DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amersfoort stond in het téken van Esperanto Palestina was toneel gevechten tijdens van bloedige Paasdagen Politie arresteert dader van autoroot te Duivendrecht Amerika blijft oefeningen aan Noordpool houden Congressisten ten stadhuize officieel begroet Resolutie aan Min. Gielen Zeventig doden bij Arabische aanval op Joods convooi bij Bethlehem Bosbrandweer bad geen vrije dag Sovjetvoorstellen voor atoomcontróie worden niet langer besproken Dinsdag 30 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 981 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank.Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent_ Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. In Amersfoort werd gedurende de Paasdagen het congres van de Bond van Arbeiders Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal F. L. E. gehouden. Na een muzikale rondgang door de stad werden Zaterdag middag de afgevaardigden ten Stadhuize ontvangen en toege sproken door de Burgemeester van Amersfoort, de heer H. Molendijk. Deze zeide: Met ontroering heb ik de stoet van Esperantisten het raadhuis zien naderen. Ik zie in U dan niet in de eerste plaats de strevers. de ijveraars voor de wereldhulp taal, maar yooral de dragers van bepaalde gedachten en 'gevoe lens van een zekere gezindheid, de representanten van de mil- lioenen mensen, die ,.van goeden wille" zijn. Op verstandelijke gronden is het gemakkelijk pleiten voor Esperanto. Internatio nale handel en verkeer en wetenschap vragen om een ge meenschappelijk voertuig van de gedachte. De wereldhuishou ding neemt met de dag concreter vormen aan. De voorzitter heette allereerst welkom Madame Clodeau uit Pa rijs en Mej. Corrie de Cock uit Gent daarna vertegenwoordigers van bevriende Esperanto-organisa. ties en vakverenigingen e.a. die op hun beurt het congres toespraken. In zijn openingsrede zeide de voor zitter, dat men in internationale kringen meer en meer aandacht wijdt aan de betekenis van Espe ranto. Dit bewijst dat onze propa ganda niet vruchteloos bleef. In dit verband danken wij vooral „de niet zo vlot vooruitgaat als wij tot volle tevredenheid beiderzijds samenwerken. Dat onze organisatie niet zo vlot vooruitgaat dan wij wel-zouden willen, ligt mede aan het feit, dat de wereld haar even wicht nog steeds niet terugvond en de zorg voor het dagelijks brood nog steeds nijpt. De internationale Arbeiders Esperanto beweging telt in ons land 2489 leden. De min. van Onderwijs moet nog een stevige duw in de rug hebben om te vol doen aan datgene wat hij heeft be loofd n.l. facultatief stelling van Esperanto op de Lagere School. Over de vraag of Esperanto eens zal overwinnen, behoeft niet meer te worden gespro ken. Esperanto heeft reeds overvi »nhen en is de enige kunstmatige taal welke een rol zal kunnen spelen in de Inter nationale betrekkingen. Na voorlezing van ingekomen telegrammen en brieven uit bin nen- en buitenland werd overge gaan tot behandeling van het ver slag van de secretaris hetwelk na enige discussie werd goedgekeurd. Zo ook het verslag van de pen ningmeester en de begroting voor 1948. Hierna werd een gramofoonplaat ten gehore gebracht, welke op 20 Maart j.l. werd opgenomen in een kias van een Lagere School in Frankrijk, waar kinderen bezig waren het Esperanto te leren. Ma dame Clodeau gaf deze plaat ten Esperantisten trekken door de histo~ rische Kamperbinnenpoort Amersfoort binnen. (Archifoto) Bij de werkers voor esperanto evenwel neemt de internationale gedachte de centrale plaats in. Spreker herinnerde aan een uit spraak van Maxim Gorki in zijn boek „De Moeder". Daar in het oude Rusland fluistert een