DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tumult in Amsterdamse raadszitting Tunnel onder het Kanaal: pijler van het Vijf landen pact Herziening van de grondwet op korte termijn Communistische wethouders blijven op hun plaats, zegt Gortzak Vergadering werd geschorst „Splits Palestina in kantons" Clay blijft aan als gouverneur Fins premier naar Moskou r "n V eesmokkel-bende achter tralies RADIOACTIEVE WOLKEN THANS IN AMERIKA'S BEZIT V Handels-handvest getekend Parlementsleden in Londen en Parijs bepleiten snelle aanleg „In 1954 rijden eerste treinen!" 1VTEN kan zeggen, dat sedert de Romeinen voet aan En gelse wal zetten, gedacht is aan een verbinding van Albions kust met het Europese vaste land. Napoleon moet er ook over gesproken hebben met zijn technische adviseurs toen hij zijn groot legerkamp bij Boulogne inrichtte. In 1880 is men in de grond bij Dover be gonnen: enkele schachten wer den in ae krijtrotsen gegraven doch op hoog militair bevel is met de uitvoering van het plan gestaakt. Gelukkig maar. want thans zijn de technische midde len waarover men de beschik king heeft voor een dergelijk werk. zoveel gunstiger, dat men meteen een tunnel kan bouwen, berekend op een ver keersintensiteit van minstens één volgende generatie. De 100.000 er uit Donderdag 25 Maart 194C Achtste jaargang, No. 979 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 1Amevoioott* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Ruim een uur voor de zitting van de Amsterdamse gemeente raad, waarin de motie tegen de communistische wethouders»werd behandeld, begon, stroomden honderden stakers en demonstran ten naar de binnenstad. De politie patrouilleerde met overval wagens, jeeps, motoren en honden en zette alle straten in de omgeving af. De toegang tot het raadhuis zelf was slechts toe gankelijk voor de leden van het gemeentebestuur, de persver tegenwoordigers en de genodigden voor de publieke tribune. Nadat de heer Faber (PvdA) dc motie waarin de communisti sche wethouders verzocht wordt hun zetels ter beschikking te stel len had ingediend, hield het communistische raadslid Honk Gort zak een rede. die hij besloot met de mededeling" ..Alleen als de Amster damse bevolking, die op deze wet houders heeft gestemd, hun aftre den zou eisen, zouden zij aan die eis voldoen Dc beide wethouders ontzeggen de indieners der motie het recht hun aftreden te vragen en zullen de uitnodiging daartoe niet aannemen." Bovendien deed deze spreker „een hartstochtelijk beroep" op de fractie van de PvdA. Hij riep uit: „Wilt u iets bereiken in Nederland, dan kunt u dat alleen met links en nooit met rechts. Zorgt er met ons voor, dat de linkse meerderheid in het college van B. en W. behouden blijft en wij niet voor een reactionnair college komen te staan." Hierna merkte de heer Fabcr op: ..Wij hebben gezien wat in Tsjecho- slowakije gebeurde en wij willen niet in ons land een z.g. volksde mocratie zien gevestigd. Niet van ons komt het isolement. De CPN- Frans voorstel in de Veiligheidsraad Frankrijk en Canada hebben in de Veiligheidsraad verklaard, dat zij ..in Uit stadium" ^ich nog niet achter het Amerikaanse voorslci voor beheer van Palestina kunnen scharen. Parodi (Frankrijk) diende twee voorstellen in. Het eerste hield in. dat de Veiligheidsraad een ge heime zitting zou houden, teneinde meer gedetailleerde voorstellen van de Amerikaanse delegatie te horen, alvorens tot het bijeenroepen van een zitting van de algemene verga dering te besluiten. In zijn tweede voorstel zag Parodi gaarne, dat on der het beheerschap gedeelten van Palestina in Joodse en Arabische kantons zouden worden verdeeld en dat een voorlopig immigratyestelsel zou worden ingevoerd, dat voor Arabieren en Joden aanvaardbaar zou zijn. Parodi achtte het moge lijk deze kantonregeling als een voorbereiding voor de verdeling te