DAGBLAD VOOR AMERSFOORT OOK LANDMACHT UITGEBREID MET VRIJWILLIGERS Joegoslavië heeft geen recht om met Italië te onderhandelen Oud-gedienden voorrang in nieuwe formaties Op 16 Mei een Joodse Staat „Klinkend protest tegen een reactionnair plan" Geen anti-Sovjet-verklaring in Berlijnse raad „Juiste antwoord" Elk voorstel in deze richting zal door de USA worden verworpen Ondertekenaars reviseren! Verhouding blijft gespannen UITBREIDING JAARBEURS Geroofde auto: geparkeerd! BONNENLIJST Woensdag 24 Maart 1948 'Achtste jaargang, No. 978 Opgericht door de Stichting „Het Parool'* - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.—p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. [Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Niet alleen de politie, ook het leger zal met formaties vrij willigers worden uitgebreid ter versterking van het gezagsappa- raat der regering, zo wordt van bevoegde zijde vernomen. Op korte termijn zullen een „Nationale Reserve" en een „Reserve Grensbewaking" worden ingesteld, bestaande uit vrijwilligers, die in voorkomende gevallen onder de wapenen kunnen worden geroepen om met de overige daarvoor bestemde onderdelen van de Landmacht militaire bijstand te verlenen ter handhaving van orde en rust. De nieuwe formaties zullen in hoofdzaak worden samengesteld uit oud-gedienden. Het bestuur van het Joodse Bureau heeft Dinsdagavond op een bijeenkomst te Tel Aviv be sloten op 16 Mei, de dag na de beëindiging van het Brits man daat, een Joodse Staat in Pales tina te proclameren. Tijdens een debat in het Britse Lagerhuis heeft Bevin, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken er op gewezen, dat „de regering haar politiek niet heeft veranderd." „Zolang wij nog manschappen in Palestina hebben nemen wjj niet dezelfde positie in als andere leden- staten der UNO. Ik wil er de na druk op leggen, dat wii eerst uit Palestina weg moeten zijn, voordat een andere situatie kan intreden". Op de bewering, dat Engeland door het terugtrekken een chaos verwekt, antwoordde Bevin: „Wij geven het land over aan de UNO. Indien de UNO. door het land over te nemen, chaos heeft verwekt, hoe kan Engeland dan de schuld krij gen?" Bevin verklaarde, dat Engeland bereid is het mandaat over te dra gen aan elke instantie, die de UNO aanwijst. „Wij worden gelaakt, wanneer wij trachten Palestina te verlaten. Wii worden gelaakt om wat kan gebeuren, wanneer wij Palestina verlaten. Mij dunkt, hoe eerder wij het verlaten, hoe beter" besloot Bevin. Bestuur Rotterdamse EVC gehandhaafd Het bestuur van de afd. Rotter dam van de EVC, voorzitter A. van den Berg en secretaris W. Smid. deelt mede. dat gisteren in gebouw „Odeon" een bijeenkomst heeft plaats gevonden van functionarissen der verschillende bedrijfsgroepen bij de plaatselijke EVC aangesloten. Van dertien bedrijfsgroepen waren vertegenwoordigers aanwezig tot een aantal van 122. Na een inleiding van voorzitter Van den Berg over de ontstane en gegroeide situatie tus sen hoofdbestuur der EVC en de plaatselijke beweging van Rotter dam. voerden vijftien functionaris sen het woord, waarna met vijf stemmen blanco, écn stem tegen en 116 vóór. werd besloten, het plaat selijk bestuur in zijn functies te handhaven en de verdere gang van zaken te laten bepalen door de Don derdag a.s. te houden algemene le denvergadering. Fins-Russisch overleg begint vandaag Met het openei. van de onder handelingen tussen de Finse dele gatie die Maandag in Moskou aan kwam en de Sovjetregering, is ge wacht tot vandaag, omdat de Finse premier Pekkala nog niet aanwe zig was. Gisteravond werd Pek kala nog wegens oorontsteking ver pleegd, maar later op de avond werd gemeld, dat een speciaal vliegtuig hem en zijn arts naar Moskou zou brengen. De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft besloten te be palen, dat op de nationale herden