jong ar beider 't zijn kameraden toe: „Wij zijn kinderen van één moeder, van de gedachte der broederschap van alle volkeren". Het is in onze tijd moeilijk deze gedachte hoog te houden. Tweemaal zijn de banden, die met zorg en liefde waren aan geknoopt met ruwe hand wegge slagen. Tóch zullen we, ondanks verwarring en misverstand de ver bindingsdraden tussen de volke ren weer moeten weven. Spr. waarschuwt tegen een vlak inter nationalisme. Het kan slechts zijn een samenvatting, een omsluiting van een gezuiverd nationaliteits- |evoel in de diverse landen. Het vraagstuk van de verhouding tus sen de nationaliteiten, de minder heden te ener zijde en ruimer in- ternationaal orgaan is reeds tien tallen jaren geleden door dr. Otto Bauer In zijn dissertatie „Het vraagstuk der nationaliteiten" ge steld; onze bezettingservaring heeft bewezen, dat een trouw, hardnek kig Nederlanderschap, nfet strijdig is met een zuiver afgestemde in ternationale gezindheid. Spr. begroet de arbeiders-espe rantisten als dragers van deze syn these. Weest ook in de komende jaren, ondanks alles, onwrikbare vaderlanders en boodschappers van de internationale toenadering en verbondenheid! Spr. eindigt met de esperantisten •goede dagen toe te wensen; doet bondig uw zaken, doorkruist onze eeuwen-oude stad, knoopt vriend schapsbanden aan bij uw „pleeg ouders", gaat opnieuw vervuld van blijvende genegenheid huiswaarts! De heer A. van Haren, voorzit ter van de Bond van Arbeiders Es perantisten beantwoordde de bur gemeester als volgt: „Mijnheer de Burgemeester, ik geloof, dat U de doelstelling van Esperanto en van onze Bond zeer juist hebt uitge drukt. De arbeidersklasse van nu is een andere dan die van 50 jaar geleden. Zij heeft haar plaats on der de zon veroverd. Wij willen, dat de arbeiders ook over de grens zich zullen kunnen onderhouden met hun kameraden in andere lan den en dat hun niet bij de grens van ons land een stempel van on volwaardigheid wordt opgedrukt. Daartoe is nodig het onderwijzen van Esperanto op de scholen. De minister van onderwijs heeft in het parlement zij het enigszins aar- zeiend te kennen gegeven, dat hij in overweging zou nemen Espe ranto facultatief te stellen op de Lagere Scholen. Welnu, als het zover is. heb- a ben wij de hulp van alle ge meentebesturen nodig. Ge hoord de woorden van de bur gemeester, ben ik er van over tuigd. dat wij dan op de hulp van het gemeentebestuur van Amersfoort kunnen rekenen. Mijnheer de Burgemeester, U hebt mij gezegd te trachten zaken te doen, welnu, ik ben daarmede nu begonnen. Zaterdagavond werd in de Markt hal een Interkonatiaga vcspero (avond ter onderlinge kennisma king) gehouden welke een feeste lijk karakter droeg en waaraan medewerkten het Arbeiders Mu- ziekensemble „Rivièra" en een gioep jonge Esperantisten. Het was een goed geslaagde avond in een meer dan volle zaal. Zondagmorgen werd in groeps verband gewandeld en werden de bezienswaardigheden van Amers foort bezocht waaronder vooral de verschillende gebouwen uit de Middeleeuwen sterk de aandacht trekken. Daarna werd in de Markt hal een gezamenlijke maaltijd ge houden, waaraan ruim 280 perso nen aanzaten. Congres Zondagmiddag om 3 uur werd het Congres door de voorzitter de heer Van Haren, geopend, met het fesamenlijk zingen van „Fratoj al ryv uwqj-ooo" („groedsrs 2sar zrw* en vriiheid). geschenke aan de Bond van Arbei ders Esperantisten in Nederalnd. Maandag werd het congres voort gezet met de behandeling van de voorstellen voorkomende op de „Beschrijvingsbrief". De discussie liep vooral over de „Libro-Servo" (Boekendienst) en speciaal over de overeenkomst die de Bond vóór de oorlog had met de Internationale Arpeiders