toetrok. Maar toch deed hij, vooral in het opbouwen van de aan val weer veel en nuttig werk en hetzelfde geldt voor Rozenburg, die als hij zijn spel op nog wat hoger niveau weet te brengen, toch wel een aantrekkelijk figuur is voor de middenvoorplaats. Voor de rest is er niet veel nieuws te vertellen. Spel, die het nu heel wat minder zwaar te verduren had dan in de hel van Deurne en de stoere Maastrichtenaar van Bun hebben de jonge Zwaluwenvoorhoe de weinig vleugelslag gegeven. nationale werkzaamheden op sociaal terrein te bevorderen. Zij zullen met elkander overleg plegen teneinde zo spoedig moge lijk de aanbevelingen te kunnen toepassen op sociaal gebied, af komstig van gespecialiseerde orga nisaties, met welke aanbevelingen zij in deze organisaties zich hebben verenigd eri die van direct prac- tisch belang zijn. Zij zullen er naar streven onderling zo spoedig mogelijk overeenkomsten te slui ten betreffende de sociale zeker heid. ARTIKELL 3. De partijen zullen er gezamenlijk naar streven om hun volken een dieper begrip bij te brengen van de beginselen, die ten grondslag liggen aan hun ge meenschappelijke beschaving en om culturele uitwisselingen te be vorderen, met name door middel van onderlinge overeenkomsten. Militaire hulp ARTIKEL 4. Indien een der par tijen het voorwerp zou zijn van een gewapende aanval in Europa, zullen de andere, in overeenstem ming met de bepalingen van arti kel 51 van het Handvest, alle mi litaire en andere hulp en bijstand verlenen die in haar vermogen ligt. ARTIKEL 5. Al dergelijke maatregelen moeten terstond ter kennis worden gebracht van de Veiligheidsraad. Zij zullen worden opgeheven zodra de Veiligheids raad de nodige maatregelen zal hebben genomen om de internatio nale vrede en veiligheid te hand haven of te herstellen. Dit verdrag zal niet worden uit gelegd als in enig opzicht het recht en de plicht van de Veilig heidsraad aantastend om te allen tijde op te treden op de wijze, die hij nodig oordeelt, om de interna tionale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen. ARTIKEL 6. De partijen verkla ren, ieder voor zover haar be treft, dat geen der verbintenissen, op het ogenblik van kracht tussen haar en een der andere hoge ver dragsluitende partijen of met een derde staat, in strijd is met de be palingen van dit verdrag. Zij zullen geen bondgenootschap aangaan en aan geen coalitie deel nemen, gericht tegen enige andere verdragsluitende partij- Consultatieve raad ARTIKEL 7. Ten einde onder- ling overleg tc plegen omtrent alle vraagstukken, die het onderwerp van dit verdrag uitmaken, zullen de partijen een consultatieve raad instellen, die aldus zal worden ge organiseerd dat hy zijn werk zaamheid permanent kan uitoefe nen. De raad zal bijeenkomen telken male hij zulks nuttig zal achten. Op verzoek van een zijner zal de consultatieve raad onmiddel lijk worden bijeengeroepen ten einde de verdragsluitende partij en in staat te stellen overleg te plegen omtrent elke toestand die een bedreiging voor de vrede zou kunnen vormen, waar deze zich ook voordoet, omtrent de aan te nemen houding en de te nemen maatregelen in geval van hervat ting van een aanvalspolitmk van Duitsland of omtrent elke toe stand, die de economische stabili teit in gevaar brengt. ARTIKEL 8. Getrouw aan haar besluit om haar geschillen slechts langs vreedzame weg te beslech ten, komen de partijen overeen, onderling de volgende bepalingen toe te passen: Zij zullen, zolang dit verdrag van kracht is, alle