beschouwen. Volgens Chamoen (Libanon) ziin de Arabische landen bereid de orde in Palestina te helpen handhaven en de Palestijnse Arabieren te ver zoeken het vuren te staken zodra de Veiligheidsraad een besluit neemt, op voorwaarde, dat var. Joodse zijde geen „uitdagingen" plaats hebbenVDe Egyptische afge vaardigde zeide, dat de Arabieren geen verdeling zullen slikken, al wordt deze nog zo met een suiker zoet laagje gecamoufleerd. Rabbijn Abba Hillel Silver las namens het Joods Bureau de gepubliceerde ver klaring voor over het besluit van de Joden, 16 Mei een eigen staat te stichten Indringers! „Indien Amerikaanse manschap pen naar Palestina worden gezon den in het kader van' het beheer schap. zullen Mij een hardnekkige strijd tegen hen voeren", aldus heeft de militaire leider van de Irgoen te Tel Aviv verklaard. „Wij zullen hen behandelen zoals wij de Engel sen hebben behandeld: als indrin gers in ons land. VIJFDUIZEND ITALIANEN in Triest trokken bij het bekend wor- den van de Amerikaanse stap om de stad aan Italië terug te geven naar de havens, om bij de Amc- r ikaanse kruiser Dayton" hun bijval te betuigen. fractie heeft dit isolement aan zich zelf te wijten. Ons realiteitsbesef zegt ons. dat de realiteit elders in Europa ons moet opwekken op onze hoede te blijven." Ook de heer Steinmetz 'KVP> sprak in deze geest: „De CPN heeft het masker afgeworpen! Deze partij onderschrijft volledig, niet wat het Tsjechische volk heeft gewild, maar heeft ondergaan en wij moeten ons wapenen om niet nogmaals te wor den opgeroepen voor een verzet Met de stichting van de welvaart- comité's beoogt men te bereiken, wat in Tsjechoslowakije werd be reikt." Geschreeuw, gejoel De rede van de heer Steinmetz werd door dc «communistische raadsleden herhaaldelijk onder broken. Zij interrumpeerden de spreker, schreeuwden en joelden. Het rumoer groeide tot een tumult zodat de voorzitter, burgemeester d'Ailly, de vergadering moest schorsen. Toen de gemoederen weer bleken gekalmeerd zette de heer Tas (PvdA) uiteen, dat „de Nederlandse communisten toch mede de verant woordelijkheid nemen voor wat in andere ianden gebeurt en er dus van dc CPN gesproken moet worden als van een internationale partij. Wij hebben het recht te zeggen, dat die partij elders dingen heeft laten zien. die weliswaar hier nog niet direct dreigen, maar van ons eisen onze houding daartegenover te bepalen. Ons volk heeft zich eenstemmig uit gesproken (gelach bij de CPN) te gen wat in Tsjechoslowakije gebeur de. De CPN heeft zich daarvan niet gcdistancieerd. Voor ons heeft dat consequenties, omdat de CPN zich niet zal onttrekken aan haar conse quenties." Pleidooi voor handel met Oost-Europa G M. Nedevhorst, voorzitter van de economische commissie -van de parlementaire fractie van dc Partij van de Arbeid, heeft er in 'n artikel in „Socialist World", de nadruk op gelegd, dat 't' noodzakelijk is de handel ussen Nederland en Oost-Europa te stimuleren, daar dit een van de eerste vereisten is voor het economische herstel van Ne derland. „Socialist World" is het officiële blad van de internationale socialis tische conferentie. Nederhorst voegde hieraan toe, dat deze handel gestimuleerd moest worden onverschillig welke econo mische en ideologische verschillen er ook zijn, „terwijl terzelfdcrtiid de grootst mogelijke steun gegeven wordt aan het Marshall-plan. daar dit het beste middel is. om cte Europese economie te versterken". De schrijver zegt dat bet nood zakelijk zal zijn nieuwe handelsbe trekkingen aan te knopen om de door de oorlog verbroken betrek kingen te vervangen. „Om dit te bereiken moet de tol- unie met België omgezet worden in een economische unie, en moeten er stappen gedaan worden, om an dere landen hierbij te betrekken Frankrijk en Engeland in dc eerste plaats", zei hij. Nieuwe betrekkingen met Ethiopië (Van on zé Haagse Redacteur) Zeer