Esperanto Bond S.A.T. de zogenaamde „Gótenborga Ko- vencio". Besloten werd de in het voorgaande congres overeengeko men regeling, met een jaar te ver lengen. Resolutie Met algemene stemmen werd de volgende resolutie aangenomen: „Het 29e congres van de Bond „van Arbeiders Esperantisten in „het gebied van de Nederlandse „taal F.L.E. met belangstelling de „ontwikkeling van de Maatschap, „pij in internationale richting vol gende en van mening, dat de ahn- „vaarding van Esperanto ter op lossing van het Internationaal „taalprobleem een belangrijke bij drage kan leveren tot de verwe zenlijking van een Federatief Eu ropa en de vorming van een toe- „komstig wereld-parlement, dat „deze aanvaarding in cultureel op- Zicht zelfs als een noodzakelijke „voorwaarde moet worden gezien. „Voorts kennisgenomen hebben de van de besprekingen betref fende het Esperanto in de Twee- „de Kamer der Staten Generaal en „overwegende, „dat het resultaat dezer bespre kingen onbevredigend moet wor den geacht, dringt er alsnog bij „de Regering en Staten Generaal „met de meeste nadruk op aan de „facultatieve invoering van Espe- „ranto op de scholen in de kortst „mogelijke termijn te willen be vorderen." De resolutie werd ter kennis ge bracht van Z.E. de Minister van Onderwijs Gielen. Hulde Besloten werd Haarlem aan te wijzen als plaats waar het volgend congres zal worden gehouden en indien de plaatselijke omstandighe den in Haarlem zulks niet veroor loven Utrecht (in combinatie met de afdeling Zuilen). De voorzitter dankte in zijn slot woord het congres voor de geest van samenwerking en onderling begrip waarin de discussies werden gevoerd. Voortts bracht hij, namens het congres hartelijk dank aan het O.K.K. afdeling Amersfoort voor de schitterende wijze waarop dit comité de ontvangst van het con gres heeft voorbereid en meende in dit geval een woord van hulde te mogen brengen aan mevrouw PoortProcée, die hierin zulk een belangrijke rol heeft vervuld. Eigenaar van Amsterdamse hoedenzaak leidde dubbel leven Een man, die er te oordelen naar zyn onberispelijke kleding, uitzag als een gesoigneerde buitenlander, kwam in de nacht van Zaterdag op Zondag uit een café op het Rembrandtplein in Amsterdam, Toen hij de deur achter zich dichtgetrokken had, liep hij in de armen van Amsterdamse agenten, die hem verzochten; mee te gaan. De man was de 28-jarige P. uit Amstelveen, aks solide handelsman bekend staand eigenaar van een hoedenzaak in de hoofdstad. Maar het was tevens degene, die verleden week onder Duivendrecht, gemaskerd en gewapend, de eigenaar van een gloednieuwe Mercury-auto gedwongen had, zijn wagen af te staan een wagen, die overigens drie dagen later- op de Herengracht werd terug gevonden. Toen P. namelijk op de Heren gracht zijn auto parkeerde en uit stapte, werd h\j gezien door een con cierge. Deze kon dank zij de opval lende kleding van de dader, een nauwkeurig signalement aan de po litie opgeven, dat precies klopte met de beschrijving die de beroofde auto mobilist van' zijn aanrander ver strekt had. Deze kwam weliswaar niet in de politieregisters als ban diet voor, maar informaties leidden er toe dat enkele particulieren V. uit Amstelveen meenden te herkennen. De man, die kort na zijn arresta tie een volledige bekentenis afleg de de sleuteltjes van de auto had hy nog in zyn bezit is gehuwd en vader van twee kinderen. Hij stond bekend als een vrij respectabele fi guur uit de Amsterdamse midden stand, maar leidde een dubbel leven, want de Amsterdamse onderwereld- figuren beschouwden hem als een der hunnen. Hij schijnt tot zijn wan hoopsdaad te zijn gedreven door de slechte financiële toestand van zijn zaak. Het masker dat hij