geschillen beoogd in artikel 36, lid 2, van het statuut van het Internatio naal Gerechtshof beslechten door deze voor het Hof te brengen. Zij zullen alle andere geschillen aan een verzoeningsprocedure on derwerpen. ARTIKEL 9. De partijen kun nen, na gemeen overleg, iedere an dere staat uitnodigen tot dit ver drag toe te treden op de voor waarden, die tussen haar en de uitgenodigde staat zullen worden overeengekomen. Iedere aldus uitgenodigde staat kan partij worden bij dit verdrag door de nederlegging van een akte van toetredihg bij de Belgische regering. Voor vijftig jaar ARTIKEL 10. Dit verdrag zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging zullen zo spoe dig mogelijk worden nedergelegd bij de Belgische regering. Het verdrag zal in werking tre den op de datum van de nederleg ging van de laatste akte van be krachtiging en zal gedurende 50 jaren van kracht blijven. Bij afloop van deze 50 jaren zal iedere partij het recht hebben aan het verdrag, voorzover haar be treft, een einde te maken, op voor waarde dat een daartoe strekkende verklaring een jaar tevoren ter kennis is gebracht van de Belgi sche regering. Gedaan te Brusselde 17de Maart 1948. in de Franse en in de Engelse taal. beide teksten authentiek 2ijnde, in een enkel exemplaar, dat zal wor- den nedergelegd in het archief van de Belgische Regering, en waarvan ge waarmerkte afschriften door deze regering zullen worden overgemaakt aan ieder der overige ondertekenaars. (Ingezonden mededeling) Omdat z(jn vrouw niet van dikke dekens houdt (zy Is nogal mollig van zich zelf) bibbert hy iedere nacht van de kou en omdat zijn vrouw 's winters geen vitaminen C nodig heeft, durft hy niet eens naar CCC-tabletten te kijken, en sjokt moe en naargeestig naar de volgende zomer toe, alswanneer hij eindelyk weer vitaminen C ui^ verse groen ten zal kunnen putten. Is U een pantoffelman, - of gebruikt u regelmatig Noury CCC-tabletten 2^1, ee*-i±' Vliegtuigen in botsing Twee „Wellingtons" van het Brit se leger zijn in de lucht met elkaar in botsing gekomen. Beide toestel len stortten brandend neer. Acht personen kwamen om het leven. Demasqué van een „schertskorps" „Wij willen eindelijk zekerheid!" In het ongeveer 500 leden tellende korps van het N.V.K.L Neder lands Verpleegsterskorps Landmacht is een storm van verontwaar diging opgegaan, nu door toedoen van een der verpleegsters de naam van dit korps allerwegen over de tong gaat „Aan deze klucht moet een einde komen", „militair bezien vormen wy inderdaad een schertskorps zo zeggen zij. „Wij zijn verpleegsters, die in militair verband werken en willen ais zodanig beschouwd worden. Dit schijnt men op het mi nisterie van Oorlog niet te willen inzien. Als ons korps nu niet op korte termijn behoorlyk georganiseerd wordt nemen^wij ontslag." „Er is met ons gesold," zeggen de verpleegsters. „Wij zyn gepaaid met beloften en toezeggingen, maar er is niets gebeurd sinds ons korps by ministeriele beschikking van 23 Februari 1945 werd Ingesteld. Voor zover ons bekend, zyn nimmer uit voeringsbepalingen gemaakt om onze" militaire status te regelen, onze salarissen zyn na lang wach ten voorlopig geregeld, maar voor het zover was hebben we de meest zonderlinge administratieve situa ties met ingewikkeld berekende voorschotten beleefd. Er wordt bij het korps geen mili taire practische of theoretische op leiding gegeven, omdat leiding noch verpleegsters weten of zij eigenlijk wel in militair verband staan." De verpleegsters