DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, pQir Het vrije gebied-Triest weer Italiaans Ik adviseerde Truman plan „Palestina" op te geven Russische delegatie verlaat en bloc bestuursraad West-Europese socialisten in Londen bijeen Eerste ooievaar gesignaleerd Pro en contra! Uitslaande brand in verffabriek Niemand wil een nieuwe oorlog Maandag 22 Maart 1943 Achtste jaargang, No. 976 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of f 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Sokolofski eiste: Inlichtingen over de Londense besprekingen" Zaterdagmiddag heeft de gehele Sowjet-Russische delegatie, tolken en stenografen incluis, de vergadering van de geallieerde bestuursraad in Berlijn verlaten. De bestuursraad was bijeengeroepen op speciaal verzoek van de voorzitter, maarschalk Sokolofski, die een memorandum van de regeringen van Polen, Tsjcchoslowakyc en Joegoslavië, waarin beschul digingen aan het adres van de Westelijke machten met betrekking tot hun maatregelen in West-Duitsland geuit worden, ter tafel bracht. De Wes telijke bevelhebbers weigerden over dit memorandum te discussiëren, daar zy van mening waren, dat dit op regeringsniveau moest worden behandeld. Hierna brak Sokolofski de zitting af met de woorden: „Daar de drie Westelijke machten weigeren inlichtingen te verstrekken over hun Londense besprekingen, is er geen reden om deze zitting voort te zetten en verklaar ik deze voor verdaagd". Geen discussie over memorandum Generaal Robertson (Engeland) be schuldigde de Sowjet-delegatie er van het memorandum als een pro pagandamiddel te willen benutten. „Wanneer ik dit memorandum lees, vraag ik my af of deze resoluties de mening weergeven van de millioenen mensen, die tydens de oorlog zulke grote vrienden van ons zyn geweest. In feite zyn wij voor één van hen de oorlog ingegaan", aldus zeide Ro bertson. De generaals Clay (U.S.A.) en Koenig (Frankryk) ondersteun den hety Britse standpunt. Sokolofski antwoordde met de be schuldiging, dat de Westelijke machten de bestuursraad niet meer beschouwen als een orgaan der vier zijdige controle, doch als „een bruik baar scherm om hun eenzijdige ac ties te camoufleren". Scherp en heftig Na scherpe woordenwisseling nam Sokolofski het memorandum van de agenda terug. De Sowjet-bevelheb- her legde voorts een lange verkla ring af van de Sowjet-Russische mening over de Londense bespre kingen over wat hij noemde "het zo genaamde plan-Marshall". Hij be schuldigde de Westelijke machten ervan de resultaten dezer bespre kingen geheim te willen houden voor de Sowjet-Unie en de gehele wereld en eiste van zyn collega's, dat zy zouden zeggen, welke instruc ties zij van hun regeringen hadden ontvangen. Ook in deze trad generaal Robert son op als woordvoerder voor de drie Westelijke bevelhebbers en hy eiste op zijn beurt inlichtingen over de be doeling van „door de Sowjet-bezet- ting eenzydig genomen maatrege len", o.m. de instelling van de eco nomische commissie en van de Duitse volksraad. Hij vroeg waarom de Sowjet-bezetting de instelling van „een soort volksvergadering" heeft aangemoedigd. Beschuldigingen Sokolofski zeide aan het einde van de lange en heftige discussie, dat hij door de weigering van de andere gouverneurs om de gevraagde in lichtingen te verstrekken verplicht was een verklaring af te leggen. In deze op schrift gestelde verklaring beschuldigde hij de Westelijke mogendheden opnieuw van „inbreuk op de vierzijdige overeenkomsten inzake het bestuur van Duitsland door hun Londense besluiten". „Door hun actie", aldus Soko lofski, „hebben de Westelijke mach ten bewezen, dat zij hun overeen komst voor de controle van Duits land hebben