HEREN TWEED JASSEN Wonderwit BRANDPUNT BRANDPUNTEN Napoleon wilde Austerlitz tot reuzenstad maken Modelslagerij ,,DE KEI'5 biedt U vlees Adverteer Waterputten geven geen aanwijzing COMPLOT OP BIAK Levert oude tubes in! Liften voor kader verboden! Krijgsraad acht NVKL niet militair Ad vertentiën Wilt U iets fijns voor de Paasdagen VolopVetRund-Varkens-eRLamsvlees KLASHORST, Arnhemseweg 48. GEWAARDEERD DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Uöeoploeaingfe) $enaamt$ van het Paasbeest DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Schooltas Van Maanen 's lederhandel Uw brandpunt Voor dé Pasen Plastic Eierlepeltjes EIERSNIJDERS 2.21 POULEIJN Wat een man toekomt! Thans is het een buurtschap, waar men tevergeefs naar 't franse kamp zoekt Er is veel over Austerlitz en zijn befaamde Pyramide geschreven, doch over één essentiële vraag is tot heden een mysterieus waas blijven hangen. Niemand zelfs historische experts niet is in staat, precies aan te duiden, waar het Franse kamp van Napoleon precies heeft gelegen, want men heeft nooit resten van betekenis kunnen ontdekken. Sommigen menen, dat het aah de overzijde van de Woudenbergsoweg, dus m het Zeistcr bos gelegen heeft, welk terrein nog „Napoleonbos" genoemd wordt. Oude inwoners van de buurtschap spreken van de rech ter zijde van de Postweg; dus dit betreft Austerlitz zelf. Generaal Marmont moet ergens achter de duinen een eigen amphitheater voor de soldaten gehad hebben, doch positieve aanwijzingen omtrent de plaats zijn nooit gevonden. De waterputten, die een belang rijke rol bij het tentenkamp speel den, schonen in het begin zeer be langrijk te zijn. Maar ze liggen zo ver uit elkaar de afstand van de put bij café' Oud-Londen tot bij de Pyramide bedraagt 5 km! dat deze hoogstens verwarring kunnen brengen. Veelal treft men bij dezo putten nog de drinkbakken aan, waar de Franse paarden zich aan het met emmers opgeschepte water te goed konden doen. Toen men voor ettelijke jaren een Franse kaart ontdekte, waarop de plaats van het kamp duidelijk stond aangegeven, nl achter do tegenwoordige Weidcweg (vroeger Linie) scheen alles opgelost. Maar deze feiten werden door deskundi gen weerlegd, zodat men nog steeds in het onzekere verkeert. De opgravingen bij de Pyramid© brachten een loden koker aan het licht, die men met hoopvolle ver wachtingen opende. Maar het zich in de buis bevindende document bleek sterk verteerd, terwijl hét Kruis van het Legioen van eer en een 20 Franse-stuk alleen als curio siteit beschouwd konden worden. Toen generaal Marmont in de voorzomer van 1801 de Frans- Bataafse armée op de Heide van Zeist samentrok (op dit vaag aan geduide terrein schijnt reeds in 1672 Lodewijk XIV een deel van zijn legers verzameld te hebben) liet Napoleon, die destijds in Ostende vertoefde, zijn veto horen. Maar Marmont trok zich hier niets van aan, daar hij dit het geschiktste terrein vond om de „invasie in En- feland" met houtvlotten voor te èreiden. Een buitengewoon natte zomer deed aan het moreel der troepen veel schade en de soldaten verbroederden zich met de inwoners, waaruit veel huwelijken voortkwa men. De namen Lamoré, de Sain enz. die men thans nog in Auster litz aantreft, wijzen op Frans bloed. Toen Napoleon in 1805 de Driekei- zerslag bij het Moravische stadje Austerlitz won, liet hij de nog naamloze buurtschap aldus dopen, Het was zjjn wens, dat het tot een reuzenstad zou