DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 Amerika trekt steun in aan verdelingsplan Commissie voor Buitenlandse Zaken weert C.P.N. Over praten* in vrijheid en soberheid aan Ons rokertje nog niet bedreigd Vele gewonden bij auto-ongeluk Mislukte aanslag op boerenleenbank in Drente berecht 9n qsiAph&k msi k$&AA VANDAAG Zaterdag 20 Mgart 1948 Achtste jaargang, No. 975 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. UNO-beheer over Palestina voorgesteld De Verenigde Staten trekken hun steun in aan het plan tot verdeling van Palestina. Dit besluit, dat reeds geruime tijd achter de Amerikaanse houding was verondersteld, is Vrijdag door de Amerikaanse delegatie b:j 'de U.NO. officieel meegedeeld In de plaats van het reeds lang aanvaarde verdeelplan wordt thans een tijdelijk U.N.O.-beheer van Pa lestina voorgesteld. Verder zal de Veiligheidsraad onmiddcllnk stappen moeten doen om de vrede in Palestina te herstellen, mogelijk door een order „staakt het vuren." Frankrijk en China hebben reeds meegedeeld het nieuwe voorstel te iteunen. Gromyko wacht op instructies uit Moskou. Snel nadert ondertussen de datum waarop het Palestijnse probleem acuut wordt. Op 15 Mei *zal Groot- Brittannië het mandaat ter beschik king stellen, wat er ook gebeure. Dit werd Vrijdag nog eens vastge steld door Arthur Creech Jones, de Britse minister van koloniën, die in het Lagerhuis het wetsontwerp over de beëindiging van het Britse gezag in Palestina verdedigde. Reeds lang hebben wij op de nadering van deze datum ge wezen. zei hij. Wij hebben alles gedaan wat wij konden om de U.N.O. tot spoed aan te zetten. Daarom moet de U.N.O. ook de verantwoordelukheid dragen. Het wetsontwerp waarin de datum overigens niet wordt ge noemd, om het militaire opperbevel niet teveel aan banden te leggen werd aangenomen Een amende ment van enkele Labour-leden, die ...aan de gezags-overdracht enige voorwaarden wilden verbinden om te voorkomen dat zich een hiaat zal voordoen, werd verworpen. Hier mee is op dit punt wel het laatste woord gezegd: Engeland stelt de U.N.O. op 15 Mei voor een voldon gen feit. 1846 doden In Palestina zu'n thans sedert de datum van het verdclingsbesluit 1846 personen door gewelddadigheden gedood: 933 Arabieren, 774 Joden, 113 Engelsen, 4 Amerikanen en 23 personen van andere nationaliteit. Bij Haifa hebben Joden gisteren Arabische vrachtwagens beschoten. Negen Arabieren werden gedood, di*ie gewond. Vijf Joden werden gedood bij een Arabische overval op Joodse arbei ders aan de Jordaan-oever in het gebied van Beisan. Er zijn zeven lijken gevonden van Joden, die tij dens de gevechten aan de voet van de Berg Tabor, in de omgeving van Nazareth, door Arabieren zijn ont voerd. Komt plan-Marshall er ongewijzigd door? De kans dat het plan-Marshall, dat door de Amerikaanse Senaat reeds werd goedgekeurd, zonder in grijpende wijzigingen zal worden uitgevoerd, is veel groter geworden, nu de commissie voor buitenlandse zaken van het IIuls van Afgevaar digden gisteren het wetsontwerp heeft aanvaard. In de commissie werden veertien stemmen voor en acht tegen uitge bracht. De tegen-stemmen kwamen van democraten, die er bezwaar te gen hadden dat de hulpverlening aan Griekenland. Turkije en China in dezelfde wet was opgenomen. De commissie heeft enige wijzi gingen aangebracht in de tekst, zo als deze door de Senaat is aanvaard. Een van die wijzigingen heeft tot doel te verzekeren, dat de zestien landen geen Amerikaanse materia len venverken tot producten, die aan de Sowjet-Unie of haar satel lieten zouden worden verkocht wan neer de Verenigde Staten de ver koop van dergelijke producten zou den weigeren. Guerillatroepen in de buurt van Athene In Athene worden politie en gendarmerie paraat gehouden omdat eenheden gucrillastrij- ders in Attica zijn verschenen. Volgens een communiqué van de regeringstroepen wordt twintig ki lometer van Athene gevochten. Een woordvoerder van het Griek se ministerie