OUDE WERELD GRIJPE LAATSTE KANS DIE WORDT GEBODEN! Veluwe bereidt zich voor op vacantieseizoen Kerk en Maatschappij Bedreigt het plan-Marshall onze souvereiniteit of kan het een hoger doel dienen? HET IS GEDAAN MET EUROPA.. T n de jaren '39—AO is de na- -* tionale souvereiniteit van tal van Europese staten om hals ge- in bracht. Is zij met de pennestreek die Duitse generaals in Mei 1945 onder Montgomery's capi tulatiebevel zetten, automatisch tot nieuw leven teruggekeerd? 1 Het 1 ij k t er niet op en de mo gelijkheid dat zij in haar voor- oorlogse gedaante zal terug keren. is miniem. Of dat te be- r treuren is. is een andere kwes tie. Gods prentenboek Aantal gasten waarschijnlijk groter dan vorig jaar Kerknieuws Zaterdag 20 Maart 1948 7 A L eeuwen lang wordt betoogd, dat het met Europa gedaan is. Is het waarHet artikel dat hierbij :s De nationale souvereiniteit heeft diverse aspecten. Juridische, poli tieke en sociaal-economische leg gen daarvan het meeste gewicht in de schaal. De juridische souverei niteit van landen als Estland, Let land en Lithauen heeft opgehouden te bestaan, want deze landen zijn complete Sovjetrepublieken ge worden. Iets minder erg is het met de Balkanlanden, maar hoezeer ook zij in hun souvereiniteit beknot zijn bleek duidelijk in de zomer van 1947. toen Moskou uit be zorgdheid voor de souvereiniteit van de betrokken staten, heette het nota bene! de landen van de Balkan verhinderde deel te nemen aan de Parijse besprekingen over het plan-Marshall en er van al deze staten niet één was, die van zijn (toch in theorie bestaande) souvereiniteit gebruik durfde ma ken om het verbod te trotseren en tóch te gaan! In 1945 werd de UNÓ opgericht en hoe de verschillende leden-sta- ten van deze organisatie feitelijk een deel van hun souvereiniteit aan haar hebben gedelegeerd, bleek bijvoorbeeld in Juli 1947, toen Nederland, afhankelijk als het was geworden van omstandigheden van internationale aard name lijk het bestaan van die UNO zijn veldtocht op Java na veertien daggn moest stu Aten. Reeds vóór 1939 waren de ver schillende landen van de wereld economisch zozeer van elkaar af hankelijk, dat het geen zin heeft om van „economische souvereini teit" te spreken, zeker niet nu na die oorlog des te duidelijker geble ken is dat geen land meer in staat zal zijn, zich economisch te isole ren de astronomische cijfers van het plan Marshall spreken in dit opzicht een- taal die niet mis te verstaan is. afgedrukt wil het tegendeel en meent dat Europa's kans ligt in het plan-Marshall, en voorts, dat dit plan tevens de stoot moet geven tot een „grondwetsherziening-op- internationaal-plan". Zulk een grondwetsherziening zal er toe moeten leiden dat de nationale souvereiniteit der staten, die de jure nog onbeperkt bestaat, maar de faeto reeds lang aan het devalueren is, wordt omgevormd tot een supra-nationale. Devaluatie der souvereiniteit Over de gehele linie zien wij hoe een devaluatie va het begrip sou vereiniteit zich aan het voltrekken is. Bedroevend schouwspel voor degenen ^3ie gemeend hadden dat Voor de Zondag Mijn vriend, die zorgt voor be zwaren tegen „de godsdienst"., ver telt me deze weck. welk een onzin het ts. dat de bijbel zo dik is. Wan neer de Here God op één blad pa pier ons een eenvoudige „gebruiks aanwijzing" had gegeven, was er nu niet al die herrie rondom de bijbel. Mijn kleine jongen heeft meer fantasie. Op z'n knieën ligt hij op de grond, gebogen over een ouder wetse staten-bijbel met platen. Voorzichtig slaat hij de bladen om. Totdat de volgende plaat in het zicht komt. Dan vertelt hij er zelf een verhaal bij. en stoort me in m'n werk. omdat ik op enkele pun ten nog opheldering moet geven. Er zijn heel weit platen, die hem niet toespreken. Die doet hij af met: „allemaal mannen" of iets dergelijks. Maar de plaat van de wegvoering naar Babel heeft z'n volle aandacht. Hij vertelt van de boze soldaten, die alle