10 Hoe Amerikanen checkeren Een bekentenis van onmacht Vosje droomde van iets lekkers« maar ver| "'«""AKKERTJE Vele mogelijkheden r K. m WÊ Pp 'm \M -MÉ fm ï'-ti Zelfs vóór het slapen gaan peinsde hij over dom en slim TI JINKALENDER Radio-programma Met de film in de wolken Zaterdag 20 Maart 1948 Checker-rubriek Onder leiding van B. Vellinga te De Bilt De eerste, in officieel clubver band gespeelde I. C. in Amerika. Met deze opmerking deed de heer S. Herskowitz te Brooklyn ons onderstaande partij toekomen. Als men weet dat do Amerikaan se spelregels heel anders zijn dan de onze bij het Amerikaanse spel mag o.a niet achteruit geslagen worden en dat de spelregels van het I.C, nog maar kort geleden ter hunner kennis zijn gekomen, dan baart het verwondering te zien wel ke grote kracht deze Amerikanen in de partij ontplooien. De enige verklaring die wij hiervoo rkunnen geven is dat ze altijd al gewend zijn geweest te spelen op het bord van 64 velden. FIVE De Witspeler is dhr Herskowitz zelf. 1. 32—42, 62—52; 2. 34—43. (De Amerikanen noemen deze opening: „Putting teeth in the Five"). 72—62; 3. 24—34, 63—53; (Pro beert het centrum te veroveren) 4. 42x63. 74x53; 5. 21—32, 61—51; (Op 8474? een dodelijk „kingshot" door 33—42, 34—43 en 23x84) 6. 12 —21, 73—63; 7. 32—41, 51x32; 8 21 x61, 71x52; 9. 11—21, 83—74; 10. 21 32, 8272? (Met deze zet geeft zw. aan wit de gelegenheid tot het uitvoeren van een schitterende combinatie. Hier was 8171 de zet geweest gevolgd door: (32—41) 63—54. Niet door 82—71 wegens 43—54, 64x24; 23—34, 24—43; 23—73, 62x83; 41x81). Stand na de 10e zet van zwart. Zwart Wit 11. 34—44! 53x34; 12. 32—42'! 72— 61; (gedw.) 13. 42—53, 63x42, (De beste. Bij slaan naar veld 43, w 33x73, zw. 74—63, w. 73x54, zw.' 64x43, w. 2333, zou er een hope loze eindstand voor zwart overblij ven. De lezer ga het vervolg zelf even na). 14. 44—54, 64x43; 15. 23x 44, 42x23; 16 13x51, 74—63; (Een andere zet zou gevolgd zijn door 44—54!) 17. 14—23, 84—74; 18. 23— 33, 74—64; 19. 33—43, 81—72; 20. 22 —32, 72—62; 21. 32—41, 63—53; 22. Spiegel der wereld Met deze rubriek te beginnen zullen we partijen van I. C op nemen die door buitenlanders, hetzij dit Engelsen, Amerikanen, Italianen, Australiërs, Noren enz. enz. onder elkaar gespeeld zijn. In dit verband wijzen wij er op, dat. mochten er onder onze lezers gegadigden zijn die een schrifte lijke partij met een buitenlander willen spelen, onze redacteur dit voor hem kan arrangeren. 5161! 53x34; (Eerst slaan naar 71 geeft alleen maar verwisseling van zetten. Het resultaat bliift hetzelf de) 23. 44x23. 52x71; 24. 41—52! 62x 41: 25 31x52 Zwart geeft op. Het eindscel is door de witspeler op meesterlijke wijze afgewerkt. Zwart gaf hierbij goed partij, maar het mocht hem niet baten. We zien uit deze partij dat het niet aüoen het koningseindspel is dat aan het Checkers bekoring geeft maar dat het spel van begin tot eind enorme mogelijkheden biedt Elke zet, gedaan op het chec- kerbórd. moet uiterst fijn bere kend worden daar één minder juis te zet tot verlies van de partij kan leiden. Vervolg „Slagzetten in do Ope ning". No. 4. 32—41, 63—54; 34—14. 74— 63; 33—42, 84—74? 42—53, 62x43; (gedw.) 41—52. 61x42; 23—33 42x 23' 13x53. 63x42; 44x84. No 5. 34—43, 63—53; 23—34. 74— 63; 13—23. 84—74; 32—41, 63—54° 41—52. 62x41 (Eerst slaan 61x42 blijft hetzelfde) 31x52, 61x42; 33x 52 54x33: 23x84. No. 6. 32—41. 62—53; 41—51. 61— 52: 2132? 52—42: 33x52. 72—61: 51x72, 82x21; 11x32, 53—13; 34x53. 63x21. Bij de ..Theorie der Openingen" zullen we deze openingszetten uit gebreid behandelen. Opl. oefeningen nrs. 7. 8 9. No. 7 W o on 51 en 64. K. op 73- Zw. d. op 32 en 71 koningen op 12 en 42. Opl. 64—74, 42x84; 51—61, 71x52; 73x11. No. 8. W. p op 13 en 51, IC op 14. Zw. p. op 71 en 84. K. op 73. Opl. 51—61. 