10 „Ideale Huis95 Seen ideaal bereikt en Complicaties rond de Bosporus SCHUDT UW LEVER WAKKER Smyslov vierde verjaardag met een zege op Euwe Donderdag 25 Maart 194P 3 Traditie voor Engelse vrouw aan 't voorjaar verbonden Winkelcentrum in êén gebouw Nederland helpt Engeland UPHIllSHAVf 1 Geen beinvloeden der verkiezingen Bevin en Bidault niet naar Washington Na zeventig zetten - opgegeven TUINKALENDER TnaaAt/o&teforffc tcuufohf Kerknieuws Radio-programma Een zilveren tentoonstelling: XJET „Ideale Huis" viert dit jaar zijn zilveren jubi- leum en nog is het Ideaal niet bereikt en vooral nu onbereikbaar. Het is dat altijd geweest voor het gros der millioenen, die deze tentoonstelling hebben bezocht sinds die door de Daily Mail in 1908 yoor het eerst werd georganiseerd. In de loop van die veertig jaren is deze tentoonstel ling traditie geworden en voor de Engelse huisvrouw even onafscheidelijk aan het voorjaar verbonden als voor haar Nederlandse collega de Grote Schoonmaak. Want ,,de Ideal Home" is meer dan een tentoonstelling alleen Hier toch vindt de Londense huisvrouw, wier winkelcentra over een opper vlakte ter grootte van -de provincie Utrecht verspreid liggen, alles bij elkaar in één gebouw, de Olympia Hall, beschut tegen weer en wind. Hier ziet men van de galerijen neer op de grote hallen, waar de daken van de stands met bloemen zijn omzoomd; hier ziet men op naar het hemelhoog gewelf van het dak, gedrapeerd met een ongelooflijk aantal meters hemelsblauwe nylon- een gewelf zo hoog, dat de zes levensgrote huizen van twee ver diepingen er even natuurlijk aan doen alsof ze buiten stonden Hier kan het hele gezin een va- cantiedag doorbrengen, die hen dagen en weken stof tot praten geeft. Reeds lang voor de opening staan ze in rijen te wachten; een maal binnen wandelen Moeder en de kinderen wat rond, kijken naar het speelgoed en de jonge hondjes, gaan dan naar de meest practische noviteit die de tentoonstelling dit jaar te zien geeft: de kinderspeel plaats, waar de kleintjes van 39 jaar veilig achtergelaten kunnen worden. Ze spelen er met autootjes en fietsjes, met spoortreinen en vliegtuigen, met draaimolens en schommels, met kleurkrijtjes en prentenboeken, kijken naar pop penkast en film onder voortdu rend toezicht van veertig keurig ge- uniformde kinderjuffrouwen. Moeder en haar grote dochters hebben nu de handen vrij, verlus tigen zich aan de nieuwste mode en toiletbenodigdheden in een afdeling waar Mary de nieuwste lipsticks en manicures kan proberen, en Moe der zich aan een ,,face massage" waagt. Moeder kijkt verder naar de al lernieuwste wasmachine, die wast, spoelt, droogt, zichzelf uitschakelt en schoonmaakt zonder dat men meer dan een vinger behoeft uit te steken; en naar de stofzuiger, die tevens vloeren schrobt en wrijft. Maar met een verlangende zucht gaat ze verder: „veel te duur!" Dit geldt ook voor de „Electric Hos tess", waarin een heel diner een paar uur warm gehouden kan wor den zonder aan te branden of uit te drogen,. Zij bewonderen verder de keurige moderne keukens zonder „stofnesten" en verloren hoekjes, kijken naar electrische haardjes ♦van het nieuwe convector-type, die de warmte gelijkmatig over de kamer verspreiden, naar de nieuwe natuurlijk open haarden, die met een overdag verborgen schuif ook 's nachts blijven branden, en waarvan de verbrandingsproducten zo afgeleid worden, dat ze de slaapkamers boven verwarmen. Zij koopt een practisch aardappelmesje (om haar magere rantsoentje wat dunner te schillen!), cn een handig instrumentje om haar pasteikorst vlug en netjes te garneren. Zij kijkt vol belangstelling naar een demon stratie van de nieuwste hoge-druk stoompannen in glimmend alumi nium, die aardappelen koken in tien minuten en spinazie en kool in twee tot drie, maar is een beetje huive rig voor een kokerij, waarbij men de minuten op de klok moet aflezen Spiegel der wereld W&ë&Smst.i Tuinieren is