mensen weg jagen, En hij belet me het verder werken, totdat ik. tegen de waar heid in. hem plechtig verzeker, dat ze allemaal weer naar huis moch ten en naar hun moeder, voordat het donker werd. Anders zou hij het niet aan kunnen. Een wat zoete plaat van het Messiaanse vrederijk uit Jesaja houdt hem vast. Dat lijkt hem prachtig, dat een klein jochie zoals hij met een grote leeuw kan spelen zoals hij met z'n beer. En dat cr dan niets „gebeurt". Wanneer ik omkijk, omdat het erg stil geworden is. zie ik hem aandachtig de plaat van de kruisi ging van Christus bekijken. Maar hij stelt geen vraag, en wanneer hij bemerkt, dat ik naar hem kijk, bla dert hij verder. Vreemd, hier heeft hij blijkbaar iets gevoeld van het onherroepelijke. Dat is het einde van het gesprek. Gods prentenboek. Zo noemde Hermann Kuttcr de Bijbel. En wij, kinderen, die het leven met aan kunnen en die stil geslagen zijn door het onherroepelijke van dood en schuld, we mogen luisteren naar de verhalen Gods. Realistisch en fel. gesproken en geleefd in de wereld van de dood. Maar de Va der in de hemel zegt onsdat we toch thuis mogen komen. En dat ook het onherroepelijke doorbroken ivordt. En Luther eindigt elk hoofdstuk van zijn Kleine Cate chismus met de vertaling van het woordje „amen": dat is vast en zeker waar! Ds. C. M. VAN ENDT V. na Duitslands nederlaag de toe stand van vóór de oorlog zich in volle glorie zou herstellen. En wanneer er dan ook nog lieden zouden zijn, die het plan Marshall willen beschouwen als de gouden sleutel naar de rijke tijd van wel eer, zij zouden een tragische ver gissing maken, want de weg naar vroeger bestaat niet omdat hij een anachronisme is. Het Europese Herstelprogramma, zoals het plan- Marshall officieel heet, heeft an dere functies dan louter philan- thropische. HERSTEL van Europa is het hoofddoel. Maar dit hoofddoel heeft nog andere facetten ook. Het plan-Marshall bedoelt namelijk ook een dam op te werpen tegen de expansie van het Russische communisme hoe chaotischer de toestand in Europa, des te vrucht baarder de voedingsbodem voor de communistische leer; welvaart het doel zal de aantrekkings kracht van Moskou automatisch doen verminderen en tenslotte doen verdwijnen. En o o k zal het plan-Marshall een afzetgebied scheppen voor de Amerikaanse in dustrie. Een berooid Europa dat geen Amerikaans product kan ko pen, zelf evenmin tot produceren in staat is omdat het de grondstoffen ontbeert, vormt een directe bedrei ging voor de Verenigde Staten, waar het inflatie en werkloosheid zal oproepen. Kan men dus de doelstellingen van 't plan-Marshall vaag in drieën onderverdelen, de grenzen tussen deze drie aspecten zijn niet scherp te trekken, daar voor hangen zij te nauw met el kaar samen. Communistische argumentatie Van de kant der communisten, die op hun beurt het „afzetgebied" voor hun ideologie bedreigd 1 zien, wordt als een der voornaamste ar gumenten tegen dit herstelplan te berde gebracht, dat het de nationa le souvereiniteit der staten be dreigt („de vrijheid verdwijnt, waar de dollar verschijnt") en ten dele hebben zij daarin gelijk. De voorwaarden die aan het plan- Marshall zijn verbonden met be trekking tot bijvoorbeeld het Euro pese scheepsbouwprogramma laten ons inderdaad zien, dat wij in dit opzicht een beperking van onze vrijheid ondergaan. Het doet ech ter ietwat zonderling aan, dit ar gument van de nationale souverei niteit te vernemen uit de mond der communisten die zich immers zo graag aandienen als kampioenen der vooruitgang, maar wanneer het hun past blijkbaar niet aarzelen om met een dergelijk verouderd begrip te komen aandragen. (Bui ten beschouwing gelaten dan nog in hoeverre zij zelf hier en daar de nationale souvereiniteit respecte ren). Maar al deze drogredenen even daargelaten schuilt er in de voorwaarden die 't plan-Marshall ons stelt, niet inderdaad een be dreiging van onze onafhankelijk heid, onze