worden, doch het is niet verder gekomen dan een buurt schap, die bij Zeist ingelijfd werd... Zondag is op Biak, een der Schou ten-eilanden. bü Nieuw Guinea, een complot van Indonesische extre misten ontdekt. Nadat veertig per sonen waren gearresteerd, is op het eiland de staat van beleg afgekon digd. De toestand is nu rustig. Achteraf blijkt dat een aantal extremisten reeds drie weken lang aanslagen beraamde op militaire ob jecten. w.o. het radiostation, het po- litiekamp en het vliegveld. Zondag avond werden de commandanten van het vliegveld en van de politie gewaarschuwd, dat er in de nacht een aanval dreigde. Een sergeant- radiotelegrafist, die alleen thuis naar de radio luisterde werd ver moord maar verder zijp de plannen der extremisten niet volvoerd, want nog dezelfde avond konden verschillende arrestaties worden verricht Een inwoner van Austerlitz bij een der waterputten, die in het Zeis ter bos nog aan de Franse episode herinneren. Op de achtergrond ziet men een der drinkbakken, waaraan de paarden van Napoleon zich nog gelaafd hebben Het tekort aan lood in ons- land doet zich thans weer zo sterk ge voelen, dat de productie van arti kelen, welke in tubes worden af geleverd er ernstig door belem merd wordt Indertijd is bepaald, dat uitsluitend tegen inlevering van lege tubes volle mogen wor den afgeleverd. Men heeft deze maatregel genomen, om daardoor een jaarlijkse besparing van de loodaanvoer van 100.000 kg. te verkrijgen, hetgeen wil zeggen een besparing van 100.000 gulden in dollars. De ernst van de regeling kan uit dit cijfer duidelijk blijken. Vele leveranciers en vele consu menten hebben het met deze re geling niet te nauw genomen, van daar dat thans nogeens een krach tig beroep op alle partijen wordt gedaan om voor elke nieuwe tube een oude aan de industrie terug te geven, omdat anders de productie zeker zal vastlopen, (Van onze Haagse Redacteur) De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat officieren, adjudan ten, onder-officieren, vaandrigs en cornetten niet meer mogen liften. De normale vervoersmiddelen bie den thans zoveel gelegenheid om te reizen, dat het in strijd met de waardigheid en stand van de ge noemde groepen wordt beschouwd, indien zij thans nog liften. Een aantal officieren heeft na de bevrijding bij hun nieuwe uniform nog een khaki-rijbroek laten ma ken, die echter niet werd gebruikt voor diensten te paard. De rijbroe ken zijn thans door de minister uitgebannen. Degenen, die nog rijbroeken hebben, mogen ze af dragen tot het eind van dit jaar. Eerste DC.6 voor KLM vandaag binnen Het eerste voor de KLM bestem de DC-6 passagiersvliegtuig met accommandatie voor 36 passagiers, is Woensdagmiddag op het vliegveld Laguardia gestart. Het wordt be stuurd door Gezagvoerder Ronold F George. Donderdagochtend wordt het vliegtuig te Amsterdam /er- wacht. De lading bevat o.m. een grote Paastaart voor Koningin Wilhelmina, wier naam het vlieg tuig zal dragen. Nog vier DC-6 toe stellen zullen in April afgeleverd worden; twee andere in Mei. Geen Paas-krentenbrood De hoeveelheid in ons land aan wezige en nog te verwachten kren ten en roznnen laat niet toe. dat deze gedroogde zuidvruchten onder de Nederlandse bevolking worden gedistribueerd. Daarom zullen bak kers binnenkort een toewijzing krenten en rozijnen ontvangen ter verwerking in het brood. Door di. verse omstandigheden is het niet mogelijk deze voorgenomen distri