Verstandelijk misdeelden vragen bijzondere zorg Romantiek in Amersfoort Landbouw-expositie belooft veel Bijgebouw Stadhuis wordt gerestaureerd Er worden achtduizend detectives gevraagd Extra-treinen op Pasen Aankoop baggermolen en -schuiten Jeugdvoorstelling in Grand „Ik was echt niet dronken" Zorg voor onvolwaardige arbeidskrachten Werkinrichting levert veel af Scheepstijdingen 2 DAGBLAD VOOR AMERSFOORT STADSNIEUWS De Sociale Sectie van de Amersfoortse Gemeenschap belegde Woens dagavond in hotel Monopole, in samenwerking met de vereniging „Zorg voor onvolwaardigen", een bijeenkomst die geheel was gewijd aan de zorg voor verstandelijk misdeelden. Als spreker was uitgenodigd de heer G. H. van Dftk, hoofdambtenaar van de Sociale Dienst bij dé G.G. en G.D. te 's-Gravenhage, die werd ingeleid door de sectievoorzitter, prof. dr. C. A. Mennicke. BLO-scholen geven uitkomst De heer Van Djjk, die In Den Haag het organisatorisch werk van de zorg voor verstandelijk misdeel den leidt, gaf een zeer deskundige beschouwing over de wijze, waaróp hij deze zorg gaarne in het gehele land dus ook in Amersfoort geregeld zou zien. „Het stemt wel tot nadenken", aldus spreker, „dat het honderd jaar nadat de eerste schrcdon op dit terrein werden ge zet, nog nodig is zich ernstig op dit vraagstuk te beraden. Het begint thans echter te dagen en er zijn plannen In voorbereiding om de zorg voor verstandelijk misdeelden afdoende te regelen. Indien zwakzinnigheid slechts een tekort aan intellect was, zou de kwestie niet zo moeilijk zijn op to lossen. De karakterstructuur van deze mensen is echter zo verschil lend van die van de normale mens, dat zij voortdurend met bijzondere zorg moeten worden omringd, om hen voor de maatschappij, en de maatschappij voor hen, te behoeden. Aan de hand van cijfers toonde de heer Van Dijk aan, dat nog 8000 zwakzinnige kinderen in ons land niet de gespecialiseerde opleiding van het Buitengewoon Lager On derwijs ontvangen. Vele ouders begrijpen niet dat het voor hun kind slechts een ze- g;en zou ziln, indien zij het naar een B.L.O.-school zouden 'zenden De heer Van Dijk bepleitte de instelling van een gemeentelijk So ciaal Bureau, dat zich belast met de plaatsing van deze k-nderen op de B.L O.-scholen, do zorg na de schooluren, de plaatsing in werkin richtingen voor imbecillen en debie len of in het vrije bedrijf. Hieraan zou een psychiater verbonden moe- Ook in zendingen uit het buitenland Naar men ons mededeelt, zal de van 1 tot en met 4 September te Amersfoort te houden landbouw tentoonstelling verschillende inzen dingen te zien geven, welke zowel voor landbouwers en tuinders als voor de stedeling van belang zijn- Zowel Nederlandse als buitenland se inzendingen zullen vertegen woordigd zijn. De bloemisten en ho veniers zullen gezamenlijk met de fruittelers een grote stand voor hun rekening nemen, terwijl de coöpe raties uit de Geldersche Vallei en van de Veluwe eveneens met een grote stand zullen uitkomen, die een gehele tent zal beslaan. Het bekende en voor de veeteelt zo uitermate belangrijke instituut voor moderne veevoeding, De Schothorst uit Hoogland, zal met een massale inzending de bezoekers een indruk geven van het werk, dat daar wordt verricht, waarbij vooral de stedeling een idee zal krijgen, wat op dit terrein is bereikt. De be langstelling voor deze tenoonstel- ling strekt- zich reeds uit tot over onze grenzen. Ierse pluimveehou ders hebben de wens te kennen ge geven haar te bezoeken, speciaal voor het bezichtigen van de pluim vee-afdeling. Behalve de vele interessante en leerzame inzendingen zal deze ten toonstelling uiteraard ook enige at tracties bieden, zoals een grote ver lichte waterval, terwijl voorts het oude en moderne verkeer niet zul len ontbreken. Zo zullen er zowel de paardetram als de luchtballon en de moderne auto vertegenwoor digd zijn. Verbetering bergplaats rijwielen Stadhuis Blijkens een schrijven van B. en W. aan de Raad behoeft de ber ging van rijwielen van publiek en ambtenaren bij het bijgebouw van het stadhuis dringend verbetering. Het ligt in de bedoeling de stalling van rijwielen te doen geschieden op het terrein tussen de brandweer kazerne en het bijgebouw van het stadhuis. Er kan dan