vertellen voorts, dat het verloop b(j het korps groot is omdat geen enkele sociale zeker heid voor de leden is vastgelegd. Voorlopig ls massale ontslagname door de verpleegsters in de mili taire hospitalen nog niet voorgeko men, aldus onze zegsvrouwen. Onzo directrice heeft naar aanleiding van de „schertsklucht" de zoveelste brief naar hoger regionen geschre ven en ons gevraagd In het belang der patiënten het antwoord af to wachten. Lang wachten doen wil echter niet meer. De maat is vol. Tweede Kamer achter mej. Tendeloo (Van onze parlementaire redacteur) Ofschoon minister Jonkman het maar beter vond. dat in Suriname en Curasao zelf beslist zou worden of vrouwen aan de verkiezingen zouden deelnemen, heeft de Tweede Kamer gisteren beslist, dat zij door de bepa lingen der gewijzigde Staatsregeling in ieder geval principieel het vol ledige burgerrecht zullen bezitten. Op de Surinaamse Staatsregeling had mej. Tendeloo (Arb.) een amendement ingediend om in het artikel, waar bij het algemeen kiesrecht wordt verleend, het woord „mannen" te schrap pen, welk amendement mede door de K.V.P. werd gesteund, terwijl de heer De Kort (K.V.PJ. met steun van de P.v.dA. hetzelfde had gedaan voor de Curagaose Staatsregeling. Het amendement van mej. Tendeloo werd aangenomen met 57 tegen 19 stemmen. Voor stemden de K.V.P., de P.v.d.A. (behalve de heren. Joekes. Nederhorst. Suurhoff en Van Walsum), de C.P.N, en mej Wttwaal van Stoetbergen (C.H.i Het amendement De Kort werd z.h.s. aangenomen, met aantekening, dat de C.H., met uitzon dering van het vrouwelijk lid, ertegen was. vertegenwoordigde. In ieder geval hadden z.i. de bewijzen geleverd moeten worden, dat de communis ten geen Nederlands standpunt zou den innemen. De minister verklaarde in ant woord hierop, dat de heer Wagenaar een onjuiste strekking aan zijn be toog had gegeven. De bedoeling was slechts om duidelijk te maken, dat geen communisten kunnen worden opgenomen in een vertegenwoordi ging. die werkt onder verantwoor delijkheid der Regering. De wetsontwerpen zijn ten slotte zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Het wetsontwerp tot instelling van een Commissie Generaal werd daar na geruisloos ingetrokken, terwijl ook het wetsontwerp, waardoor Tweede Kamerleden vergoeding voor het gebruik van een auto kunnen kri.igen in plaats van een spoorwegabonnement en Eerste Ka merleden hun verblijfsvergoeding verhoogd zien van 20 op 30 onder de hamer door ging. Het was dus een grote dag voor dc vrouwen, die ook in de West geen staatsburgeressen van de twee de rang zullen zijn, al zal het alge meen kiesreglement het mogelijk maken om op grond van practische overwegingen in bepaalde gevallen het algemeen kiesrecht te beper ken. Mej. Tendeloo, die deze kwestie Dinsdag in de Kamer principieel behandeld had. werd van verschil lende zijden geluk gewenst. Overigens heeft minister Jonk man ook niet dc grote stijl in het debat gebracht. Hij hield een uit voerige beschouwing naar aanlei ding van een reeds tijdens de be- grotings-debatten ingediende motie van de heer De Kort over de financiële gelijkstelling van het open baar en bijzonder onderwijs in de West, met het resultaat, dat de motie werd ingetrokken. Ook in een ander opzicht had de bewindsman succes, omdat de heer De Kort een amendement, waardoor uitbreiding van het aantal leden van de Raad van Bestuur mogelijk werd, introk. Het bleek uit de woorden van de minister, dat de kwestie van de status van Aruba nader zal worden