in Engeland een veel' beoefende liefhebberij en de grote Ideal home"'tentoonstelling zou niet compleet zijn zonder voorbeelden van tuinarchitectuur. WIJ hebben onlangs de aandacht gevestigd op het feit, dat de Sowjctunie 'n nieuwe ambassadeur in Ankara had benoemd en hebben bq die gelegenheid enige beschou wingen gewjjd aan de mogelijke be tekenis van deze benoeming. Sindsdien is de belangstelling voor dit geval in de wereldpers telkens weer bovengekomen. Er is b.v. aan herinnerd, dat er al enige maanden geruchten de ronde doen, dat Tur kije en de Sowjctunie aan het on derhandelen zouden z\jn .over een non-agressiepact en menTieeft zich afgevraagd of de benoeming van Lawrisjtsjef eventueel verband zou kunnen houden met een spoedig tot standkomen daarvan. Waarbij ech ter tegelijk wordt opgemerkt, dat de betekenis van deze geruchten aan de andere kant toch ook vooral niet moet worden overschat, aange zien de Turken de zeer betrekkelij ke waarde van zo'n non-agressie pact langzamerhand uit vele voor beelden kan duidelijk geworden zijn. Een paar dagen geleden heeft „Svenska Dagbladet" een bericht van „een betrouwbare bron afkom stig gebracht, dat de Sowjetunie binnenkort met Turkije een rege ling hoopt te kunnen treffen over de zeeëngten. Volgens deze zegsman zou Moskou zijn eisen inzake de Zeeëngten, welke het, zoals de le zer zich zal herinneren in Sept. '39 het eerst heeft gesteld en waaraan het sindsdien consequent heeft vast gehouden, aanmerkelijk hebben ver minderd. In dit verband heeft het de aan dacht.getrokken, dat de Turkse mi nister van buitenlandse zaken, Nec- meddin Sadak, voordat hij naar Pa rijs kwam voor het bijwonen van de Conferentie van Zestien over het plan-Marshall, onverwacht in Lon den is verschenen en daar een on derhoud heeft gehad met Bevin. Over de inhoud van dit gesprek is, voor zover ons bekend, niets posi tiefs uitgelekt; des te meer is er over gespeculeerd. En al deze spe culaties komen op hetzelfde neer: Bevin zou zich de tolk hebben ge maakt van een zekere ongerustheid der Anglo-Amerikanen over Rus- sisch-Türkse besprekingen over de zeeëngten. WANNEER wij voor het ogen blik aannemen, dat er zo'n Russisch-Turks accoord over de zeeëngten in de maak zou zijn, dan is het ons, eerljjk gezegd, nog niet duidelyk, wat hiervan precies de ge volgen zouden ztfn. Enerzijds ligt het voor de hand hieruit te concluderen, dat de Rus sen hun positie in Oost-Europa wil len consolideren om van die kant gedekt te zijn, wanneer zy hun aan dacht gaan richten op wat naar on ze mening de voornaamste sector van het Russisch-Amerlkaanse front in de „koude oorlog" moet worden genoemd: het Midden-Oos ten Dit zou dan o.a. kunnen be tekenen, dat de Sowjetunie zou af zien van verdere activiteit op de Balkan en met name zich van ver dere directe of indirecte inmenging in Griekenland zou willen onthou den (van directe inmenging is tot dusver nog geen sprake ge weest; het gaat er hier dus meer om, dat die ook in de naaste toe komst niet verwacht zou hoeven te worden). Maar er-zyn toch ook aanwijzin gen, dat deze opvatting van zaken niet zonder meer juist kan of hoeft te zijn. Wanneer Moskou de Balkan als terrein van activiteit zou willen afschrijven, waarom zou het dan iulst 'n Balkanspecialiteit tot ambassadeur te Ankara hebben benoemd Dat is een vraag, die on middellijk rijst. En een andere is: waarom dan juist nu het verdrag van vriendschap en wederzijdse bij stand met Bulgarije, dat Dimitrof onlangs in Moskou is gaan teke nen? Hiervan zou men eerder een verhoogde activiteit van de Russen en hun vazallen in Griekenland ver wachten, misschien zelfs wel een erkenning van de regering-Markos, welke tot dusver in vele opzich ten merkwaardigerwijze achter wege is gebleven. T rOUWENS er is meer, dat niet A klopt. Want dit Russisch-Bul- gaarso pact van wederzijdse bij stand is ook niet best te rijmen met een toenadering van Moskou