tot grootheid verhief De kunst van het restaureren Langs de wegen der kunst Jaarbeurs komt juist dat tekort wat zij heeft Runderhorzelvlieg tast veestapel aan Dèr Mouw: een der weinigendie tijdens zijn leven roem oogstte Toch... bijna nog te laat gekomen K.J Amsterdam krijgt nieuw theater Hebben wij het zwaarder bij onze arbeid dan een jaar geleden? Amerikaanse prijzen voor films en acteurs Veertig procent der dieren lijdt aan deze kwaal Vast openluchttheater in Maastricht? ';4 Donderdag 25 Maart 1943 De volledigheid is de beminde van de historicus, vaak de vijandin van de literatuurliefhebber. Deze tweezijdigheid openbaart zij immers, wanneer er „Verzamèlde Werken" verschijnen, hartverscheurend voor wie van literatuur houdt èn tevens geboeid wordt door haar geschie denis. „Verzamelde Werken" bevatten alles, het sterke en het zwakke, dat, wat de maker weinig-critisch met afkeurde, maar ook dat. wat hij tijdens zijn leven verwierp, in zijn lade liggen liet. Onbarmhartig kun- men deze Werken zijn, die met zoveel liefde werden verzorgd. Maar ook, als het om de waarlijk belangrijke schrijvers en dichters gaat, bevatten zij zo veel wat waarde heeft en houdt, dat hun uitgave er door gerechtvaardigd wordt. Dit is thans het geval met de publicatie van de Verzamelde Werken van Johan Andreas Dèr Mouw. waar van twee delen (poëzie) zijn verschenen. Dèr Mouw werd reeds tijdens zijn leven (1862—1919) als een be langrijk dichter beschouwd. Met „reeds" bedoel ik niet, dat ditmaal de roem eens op tijd kwam. Nee, ditmaal kwam de dichter bijna te laat. Hij was al zowat 50 jaar toen hij verzen begon te maken, na een lange periode van ernstige en veel zijdige wetenschappelijke studie. Hij heeft nog beleefd, dat een aan tal in tijdschriften werd afgedrukt; de uitgave in twee bundels ge schiedde echter kort na zijn dood. Ze weken af van de traditie. Dèr Mouw schreef wat men gewoonlijk wijsgerige poëzie noemt. En inder daad is er soms verwantschap met Verwey, die hetzelfde deed, en met Henriëtte Roland Holst uit haar begintijd. Er is natuurlijk ook veel verwantschap met de poëzie van de Tachtigers. Dèr Mouw kan de woorden net zo brokkelig afknij- pn. in zo'n verkouden-neus-stijl als Verwey soms niet vreemd was. En evenals bij de jonge Henriette Ro land Hoist doen ontleende ab stracta nogal eens dienst als rijm woorden, die daardoor veel van hun functie verliezen. En in son netten personen sprekende te laten optreden, blijft een hachelijk, eigenlijk onaanvaardbare zaak. Maar Dèr Mouw bracht zijn eigen grootheid mee. Hij is in staat ge weest zijn gewonnen inzicht, dat alle wijsheid eenvoudig is, te ver werkelijken tot poëzie. Al zijn woorden over wijsheid zijn een voudige woorden in zijn beste ge dichten. En al zijn beelden zijn daarin eenvoudige beelden. Ik ge loof dat het aantal van zijn waar lijk goede gedichten kleiner is. dan zijn bewonderaars menen. Want Dèr Mouw bezat niet van nature de eenvoud der grootheid, die het kenmerk is van znn wereldleer, die al wat leeit opvat als de verschij ningsvormen, als de zelf-openba- ringen en zelf-vermommingen van het Ene, en dus het kleinste e - grootste gelijkelijk waardeert en aandacht schenkt. Het heelal is bij hem dikwijls te vol van de luid ruchtige muziek van Wagner, tè zeer het schitterende staatsiekleed van kostbare stof, bezaaid met ju welen. Zijn cosmisch wereldbesef drukt hij graag in zulke beelden uit, waardoor zijn gedichten tot grote spektakels worden. Maar Dèr Mouw verstond ook de kunst om panische schrik en panische vreug de, gigantische verlangens en heel al