bij de bero ving droeg, had hij ook nog. Het was van papier, gekocht in een win kel voor feestartikelen. Ook het vuurwapen is opgespoord. Hij had het geleend van een bevriend to neelspeler, die het hem, niets ver moedend, in bruikleen had afge staan. De van zijn Mercury beroof de fabrikant uit Leidschendam zou beslist niet op de vlucht zijn gegaan als hij geweten had, dat het „wapen" een oude, met roest bedekte revol ver was, waarmee geen schot meer kon worden gelost Een veldslag om een Joods convooi bij Bethlehem, die Zater dag begon, is de inleiding geweest van voortdurende botsingen tijdens de beide Paasdagen tussen Joden en Arabieren in Palestina. Bij deze botsingen zijn vliegtuigen en tanks in actie geweest en ongeveer 70 personen zijn gedood en een kleine honderd gewond. De zwaarste verliezen zijn geleden door de Joden. Britse strijdkrachten hebben zich, hoewel zij zich in de nabijheid bevonden, niet in de strijd gemengd. Een uit 30 voertuigen bestaand Joods convooi trok Zaterdag van Bethlehem naar Jeruzalem, toen het plotseling door Arabieren in een hinderlaag werd beschoten. De Joden moesten zwichten voor de Arabische overmacht en zich in een verlaten huis terugtrekken, na het convooi in de steek te hebben ge laten. De Haganah stuurde vier vliegtuigen en vijf tanks, maar de Arabische overmacht werd steeds groter doordat Arabieren uit de omliggende bergdorpen zich bij de Arabische strijdmacht aansloten. Zondag werd de belegering voort gezet en eerst toen Britse autori teiten geconfereerd hadden met burgemeesters van de Arabische dorpen in de buurt, kón een wa penstilstand worden bereikt, waar bij de Arabieren hun wapens aan de Britse militaire politie overga ven; de overlevende Joden werden naar Jeruzalem gebracht door troepen van een Brits regiment. Hun voertuigen moesten zij af staan aan de Arabieren. Ook een Joods convooi bij Naha- ryiak aan de Middellandse Zee kreeg een Arabische aanval te ver duren. De Arabieren, naar schat ting 250 man sterk, verwondden hier 42 Joden en verloren zes man aan doden terwijl vier van hen ge wond werden. Zij trokken zich eerst terug toen Britse artillerie bzr. had bssefcoter.. Vliegtuigen van de Joodse lucht macht hebben Maandag bommen geworpen op de Arabische haven Jaffa, die in de buurt van de Jood se stad Tel Aviv ligt. In Magdiel. ten Noordoosten van Tel Aviv, heeft de groep Stern het regionale hoofdkwartier van de Arabische strijdkrachten in de lucht laten vliegen. Bij een aanval op een Arabisch dorp in de buurt van het vliegveld Lydda is een pantserwa gen in de lucht •gevlogen. De Palestijnse regering heeft Maandag verklaard dat Britse vei ligheidstroepen niet langer Joodse convooien te hulp zullen komen als men de Britse instructies in de wind blijft slaan en daardoor door Arabieren wordt aangevallen. (Het convooi dat bij Bethlehem werd aangevallen, was tevoren door Britse troepen gewaarschuwd dat ,de weg door Arabieren versperd wag). De Palestijnse kust werd het af gelopen weekend genaderd door een schip dat 800 Joden, adspirant- immigranten, aan boord had. Het vaartuig, dat de naam Jetsjiam droeg, is door de Britse marine op gebracht naar Haifa. Zeer spoedig is de indiening' te verwachten van een wetsontwerp, waarbij machtiging gevraagd wordt aan de Nederlands-Indische rege ring een ereuiêt te verstrekken van 850 millioen gulden. GEEN ONTMOETING GROTE DRIE Het Witte Huis heeft berichten over een aanstaande ontmqeting tussen Trpman, Attlee en Stalin ca tegorisch tegengesproken. Presi dent Truman us niet van plan de Verenigde Staten „nu of later" te verlaten. Mocht er ooit een bijeen komst van de Grote Drie tot stand komen daij moet deze in Washing