tot Turkije. Want ae verhouding tussen Bulgarije en Turkije is zeker niet roed, men kan het zelfs wel posi- -ief uitdrukken dat zij gespannen is. Niet zo heel lang geleden is er het incident geweest van het neer schieten (zoals de Turken zeiden) of het neerstorten (zoals de Bulga ren beweerden) van twee Turkse militaire vliegtuigen boven Bul-, gaars grondgebied En nu pas weer heeft de regering van Bulgarije aan die van Ankara verzocht om de Turkse militaire attaché uit Sofia te willen terugroepen, aangezien deze functionnaris aan een tegen de Bulgaarse staat gerichte actie zou hebben deelgenomen. Bij wijze van represaille hebben de Turken toen prompt de Bulgaarse militaire atta ché over de grens laten zetten. Dit wijst allemaal niet op vriendschap, zelfs niet op dragelijke nabuurschap tussen beide staten. Wanneer \vy dit alles overwegen, dan komen wy als zo dikwijls tot de slotsom, dat in de politiek zomin als in de natuur de eenvoud het kenmerk is van het ware. En dan laten wij verdere speculaties maar rusten tot wtf meer feitelijke gege vens in handen hebben. Men is er in Engeland in geslaagd door het utility-systeem zeer goede meubels te maken tegen redelijke prijs. Hier een meubilair dat aan hoge eisen van aesthetica en degelijkheid voldoet. zoals men dat voor het koken van eieren doet. Zij proeft soep en bouillon, sand- wiches cn limonades; zij koopt een versgebakken brood (met afgifte van bonnen) en een paasei voor de kleintjes blij dat die er weer zijn al moet het dan van -haar snoep- rantsoen af. Inmiddels zijn ook Vader en de grote jongens gearriveerd. ,Ze halen nu ook de kleintjes op en gaan ge duldig voor een der lunchrooms, die op verschillende plaatsen in het gebouw te vinden zijn, in de ru staan Na de lunch gaan ze eerst naar de aquarium-afdeling, waar o.a. een paar levende kabeljauwen in echt zeewater rondzwemmen (de lever traan-stand slaan ze maar over!) Dan trekken Moeder cn Mary naar dg filmsets in de hoop de handtekening van een of andere filmster te bemachtigen; verder gaan ze kijken hoe de zijde gewon nen wordt, waarvan o.a. de sleep van Prinses Elizabeth's bruidsjapon werd geweven, en naar de 65 pa neeltjes geborduurd door een oude dame van boven de 70: een replica van het gobelin wandkleed, waar aan zij zeventien jaar heeft ge werkt De meubelafdeling valt nog niet mee, al komt er ook weer een en ander te -koop zonder speciale ver gunning. Vader en de jongens zijn inmid dels naar de legerbakkerij gaan kijken, die dagelijks duizend bro den bakt voor de Londense troepen. Vervolgens naar de galerij waar afbeeldingen en modellen, sommige op ware grootte, het hoogovenbe- drijf laten zien. Zij bewonderen de radio- en televisietoestellen in aller lei soorten en grootten. Vooral de laatsten staan in het middelpunt van de belangstelling: in Januari alleen werden 9000 nieuwe „kijk- vergunningen" uitgereikt, zodat het aantal nu de 40.000 is gepasseerd. En tot nu toe is het alleen de om geving van Londen en omgeving, waar men het kan zien, al hoopt men nog voor het einde van dit jaar minstens één nieuw zendstation klaar te krijgen. Zij lopen langs de verzameling historische klokken, die een periode van vijf eeuwen bestrijkt en eindigt met de electrischè wekker, die tevens thee zet en de lamp bij Uw bed aanknipt. Samen brengen ze dan een bezoek aan de tuinen, dat sprookjesachtig paradijs van 3/4 hectare, waar het in zeventien tuinen lente en zomer tegelijk is (dat kan, want ook deze zijn onder het allesomvattende dak van Olympia onder gebracht) waar het uiterst formele met het meer natuurlijke ontwerp afwisselt (in de rotstuin, op het Lake District geïnspireerd, komen o.a een paar rostblokjes uit dat gebied voor die een ton per stuk wegen'.fc en waar een bollcnkweker uit het „Holland"" district van Lincolnshire ons verze kert, dat hij nog altijd de Neder landse bollen zeer hoog stelt en verlangend uitziet naar de