verbeeldingen in overeenstem ming te brengen met de grondtrek van zijn wereldvisie. Dan wordt het dagelijkse groot en is het grote ons zeer vertrouwd nabij. Dan is hij alle krachttermen te boven èn alle verkleinwoordjes. Dan schenkt de poëzie hem, wat, naar zijn getuige nis, de wetenschap hem lang ge weigerd had. Dan beweegt hij zich licht, als vanzelf, door de oneindige ruimten van zijn verbeeldingen. OnderwerpDe Mens Bizonder mooie gedichten schrijft hij ook. wanneer hij zich bezig houdt met de mens. vooral met de wording van de mens, zij het als Dc Dichter Johan Andreas Der Mouu> schreef zijn verzen onder de naam Adwaita ln het jaar- van zijn dood (1919) verscheen zijn eerste bundel Brahman l. In 1920 dc bundel Brahman II. Later nog: Na- gelaten Verzen. Thans geeft G. A. Van Oorschot, uitgever, Amster dam. de Verzamelde Werken uit. verzorgd door Victor Van Vries land. Het hier besproken werk omvat dl. 1 en dl. II. enkeling, het kind, zij het als soort. Tot zijn beste gedichten reken ik een aantal, dat deel uitmaakt van de afdelingen. Bevrjidtng en Her innering, welke staan in het eerste deel. Angsten en lusten van de primitieve mens in ons vormen het onderwerp van die gedichten in Bevrijding, terwijl prachtige ge dichten over zijn jeugd door Dèr Mouw zijn geschreven in Herinne ring. Daarentegen blijken vele ge dichten uit de groep Brahman's liefdefeest, waar men juist het centrum van het werk van deze bespiegelende dichter denkt te vin den, zich niet te handhaven. De natuur gaat er te dikwijls verloren door de overheersing van de attri buten der beeldspraak. En menig maal is het ons niet meer mogelijk hot gedetailleerde impressionp'sme te waarderen, dat in deze gedich ten aanwezig is van een dichter, wiens geest een dergelijke werk wijze eigenlijk verre zou moeten liggen. Net dertig jaren... Deze bezwaren krijgen echter niet de overhand op onze bewon dering voor het werk van Dèr Mouw. Dat werk wint het nog. Deze, zéér goed verzorgde, uitgave overtuigt en verzoent met de „Ver zamelde Werken". Het is inder daad zo, als de dichter heeft ge weten: nu bijna dertig jaren na zijn dood zijn werken een defini tieve publicatie krijgen, beseffen wij de waarheid van zijn woorden, eens geschreven na een crematie: Als langs het zigzagpad. de helling op. Dc doode triomfantlijk wordt gedragen. Dan waait Choraal met plotselinge vlagen Uit 't crematorium, wachtend op de top. Ze gaan terug. Alleen nu. En de klap Van eigen hartslag schijnt hen aan te klagen: Zij zien de zonnu morgen hoeveel dagen! Hoor! Weer 't Choraal! - Hem lossen vlammen op, Heeft mij. triomfantelijk hooggeheven. Hun liefde weggebracht langs hellend leven Naar Brahman's heilig Crematorium. Dan zal 't hun zijn. of ze uit mijn verzen hoorden. Als uit ver. open kerkportaal akkoorden Van een verwaaiend oratorium. J. C. Brandt Corstius. Waar eens het „Collége dramati- que et Tragique" in de genoot schapsschouwburg aan de Erwten- markt te Amsterdam, sedert 1788 zijn voorstellingen gaf voor een klein select publiek, wordt Zaterdag a.s. een nieuw theater geopend, dat de naam „De Kleine Komedie" zal voeren. Op die plaats aan de Am- stel stonden reeds in de 16c eeuw twee patriciërshuizen. Met behoud van de gevel, die op de lijst van Monumentenzorg voorkomt, is het hele gebouw afgebroken en wat thans binnen oen jaar tijd is verre zen. is een volkomen nieuw theater, dat aan" ongeveer 600 personen een plaats biedt. In het trappenhuis is een groot medaillon aangebracht van Louis Bouwmeester als „Shy- lock". Het toneel; dat een proscenium heeft, bezit een fikse