DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Clay roept bestuursraad tegen 10 April bijeen SPANJE OPGENOMEN IN PLAN-MARSHALL Henry Wallace maakt twee tongen los Alva verloor synen Bril Dollars voor Duitsland: dam tegen verbreiding communisme" Toren van St. Walburgkerk te Zutphen door brand verwoest Troepen nog langer in Indonesië? 1 April - E.V.C. Rotterdam wofdt O.V.B. Woensdag 31 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 982 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank, Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snöuckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. 1 Generaal Lucius D. Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, die op 1 April de voorzittershamer van de Russen overneemt in de geallieerde bestuursraad te Berlijn, heeft be sloten, de raad tegen 10 April bijeen te roepen voor de volgende periodieke bijeenkomst. Deze worden meestal op de tiende, de twintigste en de dertigste van elke maand gehouden, maar sinds 20 Maart toen de Russische bevelhebber, maarschalk Sokolovski, uit de raad wegliep, is het college niet bijeen geweest. De Donderdagavond door de Rus- sische chef-staf, lt.-gen. Loek- jantsjenko uitgegeven verklaring dat de Sovjetautoriteiten voortzet ting van het viermogendhedenbe- stuur van Duitsland en dus het in functie blijven van de contröleraad wensten, waarbij echter de schuld voor het staken van het overleg ln de schoenen van de Westelijke mo gendheden werd geschoven, is gis teren besproken door een woord voerder van het Britse militaire bestuur. Een analyse van de on enigheid in de raad, aldus deze functionaris toont aan, dat sinds November 1947 vijftien punten van de raaasagenda zijn geschrapt als gevolg van een Sovjet-veto. terwijl de andere mogendheden het op deze punten eens waren. Slechts éénmaal is een punt met aller instemming van de agenda afgevoerd Meer voedsel Verhoging van het voedselrant soen in Duitsland tot 1800 calorieën daags is Dinsdag aangekondigd door Kenneth Royal, de Ameri kaanse minister voor het leger. Royal sprak voor een financiële commissie van het Huis van Afge vaardigden. maar zei. dat deze rantsoenverhoging slechts mogelijk zou zijn als de regering een toewij zing van 1250 millioen dollar voor 1919 voor de bezette Duitse gebie den wilde verstrekken. Bovendien verzoekt het Amerikaanse leger 150 millioen dollar voor de rest van 1918. wil het huidige calorische r»eil van 1450 gehandhaafd blijven. Uit blijven van deze steun zou verla ging van de rantsoenen en daardoor dalende productie en onrust met zich meebrengen, aldus Royal. Ook generaal Clav heeft naar thans bekend wordt kortgeleden te Washington voor grotere rant soenen gepleit. Dc generaal heeft bij die- gelegenheid de herindustrialisatie Amerika verzoekt: Speciale UNO-zitting voor Palestina De Verenigde Staten hebben bü (1c Veiligheidsraad een resolutie in gediend. waarin om een onmiddel lijke wapenstilstand in Palestina verzocht wordt. De resolutie zegt. dat de Veilig heidsraad uit hoofde van zijn directe verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid met grote be zorgdheid de groeiende wanorde en gewelddadigheid in Palestina ge constateerd heeft en meent, dat al daar met de meest mogelijke spoed ?en wapenstilstand gesloten moet worden Een tweede Amerikaanse resolutie verlangt een specials zitting van de Algemene Vergadering der UNO om de kwestie der toekomstige rege ring van Palestina nader onder het oog te zien. Sir Hugh Dow. sinds 1941 gouver neur van cle (Brits-)Indische pro vincie Sind, is benoemd tot verte genwoordiger van Groot-Brittannië in Palestina, na de overdracht van het Britse mandaat op 1-5 Mei. De betrekkingen tussen Engeland en Palestina zullen na die