tijd dat er een meer onbelemmerde handel kan worden gedreven. De zes huizen zien ze alleen van buiten: er is eenvoudig geen kans er in te komen, laat staan ze goed te bekijken. Dus lopen ze langs de aluminium bungalow, die in veertig minuten in elkaar gezet kan wor den, en waarvan er elke twaalf minuten een „van de band" komt. Ze werpen een blik op de perma nente montage-woning, eveneens van aluminium, maar die er uitziet als een „gewoon", crème gekleurd, bepleisterd huis. Zij passeren de twee witte huizen uit Cornwall, waarvan de onderdelen worden ver vaardigd uit de cement-achtige af val van de pottenbakkerijen, en de huizen voor landarbeiders, die zo'n enorine verbetering zijn in verge lijking met de schilderachtige, maar meestal o, zo onhygiënische cottages die in Engeland nog zo dikwijls worden aangetroffen. Het is welhaast ondoenlijk om in ~\TEDERLAND zal dit jaar een be- j V langrijke bijdrage leveren voor de aanvulling van de Engelse provisie kast. John Strachcy. de Britse minister van Voedselvoorziening, heeft gisteren bekend gemaaktdat Engeland uit Nederland dit jaar zal betrekken: 100.000 ton aardappelen, vierduizend ton kaas. vijfduizend ton condcnsmelk. tweeduizend ton boter, vijfduizend ton spek. dertien milliocn dozijn eieren, achtduizend ton komkommers en bijna honderdduizend ton aan diverse soor ten fruit. O Tijdens een „proefperiode" die op 1 Mei begint, zullen buitenland se toeristen in Engeland speciale vergunningen kunnen krijgen voor het kopen van kleding, schoeisel en benzine, artikelen die voor de Brit ten zelf streng gerantsoeneerd Nieuwspalet zijn. Men hoopt öp die manier deviezen te win nen. o De Am regering heeft beslo. ten het plan om het bestuur van de US zone van Duitsland aan een burgerlijk apparaat dat onder het State Department zou ressorteren, te laten varen. De Amerikaanse Senaat heeft een extrabedrag van 275 millioen dollar voor Grieken land cn Turkije goedgekeurd. Op de spoorlijn Parijs-Brest is het lijk gevonden van een 27.jarige vrou welijke employé van het Franse laboratorium voor atoomonderzoek. Men vermoedt moord, want twee jongemannen, met wie zij samen reisde, zijn sindsdien onvindbaar. O Amerika heeft een renteloze le ning verstrekt van 65 millioen dol lar voor de bouw van een hoofd kwartier voor de UNO. O Uit het museum van Graz (Oostenrijk) zijn drie kostbare schilderijen van Al- brecht Dürer gestolen -0» Tussen Buitenzorg en Batavia zijn de lijken gevonden van twee burgerpolitie- agenten, die door schoten gedood waren. Hun wapens waren ver dwenen. O John Lewis heeft de door de Amerikaanse regering voorgestelde regeling in het vet- koolindustrie-conflict verworpen. ingezonden mededeling en u zult *8 morgens weer kiplekker uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wijze le regelen. dit rcuzengebouw met een totaal oppervlakte van ruim vijf hectare alles in zich op te nemen, tenzij men er verscheidene dagen door brengt. Maar globaal gesproken is er op de tentoonstelling van 1948 niet zoveel „nieuws" te zien als in 1947, toen al de noviteiten van acht jaar, waarop verscheidene tijdens de oorlog uitgevonden of verbeter de technieken waren toegepast, ons ineens werden getoond. Maar deze tentoonstelling, die vooral op de binnenlandse verkoop is ingesteld, heeft één zeer verheu gend aspect: 75 pCt. van de ten toongestelde artikelen is voor de Engelsman onmiddellijk of op zeer korte termijn verkrijgbaar, wat een jaar geleden nog bij lange na niet het geval was Dat de standaard van het tentoongestelde niet aan de al lerhoogste idealen van schoonheid voldoet is te betreuren, maar vol kommen begrijpelijk: de tentoonstel ling is vooral berekend op de wen sen en de smaak van de doorsnee- Engelsman cn zijn vrouw. Maar hier en daar Is een streven merk baar schuchter, voorzichtig, maar volhardend (zoals bijv. in de inte rieurs en andere ontwerpen van de „Council of Industrial