bestudeerd. Op zijn vraag inzake het niet opnemen van communisten in de Nederlandse delegatie ter Ronde tafelconferentie kreeg ,de heer Wa genaar te horen, dat vertegenwoor digers der Ned. Regering op staat kundige conferenties een Neder lands standpunt moeten innemen, in ieder geval een standpunt, dat de Regering als Nederlands kan erken nen. De Regering is van mening.dat communisten niet op die voet Ne derland kunnen vertegenwoordigen. De heer Wagenaar (C.P.N.) toonde zich hierover zeer veront waardigd. Hij achtte het onj'uist, dat eeó minister iets dergelijks ver klaarde van een partij, die tien procent van het Nederlandse volk TUINKALENDER 19 MAART. De Geraniums, die tijdens dc winter in een koele, vorst- vrije ruimte werden overgehouden, zijn weer tot groei gekomen. Nieuwe scheuten gaan zich ontwikkelen. Lan ge of spichtige planten worden met een mes een weinig ingekort. Aldus verkrijgt men beter vgrtakte en bos- sige exemplaren. De aarde wordt ver verst en dc planten in het volle licht op de vensterbank gehouden. Er wordt thans nog matig gegoten. Tijdens hun volle groei verlangen dc geraniums wat meer waterDit geldt ook voor de Fuchsia's, die thans eveneens van verse aarde kunnen worden voorzien. (Van onze parlementaire redacteur) Onder de wetsontwerpen, welke de Eerste Kamer gisteren behandel de was ook de wijziging van de Kieswet, welke het mogelijk maakt, dat by de Kamerverkiezingen van dit jaar in Indonesië verblijvende militairen, die kiesgerechtigd zijn, hun stem bij volmacht kunnen uit brengen. In het belang van een al zijdige voorlichting van de militai ren pleitte de heer Van Santen (CPN) voor het toelaten van „De Waarheid", welke zoals men weet voor militairen verboden is, in het leger in Indonesië en voor het geven van gelegenheid aan communisten om voor de zender PCJ verkiezings redevoeringen te houden. Bij minister Fiévez, die de verde diging van het wetsontwerp had overgenomen van minister Witte- man, die ongesteld was, kwam hij daarmede aan het verkeerde adres. De regering denkt er niet aan, al dus de bewindsman, om het verbod van „De Waarheid" op te heffen. Bovendien is zij ook niet van plan om politieke propaganda over de PCJ-zender toe te staan. In het al gemeen staat de Regering afwy- zend tegen politieke propaganda in het leger, doch zij ziet in, dat een minimum van voorlichting niet ont beerd kan worden. Die voorlichting zal echter moeten bl\jvën binnen het kader van de krijgstucht en van de militaire omstandigheden. Waar schtfnlyk zullen de politieke partyen in de gelegenheid gesteld worden om door middel van artikelen „Het Lichtspoor", de soldatenkrant, de gewenste voorlichting te geven. Toen de heer Van Santen daarop de minister de vraag stelde, of de CPN hiervan ook gebruik zou kun nen maken, volstond deze met mede te delen, dat het antwoord op die vraag ontkennend lüldde. Het wetsontwerp, alsmede dat betreffende enkele technische wij zigingen der Kieswet werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en hetzelfde geschiedde na enig de bat met het wetsontwerp, dat de Regering machtigt tot het aangaan van conversieleningen ter aflossing van uitstaande schuld. WH ziin evenals onzo directrice van gevoelen, dat do fout niet schuilt by do geneeskundigo inspectie van de Koninklijke Landmacht, maar hjj het ministerie van Oorlog. Van die kant verwachten wü op korte ter mijn een concrete uitspraak. Wist u. dat de militaire artsen overwegen over deze „scherts klucht". die de