butie aan bakkers zo tijdig uit te voeren, dat het publiek met de Paasdagen het traditionele kren tenbrood op de dis zal kunnen heb ben. Vermoedelijk zal omstreeks Pinksteren het krentenbrood in de winkels verschijnen. Woensdag heeft de Krijgsraad een Haagse verpleegster van het Nederlandse Verpleegsterskorps Landmacht (NVKL). die wegens desertie terecht stond, vrijgespro ken. In deze uitspraak heeft de raad zich o.m. laten leiden door de overweging, dat het korps niet kan worden beschouwd als een mili taire formatie, op grond van het feit. dat op een enkele uitzonde ring na, geen lid van dit korps een verbintenis heeft aangegaan vol gens model-verbandacte, zoals voorgeschreven bij de oprichtings beschikking NVKL, welke acte juist is voorgeschreven als wezen lijk element voor het maken van dit korps tot een militair korps. Tenslotte werd omtrent de vraag of de by het NVKL aangesloten verpleegsters niet toch als militai ren moeten worden beschouwd, omdat zij bepaalde militaire voor rechten genieten en uniform dra gen, overwogen, dat de overeen komst, welke zij met het rijk heb ben gesloten, alleen verplicht tot het verrichten van verpleegsters- werkzaamheden, maar niet tot het verrichten van doorlopende mili taire dienst cn juist dit is ook vol gens de memorie van toelichting op het betrokken wetsartikel van het wetboek van militair strafrecht het element om haar militair te doen zijn. Orakeltaal van Benesj? President Benesj zou hebben ge zegd, dat hij niet van plan was, de communistische politiek in Tsjecho- slowakije te bestrijden en dat hjj ook „de republiek niet zou verla ten". Dit is in Praag .meegedeeld door dr. Stiner, een communistische afgevaardigde op een vergadering van oud-strijders. Of Benesj met ..het verlaten van de republiek" het land of de regering heeft bedoeld kon niet worden nagegaan. De Franse regering heeft van de te Parys wonende Nederlandse schilder. Jos. Croin, die in de herfst van 1947 een expositie hield, welke grote belamrstelline- trok, een schil derij aangekocht. Dit doek stelt een landschap voor uit de banlieu van Parijs, waar de schilder telkens weer zijn Inspiratie vindt. IJSCOBOMMEN IN COST A RICA René Picado. minister van oorlog van Costa Rica. heeft gezegd, dat de luchtstrijdkrachten van de rege ring in hun strijd tegen de rebellen van lose Figueres bommen gebrui ken. die gemaakt zijn van met explosieven en ijzer schroot gevulde' blikjes voor consumptie-ijs. Picado zei: Wj gebruiken bom men van ca. 100 pond om de rebel len van figueres uiteen te drijven. Zij zijn zeer doeltreffend gebleken. Hij voegde eraan toe. dat de ijsco- bommen uit de deuropening van de Dakota, die boven de stellingen van de rebellen vloog, waren geworpen. Melkhezorpjn®; op de feestdagen Melkslijters en zuivelbedrijven, die zich bezig houden met de bezor ging van consumpliemelk zijn ver plicht op Goede Vrydag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag op de gebruikelnke wijze te bezorgen. Bij niet voldoen hieraan kunnen klachten worden ingediend bij het bedrijfschap voor zuivel, afdeling melkvoorziening, aldus een be kendmaking van het ministerie vati Landbouw, Visserij cn Voedselvoor ziening. GEREPATRIEERDEN GIT DUITSLAND PROTESTEREN De door Nederlandse gerepatri- eerden in Duitsland geleden schade zal met voor vergoeding in aan merking komen zo heeft „Den Haag" beslist Het Nederlands Verbond van ge- repatrieerden protesteert