Design" om de Smith's en Brown's en Jones's rtiet een zoet lijntje te leiden naar beter weten en beter willen. En met dit al is „de Ideal Home" altijd weer een grote attractie, ook voor buitenlandse kopers, die in deze tentoonstelling een voorproefje zien van de B.I.F., de grote jaar beurs, die er enkele weken later op volgt. (Ingezonden mededeling) PHILIPS STAALBAARD Ook UW board vliegt eraf' kv. philips' verkoop -maatschappijn voor nederland-eindhoven Bevin over Triest: Ernest Bevin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft ont kend, dat het voorstel het vrije gebied van Triest aan Italië terug te geven, beïnvloeding van de Ita liaanse verkiezingen als bijoogmerk had. „Ik beschuldigde de Sowjct- Unie niet van een verkiezingsma noeuvre, toen zij voorstelde Italië zijn kolonies terug te geven, en ik vind, dat ik op miin beurt er ook niet van beschuldigd moet wor den", aldus Bevin. Onder toejuichingen verklaarde Bevin, dat de geschiedenis van de laatste maanden getoond had, dat de voorzieningen van het vredes. verdrag voor een vrijstaat Triest onbruikbaar gemaakt zijn. Tot deze conclusie gekomen zijnde oordeel den de regeringen .van de drie mo gendheden het beter dit te zeggen. Wanneer er overeenstemming zou komen zou de eerste stap daarna zijn het uitbrengen van rapport aan de UNO. Verder verklaarde Bevin nog op een vraag, of ook was voor gesteld de door Joegoslavië bezette zone aan Italië terug te geven; „Zeer zeker". Samenwerking De Italiaahse ambassadeur te Washington heeft aan Marshall een nota overhandigd, waarin aan de Amerikaanse regering wordt mede gedeeld, dat Italië bereid is met de regeringen van de Sowjet-Unie, Frankrijk, Amerika en Engeland samen te werken aan de opstelling van een protocol over de teruggave van Triest, dat ter goedkeuring aan de Veiligheidsraad zal moeten wor den voorgelegd. Een woordvoerder van het Brit se departement van Buitenlandse Zaken heeft nogmaals ontkend, dat voorbereidingen getroffen zouden zijn voor een bezoek van Bevin en Bidault, de ministers van Buiten landse Zaken van Engeland en Frankrijk, aan Washington. Ook Bidault verklaarde gistermiddag in een kabinetszitting geen plannen te hebben voor een bezoek aan de U.S.A. in de nabije toekomst. Het liberale Londense blad „Star" meent te weten, dat de Westerse mogendheden binnenkort een „laat ste beroep" zullen doen op de Sow jet-Unie om hoar medewerking te verkrijgen bij de regeling van do Europese kwesties, en dat even tueel pas na een verwerpen van dit beroep door de Sowjet-Unie de mi nisters van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Groot-Brittannië en de U.S.A. zouden besluiten tot een bij eenkomst om zonder de Sowjet-Unie de hangende internationale kwes ties te regelen. Ingeval van toestem mend antwoord van Sowjetrussi- sche zijde zou men een bijeenkomst van de grote vier kunnen verwach ten. De afgebroken partij uit de 9e ronde, Smyslov—dr. Euwe, is Woensdag in het Kurhaus voortge zet en na 70 zetten door onze land genoot opgegeven. Daarmede heeft Smyslov zichzelf op zijn ver jaardag hij is Woensdag 27 jaar geworden een waardevol ge schenk in de vorm van een kost baar winstpunt toebedeeld! De afgebroken stelling, wij schreven het reeds, was iets gun stiger voor Smyslov, die een grote re vrijheid van beweging voor zijn stukken èn de mogelijkheid om op twee vleugels aan te vallen had. Met ijzeren geduld en een tergende traagheid is deze iets betere stel ling in winst omgezet, zij het dat onze landgenoot, het uitputtende, moeizame verdedigen moede, op de 54e zet een'poging deed zich wat meer ruimte en een beter speelba re stelling te verschaffen, hetgeen hem op pionverlies kwam te staan. Deze min of meer geforceerde po ging mislukte en de pluspion, die in Smyslov's handen loodzwaar woog, rukte onhoudbaar op naar het promotieveld. Daarmede was het lot van dr. Euwe bezegeld en op de 70e zet capituleerde onze landgenoot. De afgebroken stelling was: Wit: Kgl, Lb4, Ld3 .Pfl, pionnen a2. b3, d5, e4, f3, g4, h4. Zwart: Kd7, La8, Lh6, Pe7, pion nen a6, b5, d6, e5, f7, g6, h5. En het vervolg: 41h5xg4; 42. 