van buitenlandse za ken heeft verklaard, berichten te hebben ontvangen ever aanzienlijke militaire activiteit in Joegoslavië en Albanië. Hij deelde mede. dat grote hoe veelheden oorlogsmateriaal van Joegoslavië naar Albanië werden getransporteerd. Drie premiers bijeen in Stockholm De drie premiers van de Scandi navische landen (de Zweed Erlan- der, de Deen Hedtoft en de Noor Gerhardsen) zijn gisteren in Stock holm bijeen geweest. Zij hebben in vertrouwelijke besprekingen van gedachten gewisseld over de rede \an Trufnan, het Pact van Brussel, het plan-Marshall, de defensiepoli tiek en de neutraliteit. Evenmele aansluiting van de drie landen bij het verdrag van Brussel werd door een woordvoerder die nauwe be- tiekkingen onderhoudt met de Zweedse regering, niet waarschijn lijk geacht. (Over de besprekingen zeil is geen communiqué uitgege ven). 's Avonds spraken de drie ministers op een grote sociaalde mocratische vergadering in de Zweedse hoofdstad, waar zij waar schuwden teg'Q de communistische bedreiging. Verlengde dienstplicht in Noorwegen De Noorse regering heeft de dienstplichttijd, die thans 9 maan den bedraagt, tot een jaar ver lengd. Officieren en manschappen die hun dienstplicht hebben ver vuld hunnen thans voor herhalings oefeningen worden opgeroepen. Zij die een speciale opleiding hebben gehad kunnen langer in dienst wor den gehouden. (Van onze Haagse redacteur) In verband met het opnieuw op duiken van berichten, volgens wel ke het tabaksrantsoen nu werkelijk zal worden verlaagd, deelt men ons van officiële zijde mede, dat er geen enkele reden is om een wijzi ging van het rantsoen in ongunsti ge zin te verwachten. Zou het in dc bedoeling liggen, het tabaksrant- socn te verminderen, dan zou daar een maatregel tot vermindering van de sigaretten-productie aan vooraf moeten gaan. Deze maat regel is echter niet genomen en voorlopig zal er dus wel geen ver laging van het rantsoen worden doorgevoerd, zeide ons de officiële zegsman van Economische Zaken. Consultatieve Raad wordt Woensdag ingesteld Woensdag zullen gedelegeerden van Engeland. Frankrijk en de Be- neluxlanden te Brussel samenkomen om de Consultatieve Raad. waarin het vüfmogendhedenverdrag voor ziet. in te stellen. BOVENSTAAND P aasplaat je. onschuldig op het eerste ge zicht, kwam ons voor als een sym bolische weergave van de toestand in Europa: de vier eieren in het mandje zijn dc vier vrijheden van Roosevelt. Op dc achtergrond staat een grote beer, die deze kost bare, maar o zo gemakkelijk breek bare „waar" belaagtZal het klei ne diertje op de grond als bescher mer ervan kunnen optreden? Maar wacht eens: is Pasen niet het feest van de Wederopstanding? Natuur lijk. straks zal Teddy, gesterkt door het Pact van Brussel, zich verhef fen en waken voor het welzijn van de vier vrijheden. Misschien zal dat strijd vergen. Eén ding werd ons bij onze overpeinzing nog niet duidelijk, namelijk: wie zal het haasje zijn Bus slipte en reed tegen boom Een autobus van de Veluwse Autobusdiensten is Vrijdagmiddag op de weg EdeLunteren geslipt en tegen een boom gereden. Twintig personen werden gewond van wie twee ernstig. Verscheidene gewonden zijn naar het ziekenhuis in Edo overgebracht. De bus was met veertig mensen van Ede op weg naar Harderwijk toen de chauffeur plotseling moest remmen voor een uitwijkende auto. Fe bus slipte en botste met grote vaart tegen een boom, die door de motorkap tot op dc zitplaats van de chauffeur doordrong. Hoewel zijn stoel totaal vernield werd, kwam de chauffeur er met enkele ongevaarlijke kneuzingen van af. De zwaargewonden werden naar het ziekenhuis te Ede overgebracht. Vier anderen werden per auto naar huis vervoerd: de overigen konden, na verbonden te zijn, op eigen ge legenheid hun weg vervolgen De zwaar beschadigde autobus is door een kraanwagen naar Utrecht ge sleept. Belgische regering boycot persbureau Belga Spaak, dc Belgische eerste minis ter, heeft zijn ministers