71x52- 14x74, 84x63: 13—23, 63—54; 23—34, 54—44; 34 —43. No 9 W. K. op 11 en 31; Zw. pion op 51, K. op 14. Ooi. 1184. Gaat de zw. koning nu 1423, dan volgt: 3141, 51x32- 84x24. Na 14—61 volgt: 31—62 en na 1471 volgt 3173. Zwart zet dus 1424. Wit vervolgt nu met 3173. Gaat de zw koning nu staan od de velden 14. 34 of 43 dan volgt 7354, (zw slaat nu naar de velden 74 of 64) 84x24. 51—41; 24—53). Blijft dus over 1431. Nu volgt: 73—82, 81x83; 84x81 of 82, 51—41; 81—53. Oef. voor deze week. No. 10. W. p op 14. 22. 24. 32, 41; Zw. p. op 43. 44, 51. 53 en 73. No. 11 W. p. 11, 52 en 73; Zw. p. op 62 en 71, K. op 12. No 12. W. p. op 21. 23, 32, K. op 24; Zw. p. op 31, 42, 53, 62, konin gen op 12 en 83. Voor allen: Wit speelt en wint Onderstaande stand kwam voor in het momenteel gehouden C.T.T. tussen de heren B. Vellinga te De Bilt met wit, en M. Benschop te Zeist met zwart. Eindspel Studie Zwart Wit W. 31. 32, 33, 51, 53; Zw. 52, 54. 71, 72, 73. De laatste zet van zwart was 6454 (gedw.) De vraag ij: Wat moet wit spelen om te winnen? De oplossing van probleem no. 6, w. pionnen op 13 en 62, koningen op 24 en 63; Zw. pionnen op 71 cn 82. koningen op 12 en 51, van J. Holtman luidt: 6353, 51x54; 62 73, 82x63; 13—22, 12x33; 24—14. Wat zw. nu nog zet, hij is altijd verloren. Onze hulde aan de heer H. C Over, Cremerstraat 3 te Utrecht. Dc enige die de goede oplossing gevonden had. Nogmaals dagen we onze oplos sers uit, onderstaand probleem van dezelfde auteur als de vorige maal, op te lossen. Probleem No. 7 van J. Holtman, Utrecht. Ie Publicatie. Zwart Wit Wit pionnen op 11, 24, 42, 52, 62, 64. K. op 12. Zw. pionnen op 31, 44, 71, 84, K. op 51 en 83 Wit speelt en wint. Oplossing binnen een week in te zenden. Mevr. Raaf zong, wamt zij was ij del (A P een mooie voorjaarsdag maak- te de vos een wandeling door het bos. Zo nu en dan huppelde hij wat, want hij had een goede bui. Ik ben zo tevreden op het ogenblik, dat ik niet eens een wens zou kunnen doen. dacht het vosje. Nou ja, in iets lekkers heb ik na tuurlijk altijd wel trek. En toen het vosje eenmaal aan „iets lekkers' had gedacht, begon hij een beetje te watertanden Hij dacht aan zijn over-overgrootvader. die zo'n prachtige mop had uitge haald met de over-overgrootmoeder van de raaf, die nu nog in het bos woonde. Zou ik net zo slim zijn als mijn over-overgrootvader? vroeg het vosje zich af en zouden de raven nog net zulke domoren zijn als heel erg lang geleden? Hij zou maar eens beginnen met de raaf op te zoeken. Na een kwartiertje zoeken ontdekte hij de raaf in een hoge boom en in haar snavel hield zij een lekker geel hompje kaas. „Dat tref ik!" Aha, dat tref ik, vond het vosje Nu eens gauw onderzoeken of de raven van tegenwoordig nog net zo ijdel zijn als vroeger. „Hallo vriendin," begroette hij haar. ..Kun je het daar wel uit houden in het zonnetje? Jullie vo gels hebben het toch heel wat beter dan wij, viervoeters. Geen zonne straaltje kan zich door de dichtbe- bladerde bomen heenbreken, zodat^,, wij nooit eens van de zon kunnen' genieten. Ik zou wel willen, dat ik ook een vogel Was, dan zou ik net als jij naar de hoogste top van een boom vliegen en mij koesteren m de zonneschijn." Het vosje was erg tevreden over wat hij had gezegd. Natuurlijk zou de raaf wel iels vriendelijks terug zeggen en het stukje kaas uit zijn snavel laten vallen. Maar niets daar van hoor! De raaf verzette haar pootjes en medelijdend keek zij de vos aan. Jan-doppie, dacht het vosje, nu krijgt dat beest medelijden met mij, maar haar snavel doet zij niet open. Wat moet ik daar nu weer op ver zinnen. Hij peinsde nog eens diep