verbroken. Dit beves tigt, dat de bestuursraad als orgaan van de vierzijdige controle niet meer bestaat". Na het eerste kievitsei wordt melding gemaakt van de eerste ooievaar. Brabant telt nog talrijke nesten en sinds enkele dagen zijn waarnemers *in de weer om in de lucht of in de polders de eerste ooievaar te observeren. Lage-Zwa- luwe schijnt dit jaar de primeur te hebben. Op het oude nest is vadertje langbeen Vrijdag 19 Maart, op dezelfde dag als vorig jaar, neergestreken. Generaal Clay, Amerikaans opperbevelhebber in Duits land, heeft op de vraag, of hij van mening was dat het optre den van maarschalk Sokolofski het einde van het vierzijdig bestuur in Duitsland beteken de. geantwoord: „Niet noodza kelijk". „Het was geen hoffe lijke daad, doch overigens kan ik geen interpretatie geven voordat wij het verdere ver loop der gebeurtenissen heb ben gezien", voegde hij er aan toe. De ..Taegliche Rundschau", het officiële blad van het Sow- jetrussische militaire bestuur in Duitsland, meldt in vette koppen: „De Westelijke mo gendheden vernietigen de be stuursraad" en „De bestuurs raad bestaat niet langer als de hoogste macht in Duitsland". Reuters correspondent trekt hieruit de conclusie, dat de Sowjetrussische autoriteiten de functies van de geallieerde bestuursraad als geëindigd be schouwen. Vóór welvaartscomité', maar uit het bestuur Het bestuurslid van de algemene Nederlandse diamantbewerkers- bond. D. Spaans, die een oproep aan de Amsterdamse bevolking voor het stichten van een commu nistisch welvaartscomité mede had ondertekend, met de toevoeging: hoofdbestuur ANDB, is op grond daarvan uit zijn functie ontslagen. Hij kan wel lid blijven van de bond. r V"tr V „Hier die auto, ga maar lopen!" Een gemaskerd individu heeft ln de nacht van Vrijdag op Zaterdag onder Duivendrecht een fabrikant uit Leidschendam, de heer J. M., met een revolver gedwongen zyn wagen in de steek te laten. Om 1 uur des nachts zag de heer M. onder Duivendrecht in het licht van de koplampen een grote plank dwars over de weg liggen. Hij bracht zijn wagen tot stilstand, stapte uit en verwijderde het ob stakel. Teruglopend naar de auto ontdekte hij de gemaskerde, die had post gevat bij het portier en drei gend met een revolver zwaaide. „H&nde hoch, laufen!" klonk het uit zijn mond. en de autobestuurder zette het op een lopen. Met grote snelheid reed de overvaller onmid dellijk daarop met de Mercury weg en verdween in de richting Schip hol. Hoewel het niet uitgesloten mag worden geacht, dat de gemaskerde van Duitse origine is, houdt de po litie rekening met dc mogelijkheid, dat de bandiet heeft getracht, zich van de Duitse taal te bedienen, ten einde de recherche op een dwaal spoor te leiden. Wat bijna van dc zeeën verdwenen is, het zeilschip, vaart hier met volle zeilen nog over de Oceaan. Het is de Lawhill, een van dc vier nog in dc vaart zijnde grote zeilschepen, die thans onderweg is met graan van Port Victoria (Australië) naar Portugees Oost Afrtka. Twee andere viermast- barken zijn onderweg van Australië naar EngelandZij hebben eveneens graan geladen. Nenni-aanhangers veriaten de conferentie; Balkansocialisten veroordeeld Gisteren is in Selsdon, even buiten Londen een conferentie geopend van socialistische partijen van West-Europa over het plan-Marshall. Ook is over deelneming der Europese socialisten aan de in Mei in Den Haag te houden Verenigd-Europa conferentie gesproken, maar overeenstem ming is op dit punt niet bereikt: Morgan Phillips, secretaris der Labour- party sprak zich uit tegen deelneming. Definitief zullen de socialistische partijen zich echter uitspreken op een bijeenkomst, ter bespreking van een Europeese Unie, die 