datum door het ministerie van buitenlandse za ken en niet meer door het minis terie van- koloniën behartigd wor den. ONGEREGELDHEDEN OP TERNATE Soldaten verstoorden fakkeloptocht Gedurende het recente bezoek van de premier van Oost-Indonesië, Anak Agoeng, aan Ternate, zijn op dat eiland volgens een gisteravond gepubliceerd communiqué van het Oost-Indonesische ministerie van voorlichting ongeregeldheden ge weest. Gedurende het bezoek van Anak Agoeng werd een fakkeloptocht ge houden waarin spandoeken met po- iitieke leuzen werden meegevoerd, die echter door de plaatselijke auto riteiten waren goedgekeurd. Na af loop van de fakkeloptocht werden de dragers van de spandoeken aan gevallen door een groep soldaten, die spandoeken en fakkels verniel den. Korte tijd later drong de zelfde groep soldaten het huis binnen van Monomoetoe, die onlangs aan het hoofd van een goodwill-delegatic naar de republiek is geweest en brak. onder het - voorwendsel een onderzoek te moeten instellen naar bezwarende documenten, verschei dene kasten open. Het communiqué meldt dat tegen de ongedisciplineerde soldaten strenge maatregelen zijn genomen en dat de territoriale* bevelhebber van Oost-Indonesië, kolonel P. Scheffelaar, per vliegtuig naar Ter nate is vertrokken. Ondertussen meldt het republi keinse persbureau Antara, dat in de op een na grootste stad van de re publiek. Soerakarta Solo) een avondklok is afgekondigd in ver band met niet nader gepreciseerde .zuiveringsoperaties" door de rege ring. Doorlopers voor opstoppers Louis, die op hetogenblik in Europa is. zal een exhibitie boksen in Zweden. Hij zal in schaatsen worden uitbetaald, omdat de devie- zcnregeling het onmogelijk maakt, geld uit het land mede te nemen. De 1300 paar schaatsen, die een firma uit Cambridge (Massachu setts) van ]oe Louis reeds heeft afgenomenzijn binnen enkele uren in New York verkocht. gens hem nodig, als men het com munisme wil ver hinderen West- Europa onder de voet te lopen. ,.Als het communisme eenmaal de Rijn Gen. Clay over is. zal men het niet meer kunnen tegenhouden", aldus de generaal. Arrestatie in Sovjetzonc Gerhard Pinkert, een voormalige Duitse kolonel, is in de Russische zone gearresteerd onder beschuldi-' ging. aan het hoofd" te staan van een door de Afherikanen gesteunde spionnagegroep in de Sovjelzone, die volgens het Russische persbu reau Tass de Amerikaanse inlich tingendienst had voorzien van mili taire, economische en politieke ge gevens Textielpunten samen met credietbonnen? Verzoek van NVV aan minister (Van onze Haagse redacteur) Nu de aanwijzing van nieuwe textielpunten onmiddellijk voor de deur staat, heeft het N.V.V. zich opnieuw tot de minister van Finan ciën gewend met het verzoek de aanwijzing van de nieuwe bonnen van het consumentencrediet onge veer samen te laten vallen met die van de nieuwe textielpunten. Het is echter de vraag, of dat deze keer ook zal geschieden. De kans is niet uitgesloten, dat men er naar zal streven de laatste aanwijzing van de credietbonnen nog wat op te schorten ten einde op die wijze de aankopen van textielgoederen over het gehele jaar uit te strijken. In sommige kringen helt men nl. tot de gedachte over de laatste bon van het consumentencrediet dienst baar te maken aan de aanschaffing van winterkleding en de enige wijze, waarop men dat zou kunnen bevorderen is opschorting van de aanwijzing tot een verder gevor derd tijdstip in het jaar. Van officiële zijde konden wij over deze geruchten bevestiging noch ontkenning verkrijgen, doch wij hebben enige reden om aan te nemen dat men deze suggestie zal willen volgen ook al omdat pas kort geleden enkele consumenten bonnen zijn aangewezen. Fins-Russisch verdrag nog deze week? Men verwacht dat nog deze week