souvereiniteit en moeten wij dus liever niet zorgen, zo wei nig mogelijk met dat plan-Mar shall te maken te krijgen? Komen wij erdoor niet in de positie van de bedeelde, die verplichtingen opge legd krijgt, dreigen wij niet te worden als een steuntrekker, die angst heeft om op Zondagavond in bioscoop of schouwburg te worden gezien? f Neen. Géén bedeling! Ten eerste i s dit plan-Marshall geen bedeling, want Amerika heeft er pree i es zoveel belang bij als wijzelf. En ten twTeede mag dit plan niet versmaad worden om dat het de in talloze staten en staatjes verdeelde Oude Wereld een unieke kans geeft wellicht de laatste zijn structuur te her vormen en aan te passen aan de eisen van de moderne tijd, die rüp is voor de vorming van een Ver enigd Europa. Het iizer is nu heet en gelukkig „Wat mij betreft, Ik ben over tuigd, dat het met Europa ge daan is. Als Voltaire sterft, kun nen wij er afscheid van nemen" (Sir Horace Walpole op 24 No vember 1774). „Ik durf niet. te trouwen, de toekomst is zo dui9ter en onzeker" (William Wilberforcej 1790). „Om ons heen is nauwelijks iets anders dan ruines en wan hoop" (William Pitt, 1800). „Voor handel, industrie en landbouw Is er geen hoop" (Ben jamin Disraeli, 1850). „Ik dank God, dat mg de ellende, die zich om ons heen ophoopt, bespaard blijft" (Her tog van Wellington op zijn sterf bed, 1852). v zien vele prominente Europeanen in dat het hoog tijd is om het te smeden. De staatsgreep in Tsjecho- Slowakije is op zichzelf gezien in triest maar misschien zijn haar ge- volgens gunstig in dit opzicht, dat de gebeurtenissen in Praag de de mocratieën hebben wakker ge schud: dat de conferentie van vijf West-Europese landen in Brussel een week na haar bijeenroeping tot resultaten kon komen, bewijst dat de democratie wel degelijk snel kan werken als de nood dit eist. Verheugend in dit verband is voorts, dat Engeland zich meer deel van Europa gaat voelen en zich losmaakt van de „killing cau tion' waarmee het zaken van con tinentale aard tegemoet placht te treden. Amerika stimuleert En wat vindt Amerika er van? Wij kunnen er zeker van zijn, dat aan de andere kant van de Atlan tische Oceaan dit alles met de grootste aandacht wordt gevolgd. En dat niet alleen: gestimuleerd ook. Vooruitziende kringen ginds en hoe gek het moge klinken, zij hebben hun vertegenwoordigers zelfs in industriële milieux zien de noodzakelijkheid in van een „zekere planmatigheid in de Euro pese staatshuishouding'. Reeds ont zenuwde het rapport van de com- missie-Harriman de bewering dat het plan-Marshall de Europese re- geringen bijvoorbeeld het nationa liseren van sommige industrieën zou gillen verhinderen. De logica, waarmee Amerika eist, dat wil voor het verdelen en aanwenden van zijn dollars een systeem, een schema opzetten, wijst er op, dat theorieën die tot nu toe min of meer als privileges van het socia lisme werden beschouwd, langza merhand veld winnen, ook in Amerika. Veeleer dan dez« gelui den te beschouwen als een kapita listische flirt met het socialisme beschouwen wij ze als een teken, dat nu zelfs in liberalistische krin gen wordt ingezien zij het dan dat deze reacties eerder door utili teitsoverwegingen clan door idea listische motieven worden ingege ven dat op het terrein van de economie de laissez faire-methode slechts op korte termijn vruchten afwerpt, doch zich met het effect van de boemerang keert tegen hen die haar lanceerden. Utopie? Verenigde Staten van Europa, met een geordende economie. Het klinkt utopistisch, maar de kans om dit ideaal te verwezenlijken, is er. Voorlopig dan maar West-Eu ropa alleen. Tenslotte heeft het ook honderdtwintig jaar geduurd voor dat de vorm, waarin wij thans de Verenigde Staten van Noord-Ame rika kennen, zijn beslag kreeg. En wie weet, hoe de zaken er over honderdtwintig jaar in Europa zullen uitzien. De kans is er. en zij heet plan- Marshall. Zij zal moeten worden aangegrepen als middel