en besloot precies hetzelfde te vra gen als zijn over-overgrootvader had gedaan. Hij haalde eerst nog eens diep adem en zei: „Zeg lieve, lieve raaf. is het waar. dat jullie raven zulke prachtige stemmen hebben?" Met een vaartje Boven in de boom streek de raaf haar veren eens glad, keek met een ïjdel snuitje in een glimmend boom blad of zij er wel keurig uitzag en toen liet zij haar schorre kreten over de bomen van het bos schallen. Met een vaartje viel het stukje kaas uit haar snavel naast de vos op de grond. Dat heb ik toch maar prachtig voor elkaar gebokst, lachte het vosje voor zich heen Jammer, dat ik er KRABBELTJES BABBELTJES Terwijl de vos nog meer pluim pjes bedaent en de raaf hoe langer hoe trotser werd, wipte een eek hoorn snel naar beneden cn ritste nog vlugger met het sukje kaas naar zijn huisje. De eekhoorn had alles heel zacht gedaan cn vosje-lief had cr niets van gemerkt. Maar de raaf boven in de boom had alles gezien en trillend van woede krijste zij het uit. Toen zag ook het vosje wat er was gebeurd. Zijn lekkere hapje had hij zich nota bene door een eekhoorn laten wegkapen. 's Avonds voor het slapen gaan is niet dadelijk hard mee weg kan lo- de vos er achter gekomen, dat de pen, want dat staat zo onbeleefd, raven nog even dom zijn als vroe- Dus zei het vosje: „Erg mooi. ine- ger, maar dat de eekhoorntjes veel vrouw Raaf. Ik heb van Uw stem slimmer waren geworden, zelfs slim- genotén." hier dan de vossen. Zaterdagse puzzle: Weer eens een kruiswoordraadsel KOLOMMEN voorpaginanieuws worden op het ogenblik gele verd door de situatie in Europa en dat onze belangstelling voorname lijk naar d i t onderwerp uitgaat, zal ons niemand kwalijk ne men. Het gaat immers ons zelf regelrecht aan en bovendien noodt een probleem waarvoor zich, zoals hier, geleidelijk reeds een op lossing gaat aftekenen, eerder tot beschouwing dan 'n politiek aenig- ma zoals zich dat aan de Oostkust van de Middellandse Zee presen teert. Toen op 29 November 1947 de UNO die historische beslissing nam, Palestina te verdelen in een Joodse en een Arabische staat, was er in Joodse kringen feest: een tweedui zend jaar oude belofte ging in ver vulling. Maar de feestvreugde werd alras door krijgsrumoer overstemd: nog geen 48 uur nadat in Flushing Meadows de beslissing was geval len, vielen in het Heilige Land de eerste slachtoffers van de botsin gen tussen Joden en Arabieren, bot singen die sindsdien in hevigheid eer toe- dan afgenomen zijn. Intussen nadert de vijftiende Mei, de dag waarop Engeland zijn man daat over Palestina zal neerleggen. De evacuatie van Britse troepen is reeds begonnen en een nuchter communiqué, enkele dagen geleden door de Britse autoriteiten in Pa lestina uitgegeven, en verklarend, dat de ontruiming in gestadig tem po zal doorgaan en op 1 Augustus zal zijn voltooid, vestigt nog eens weer de aandacht op het feit, dat Groot-Brittannië onwrikbaar beslo ten is, zich niet langer enige ver antwoordelijkheid te laten aanleu nen. Die verantwoordelijkheid komt dan nu te berusten by de UNO. Maar hoe machteloos deze organi satie is, blykt schril-helder uit een rapport dat de commissie voor Pa lestina van de Veiligheidsraad Dins dag gepubliceerd heeft. Het rapport waarvan hier sprake is, gééft on omwonden te kennen, dat tenzij rust en orde worden hersteld, het niet mogelijk zal zijn, het besluit van de Asscmblée uit te voeren en dat na het aflopen van het Britse mandaat waarschijnlijk ernstige ad ministratieve chaos zal optreden, terwijl voorts in één zinsnede van het rapport het woord bloedvergie ten prijkt in hetzelfde verband rnet de term onvermijdelijk DUIDELIJK treedt hier aan de dag het euvel waaraan eer tijds de Volkenbond, thans de