'fSxgé, Lh6- cl. Anders wordt de loper voorgoed met g4-g7 opgesloten. 43. g4-g5, La8-b7; 44. Kgl-f2, Pe7-c8; 45. Pfl-e3, Kd7-e7. Be reidt de paardmanoeuvre Pc3-bG- d7-c5 voor, maar dit laat Wit na tuurlijk niet toe. 46. Lb4-a5.\ Lcl-a3; 47. Kf2-g3, La3-c5; 48. La5-d2, Ke7-f8; 49. Pc3-c2, Kf8-e7; 50.'Ld3-e2, Pc8-a7; 51. Ld2-a5!, Dreigt 52. b4, Lgl; 53. Kg2, Ld4; 54. Pxd4, exd4; 55. Lb6 met pion winst. 51Pa7-c8; 52. Le2-g4, f7- f6; 53. Lg4-e6, f6xg5; 54. h4xg5, Pc8-b6!? Een dubieuze poging om Ook GGD trad op in de Stadsschouwburg Hoewel in Amsterdam de reacties op de eerste opvoering van Sartre's „Doden zonder graf" minder groot zijn geweest dan in Parijs, is toch de aanwe zigheid van de G.G D. in de Stadsschouwburg gisteravond niet overbodig geweest. De martelscènes in de tweede acte brachten een aantal bezoe kers, ongeveer een vijftig, in zulk een nerveuze stemming dat zij de zaal moesten verlaten. In de corridors werden hun zenu wen voornamelijk met glazen water en sigaretten weer tot be daren gebracht. Voor het slot van de avond kwam de regisseur Van Dalsum van het Amsterdams toneelge zelschap voor het voetlicht orïi voor het applaus en voor de bloemen te danken. 2 7 Maart, Wie op het ogenblik graszaad voor een grasveldje heeft uit gezaaid is een rusteloos burger gewor den. Hij zal zichzelf voortdurend „op de loer" betrappen" om de vogeld, die van het zaad houden, zoals wij met Pasen van ons eitje, te verjagen. Er is een eenvoudig recept voor: vermeng het zaad eerst met rode meniepoeder voordat het de grond ingaat en U kunt gerust zijn Nagezonden mededeling Feuilleton tandpasta en een middel tegen rheu- matiek, Rogers hielp hem en trok de la den van de toilettafel open. Vervol gens gingen zij naar de kast. Maar er was geen spoor van een slaap drank of van slaappoeders. nnn. af* a t u a ruDKTiE Rogers zei; ,.Zü Kccft vannacht DOOR AGATHA CHRISTlc njets gehad, dokter, behalve wat u haar gegeven heeft kleine negertjes 23 Rogers vroeg: „Was het was het haar hart, dokter?' Dokter Armstrong aarzelde een paar minuten voor hij antwoordde. Toen vroeg hij: „Hoe was haar ge zondheid?" Rogers antwoordde: „Zij had een beetje last van rheumatiek." „Is er kort geleden een dokter bij haar geweest?" „Een dokter?" Rogers keek ver baasd. „Zij is in jaren niet bij een dokter geweest ik ook niet." „U heeft geen reden aan te ne men, dat zij last had van haar hart?" „Neen. dokter. Daarvan heb ik nooit iets geweten." Armstrong vroeg vervolgens: „Sliep zij goed?" Nu ontweken do ogen van Rogers de zijne. De man klemde zijn han den in elkaar en wrong en wreef deze zenuwachtig, Hij mompelde: „Zij sliep niet erg goed dat is waar." Hierop vroeg de dokter prompt: „Gebruikte zij slaapmiddelen?" Rogers staarde hem verbaasd aan. „Slaapmiddelen? Niet dat ik weet. Neen, ik weet zeker van niet.'" Armstrong ging naar de wastafel toe. Er stond een hele rij flesjes op. Toen om negen uur de gong voor het ontbijt klonk, was iedereen op cn zaten allen al te wachten. Generaal Macarthur en de rech ter liepen buiten op het terras heen en weer, waarbij zij vluchtige op merkingen over do politieke toe stand uitwisselden. Vera Claythorne en Philip waren naar de hoogste plek van het eiland achter het huis geklommen. Daar hadden zij Henry William Blore ge troffen, die naar het land stond te turen. Hij merkte op: „Er is nog niets van die motorboot te zien. Ik sta op de uitkijk." Vera had tijd voor een glimlach: „Devon is een slaperig land. Ieder een is hier gewoonlijk laat." Philip Lombard keek de andere kant uit, over de zee en zei kortaf: „Wat denkt u van het weer?" Blore keek naar de lucht en ant woordde: „Het ziet er goed uit vol gens mij." Lombard spitste zijn mond en floot. Na