naam van de Neder landse verpleegsters afbreuk doet, ook een protest in tc dienen? Zii zien ook in. dat het op deze manier met de medische verzorging van onze soldaten spraak moet lopen. (Ingezonden mededeling) r>' Staalbaard zegt bet: Als mijn baard gaat prikken, scheer ik me gauw even extra-glad met Philips„PHILlSHAVE7 En Uw handelaar zal bet U bewijzen hoe snel en goed het gaat, wanneer U even een demonstratie vraagt met PHILIPS STAALBAARD Ook UW baard vliegt eraf! N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND-ElNDHfVEN Feuilleton kleine negertjes wij een plichtsgetrouw gezelschap, vol ontzag voor de wet! Behalve ik dan. En hoe staat het met u. dok ter en uw kleine beroepsvergis sing? Was het een ongeoorloofde operatie?" Emily Brent keek hem scherp misprijzend aan en ging nog iets DOOR AGATHA CHRISTIE rechter zitten. Dokter Armstrong, 18 die zichzelf volkomen in bedwang had. schudde met mijnheer bijna opgeruimd zijn hoofd. „Ik begrijp er niets van", zei hij. „De naam. die genoemd werd. zei mij niets. Hoe was hij ook weer Clees of Close? Ik kan mij werke lijk niet herinneren, dat ik ooit een .En hoe staat het Blore?" „Wat bedoelt u?" „Nw naam kwam ook op de lijst voor?" Blore werd paars. „Landor bedoelt u? Dat was die patiënt van die naam gehad heb, of bankroof de Londense Handels- dat ik op een of andere wijze bij bank." diens dood betrokken ben. Het hele Rechter Wargrave schoof heen en geval is mij een raadsel. Maar het is weer. „Juist. Eerst wist ik het niet, natuurlijk een hele tijd geleden, maar nu herinner ik mij het geval. Het kan natuurlijk één van mijn Landor werd op uw getuigenis ver- operaties in het gemeentelijk zie- oordeeld. U was de inspecteur, die kenhuis geweest zijn. Zoveel van de zaak in handen had, is het niet?" die mensen komen te laat bij ons. „Dat was ik", antwoordde Blore. „Landor werd veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Een jaar later is hij in Dartmoor gestorven. Hij was niet sterk." Blore antwoordde: „Hij was een En als de patient dan dood gaat, is het altijd de schuld van de chirurg." Hij zuchtte en schudde zijn hoofd. Maar hij dacht: „Dronkenschap niemand." naar Emily Brent. Het duurde een paar minuten vóór zij bemerkte, wat men van haar verwachtte. Zij rim pelde haar smalle voorhoofd en haar wenkbrauwen gingen de lucht in. Zij zei: „Wacht u er op, dat ik iets zeg? Ik heb niets te zeggen." „Niets, juffrouw Brent?" vroeg de rechter. „Niets." Zij klemde haar lippen op elkaar. De rechter zei vriendelijk: ,.U wilt nog even wachten met uw verkla ring?" Juffrouw Brent antwoordde koel: „Er is geen sprake van iets verkla ren. Ik heb altijd in overeenstem ming met mijn geweten gehandeld. Ik neb me niets te verwijten." Emily Brent was niet iemand, die zich door de mening van andere mensen liet beïnvloeden. Zij bleef stijf en strak zitten. De rechter schraapte enkele ma len zijn keel. Hierop zei hij: „Het onderzoek is hiermee afge handeld. Rogers, wie is er buiten ons. u en uw vrouw, op dit eiland9" „Niemand, mijnheer. Volstrekt dat was het ik was dronken En ik opereerde! Met mijn zenuwen misdadiger. Hij sloeg de nachtwaker aan flarden en trillenden handen, neer. Het bewijs tegen hem sloot als Ik vermoordde haar inderdaad, een bus." Arme ziel een oudere vrouw Wargrave merkte langzaam op: een doodeenvoudige operatie, als ik „Als ik mij goed herinner kreeg nuchter geweest was. Een geluk u een compliment voor uw knappe voor mij. dat er in ons beroep loya- bchandeling