kingsavond, op 4 Mei a.s., het ge hele bedrijf en dus ook de treinen van 20.00 »ot 20.02 uur zullen wor den stopgezet. MINISTER VOS DUUR ALS BEZOEKER De Nederlandse minister van Verkeer, ir. H. Vos, had giste ren een onderhoud op het Britse ministerie van Verkeer. Na een gesprek van een half uur met zijn Britse collega Arthur Barnes vertrok minister Vos met een chèque voor 4.742.709 pond sterling in zijn zak. Bij een vorig bezoek had hij reeds een chèque van 8.5 millioen pond ontvangen. Ir. Vos en de heer Barnes hebben een scheepvaartovereen komst getekend, waarbij de be taling geregeld werd van de diensten, welke Nederlandse schepen tijdens de oorlog ver richt hebben. „Ik ben altijd blij u te zien," zei minister Barnes, „maar u bent een tamelijk dure bezoe ker. Na het eerste bezoek ver trekt u met een chèque van 8.5 millioen pond sterling en na het tweede met één van bijna 4.750.000 pond ik verbaas me er niet over, dat uw regering u naar Groot-Brittannië blijft sturen". De onderdelen die tot de „Natio nale Reserve" zullen behoren, wor den opgenomen in het normale le- gerverband, de „reserve grensbewa king" in de Koninklijke Marechaus- sée. Tot het sluiten van een vrijwillige verbintenis bij de „Nationale Reser ve" of de „Reserve Grensbewaking" zullen voorlopig in aanmerking ko men gezagsgetrouwe Nederlanders die, hetzjj als vrijwilliger, hetzij als dienstplichtige, gedurende ten min ste zes maanden militaire dienst hebben vervuld en de leeftijd niet hebben overschreden van 50 jaar (voor officieren 55 jaar). In bijzondere gevallen zullen vrij willigers kunnen worden aangeno men, die nog niet als militair zijn geoefend. Zij. die bestemd zijn om bij mobi lisatie in werkelijke dienst te ko men bü andere onderdelen van de krijgsmacht, in het algemeen dus zij die behoren tot de jongere lich tingen, zullen niet tot een verbinte nis bij de „Nationale Reserve" of de „Reserve Grensbewaking" wor den toegelaten. De reserve-officieren en het reserve- en dienstplichtig kader van vóór 1940, zullen uit hoof de van de vroeger verkregen mi litaire kennis en ervaring in aanmerking komen om leiding te geven aan dit nieuwe gezags apparaat. Ook eervol ontslagen beroeps- en reserve-officieren, beroepsonderofti- cieren en oud-reserve- en dienst plichtige onderofficieren zullen een verbintenis kunnen aangaan. Bij do „Reserve Grensbewaking" hebben zij, die vroeger gediend heb ben bij het wapen der Koninklijke Marechausséc en bij 't korps Poli- tietroepen voorrang. De. aanmelding voor de „Nationa le Reserve" zal 19 April worden opengesteld bij de burgemeesters, die daarover spoedig nadere mede delingen zullen doen. extra treinen met pasen Door de Ncderlandsche Spoorwe gen zullen ln verband mot do vor- wachte drukte op Goede Vrijdag. Zaterdag 27. Maandag 29 en Dinsdag 30 Maart een groot aantal extra treinen worden ingelegd. Boven dien zullen de treinen van de nor male dienstregeling voor zover mo gelijk. worden versterkt door het bijplaatsen van extra rijtuigen. Op verschillende stations zal daarvoor materieel in reserve worden gehou den. Op deze wijze hoopt men de grote Paasdrukte te kunnen op vangen. UNIE BEGINT TE WERKEN VANDAAG Plaatsvervangers komen in Brussel bijeen Vandaag wordt in Brussel de eerste stap gedaan voor de uitwer king van het vijfmogendhedenver- drag. De plaatsvervangers van de ministers van buitenlandse zaken komen bijeen om de Consultatieve Raad in te stellen, die de spil zal zUn van de West-Europese samen werking. De plaatsvervangers zijn de Bel gische minister Eyskens, de ambas sadeurs Rendell, De Hautecloque, Ilarinxma thoe Sloten en de Lu xemburgse gezant Als. Er worden beslissingen verwacht over de zetel en de werkwijze van de raad én de benoeming van een secretaris-generaal. Er worden ook economische besprekingen gevoerd. Dr. H. M. Hirschfeld en