25 April in Parijs zal worden gehouden. teerd over de wyze van toepassing Voorstel van USA, Engeland en Frankrijk aan Sowjet-Unie en Italiëf* Uit Washington wordt ge- FRANS-ITALIAANSE meld, dat de U.S.A., Engeland XOLUNIE GESLOTEN en Frankrijk aan de Sowjet- Unie en Italië hebben voorge steld het vrije gebied van Triëst aan Italië terug te geven. Een communiqué onthult over dc aanleiding van dit voorstel het volgende: Brand in Den Haag bedreigde kinderen Een felle binnenbrand in een bo venhuis aan de Van der Meerstraat te 's-Gravenhage bedreigde Zater dagmiddag de levens van twee zie ke kleine kinderen. Een fauteuil, die te dicht by een brandende haard stond, vatte vlam in de kamer, waar de kleinen lagen. De moeder drong de brandende ka mer binnen en redde haar kroost. Het meubilair in de kamer ver brandde goeddeels of werd zwaar beschadigd. De brandweer redde de rest van het huis. Een Haags politie-officier bewees zijn goede opvoeding, toen hy ln het huis poolshoogte ging nemen. Voordat hij de bemodderde trap be steeg, veegde hij uitvoerig zijn voe ten. „Wij doen dat, als wij u i t een brandend huis komen." merkte de brandweercommandant op. Weerbericht KOUDE NACHT Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond Koude nacht en ochtend met hier en dn«r nevel of mist. Morgen overdag weer wat toenemende bewolking doch droog weer. In het Noorden tijdelijk dok matige, overigens meest zwakke wind tussen West en Noord-West. 29 Maart- Zon op 6 37. onder 18.58. Maan op 16.43, onder 6 28. „De bespreking in de Veilig heidsraad heeft aangetoond, dat overeenstemming over de verkie zing van een gouverneur voor Triëst onmogelijk is. Er zijn be wijzen té over, dat de Joegosla vische zone van Triëst feitelijk bij Joegoslavië is ingelijfd door han delingen, die niet de wens van de mogendheden respecteren om' het gebied een onafhankelijke en de mocratische status te verlenen. Onder de huidige omstandig heden hebben Engeland, Frankrijk en de U.S.A. besloten, dat de tegen woordige regeling de handhaving van de fundamentele rechten der be volking van het vrye gebied van Triëst niet kan waarborgen. Terugkeer van het gebied onder Italiaanse souvereiniteit is aanvaard als de beste oplossing ter voldoe ning aan de democratische aspiraties van het volk en voor het herstel van vrede en orde in het gebied". Het voorstel, dat aan de ambassa des van de Sowjet-Unie en Italië te Washington is gezonden, zal ter goedkeuring aan de Veiligheidsraad worden voorgelegd. Verkiezingen Reuters diplomatieke correspondent meldt nader: De verklaring van de drie Westerse mogendheden heeft de inzet van de Italiaanse algemene verkiezingen op 18 April aanstaande ten zeerste opgejaagd. Het vrije ge bied van Triëst, dat krachtens het vredesverdrag werd ingesteld, is voor de Italiaanse kiezers thans de prijs geworden welks toekomst zal afhangen van dc uitslag der verkie zingen. De verklaring der Westerse mo gendheden is te Triëst ingeslagen als een bom, meldt A.F.P. Zy wekte verbazing in geallieerde en tevreden heid in Italiaanse kringen. Een woordvoerder van de Sowjet-Russi sche delegatie bij de U.N.O. noemde de verklaring „duidelijke propagan da". Volgens radio Milaan hing Zater dagavond overal in Triëst de Ita liaanse vlag uit en de straten waren vol mensen, die Italiaanse vader landse liederen zongen. Van'de zyde van Joegoslavië was Zondagavond geen officieel antwoord bekend naar aanleiding ^ui het Italië vernam het nieuws over het BritsFransAmerikaanse voorstel inzake Triëst uit de mond van Georges Bidealt. De Franse minister deed deze mededeling toen hij met ziin Italiaanse collega, graaf Sforza, Zaterdag in Turyn het verdrag sloot, waarbij