tegen dit besluit. Vooral de beslissingen dat reeds ontvangen voorschotten op de vorderingen moeten worden te rugbetaald heeft bij het Verbond kwaad bloed gezet. Het Verbond is van mening dat de schade der gerepatrieerden in Duitsland geleden (achterstallig loon e.d.) wel degelijk een bestand deel heeft gevormd bij de schade- bepaling in de geallieerde commis sie voor herstelbetaling in Duits land. Op Tweede Paasdag 's morgens om half elf organiseert het Ver. bond, district Rotterdam een pro- testmeeting in het Prinses Theater. Op 9 Mei volgt een meeting in het Harmonietheater. Möring. de centcrhalf van het Neder lands elftal, die Zondag j.l. in een wedstrijd tegen Wagentngen een been brak, ontvangt van vele zijden blijken van sympathie. Zo zond de voorzitter der K.N.V.B.. Karei Lotsy, een bloe menmand. Schapenvlees verdient meer aandacht De Nederlandse huisvrouw staat nog altijd enigszins sceptisch tegenover kot gebruik van schapenvlees. En toch verdient het meer aandacht. Schapen vlees is voedzaam en bij een juiste be reiding kan het een vergelijking met elke andere soort vlees doorstaan, be ter nog. door zijn pittige smaak, steekt het in sommige gevallen boven andere soorten uit! De Fransen cn Engelsen zijn grote liefhebbers van schapenvlees. Aan de Noord Franse zeekust worden zelfs speciale schapen voor de consumptie gefokt, die door liet grazen in de nabij heid van de zee. een hoeveelheid zout eten. waardoor hun vlees al van nature hartig is. De slagerijen worden in tegenstel ling tot voor dc oorlog, met grotere hoeveelheden schapenvlees bevoorraad. Het verdient daarom aanbeveling dc huisvrouwen op dit smakelijke gerecht te wijzen. Op dezelfde wijze gebraden als roastbccf. vormt lams- of schapen vlees een heerlijk vleesgerecht. Cotelet- tcn. als biefstuk gebakken, is wel een heel specifiek lamsgerecht. Gemarineer de lamsbout en lamsragout verhogen smaak en geur van het middagmaal. Nieuwe modellen Chique Dessins Uitgebreide collectie Bij GEUTJES vragen Bij GEUTJES slagen HEREN-, DAMES- en KINDERKLEDING LANGESTRAAT 77 - TELEFOON 5840 K.1'Utaofi/wrfl/f Bestrijdt Uw verkoudheid met Spato zalf en Spato neusdruppels. Afdoende! dan naar SLAGERIJ KLASHORST Volop verkrijgbaar GEKOOKTE HAM GEKRUIDE HAM JACHTWORST PLOCKWORST BACONSPEK ONTBIJTSPEK TONGENWORST BOTERHAMWORST GELD. KOOK WORST (iets fijns) Probeert U eens onze heerlijke LEVERWORST - BLOEDWORST EN HOOFDKAAS ZONDER BON Aanbevelend PLAATS EEN BRANDPUNT N.V SPAT UIA lOSSeR lOl HET MEEST Inderdaad worden de cadeaux uit de Amersf. Kunsthandel het meest gewaardeerd. WIT vuile muren en plafonds met J. A. WOERDMAN Utrechtscstraat 33 Tel. 3626 Recht gevend op een te plaatsen tegen Schoonmaaktarief in het (Alleen - Koop - Verkoop en Goederenrull) torinmrf II sitl) De onöerötnonöe Wcrfuntje.Die.^^önö igMtülaü oererbscn m roelk|am prijaaraag roae noorccn befcente £.0.ömeoM\tDölher naam niet merö genoemb? ^ieronöerninDt as^ö GSè> JL kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>0000000<XX>C>000 le kwaliteit vet bü Uw vlees. RUNDVLEES ROLLADE VETTE LAPPEN RIBSTUK ROSBIEF BLINDE VINKEN VARKENSVLEES ROLLADE CARBONADE FRICANDEAU VET SPEK MAGER SPEK Gelieve te plaatsen: 1—20 woorden f 1.