prof. mr. dr. J. P. A. Frangois, raadadviseur van het ministerie van buiten landse zaken, zijn voor de bespre kingen naar Brssel vertrokken. Contact in Berlijn In verband met de op de confe rentie van Londen genomen beslui ten zijn Dinsdagmiddag besprekin gen gevoerd tussen de militaire gouverneurs van de westelijke be zettingszones van Duitsland en de hoofden der militaire missies van Beneluk. De besprekingen zullen in de komende weken te Berlijn met deskundigen worden voortgezet. De studiegroep voor een Euro pese douane-unie heeft onder lei ding vap de Nederlandse gedele geerde D. J. Spierenburg in Brus sel haar derde plenaire zitting be ëindigd. De economische werkcom- missie zet op 18 Mei haar werk voort. Krijgsgevangenen als leger-adviseurs Engeland heeft een beroep op Duitse krijgsgevangenen met tech nische ervaring van winterveldtoch- ten aan het Sowjet-Russische front gedaan om advies te geven bii win- termanoeuvres van het Engelse le ger. Aan de Engelse minister van Oorlog. Shinwell, is in het Lager huis de vraag gesteld, of dit niet een firhondmg van het Internatio nale recht is. Hij antwoordde, dat hij zich niet bewust was van enige schending: „In elk geval doen wij het". Volgens Shinwell moet Engeland gebruik maken van elke technische ervaring, die dienstig is voor de doelmatigheid van het leger. Een Labourlid bracht te berde, dat het „een laakbaar iets" is om Engelse manschappen door ex- nazi-officieren te laten opleiden. nüik Het prinselijk gezin is thans verenigd in Zcrmatt en elke dag is het genieten van Zwitserse zon en sneeuw en sport. Dc kunst van het skiën moet vroeg worden geleerd en dagelijks oefenen dc prinsesjes o>.dcr leiding van hun ouders of van dc ski-leraar. Op deze foto zien wij prinses Juliana die dc kleine Margriet de ski's onderbindt. Amsterdamse communisten tegen de motie in de raad Hoewel op de demonstratieve protest-meeting, die de afdeling Amster dam van de CPN gisteravond in de Apollohal heeft belegd, geen algemene staking werd geproclameerd, drongen alle sprekers er op aan. dat iedere communist vandaag in Amsterdam een „klinkend protest" zou laten horen tegen „het reactionnaire plan", de twee communistische wethouders te verzoeken hun functies neer te leggen. Behalve de vier sprekers van deze avond, beklommen ook twee arbeiders, die ieder als vertegen woordiger van een groot bedrijf de vergadering toespraken, het po dium. Zij deelden mede. dat in de Nederlandse dok- en scheeps bouw mij. en in de Amsterdamsche droogdok mij., vandaag „het juiste antwoord" zou worden gegeven. De leider van de communistische raadsfractie. Honk Gortzak, maak. te bekend, dat dc arbeiders van de metaalgicterij Holland vandaag als protest écn dag in staking zouden gaan. De wethouder voor Volkshuis vesting en Publieke Werken L. Seegers: „Wij vrezen de democra tie niet. integendeel, ons beleid is zo democratisch als het maar zijn kan, want wij plegen bij al ons doen en laten steeds ten nauwste overleg met het werkende volk zelf. De reactie kan thans niet ver dragen, dat in de Amsterdamse gemeenteraad communisten er bij zitten als pottenkijkers, wanneer zij plannen beraamt om het levens peil van de bevolking te verlagen. Onze tegenstanders zeggen, hun motie in te dienen in naam der de mocratie, maar dit is een pertinen te leugen, die de ware motieven moet camoufleren". B. Blokzijl: „Alle arbeiders van Amsterdam moeten het gemeente- Washington onthult: In Washington is onthuld, dat dc Verenigde Staten elk Joego- slavisch voorstel zullen verwerpen om over Triëst „tot zaken te komen". De Amerikaanse opvatting is. dat Joegoslavië geen stem heeft in het voorstel om het Italiaanse vredesverdrag te amen deren. Men is van mening, dat revisie alleen een zaak voor de grote vier en Italië is en dat de andere 15 ondertekenaars van het verdrag met een wijziging kunnen instemmen, indien