een FransItaliaanse tolunic in het le ven werd geroepen. voorstel; later is hekend gemaakt, dat radio Moskou het voorstel een poging heeft genoemd „om het vre desverdrag met Italië achter de rug van de Sowjet-Unie om te herzien". De radio voegde er aan toe. dat „openlyk werd toegegeven", dat het voornaamste doel van het voorstel de beïnvloeding der Italiaanse ver kiezingen zou zijn. De conferentie heeft een resolu tie aangenomen die tot een defini tieve breuk dreigt te leiden tussen de socialistische partijen van West en die van Oost-Europa. Hierin wordt namelyk de politiek van deze laatste veroordeeld en verder wordt een „laatste beroep" gedaan op dc Italiaanse en Poolse socialisten om „hun vrijheid van handelen, nu er nog tijd is. te herwinnen". Of dit beroep succes heeft, is aan twijfel onderhevig, want de Poolse socia listische partij heeft Vrijdag zich bereid verklaard tot een fusie met de communisten, en de Italiaanse meerderheidspartij van Nenni, die wel naar Londen is getogen, heeft de conferentie verlaten nadat deze resolutie aangenomen was. Rodolfo Morandi, de leider van de Italiaanse delegatie, zei, dat de betrekkingen tussen zijn aanhangers en de sociaal democraten van West-Europa hier door „buitengewoon verslechterd" waren en achtte de deelneming van zijn partij aan de deze zomer te Wenen te houden internationale so cialistenconferentie onwaarschijn lijk. Invloed van de resolutie op de politieke toestand in Italië ver wachtte hij niet: de minderheids socialisten van Saragat en Lombar- do zouden niet meer dan 20 of 30 zetels in het parlement krijgen, zei hij. Wat tenslotte het plan-Marshall betreft, hierover is het Comisco (Comité der internationale socialis tische conferentie) het eens gewor den: er mogen aan de Amerikaan se hulp geen politieke of militaire voorwaarden verbonden zijn en Franco-Spanje moet ervan worden uitgesloten. Lang werd gedebat- der Marshall-hulpmiddelen. De La- bourparty schijnt een min of meer individuele behandeling voor te staan, terwijl de Fransen een ge meenschappelijk administratief li chaam willen zien ingesteld. Kurt Schumacher, de leider der Duitse delegatie, is gisteren plotse ling naar een Londens ziekenhuis overgebracht. Hij heeft een gevaar lijke aderontsteking. Waarschijnlijk zal hij Woensdag per vliegtuig naar Duitsland worden vervoerd. Finse delegatie naar Moskou vertrokken „Wij houden van ons land", zon gen duizenden Finnen, die aanwe zig waren bij het vertrek van de naar Moskou afgevaardigde dele gatie, die besprekingen zal voeren het vorige jaar aan de Sowjet- Unie. Het vertrek der delegatie viel samen met de bekendmaking, dat de Sowjet-Unie 140 millioen mar ken meer van Finland eist. Dit be drag vertegenwoordigd dividen den van aandelen in vroegere Duitse ondernemingen in Finland en interest van 19451947. De Duitse ondernemingen werden het vorigere jaar aan de Sowjet- Unie afgestaan. Finse deskundigen zijn van oor deel, dat deze eis moeilijkheden kan opleveren, daar de bedragen aan Finse aandeelhouders zijn overgedragen voordat de onderne mingen aan de Sowjet-Unie wer den afgestaan. Want dit uitgebreide apparaat van controlerende instanties is van lie verlee zo groot geworden en de controlerende bemoeienis van al die instanties wordt vaak zo'n hin dernis voor de zakenmensen, dat zij vaak tot de verzuchting komen: ik schei er mee uit, zo kan ik niet werken. Het controle-apparaat moest uit de grond gestampt worden en hoe goed van bedoeling de controleurs MAAR kan het niet wat minder en een beetje anders? Zakenlieden verliezen werklust en ondernemingsgeest NEDERLAND wordt, evenals al- le landen in Europa, beheerst door schaarste-economie, welke