met één be waker worden volstaan. De gang naast de Handelsdagschool zal voor verkeer worden afgesloten. Dc kos ten verbonden aan de inrichting van deze centrale rijwielbergplaats worden geraamd op 2650. ten zijn, die dan tevens belast ls met hot testen van kinderen, bij wie zwakzinnigheid wordt vermoed. De ervaring heeft de heer Van Dijk ge leerd dat alleen de allerbesten onder de dobielen geschikt zijn voor vak opleiding op een ambachtsschool. De meeste zwakzinnigen hebben echter, vaak gedurende hun gehele leven, goede nazorg van node. Hun moet amusement in do avonduren worden geboden, ze moeten in het juiste millicu worden geplaatst en soms is het nodig ze uit het eigen vaak a-socialc, gezin te halen. Ook in Amersfoort is thans een Com missie voor Nazorg ingesteld en de heer Van Dijk hoopte, van harte, dat deze snel en afdoend zal arbeiden. Hij drong aan op de instelling van een Nazorgdicnst voor de gehele omgeving met Amersfoort als cen trum. Tal van voorzieningen zijn noodzakelijk B. en W. schrijven o.m. aan de raad: De toestand, waaronder de ambte naren van enkele bureaux in het bijgebouw stadhuis hun dagelijkse werkzaamheden moeten verrichten is. zoals wij reeds in verschillende vroegere raadsvoorstellen hebben uiteengezet, dermate slecht, dat het spoedig treffen van voorzieningen dringend vereist ls. In het bijzonder is dit het geval met de bureaux voor sociale zaken en bouw- en woningtoezicht. De door de eerste dienst momenteel ge bruikte vertrekken missen elke doel matigheid en zijn uitermate tochtig cn kil. Ook is het de directeur niet mogelijk enig persoonlijk gesprek hetgeen vooral bij deze dienst zeer vele malen gewenst is te voeren. De zich mede in de kamer van de directeur bevindende ambtenaren dienen zich dan tijdelijk te verwij deren, Soortgelijk is de toestand bij de dienst van bouw- en woningtoe zicht, Verder oordelen wij het gewenst in het tegenwoordig bureau voor sociale zaken en in de afdelingen inkoop en kas van de centrale boek houding enige voorzieningen te treffen, alsmede een garderobe voor het personeel der centrale boekhou ding te doen aanbrengen. Bovendien zal het hulpgebouwtje voor sociale zaken vrijwel tegen de zijgevel van het bijgebouw Stadhuis worden ge plaatst en door een gang met dit gebouw worden verbonden. Ten slotte ligt het in de bedoeling diverse verbouwingen te doen plaats vinden op de le verdieping van het bijgebouw stadhuis in het gedeelte in gebruik' bij de afdeling verificatie en bij de centrale boekhouding, als mede om enkele kleinere werkzaam heden te doen verrichten in de bo venste verdieping van het gebouw. De totale kosten worden geraamd op 20285.—. Daarenboven is het noodzakelijk tot aanschaffing van stoffering, lichtornamenten. meubilair, enz. voor de verschillende diensten over te gaan. Aanvullingsagenda Raad Aan de agenda voor de openbare vergadering van de raad der ge meente Amersfoort op Dinsdag 30 Maart, des avonds om 7 uur, is het volgende punt toegevoegd: 33. Benoeming van een onder wijzeres aan de school voor buiten gewoon lager onderwijs. Dertien vrouwen zijn spoorloos Volgende week zullen er in Amersfoort minstens achtduizend detectives nodig zijn om mee te werken aan dr opsporing van der tien vrouwen. Nog begrijpen wij met de welhaast onvergeeflijke on voorzichtigheid van deze dames leden van het Gilde van Immer- Werkende-Nirnmer-Uitgaande Vrouwen om met z'n dertienen voor de kiekkast van een fotograaf te kruipen. Deze een persoon met laat-maar-waaien-allures heeft maar naar hartelust gefoto grafeerd zonder aan de duur en de sterkte van de belichting te den ken, om over het vogeltje maar niet eens te spreken. Wat er van terecht is gekomen laat zich ge makkelijk raden. Een wazige plaat, waarop de dames toch al niet op haar voordeligst door het sloven en zwoegen in haar huishoudingen moeilijk te herkennen zijn. Toen ze de foto in handen kregen, beweer den ze in koor dat het helemaal geen foto naar het leven was en ze raakten bijna slaags over de vraag, wie er nu het'duidelijkst en het charmantst is gereproduceerd. „Stop" heeft toen iemand van de Amersfoortse Gemeenschap geroe pen. Alle vrouwen hielden hun mond en na een uur fluisteren ont stond er een mooi plan, waarmee