binnenkort is dc benoeming te venvachten van dé heer H. J. Spit, oud vice-president van de Raad van Indië, tot persoonlijk adviseur van Keizer Haile Selassi van Ethiopië. Voorts is de kans groot dat de di plomatieke relaties tussen Neder land en Ethiopië zeer spoedig zul len worden aangeknoopt. De Neder landse gezant te Cairo zal dan te vens tot gezant van het hof te Ad dis Abeba worden benoemd. De Keizer heeft Nederland verzocht, in Ethiopië een Nederlands ziekenhuis te willen inrichten. Bestuursraad-impasse duurt voort Generaal Clay, die kort geleden had meegedeeld, dat hij zijn functie als militair gouverneur van de US- zone van Duitsland op 1 Juli zou neerleggen, zal niet weggaan, want -hij heeft uit Washington orders ge kregen om voor onbepaalde tijd aan te blijven. Hij heeft zelf bekend ge maakt. dat het tempo van de demo bilisatie van Amerikaanse soldaten vertraagd zou worden. Clay, die in April 51 wordt, had herhaaldelijk aangekondigd, dat hij ontslag uit het leger zou nemen Ik wilde alleen maar gaan vissen in Georgia (zijn geboorteland i. placht hij te zeggen, maar nu meen ik. dat mijn diensten nog nodig zijn. De Duitsers hebben het nieuws van Clay's aanblijven verwelkomd en zij beschouwen het besluit om het Amerikaanse leger de contrOle te laten houden als een waarschu wing aan de Russen, dat de V.S. van plan zijn, krachtig weerstand te bieden aan communistische ex pansie. Intussen duurt de impasse nopens de bestuursraad in Berlijn voort. De Westelijke geallieerden hebben geweigerd het viermogendheden- bestuur te hervatten voordat de Russen de contröleraad opnieuw bijeenroepen Deze moet oorspron kelijk 30 Maart weer vergaderen. De kans op verzoening lijkt klein: waarnemers in Moskou verwachten dat de Russen geen besprekingen van de geallieerde bestuursraad zullen bijwonen indien niet de be sprekingen te Londen daar aan de orde komen. Achter het scherm: Pekkala, Fins premier, is gisteren in een Russisch vliegtuig uit Hel sinki naar Moskou vertrokken. Pekkala werd op het vliegveld te Moskou door Molotof en andere hoge Sowjetfunctionarissen. als mede door leden van het corps di plomatique. begroet. De Finse pre mier verklaarde in het Russisch, verheugd te zijn over zijn aan komst te Moskou „waar zij onder handelingen over een belangrijk onderwerp als een verdrag van we derzijdse bijstand zullen voeren" T sjechoslowakije Jindrich Nosek, de Tsjechoslo- waakse ambassadeur in Frankrijk, heeft de Franse regering er van in kennis gesteld, dat hij tengevolge van de jongste politieke crisis in Tsjechoslowakije zijn land niet lan ger in het buitenland kan verte genwoordigen. Naar in gewoonlijk welingelichte kringen te Bern wordt vernomen heeft dr Hubert Ripka, een van de 12 ministers, wier aftreden tot de Tsjechoslowaakse crisis heeft ge leid, Tsjechoslowakije verlaten. Volgens het bericht bevindt hij zich „ergens ten Westen van het ijzeren gordijn" in veiligheid. Roemenië Van. betrouwbare zijde wordt ver nomen dat Zweden vrijwel alle ex port naar Roemenië heeft stopge zet als protest tegen de socialisatie zonder compensatie van het Zweed se lucifer-monopolie in Roemenië. Zweden weigert ook handelsbe sprekingen met Roemenië te begin nen zolang de kwestie niet is ge regeld Belgische Senaat keurt „Brussel-pact" goed De Belgische senaat heeft Woens dagmiddag met 138 tegen 15 stem men het wetsontwerp ter bekrach tiging van het verdrag van Brussel goedgekeurd. Tegen stemden de communisten. Geen revolver- maar een „speldenheld" De politie van Winschoten heeft een man gearresteerd, die zich aan een wel heel vreemdsoortige balda digheid schuldig maakte. Hij stak namelijk voorbijgaande vrouwen en meisjes met een speld in de rug en wel op een niet bepaald zacht zinnige wijze. Door dc politie te Winschoten is een oproep gericht aan alle vrouwen en meisjes, die door deze man