meebrengt dat de overheid zich met talrijke dmgen moet bemoeien, welke zij eigenlijk liever aan t' par ticulier initiatief moest overlaten. De grote tekorten aan goederen en deviezen hebben evenwel tot on vermijdelijk gevolg, dat de handel, zeker die met het buitenland, voor een belangrijk deel een zaak van overheidsbemoeienis is geworden. Men kan dat betreuren of afkeu ren, geen enkele regering, van wel ke gezindheid ook, zou onder de huidige omstandigheden anders kunnen. In kringen van zakenmensen en industriëlen is men dan ook alge meen van oordeel, dat staatsbe moeienis thans nog onmisbaar is, al zullen velen het een noodzakelijk kwaad noenjen. Ook heeft men er wel begrip voor, dat dig bemoeienis controle-organen impliceert. Het is er ongeveer mee als met het huishoudboekje van een gezin met een gering inkomen; als men de eindjes aan elkaar wil knopen, moeten vader en moeder elke cent voor zichzelf verantwoorden en goed toezien of het geld besteed wordt en er geen overbodige uitga ven insluipen. Voor de overheid betekent dit een voortdurende controle op prijsberekening, calculatie, lonen etc. En daarvoor heeft zij een amb tenarencorps nodig. Op dit punt beginnen de menin gen van overheid en industriëlen, zakenmensen e.d. uiteen te lopen. ook zijn, er is lang niet altijd het begrip voor de psyche van de za kenman en fabrikant, die er zou moeten zijn. Dat is geen verwijt aan de controleurs, het is een taak, die jarenlange scholing vereist en een nauw omgaan met het zaken leven. Een zakenman is krachtens zijn aard een actief mens, die zijn volk dient, en vaak het best dient, door de belangen van zijn klanten en die van zichzelf goed te behartigen. Daardoor komt hij wel eens in con flict met de overheidsinstanties, want controle en initiatief, inmen ging en activiteit, behartiging van klantenbelang en beheersing der schaarste-economie zijn maar al te vaak eikaars tegengestelden. Er moet een compromis, een synthese van deze twee noodzake lijkheden worden gezocht. Ener zijds moeten zakenmensen en in dustriëlen begrijpen, dat de over heid niet voor haar plezier regu leert en controleert, maar in het belang van het land, van het ge heel, van de toekomst van ons volk. Anderzijds moet de overheid berijpen, dat die voortdurende controle een onaangename zaak is voor de handel en die controles be lemmerend werken. Wat thans ge beurt mag niet voorkomen, nl. dat zakenmensen zich achtervolgd ach ten. stapelgek worden van de for mulieren, die ze moeten invullen; dat ze op de vingers worden geke ken en getikt door rijksbureaux en talrijke controle-instanties, dat ze vele dagen van het jaar dienst auto's voor hun deur en contro leurs in hun kantoor hebben. Wij hebben vele zakenmensen en in dustriëlen gesproken, die de einde loze en h.i. te frequente controles beu zijn, die er hun werklust en ondernemingsgeest door verliezen, die een minderwaardigheidscom plex krijgen en.... dat afreageren op de regering Wij menen, dat er een grondige co-ordinatie moet komen in die vele bureaux en controle-organen en dat het hoog tijd wordt dat de wet op de bedrijfschappen wordt aangenomen, opdat werkgevers en werknemers zelf worden ingescha keld bij de leiding, de regeling en de controle van ons economisch bestel. Men moet de zakenmensen veel meer zelf laten doen, meer verantwoordelijkheid geven. En de overheid moet zich beperken tot steekproeven, tot het oog houden op de gang van zaken en niet alles zelf willen doen door middel van talloze bureaux. Dat zal de stem ming èn bij de zakenmensen èn bij hun personeel en zodoende de stemming in het gehele land ten goede komen. Marshall verklaart: UNO moet einde maken aan bloedvergieten