de V.V.M. de Vrouwen Vacan- tie Markt, weet U wel? haar voordeel zou kunnen doen. In een bekendmaking aan de Amersfoort se burgerij, die zal worden ver spreid, wordt de bewuste foto afge drukt. Tijdens de V.V.M. zal in de Martkhal in een speciale por trettengalerij 25 vrouwenportretten hangen, waartussen ook die van deze dertien domme dames. Hij of zij, die aan de opsporing wil mee werken, koopt een oplossingsfor mulier k 50 ct. en vult daarop in, welke van de 25 vrouwen ook op het misbaksel voorkomen. De hoofdprijs is f 500.aan goede ren, terwijl een zelfde bedrag aan verschillende andere prijzen wordt gespendeerd. Er wordt gerekend op minstens achtduizend oplossingen. Dertien hardwerkende huisvrou wen, die een desillusie méér heb ben, wachten met spanning op de uitslag. Wie van hen zal het ge makkelijkst te herkennen zijn? Op de V.V.M. die op 31 Maart, 1 en 2 April wordt gehouden ten bate van de actie „Huisvrouwen met vacantie" zal het blijken. Ze hebben er nu al ruzie over. Zo werd ons tenminste verteld. En als het niet waar is, kunnen wij er ook niets aan doen! Burgerlijke Stand Geboren: Hendrik Johan Peter, z. v. G. Schreuder en J. ter Weel; Pieter Marinus, z. v. M. Boele en M. W. van der Flier; Hendrik Jan, z. V. A. van Schothorst en W. van den Broek; Gijsbertus, z. v. J. G. van Plateringen en W. Huurdeman. Ondertrouwd: J. H. H. Breuers en M. H. van Nimwegen; F. W. Ja cobs en J. H. van Wijk: J. van Soest en J. W. Keyzer; W. van 't Hazeveld en M. C. S. de Groot; G. K. Post en G. Maassén; W. de Vries en J. H. Jekel; N. de Groot en P. J. C. Schrijver; J. Jager en G. Volp; G. van der Flier en G. E. M. J. van Oorschot; H. Veenstra en G. Lafeber; H. Buitenhuis en H. Knöfler. Gehuwd: L. Pijl en J. E. Tiepel; W. de Króón en J. W. Hiddink; A. van Beek en M. M. G. van Gent. Overleden: Hendrika Theodora Balk, 51 j., geh. met M. Jansen Duighuizen; Annetje Maaike Bon- gers, 63 j., geh. met E. Kruithof. Noteert U even GRAND: Ali Baba en de 40 rovers 14.30, 18.45 en 21 u.. Zo. 14. 16.15 1345 en 21 u. (alle lft). CITY:. De beste jaren van ons leven (14 j.). 14 en 19.30 u Zo. 13. 16.45 en 20.30 u. REMBRANDT: Op stap (14 jaar) 14.30 en 20 u.. Zo. 14. 16.15, 18.45 en 21 u. 25 MAART. Kruiswijdingsdienst spr ds R M. J. S. Herfkens, zang mej. Pothoven. Wijkgebouw 19.30 u. Ouderavond Pallas Atheneschool spr. dhr. R. Eikeboom: „De waar de van de handenarbeid" en dhr H. Lohuis demonstr. M. Mensen dieck Cesar, 20 u. 2729 MAART. Esperanto-congres Toneelavond DOS. Amicitia 20 u. 28 MAART: Nat Veldloop-kampi oenschappen. 30 MAART: Voordrachtavond Char lotte Kohier. Amicitia, 20 u. 31 MAART: Kath. Amersfoort, Frits Bouwmeester. Amicitia, 20 u. „STICHTSE HEUVEL": WoZa. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (The New Dutch Swingers). DANCING VAN T HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen, 20—23 uur. Zon mid. 1518 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen OPENB. LEESZAAL EN BIBL da gelijks ruilen v. boeken 1417 u. Di. Vrijd avond ook van 19—21 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 12.30 u. en 1417 u Di. en Vrijd. ook 1922 uur. TENTOONSTELLING „De Roman tiek" expositie van 19e eeuwse schilderijen. St. Pieter en Blok landsgasthuis. Geopend 1012, 1417 u Zo. 1416 u. Voor groepen avonds, gelieve aan te vragen bii de suppoost. Eerst een stukje kunst-histori sche polemiek. De vorige maal bij de schilders van „omstreeks 1800" heb ik of een collega reeds gespro ken van „romantiek'!, en dat was, volgens de toelichting in de Cata logus voor de nieuwe, aan de ro mantiek gewijde, tentoonstelling, niet juist. De romantiek, zo heet het, noemen we de tijd uit het mid den der 19e eeuw, en zij juist be tekent een losmaken van de bur gerlijke zelfgenoegzaamheid uit de 1800-period (waartrjo mijn pen toen immers even uitschoot). Ik ben in kunsthistorische zaken gauw tot toegeven geneigd, maar moet toch in dit geval even een paar opmerkingen maken. In de eerste plaats moet 't op de bezoe kers verwarrend werken, als dan de romantiek zo strikt van de eer ste expositie wordt gedistancieerd, niet minder dan drie schilders èn op I èn op II vertegenwoordigd te zien, n.l. B. C. Koekkoek, C. Sprin ger en K. Karsen. En het