van de zaak." liteit bestaat. De zuster wist het, Nors zei Blore: „Ik werd bevor- natuurlijk maar zij hield haar derd". En hij voegde met een zware stem hier aan toe: „Ik deed alleen maar mijn plicht." Lombard lachte onverwacht hard op. De anderen keken naar hem toen hij haastig opmerkte: „Wat zijn mond. En het gaf mij een schok! Het genas me van drankmisbruik. Maar wie kan dat geweten hebben na zoveel jaar?" Het was nu stil in de kamer. Iedereen keek, bedekt of openlijk. „Bent u daar zeker van?" Volkomen zeker, mijnheer." Wargrave verklaarde: ..Het is mij nog niet helemaal duidelijk, wat de bedoeling van onze onbekende gastheer was. toen hij ons hier al lemaal verzamelde. Maar volgens mijn mening is hij, wie hij dan ook zijn mag. niet normaal in de gebrui kelijke betekenis van het woord. Hij kan gevaarlijk zijn. Naar mijn me ning zou het verstandig zijn. als wij deze plaats zo spoedig mogelijk ver laten. Ik stel voor, dat wij vanavond nog vertrekken." Rogers viel hem in de rede: „Neemt u mij niet kwalijk, mijn heer, maar er is geen boot op het eiland." „Is er geen boot?" „Neen, mijnheer." „Welke verbinding is er dan met het vasteland?" „Fred Narracott komt hier iedere morgen, mijnheer. Hij brengt brood, melk en dc post en doet boodschap pen." Rechter Wargrave zei: „Dan zou het naar mijn mening verstandig zijn als wij morgenoch tend vertrekken, zodia de boot van Narracott er is." Iedereen stemde met hem in, iedereen op één uitzondering na. Anthony Marston was het niet eens met de rest. „Is dat niet een beetje onspor tief?" vroeg hij. „Wij moesten het geheim ontraad selen. vóór wij vertrekken. Het lijkt wel een detectiveverhaal. Het is be paald een sensatie." De rechter antwoordde enigszins zuur: „Op mijn leeftijd heb ik geen be hoefte meer aan dergelijke „sen satie". zoals u dat noemt." Anthony zei lachend: „Het rech terschap schijnt een mens eenzijdig te maken. Ik ben dol op misdaden! Daar gaan ze!" (Wordt vervolgd) Imjezonden mededeling Nieuwspalet EN NU V V/ EEN KOPJE WÊT JP EN Zwitserse staatscommissie in- zake dc bescherming van burgers tegen luchtaanvallen heeft kortgeleden geadviseerdvoor te schrijven dat elk gebouw voorzien moet zijn van schuil plaatsen tegen luchtaanvallen en van nooduitgangen. Verder heeft dc com missie erop aangedrongen, alle be staande schuilplaatsen in stand tr houden en de burgers bij tc brengen, wat hun in geval van luchtaanvallen te doen staat. Amerika heeft als geste van goodwill 29 koopvaardijschepen die in de oorlog op Italië waren buitgemaakt, aan dit land terug gegeven. Veertig Japanse mili tairen zijn te Tokio ter dood ver oordeeld, schuldig aan 't vermoor den van drie Amerikaanse vliegers, die tijdens de oorlog op Oki nawa waren ge land. O Aan de Goudkust hebben zich opnieuw, ongeregeldheden voorgedaan, waarbij weer enkele doden zijn gevallen. <C> De Chinese regering heeft het verlies van het spoor wegknooppunt Szepingkai bekend gemaakt. De slag om deze stad heeft de communisten 20.000 do den en gewonden gekost. Britse vacantiegangers zullen deze zomer naar acht Europese landen kunnen reizen, o.m. naar Nederlhnd. Zij mogen 35 pond sterling meenemen, kinderen 25 pond. O President Truman heeft het Congres meege deeld dat de VS tijdens en na de oorlog in 't kader van de Leen- en Pactwet voor meer dan vijftig milliard dollar hulp hebben Ver leend. Zes maanden gevangenis straf is geëist tegen een 70-jarige Haagse dame, die twee Limburgers de tip gaf in te_ breken