UNO mank gaat: doordat de leden-staten hun souvereiniteit niet aan dit li chaam gedelegeerd hebben, is het Slechts een vereniging van staten, waarvan echter de souvereiniteit niet op een hoger plan ligt dan die van de leden individueel. Het tot dusver als een der gevolgen daarvan ontbreken van een UNO legermacht toont angstwekkend duidelijk, hoe krachteloos deze ver eniging van staten dreigt te blijven. Nog een andere omstandigheid zet de hele Pales tin akwestie op de helling: de V.S. schijnen de neiging te hebben, zich van het aanvanke lijk ook door hen gesteunde verde lingsplan af te keren. De achter grond is duidelijk: wij wezen on langs reeds op de oliebelangen, die voor Amerika in Saoedi-Arabië en andere landen van het Midden Oos ten op het spel staan. Het verkrij gen van olieconcessies in dit gebied zal op het ogenblik, met de acute Russische dreiging, voor Washing ton van meer belang zqn dan de égards die Truman ten opzichte van zijn Joodse kiezers in acht moet ne men. Bovendien zal. ook alweer on der druk der in het Kremlin geën sceneerde gebeurtenissen, de vote ring van het plan-Marshall minder moeite opleveren cn, wanneer dit plan er éénmaal „door" is, zal het bij de Novemberverkiezingen een zodanige post op Trumans credit zijde vormen, dat de president mis schien bereid is, hiervoor enige Jood se sympathie te verspelen. Of het verzoek van vier der vijf groten uit de Veiligheidsraad tot een wapenstilstand in Palestina suc ces zal hebben, zal nog moeten blij ken. Intussen blijft het rapport een bekentenis van onmacht en de kwestie-Palestina een aanklacht. Ditmaal weer eens een gewoon kruiswoordraadsel Na de letter- en dubbele kruiswoordpuzzle zal dit voor velen een welkome afwisseling betekenen. Good luck. De omschrij vingen luiden; Horizontaal: 1. Deel van de romp; 5. Ondeugend; 9. Biet; 11. Bijwoord van graad; 13. Teken van koninklijke waardigheid; 15 Telwoord; 17 Onbrandbaar, doorzichtig mineraal; 18. Dwinge land; 20. Lengtemaat; 22. Deel van een etmaal; 24. Lichte mist; 26. Schoordraad; 27. Sterrit; 29. Lichte slaap; 31. Hoeveelheid; 33. Russi sche rivier; 35. Scheikundige afkor ting voor tin; 37. Mens (Maleis); 39. Windstreek; 41. Land in Euro pa; 42. Concentratie van bedrij ven; 44. Zangnoot; 46. Leger; 48. Japanse keizer; 50. Kip; 51. Ne derlandse zeeheld. Verticaal 2. Klein kind; 3. Saluut; 4. Even eens; 6. Muziekinstrument; 7. Volgt op 44; 8. Een der V.S. van Amerika; 10. Oogvocht; 12. Kei; 14. Familie lid; 16. Ooievaar; 19. Naaigereed- schap; 21 Roofdier; 23. Land in Noord Afrika; 25. Italiaanse mu ziekterm: 28. Zijrivier van de Seine; 30. Feestdronk; 32. Plaats in Fries land; 34. Zwitserse bergsportplaats 36. Deel van de romp; 38. Plaats met pyramiden; 40. Engelse rivier; 43. Vervoermiddel; 45. Bewoner van 41; 47. Telwoord; 49. Goud (Frans). OPLOSSING VORIGE PUZZLE S, ES, ETS, REST, STOER, ROTSEN, ROESTEN, PROESTEN, PROTESTEN, SPRQETEN, POET SEN, POSTEN, STOEP, SOEP, SOP, os, s. Oplossingen voor Donderdag op (Ingezonden mededeling) De Ntderfondsd* Pijnstiller Hoofdpijn? Kiespijn Zenuwpijn een briefkaart In te zenden aan dc redactie van ons blad. Voor goedo oplossingen stellen w\j pry zen beschikbaar: een van f 10,en vier van f 2.50. VOOR DE PRIJSWINNAARS ZIE PAGINA 2 Eindelijk eens een K ru is woordraadse l AT ANDAAG vinden jullie een kruiswoordraadsel in de puzzle- hock. Een vurige wens van Jan O s- nabruggc uit S. is nu in vervul ling gegaan. Maar ik denk, dat ook heel veel andere nichtjes en neefjes ver langend naar een kruiswoordraadsel hebben uitgekeken. Jullie weten alle maal wel, hoe je zo'n kruiswoord- Amerika (Hollandse afkorting); 19. Is 68 cm lang; 22. Insect; 23. Dwarsmast. horizontaal en 1 verti caal. De oplossingen van de raadsels van 6 Maart zijn; 1. Moskou; 2. Oeral; 3. oor rug; enkel oor; mond. De prijzen gaan deze week naar Ineke van Schaik Prinses Juliana- weg 49 in U. Hans van Eist Binnen weg 48 In M. en Henk van Santen Kerkstraat 1 in B. 