hoogte (17 meter) waardoor iedere decorwis seling mogelijk wordt. Het voet licht is ingebouwd, zodat men de acteurs ten voeten uit kan zien. Al le rangen hebben beklede stoelen cn de beide balcons hebben een eigen vestiaire. In het theater zijn drie koffiekamers, terwijl dc artis- ten over een eigen foyer beschik ken. Ook voor opera-opvoeringen bestaat gelegenheid: voor het to neel kan een deel van de vloer weg zakken, zodat een orkestbak ont- st.aat voor 30 musici. Het nieuwe theater wordt ge opend met de galapremière van ..Miranda", toneelstuk van Peter Blackmore. die persoonlijk bii de opvoering aanwezig zal zijn. In de hoofdrol treedt Lilly PerinBouw meester. echtgenote van de direc teur op Op de avond van Eerste Paasdag speelt het Nederlands To neel de première van „Drie dozijn rode rozen" door Aldo de Benedetti met Annie van Ees in de hoofdrol. Op 3 April a.s. voert het gezel schap van Cor van der Lugt Mel- sert in „De Kleine Comedie" de 100ste voorstelling van „Schipper naast God" van Jan de Hartog op. Prins type van de aestheet In A p o 11 o, dat in een wat klei ner formaat verschijnt, waardoor de omvang iets groter is geworden en waarin voorts ruimte wordt ge wonnen door voor enkele bijdragen een kleinere letter te gebruiken, wordt een blik geworpen in het hei ligdom van de restaurateur. Aan leiding daartoe was een tentoon stelling. welke door de directie van de Florentijnse musea werd inge richt. nu het vraagstuk van de res tauratie actueler is dan ooit. „Op die wijze kon men kennis nemen noe moeilijk cn hoe nauwkeurig dat werk is en hoe eindeloos veel ge duld liet vereist en ook met welk een groot gevoel voor verantwoor delijkheid dit wordt uitgevoerd, a. h. w. met een religieuze toewijding aan het kunstwerk." De goede res taurateur. zo wordt in het artikel betoogd, gebruikt vernisverven op een dunne laag die alleen maar uit vernis bestaat, zodat men die altijd weer. nu of over enige ,eeuwen. ge makkelijk en zonder gevaar kan verwijderen. Een groot aantal foto's geeft een interessant en duidelijk beeld van de wijze, waarop schilde rijen in de loop van de eeuwen kun nen worden gewijzigd door over schildering. Dit gebeurde niet één keer. maar vaak meer dan eens. Ooit van de wijze van schoonmaken wordt een overzicht gegeven. Een volgend nummer geeft, be halve literaire bijdragen van Jan Hanlo. Roest Crollius en Gcrrit Achterberg, een artikel over Felice Casorati van Michelangelo Masciot- ta. In de schilderkunst van Caso rati vormt een strenge schoonheid het hoogtepunt. „Ziin vrouwen en zijn onderwerpen, hoe ^ok ge plaatst en samengesteld, vinden in het eigen licht van de materie hun oorsprong en hun uiteindelijke vormgeving. In al zijn schilderijen leeft een voortdurend zoeken naar het „luministisch" evenwicht. Bij Casorati wordt iedere kleur, ook OPINIE-ONDERZOEK Wij Nederlanders willen alle maal erg graag, dat ons land er weer „bovenop" komt. Daar voor zullen wij allen, zonder uitzondering, hard moeten wer ken. Dit is ons al dikwijls door leidinggevende instanties van overheid en bedrijfsleven voor gehouden. Het publiek zelf is van oordeel, dat de eigen prestatie nog zo slecht niet is maar dat de anderen het er bij laten zitten (Zo bleek vorig iaar in een peiling van het NI.P.O. dat 72% van het publiek van oor deel was. dat zij zelf oven hard of harder dan voor de oorlog werkten, maar 69% van ditzelfde publiek meende, dat de meeste mensen he lemaal niet hard werkten) Ditmaal heeft het N I P.O. na gegaan. hoe de mensen over hun werk denken ten opzichte van een jaar geleden. Aan een