— 21—25 f 1.25 26—30 f 1.50 enz. geldig tot Woens dag 14 April 1948 Opgegeven aan: BOEKHANDEL BEZORGER SNOUCKAERTLAAN 7 AMERSFOORT Een specialiteit voor de Paasdagen GEHAKT HALF OM HALF Bij één pond gehakt 2 ons vet. In vleeswaren zijn wij extra gesorteerd en de beste kwaliteit. GEVULDE KALFSBORST HAMWORST ROOKVLEES BACONSPEK PROCUREURSPEK RAUWE HAM BOTERHAMWORST enz. enz. Ook voor U „de Kei" als slagerij, de zaak met prima bediening. Zie étalage Zie étalage Langestraat 47 Tel. 6656 E. V. d. WETERING. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo eerljjk verdiend door een mooi rapport. Solide en voordelig ook bij: Soesterweg 214. ■lil in deze kranl wordt gelezen in stad en land Wie eens bij Actief ging proberen. Zal altijd Actief prefereren. Zo doet iedereen Steeds Actief nummer één Ondervinding doet zo concluderen. Tel. 6609. alle kleuren 20 ct. zuiver aluminium 't is natuurlijk weer die 't heeft UTRECHTSESTR. 44 AMERSFOORT gWIFT weet. wat een man toekomt en zorgt dus voor een ruime keus in leestmodellen, zodar er. voor iedere voer een lekker passende SWIFT-schoen te krijgen is. U merkt gewoonweg niet, dat U nieuwe schoenen aan hebt. U zult er lang plezier van hebben, want ze zijn oer sterk! Met SWIFT is Uw bon goed besteed. tot 20 woorden 1.00 3 x achtereenvolgens 2.- elk woord meer 0.10 per plaatsing extra. Vader vraagt moeder wat het 9 betekent. De kinderen puzzelen ijverig mee. Ieder heeft het nu in de bus gekregen. Hebt U de oplossing al? Even goed nadenken. Als er te veel goede oplos singen komen, worden de prijzen onder de goede inzenders verloot. Laat deze kans niet voorbij gaan. EVEN PIEKEREN! TE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeb.: Een kin- derwieg, trouwcostuum maat 50. Alles in zeer goede staat. Br. onder No. 5806, bur. van dit blad. Te koop aangeb.: een par tijtje droge takkenbossen, te bevragen bij C. v.»d. Burgt, Stationsstr. 48, Voorthuizen. Te koop aangeb.: Uitge breide vooroorlogse grote electr. trein met wissels, tevens v. o. vliegende hol- lander. Te bevragen, Mevr. Holt, Postweg 43. Putten. Gld. 5790 TE HUUR GEVRAAGD Echtp. z. k. zoekt 2 i 3 ka mers met gebr. v. k. of een ruimte als zodanig in te richten. Hoge huur geen bezwaar. Br. onder No.5817, bur. van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Mevr. Kaldenberg vraagt wegens huw. der tegenw. eenv. dagmeisje van 37 uur. ongev. 25 j. P.G. Aanm. B.W. Laan 3, 's avonds 8 u. Voor direct gevraagd een flinke hulp in de huishou ding in klein gezin, hulp voor ruw werk aanwezig Brieven Oranje Nassaulaan 164, Overveen. 5825 In gezin met 2 kinderen kan beschaafd meisje wor den gepl. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. v. Keulen, Gr. v. Prinstererlaan 18. Amersfoort. 5823 PERSONEEL AANGEB. Biedt zich aan een ervaren kinderjuffrouw, ook baby verzorging. v.g.g.v. Br. ond. No. 5812, bur. van dit blad. SPORT Tennispark „Volta". Ten nisclub vraagt leden. Voor ongeoefenden aparte speel- tyden. Nog enkele banen te huur, ook per uur. Inl; Gal- vanistraat 7. 5754 Leden gevraagd in een ten nisclub van ongeoefenden met enkele middelmatige spelers. Zaterdagavond. Lft. 20 25 jaar. Brieven onder no. 5826 bur. van dit blad. DIVERSEN In één week Uw mantel gemaakt of gekeerd. Kleer- makerswerk Adres te be vragen bij W. A. Bax. El- sekamperweg 5. Agent de Veluwe, Voorthuizen. Grote Nationale Veldlopen om het Kampioenschap van Nederland op 2e Paasdag op de terreinen van het Bos- bad. Aanvang 2 uur. 350 deelnemers, w.o. Slijkhuis, de Ruyter. Lataster. Toe gang 35 cent. Jongens 15 cent. 5830

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 5