zij zulks wensen. De autoriteiten wijzen er op. dat het Italiaanse verdrag van kracht werd, toen het door de USA. Enge land. Frankrijk, Rusland en Italië geratificeerd was. Het bevat geen clausule betreffende revisie. Aldus kan het slechts herzien worden via een protocol dat door deze naties ondertekend wordt. In verband hier mede zullen de Verenigde Staten de mededeling van de Joegoslavische minister van Buitenlandse Zaken, dat hij bereid is om regelrecht met Italië te onderhandelen en er mee in te stemmen, dat Triëst naar Italië zou terugkeren, zo de Italianen Go- rizia aan Joegoslavië zouden geven, negeren. „Viva Triëste!" ..Viva Trieste Italiana" juichte gistermiddag in Rome een geest driftige menigte, cbe de Italiaanse premier De Gasperi én de minister van Buitenlandse Zaken. Sforza. verwelkomde. Beide staatslieden ar riveerden met de trein uit Turijn, waar zij besprekingen hadden ge voerd met de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault. In de straten hingen rijen nationale vlag gen, zelfs doken op enkele plaatsen de kleuren van Triëst op. De pre mier werd een microfoon voorge houden. maar het gejoel van de massa deed zijn woorden haast ver loren gaan. Hij deelde het volk mede dat het geduld moest hebben en rustig afwachten. Relletjes Een sterke strijdmacht van politie agenten en carabinieri maakte Maan dagavond een eind aan een vuistge vecht tussen rechtsen en communis ten in het hart van Milaan, de ern stigste van de ongeregeldheden, die sedert het nieuwe plan voor Triëst zijn uitgebroken. Naar schatting tweehondervijftig communisten hielden een demon stratie op het Duomo-plein Spre kers meenden, dat de Westerse mo gendheden Briga en Tcnda aan Italië moesten teruggeven (de Al pen-steden die onlangs aan Frank rijk zijn afgestaan) in plaats van Joegoslavië te „provoceren" Een opgewonden debat ontwikkelde zich. dat spoedig in een ernstig handge meen ontaardde. Aan beide zijden werden personen gewond: dc politie verrichtte echter gee.i arrestaties. Nog steeds feest Nog steeds heerst in de stad Triëst feestvreugde. In geallieerde kringen in Triest is men van mening, dat Rusland ten slotte zal toegeven, dat 't vrije ge bied aan Italië wordt teruggegeven, al weet men niet op welke manier Rusland de aanvaarding van het voorstel der Westelijke landen naar jVoren zal brengen. Het bericht, dat Gorizia in ruil voor Triëst was aan geboden. werd in Gorizia met grote kalmte ontvangen. Niemand toonde zich ook maar in het minst zenuw achtig en er werd noch van Italiaan se zijde noch van Joegoslavische zijde gedemonstreerd. „GEEN RUIL VAN GORIZIA" Italië voor te dragen als UNO-lid Afgaande op persberichten, want een officieel Joegoslavisch voorstel is niet aan Italië gedaan, heeft een woordvoerder van het Italiaanse departement van buitenlandse zaken gezegd, dat Italië niet zou ingaan op ruil van Triëst tegen Gorizia. Italië kan er zich niet bij neerleggen dat een stuk Italiaans vlees wordt geruild tegen een an der stuk Italiaans vlees, zei hij. De woord vcerder deelde verder mee, dat Frankrijk zich „in de meest absolute bewoordingen" ermee accoord had verklaard, dat Italië zijn vooroorlogse koloniën, Eritrea, Somaliland en Lybia be stuurt. Om de positie van De Gas- peri's regering bij de komende verkiezingen te versterken, zullen Amerika, Engeland en Frankrijk w-.arschijnlijk deze week in de Veiligheidsraad voorstellen, Italië toe te laten als lid der U.N.O. Dit voorstel is verleden jaar reeds in de Veiligheidsraad gedaan, maar het strandde toen op een veto van Rusland. Men is er echter niet zeker van of de Sovjet-Unie onder de huidige omstandigheden weder om zijn veto zal willen uitspreken. In het grensgebied van Triëst heerst een gespannen toestand. Er zijn nieuwe detachementen Britse politie naar dit gebied overge bracht om een herhaling te voor komen