groot aantal personen, tezamen een getrouwe afspiegeling vormend van het Ne derlandse volk. stelde het Gallup- instituut de volgende vraag „Moet U (Uw man) op het ogen blik in Uw baan. Uw werkkring harder, minder hard of even hard werken als een jaar geleden?" Het resultaat was: Moeten even hard werken 45% Moet harder werken 36% Moet minder hard werken 5% Geen mening 14% Volgens eigen opvatting werkt 45% niet harder dan een jaar ge leden. Daarnaast meent ruim een derde dat zij harder moeten werken dan een jaar geleden: 5% daaren- Nieuwe plannen brengen geen overdaad aan ruimte Vele deelnemers worden afgewezen Nu de nieuwe bouwplannen van de Jaarbeurs zijn gepubli ceerd is het van belang dat men zich nog eens realiseert, dat de - Jaarbeurs precies evenveel ruim te tekort komt als waarover ze nu beschikt, om precies te zijn beschikt men over 52,8% van het benodigde. Uitbreiding voor de deelnemers is niet mogelijk, nieuwe deelnemers kunnen geen ruimte krijgen en een reorgani- satie van de beurs zodat deze van groter betekenis wordt is niet uit te voeren. Het vormen van nieu we groeperingen die van belang zijn is al evenmin mogelijk. Ook is het onmogelijk om aan de aanvragen uit het buitenland te voldoen, zodat de agenten buiten onze grenzen voor de moeilijke taak staan wel bezoekers te trek ken, maar de deelnemers thuis te laten. Bedenkt men daarbij dat de eco nomische betrekkingen met Duits land op het ogenblik op de beurs volkomen ontbreken dan wordt het duidelijk, dat er voor deze buiten landse firma's geen plaats zal zijn wanneer die betrekkingen weer worden hersteld. En het is toch van groot belang dat de Nederlandse koper die belang heeft bij het Duitse fabrikaat hiér terecht kan en niet zijn toevlucht hoeft te zoe ken bij exportbeurzen in Duitsland. tegen hoeft zich niet zo in te span nen als een iaar terug. Samenvat tend bliikt, dat het publiek meent, dat men even hard of harder moet werken op het ogenblik dan een iaar geleden Hierover ziin het de verschillende beroepen in het algemeen wel eens, al ziin er verschillen op te merken Wij geven hieronder de opvattin- .Werk maar, de vreugde komt vanzelf." Goethe. DE FRANSE REGERING WIL op effectieve wijze de eigen film industrie steunen door middel van een toeslag van 5 francs op de prijs der jülaatsen voor de eerste drie jaar. DE ENGELSE FILMINDUSTRIE gaat een rolprent maken, getitell: ..Broken Journev" die het drama van de Dakota in beeld brengt, die einde 1916 in de Alpen verongeluk te. DE KONINKLIJKE ACADEMIE te Brussel heeft als leden van de sectie Schone Kunsten gekozen cie Franse schilders Henri Matisse, Maurice Brianchon en Dunover de Ségonzac, LAURENCE OLIVIER HEEFT de geruchten tegengesproken, dat hij in een biographische Shakespea- re-film zou gaan optreden. De ac teur heeft iuist te Londen de op namen voor de film „Hamlet" be ëindigd. BINNENKORT ZAL IN HET Theatre Antoine te Parijs een stuk van Sartre worden opgevoerd, dat oorspronkelijk de titel droeg „Les Mains Sales". Daar Sartre onder dezelfde naam een filmscenario heeft geschreven, dat de kwestie der collaboratie behandelt, besloot de schrijver zijn toneelstuk, dat zich met een geheel andere materie bezig houdt, om te dopen. Het heet thans „Crime Passionnel". DE PARIJSE AVANT-GARDE toneelgroep „Les Compagnons de l'Arche" zal ons land bezoeken. Het gezelschap komt een reeks opvoe ringen geven van „La colline de la vie", een drama van Max Zweig. Voorstellingen hebben plaats in Amsterdam (31 Maart en 1 April in het Minervapaviljoen), in Hil versum op 30 Maart ln Gooiland, in Den Haag