in dienst van een groot doel: Verenigd Eu ropa. Dat zal moeten gebeuren met enige beperking van de nationale souvereiniteit der staten. In feite is deze beperking er allang. Meest al weigeren wij het nog te zien, gehecht als wij nu eenmaal zjju aan het vertrouwde. Maar deze beperking, deze devaluatie, zal in geen enkele verhouding staan tot de enorme winst die zij oplevert: de creatie van een supra-nationale souve reiniteit van dit Verenigde Europa, dat dan een steviger steunpilaar zal zijn voor de we reldvrede en luider zijn stem zal kunnen laten horen in de inter nationale politiek dan thans, nu het, arm, verzwakt en verbrok keld als fyet is., van die politiek een speelbal dreigt te wortien. Een van de mooie plekjes op de Veluwe. dat als zóvele andere in het komende vacantieseizocn weer door duizenden zal worden bezocht. 19 Maart. De laatste beursdag van deze week vertoonde aanvankelijk een zelfde beeld als dc vorige dagen het geval was. met dit verschil evenwel, dat de handel in de Philips claims een aanzienlijk rustiger ver loop hee^t gekregen, als gevolg van het uitstel len der inschrijving, waardoor veertien da gen langer gelegenheid is geboden om de claims te plaatsen. Vandaag was het aanbod weer duidelijker merkbaar en werd b\j opening voor claims f 575.betaald, hetgeen circa f 15. beneden het slot van gis teren was. De prijs her stelde tot f 580.—, maar wist zich hierop niet vol ledig te handhaven, ter wijl de aandelen Philips eveneens ietè beneden gisteren noteerden. Dc affaire verliep zeer rus tig en zal nauwelijks meer bedragen hebben dan gisteren, toen 1,8 millioen gulden aandelen werd omgezet. Bij gebreke aan enige stimulerende factoren waarbij nog kwam dat In het zicht van het weekend men meestal voorzichtig pleegt op te treden, ging ook in de overige afdelingen wei nig om. zodat de beurs een uiterst ongeanimcerd voorkomen zou hebben gehad, indien niet in het verdere verloop enige beweging was ontstaan in de Indische Cultuur fondsen Effectenbeurs 3 18/3 18/3 19/ Act aandelen UK L. K h Koloniale Bank 115 115% iN. 1 H.-bank 129% 131 Ned H Ml). A.K.U aand 166 164* 164% 186 ISs 185% i s ourR 311 L 319 v. Berkels pal 136 133% Calvè Del tl Crt 222 224 Centrale Suiker 2JO Fokker 188 - 186 m Gelder 167% 168 168% K Nc f>o..'iis •L0% 232% 232 Lever Br. •26% 325 324)4 Ned. Ford 373 Ned. Kabeitcbr 31, 318 Philips glóeil. Wilton Feyen -93% 292% 291% /30% 228% D. Petrol Mn 329% 330 Kon Petr My JoO 358% >57)4 A'dam Rubber 186% 188% 194 Bandar Rubber 7% 169), Dell-Bat F. M 127 - 130 V, Ocst Java R.M 92 Serbadjad! S rt - 9. Hoi! Am Lljn .22 220% Java-C.-J Lpn 164 loo K.N S M. 195 193% Kon Pakctv 176 175% Sch Unle 19ö% 195% 19 Rott Lloya 183 181 5t Ml) Nerlerl 93% - 19) H V A 54% 255 260) j Java Cult My 114 115 Ned. Ind S U l2l 123% Ver Vorst C M 59 58% Deli-Bat 184% 181% 184% Dell Tabak .19% 216% 222 Senemb 18' 180% 183% Actlevo obllg.: Ned '38 (3%) 3 dito '47 (3Va Ned *37 3 Dollarl 17 3% NWS 2Vi Sp eert 100 iVj N.I '37 A 3 Niet-actleve obligaties A dam l 37 3% 'sHage l *37 V R'dam lc en 3c tng 1U37 IVj Rdam '38 3Va3 Utr pr "39 2% Utr g II'37 3', Pandbrieven Amst Hyp SYj Arnh H (31*i 3 Fr Gr H Grnv Hvpb 3'-* Ned Hypb. Veendnm Rott hypb 3% Utr Hypb. 3% West Hypb 514 Industr oö.Ir. AK.U obl VA, Berghs en J Levers HYj Werkspoor 'l* Bt Ptr Mu .1', Kn P.tr MU Dell Sprw Ned tnd SpR% 18'3 19/3 OU 100 98 "x 98'. 98% 9S' •04% 104 3l l. 81 100",. 100% 9>"i 96 00 99 99 99'i 100 104 y, io2 y, 102', 103'. 99 74% 168 185 1831* 153'.. 4:6 370 187", 119» 204 73% 29 166)1 184 18714 374 «4 187)5 123 207 75 30)4 Nlet-act. «and. 18/3 19 A'damse B 168 166)4 HI1 Bonk Unie 242)4 242*4 Incasso Rott Bank rw. Bank Cert Rott Bel Cons Lever 6* 'n c pi Gist en Sp ra». Rott Dr Mi) Werksp Serie A Anicm Vod Ind Gas InternnUo Amst Balt Mij Dell Sp Ml) Ned Ind Sow Voorlopig ge noteerde aand.: Lever 4% c pr. Mil Fin N 11 Vredestcln Ned Wnlvlsv Zwnnenb Org Prolongatie Amer fpndsen Anaconda Betlil Steel Chrysler Gen Motors Intern Nickel Kennecott Republic Steel U.S Steel Phillip^ Shell Union Tidewater Baltimore "cnnsvlvanln h bicden no hok 102 V, - 168 122)4 122)4 20 204 2)4 2 95»/. 