van de incidenten van 15 September, toen de Joegoslaviërs met geweld troepen trachtten bin nen te brengen in de Amerikaanse zone van de vrijstaat Triëst. bestuur laten weten, dat niet in de raadzaal beslist wordt, doch dat de Amsterdamse arbeidersklasse het laatste woord in deze zaak heeft." Niet één poging De wethouder van Gemeentebe drijven B. S. Polak: „Verwijdering van de communisten zal tot gevolg hebben, dat ten nadele van de Am sterdamse bevolking de gas-, elec- tricitcits- en tramtarieven zullen worden verhoogd. Deze reaction naire aanval zal niet beperkt blij ven tot één poging, maar worden voortgezet op allen, die praten en strijden voor een betere maat schappij". Paul de Groot: „Woensdag plegen de Bcvin-jongens en de marionet ten van Marshall in de Amsterdam se gemeenteraad een aanval op de democratie, maar ons volk heeft het fascisme leren bestrijden toen het machtig was en het zal het thans de kop in weter. te drukken nu het niet meer machtig is. Wij juichen de gebeurtenissen in Tsjechoslowa. kije toe. omdat daar de voorwaar den zijn vervuld, waarvan onze voorvaderen hebben gedroomd: de industrie aan de gemeenschap, dc grond aan de boer en de kapitalis ten aan de deur Spoediger dan wij verwachten, zal de meerderheid van het Nederlandse volk zich voor het communisme uitspreken en de macht tot zich trekken". Aan de oproep van Paul de Groot en de andere sprekers om te pro testeren tegen dc motie welke he den in de gemeenteraad zal worden ingediend om het vertrouwen in de communistische wethouders op te zeggen, is door een gering aantal arbeiders gevolg gegeven Behalve in een paar kleinere bedrijven als de metdalfabrieken „Holland" en de „Circel" staken b(j de Nederlandse dok- en scheepsbouwmaatschappij en van de vier duizend arbeiders slechts honderd man. Na precies 7 maanden zal op Donderdag 25 Maart, de staking bij de meelfabriek „Holland" te Am sterdam ten einde zijn. Aan deze afsluiting van een conflict, dat ge ruime tijd de broodvoorziening van de hoofdstad heeft bedreigd, ging een intensieve actie van de be trokken partijen vooraf. Russisch verbod had een plotseling afbreken der sitting als gevolg Abrupt werd gistermiddag de zitting van de Berlijnse gemeenteraao beëindigd, toen de Russische autoriteiten de voorzitter van de raad, dr. Otto Suhr, opdracht hadden gegeven de leden van de raad te verbieden anti-communistische en anti-Sowjet verklaringen af te leggen. Suhr zou geweigerd hebben deze verklaring aan de gemeenteraadsleden bekend te maken, omdat naar zijn. mening in een democratisch lichaam vrijheid van spreken bestaat. Dit was de eerste maal, dat een officieel Duits bestuurslichaam in open conflict trad tussen de Sowjcts en de Westelijke geallieerden. In Berlijn blijft de verhouding tussen de Sovjets en de Westelijke geallieerden gespannen. Ook giste ren hielden de Russen hun tactiek van non-coöperatie met de gealli eerde bestuursraad vol, door op alle vergaderingen van de wcrkcommis- sies verstek te laten gaan en alleen op te dagen op de bijeenkomst van het geallieerde secretariaat. Het is nog niet bekend of de bijeenkomst van de plaatsvervangende gouver neurs van Duitsland doorgang zal vinden. Indien de Russen ook op deze conferentie niet verschijnen zal men moeten aannemen, dat de verrassende stap van Sokolovski uit dc geallieerde contróleraad van Zaterdag ernstiger zal blijken dan aanvankelijk werd gedacht.. Engere, Amerikaanse en Franse vertegenwoordigers zullen niet deelnemen aan de werkzaamheden van de suborganisaties van de ge. allieerde bestuursraad, totdat de bestuursraad zelf weer bijeen is geweest. De verklaring, dat Britse vertegenwoordigers niet deel zullen nemen aan bijeenkomsten van sub commissies van de bestuursraad betekent, dat de Britse gouverneur het Sowjet-bestur uitgedaagd heeft open spel te spelen en een verkla ring