op 4 April. Het stuk is omstreeks 1925 geschreven en speelt in het Palestina van 1921. EEN HEVIGE TORNADO heeft in Amerika duizenden huizen ver nietigd. Vijf en veertig personen werden hierbij gedood en velen ge wond. Man en vrouw zoeken in de overgebleven ruïne of er nog wat van hun bezittingen over is. wanneer zii donkerder wordt in de schaduw, tot een hevigheid van licht opgezweept, welke hij zoekt in het zuivere pigment van de kleur en in meer sobere kleurenmengsels. Ook hier weer veel illustraties. In de kroniek bespreekt F. van Thie- nen o.a. de verdiensten van A. M. Hammacher. HET WERK VAN PRINS Wie las in ziin schoolbloemlezing niet „De Bruid" van Jan Prins en andere verzen uit Tochten en Getij den? Daarna kwamen andere lite raire figuren. Het wezen der poëzie werd overdacht en zoals A. Mar- ja in Ad Interim opmerkt „Forum" geabsorbeerd, de Vent te gen de Vorm afgewogen, de proble matiek van het „nihilisme" aan den lijve gevoeld, een totale oorlog mee gemaakt. maar dan na al deze er varingen. welke resulteren in de levenshouding van de „op ziin laat ste bestaansmogelijkheid terugge dreven", mens. die zichzelf in een absurde wereld moet rechtvaardi gen. wordt opeens de dichter van Tochten en Getijden weer ontmoet en heeft men te erkennen dat de sfeer waaruit hij ziin oeuvre crc- eerde even goed een vormend aan deel hééft gehad aan wat men is. en wat men nog worden zal. een sfeer die men pleegt samen te vat ten met woorden als „nuchter, waakzaam en vroom", maar die. zo als Cola Debrot terecht opmerkte, iuist in figuren als Multatuli. A. Roland Holst. Slauerhoff. Ter Braak en Du Perron de door Don kersloot verwaarloosde „tegenme- lodie" gevonden heeft. Deze tegen- melodie zoekt men tevergeefs in het werk van Prins, dat in ziin bes te momenten, naar de vorm. de sublieme eenvoud van een J. C. Bloem nabijkomt, omdat deze dich ter het tvpc was van de „aestheet" en van de in zeer ruime zin geno men „epicurist", d.w.z. van een man die er op uit is het leven genietend te beschouwen en beschouwend te genieten. Dc poëzie van Prins is enkel kunst. Dat oordeel houdt een lofprijzing en een vonnis in. Een vonnis, omdat men zich gedwongen ziet een keuze te maken op grond van principia welke niet meer bin nen de aesthctische sfeer gelegen zijn, maar die deel uitmaken van het existentieel-menselijke. En al dus handelende is men niet meer genegen zich voldaan te tonen met het levenswerk van een dichter, waarin juist de gesignaleerde „te gen-melodie" op een bijna opzette lijke wij'ze is geweerd! Het nummer bevat poëzie van Hendrik de Vries en Riek de Vries- Van der Zee. Max Dendermonde. Bertus Aafies en M. Mok. en proza van Ferd. Langen en Jac. van Hat- tum. WAAR INVLOEDSSFEREN ELKAAR RAKEN I'-.." - .1 Vrijstaat Triest Gren» vtjn 1939 Creni von 19 A6 CABTQ-/;g30l Flohr klaagt over de rook De Sovjet-schaakexpert Flohr, die voor verscheidene Moskouse bladen het verslag van het schaak- tournooi in Den Haag verzorgt, heeft in Komsomol Prawda ge klaagd over „de overdreven ta baksrook" in de grote zaal van de dierentuin. Flohr schreef, dat de atmospheer door de sigarenrook, de koffie, het bier en de andere verversingen meer op een café dan op de plaats van een ernstige schaakwedstrijd leek. Komsomol Prawda drukte een plaat af getiteld „Rookveldslag" waarop men de schaakspelers om huld door tabaksrook zag. Flohr vertelde dat ai)* spelers met uitzondering van Reshevsky last hebben van de rook. gen weer van twee groepen, die de aandacht trekken. Zelfstandigen Arbeiders Moet harder werken 47% 35% Moet even hard werken 