bij een ga ragehouder in Meerssen. O Onder de naam „Meer dan vijftig jaren Koninginne-zegels" organiseert het Nederlands postmuseum van 11 Juni t.m. 24 Juli in Den Haag een lentoonslclling van zegels met de beeltenis van H.M. O Oud-officie ren van de Amerikaanse 82ste luchtlandingsdivisie, die deelgeno men hebben aan de bevrijding van Nijmegen, hebben aan president Truman voorgesteld een fonds te slichten voor de opbouw van de Nijmeegse universiteit. <C> Een brand richtte bij de N.V. Lakin- dustrie Nederland te Zaandam, een schade aan van f 15.000 tot f 20.000. Een aantal vaten met grondstoffen ging in vlammen op. <C> Van 1 Mei af zullen Britse toe risten een bezoek kunnen brengen aan Nederland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Portugal en Zwitserland. Minister Cripps deelde in het Lagerhuis mede, dat het mógelijk is, dat nog een paar landen zullen worden toegevoegd aan deze lijst. Een mihtair, die onder toezicht van een militair-chauffeur zijn eerste on derricht kreeg in autorijden, ver oorzaakte Dinsdagmiddag bij de eerste 100 m., welke hij met een militaire vrachtauto reed, te Alme lo een ernstig verkeersongeval, dat aan een 25-jarige verpleegster het leven kostte. In het belang van betrokkenen wordt er de aandacht op gevestigd, dat ter bevordering van een vlotte en juiste postver werking alle poststukken, bestemd voor de militairen van het Kon. Ned.-Ind. Leger, op de adreszijde van de aanwijzing „KNIL" dienen te worden voorzien. Ds. Bik erkent zijn schorsing niet Ds B. E. J. Bik, Herst. Evan® Luth predikant te Amsterdam, df enige tijd in de Valeriuskliniek al* daar werd verpleegd, trad Zondag* morgen weer in de hoofdstad op ia een dienst in „De Brakke Grond", waar het comité van actie sinds do sluiting van het kerkgebouw aan de Kloveniersburgwal met een deel der gemeente dat achter ds Bik staat, bijeenkomt. Ds. Bik hield voor zijn preek een korte inleiding, waarin hij meedeelde, dat hij zijn schorsing en afzetting niet erkende en dc ambtsdragers, die in dezelfde toestand verkeren opwekte zich evenmin daar iets van aan te trek ken. Spr. zal ook voortgaan met zijn actie voor reformatie der kerk, ook al hebben de kerkelijke instan ties hem cn zijn gezin brodeloos gemaakt. Ds. Bik deelde verder nog mee, dat voortaan ook in Amsterdam- Oost, door het comité van actie diensten gehouden zullen worden en preekte vervolgens over het eerste kruiswoord. Ncd. Hcrv. kerk Beroepen te Mechelen (België) J. v. d. Mije te Loenen a. d. Vecht; te Stayeren J. v. d. Zanden, cand. te Sneek; te Münnckëburen J. v. d. Zanden, cand. te Sneek. Beroepen te Lisse (toez.) C. G. Wiegers tc St Pancras te Nicuw- Lekkerland (toez.) J. de Lange te Nunspcet te Purmerend (toez.) G. J. v. Andel te Rinsumageest te Rotterdam-Dclfshaven (vac. H. Bout) H G. Abma te IJsselslcin. Aangenomen naar Andel (N.Br.) H. K. Poelman, cand. te Gronin gen die bedankte voor Colijnsplaat, Eist, Godlinze, Goënga, Lewedorp (Z), Oosthem, Pesse, Poortugaal, Sellingen, Sybrandaburen, Vrees wijk en Westterschelling-Mids- land. Aangenomen naar Arnhem (9e prcd.pl.) G C. Foeken, leraar Chr. Lyceum en hulpprcd. te Den Haag naar Oost-Vlieland (toez.) A. T. Deinum. cand en hulppred. tc Den Ham (Gr.). Bedankt voor Middelharnis W. L. Tukker te Bleskensgraaf. Legerprcdikanten De Ned. Herv. predikanten ds H. C. Kranendonk te Woudsend (Fr.) en ds D ter Steege te Weesp zijn benoemd tot legerpredikanten in Indonesië, waarheen zij binnenkort zullen