'n regeltje Goed zo 2 2 MaartHet is nog piet te laat om Uw grasveldje bij te werken door op de uitgelopen, dunne plekken bij te zaaien. Nu is dit een wérk waar mee men voorzichtig moet zijn. Er be staan immers honderden soorten gras. voor een tuin met veel zon, met scha duw o[ metslechte grondenz. enz. Vertel in de winkel precies hoe het grasveld cr uitziet, dan zoekt de win kelier er wel de passende soort bij uit. Zomaar zdad tussen het gras strooien heeft weinig zin. Het zaad moet in losgemaakte grond gezaaid worden en aan ook behoorlijk met aarde toege dekt worden en met plankjes of een roller aangestampt. puzzle moet oplossen. Als dat niet het is bestemd voor Piet O s n a- geval is. even aan vader of moeder brugge, die geen tijd had om een vragen. Hebben jullie al een potlood brief naar Krabbeltjes en Babbeltjes te schrijven, omdat hij zo vreselijk druk was met zand kruien. Maar volgende week laat je me toch niet in de steek Pieter? Leny Osnabrugge zou ook wol mee willen doen met de raad selrubriek. Toch moet je nog een jaartje wachten, totdat ie de kin derkrant zelf kunt lezen. Vraag maar eens aan ie grote broer Jan. of hij je een beetje wil helpen met de verschillende letters. Heus lezen ls niet zo moeilijk. Wat ben ik benieuwd Jan O. hoe je het op de eerste orgelles zult vinden. Gaat het goed met ie kleine konijntjes? is er nog geen één dood gegaan Per Ongeluk heeft Hans van Eist de nham van de plaats waar hü woont met één S geschreven. Dat doe je een volgende keer vast beter hè Hans Gerrit Schlingman schrijft mij nog eens, of hü het verhaal van Kabouter Broekzak en Liselotje zelf heeft bedacht. Niet vergeten Gerrit! Tante Ans opgezocht? dan kunnen we beginnen Horizontaal: 1. Boodschapper; 3 Komt van het varken; 6. Verdwijn!; 10. Niet uit; 11. Venster; 13. Ka rakter; 15 Vertaler; 18. Niet wei nig; 20. Niet üi. hij. wij. gij of zij; 21. Muzieknoot; 24. Kleur; 25. Groeit op het hoofd. Vterticaal: 1. Staat van inkomsten én uitgaven; 2. Deel van het been; 4. Rivier in Italië; 5. Kaarsenhou der; 7. Riviertje in Nederland; 8. Tiende deel van een meter; 9. Uit roep (als je een vriendje tegen komt); 10. Ingenieur (afkorting); 12. Paling; 14. Oppervlaktemaat; 16. Alles in orde (Amerikaanse af korting; 17 Kilo (afkorting); 18. Feuilleton kleine negertjes DOOR AGATHA CHRISTIE 20 Hij liep door de hal naar de eet kamer. De anderen gingen naar boven in een langzame, onwillige optocht. Als het een oud huis geweest was met krakende trappen, donkere schaduwen en muren met zware pa nelen, zou er bepaald een griezelige sfeer gehangen hebben. Maar dit huis was uiterst modern. Er waren geen duistere hoeken geen ver schuifbare panelen overal was electrisch licht alles was nieuw, licht en blinkend. Er was niets ver borgens in het huis, niets geheim zinnigs. Er was geen sfeer. Maar op een of andere wijze was dit juist het angstaanjagendste Bovenaan de trap zei men elkaar goede nacht. Ieder ging naar zijn of haar kamer en sloot automatisch, bijna zonder er bij te denken, de deur af In zijn pretitge kamer met de zachte kleuren trok rechter War- grave zijn kleren uit en maakte zich gereed om naar bed te gaan. Hij dacht aan Edward Seton. Hij herinnerde zich Seton heel goed. Zijn blonde haren, zijn blau we ogen. zijn gewoonte iemand recht in de ogen te zien, hetgeen een volkomen eerlijke en gunstige in druk maakte. Dat had ook zo'n goede indruk op de jury gemaakt. Llewellyn, voor het