moet nóg verwarrender werken, Ary Schef- fer op de eerste tentoonstelling te ontmoeten, die zeker toch onze ro manticus par excellence is geweest. Vervolgens lees ik bij Knuttel, kunsthistorisch toch zeker wel te vertrouwen, dat de kunst al om streeks 1820 de weg der romantiek opzwenkt, terwijl hij toegeeft, dat in de praktijk cfe grens vervaagt: „de classicistische vorm wordt aangewend om de romantische geest te vertolken". Volgens hem bepaalt het Nederlandse Romantis me „het karakter van de Neder landse schilderkunst in de eer ste helft van de 19e e e u w". Wat de catalogus bij uitsluiting ro mantiek noemt, is bij hem een be paald onderdeel van deze algeme ne geestesrichting, n.l. de z.g. „Chic", die tegen 1840 inzet, en waartoe Knuttel figuren rekent als Nuyen," Bosboom, Verveer cn Jong kind, die inderdaad allen op de nieuwe expositie vertegenwoordigd zijn. Het is dus duidelijk, dat de ge leerden zelf 't er niet over eens zijn (zie ook mej. Marius en Hueb- ner) en dat het derhalve beter is niet al te stellig in deze zaken te spreken. Ik vraag mij ook af, of het wel goed is een werkje als dat van J. Israels „Meisje bij een schuur", in deze tentoonstelling op te ne- Ingezonden mededeling) Vertrektijden van Amersfoort uit Voor de Pasen zullen de volgen de extra treinen van Amersfoort uit naar het Westen en Oosten van ons land lopen: Op Vrijdag 26 Maart GoudaZwolle. Amersfoort v 9.01, 13.06, 15.06, 19.01. Zwolle—Den Haag SS/Rotterdam. Amersfoort v. 11.30. DeventerAmsterdam C.S. Amersfoort v. 13.26. ZwolleAm sterdam C.S. Amersfoort v. 17.26. HengeloAmsterdam CS Amers foort v. 9.26. Amsterdam CSDe venter, Amersfoort v. 9.05, 13.09. Amersfoort-Hilversum. Amersfoort v. 13.30, Baarn v. 13.39, Hilversum 13.46. Zaterdag 27 Maart Amersfoort—DenHaag SS/Rot terdam Maas. Amersfoort v. 13.34. GoudaZwolle. Amersfoort v. 9.09, 13.06, 15.10. Amsterdam CSGro ningen. Amersfoort v. 9.03. Zwolle Amsterdam. Amersfoort v. 13.34, 17.26. ZwolleDen Haag SS/Rot terdam Maas. Amersfoort v. 15.34. Den Haag SS/Rotterdam Maas Zwolle. Amersfoort v. 17.01. Den Haag SS/Rotterdam MaasApel doorn. Amersfoort v. 9.06. Apel doornAmsterdam CS. Amersfoort v. 11.27. Amsterdam CSHengelo. Amersfoort v. 13.09, 15.13. Deeven- terAmsterdam CS. Amersfoort v. 15.34. Amsterdam CSEnschede. Amersfoort v. 17.05. Maandag 29 Maart ZwolleDen Haag SS/Rotter dam. Maas. Amersfoort v. 15.34, 19.34, 21.34. -HengeloDen Haag SS/Rotterdam. Maas. Amersfoort v. 19.21.Amsterdam CSGronin gen. Amersfoort v. 19.01. Apel doornAmsterdam CS. Amers foort v. 15.34. GroningenAmster dam CS. Amersfoort v. 19.34. Den Haag SS/Rotterdam MaasEn schede. Amersfoort v„ 19.05. Hen geloAmsterdam CS. Amersfoort v. 21.34. Gouda-Apeldoorn. Amers foort v. 21.02. Dinsdag 30 Maart ZwolleDen Haag SS/Rotterdam Maas. Amersfoort v. 9.34, 15.34. 19.34. GoudaZwolle. Amersfoort v. 9.09, 15.06, 19.01. Amsterdam CSGroningen. Amersfoort v. 9.03. GroningenDen Haag SS/Rotter dam Maas. Amersfoort v. 11.30. GroningenDen Haag SS/Rotter dam Maas. Amersfoort v. 13.30. Den Haag SS/Rotterdam Maas Zwolle. Amersfoort v. 11.01. De venterAmsterdam CS. Amers foort v. 17.34, 15.34. HengeloAm sterdam CS. Amersfoort v. 9.34. Utrecht CSDeventer. Amersfoort v. 9.12. Amsterdam CSDeventer. Amersfoort v. 11.05, 19.05. Amers foortHilversum. Amersfoort v. 13 30. Bovendien zullen de treinen van de normale dienstregeling, voor zover mogelijk, worden, versterkt door het bijplaatsen van extra rij tuigen. Op verschillende stations wordt materieel in reserve gehou den. Dit materieel zal naar be hoefte worden gebruikt. B. en W. stellen de Raad voor een crediet van 10.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van een baggermolen en het wijzigen van de bovenbouw dezer machine in de werkplaats van de gemeentelijke reinigingsdienst. Het baggeren ge schiedde tot nog toe op primitieve wijze en het college is vafc mening, dat dit met behulp van een bag germolen sneller en ook in andere opzichten efficiënter kan geschie den. De bodems van de grachten en de haven behoeven dringend ver betering. Tevens stellen B. en W. de raad voor een crediet te verle nen van 3600 voor de aankoop van een tweede \jzeren bagger- schuit. De eerste kan worden ge financierd met het bedrag van 4000.