33% 49% Moet minder hard werken 6% 7% Geen oordeel 14% 9% De zelfstandigen verklaren »lat zii op het ogenblik veel harder moe ten werken dan een jaar geleden. Bii de arbeiders daarentegen is het meest voorkomende antwoord nog „moet even hard werken dan een jaar geleden." Bovendien moet men er re kening mee houden, dat in de samenwerking die Nederland met de Beneluxlanden heeft, ruimte zal moeten worden ge reserveerd voor België en Lu xemburg. Ook hiervoor ont breekt op het ogenblik de ruimte. Wat aan België ter be schikking kan worden gesteld bedraagt 800 m2, het minimum dat door België gevraagd was bedroeg 2000 m2. Wanneer de in het verdrag van Brussel genoemde economische sa menwerking in dadeq, kan worden omgezet, liggen er voor Nederland goede kansen en dan is vooral de situatie van Utrecht door de cen trale ligging zeer gunstig. Als wij te laat zijn hoeven we er niet aan te twijfelen, dat Brussel zich van deze kansen zal meester maken. Er is derhalve wel degelijk periculum in mora. Wanneer de thans ontworpen uitbreiding tot stand komt, dan heeft men juist datgene ver kregen wat voor de toekomst een dringende noodzakelijk heid is. En er is alle aanleiding om te verwachten, dat dit geen teveel zal zijn, maar bij een verdere ontwikkeling van de Jaarbeurs een te weinig. Wil de export-bevorderende func tie worden versterkt, dan zal het Jaarbeursbeeld zo aantrekkelijk mogelijk moeten zijn. „Gentleman's Agreement", met Gregory Peck, is Zaterdagavond door de „Motion Picture Academy" in Hollvwood tot de beste film van 3 947 uitgeroepen. De film kreeg de zo vurig begeerde „Oscar"-onder- scheiding en Elia Kazan werd uit geroepen tot de beste regisseur. Ronald Colman kreeg een „Os car" als de beste acteur, voor ziin rol in „A Double Life" de bekro ning van een 25-jarige filmcarrière. Loretta Young werd uitgeroepen tot de beste actrice en kreeg de „Oscar" voor haar rol als Zweeds boerenmeisje in „The Farmer's Daughter". De „Oscar" voor de beste bijrol werd toegekend aan de Engelsman Edmund Gwenn voor zijn spel als Kris Kringle, het Kerstmannetje in het warenhuis in „The Miracle on 34th Street" en aan Celeste Holm voor haar rol in „Gentleman's Agreement". De Britse film „Great Expecta tion" kreeg 'n onderscheiding voor de beste fotografie. Een speciale onderscheiding werd toegekend aan de Italiaanse film „Sciuscia" (De Schoenpoetsertjes). De „Oscar" voor het meest oor spronkelijke filmverhaal werd uit gereikt aan „Miracle on 34th Street", geschreven door Valentine Davies. „Tweetie Pie" van Warner Brothers werd gekozen als de beste tekenfilm. Ook John Brvan en Al fred Junge werden onderscheiden voor hun artistieke leiding. Esperanto in de wetenschap Om een beter contact tussen de leden mogelijk te maken is het Bureau voor Toepassing van Espe ranto in de Wetenschap omgezet in de Ned. Vereniging, voor Toepas sing van Esperanto in de Weten schap. Het doel is de toepassing van Esperanto in wetenschappelij ke kringen te bevorderen door pro paganda onder intellectuelen en studenten, uitgave van brochures, actie bij redacties van wetenschap pelijke bladen, vertaling en correc tie van Esperé.nto-résumé's, samen stelling van speciale terminolo gieën, documentatie aangaande de toepassing van Esperanto in de wetenschap enz. Het dag. bestuur is als volgt sa mengesteld: dr. H. A. A. v. cl. Lek, voorzitter; drs. G. F. Makkink, Eekhoornlaan 10, Bennekom, secre taris; ir. M. J. de Lange, postrek. 