ton gehouden worden. Complot ontdekt in Siam In Siam is een complot ontdekt van Chinezen, die zich van de macht in dat land zouden hebben willen meester maken. De samen zweerders zouden in contact heb ben gestaan met vroegere Siamese ministers. Vliegtuig neergestort op Corsica Negentien doden Op Corsica is Zaterdag een vlieg tuig van de Brits Indische lucht vaartmaatschappij tegen een berg gevlogen. Het toestel vloog in brand en alle negentien inzittenden vijftien passagiers en vier man bemanning zijn in de vlammen omgekomen. Duitse vrouw bloedde uit Jezus' wonden Duizenden Amerikanen en Duit sers waren Vrijdag in Koniiersreutli (Amerikaanse zone) getuige van een wonder, dat geschiedde aan de 52-jarige Therese Neumann, die de zelfde tekens van het lijden ver toonde als Jezus aan het kruis. Uit haar handpalmen stroomde bloed, evenals uit haar ogen en de rechterschouder, waarop Jezus het kruis heeft gedragen. In 1923 openbaarden zich de ver schijnselen voor het eerst bij het toen 27-jarige eenvoudige boeren meisje. Zij herhaalden zich elke Vrijdag, maar de laatste jaren al leen op Goede Vrijdag. Tweeduizend Amerikanen en vijf duizend Duitsers waren naar Kon- nersreuth, een stadje dicht by de TsjectyDslowaakse grens, getrokken. Zy trokken door ae kleine kamer, waarin Therese Neumann, geheel in het wit en met de armen opge heven, op haar bed lag. Zij scheen pijn te lijden. In 1928 heeft een wetenschappe lijke commissie een maand lang net verschijnsel bestudeerd, zonder er een verklaring voor te kunnen vin den. Filmsterren komen op bezoek in Ierseke Woensdag 31 Maart zullen de Amerikaanse filmsterren Eleanor Parker, Adolf Menjou, Bette Davis Lou Costello een bezoek aan Ierseke brengen. Zij zijn dan nJ. op doorreis naar Duitsland, waar zij zullen optreden in de Brits- Amerikaanse zone. Woensdagavond zal de filmhelden in Ierseke een souper worden aangeboden. Don derdagochtend zullen de „sterren" de oesterpercelen bezoeken. In de namiddag wordt de reis weer voortgezet. Nederlandse émigranten in Canada aangekomen Zevenhonderd Nederlandse boe ren, het eerste contingent van de 10.000 immigranten, die in 1948 in Canada verwacht worden, zijn Zondag te Halifax aangekomen. Bij hun aankomst in de kou zon gen de Nederlanders het Wilhel mus en werden er hoera's uitge bracht op het nieuwe vaderland. Interimhulp voor drie landen goedgekeurd De Amerikaanse Senaat heeft Maandag de toewijzing van een extra-bedrag van 55 millioen dol lar voor overbruggingssteun aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk goedgekeurd. Oude fauteuil borg 10 mille in zich Een woninginrichting te Eind hoven vervoerde dezer dagen uit Limburg een paar fauteuils. Aan de werkplaats aangeko men merkte een loopjongen bij 't afladen, dat een tipje papier onder uit een der fauteuils stak. Toen men de onderkant los sneed bleek het een couvert te zijn, met het opschrift* inhoud 10.000.— Onder getuigen heeft de di rectie van de woninginrichting het couvert geopend, dat wer kelijk, welgeteld f 10.000 aan bankbiljetten bevatte. Een door gezet onderzoek in de fauteuil ingewanden bracht nog een klokje en andere voorwerpen te voorschijn. Het bleek, dat de klant in Limburg werkelijk het bedrag van 10.000 dat hij ter betaling aan een firma moest opzenden, op onverklaarbare wijze had verloren. Tienmaal ivas er brand op de Velutve De Veluwse bosbrandweer is eer ste Paasdag niet minder dan tien maal gealarmeerd. Het begon 's ochtends om half elf met een klei ne heidebrand onder Kootwijk en daarna kon men vrijwel aan het werk blijven tot do duisternis viel. BÜ Woeste Hoeve, Beekbergen, Ede, Ottcrloo, Barnevcld, in het Harskamperbos, in de Dennenhorst