32 V. 97". 113)4 25 y* 48 24)', 71*4 59 y, 31% 19% - 10 17% t laten 46% 23% 70% 59 31V» 19)4 Aan de aandeelhou ders van de Hypotheek banken zal worden voor gesteld over het boekjaar 1947 het dividend als volgt vast te stellen: Voor de Fricsch-Gro- ningsche Hypotheekbank N.V. te Groningen op f 32 (vorig jaar f 28) per aan deel van f 1.000 met 20 storting (per ondcraandccl f 8.-). Voor de Ncderlandsche Hj/pothcekbank N.V. te Groningen op f 20.(als vorig jaar) per aandeel van f 1000.met 20 storting en f 10.(als vorig jaar per aandeel van f 1000.— met 10 stor ting. Voor de Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. te Amsterdam op 4 (vorig jaar nihil). In de algemene verga dering van aandeelhouders der Nederlandsche Midden standsbank werd besloten over het preferente kapi taal en op het gestorte ge deelte der gewone aande len een dividend van 5 uit te keren. Voorts werd f 120.000.uit de winst beschikbaar gesteld voor uitloting van oprichters- bewijzen. Krijgen we na de kwakkelwinter die achter ons ligt een zomer met veel regen en weinig zonneschijn? Ja, zeggen mensen die menen dat ze het kunnen weten, met veel overtuiging. Wij trek ken ons maar het liefst zo weinig mogelijk van deze pessimisten aan. Niet alleen maken hun beweringen de medemens wat triest maar bovendien zijn ze vrij nutteloos. Nederland gaat toch met vacantie, alle wind, regen en najaarsachtige koude ten spijt. Beter en practischer leek het ons eens te onderzoeken wat de mensen van de hotels, de pensions, van de Verenigingen voor Vreemde lingenverkeer op de Veluwe aan hoop en verwachtingen voor zomer 1948 koesteren. „Wat gaat er zoal gebeuren?" hebben we links en rechts gevraagd. ,,Is alles volgeboekt? En wat denkt U van het bezoek uit het buitenland? Is er in de voedselpositie wellicht enige verbetering gekomen?" In enkele plaatsen bij zondere zomer- evenementen Gaven de antwoorden, die wij ontvingen op enige punten al enke le verschillen te zien, op één vraag kregen wij van alle zijden dezelfde reactie: Er wordt dit jaar op de Veluwe een stormloop van vacan- tiegangers verwacht, welke in om- door prof. dr. G. van der Leeuw IN enige vorige artikelen wees ik erop hoe de kerk een taak heeft naar binnen en naar buiten en hoe deze twee taken slechts de twee zij den zijn van dezelfde opdracht. Men zou ze kunnen noemen: eredienst en apostolaat. Onder eredienst valt dan alles wat het innerlijk leven van de kerk betreft, de eredienst zelf in de engere zin, de daaruit voortkomende leervorming, de pre diking. Onder apostolaat de dienst van de kerk in en aan de wereld, het tot de orde roepen in woord en daad, dat haar het geweten van de samenleving doet zijn. Ik moge van het laatste thans nog enkele voorbeelden geven. Het behoort zeker niet tot de taak van de kerk om zich te mengen in de politieke strijd. Al te gemakkelijk zou zij zich dan vereenzelvigen met een bepaalde partij en zodoende haar eigen karakter verliezen. De kerk kent geen politiek streven, ook geen streven van christelijk po litieke aard. Maar wanneer zij zich, zoals ook thans weer door sommi gen wordt bepleit, „buiten de poli tiek hield", dan zou zij zich buiten het leven zelf houden en daarmede haar apostolische opdracht geheel verzaken. Zij heeft zich terdege te bemoeien met alle politieke vragen, maar niet zoals een partij dat doet, niet als politiek lichaam, doch spre kende en handelende vanuit een ho gere orde. Er is geen menselijk le ven. dat niet politieke vormen aan neemt. Daarom zal de kerk geen woord kunnen zeggen, geen daad döëx? zonder op politiek terrein te komen, tenzij zij leutert of niets doet. Maar op politiek terrein zich begevende doet zij dat niet als