verboden, in de toekomst nog een beroep te doen op het persbureau Belga by de verspz-eiding van regeringscommu- niqué's. Men herinnerde zich dat Belga enige weken geleden geruch ten verspreidde over devaluatie. Regeringsmeededelingen moeten nu worden doorgegeven aan het kabi net van de eerste moinistcr „dat deze dan per telegram naar de kranten zendt. Het vreemde van het geval is In tussen, dat Belga op de een of an dere manier de regeringscommuni- qué's toch in handen krijgt en deze de kranten thans bereiken geruime tijd voordat de telegrammen van het kabinet daar binnenkomen. Conferentie voor vrijheid van informatie Mr. G. J. van Houven Goedhart, lid van de Eerste Kamer, hoofd redacteur van „Het Parool" is be noemd als leider van de Nederland se delegatie op de conferentie voor vrijheid van informatie, die op 23 Maart in Genève wordt geopend en waaraan meer dan 65 landen deel nemen De andere leden zijn: prof. dr. L. J. C. Beaufort O.F.M.. hoogleraar te Nijmegen, dr. C. Beekenkamp. chef pers van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. mr. J. Dcrks, hoofdre dacteur ..De Tijd", mr. H. Dikkers, hoofdredacteur Overijselsc en Zwol. se Courant. J. B. Broeksz van de Nederlandse Radio-Unie en C. Bel laar Spruyt van de voorlichtings dienst van het ministerie van bui tenlandse zaken. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen Week de navolgende verliezen ziin gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: korp. H. J. F. Ruts uit Tilburg; sold. L. Vollmuller uit Utrecht. Koninklijk Nederlands-Indisch leger: Bal. sold. 2e klasse Infie Ke- toet Wadre. De Koninklijke Marine heeft in de afgelopen week geen verliezen gerapporteerd Groot belang wordt in deskundige leringen gehecht aan een onderhoud dat president Truman Vrijdag heeft gehad met William Allen, president van de Boeing vliegtuigfabrieken, die in de oorlog duizenden superfor ten leverden. Er is een tijd geweest dat duizenden bedevaartgangers naar Rhcncn togen om daar te genezen van allerlei keelziekten, door het aanraken van de halsdoek waarmee dc maagd Cunera wreed werd gewurgd. Daarna bouwde men de beroemde toren, die steeds opnieuw door rampen getroffen werdOp het ogenblik is men met een algehele restauratie begonnen. Het resultaat is, dat dc Cunera, dc trots van Rhenen cc thans als een gespalkt reuzenbeen uitziet. Zware straffen geëist In de donkere dagen voor Kerst mis 1947, in de vroege morgen van 13 December, probeerden vier jon gens een overval op de boerenleen bank te Tweede Exloërmond (Dr.) te plegen. Twee gebeurtenissen de den hun voornemen mislukken: de kassier, die zij onder bedreiging van een stengun en een pistool het geld uit dc brandkast wilden laten halen, sliep door alles heen en de deur naar het kantoor bleek hermetisch gesloten. Ontmoedigd moest het viertal de aftocht blazen. De jeep. waarmede zij van Utrecht naar Tweede Exloërmond waren gereden, werd in een garage ge stald met de mededeling, dat zij de auto, die uit een kazerne te Utrecht gestolen was, enkele dagen later zouden ophalen. Hun terugkomst in het dorp werd hun evenwel noodlottig. De politie was op het spoor van de jeep gekomen en toen drie der jongemannen, waar van zich een de rang van eerste luitenant had toegemeten, de jeep wilden meenemen, vonden zij geen auto maar wel de rijkspolitie, die hen arresteerde. Ook de vierde van het gezelschap kon spoedig daarop opgesloten worden. Het waren de 20-jarige matroos L. S. te IJssel- stijn. de 22-jarige fabrieksarbeider C. G. van M. te Utrecht, de 30-ja- rige typograaf G. K. te Amsterdam, die uit Tweede Exloërmond af komstig is en de 23-jarige bakker A. J. H. te Utrecht, die het snode plan had beraamd, maar door de stuntelige wijze van uitvoering, zo als de officier van justitie der As ser rechtbank het noemde, volko men mislukte. G. K. was door geld gebrek op het plan gekomen. In gedachten zag hij de enorme buit van f 300.000,want, zo meende hij, in Tweede Exloërmond wonen Eerste verkiezingen van Singapore geboycot De eerste verkiezingen, die in Singapore ooit gehouden zijn, zul len door alle linkse organisaties ge boycot worden. De raad voor ge zamenlijke actie van geheel Malak- ka de federatie van linkse par tijen heeft besloten geen deel te nemen aan de verkiezingen, omdat het stemrecht te zeer is beprkt. Slechts 23.000 van de 800.000 inwo ners van Singapore staan op de kiezerslijsten. Generaal Spoor hier Vrijdagmiddag is luit.