ge stoken zijn om zich op het politie bureau te melden. De Rijkspolitie te Etten is er in geslaagd een bende van vijf en twintig veesmokkelaars, die naar men aanneemt, meer dan twee-hon derd koeien over de Belgische grens heeft gebracht, te arresteren. Op 9 Januari werden vier smok kelaars op heterdaad betrapt. Daarmede begon het onderzoek, dat ruim twee maanden duurde. De op sporingsambtenaren vielen van de ene verrassing in de andere en eerst na weken ingespannen speuren kreeg men voldoende gegevens in handen om toe te slaan. Het com plot strekte zich uit over Zundert, Rijen cn Heusden. Drie mannen or ganiseerden de „zaken" ZU hadden hun handlangers ook onder de amb tenaren. Deze veesmokkel was mogelijk door dc medewerking van een twee tal V.V.O. ambtenaren, die voor vervoer uit de grensstrook naar de veemarkt te Rotterdam zorgden te gen f 25.per koe. Natuurlijk kwamen de beesten nooit ter .markt, maar zij verdwe nen over de grens. Men is er in ge slaagd enige koeien in België te achterhalen. Doodstraf geëist tegen „grootste Jodenbeul" Op de tweede dag van het pro- ces tegen de Haagse S. D.-er Cor nells Kapteyn, de man die zichzelf „de grootste Jodenbeul ter wereld" noemde en op deze betiteling door zijn onmenselijk gedrag mogelijk ook wel aanspraak kan maken, is de doodstraf-eis gevallen. Na dn uit voerige behandeling van tie zaak bestond overigens weinig twijfel omtrent de straf, die de advocaat fiscaal, mr. de Gruyter, z.ou require- ren. Volgens zijn eigen verklaringen heeft Kapteyn ongeveer twee dui zend Joden gearresteerd. Wat hij er echter niet bij vertelt, is. dat hij velen hunner op gruwelijke wijze heeft gesard en mishandeld. Een van zfu* geliefkoosde ..ku ren'. die hij zijn slachtoffers deed ondergaan, was het koude bad, waarin hij hen vaak uren liet ver blijven. Verder bewerkte hij hen met gloeiende poken, zwepen, stuk ken ijzer en elk stuk meubilair, dat hij maar grijpen kon. Tijdens de gehele zitting bekende K. slechts de mishandeling van één gevangene, nl. van een niet-Jood, die hij mank heeft geslagen. De doodstraf-eis van mr. de Gruyter werd door het publiek luide toege juicht. Honderden wachtten na af loop van de zitting bij het voorma lige paleis aan de Kneuterdijk op het vertrek van degevangenwagen, om hun gemoed te kunnen luchten met een luid „hangen". Denemarken op zijn hoede De Deense minister van justitie heeft via de radio alle Denen, in het bijzonder in de kuststreken, ge vraagd om zonder uitstel melding te maken van eventuele ongewone of verdachte acties en gebeurte nissen. De regering heeft de afbraak van schuilkelders stopgezet. Het Paasverlof voor de Deense officieren is ingetrokken. Volgens waarnemers is dit slechts een alge mene voorzorgsmaatregel. Dodelijker dan de atoombom De vllegtuigenfabrlkant Glen L. Martin heeft In New York tjjdens een lunch van de Wings Club' in een redevoering medegedeeld, dat men In de Verenigde Staten een radioactieve wolk kan verwekken die een dodelijker uitwerking is dan de atoombom. Elk menselijk wezen dat er mee In contact z.ou komen zou ten dode zijn opgeschreven. Martin zeide, dat het niet nood zakelijk was. een dergelijke wolk apart te verwekken, maar dat men ook reeds in staat was. alle moge lijke wolken, zoals zij die dagelijks langs de hemel zien drijven, te la den met radio-activiteit. Hij zeide dat dergelijke dodelijke wolken ge bruikt zouden kunnen worden in gevallen wanneer do wind ze in de richting van vijandelijke strijdkrach ten voerde. De proefnemingen met radioactieve wolken werden tot dusverre in het diepste geheim ge daan. Toch is er onlangs iets over uitgelekt. En gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Martin deelde verder mede. dat door het leger en de marine wordt gewerkt aan draadloos bestuurde projectie len die een snelheid zullen krijgen, welke groter is dan het