RADIO Kapitein Fantóme Verlovings- en Huwelijks geschenken D, COR BERGER ADELBORSTEN Crematie hu Nederlakd DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zaterdag 20 Maart 1948 Advertentiën Ziet de etalages 16481948 De Twentsche Bank n.v. K£M Opleiding Kon. Instituut voor de Marine EERSTE AMERSF. AUTO RIJSCHOOL Een ereplaats op tafel HOE IS HET MOGELIJK! Ogen willen brillen uAaiu du JONSjE uMOEDERS „SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd" w"m..mih Adverteer regelmatig Familieberichten De Heer en Mevrouw MISPELBLOM BEYER— STREEFKERK geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun dochter INGRID Anna Paulownalaan 1, 19 Maart 1948. Theelepels Toartvorkjes Moccalepels Bonbonmandjes Theezeefjes Taartscheppen Taartprikkers Suiker-, Thee- en Bonbonscheppen Cassettes tafelzilver Langestr. 26, Tel. 4055 6000S bcococ a co Bij de Vrede van Munster trokken politici een grenslijn tut'en de ,,Noordeljke" en Zindelijke Nederlanden". Zij hielden toen geen rekening met de economische ondeelbaarheid van beide gebieden. Thans, na eeuwen, is deze tekortko ming gecorrigeerd door de BENELUX- overeenkornst en de Nederlands-Belgische solunie. De weg is nu vrij voor een intensief handelsverkeer met onze Zuider buren en de actieve zakenman zal de ge boden kansen zeer zeker weten te benutten. Zich daarbij van de steun en de be middeling van de Twentsche Bank te ver zekeren is een handeling van wijs beleid. In onze brochure getiteld: DE BANK IN HET INTERNATIONALE HANDELS- EN REISVERKEER leest U méér over dit onderwerp Het geschriftje wordt U op aanvrage gratis toegezonden. Opgericht tn 1861 Vtilfgtfig te Lók Jen B. W. Blijdenstcin Co, 54-55-56, Threadneedle Street. E.C 2 Vtritgaucorifiging te New-York. A. Philippe von Hemert, 42 Broadway De Minister van Marine maakt bekend, dat in Septem ber 1948 op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder een drie-jarige opleiding van adelborst en voor de zeedienst, vliegdienst, mariniers, stoom vaartdienst en administratie aan zal vangen. Voor toelating wordt vereist einddiploma 5-jarige H B.S.-B of gymnasium B (administratie ook 5-jarige H.B S.-A of gymnasium A). Leeftijdsgrens op I Sept. 1948 nog geen 21 |aar, voor bijzondere gevallen in verband met oorlogsomstandigheden nog geen 25 jaar, behalve voor de vliegdienst, waarvoor de leeftijdsgren zen nog geen 20 respectievelijk nog geen 22 jaar zijn. Opleidingskosten, inclusief huisvesting, kleding en voeding bedragen f 500.— per jaar. Sluitingsdatum aanmelding 1 Juni 1948. Versoeken voor nadere inlichtingen uitsluitend schriftelijk bij Hoofd Opleidingen, kamer 27, Ministerie van Marine, I^ange Voorhout 7, Den Haag, onder opgave van geboortedatum-, plaatsen adres(sen) na het 10e levensjaar. Opgericht 1930. C. v. d. HOOFF, gedipl. instructeur. W. v. MECHELENSTR. 26 - Tel. 4413 (ttjdelük) SKODA's vier-cylinder kopklepper heeft pit! 70 km per uur in de derde; 105 'n de vierde versnelling. Een wagen om mee op te schie ten en mee wég te schieten! Veilig dank zij krachtige, hydraulische remmen. Een juweel in stadsverkeer en óók op de grote weg. Kieskeurige automobilisten kiezen SKODA, want: M P O R T NV. Houtweg 7-8 laat u nooit in de steek AUTO-PALACH DEN HAAG Telel. 111920 (3 lijnen) Wjj moeten los! Extra schone coll. BLOEMBOLLEN t.w 100 Gladiolen gemengd, 50 Montbretia's, 50 Anemonen, 50 Oxalis, 3 chrysant-Dahlia's. 5 Kon Leliën, 15 Vaste Plan ten plus 10 nieuwe, gekleurde Margrieten. Honderden snijbloemen van Mei tot Nov. voor slechts f 5.50, franco huis. Betalmg bij ontvangst of storting op postgiro 150243. De Zaak van vertrouwen. H. SIJSENAAR Jr., Kwekerij ,.De Popelenburg" (1) HIL- LEGOM, Tel. 5860. Vele dankbetuigingen liggen voor ieder ter inzage. UDING'S COEN UDING, Lcusdenves 10. Telefoon 1519 jOfxcooooooooaxHxocxxocoe»3oociocooi-x«:icgr'Coccocoooocgoo'yopocicocooc«3ooc»xca UEBIG AROMA gaat aan tafel vani hand tot hand. Geen wonderj UEBIG AROMA geeft een onover-' troffen pittige smaak aan soepen en andere gerechten - een smaak, die nooit tegenstaat. Let op de UEBIG flacon, de enige flacon met de hygiënische schroefsluiting. 't Is van Vraagt Inlichtingen! Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding, Hoofdkantoor:Bezuldenhoutsewegl, Den Haag Eigenaresse van bet Crematorium te Veleen Crematie voor leden beneden kostprijs. Gezinslidmaatschap per jaar slechts f 2.-. ENGELAND Zoekt U een betrekking in Engeland? Wij verlenen onze bemiddeling voor vrouwen en meisjes tussen 1 8 en 50 jaar ter verkrijging van goed betaalde huishoudelijke betrekkingen bij aanzienlijke Engelse families, scholen, instellingen, enz. Reiskosten worden vergoed of voorgeschoten Kennis der Engelse taal niet noodzakelijk. Brieven met pasfoto, persoon lijke gegevens en opgave van plaats en datum van geboorte aan: ISOBEL JAY, HOVE, ENGELAND Elk schrijven wordt beantwoord. Geen kosten. Na 6 weken bouwt U reeds met onze bekende schrift, lessen een prima werkende 2-lamps voor luidspreker ontvangst van aliè belangrijke Europe se zenders. Stuur deze ad vertentie met Uw adres slechts naar RADIO- SCHOOL MAXWELL. Steenstraat 9—11 te PAN- NINGEN (bij Venlo) en U ontvangt de volgende dag gratis volledige inlichtingen en proefles 1 E. Erkend door dn Inspectie v/h schrift Onderwijs. Een nieuw verhaal in bet NIEUWE NUMMER van Heden is het nieuwe nummer verschenen Verkrijgbaar bU bezorgers en in de boekhandel. U/AAR Z'JM ZE? Goud - Zilver Uurwerken LANGESTR. 82 - Tel. 5779 MET EN ZONDER INLEVERING VAN GOUD 600. „D-dat is toch onmogelijk." stamelde ik: H-hoe komt die dame hier. op de bodem van de. zee. ik zal het haar eens vragen." Lari Kool kuchte en ik begon langzaam in de richting van die eenzame juffrouw te lopen Verlegen ben ik nooit geveest, maar dit keer was ik toch een beetje draaierig van binnen ..Hallo." riep ik: .W-wat doet U hier, zoekt U iets? Bent U ver dronken bij het zwemmen of overboord gevallen van een boof" De dame schrok van mijn stem. draaide baar hoofd naar me toe en bekeek mij en Lari Kool met grote ogen Zeggen deed ze nog niets en ik voelde me onprettig. „Ah".stamelde Lari Kool: „Ontroerd ontwaard ons cog uw blonde lokken, vanwaar komt gij. zeg het zonder jokkenDe dame draaide zich om en kwam overeind en dat bracht nieuwe verrassing. „Zie ik goed of d-droom ik," stotterde ik: „Van bovon is het een mens en van onder een vis. Z-Ze beeft een staart! Een zeemeermin! Altijd gedacht, dat die niet bestonden. Wat raar, ze kan natuur lijk niet lopen. Arme stakker, wat zal ze een ver driet hebben omdat ze geen échte benen heeft zo als wij." Maar de zeemeermin was helemaal niet verdrietig. Zc was eerst net zo verwonderd als wij en begon plotseling te giechelen ..Hihi." gierde ze en wees naar de benen van Lari Kool en van mij. ..Wat raar! Wat eng Die hebben twee armen, po ten aan alle kanten, net krabben, hihi. Wat een rare schepsels, hihi!" aar ligt dan eindelijk dat wonderlijke kleine hoopje nieuw leven in de wieg. Daar is dan de baby: tijdelijk bevelhebber van het gehele gezinen toch zo hulpeloos Ja, hulpeloos. Druk maar eens even met Uw vinger op die bijna doorschijnende huid. Het is of de huid schrikt: een witte plek blijft achter. Er is in de hele wereld bijna niets zo teet als de huid van een baby. Koester, vertroetel, verzorg, wees goed voor de huid van Uw kleine. Spaar het kind onnodige tranen. DOBBELMAN brengt thans onder de naam „Castella" een prachtige, nieuwe serie huidver zorgingsproducten voor babies. DRIE NIEUWE -PRODUCTEN Castella Kinderhoeder Castella Kinderzeep Castella Huidbalsem Daar is dan allereerst Castella kinderpoeder, over- vet, verrijkt met vitamine F, zachter dan dons 'n streling voor de priljonge huid, ver zachtend en ontsmettend. Dan is er Castella kinder zeep, overvet. de zachtst denkbare zeep voor de baby. Niettemin reinigt het gulle, rijke schuim de jonge huid volkomen. En tenslotte is er de orer- vette Castella huidbalsem, met vitamine F (onontbeer lijk voor de huidweefsels) die schrijnen en roodheid, door liggen en ruwheid geneest. VAN BABY TOT BEAUTY Een baby met een roze, gave huid ts altijd een mooie (en tevredenbaby. Laat Uw kleine opgroeien tot een fris, aantrekkelijk kind: met de Castella Producten. En is het kind opgegroeid, maak dan van het gebruik van Castella Toiletzeep een goede gewoonte. Dan groeit uit Uw baby een beauty! 0 VERVETTE KINDERZEEP OVER VETTE KINDERPOEDER OVER VETTE HUIDBALSEM

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 6