40091 Hengelo, penningmeester., terwijl een zevental vooraanstaan de hoogleraren zich bereid heeft verklaard zitting te nemen in een Raad van Advies. De vereniging is aangesloten bij de Internacia Scienca Asocio Es- perantista, die binnenkort de uit gave van het vooroorlogse orgaan „Scienca Revuo" zal hervatten. Ontziet elkanders taal en gevoeligheden Nog steeds bestaat in België de taalkwestie met haar gevoelige en overgevoelige zenuwkanten De Nieuwe Gids wijst er telkens op, ook weer in een van de jongste nummers onder de kopjes: „De ^Fransman sprak Nederlands" en "^De Nederlander sprak Frans". Onder het eerste kopje wordt vermeld, dat de Franse ambassa deur in België, de heer De Haute, clocque, bij een bezoek aan Ant werpen op een tafelrede van bur gemeester Crauybecke in het Ne derlands heeft geantwoord. Dit wordt in ambassadeur De Haute- clocque geprezen, trouwens alle Antwerpenaren waren er mede in hun nopjes. Maar nu de „tegenhanger": „onze stambroeders uit het Noorden lij den nog steeds aan dc Fronso griep", schrijft het blad, „want een hunner ingenieurs houdt in de Vlaamse steden een, overigens voor, treffelijke, lezing in het Frans, daarbij de gemeenschappelijke taal, het Nederlands, negérend. Wanneer zullen de Nederlanders het einde lijk toch eens begrijpen?" Deze vragende klacht moet ont houden worden, vooral nu het reis- seizoen weer is begonnen. De Vla mingen hebben er recht op in goed Nederlands beschaafd te worden aangesproken: zij zijn gevoelig op dat punt Tot goede vriendschaps manieren behoort o m. dat men el, kanders gevoeligheden ontziet. De Parijse beurs moet sluiten wegens een algemene staking van het personeel. Ook de goud- en valutamarkt ligt stil. De runderhorzelbestrijding in Nederland bestaat al sinds jaren. Reeds in 1926 werd een speciale horzelcommissie in het leven geroepen, die ten doel had propaganda te voeren voor de bestrijding van de runderhorzel vlieg. Sedert 1942 is een besluit van kracht, waarbij de veehouders o.m. verplicht worden jaarlijks vóór 1 Juni laven van horzelvlicgen te doden. Krachtige bestrijding in ^6le- die in 1947 in ie tweede kwartaal De schade, die de horzelvlieg onder het vee kan aanrichten, is zeer groot. De larven van de run derhorzel dringen direct of indirect in de huid van het rund, waar zij vernietigend werk verrichten. Na verloop van tijd vertonen zich op de huid horzelbulten, welke bij ernstige aantasting over het gehele rugvlak en aan weerszijden op de ribvlakten voorkomen. Bij een con- De NCWB opent het wandelseizoen Ter opening van het wandelsei- 1 zoen organiseert de N.C.W.B. op Maandag 29 Maart a.s. (Tweede Paasdag) een Nationale Bonds- wandeltocht te Soest over afstan den van 25 en 15 k.m. Deze tocht wordt verzorgd door de Chr. Oran je Jeugdvereniging „Oranje Gar de" Vendel Soest. Een uitgezocht parcours in de prachtige omgeving van Soest waarborgt voor de wandelsport- liefhebbers een unieke wandeldag. m. vrije slag presteerde 16 sec. Dit is dc veel besproken Jan Stender. de gees telijke vader van Nel van Vliet met zijn nieuwe jonge zwemster ren. die veel voor de toekomst beloven en waar mede hij trouw in het Hilversumse zwembad traint. Zittend de 15- jarige Diny van Ekris, die on langs bewees, zwemmer sbloed van wereldklasse te hebben, daar zij de 100 m. rug slag deed in een tijd van 1.16,2. Tony Hom (r.) eveneens 15 jaar zwom de 100 m. schoolslag ortho dox in de unieke tijd van 1.22.S. De kleinste, de 13-jarige Geertje Wielen, kan ook best meekomen, daar zij de 100 provincie Utrecht werd gehouden, werden pinken aangetroffen met plm. 150 bulten. Dit parasitair lijden beperkt zich niet tot de huid. ook de ge zondheid van het dier wordt ern stig