-generaal Spoor, opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in Indo nesië in Nederland aangekomen. 300 boeren, die elk wel f 1000. op de bank hebben staan. Tegen S. \an M. en K werd een gevangenisstraf van anderhalf jaar met aftrek geëist. De eis tegen H. was twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank zal op 2 April a.s. uit spraak doen. Geruchten over dood van Haile Selassie n»lle Selassie Italiaanse kran ten maken mel ding van hard nekkige geruch ten in Asmara (Erythrea) vol gens welke Abes- synië's negus. Haile Selassie, dood zou ziin. Het gerucht zou zijn ontstaan doordat de keizer zich reeds enige weken lang niet in het openbaar heeft vertoond. Minder treinen in USA wegens mijnstaking Dc Amerikaanse regering neemt reeds maatregelen om het lopen van goederentreinen te beperken voor het geval de reeds vijf dagen durende staking van Lewis' miin- werkersbond voort zal duren. Dit zou onmiddellijke invloed hebben op de verscheping van voed sel en materiaal naar het buiten land. Bijna 15.000 arbeiders in de staal- en vervoerbedrijven zijn ten gevolge van de mijnwerkersstaking zon der werk geraakt. Werkloosheid dreigt voor vele anderen. Egoisme, chauvinisme en nationalisme moeten worden overwonnen (Van onze parlementaire redacteur) De door vertegenwoordigers van vijf Kamerfracties getekende motie- Van der Goes van Naters, waarin uitgesproken wordt, dat in de huidige internationale en nationale omstandigheden geen lid van de fractio der C.P.N. in de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken dient te worden benoemd, is gisteren door dc Tweede Kamer aangenomen met 57 tegen 7 stemmen (tegen de C.P.N.) Dit betekent, dat de Commissie, welke bij het begin van het volgend zittingjaar, dus na de verkiezingen, be noemd wordt, geen communist meer zal bevatten. De heer Wagenaar (C.P.N.) vond deze motie een directe aantasting van de democratie en vond haar des tc erger, omdat de communisten zulk een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot dc bevrijding van Nederland. Plan-politiek der S.U.: oorlogspolitiek HÜ bestreed verder de opvatting, dat de communisten pas aan hot verzet waren gaan deelnemen, toen de oorlog tussen Duitsland en Rus land een feit was. Dat de commu nisten terroristen en bandieten ge noemd worden vond hij niet veront rustend, want dat heeft Goebbels ook gedaan. Hij voorspelde, dat in Nederland ondanks alle leugen cn laster het communisme zal bloeien en gedijen. Het vüfmogendhedenver drag zal naar zijn mening dc oorlog naderbij brengen, terwijl Duitsland door de hulp van Amerika in staat zal worden gesteld om opnieuw het pistool te richten op de boezem der vrijheidlievende volken. De heer Sassen (K.V.P.) sprak dc hoop uit. dat do betekenis van dat verdrag zal zijn. dat de vijf West-Europese landen doelbewust de weg inslaan tot vestiging van een internationale rechtsorde. Het mag geen aangeklede militaire overeenkomst zijn. de nadruk moet liggen op politieke, economische en culturele samenwerking. Intussen is de militaire paragraaf niet overbo dig. want recht zonder macht trekt het onrecht aan. De machtsconcen tratie ter bereiking van een inter nationale rechtsgemeenschap is noodzakeliik. doch zij moet zedelijk sterk gefundeerd ziin. Daarvoor zullen egoïsme, chauvinisme en na tionalisme meten worden overwon nen. Instantelyk vergde hii van de Regering, dat zij inzake de grens correcties niet zou berusten. De heer Hoogcarspel