vertrekken. Chr. Gercf. kerken Beroepen te Zierikzee M. v. d. Klis te Ouderkerk a. d Amstel. Geref. gemeenten Bedankt voor Nunspeet L. Rijk- sen te Leiden. Abbekerk, R'damAustralië, 16 Mrt v Marseille; Algcnib, 17 Mrt v San Francisco te Florianapolis; Al- phard, R'damBuenos Aires 16 Mrt te Antw; Amstelkerk, DakarLe Havre, 16 Mrt 150 graden v Las Palmas; Avcrdijk, HavannaLon den 16 Mrt te Gravesend; Batavier 2, 16 Mrt v Bordeaux n Rotterdam; Boschfontein, 16 Mrt v Tencriffe n Southampton; Jaarstroom, R'dam West-Afrika 16 Mrt te Bordeaux; Johan de Witt, BataviaA'dam, pass 16 Mrt Malta; Kota Agoeng, Port SaidHalifax pass 16 Mrt Malta; Loenerkerk, 17 Mrt v Ran goon te Madras; Mc-liskerk, 17 Mrt nog te Lobito; Nigerstroom, 16 Mrt v Takorndi n Grand Bassan; Rand- kerk, KaapstadAntw pass 17 Mrt Ouessant; Kamerlingh Onnes, wordt 21 Mrt 12 u aan dc Hoek, van Hol land verw; Alhena, R'damBuenos Aires pass 15 Mrt Fernando No- ronha; Alkaid. CabadelloAntw pass 15 Mrt St Vincent kv; Alphard 15 Mrt v R'dam n Buenos Aires; Amsterdijk, New OrleansLonden pass 15 Mrt Ouessant; Averdijk, HavannaLonden pass 15 Mrt Scil- lies; Lissekerk, Calcutta—R'dam pass 16 Mrt Ouessant; Leuvekerk, 14 Mrt v Bahrein n Koweit; Som- melsdijk, New YorkJava 16 Mrt te Port Said; Veendam. wordt 17 Mrt v R'dam tc New-York verw; ^alsdijk, 18 Mrt v R'dam te Cor pus Christi verw; Algorab, 16 Mrt v Bahia n R'dam: Axeldijk, 17 Mrt v Londen te Antw; Lieve Vrouwen- Kerk. 17 Mrt van Aden te Suez. Troepentransporlschepen Sloterdijk. 16 Mrt v Palembang te Batavia verw; Groote Beer, Ba tavia—A'dam pass 17 Mrt Gibraltar. Hedenavond HILVERSUM I: 19 Nws, 19.15 Jonge mensen cn hun beroep. 19 30 Chr. Werkgeversverbond, 19 45 Re geringsuitzending, 20.Nws, 20.05 Programma-proloog, 20.15 Ster avond, 21.30 Familie-competitie, 22.Met band en plaat, 22.15 De vaart der volken, 22.30 Nws, 22.45 Avondoverdenking, 23.— Mandoli- nata, 23.3024.Slotaccoord HILVERSUM II: 19.— Klokje van zeven19.05 Tom Poes, 19.15 Pianospel, 19.30 Volksmuziekschool, 20.Nws, 20.05 Echo van de dag, 20.15 Philh. orkest. 21,20 Dat kunt U in het ochtendblad lezen (luis terspel), 22.20 Koor en orgel, 22.45 De opleiding voor journalist, 23. Nws. 23.15 Schaken. 23.30 The Sky- masters, 23.5524.Melodieus welterusten Morgen HILVERSUM I- 7— Nws, 7.15 Ochtendgymnastiek, 7.45 Prome nade orkest. 3.— Nws, 8 15 Pluk de dag, 10.15 Philh. orkest 10.40 Geral- do en zijn orkest, 11De Zonne bloem, 11,35 Als de ziele luistert, 11.45 Gr. muziek, 12.03 Viool en pianx 12.30 Weerpraatje, 12 33 Sportagenda. 13.— Nws, 13.25 Lunchconcert. 13.40 Gr. muziek, 13.50 Van man tot man, 14.— Cem balo gezelschap, 14.30 Luisterspel, 16,30 Internationaal cabaret. 17. Na schooltijd, 17.15 In de Bodega, 17.45 Wat het buitenland leest, 18.Matrozenkoor, 18.30 Ned. Strijdkrachten. HILVERSUM II, 7Nieuws, 7.15 Gr muziek, 8— Nws, 8.18 Opera programma, 8,50 Voor de vrouw, 9.— Lichte orkestwerken, 9.30 Wa terstanden. 9.35 Piano, viool en cello, 10.20 Gr. muziek, 10.30 Voor de vrouw, 10.45 Viool en piano, 11 10 Voordracht, 11.30 Orgelspel, 12.— Virtuoso Sextet, 12.30 Weer praatje, 12.33 Sport. 12.33 Orgel spel, 13.Nws. 13.15 Les Gars de Paris, 13.45 Nieuwe film favorie ten, 14.Kookkunst, 14 20 Igor Strawinsky-concert, 15.Ons volk en zijn dichters. 15.20 Strijkorkest, 16.Franse Orkestwerken, 16.30 Tussen twaalf en zestien, 17.— Stem des Volks, 17.30 Wij en de muziek, 18.— Nws, 18.15 Jan Vogel, 13.40 Zangkoor.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3