te Lunteren en nabij Hulshorst, braken branden uit. Tot zelfs binnen de afrastering van het Kroondomein achter de Asseltsewcg. voor het publiek ver boden terrein, woedde het vuur, waardoor te Hasselo een bijzonder fraai stukje natuurschoon waar de koningin nog wel eens vertoefde om er te schilderen, verloren ging. Dank lij het snelle en krachtige in grijpen van de bosbrandweer. die allesbehalve een vrije dag had. kon. den de bronden ditmaal overal tot een oppervlakte van enkele hecta ren worden beperkt, hoewel in sommige gevallen toch voor een waarde van enige duizenden gul dens aan opgaand hout verloren ging. Het Amerikaanse departement van oorlog heeft bekendgemaakt dat de voortzetting van de oefeningen in hot Noordpoolgebied noodzakelijk wordt- door de plannen voor gecombineerde oefeningen van alle onderdelen der strijdmacht voor de rest van dit jaar. Tegelijkertijd verluidt in Congreskringen dat in April in de Stille Oceaan een nieuwe proef met atoombommen zal worden gehouden. James Forrestal, de Amerikaan se minister van oorlog, heeft Za terdag bekend gemaakt, dat (Ie Lewis gedagvaard, maar niet verschenen John Lewis heeft de commissie voor onderzoek genegeerd, die vol gens de anti-staklngswet van Ta ft en Hartley de, president rapport moet uitbrengen, voor deze maat regelen kan overwegen. Hij was ge dagvaard in verband met de mijn staking. die het Amerikaanse eco nomische leven dreigt lam te leg gen. Hij kan nu strafrechtelijk ver volgd worden wegens „minachting van het recht". „Geen waarborg tegen t atoom-oorlogsgevaar" Uit naam van Canada. China, Frankrijk en Groot-Brittannië en met stilzwijgende goedkeuring van de Verenigde Staten heeft Richard Miles de Sowjet-Unie in de UNO- werkcommissie voor de atoom energie doen weten, dat „verdere discussie over de Sowjet-voorstel- len met betreKking tot de atoom- controle geen enkel nut zou afwer pen". Miles, de Britse afgevaardigde, stelde voor, het Sowjet-plan te verwerpen. (De Sowjet-Unie had voorgesteld, dat binnen het kader van de Veiligheidsraad internatio nale controle zou worden uitge oefend op het delven en de produc tie van materiaal voor de atoom energie. De Sowjet Unie wilde daarenboven de controle pas toela ten, nadat alle atoom-wapens ver boden en vernietigd zouden zijn. De Westelijke Mogendheden ver klaarden zich voorstanders 'van internationale controle op de ma terialen voor atoomenergie door een lichaam buiten de Veilig heidsraad, hetgeen tevens' onafhan kelijkheid van het vetorecht zou insluiten. Volgens de viermogendhedenver- klaring zijn de Sowjet-voorstellen „nutteloos en zouden het gevaar voor een atoom-oorlog niet uitslui ten"; geen land, aldus Miles, zal afstand doen van zijn atoomwa pens, als het niet zeker weet, dat geen enkel ander land ze kan pro duceren. Het voorstel van Frankrijk, En geland, Canada en China werd door België, Columbia, Argentinië en- de V.S. gesteund. Voor de goed keuring van het voorstel zijn slechts 7 stemmen nodig. strijdpunten over de functies die de Amerikaanse land-, zee- en lucht macht te vervullen hadden, thans uit de weg zijn geruimd. Ieder onder deel heeft zijn functie duidelijk om schreven toegewezen gekregen, zo dat „een eventuele volgende oorlog" met een zo nuttig mogelijk gebruik van tyd en manschappen kan worden gewonnen. Bernard Baruch, voormalig advi seur van president Truman, heeft Maandag voor een Senaatscommis sie aangedrongen op onmiddellijke uitvoering van de economische, mi litaire en industriële mobilisatie. Voor de kust van Californië is door de bemanning van een Ameri kaans vliegtuig opnieuw een duik boot waargenomen, die onderdook toen het» vliegtuig oven-loog. Het kan geen