— dat reeds op de begroting 1947 werd uitgetrokken. Vanmorgen werd in het Grand Hotel voor een groot aantal kinde ren de J. Arthur Rank-jeugdfilm „De spoorzoekers" vertoond door de N.V. Kino Technische afdeling Filmverhuur. Het ligt in de bedoe ling van de kinotechniek regelma tig geschikte jeugdfilms te draaien met een programma dat wordt sa mengesteld uit een hoofdnummer en interessante schoolfilms, teken films, sportfilms en een journaal „Neerlands jeugd". De heer H. Timmer uit Amster dam zei voor de aanvang van het programma dat het doel van deze jeugdfilms is om de jeugd goede manieren en sportiviteit bij te brengen. „De spoorzoekers" is een aardige en spannende avonturenfilm uit de Australische wildernis. Een groepje intelligente kinderen achtervolgen een bende paardendieven, waarbij zij er n* veel avonturen in slagen de bende aan de politie over te leveren. men, terwijl het toch evident' tot de Haagse School behoort. Maar, hoe dit alles ook zij, het mag ons zeker niet weerhouden te genieten van wat hier te zien wordt gegeven en opmerkzaam te zijn t.a.v. de nieuwe elementen, die hier vergeleken bij het brave en huisbakkene van de eerste ex positie, naar voren treden. Aan de roem van Bosboom en Israëls behoeft weinig meer te worden toegevoegd jammer, dat van de eerste geen aquarellen aan wezig zijn; dat Allebé hier verte genwoordigd is, is een plicht der dankbaarheid en méér. Figuren als Scholten, Pieneman, Cornet -en Hoevenaar mochten terwille van het kunst-historisch geweten niet ontbreken. Waldorp kan laten zien, wat van de romantische schilderachtigheid van Amersfoort in die tijd te ma ken viel. Maar er is ook voor de moderne (niet dogmatisch-moder- ne) mens aestbetische winst te boeken en ronduit te bewonderen. Ik voor mij heb dat gedaan voor het beminnelijke werk van Ch. Rochussen (Park Versailles!), het Vissersdorp van Verveer, dat Pog- genbeek in de zin roept, voor het stadsgezicht van Jan Weissenbruch, die mij altijd weer aan een 19e eeuwse Vermeer doet denken, en niet 't minst voor het kristal-hel dere doek van Greive, die mis schien nog meer de tedere en hoge kwaliteiten van Vermeer in zich droeg. Dit spreek nog sterker als men zich herinnert, dat Vermeer in die periode nog nauwelijks „ont dekt" was. Ook voor Karsen, de oude, heb ik een zwak en het landschapje van B. C. Koek koek heeft mij vooral om het ver gezicht op bijzondere wijze aange daan, terwijl men in de water gezichten van H. Koekkoek ener zijds een herinnering aan de 17e eeuwers W. v. d. Velde en S. de Vlieger afleest, anderzijds reeds een vooruitlopen op onze wolkenschil der Voerman. En zelfs voelen wij geen behoefte meer aan de ietwat smalende toon, waarmee Gerard Brom iri zijn subjectieve, maar nog altijd uiterst lezenswaardige boek over Hollandse schilders en schrij vers in de vorige eeuw, een archi tectuur-schilder als Springer af- l doet C.A.S. Ambtenaar OM klaagt over automobielen ,,'t Is nogal leuk als je tegen me kaar aanvliegt", mopperde de kan tonrechter vanmorgen tegen J. V., een In Amersfoort gedomicilieerde schipper, die des avonds op zijn schip geen licht had geplaatst, zodat een andere schuit er tegen aan was gevaren. ,.Je hoeft in een verlichte 'aven geen licht te voeren," klaagde de schipper, met het „Binnenaanva- ringsreglement" in zijn hand. „Ik heb nog nooit een perses van baal gehad." gehad." Zelfs dit kon de rechter niet vermurwen. Boete 6.„Om in hoger beroep te kunnen gaan!" Meneer S. had zijn dochtertje van school thuis gehouden, of liever ge zegd. zijn vrouw had er nogal een handje van. Zo verklaarde een ge tuige tenminste, die 'n goed woordje voor het wat armelijk gezin kwam doen. Dank zij haar bemoeienis kwam S. er met een boete van 8. subs. 2 dagen af. Vandaag kwam de vriend van de Baarnse jongeman, die verleden week voor zijn luidruchtigheid in het nachtelijk Baarn terecht stond, voor het hekje. „Ik was echt niet dronken." zet hij. ..Alleen maar in een vrolijke stemming." „Dus U zingt, en maakt lawaai als U vrolijk bent?" veronderstelde de rechter. „Maar goed dat U dan nu in een droevige stemming bent." Vonnis: 8.of 2 dagen. A. de G-, krantenbezorger uit Bunschoten, had zonder licht gere den. „De krant is er juist om licht te verspreiden," zei de rechter. „Die had ik al weggebracht!" ..Oh, vandaar, dat U het licht miste." Omdat de G. zulk een trouw dienaar van de Koningin der Aarde is. ontving hij een boete van slechts 3.