het Fins-Russische ver drag zal worden ondertekend. In Helsinki overlegt president Paasikivi nog steeds met zijn me dewerkers, maar in Moskou krijgt men de indruk dat de Finse dele gatie het wel ongeveer met Molo- tof eens is geworden. Een goedgemutste Molotof hield gisteren receptie ter ere van de .delegatie. De ambassadeurs van. Engeland, de Verenigde Staten, Frankrjjk en Finland behoorden tot de gasten. Besprekingen zijn er sedert Zaterdag niet meer geweest. Ook schade aangericht aan kerkgebouw om vier uur gistermiddag is in de toren van de St. Walburgkerk te Zutphen brand uitgebroken de oorzaak is onbokond die tot ge volg heeft gehad, dat de torentop tegen zes uur dis een lawine van vuur ineenstortte. De resten kwa men neer op het 's-Gravenhof, zonder dat zich hierbij persoonlij ke ongelukken voordeden. De brand zette zich voort in de achter- bouw van de oude kerk, maar daar richtte hij weinig schade aan, dank zij het feit dat de Zutphense brandweer, geholpen door brand weercorpsen uit plaatsen in de om geving, tot Apeldoorn en Arnhem toe, het vuur meester wist te wor den. Een vaste spuitinrichting, flie door het opendraaien van een kraan op de begane grond de toren bij brand zou moeten nat houden, heeft niet gewerkt. Om vier uur werd de brand ont dekt. Dikke rookwolken stegen om hoog uit de middenbouw van de toren, die van hout is. Men dacht na een half uur de brand te heb ben bedwongen, maar na nog geen 20 minuten sloegen plotseling de vlammen uit het bovengedeelte naar buiten. De Oostenwind wak kerde het vuur nog aan en twee uur na het uitbreken stortte onder groot lawaai de gloeiende steen massa naar beneden. Later vielen nog steeds brokstukken van de rest van de toren omlaag. De hele inventaris van de kerk hiertoe behoort een historische librije, die zeer zeldzame boekwer ken bevat is uit voorzorg ver wijderd. Reeds in de 13de eeuw had Zutphen een St. Walburgkerk. Deze werd echter in 1446 ook door brand aanzienlijk bescha digd. De resten werden echter her bouwd en in de 16de eeuw werd de librije eraan toegevoegd. Door de Poeldijkse groenten- cn fruitlaveker M. C. van Ruyven, zijn de eerste kas-aardappelen aange voerd. Voor een dagelijks maal zijn zij nog te duur. Zij brachten f 1.35 tot f 1.55 per kilo op. Door zijn plaatsgenoot G. van Leeuwen wer den de eerste perziken aangevoerd. De eerste perzik kostte f 2.45. RAUTER. voormalig ..Höhere S.S.- und Polizciführec und Gencr'al-Kommissar fiir das Sichcrheitswcscn" staat morgen in Den Haag voor het Bijzonder Ge rechtshof terecht. Hij zit gevangen in de Cellenbarakken in Schcvemngen. waar hij door een der bewakers dagelijks wordt gelucht. ALS EEN FAKKEL stak dc branden de St. Walburgtoren Dinsdagnacht bo ven de huizen van Zutfen uit. Helder verlichtte hij dc omgeving tot het mo ment, even vóór zes uur in de morgen, waarop het gevaarte naar beneden stortte. Om een uur brandde de foren nog als een fakkel. Om ongeveer half tien stortte de eerste klok naar bene den. twee uren later volgde de tweede. Dc zwaarste klok 3500 kg hing toen nog in de toren. Ondanks het verbod van Mac Arthur zijn 206.000 man personeel van de vervoersdiensten in Japan een 48-uurs staking begonnen voor het verkrijgen van loonsverhoging. Een aantal belastingambtenaren is ontslagen of heeft salarisverlaging gekregen wegens pogingen tot sta king. i Spoor sprak met regering ovér demobilisatie (Van onze Haagse redacteur) De ministerraad die gisteren was belegd, in nlaats van op de gebrui kelijke Maandag, werd bijgewoond door oud-minister Neher, een der gedelegeerden van het opperbestuur in Indonesië. Tijdens deze vergade ring zijn, zo'vernemen wij, de vraag stukken besproken, die verband houden met de reorganisatie van het opperbestuur