CPN) vroeg, waarom in het pact niet openlijk is uitgesproken, dat het tegen Rusland gericht is Hii was overtuigd, dat dit de eerste stap is in de richting van het voeren van een machtsevenwichtnolitiek. die ton verderve voert. Voor het ge beurde in TsjechoslowakHe had hij een eenvoudige verklaring: er was een minister-crisis uitgelokt met het doel om de communisten uit de Regering tr d'ingen, teneinde de nationalist, 'der Vedriivon stop te zetten. Dit begon de arbeiders te vervelen en toen hebben zij door middel van de vakbeweging zelf de zaken in handen genomen. Wind uit de zeilen De heer Goedhart (Arb.). die het verdrag niet voldoende achtte, wees erop. dat Rusland beheerst wordt door een dwanggedachte en dat ziin planpolitiek niet anders is dan oorlogspolitiek. Hij was van mening, dat een radicaal econo misch en sociaal program voor West-Europa de vijfde kolonnc de wijid uit de zeilen zou nemen. Een Havana's IN de bezettingstijd spraken we eens iemand, van overigens on verdacht democratische gezindheid, die zich voor de oorlog nogal eens had geërgerd aan wat hij toen noemde de „praatcolleges", de Ka mers en de gemeenteraden. Daar werd, zo meende hij, te veel ge praat en te weinig gedaan. En er zaten lang niet altijd de beste men sen in, de knapste koppen, de meest deskundigen, en hij had zo graag in die colleges de uitnemendste bur gers van ons volk gezien. Dan zou er meer tot stand komen, het volk zou meer respect krijgen voor het parlement. Toen kwamen de Duitsers en met hun komst verdwenen de „praat colleges". Nu, er is in die jaren wel iets „tot stand gekomen" als men dat zo noemen wil. En de man, die zich zo gekant had tegen de „praat colleges" verzuchtte dan ook: „liad- d enwe ze maar terug, wat was dat den we ze maar terug, wat was dat eigenlijk typisch democratisch en goed-Nederlands." Hieraan dachten we, toen we een brief kregen van een lezer, die o.a. vraagt: „Is een karakter niet meer waard dan honderd ydele eer- en babbelzuchtigen Komt nien op de hoogste plaatsen steeds langs een gezonde weg? Moeten we ons laten binden door het propagandistisch gepraat van de podium-helden?" Wij denken er niet aan te bewe ren, dat ons parlement en ons par lementaire stelsel ideaal zijn en ideaal fungeren. Het kan allemaal veel beter, veel sneller, veel doelma tiger. Maar toch: alvorens te scham peren op de „praatcolleges' denke men zich even in, hoe een land ge regeerd wordt zonder parlementair stelsel. Dan gaat het zoals het in Duitsland ging en in het bezette Nederland, zoals het in Tsjecho- Slowakije gaat en in alle landen, waar de dictatuur heerst. Daar wordt minder gepraat, maar het is er ook gedaan met de vrijheid van praten en de dan ontstane onvrij heid van praten beperkt zich niet tot het parlement, maar die onvrij heid gaat ook heersen in de huis kamer. De keuze is helaas niet: rakter moeten zijn. zoals onze le zer schrijft. Dit heeft ieder trou- De vraag, of zjj die in ons land leiding mogen geven, niet moeten voorgaan in versobering beantwoor den wij met een volmondig ja. Mi nisters betekent dienaar, daarmede is alles gezegd. En zij, die het volk dienen zonder de titel dienaar te dragen, hebben eveneens tot taak dezelfde lasten te torsen, als het volk dat zij dienen. Of dit altyd gebeurt? Laten we alleen vertellen hoe het behoort, dan trekke iemand wie de wens zelf in de hand. Wie niet op schoen t hem aan nai'fn wil Ifpmnion 7fia e nn. een partij wil stemmen zoals on ze lezer kan een voorkeurstem uitbrengen op de man of vrouw v&n zijn keuze. Daarbij willen wij graag meegaan met de critiek van onze lezer, dat van deze mogelijkheid tot het uitbrengen van voorkeurstem men te weinig gebruik wordt ge maakt en dat daardoor maar dat De Britse ministers hebben on langs besloten zich geen enkele luxe te gunnen, die ook niet door de eer ste de beste arbeider kan worden verworven. Zij hebben, op voorstel van de ministerpresident, besloten geen gebruik meer te maken