te geven van zijn jongste han. dclwijze en zijn bedoelingen, aldus Reuter. Strikt geheim De drie militaire gouverneurs van West-Duitsland hebben in Berlijn besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de vijf lan den. die het verdrag van Brussel gesloten hebben, namelijk Frank- ri]k. Groot-Brittannic. België, Ne derland en Luxemburg. Omtrent de besprekingen zelf wordt strikte geheimhouding in acht genomen De aanwezigheid van dc Benelux-vertegenwoordi- gers en van hooggeplaatste gealli eerde adviseurs op economisch, po. litiek en financieel gebied wordt Samenwerking tussen Grieken en Turken? Men verwacht, dat Nvmaddin Sadak. de Turkse minister van bui tenlandse Zaken, binnenkort de ver klaring zal afleggen, dat de loop der wereldgebeurtenissen een ge meenschappelijke buitenlandse po litiek van Griekenland en Turkije noodzakelijk maakt. Sadak. die te Parijs de conferen tie der 16 landen heeft bijgewoond, had met Tsaldaris. zijn Griekse ambtgenoot, een apart onderhoud, dat in politieke kringen van bijzon dere betekenis werd genoemd. Naar verluidt waren beide ministers over tuigd van de noodzakelijkheid van een samengaan van de buitenlandse politiek der beide landen. De Turkse autoriteiten hebben het voornemen na de oorlog opge heven maatregelen tegen luchtaan vallen in de gebieden van Istanboel en de Bosporus weer in te voeren. De Amprlkaanse senaat heeft het. aanvullend hulpprogram ad 275 millioen dollar voor Griekenland en Turkjje aanvaard. 503de STAATSLOTERIJ 5e KLASSE 3e LIJST Hoge prijzen: f 15.000: 20058; f 1.500: 3215; f 1000: 9692. 13898. 19417; f 400: 4673. 10659, 13110, 16351; f 200: 6236, 14732. 14886, 16466; f 100: 3582. 3721, 8219, 8401, 10002, 11180, 19508. De nieuwe grote en grootse plannen van de Jaarbeurs worden gedragen door geloof en optimisme. Het Jaarbeursbestuur ver trouwt hiermee het belang van het bedrijfsleven en het land te dienen. Wij geloven, zo zei mr. Milius, dat dit ontworpen project kan bijdragen tot de reconstructie van ons land en van dc wereld, en dat het daarvoor van evenveel belang kan zijn als dc K.L.M. en de Spoorwegen voor reconstructie van het nationale leven. Een uitvoerig overzicht van dc plannen drukken wjj af op pagina 3. Bijna 3 dagen lang heeft de poli tie gespeurd naar de bij de overval te Duivendrecht geroofde donker blauwe, nieuwe Mercury-eight. ter wijl deze al die tijd aan dè Heren gracht te Amsterdam stond gepar keerd. Zaterdagmiddag schijnt de gemaskerde bandiet, die de eigenaar in de vroege ochtenduren onder be dreiging van een revolver gedwon gen had zijn wagen in de steek te Uten. do.e Mercury reeds voor de Forumbank aan de Herengracht te hcPben neergezet. Het was de nor- tier van aeze bank, die zich meent te herinneren; dat er vier heren uit stapten Eer. van hen sloot de por tieren. waarna allen zich rustig wandelend verwijderden. Men vermoedt, dat de rover na dien getracht heeft een koper voor de wagen te vinden, doch dat geen heler het heeft gewaagd tot de aan koop over te gaan. Het gevolg was, dat de auto ook Dinsdagmorgen nog voor het bankgebouw stond en de portier, die het bericht van de overval had gelezen, argwaan kreeg. Van de dader zelf ontbreekt ie der spoor. Schulte-Boeyen tweede te Parijs Dinsdagavond werden de laatste sprints van de Parijse zesdaagse verreden. Het Franse koppel Seres Lapebie kwam als overwinnaar uit de strijd, terwijl de Nederland se ploeg SchulteBoeyen tweede werd. Enkele ronden voor het ein de kwam Schulte nog te vallen, maar dit had geen ernstige gevol gen. De eindstand luidt 1. Lapebie Seres 676 pnt; 2. Schulte Boeyen 283 pnt. Op 1 ronde 3. BruylandtAdriaenssens 532 pnt. echter opgevat als een aanwijzing, dat bij deze gelegenheid de vorige maand te Londen begonnen bespre kingen over trizonale aaneenslui ting werden voortgezet. In Tsjechoslowakije: verkiezingen in