Openbaar Mi nisterie, had de zaak een beetje ver knoeid. Hij was te heftig geweest en had te veel willen bewijzen. Matthews, de advocaat was daar entegen voortreffelijk geweest. Zijn opmerkingen hadden doel getroffen. Het kruisverhoor was moordend geweest. De wijze, waarop hij zijn cliënt zijn verklaringen had laten afleggen, was eenvoudig, meester lijk geweest. En Seton had het kruisverhoor goed doorstaan. Hij was niet te op gewonden of te heftig geweest. Hij had indruk gemaakt op de jury. Matthews had misschien al gedacht, dat de zaak gewonnen was. De rechter wond zorgvuldig zijn horloge op en legde het bij zijn bed. Hij wist nog precies hoe hij zich had gevoeld, toen hij daar zat luisterend, aantekeningen makend, ieder punt afwegend, ieder spoor van bewijs tegen de aangeklaagde noterend. Hij had genoten van dat proces. Het slotpleidooi van Matthews was uitmuntend geweest. Llewellyn, die daarna .aan het woord kwam, was er niet in geslaagd de goede in druk. die de advocaat gewekt had, te niet te doen. Tenslotte was zijn eigen samen vatting gevolgd Voorzichtig ontdeed rechter War- grave zich van zijn valse gebit en legde het in een glas water. Zijn dunne lippen vielen in. Zijn mond was nu wréed, wreed als de bek van een roofvogel. De rechter sloot zijn ogen cn glimlachte. Hij had Seton schuldig verklaard, ondanks. Hij klom in zijn bed, waarbij hij even kreunde wegens zijn rheuma- tiek en draaide het licht uit. Beneden in de eetkamer, stond Rogers verbaasd te kijken. Hij keek naar de porceleinen beeldjes in het midden van de tafel. Hij mompelde in zichzelf: „Dat is heel gek! Ik had er een eed op willen doen, dat het er tien waren." Generaal Macarthur draaide zich van de ene op de andere zijde. Hij kon niet in slaap komen. In het duister zag hij steeds het gezicht van Arthur Richmond. Hij had Ar thur aardig gevonden hij was erg op Arthur gesteld geweest. Hij had het prettig gevonden, dat Leslie hem ook mocht. Leslie was zo grillig. Er waren hopen goede kerels, waarvoor Les lie haar neus optrok en die zij ver velend vond. „Saai!" zei zij dan. Maar Arthur Richmond had zij niet saai gevonden. Van het begin af hadden zij goed met elkaar kun nen opschieten. Zij hadden samen gepraat over toneelstukken, mu ziek en films Zij plaagde hem, lachte hem uit, hield hem voor de gek. En hij, Macarthur. was verrukt geweest bij de gedachte, dat Leslie een moederlijke belangstelling voor de jongen had. Moederlijk notabene! Een dwaas was hij er niet aan te denken, dat Richmond acht en twintig v/as en Leslie maar één jaar ouder. Hij had veel van Leslie gehouden. Hij zag haar nog voor zich. Haar hartvormig gezient, haar dansende, grijze ogen cn haar bruine, krul lende haar. Hij had veel van Leslie gehouden en hij had haar volkomen vertrouwd. Daar in Frankrijk, midden in die hel. zat hij dikwijls aan haar te denken en haalde dan haar foto uit de borstzak van zijn tuniek. Toen was hij er achter gekomen! Dat was gebeurd, precies zoals zulke dingen in boeken ge beurden. De brief in de verkeerde enveloppe. Ze had aan hen beiden geschreven en had haar brief aan Richmond in de enveloppe gedaan, die aan haar man geadresseerd was. Zelfs nu na al die jaren voel de hij nog de schok het ver driet Wat had hij een verdriet gehad! En die geschiedenis was al een tijd aan de gang. Dat bleek uit de brief. Leslie Leslie en Arthur! Zij was langzaam gegroeid die koude, moorddadige woede. Hij had geprobeerd gewoon te doen niets te laten merken. Hij had getracht Richmond als altijd te behandelen. Was hij daarin geslaagd? Hij meende van wel. Richmond had niets vermoed. Een slecht humeur was daar gemakkelijk te verklaren, in die hel, waarin vele mannen door de spanning geregeld over hun ze nuwen heen waren. Alleen de jonge Armitage had hem een paar keer vreemd aangekeken. Die was nog een jonge vent, maar hij was niet onnozel, die jongen. (Wordt vervolgd) Ingezonden mededeling Hedenavond HILVERSUM I: 19.