Marshall, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft te Los Angelos verklaard, dat hij zelf de president had aanbevolen het plan tot verdeling van Palestina te laten varen, daar deze politiek het ver standigste scheen. Marshall zeide, dat de Ver. Naties voor het vooruitzicht zijn gesteld, dat geen regering in staat is orde en veiligheid in het heilige land te handhaven, wanneer Engeland op 15 Mei zijn mandaat heeft neergelegd. „De Ver. Staten zullen niet tot unilaterale actie overgaan, doch een oplossing zoeken in het kader van de Ver Naties," zo zeide Marshall, die voorts opmerkte, dat de Ver. Naties alles in het werk moeten stellen om een einde te maken aan het bloedvergieten in Palestina. een der drukste wijken van Haifa, waarna zij uit het voertuig spron gen en verdwenen. Wachters van de Haganah, de Joodse strijdorga nisatie, zagen de Arabieren uit de wagen springen en lieten geduren de drie minuten waarschuwings kreten horen, zodat honderden Jo den zich in veiligheid konden stel len. Door de ontploffing, die daar op volgde, zijn nog zes Joden ge dood en veertien gewond. Zestien geparkeerde auto's brandden uit, terwijl schade aan weg en gebou wen werd toegebracht. Britse pa rachutisten en Britse politie waren behulpzaam bij het blussen en het reddingswerk. VERKLARINGEN VAN VELE ZIJDEN In Palestina heeft het probleem „Beheerschap" de volgende ver klaringen uitgelokt: HAGANAH: „Wij zullen niet langer een buitenlandse overheer sing dulden, zij het onder de naam van beheerschap of wat dan ook". ARABISCH HOGE COMITé juicht het besluit van de U.S.A. toe als een „stap in de richting van recht vaardigheid", Het voegt hier ech ter aan toe, dat geen oplossing door de Arabieren aanvaard kan wor den, waarbij tekort gedaan zou worden aan de „nationale overeen komst" en de onmiddellijke oprich ting van een onafhankelijke demo cratische ongedeelde staat en waar bij niet voorzien zou worden in de „liquidatie van het politiek Zionis me". JOODSE BUREAU: „Wij zullen niet toestemmen in een beheer schap, voor hoe korte tijd ook en wij zullen niet langer buitenland se overheersing dulden!" IRGOEN ZWAI LEOEMI: „Wij eisen het aftreden van het bestuur van het Joodse bureau!" ARABISCHE LIGA, bij monde van haar secretaris-generaal: „De Arabieren zullen een gewillig oor lenen aan een uitnodiging om een democratische oplossing te helpen zoeken van het Palestijns pro bleem. De Arabieren realiseerden zich de moeilijkheid van de situa tie, doch zullen niet berusten in een beheerschap, wanneer dit voor onbepaalde tijd zou zijn. Wanneer het probleem van de verdere Jood se imnv'.^.alie beperkt wordt -tot het toelaten van de dertigduizend illegale immigranten, die thans op Cyprus verblijven, dan zullen de Arabische landen hen welwillend opnemen". Woordvoerders van de Britse ministeries van Buitenlandse Za ken en Koloniën hebben verklaard, dat Engeland bij rijn besluit blijft en 15 Mei het Palestijnse mandaat ter beschikking zal stellen, terwijl de laatste troepen uiterlijk 1 Augustus zullen worden terugge trokken. Aanslag T\^ee Arabieren reden gisteren een vrachtauto met springstof naar Schade enorm Een leger Amsterdamse brand weerlieden snelde Zaterdagavond omstreeks kwart voor tien met ladderwagens, motorspuiten, per sonenauto's en gereedschappen naar dc Prins Hendrikkade om te trachten de felle uitslaande brand in dc verfmakerij van de firma Vettewinkel te bestrijden. Uren lang vochten dc mannen in een schroeiende hitte tegen het vuur en hun pogingen werden met suc ces bekroond: uitbreiidng kon wor den voorkomen en de schade in het getroffen pand zelf kon zoveel mo gelijk worden beperkt. Bovendien slaagden zy er