geluid. Twintig jaar geleden plantte een Amerikaans echtpaar in Ogdcn (in dc staat lltah) een nietig rozenstruikje in zijn tuin. Het resultaat tras overweldigend! Als de struik in volle bloei staatkan men er 3000 tot 4000 rozen aan tellen. In verband met de Goede Vrijdag zal op 26 Maart a.s. ons dagblad niet verschijnen. DE DIRECTIE Vrijheid van handel leidend beginsel Drie-en-vijftig landen hebben Woensdag in Havanna liet Hand vest voor Handel getekend, dat handelsbep rkingen, die rbete- ring van dé levensstandaa 1 be lemmeren f tot economlscue oor log kunnci leiden, gedeeltcJ jk ver biedt, gedeeltelijk afraadt. Het Handvest is het resultaat van vier maanden arbeid. Het voorziet in de oprichting van een Interna tionale Handelsorganisatie. Een van de voornaamste moei lijkheden bij de besprekingen was de voorgenomen afschaffing van voorkeurstarieven en van de con- tingentering van in- en uitvoer. Als algemeen beginsel werd aan vaard dat alle leden zullen profi teren van voorkeurstarieven die aan een of ander land zijn ver leend. Wel wordt het bestaan er kend van verschillende stelsels van voorkeurstarieven, die niet onmid dellijk kunnen worden afgeschaft. Zij dienen echter geleidelijk door onderhandelingen te verdwijnen. De noodzaak van contingcnte- ringen wordt erkend voor eco nomisch weinig ontwikkelde landen en landen die 'een na delige betalingsbalans hebben. Leidend beginsel van het Handvest is echter de vrijheid van handel. Er mogen geen invoerbelastingen worden geheven, hoger dan die op een binnenlands product. De Sowjet-Unie woonde de con ferentie van Havanna niet bij. Argentinië en Polen weigerden het Handvest te ondertekenen. Do Turkse delegatie moest instructies uit Ankara afwachten. Het Handvest wordt van kracht als het door de betrokken landen is geratificeerd. Strijd op de Olympus Generaal-majoor James van Fleet, leider van de Amerikaanse militaire missie in Griekenland, heeft mede gedeeld, dat het Griekse leger met ondersteuning van de .luchtmacht 1155 guerillastrjjders heeft gedood of gevangen genomen bjj een over winning in het gebic^l van de Olym pus. De strijd duurde voort en de verliezen der guerillastrijders na men nog steeds toe. Nieuw, veertiende hoofdstuk omschrijft staatkundige structuur Op 29 September 1947 werd bij Koninklijk Besluit een staatscommissie ingesteld, die als opdracht had te onderzoeken of en in hoeverre grond wetsherziening gewenst is, in verband met de hervorming van de staat kundige structuur van het koninkrijk. Deze commissie heeft bij grote meerderheid van stemmen besloten aan de regering te adviseren terstond de herziening van de grondwet ter hand te nemen. Zij stelt voor een veertiende hoofdstuk toe te voegen, luidende: „Bijzondere bepalingen nopens de overgang naar de nieuwe rechtsorde voor de in artikel 1 ge-, noemde grondgebieden Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curasao." VIER ARTIKELEN Dit veertiende hoofdstuk omvat een viertal artikelen: 207, 208, 209 en 210. Volgens het artikel 207 zal voor de genoemde gebieden: Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curasao op de grondslag van de uit komst van het reeds gepleegde en nog te plegen gemeen overleg met en tussen vertegenwoordigers van de bevolkingen, een nieuwe rechts orde worden gevestigd, waarin deze gebieden de eigen belangen zelf standig behartigen, en op de voet van gelijkwaardigheid zijn verbon den tot verzorging van de gemeen schappelijke belangen en tot weder kerige bijstand, een en ander onder waarborgen voor de rechtszeker heid. de fundamentele menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur. Zeven punten 1. Bij de voorbereiding en vesti ging van de nieuwe rechtsorde zal worden in 'acht genomen de uit komst van 't reeds gepleegde over leg, zoals deze in de volgende leden van dit artikel is omschreven. 