een korte pauze merkte hij op: „Vóór de dag om is, staat er een flinke wind." „Vertrouwt u het weer niet?" vroeg Blore. - - Beneden hem klonk het geluid Haarwater, lavendelwater, een fles- van de gong. je met cascarapillen, glycerine, „Het ontbijt! Nu, ik lust wel wat," met die woorden omzeilde Lombard" een rechtstreeks antwoord. Terwijl zij de steile helling aflie pen, zei Blore nadenkend tegen Lombard: „Weet u, ik begrijp niet waarom die jonge kerel er een eind aan heeft gemaakt! Ik heb er do hele nacht over liggen denken." Vera was hun een eindje voor. Lombard ging iets langzamer lopen. „Heeft u dan een theorie?" „Ik zou willen, dat er enige aan wijzing was. Een motief om te be ginnen. Ik zou zeggen, dat hij geld genoeg had." Emily Brent kwam hun tegemoet door de deuren van, dé salon. Bits klonk haar stem bij de vraag: „Is de boot al in zicht? „Nog niet',, antwoordde Vera. Zij gingen aan tafel. Op het buf fet stond een grote schaal met ham en eieren en er was thee en koffie. Rogers hield de deur open. „Rogers ziet er slecht uit van morgen." was Emily Brent's com mentaar. Dokter Armstrong, dif bij het raam stond, schraapte zijn keel. Hij zei: „Als er iets niet in orde is. moet u dat vanmorgen maar voor lief nemen. Rogers heeft op zijn eentje zo goed mogelijk voor het ontbijt ge zorgd. Zijn vrouw kon dat vanmor gen niet doen." Onmiddellijk vroeg Emily Brent: „Wat is ér met haar?" Dokter Armstrong antwoordde rustig: „Laten wij gaan ontbijten. De eieren worden koud. Daarna zou ik graag enige dingen met u allen wil len bespreken." Zij volgden zijn wenk op, namen thee of koffie. De maaltijd nam een aanvang. Ieder gesprek over het eiland werd, als bij onderlinge afspraak, vermeden. In plaats daarvan voer den zij een luchtig gesprek over het laatste nieuws. Het nieuws uit het buitenland, belangrijke gebeurte nissen in de sportwereld en de laat ste verschijning van het monster van Loeh Ness. Toen de borden leeg waren, schoof dokter Armstrong zijn stoel een klein eindje achteruit, kuchte om de aandacht te trekken en begon te spreken. „Het leek mij beter te wachten, tot u ontbeten had, alvorens u een treurige tijding mede te delen. Me vrouw Rogers is overleden." Er klonken allerlei verraste en verschrikte uitroepen. „Wat ontzettend!" riep Vera. „Dat is het tweede sterfgeval, sinds wij hier op dit eiland geko men zijn!" Rechter Wargrave kneep zijn ogen dicht en zei met zijn zachte, duidelijke stem: „H'm zeer merkwaardig wat is de doodsoorzaak?" Armstrong haalde zijn schouders op. „Dat kan ik zo niet zeggen." „Is daarvoor een lijkschouwing nodig?" (Wordt vervolgd) Ingezonden mrdedellnc tot tegenspel te komen; beter was 54Lb6; 55. Ld2; Pa7 gevolgd door Lc8. De tekstzet kost gefor ceerd een pion. 55. b3-b4!, Pb6-c4. Gedwongen, anders verliest zwart een vol officier. 56. b4xc5, Pc4xa5; 57. c5xd6f, Ke7xd6; 58. Le6-f7! Na zeven uur nauwlettend spe len geeft de koe eindelijk melk! 58Pa5-c4; 59. Lf7xg6, a6- a5; 60. Kg3-g4, b5-b4; 61. Lg6-f5, Kd6-e7; 62. Lf5-e6, Pc4-d6; 63. Pc2-e3!, Dreigt 64. Pf5t, Pxf5; 65. Kxf5 enz. en verhindert 63Lc8 wegens 64. Lxc8, Pxc8; 65. Pc4! enz. 63Pd6xc464. Kg4-f5, Pe4-d6t? 65. Kf5xe5, Pd6-f7f 66. Ke5-f4, Pf7-d8; 67. Pe3-f5f, Ke7- f8; 68. g5-g6!, Pd8xe6; 69. d5xe6, a5-a4; 70. Kf4-e5!, zwart geeft het op. Tegen de .dreiging 71. e7f, Ke8; 72. g7! is geen kruid gewassen nu Ld5 is verhinderd. De stand is thans: 1. Botwinnik, 5 pnt; 2 en 3. Rcshevsky en Keres, 4 pnt; 4. Smyslov, 4 pnt. (uit 8 par tijen); 5. dr. Euwe, 1 pnt. Donderdag vindt in de Haagse Dierentuin de laatste Nederlandse ronde plaats;" op het programma staan de partijen dr Euwe Reshevsky en Botwinnik—Keres. Smyslov is in dezo laatste ronde vrij. Chr. Vlagsma. Ncd. Herv. kerk. Beroepen te Fijnaart M. H. Geert- sema. voorg. Herv. Evang. te Naald wijk te Herwijnen J. J. Trouw, cand. te Zuid-Beijerland. Bedankt voor Delfstrahuizen H. Postma te Angerlo voor Terneu- zen G. C. Tromp te Duivendrecht. Gcref. kerken. Beroepen te Stadskanaal (vac. H. Zandbergen) A. H. Piersma te Anjum, te Winterswijk (vac. H. de Wit) W. Wijma te Gasselternij. veen. Bedankt voor Apeldoorn (5e pred. pl.) F. E. Hoekstra te Sassen- heim. Hedenavond HILVERSUM I: 19— Nws., 19.15 Jonge mensen en hun beroep. 