com battant, maar als scheidsrechter of men haar nu als zodanig erkent of niet. Een voorbeeld. Er wordt tegen woordig weer ernstig gesproken over werkloosheid, al doet men dat dan in wetenschappelijke termen als „voriping van een ir arbeidsreserve". Het JKCrK 011 is de dure plicht van «t de kerk er steeds V» 6r6iCf weer op te wijzen, dat elke maat schappelijke orde, ook al zou zij voorspoed brengen, waarin de mens wordt behandeld als materiaal, dat al dan niet gebruikt kan worden, waarin het menselijke, dat bestaat in eigen werk met eigen verant woordelijkheid, hem ontnomen wordt, volstrekt onduldbaar is. En omgekeerd: de arbeider is zijn loon waard, zegt dc Schrift. Dat betekent niet alleen, dat hij behoor lijk betaald moet worden, maar ook, dat men hem als arbeider moet er kennen en niet als instrument be handelen; dat v/il zeggen, dat men hem werk moet laten doen met zo groot mogelijke verantwoordelijk heid. Het ligt natuurlijk niet'op de weg van.de kerk om systemen voor bedrijfsorganisatie te ontwerpen, maar het is zéér zeker haar plicht te getuigen,, dat elke maatregel, die de medeverantwoordelijkheid en de medezeggenschap van de arbei der in het bedrijf bevordert, in hoge mate gewenst is, het daarbij aan de mensen uit het bedrijf (maar dan zowel arbeiders als" ondernemers en bedrijfsleiders!) overlatend uit te maken wat de meest practische en haar charter niet trouw is, ook nu voor het^ bedrijf gunstigste vorm van verwezenlijking is. Komt de kerk met zulk een ge tuigenis een bepaalde politieke par tij in het gevlij of wel in het vaar water, dan heeft zij lof en blaam met gelyke onverschilligheid te dra gen. Een ander voorbeeld. Er kan de kerk mets aan gelegen zijn om voor „vooruitstrevend" dan wel voor „conservatief' te worden gehouden. De maatstaf, die zij moet aanleg gen en waaraan zij zelf gebonden is, gaat boven deze politieke tegenstel ling verre uit. Zij heeft de schijn te vermijden, dat zij per se aan de kant van het behoud staat, want dan verloochent z\j haar essentieel revolutionnair karakter. Maar zij behoeft evenmin met elke nieuwig heid mee te doen, ook al is die in de mode. Zij mag helemaal niet met iets „meedoen". Haar werkzaam heid is volkomen zelfstandig, al moet zij zich van alles wat ln de maatschappij te koop is, duchtig op de hoogte stellen. Zij zal dat alles beoordelen vanuit haar eigen char'- tor, de openbaring van God. Zo is het nu ook met dc positie van de vrouw in de maatschappij, maar allereerst in de kerk zelf. Dat het „modern" is om aan de vrouw gelijke rechten te geven, gaat de kerlc niets aan. Zou het ouderwetse in overeenstemming zy'n met het charter, dan zou zij voor dit ouder wetse moeten strijden. Het is duö" geenszins een bewijs van achterlijk heid, dat het ontwerp-kerkorde de plaats van de vrouw in de kerk laat, zoals die is. d.w.z. dat zij haar géén plaats geeft, alleen ergens op een minder officieel hoekje, waar zij de diensten van de vrouw goed kan ge- bruiken, een schopstoel. Dit is al leen maar een bewijs, dat de kerk nog niet en dat zij aan de patriar chale maatschappij-orde, die bij Jo den en Romeinen heerste, de voor keur geeft boven 't evangelisch ge tuigenis. Met andere woorden: dat zij bepaalde traditionele sociale nor men de voorkeur geeft boven de geestelijke, die haar z\jn toever trouwd, met nog andere woorden: dat zij nog lang niet verwerkt wat zy zou moeten verwerken. Op zichzelf is dit niet zo verwon derlijk; het heeft eeuwen geduurd en het zal wel eeuwen duren voor het kerkelijk getuigenis de gehele consequentie heeft getrokken uit de haar geschonken geloofsbeginse len. Maar wat de positie van de vrouw betreft, is dit toch wel heel jammer. Niet, dat dc kerk aan de „vrouweiibeweging" moet gaan mee doen. Daarmee heeft zij niets te maken. Maar zij heeft alles te ma ken met de overtuiging, dat God de mens als man èn vrouw gescha pen heeft, d.i. dat de vrouw mens is in precies dezelfde mate als de man, cïat zij tot God in precies dezelfde verhouding staat. Dit betekent niet noodzakelijk, dat zij alles moet doen wat de man doet, maar wel, dat zij dezelfde vrijheid moet hebben als de man om aan te pa?