geschokt, hetgeen o.a. tot uiting komt in een sterk verminderde melkgift. Gezien de toenemende omvang van de plaag heeft de Pro vinciale Gezondheidsdienst verle den jaar in de provincie Utrecht een intensieve bestrijding georgani seerd van de runderhorzel, waarbij de behandeling van het vee door de veehouder zelf wordt uitgevoerd. Het resultaat was, dat bij de eerste rondgang 31.716 pinken en vaarzen benevens een onbekend aantal oudere dieren behandeld werden, verdeeld over 4170 veehouders. Bij de tweede rondgang werden in to taal 34.813 jongere en een onbekend aantal oudere dieren behandeld, verdeeld over 4545 veehouders. In totaal werden in deze provincie 495 veehouders gecontroleerd. Bij 120 hunner was onder de veestapel de horzel voldonede bestreden, terwijl 375 werden gedwongen alsnog aan de bestrijding deel te nemen. Goed voorbeeld Daar onze veestapel momenteel voor plm. 40 pCt. door runderhor zel is aangetast, zal dit jaar in ge heel Nederland de bestrijding ter hand worden genomen met hetgeen in de provincie Utrecht is gepres teerd als voorbeeld Thans zijn er besprekingen gaan de teneinde te komen tot de instel ling van een commissie ter onder steuning van deze bestrijding. In deze commissie zullen o.a. zitting nemen de heren dr. E. J. A. A. Quadvlieg. wnd.-directeur van de Veeartsenijkundige Dienst en H. Venema, adjunct-drecteur van ge noemde dienst Een eerste taak voor deze com missie bestaat uit het verkrijgen van financiële middelen voor de bestrijding. Dc Vakgroep Leder industrie heeft hiermede reeds een begin gemaakt. Elke leder fabrikant zal voor elke inlandse huid een bedrag van 5 cent af dragen voor de horzelbestrijding. De opbrengst van deze actie _wordt geschat op f20.000. Wil deze actie slagen, dan zullen alle belanghebbenden de bestrijding krachtdadig en in goed overleg moeten uitvoeren. De bestrijding kan geschieden in georganiseerd ver band waarbij de Gezondheidsdienst dan coördinerend optreedt. De op zet voor dit jaar beoogt een behan deling in drie keer: le Pinken en vaarzen op stal in de maand April; 2e Pinken en vaarzen in de weide in de maand Mei: 3e. melkvaarzen in de weide, in de 2e helft van Mei of eerste week van Juni. Streng toezicht Nu weer voldoende bestrijdings middelen beschikbaar zijn, zal de Veeartsenijkundige Dienst op het naleven van de voorschriften nauw lettend toezien. Voor een goede bestrijding is nodig, dat eenvoudige en niet te veel tijd vragende middelen worden toegepast, zoals rotenonhoudende vloeistoffen. Deze middelen zijn ge makkelijk en eenvoudig te han teren. Met het voorbeeld van Denemar ken voor ogen, waar nog slechts 3 pCt. van de veestapel is aangetast door de runderhorzel, zal ook de 'Nederlandse veestapel na een krachtdadige bestrijding van de runderhorzel binnen enkele jaren van deze plaag zijn te verlossen. Op initiatief van het Heiligdoms vaart-comité te Maastricht, dat dit iaar de zcvenjaarliikse plechtighe den wederom gaat organiseren, is een plan gemaakt om het Henric van Veldekenplein, een intieme open ruimte achter de St. Servaas- en de St. Janskerk in te richten tot een openluchttheater. Het college van B. en W. heeft zich in principe met de plannen ver enigd en in de volgende raadsver gadering. begin April, zullen aan de raad daaromtrent voorstellen wórden gedaan. Men berekent, dat er plaats zal zijn voor ongeveer 3000 personen. Gaan de plannen door. dan zou nog deze zomer het theater gereed ko men voor de vertoning van een openluchtspel ter gelegenheid van de Heiligdomsvaarten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4