in dc oude St. Ni- colaaskcrk. die anderhalf uur door de opstijgende rookwolken aan het gezicht onttrokken werd, te behou den. Dr. H. V. Evatt, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, heeft Zondag te Canberra naar voren gebracht, dat de huidige toe stand slechts beschreven kan wor den als „een afdrijven naar de oorlog". „Niemand wil oorlog", aldus dr. Evatt, „niemand kan een nieuwe oorlog en zijn verliezen bekostigen en toch laten de volken zich af drijven naar een oorlog, alsof zij dode dingen waren en geen men selijke wezens met hoop en idea len en met gezag over hun lot door hun verantwoordelijke leiders." „Deze toestand is daarom een uitdaging aan alle verantwoorde lijke leiders. Oorlog kan er alleen maar komen als gevolg van een ge brek aan leidersschap." De minister gaf als zijn mening te kennen, dat er geen probleem of geschil in de wereld bestaat, dat niet op basis van vrede en recht kan worden opgelost, welke basis door de Ver. Naties wordt ver schaft. NAAl{ DE ZUSJESDc prinselijke familie is weer verenigd. Zaterdag middag kwam prinses Juliana met haar jongste dochters. Margriet en Marijke, op het Zwitserse vliegveld Sion aan. Dit vliegveld ligt in de omgeving van Zcrmatt, waar prins Bomhard en de prinsesjes Beatrix en Irene al enige tijd verblijf houden. Trudbeschuldigt Nederland Het Russische dagblad „Trud" beschuldigt er Nederland van op zettelijk de repatriëring te heb ben verhinderd van bijVia twee duizend Russen die sedert de oor log gestrand zijn. De Nederlanders, zo schrijft het blad. hebben sedert de oorlog slechts 290 Sowjet-burgers laten terugkeren. De Russen hebben daarentegen 35.000 Nederlanders naar hun land teruggezonden. Russische burgers zijn in Ne derland onderworpen aan vijan dige propaganda, intimidatie en dwang en worden als slavenar beiders verkocht door een Men nonieten-kamp waai* zij worden verzameld. zo beweert de „Trud" Door hun financiële hulp te onthouden, verhinderen dc. Nederlanders behoeftige Russen die in vrschillende delen van Nederland gestrand zijn, de Sow- jet repatriëringsvertegenwoor digers te bereiken, die blijkbaar in Amsterdam of Den Haag ge vestigd zyn, zo besluit het blad. Montage-woning geldt voor drie-kwart Bij het opvoeren van de woning productie kan de bouw van een zo groot mogelyk aantal montage-wo ningen niet worden gemist. Teneinde het op gang komen van de productie van deze woningen te stimuleren, heeft de minister van Wederopbouw en yolkshuisvesting medegedeeld, dat binnen het kader van het aan de gemeenten toegewezen woningcon tingent een montage-woning slechts voor zal meetellen, zodat dus 25 van het aantal te bouwen mon tage-woningen automatisch bij de woning-toewyzing mag worden ge voegd. Indien dus b.v. een gemeente een toewijzing heeft ontvangen van 200 woningen en hiervan 100 mon tage-woningen worden gebouwd, dan wordt het totale contingent 225, in plaats van 200. „Zwarte" sigaretten zó van de fabriek De tabaksfabrikant W te 's-Her- togenbosch heeft kans gezien, in een kort tijdsbestek minstens 60.000 rantsoenen tabak buiten de distri butie om te verkopen. De hem voor representatieve doeleinden toege wezen tabak was eveneens clandes tien verkocht. Behalve zijn gewone boekhouding bleek W. er nog een bijzondere kas op na te houden om de belasting te ontduiken. W. is in verzekerde bewaring gesteld; 2700 rantsoenen tabak, die voor verzen ding gereed lagen, werden in beslag genomen. STAATSLOTERIJ Vijfde klasse, eerste lijst: f 1.000 5429 18741 f 400 8580 13908 14135 14884 f 200 12551 15701 18767 20481 21171 f 100 3385 3429 3903 3906 6294 10216 1Ö627 17748 18208 19700

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1