2. Er zal een Unie worden ge vormd. waarin als gelijkgerechtig de staten deelnemen het onder lid 5 bedoelde koninkriik en de Ver enigde Staten van Indonesië. Indien de uitkomst van het voortgezet ge meen overleg daartoe leidt, treedt Nederland in de plaats van dit Ko ninkrijk. 3. Aan het hoofd der Unie staat Koningin Wilhelmina en hare wet tige opvolgers in de kroon der Ne derlanden. 4. De unie zal door eigen organen de samenwerking tussen de deel nemende staten verwezenlijken in zake buitenlandse betrekkingen, defensie en voor zover nodig finan ciën. alsmede nopens onderwerpen van economische en culturele aard Zij zal de rechtszekerheid, de fun damentele menselijke rechten en vrijheden, en deugdelijk bestuur waarborgen. De unie zal op eisen naam aan het internationaal rechts verkeer deelnemen. 5. Er zal tussen Nederland. Su riname en de Nederlandse Antillen een koninkrijk worden gevormd met aan het hoofd Koningin Wil helmina en haar wettige opvolger? in de kroon der Nederlanden. Ne derland kan binnen de unie. recht streekse betrekkingen onderhouden met de verenigde staten van Indo nesië. 6. De Verenigde staten van Indo nesië zullen federatief zijn opge bouwd uit onderling gelijkwaardige deelstaten. 7. Voor zover enig deel van Indo nesië niet gaat behoren tot de Ver- VOOR de aanleg van een tunnel onder Het Kanaal, waar mee Engeland met het vasteland zou worden verbonden, pleiten Britse en Franse parlementsleden, die deze onderzeese weg noodzakelijk achten in het kader van het huidige overleg, tussen de militaire staven van de Westerse mogendheden. Het tunnelplan heeft terstond na de ondertekening van het Vijf- landen-pact een actuele aard verkregen en men kan ook aan nemen, dat het grootste project reeds tot in details uitgewerkt in de eerstvolgende zitting van het Britse parlement ter tafel zal worden gebracht. Maar dan direct met bouicen beginnen.... In de commissie van deskundi gen, waarin ook verschillende par lementsleden zitting hebben, wordt onderzocht of het plan reeds voor 1960 uitgevoerd kan zijn. Enige in genieurs menen, dat wanneer in 1949 terstond met de bouw begon nen wordt de eerste treinen reeds in 1954 onder het Kanaal zullen rijden; m dat geval zou het project tegelijkertijd door Frankrijk en door Engeland aangepakt moeten worden in een gemeenschappelijke organisatie, welke eveneens in het raam van de juist te Brussel afge sloten overeenkomst opgericht dient te worden. Amerikaanse militaire autoriteiten zijn gepolst over de werkingskracht van de modernste wapenen opdat men ervan overtuigd kan zun dat in geval van oorlog dc tunnel on kwetsbaar blijft. Ook is voorzien in een pompsysteem, waardoor de tunnel onder water gezet kan wor den. wanneer Engeland zich weer achter zijn natuurlijke front (de zee) zou moeten terugtrekken. Met een kolossale pompinstallatie, die aan Britse zijde moet worden op gericht. kan de tunnel naderhand weer leeggepompt worden, zodat het gigantische onderaardse bouw werk ongeschonden blijft. Sedert de Romeinen Bijna er door Nadat deze eerste spade in Britse grond gesloken was. verstreken vijftig jaren alvorens in 1930 weder om een tunnelplan aan het Britse parlement werd voorgelegd. Drie enigde staten van Indonesië zal dit deel uitmaken van het koninkriik. De betrekkingen daarmede zullen zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen van dit hoofd stuk afzonderlijk worden geregeld. (Art. 208) Voorzover de overgang naar de nieuwe rechtsorde voorzieningen vordert, waarbij wordt afgeweken van de bepalingen van voorgaande hoofdstukken, worden deze getrof fen bij de wet. De Kamers der Sta- ten-Generaal kunnen het ontwerp van een zodanige wet niet aanne men dan met ten minste twee der den der uitgebrachte stemmen. (Art. 209). Vrijwillige aanvaarding 1. De nieuwe rechtsorde komt., tot stand door vrijwillige aanvaar ding langs democratische weg m elk' der in artikel 1 genoemde grondgebieden. 