van de mo- u gelijkheid, welke tot dusver be- is onze eigen schuld - het kieken |toj|d om y00r ten vrienden te stemmenyP extra lunches en diners te bestel- len, buiten de normale rantsoene- Zo. met dikke sigaren in hun mond. zaten Ernest Bevin en Georges Bidault Dinsdag in Parijs te werken op de conferentie van dc zestien Marshalllanden. Een dag later gingen zij naar Brussel om hun handtekening te zetten onder het pact van Brussel, dat in Europa de fundamenten legde voor een West-Evropese Unie. een partij in plaats van op een per soon. Een andere lezer stelt de vraag: Is het waar. dat de ministers een verhoging van hun inkomen heb- ring om. Wie met de premier wil lunchen of dineren moet dat by hem thuis doen, zoals ieder burger, die vrienden te eten krijgt, dat kan veel praten en minder daden, of minder praten en veel daden. De keuze is: een parlement met alle daaraan uiteraard klevende gebre ken, ook bij de leden er van, of zwijgen en onvrijheid. Daarom kan een land niet blij ge noeg zijn, als het nog „praatcolle ges" heeft. Wat niet wegneemt, dat deze inderdaad zo goed mogelijk samengesteld moeten zijn, dat zij er naar moeten streven hun discus sies te doen uitlopen op daden, dat er de beste koppen in dienen te zit ten en dat dit ook mannen van ka- ben ontvangen van f 1400 per doen voor eigen rekening en met maand op f 1800? E is het waar, de normale rantsoenen. Dus: geen dat de commissie-generaal een half dure eetpartijtjes in restaurant, of milliard heeft gekost."? Hij knoopt wat dan ook. De meest consequente er de vraag aan vast, of zij, die ons versobering van hoog tot laag. land leiding mogen geven, niet tot Zo geven de Britse ministers aan plicht hebben voor op te gaan in de hun volk een goed voorbeeld. En versobering cn in het tonen van be- dat voorbeeld heeft succes, want er grip voor de armoede van ons land is geen restaurant in Londen, waar en volk. men Voor geld of goede woorden Wat de salarissen van ministers eens lekkerder kan gaan eten dan betreft, deze zijn inderdaad na 1945 volgens de voorschriften geoorloofd verhoogd en bedragen thans f 18.000 is. per jaar; daarbij komt voor elke Dat is besef van verantwoorde minister een kleine bijdrage in zijn lijkheid van de mensen op hoge sociale lasten. posten en het is ook: karakter. Als De kosten voor de commissie- een volk in al zijn geledingen zo generaal hebben natuurlijk geen leeft en versobert, zo gemeenschap- half milliard bedragen, doch bedroe- pelijk de gemeenschappelijke ar- gen in 1947 iets meer dan een half moede draagt, komt het door de millioeo, moeilijkste tijden heem Toch Labourleden naar Den Haag Meer dan 30 Labourleden van het Lagerhuis schijnen van plan te zijn de boycot van het partijbe stuur te negeren en van 7-10 Mei toch in Den Haag de Verenigd- Europa conferentie te gaan bijwo nen. Men acht de afwijzende hou ding van de Labourpartij verzwakt nu 150 parlementsleden van alle partijen, uitgezonderd de commu nisten, een resolutie hebben onder tekend, waarvoor de gelegenheid tot ondertekening nog niet gesloten is en waarin gevraagd wordt om een Europese Unie in de ruimste zin des woords. zwak West-Europa zou als een magneet werken op de terroris tische rovers, die thans niet in het bruin rekleed ziin maar in het rood. Dc heer Kortcnhorst (KV. P hield zich uitvoerig bezig met het Marshallplan en betoogde, dat dc communisten dit afwijzen, omdat Rusland belang heeft by een ont redderd West-Europn, dat' de bo dem kan zijn, waarop het commu nisme kan bloeien. Hy bleek een voorstander tc zyn van uitzonde ringsmaatregelen. o.a. om stakin gen tegen tc gaan. Minister Van Boetzelaer vulde zyn mededelingen in eerste termijn nog enigszins aan. Het wets ontwerp tot goedkeuring van het verdrag zal zo spoedig mogelijk worden ingediend. Dat daarin de naam van de Allerhoogste niet is genoemd is juist, doch het komt aan op de geest, waarin het verdrag zal worden uitgevoerd en daaraan kan geen twijfel