— of 1 dag. Verdachte K. uit Zutfen. die on langs met zijn auto plotseling moest stoppen, werd van achteren aange reden door de wagen van de heer V. uit Almelo, die wegens zijn on oplettendheid vanmorgen terecht stond. Het slachtoffer, dat kwam getui gen, was een zachtmoedig mens. Hij vond het een vervelende geschiede nis en naar zijn mening kan zoiets iedereen overkomen. ,,'t Schijnt ook wel iedere auto mobilist te overkomen," zuchtte de Ambtenaar O.M. De rechter von niste 20.subs. 10 dagen, Ons dagelijks teveel Een marktkoopman die ztfn tex- tielgoederen niet had geprijsd kreeg een bekeuring. Een dame deed aangifte van dief stal van een zwart leren damestas inhoudende een damesring met briljanten. Een venter met vloerkleden werd bekeurd wegens het vragen van te hoge prijzen. De politie hield een meisje aan dat uit het R.O.G. voor meisjes te Zeist was ontvlucht. De vereniging „Zorg voor onvol waardige arbeidskrachten" hield Woensdagavond in hotel Monopole haar 12e jaarvergadering. De voor zitter, de heer J. A. Hendriks, deel de in zijn openingswoord mede dat in de werkinrichting thans 13 jon gens te werk zijn gesteld. Het jaar verslag vermeldde een vooruit gang in de werkzaamheden in deze inrichting, welke mede te danken :s aan de grotere materiaaltoewij zing. De vereniging heeft zich aan gesloten bij de Nederlandse ver eniging voor nazorg voor onvol waardigen, welke waardevolle ad viezen verstrekt. Er is een klein, overschot van ruim driehonderd gulden, aldus deelde de penning meester mede. Het kapitaal be draagt f 3782,De werkmeester, komt een woord van warme dank toe. De vraag v/erd gesteld of men wellicht kon komen tot opheffing van de omzetbelasting op de in de werkinrichting vervaardigde arti kelen. In de plaats van het aftre dende bestuurslid, mr. W. J. B. Versfeit, werd mr. C. Cohen Ter- vaert gekozen. Rectificatie bericht Zuster Appel In het berichtje over de huldi ging van Zr. Appel zijn enige sto rende fouten geslopen. De aandach tige lezer zal begrepen hebben dat met de heren Ekker en Pictermann worden bedoeld de heren Dekker en Spiekermann. Schipper op zijn schip aangereden Op de Kleine Koppel had een on geval plaats voor net pakhuis van de fabriek fa. Nieuwennuizen, toen een vrachtauto, die door een arbei der werd geladen en met het voor ste gedeelte op de rijweg. stond, een ogenblik onbeheerd werd achterge laten. De bestuurder had vergeten de temmen vast te zetten, met het gevolg dat do wagen ging rijden en terecht kwam in het rechtergang- boord van het schip „Vertrouwen". In het rechtergangboord liep de schipper B., die terecht kwam on der de voorwielen van de vracht auto. Met een gebroken linkerarm en een ernstige hoofdwond werd de schipper naar het ziekenhuis vervoerd. Predikbeurten Goede Vrijdag Rer. Geh. 19 uur dr. R. Miede- ra (Avondmaal). Oud Kath. kerk Vrijdag 26 Maart 8.30 uur H. Dienst: 19.30 uur Bid stond. Zaterdag 27 Maart Faaswij- dingen. Ds. J. Verkuil spoedig naar Indonesië In hun vergadering van 11 Maart jl. hebben Generale Deputaten voor de Zending van de Gereformeerde Kerken besloten, ds J. Verkuyl, miss. predikant van de Gerefor meerde Kerk van Rotterdam, ter beschikking te stellen van de Ja vaanse en Chinese Kerken op dc Zendingsterreinen van Midden-Java ten Zuiden, om deze Kerken in het bijzonder en de andere Kerken in 't algemeen te dienen in de hoog no dige lectuur-voorziening, Zo spoe dig mogelijk nadat de Synode van de Javaanse Kerken, die in April hoopt te vergaderen, hierin een oe- slissing heeft genomen en nadat ds Verkuyl is gepromoveerd, hoopt hij naar Java te vertrekken. Verplaatste personen in de USA Protestanten, R. Katholieken en Joden hebben tezamen zitting in een Commissie, die hulp verleent bii het zich vestigen in de Verenigde Staten van „verplaatste personen" De commissie werkt ten nauwste samen met bestaande hulpverle ningsorganisaties De commissie kan haar werk zaamheden eerst voortzetten wan neer het Congres heeft toegestaan om een groter aantal „verplaatste personen" in de Verenigde Staten toe te laten. Hangende deze beslis sing is de Commissie bezig een on derzoek in te stellen naar dc moge lijkheden, om „verplaatste per sonen" onder te brengen. Soest Burgerlijke stand Geboren: Johannes Antonius, z. v. D. v. Niekerk en M. J. J. v. Gennep; Agatha Hilda Sophia, d. v. A. Lenten en A. de Mos; Peter, z. v. J. W. ten Broeke en J. de Graaf; Theodora Apolonia, d. v. H. W. Sukel en Th. A. Heeremans; Frede- ricus Wilhelmus, z. v. J. L. Onwe- zen en C. v. Breukelen; Franciscus Antonius Jozef, z. v. H. A. Holt- huizen en M. B. Th. Martron; Anna Merlene, d. v. J. Reurink en Th. v. Leur. Ondertrouwd: J. J. Prick en J. M. Rupert; R. Uithof en W. Valke- neer; A. Schimmel en A. R. Brou wer. Gehuwd: C. Thiele en A. Hoog- steen. Overleden: Willem L. Langen- berg, 85 j.; Jan Peeters, 55 j. Receptie SEC Ter gelegenheid van het door S.E.C. behaalde kampioenschap wordt door het bestuur op Zater dag 27 Maart a.s. 's avonds van 7 tot 9 uur een receptie gehouden in hotel „De Schouw", Birkstraat 17, Soest-Zuid. Postagentschap Soest-Zuid verplaatst Ingaande Donderdag 1 April a.s. wordt het Postagentschap Soest- Zuid verplaatst van Soesterbergse- straat 39 naar Gallenkamp Pels- weg 9 A. 'lm inland Sluiting Distributiekantoor In aansluiting aan .ct bericht, dat het Distributiekantoor op Goede Vrijdag gesloten is. wordt medege deeld. dat ook Zaterdag 27 Maart a.s. het kantoor voor het publiek ge sloten zal zijn Parkeerverbod De Dorpsstraat, ter hoogte van Café Schimmel, is thans voorzien van twee parkeerborden, zodat in deze hoogst gevaarlijke bocht geen voertuigen meer mogen parkeren. Amstelkerk, 22 Mrt van Le Havre naar Dover; Blommersdijk, 20 Mrt van Boston te New York; Bosch fontein, SouthamptonAntwerpen, pass. 23 Mrt Dungeness; Duiven- uijk, VancouverR'dam, 21 Mrt te Los Angelos;- Sommelsdijk. New YorkJava, 21 Mrt van Aden-, Vo- lenaam, R'dam—Batavia, 21 Mrt v. Colombo; Alhena, 23 Mrt van San tos naar Montevideo; Jaarstroom, R'damWest Afrika, 24 Mrt dwars van Canarische Eilanden; Marie- kerk, Australië—R'dam, pass. 23 Mrt Ouessant; Meliskerk, 24 Mrt v. Lobito te Loanda; Molenkerk, Hongkong—R'dam, 24 Mrt van Port Said; Ridderkerk. R'damJapan, 23 Mrt Gibraltar gepass.; Straat Malakka, 24 Mrt van Montevideo naar Santos. T roepentransportschepen Volendam, R'dam—Batavia, 21 Mrt van Colombo: Johan do Witt, van Indië te Amsterdam; Roepat, van Indië te Amsterdam. OPENING ASSEMBLEE TE AMSTERDAM Op de openingsbijeenkomst van de Assemblee, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op Zondagmiddag 22 Augustus, zal het woord ge voerd worden door Rev. D. T Ni- les en dr John Mott. Deze laatste zal voor deze bijeenkomst voor de 110de maal de oceaan oversteken. Vanaf het ogenblik, dat dr Mott de organisatie van de Wereldfederatie van Christenstudenten op zich nam in 1895, heeft hij een belangrijke rol gespeeld in allerlei christelijke arbeid, die heeft bijgedragen tot het tot stand komen van de oecu menische beweging. Rev. Niles, die uit Ceylon afkomstig is, heeft be langrijk werk verricht tijdens de conferentie van Madras in 1938 en op de Jeugdconferenties te Am sterdam in 1939 en te Oslo in 1947. Op de avond van die zelfde dag zal dc eerste plenaire zitting plaats hebben, die gepresideerd zal wor den door Aartsbisschop Eidem van Upsala. Als sprekers zullen optre den de Bisschop van Chichester, dr G. Bell, Bisschop Brilioth van Zweden, ds Mare Boegner, de voor zitter van dc Protestantse Fedr ra- tic van Frankrijk en dr John Mac- kay, de president van dc Princeton universiteit in de Verenigde Sta ten. Zij zullen allen spreken over het onderwerp „Hoe God ons ge leid heeft". Op do tweede dag zullen twee theologen van wereldvermaardheid het woord voeren. Dr. Karl Barth zal het thema van de Assemblee bespreken: „Man's disorder and God's design". Professor C. H. Dodd van dc universiteit te Cambridge zal spreken over de Eijbolse basis van de onderwerpen, die op de As semblee zullen worden behandeld. Amsterdamse Effectenbeurs Evenals de laatste da gen was de handel op de effectenbeurs te Amster dam over het geheel ge nomen van bescheiden omvang Het publiek be toonde zich gereserveerd en dc op handen ziinde