in Indonesië als straks de federatie gevormd zal zijn en Nederland met Indonesië door een LTnie zal zgn verbonden. In de gisteravond gehouden vergadering van de minister raad is generaal Spoor ontvan gen, om met de regering van gedachten te wisselen over de aflossing van de troepen en over de opbouw van het toe komstig leger van de Indonesi sche federatie. ooral heVt eerste punt baart de regering op v H ogenblik ernstige zorgen. Indertijd heeft zij by monde van de minister van Oorlog duide lijke beloften gedaan met betrek king tot de terugkeer van de ipili- tairën van de Koninklijke Land macht. Op het ogenblik laat het zich echter aanzien, dat deze be loften moeilijk kunnen worden ge realiseerd. Korte tijd geleden is daarop in of ficieuze mededelingen reeds voor uitgelopen. Generaal Spoor staat op het standpunt dat de handhaving van het oude aflossingsschema on der de huidige omstandigheden on houdbaar is. Indien h(j de regering van de juist heid van zijn standpunt kan over tuigen dan moet wel venvacht wor den dat de duur van het verblijf van de troepen van de landmacht in In donesië niet onaanzienlijk zal wor den verlengd. De 7-DeeemberdlvlsIe zal daarvan het eerste slachtoffer worden. DENEMARKEN PARAAT De Deense regering werkt koorts achtig aan een nieuw defensieplan. Een parlementaire commissie, die de kwestie, of de uit de oorlog da terende luchtbescheimingsvoor- schriftcn al dan niet moeten wor den gehandhaafd, bestudeerd, is tot spoed aangezet en in afwachting van een besluit door de volksverte genwoordiging zijn orders uitge vaardigd, alle burgerlijke luchtbe schermingsmiddelen intact te laten. Uitsluiting door andere Europese landen blijft toch nog mogelijk" Met 149 tegen 52 stemmen heeft gisteren het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de opneming van Spanje in het plan-Marshall goedge keurd. Tevoren had ook de commissie voor buitenlandse zaken uit het Huis aanbevolen, Spanje te betrekken b(j de steun aan het buitenland ten bedrage van 6.205 millioen dollar. De voorzitter van de commissie van buitenlandse zaken van het huis. John Vorys (republikein), zei, dat Spanje toch nog door de andere Europese landen zou kunnen wor den uitgesloten, indien zij zulks wensten. Hij verklaarde, dat het ministerie van buitenlandse zaken tegen de opneming van Spanje ge kant was. ..Het wordt misschien in West-Europa als een verkeerde po litiek beschouwd De wijze, waarop Spanje in het desbetreffende wets ontwerp zal voorkomen, zal tamelijk onschuldig zijn", aldus Vorys. Het Congreslid Stanley Isaacson van de American Labor Party zei. dat het besluit van het Huis het geweten van de wereld zou schokken. ..Wij in dit huis heb ben de fascistische regering van Franco aan ons hart gedrukt", aldus Isaacson. De toewijzingscommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft de besteding van gelden goedgekeurd, waaronder nieuwe toewijzingen voor atoomwapenen en onderzoek naar het aanleggen van militaire wegen in Alaska. Ernstig; ongeluk in IJmuider haven De 17-jarige ULO-scholier J. van L. uit Velsen, die gistermorgen in de IJmuider binnenhaven op een met kolen geladen schuit meevoer, geraakte, toen hij een stootkussen wilde uitbrengen en hierbij uit gleed, met een zijner benen tussen de kolenschuit en een ander vaar tuig bekneld. In het ziekenhuis moest zijn been worden geampu teerd. Dr. Jane de Iongh naar Londen als attaché Naar wij vernemen is thans bin nenkort de benoeming te verwach ten van dr. Jane de Iongh tot Ne derlands Cultureel-Attaché, aan de Nederlandse Ambassade te Londen. Dr. Jane de Iongh. de tweede vrouw, die op een hoge post in het Corps Diplomatique wordt be noemd. is bekend geworden als schrijfster en als presidente van de Unie voor