bestaan. Toen de heer Schmal C.H. deze verklaring onbevredigend vond heeft de m i n i s t c r er nog aan toegevoegd, dat het geen interna tionaal gebruik is. dat Gods naam in verdragen wordt genoemd Hy wees er verder op, dat het verdrag niet. tegen een bepaald land is ge richt. doch tegen agressie en dus te gen 't land, dat de agressie pleegt. Wat de grenscorrecties betreft, deelde hij m<*de. dat het standpunt der Regering ongewijzigd is. In Londen is de kwestie niet ter spra ke geweest. Verwacht wordt, dat dit in April wel het geval zal zijn. Politieke voorwaarden zijn aan de Marshall-hulp niet. verbonden. De heer Van der Goes van Naters Arb.) heeft zijn tweede motie gesplitst. Het eerste gedeelte, waarin instemming werd uitgespro ken met het regeringsbeleid naar aanleiding van het sluiten van het verdrag, werd aangenomen met 58 stemmen voor en 7 stemmen der CPN tegen. Het tweede gedcelto komt in behandeling by het wets ontwerp tot goedkeuring van het verdrag. De Kamer komt pas na Pasen weer byeen. Tien jaar geëist tegen ds. Van Duijl „Wij zijn in de eerste plaats kei-harde Nederlanders, maar als Nederlanders zijn wij Neder-Duit- sers en als Neder-Duitsers zijn wij Duitsers," zo betoogde de thans 58-jarige ds. G. v. Duijl, N.S.B.-er van 1933 tot 1938 en N.S.N.A.P.-er in 1941 tot de door de Duitsers be volen opheffing van deze partij aan het einde van dat jaar. „Zo kun je ook bewijzen, dat 1 gelijk is aan 2," zeide de president van het Amsterdams Bijzonder Ge rechtshof hedenmorgen, toen de zaak tegen ds. van Duijl werd be handeld. Tien jaar en ontzetting uit het recht om predikant te zijn, eiste de procureur-fiscaal tegen dit „para depaard" der N.S.B. Van D. hield in 1941 in achttien plaatsen van ons land redevoerin gen, waarin hij betoogde', dat het lot van Nederland veilig was in handen van de Führer en dat Ne derland in het Duitse Rijk moest worden opgenomen. Later trok Van D. naar Duitsland. In 1945 nog sprak hij voor een Duitse radiozen der. Na zijn terugkeer in Mei 1946 werd hij geïnterneerd. De uitspraak volgt op 2 April a.s. Europees parlement bepleit door Franse Kamerleden Instelling van een Europees par lement is bepleit door een voorstel dat is ondertekend door een aantal leden der Franse Nationale Verga dering, die tot alle partijen beho ren. De commissie voor buiten landse aangelegenheden der As- scmblée zal het voorstel bestude ren. Weerbericht IETS ZACHTER Tot Zaterdagavond: Zwaar bewolkt met enkele verspreide opklaringen. Hier en daar enige lichte regen of mot regen. Vrij krachtige Zuid-Westelijke wind. Iets zachter. 21 Maart: Zon op 6.41. onder 18 54 Maan op 13.38 onder 5.40. 22 Maart: Zon op 6 39. onder 18.56. Maan op 15.10. onder 6.08. Mevr. Joliot Curie vrij Mevrouw Joliot Curie die bii haar aankomst in de Verenigde Staten was gearresteerd, is on ere woord. zonder borgstelling, vrijge laten. Haar geval zal echter door het departement van justitie in overweging worden gehouden. De Franse ambassade had krachtig te gen haar arrestatie geprotesteerd Ook Louis Saillant, de Franse secretaris-generaal van het We reldvakverbond, is in New York door de immigratieautoriteiten meer dan een uur vastgehouden en ondeervraagd. Saillant was op weg naar Mexico, waar de conferentie van Zuid-Amerikaanse vakvereni gingen wordt gehouden. Prins Achmed nieuwe Imam van Yemen, mits... Uit betrouwbare bron wordt ver nomen dat de politieke commissie van de Arabische Liga heeft be sloten prins Achmed te erkennen als de nieuwe Imam van Yemen op voorwaarde, dat hii amnestie ver leent aan de overweldiger El Wazir ziin aanhangers en aan allen, die bii de moord op Imam Yehia be trokken zijn geweest. De secretaris generaal van de Arabische Liga. Azzam Pasia heeft verklaard, dat de troepen van Achmed. de oudste zoon van wylen Yehia. dc hoofd stad Sana hebben bezet, maar dat Achmed zelf in deze stad nog niet is gearriveerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1