19.30 Actueel geluid, 19.45 Rcgeringuit- zending, 20.— Nws., 20.15 Kamer koor, 21.15 Waar wordt U verzorgd als U ziek bent?, 21.30 Familie competitie, 22.Met band en plaat, 2215 De vaart der Volken, 22.30 Nws., 22.45 Avondoverdenking, 23.— Strijkkwartet, 23.30—24.— Slotaccoord. HILVERSUM II: 19.00 Het klok je van zeven, 19.05 Wat doen de I R O en de W.F.N.U.A 19.15 Zang, 19.30 Volksmuzickschool, 20.Nws. 20.05 De Brusselse Jaarbeurs, 20.15 Omroeporkest, 21.15 „In de Dop" (Hoorspel), 22.25 De Speeldoos, 22.45 Rondom het Zuiderzeevraag- stuk, 23.— Nws., 23.15—24.— Strijk orkest. Morgen HILVERSUM I: 7.— Nws., 7.15 Ochtendgymnastiek, 7.30 Orgelbe speling, 8— Nws., 8.30 FJianosoli, 9.15 Ziekenbezoek, 9.30 Werken van oude meesters, 10.15 Morgendienst, 10.45 Inleiding Mattheus passion, 11.Passiemuziek, 12.30 Oude sona tes. 13.— Nws., 13.15 Orgelplaten, 13.30 De donkere Hemelpoort, 14. Passiemuziek, 16.— Voordracht, 16.20 Ensemble „Euphonia", 17. Van oude cn nieuwe schrijvers, 17.30 Orgelconcert, 18.15 CWV-kwartier, 18.30 Ned Strijdkrachten HILVERSUM I: 19— Nws., 9.15 Geestelijke liederen, 19.30 Kerk dienst, 21.Stabat Mater, 21.45 Werken voor strijkorkest, 22.— Vragen aan voorbijgangers, 22.30 Strijkkwartet. 22.45 Avondoverden king, 23.— Nws., 23.15 Orkest-mu- ziek, 23.3024..Slotaccoord. HILVERSUM II: 7— Nws., 7.15 Muziek bij hpt ontbijt, 8.— Nws., 8.18 Operaprogramma, 8.50 Voor de Vrouw, 9.Symphonie-orkest, 9.30 Waterstanden, 9.35 Ondritsjek- kwartet, 10.Morgenwijding, 10.20 Mannenkoor, 10.30 In deze harde werkelijkheid, 10.45 Pianospel, 11. De oude Klokkenluider, 11,15 Or kestconcert 12.The Romancers, 12.30 Weerpraatje. 12 33 Sport. 12.38 Pianospel. 13.Nws., 13.15 Kamer orkest, 14.—Kookkunst, 14.20 Gr. muziek. 15.— Ons volk en zijn dichters. 15.20 Orgel en viool, 16 Orgelspel, 16.30 Dit is nou Aarden burg, 17.Zang cn orkest, 17.20 Wij en de muziek. 18.Nws., 18.15 Accordeonorkest, 18.40 Jan Cordu- wener. HILVERSUM II: 19— Denk om de bocht, 19.15 Reg. uitzend., 19.30 Avondmaalsdienst, 21.Men vraagt en wij draaien, 21.30 Paul Godwin Trio, 22.Buitenlands weekover zicht door Dr. C D. J. Brandt. 22.15 Swing and Sweet, 22.40 „Vandaag", 22.45 Avondwijding, 23.Nws., 23.1524.Vrijdagavondconcert. ZATERDAG 27 MAART 1948 Ochtend- cn Middagprogramma HILVERSUM I- 7— Nws.. 7 15 Ochtendgymnastiek, 7.30 Aria's uit The Messiah. 8— Nws.. 8.15 Fluit en clavccimbcl. 9.45 Cello en piano, 10.— Klein Kleutertje, 10.15 Gr. muziek, 11.De Zonnebloem. 11.45 Pascal-Kwartet, 12.03 Alleluja uit de Messias, 12.06 Tenor cn orgel, 12.30 Weerpraatje, 12.33 Lunchcon cert, 12,55 Zonnewijzer, 13Reg. uitzend., 13.30 Lunchconcert, 13.50 Film en toneel. 14.10 The Ink Spots, 14.20 Engelse les, 15.15 Concert der jongeren. 15.45 Kiosk, 16.Gr. muziek, 16.20 Blindencongres, 16.30 De schoonheid van het Gregoriaans, 17.De Wigwam, 18.Pianoduo, 18.15 Journalistiek weekoverzicht. 18 30 Regeringsuitzending HILVERSUM II. 7— Nws., 7.15 Victor Silvester, 3— Nws., 8.13 Morgenklanken, 9.30 Waterstanden, 9.35 The Kentucky Minstrels, 10. Morgenwijding, 10.20 Radio-feuil leton. 10.35 Constant van den Els- houdt (Tenor), 11.Voor de ar beiders. 12.Bekende orkestwer ken, 12 30 Weerpraatje, 12.33 „Vin- centino", 13— Nws, 13.20 Malando, 14Als een bonte vogelvlucht, 14.15 Stafmuziekcorps. 15.00 Ron dom het Paasfeest. 15.15 Gr. mu ziek. 16.De socialistische partijen en het plan Marshall, 16.15 Binnen zonder kloppen, 16.45 Artistieke taalkaart. 17.05 Het N,V.V„ 17.15 Volksconcert. 18.15 Sport, 18.30 Om en nabij de twintig.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3