— Nws, 19.15 Regeringsuitzending, 19.30 Piano duo, 19.50 Banden, die binden, 20. Nws, 20,05 De gewone man, 20.12 Wie weet hoe deze plaat heet?, 20.30 Lichtbaken, 21.Negen heit de klok, 22.15 Klein orkest. 22.37 Actualiteiten, 23.Nws, 23.25 24.Avondconcert. HILVERSUM II: 19.— Pianomu ziek, 19.30 De Kerk nu, 19.45 Wat vrijzinnig protestanten schreven, 20.— Nws, 20.05 Dingen van de dag. 20.15 De winkel van Sinkel, 21 15 Socialistisch commentaar door K. Voskuil, 22.Luisterspel, 22.30 The Ramblers, 23.Nws, 23.15 Schaken, 23.3024.Hasse Kahn's ensemble. Morgen HILVERSUM I: 8.— Nws. 8.15 Lenteklanken, 8.25 Inleiding Hoog mis, 8.30 Hoogmis, 9.30 Nws, wa- terst., 9.45 Wiesbadener Coll. Mu- sicum, 10.Kerkdienst 11.30 Na de kerkdienst, 12.Geest, liederen. 12.15 Apologie, 12.30 Lunchconc., 12.55 Zonnewijzer, 13.Nws, 13.15 Lunchconc., 13.30 Muziekcorps van Staatsmijn Emma, 14.Muz. Tom bola, 14.30 Radiospel: Barabbas, 15.45 Gr. pl., 16.10 Sport, 16.25 2e Vespers, 17.Kerkdienst, 18.30 Reg uitz., 19.Psalmen van Swee- linck, 19.15 Ds. Straatsma, 19.30 Nws, weer, 19.45 Marsen, 19,50 In t Boeckhuys, 20.05 Gewone man. 20.12 Omroepork., 21.40 Dolf van der Linden. 22.07 Actualiteiten, 22.15 Avondgebed, 22.30 Nws, 22.55 Beethovenconcert. HILVERSUM II: 8— Nws, 8.18 Zingende torens, 8.30 Lente in het land, 8.40 Intermezzo, 9.12 Sport, 9.15 Men vraagt...., 9.45 Geest, leven, 10.Quartetto di Roma, 10 30 Briefgeheim, 11— Matthaus Passion. 12.30 Boekbespreking. 12.50 Meditatie, 13.— Nws, 13.15 Kwintetspelers, 13.45 Voordracht, 14.Tweede deel Matthaus Passi on, 16.Pasquier trio, 16.15 Film praatje, 16.30 Viool en piano, 16.45 Nieuwspalet TT OORTAAN zullen regelmatige filmvoorstellingen worden gege ven, aan boord van Engelse vliegtui gen. die dc verbinding tussen Groot- Brittannic en Zuid-Amerika onder houden. Dc eerste proefneming met dc pro jectie van ijiuc and Cry", onlangs genomen, is een groot succes gewor den. Met het oog op de geringe plaats ruimte worden rolprenten van 16 mm gebezigd. Als operateurs zullen dc stewards optreden. O Volgens inlichtingen ln Washing ton ontvangen, staat aan de Griekse Noordgrens een internationale strijdmacht van 30.000 man gereed om de Griekse regeringstroepen aan te vallen. Maandag wordt- in Amerika het treinverkeer met 25 c/o beperkt, een gevolg van het steen kooltekort dat door dc mijnwerkers- staking ontstaan is. De Poolse sociaal-democra tische party is bereid een fusie aan te gaan met dc communisten. Dc Italiaanse communistische partij heeft uit Moskou dc toezegging gekregen, dat de Sovjet-Unie bereid is, haar recht op een deel van dc Italiaanse vloot prijs te geven. Men legt deze concessie uit als een manoeuvre tot steun van de Italiaanse communis ten voor de op 18 April te houden verkiezingen. O Het internationale hof van justitie in Den Haag zal Donderdag 25 Maart uitspraak doen in het Engels-Albanese ge schil over het incident in het Kor- foc-kanaal, O Zwitserland en do Sovjet-Unie hebben een handels- accoord gesloten. België zal jaar-> lyks 1000 Volkswagens uit Duits land importeren. Dc vice-voor- zitter van dc landdag van Saksen- Anhalt is gevlucht naar de Ameri- kanase zone. H(j vluchtte, toen h(j hoorde, dat de Sovjet-autoriteiten hem wilden arresteren. Frank rijk zal een aantal Sovjetburgers uitwijzen, die van plan waren, de in December ontbonden Vereniging van Sovjetrussische burgers weer, op te richten. O Canadese rege ringskringen hebben zich in princi pe bereid