-:ken wat zij meent te kunnen en waartoe zij meent geroepen te zijn. En dat nie mand, ook niet de kerk zelf, het recht heeft om haar ergens van uit te sluiten, het allerminst van de be diening van het ambt in de kerk. Dat de nieuwe kerkorde in dit opzicht de gemakkelijkste weg koos in plaats van zich alleen te richten naar de openbaring, is een lelijke smet op dit overigens zo voortref felijk stuk, dat terecht bij zo velen hoop wekt op een nieuw zich in de wereld ontplooiend kerkelijk leven.: vang die van verleden jaar nog zal overtreffen. Reeds nu zijn zeer vele pensions en hotels, vooral op de Oost-Veluwe geheel volgeboekt. De geruchten, als zoir een groot aantal pensionhouders dit jaar het bedrijf niet meer uitoefenen omdat men bevreesd is voor woningvordering n a het seizoen, blijken van alle grond te zijn ontbloot. Bij informa tie bleek ons, dat er bij de pestu ren van de meeste gemeenten vol ledig begrip bestaat voor de moei lijkheden van de pensionhouders, die trachten in de zomer door het verstrekken van logies hun ge ringe verdiensten wat te vergroten of zoveel tc verdienen dat zij er gedurende de winter mee kunnen rondkomen. Dikwijls gaat dit met veel' opofferingen gepaard. De pen sionhouder ontruimt vaak met zijn gezin de ganse woning, en stelt zich tevreden met de zolder of de schuur. Verschuiving Merkwaardig is<t dat er een X'erschuiving valt "waar te nemen, waar het de topdagen betreft. Vielen deze tot nog toe in de maand Au gustus, thans heeft het hotel- en pensionbedrijf er rekening mee te houden dat waarschijnlijk de maand Juli de grootste drukte van het seizoen zal geven. Een omstan digheid die o.i. mede wordt ver oorzaakt door de jubileumfeesten welke velen graag „thuis" willen bijwonen. Ten aanzien van de voedselpositie werd ons verzekerd, dat deze zoal niet beter, dan toch zeker niet slechter zal zijn dan vo rig jaar. Van verruiming in het aantal be schikbare bedden is zeker nog geen sprake. Wel hebben enkele Vereni gingen voor Vreemdelingenverkeer incidentele aanmeldingen van nieu we pensionhouders ontvangen, doch daar staan meestal evenzovele af schrijvingen tegenover. Uit ver schillende plaatsen bv Lunteren bereikten ons berichten, over ver betering van de accommodatie der hotels en pensions. De zomerhuis jes. welke nog niet ter voorziening in de alom heersende woningnood werden gevorderd, zijn voor zover ons bekend reeds alle voor de ge hele zomer besproken. Ditckan niet gezegd worden van de kampeerter reinen. waarover moeilijk iets te voorspellen valt daar hiervoor niet zoveel bespreektijd nodig is als voor de pensions en hotels, die veel meer dan dergelijke terreinen aan een minimum aantal gasten zijn gebonden. Interessante proef Gelden bovenstaande omstandig heden voor vrijwel dc gehele Ve luwe, met vele andere factoren, die de gang van zaken gedurende het vacantieseizoen in de Veluxvse stadjes en dorpen kunnen beïnvloe den. is het anders gesteld. In de ene plaats worden bepaalde evene menten georganiseerd, welke de toeloop van bezoekers moeten sti muleren, in de andere weer acht men daarvoor klaarblijkelijk de tijd nog niét gekomen. Interessant is de proef die de Holland-Veluwelijn dit jaar in Har derwijk gaat nemen. Deze stad heeft een druk vreemdelingenver keer al is het als pensionplaats, weinig belangrijk. De boten van twee maatschappijen voeren er 's zomers echter dagelijks vele dui zenden dagjesmensen aan, die tot nog toe eigenlijk niet goed wisten wat ze met hun vijf, zes uren in deze vissersplaats moesten uitvoe ren. De Holland-Veluwelijn gaat nu echter een ontspanningsoord aan zee inrichten met cantines en aller- hand vermakelijkheden. Ook de kampeercentra