2. Zij behoeft dc bevestiging door Koningin Wilhelmina of haar wet tige opvolger in de kroon der Ne derlanden en wordt plechtig afge kondigd. (Art. 210). Mr. Van Heuven Goedhart voorzitter te Genève Mr. G. J. van Heuven Goedhart is met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de commissie ter bestudering van de essentiele taken van de pers en andere voorlich tingsapparaten en van problemen van algemene aard. Deze commis sie wordt beschouwd als de be langrijkste van de gehele confe rentie. Weerbericht DROOG Weersverwachting:, geldig tot Vrijdag avond: Uit het Noorden blnnendrljvende wolkenvelden, doch overal droog weer met later matige wind tussen Noord en Oost. In de nacht Iets minder koud. morgen overdag echter Iets lagere temperaturen. 26 Maart: Zon op 6 30. onder 19.03. Maan op 2107. onder 7.13 27 Maart Zon op 6 27. onder 19.05. Maan op 22.32. onder 7.28. Engelse ondernemingen hadden proefboringen verricht en vroegen een concessie voor de aanleg van de onderzeese verbindingsweg. Het Lagerhuis verkeerde enkele dagen in grote opwinding en bijna kwam het plan er door. Het leed toch nog schipbreuk op de zeer geringe meerderheid van zeven stemmen. Ook ditmaal waren militaire fbc- zwaren doorslaggevend geweest! Het parlement immers was in 1930 van mening dat een tunnel ter stond een aanzienlijke versterking van de Britse defensie aan de Zuid kust zou medebrengen. Inderdaad zouden de Duitsers hebben kunnen profiteren van een tunnel toen zij na hun blikscmof- fensief tegen de geallieerde legers bij Duinkerken aan zee kwamen. Berlin dirigeerde 'n groot aantal in genieurs naar Calais - dat was in 1940 - om na te gaan of dc Organi sation Todt het tunnelproject zou kunnen uitvoeren cn zo ja hoeveel arbeiders ervoor nodig zouden zijn. Toen wisten de machthebbers in Berlün nog niet dat de verslagen geachte geallieerden binnen enkele jaren een luchtmacht uit de grond zouden stampen, die de uitvoering van een tunnel onmogelijk zou ma ken. Waar bovendien het Rus sische veldtochtsplan ontworpen werd, zag Hitler van dc tunnel plannen af. Procftunncl ET grote project, dat thans wel- licht uitgevoerd zal worden, voorziet in de aanleg van een procftunnel naar Frankrijk, waar over men vier jaar denkt te doen. De kosten schat men op 10 millioen pond sterling. Daarna zal men be. ginnen met een tweetal spoorweg- tunnels voor electrische treinen, zestig meter onder de zeebodem, waardoor zelfs aan atoombommen weerstand Jtan worden geboden. In totaal worden de kosten voor de beide treintunnels op 50 millioen pond sterling geraamd Aan inkom sten hoopt men een millioen pond per jaar te krijgen, dank zij twee millioen reizigers per jaar. Boven dien hopen de Engelse plannenma kers dal de tunnel als beziens waardigheid tienduizenden Ame rikanen zal trekken, die met dol lars (deviezen!) zullen betalen voor. de sensatie zoveel meter onder de Noordzee per trein te kunnen rei zen „Hollandse Canadezen" in Halifax aangekomen Dinsdag zijn 700 Néderlahdse im migranten met de „Kota Inten" m Halifax aangekomen. Zij werden verwelkomd door dr. A. S. Tuinman, de Nederlandse landbouwkundige attaché, namens de Nederlandse ambassadeur, J. H. v. Royen. Hij spoorde de nieuw aan- gekomenen aan, zich aan hun om geving aan te passen en goede Ca nadese burgers - worden, zonder echter hun vaderland te vergeten. Met speciale treinen werden de im migranten. merendeels boeren, naar hun diverse bestemmingen ver voerd. De Belgische vrouwen hebben eindelijk kiesrecht gekregen. Na de Kamer van Afgevaardigden heeft thans ook de Senaat de kieswet goedgekeurd. 503e STAATSLOTERIJ 5kb, 4e lijst Hoge prjjzen f 100 000 5267 f 3.000 11485, 13858 f 400— 4361 f 200.— 1765 4820. 7524. 9174, 10555 f 100.— 12887, 13285, 18171, 21960,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1