vacantiedagen waren hieraan klaarblijkelijk niet vréémd. Ook thans waren 't wear de claims Philips, die het grootste gedeelte van de belang stelling konden trekken en de gehele middag in een open hoek werden verhandeld, hetgeen even wel niet betekende dat de omzetten bepaald groot waren. Aanvanke lijk viel er enig aanbod te verwerken, tenminste werd bii een vorige slot- pi'Üs van 568 heden bij de opening tegen 561 gehandeld, maar daarna openbaarde zich vraag en geleidelijk aan kon een stijging worden waargenomen tot 667 terwill bij het slot tegen circa 565 werd gehan deld. De Philipsaandelcn schommelden tussen 290 en 292J4 procent, en gol den bii 't slot omstreeks 291. Over het geheel ge nomen was de stemming goed prijshoudend. Uni levers waren in doorsnee een paar punten boter. Hoogovens schommelden in de omgeving van 230. Van de minder courante industriëlen trokken van Berkels de attentie. 23; 3 24; 3 24/ Act. aandelen k iv Koloniale Bank llo 120 N. 1 H.-bank 1*0 133V* Ned H. Ml» 163Vi 165% 165% A.K.U. aand >85% 185 185 ->e»Mns jurg 313 - 317 v. Berkcis pai 13ó - 140 Calve Delft Crt 225 - 225 Centrale Suiker 225 - 227 Fokker ^nnK,Pauer 169H 169'! 169!', K. Nd H oven*227% 229% 230 Lever Br. Kcd. Ford 365 Ned. Kabelrabr 313 Philips gloell 289 228 333 3?6Vi J59% 10a m ioa% vVllton Feycn D. Petrol. My Kon Petr My A'dam Rubber 193# 198: Bandar Rubber 10 u Deli-Bat R M 127 Oost Java R.M. Serbadjadl S lt 94 Holl. Am. Lijn 225 Java-C.-J. Liln 166 324 325 317)4 290% 291 K.N S.M Kon. Paketv. Sch Unie Rott. Lloyd* St. MU. NedeM H.V.A. Java Cult My Ned. Ind. S U Ver. Vorst C M Dcli-Bat, Dell Tabak Sonemb. 228V, 336 358*4 199 167)4 130 91)4 96 228 166 199)4 180 201 105% 198 263)4 260% 270% 117 119 123% - 125 58% 60% 60% - 165% 187% - 225 227 v- 185 - 188 197 179U ml Actieve oblig.: 23/3 Ncd. '38 (3)4) 3 100V. dito '47 (3)6» 3 '-8% Ned '37 3 99 Dollerl 47 3% 103', NWS 2)6 81% Sp eert 100 2)6 100% N.l. '37 A 3 Met-actieve obligaties A dam 1 '37 3)6 sHage I *37 3)6 R'dam le en 3e Ing. 1037 3!6 Rdam '38 (3)61 3 Utr. pr. '39 2)6 Utr. g II' 37 3% Pandbrieven Amst. Hyp. s'/j Arnh H (3%) 3 Fr Gr. H. 3% Grav Hypb 3% Ncd. Hypb. Veendom Rott. Hypb 3% Utr Hypb. 3)6 100 West Hypb. industr. ob:ip,.: AKU obt. 3)6 Berghs en J 3)6 Levers 3% 24 3 100% 98% 99% 103% 8l'4* i°o;< 96 99% 99% 100 97 100 96% 100 96% 97 100 100 - 103% Werkspoor 3)6 Bt. Ptr MIJ 3)4 Kn Ptr T MU 3 J)1 I Ned.-Ind Spli, Dell Sprw «ij 103% 104 102% 103% 9t 104% 102% 102% 103% 99 73% Nlet-aci. iiaa. A'damse B. Hll Bank Unie Incasso Rott Bank Tw. 83nk. Cert. Rott Bel. Cons Levor 6% c pr Gist en Sp. fab. Rott Dr MU- Werksp Serie A Aniem Ved Ind Gas Internntto Amst Ball MIJ Dell Sp MIJ Ned Ind Sow Voorlopig ge noteerde aand.: Lever 4% o. pr. MIJ Fin N 11. Vredosteln Ned Walvtsv. Zwanonb Org. Prolongatie Araer. tondsen Anaconda Beth! Steal Chrysler Gen Motors Intern Nickel Konnocott Republic Steei US Steel Phillips Shell Union Tidewater Baltimore Pennsylvania bieden 22/3 166 241 165% 184 187% 159 430 367 187% 123% 216% 165 73% 31% 10934 lSclï 120% 205 2% 24/3 167 243 165% 184 187% 152 432% 372 186)4 122 25 163 75 131% l*!i 168% 119% 207 2% 35*4 105 121% 56 27 51 62 f \i 35% 104',4 120% 55% 2?% 51% 25 >a 74% 62 '3% 20% 10^ 17% t laten Met een maatschap pelijk kapitaal van f 1.000.000.-, verdeeld in 1000 aand. van f 1.000.000 op naam, waarvan ge plaatst en volgestort 600 aandelen, is opgericht de J. A. M. Burgman en Zo nen N.V te Utrecht, ten doel hebbend het drijven van handel in ijzerwaren, gereedschappen, behan gers-, meubelmakers- en stoffeerdersfournit., enz. In de vergadering van commissarissen on de raad van bestuur der N.V. Zwa- nenburg-Orgonon te Oss, is besloten aan de alge mene vergadering van aan deolhouders voor to stellen over het boekjaar 1947 een dividend van 7% uit te keren. Do uitgifte wordt aangekondigd van een geldlening ten lasrte van de gemeente Arnhem, groot t 4.363.000 nominaal kapitaal tegen een jaar lijkse rente van 3 ge durende de jaren 1948 t.m. 1 April 1958 en 3Ys daarna. De lening is a pari aflosbaar in 30 jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op 1 April 1949. De prijs van uitgifte bedraagt 100

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2