verklaard, toe te treden tot het pact van Brussel. Het Arabische Hoge Comité heeft do Eoyeot van de UNO opgeheven door te verklaren ,dat het de Veiligheids raad de gewenste inlichtingen zal geven over Palestina. Een klein aantal vooraanstaande Nederlanders heeft binnen een week tyd f 100.000 bijeengebracht voor het Prinses Bcatrixlyceum in Zwit serland, waar Nederlandse asthma- patiëntjes worden verpleegd. Dezo actie werd gevoerd, omdat de rege ring dit jaar haar subsidie zal in trekken. Werkgevers, verenigd in de Ned. Kath. bond van werkge vers in het loodgieters-, fitters- en sanitai^-installatiebedryf, zullen zich verzetten tegen leder drijven van het communisme, dat zü be schouwen als een gevaar voor de christelijke beschaving. Nog ln de loop van dit jaar zal het z.g. „Witte Kasteeltje" te Loon op Zanrl dat zwaar van de oorlog heeft ge leden, worddn gerestaureerd. Dertig leden van de Nederlandse marine zijn voor betoonde dapper heid door de Belgische regering on derschelden. O De Oostenrijkse Charitas heeft het hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis dank betuigd voor het aandeel, dat het bestuur heeft in de uitzending van onder voede Oostenrijkse kinderen naar Nederland. O In Juli viert 't Delfts Studentencorps zijn 50e lustrum. In Amsterdam meerde het Deense korvet „Thesis", dat een bezoek aan Nederland brengt. Op het vlieg veld Santa Monica (USA) is Jiet eerste van de zeven DC 6-toestellen op plechtige wijze aan de KLM af geleverd. O Donderdagavond werd de Philips-experimentele televisie zender te Eindhoven in bedrijf ge steld. O Spakenburger vissers voer den Donderdag de eerste paling van het nieuwe seizoen aan. Ingezonden mededeling Een hond die z'n baas zag verdrinken, Was voor een beest erg goed b(J de pinken. Hij rende naar huls, haalde TIP uit de kluis, Om voor 't laatst met z'n meester te klinken. 'n TIP VAN BOOTZ Inz. Hr. C. K. A'foort ontv. 1 fl. TIP. Sport, 17.Kinderkoor de Merels, 17.30 Ome Keesje, 17.50 Voetballen, 18.Nws, sportuitslagen, 18.15 In gesprek met de lezer, 18.30 Gelij kenissen. 19.Studiodienst, 20 Nws, 20.05 Actualiteiten, 20 15 Waltztime, 20.40 Hersengymnastiek, 21.10 Het is weer lente, 21.35 De kinderen van Kapitein Grant, 22.20 Kwartet van Haydn, 23.Nws, 23.15 Franse melodieënstroom. Maandag HILVERSUM I: 7— Nws, 7.15 Gymn., 7.30 Reveille, 7.45 Een woord voor de dag, 8.Nws, 8.15 Gewijde muz., 9.Pianowerken van Chopin, 9.15 Ziekenbezoek, 9.30 Werken van Haydn en Mozart, 10.30 Morgendienst, 11.Riele Queling kwartet, 11.15 Van oude en nieuwe schrijvers, 11.35 Lond. Phil- harm. ork., 12.Hilversums Vrou wenkoor, 12.33 Amatitrio, 12.55 Bachkoraal, 13.Nws, 13.15 Man- dolinata, 13.45 Nationale marsmuz., 14.Uitz. voor de scholen, 14.35 De Varianten, 15.Vioolduo, 15.25 Coll. Musicum Amstelodamense, 16.Bijbellezing, 16.45 Het Matro- zenkoor. 17.Kleuterklokje klin gelt, 17.15 Pop. orgelbespeling, 17.45 Reg. uitz., 18.Ens. Lachman, 18.15 Sportrubriek, 18.30 Reg. uitz.. HILVERSUM II: 7.— Nws, 7.15 Gr. pl., 8.Nws, 8.18 Lichte mor genklanken, 9.30 Waterst., 9.35 Cal- vet kwartet. 10.— Morgenwijding, 10.20 Noors Symph. ork., 10.30 Voor de vrouw, 10.45 De Regenboog, 11.20 Riek van Veen. alt en Cor v. Boven, piajio, 11.35 Voordr. De Barrière. 11.50 Gr. pl., 12.Orgel spel. 12.30 Weer, 12.33 Platteland, 12.38 De Troubadours. 13.Nws, 13.15 Kalender, 13.20 Miller sextet, 13.50 Gr. pl., 14.Viool en piano, 14.30 Schoolarts geeft raad, 14.45 Otello van Verdi, 15.35 De man. die wonderen kon doen, 16.15 Disco cabaret, 17.Gespeelde fabel: Het Melkkannetje, 17.15 De school is uit. 17.30 The Ramblers. 18.Nws, 18.30 Pianoduo, 18.35 Kwartet Jan Corduwener.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 5