Amerikaanse duikboot zyn geweest, heeft een Amerikaanse marine-woordvoerder verklaard. De marine is bezig geweest, de onder zeeër op te sporen, maar zonder re sultaat. Ook Zweden neemt defensiemaat regelen met het oog op de ver slechtering van de internationale Praag benoemt nieuwe diplomaten Papanek wil niet wijken Tsjechoslowakije heeft de reor ganisatie van zijn buitenlandse dienst ingeluid met de benoeming van vier nieuwe ambassadeurs en een gezant, resp. te Washington, Parijs, Moskou, Warschau en Bern. De benoeming wordt verwacht van nieuwe gezanten te Ottawa Anka ra en Den Haag. Houdek, woordvoerder voor de gedelegeerde van Tsjechoslowakije by de UNO, heeft meegedeeld, dat zijn regering het Amerikaanse ver. zoek om opheldering over de wijze waarop zij aan de macht is geko men, naast zich neer zal leggen. De UNO heeft met deze binnen landse aangelegenheid niets te ma ken, zegt hij. Jan Pjpanek, de afgezette, anti communistische afgevaardigde van Tsjechoslowakije bij de UNO, heeft geweigerd zijn dossiers aan zijn opvolger over te dragen; Hij zal een kleiner kantoor nemen en alle gegevens zelf houden. Gottwald, de Tsjechoslowaakse premier, heeff in zijn hoedanig heid van voorzitter de communis tische partij in Praag een rede ge houden, waarin hij o.m. gezegd heeft, dat er geen derde wereld oorlog zou komen, „omdat de vre- deskrachten, geleid door de Sov- jet-Unie, zo sterk zijn, dat ieder, die een nieuwe oorlog zou durven beginnen, door zijn eigen volk ver nietigd zou worden". toestand. De luchtmacht zal met personeel en vliegtuigen worden versterkt, er zal binnen twee jaar met een eigen vliegtuigproductie worden begonnen en de opperbevel hebber der strijdkrachten, Helge Jung, heeft om de bouw van vlieg velden en fortificaties en om het on der de wapenen roepen van meer mensen gevraagd. NAAR GRIEKS-TURKSE DOUANE-UNIE? Wanneer de Turkse minister van buitenlandse zaken, Sadak, van de Marshall-conferentie te Parijs te rugkomt, zal hij in Athene be sprekingen voeren over nauwere economische samenwerking 'tussen Griekenland en Turkije. Volgens kringen in Parijs zou deze samen werking „bijna neerkomen' op een douane-unie." TAASBOODSCIIAP VAN DE PAUS Paus Pius XII heef! in een Paas- boodschap die hij, langdurig en dikwijls door een op het Sint Pie- tcrplein te Vaticaanstad saamge- stroomde menigte toegejuicht, van het balcon van de St. Pieter af heeft gehouden, onvoorwaardelijke bereidvaardigheid gevraagd van „hoofd en leden der Christenheid". Men moet niet blindelings geloof hechten aan de verzekeringen van hen die verklaard hebben respect te hebben voor' de godsdienst en later de heiligste zaken bleken te verachten Er is geen plaats voor halfslachtigheid en voor de beslui teloosheid van degenen, die menen, twee meesters te kunnen dienen aldus de Paus, die het communisme geen enkele keer met name noem- de. Mevrouw Roosevelt Is Zondag met de Queen Elizabeth" vertrok ken voor haar reis naar Europa. Zy zal in Londen het monument voor president Roosevel-t onthullen en met Churchill lunchen, in Brussel de Internationale Raad voor Vrou wen toespreken en in Utrecht het eredoctoraat ontvangen. 503o STAATSLOTERIJ 5c klasse, 5e lyst 1000.— 1200 10723 400 4303 5539 12712 15822 16606 17148. 200.— 3136 5209 6414 9955 11625 11917 15077. 100.— 4837 7202 15846 17663 18821.21545. Weerbericht WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting tot Woensdag avond: Zwaar bewolkt met tijdelijke opkla ringen en plaatselijk enige regen. Meest matige wind tussen Zuid cn Zuid-West. Nog Iets minder zacht. 31 Maart: Zon op b 18. onder 19.11. Maan op 2116, onder 9.14.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1