die de laatste jaren in Harderwijk verrezen, verwach ten een druk bezoek. Naar de kant van Nunspèet is de toestand als die in de streek waarvan Putten en Nijkerk de centra vormen Dc pen sions zijn practisch volgeboekt ze waren dit al enkele maanden geleden maar bijzondere feeste lijkheden werden tot nog toe niet geannonceerd. In de Oost-Veluwe waaronder wordt verstaan Apeldoorn en om- 'geving verwacht men veel extra drukte tengevolge van de bloemen tentoonstelling die van 5 Juli tot 20 Augustus te Apeldoorn wordt gehouden. Voorts worden cr deze zomer in deze streek in minder dan veertig dagen tijds 30 congressen gehouden, welke elk vele bezoe kers naar de Oost-Veluwe zullen trekken, variërend van 250 tot 15.000. Ook hier denkt men dat het aantal gewone zomergasten belang rijk hoger zal zijn dan het vorig jaar. Zullen cr meer buitenlanders naar de Veluwe komen, zo vraagt men zich hier voorts af Belangrijk meer Engelsen dan tot nu toe hoopt men te kunnen ontvangen door de nieuwe toeristenregeling welke de Engelse regering per 1 Mei a.s. in voert. Reeds is medegedeeld, dat 200.000 Engelsen him vacantie ge heel of gedeeltelijk in Nederland komen doorbrengen cn de Veluwe hoopt hiervan te kunnen mee pro fiteren. Het wachten is op de resul taten van het bezoek dat de direc teuren van 3!* Britse reisbureau* aan het einde van de maand aan deze streek zullen brengen en van de besprekingen die zij met de autoriteiten op het landgoed „De Hoge Veluwe" zullen voeren. Lunteren hoopt dit jaar de 10.000 te bereiken, een aantal gasten dat tot nog toe een wensdroom was. Af gezien van de bijeenkomsten welke door de Nederlandse padvinders op het terrein „De Goudsberg" worden gehouden, organiseert men in dit dorp geen bijzondere zomer- evenementen. Evenzoo is het ge steld in Ermelo. waar alleen een openluchtvoorstelling voor de pen siongasten wordt gegeven door de plaatselijke gymnastiekvereniging. Spakenburg en Bunschoten, welke plaatsen vorig jaar zeer in trek waren, niet in het minst bij de bui tenlanders (o.a. bij de Engelsen en Amerikanen), verwachten dit jaar eveneens een groter aantal be zoekers. Vooraleerbied! Het ligt voor de hand dat men zich op de Veluwe met de in dit artikel verwerkte feiten voor ogen koortsachtig voorbereidt op de snel naderende vacantiemaanden. De Veluwe gaat een zéér, zéér druk vacantieseizoen tegemoet en wil het zijn roem als een van Neerlands mooiste vacantieoorden behouden dan zal er niet alleen veel gevergd worden van hen die de gasten moeten logeren en voeden, doch ook van de gasten zelf! De Veluwe is rijk aan natuurschoon, rijk aan wonderlijk mooie en pittoreske plekjes. Zou hier half Nedqrland als een kudde op af stormen, dan kon er van de Veluwe wel eens heel veel schoons verloren gaan. Hoe dit gevaar te bezweren? Door met eerbied deze schepping, dit kleine paradijs tegemoet te treden cn waar een gebrek aan ontzag wordt geconstateerd, te trachten dit tekort aan te vullep. Dan zal het ook dit jaar wel weer goed gaan op de Veluwe. Met U. met ons. met al die anderen die van plan zijn er naar toe te trekken. Als tenmin stedaar zouden we bijna toch over het weer gaan spreken. Hangerig en rillerig? Deze symptomen van Griep of In fluenza direct bestrijden met onze bekende SCALDIS GRIEPPOE DERS Prijï per poeder 5 cent Beroepen te Delden (toez) H. Beker te Eerbeek; te Garrelswecr J. W. v. d. Does te Monnikendam; 'te Hoek van Holland (toez.) F. C. van Offeren te Maasdam; te Nieuw Loosdrecht J. God the lp te Zwiln- drecht: te IJsselmuiden (toez.) P. J. F. Lamens te Elspeet. Bedankt voor de Lier C. G Wie- gers te St. Pancras. Geref. Kerken Beroepen te Oostvoorne J. P. Boer te Schipluiden; te Enter W. S. Schenk te Nieuwolda. Bedankt voor Gerkesklooster- Stroobos J. F. Mantz te Hanturn. Geref. kerken naar art. 31 K.O. Bedankt voor Rotterdam-Z., J. Smelik te Apeldoorn.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 7