Mei De algemene verkiezingen voor de Tsjechoslowaakse nationale ver gadering, gebaseerd op de nieuwe constitutie, zullen op negen of vijf en twintig Mei worden gehouden, aldus deelde de Tsjechoslowaakse minister van binnenlandse zaken, Vaclav Nosek, heden mede. Welke datum zal worden geko zen hangt af van de snelheid waar mee de nationale vergadering haar agenda heeft afgewerkt. Rudolf Slansky, secretaris-gene raal der communistische partij, be vestigde, dat de communisten met een onafhankelijke lijst zullen ver schijnen. Polen niet in Comisco Na Hongarije en Tsjechoslowa kije heeft thans ook de Poolse soci alistische partij besloten uit het internationale comité voor socia listische conferenties te treden. of of Textielpunten gevraagd Het congres van de Nederlandse Moderne Middenstandsbond heeft minister Van den Brink telegra fisch met de meeste aandrang ver zocht nog voor de Paasdagen tex tielpunten beschikbaar te stellen, zo mogelijk veertig. De behoefte in de gezinnen is groot en de detailbevoorrading vol doende, aldus het telegram. Voor het tijdvak van 28 Maart t m. 10 April 1948 geeft elk der volgende bonnen recht op het ko pen van: Bonkaarten KA, KB. KC 804 271 Melk: 4 liter melk 273 Melk: 7 liter melk 276 Vlees: 100 gram vlees 277 Vlees: 300 gram vlees 278 Boter: 500 gram boter margarine of 400 gram vet 279 Boter: 250 gram boter margarine of 200 gram vet 290 Algemeen: 125 gram koffie 291 Algemeen: 50 gram thee 292 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas 294 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver micelli e.d. 296 Algemeen: 200 gram brood (Geldig t.m. 3 April). 298 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 3 April). 285 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 3 April). 283 Reserve (b-kaartcn): 1 pot pindakaas (voorinlevering) 288 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 3 April Bonkaarten KD, KE 804 773 Melk: 12 liter melk 776, 777 Vlees: 100 gram vlees 778, 779 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 792 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas 794 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver micelli e.d. 796 Algemeen: 200 gram brood (Geldig t.m. 3 April). 798 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 3 April). 785 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 3 April). Bonkaarten ZA. ZB. ZC. ZD, ZE MD, MF, MG, MH 804 (bi.iz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook B. Op de bonnen komt de letter B voor met de aanduiding van het artikel en de hoeveelheid. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig, hoewel zij wat betreft de tekst enige overeenkomst vertonen met rantsoenbonnen. Zij zijn van deze laatste te onderscheiden door de kleur (groen of paars met groen). De bonnen voor boter en die voor margarine zijn geldig voor boter, margarine of vet. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Donderdag 25 Maart wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 29 Maart mag worden gekocht. De bonnen'voor pindakaas moe ten uiterlijk op 3 April bij een de taillist worden ingeleverd. Melk op de feestdagen Melkslijters en zuivelbedrijven, welke zich bezig houden met de bezorging van consumptiemelk aan consumenten, zijnverplicht op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag op de gebrui kelijke wijze consumptiemelk te bezorgen. Scheerzeepbon verloopt De scheerzeepbon tabak 4-reser- ve zal na 27 Maart niet meer gel dig zijn. Weerbericht WEINIG VERANDERING geldig tot Weersverwachting, geldig tot Don derdagavond: Koude nacht en ochtend met plaat selijk weer nachtvorst e'n nevel of mist. Morgen overdag: overwegend ronnjg weer met iets hogere middagtempera- turen. Weinig wind. 25 Maart: Hoog water te R'dam: le tij: 4.40 uur, 2e tij 17.21 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1