Vrouwelijke Vrijwilli gers welke na de oorlog werd op gericht als voortzetting van het K.V.V. Als schrijfster heeft zij o.m. naam gemaakt met de trilogie: Re gentessen der Nederlanden en met het boek: De Vrouwen van Morgen. Henry Wallace Wanneer zal 7 December- divisle terug zijn? Naar aanleiding van geruchten, dat naar verwachting alle voor de z.g. 7-December divisie in Indone sië aangekomen troepen van de Koninklijke Landmacht, vóór Oc tober a.s. m Nederland zullen zijn teruggekeerd, deelt de Dienst voor Legercontacten te Batavia mede: Volgens de hier te lande bekende gegevens is genoemd tijdstip aan de optimistische kant. Men zal er dus goed aan doen, dit bericht niet als een betrouwbare maatstaf te beschouwen. (Naar aanleiding van boven staand bericht verwijst het A.N.P. naar zijn bericht van 25 Maart over deze aangelegenheid, dat van officiële zijde afkomstig was. Red.). Oud misverstand opgehelderd AANPAKKEN! Engelse studenten, ook de vrouwelijke, van een Londense Polytechnische hogeschool, offerden hun Paasvacantie teneinde oude schuilkelders weg te ruimen Het wapenfeit der verovering van Den Briel op 1 April 1572 door de Watergeuzen, gaf destijds aanleiding tot het bekende spot- dichtje. dat reeds do delijk na het bekend worden van de val van Den Briel in Brussel de ronde deed: „De eerste dag van April Verloos Due d'Alva synen Bril". Men sprak in die da gen nog van ..verloos", wrj zouden zeggen „ver loor". Maar er is nog een ander verschil en dat is van veel groter betekenis. De bedoeling van het spotliedje was niet om Alva voor te stellen als een gedu peerde halve blinde, hulpeloos rondtastend nu hem de bril van de neus was geslagen. Onze voorouders heb ben zich Alva nimmer voorgesteld met een bril op: trouwens. In de zestiende eeuw was een bril geenszins een zo veelvuldig aangetrof fen voorwerp, dat men het woord bril in de be tekenis, die wij thans aan het woord hechten, in een populair spot dicht zou opnemen. Het i$ bekend, dat de benaming „bril" afge leid is van „beryll" waaronder men een edelsteen verstond, veelal aangeduid als „aquamarijn" In de middeleeuwen gebruik te men dit woord ach ter voor elk glas. en toen men voor het eerst door middel van een ondraaglijke pijn. Den Briel in handen van Alva was zulk een breidel voor Holland: uit hoofde van de geo grafische ligging was het bezit van Den Briel van grote strategische waarde. „No es nada, no es nada", moet Alva ge zegd hebben 't heeft niets te betekenen Henry Wallace, candidaat van de „derde partij" in Amerika voor het presidentschap, die in een gisteren gehouden rede voor een Senaats commissie betoogde, dat Trumans politiek het Amerikaanse volk stap voor stap op weg naar een nieuwe oorlog leidt, is derer dagen door twee bekende figuren in de VS be sproken. De eerste was president Truman. Nadat iemand anders gezegd had dat Wallace naar de Rocky. Moun tains moest gaan als guerillastrijder opdat Stalin hem dan kon erken nen als leider van de vrije regering van Amerika, zei Truman: „Neen, laat hij naar het land gaan, dat hem zo lief is en laat hem dit land helpen tegen zijn eigen land, als hij de zaken zo ziet. De tweede die over Wallace sprak was de beroenv de geleerde Albert Einstein. Hij zei over de leider van dc „derde par tij" het volgende: „Slechts mannen, die boven de kleine kibbelarijen n bet ogen blik staan en geen r. rtbêlang na streven. kunnen ons redden uit een dreigende binnenlandse en interna tionale toestand. Dergelijke mannen waren Roosevelt, Willkie en zo'n man is ook Henry Wallace." Nog een stem Evenmin bang om voor pro.Rus sisch te worden aangezien is de 91- jarige Ierse schrijver George Ber nard Shaw Toen hem kort geleden gevraagd werd of hij het eens was met de in Amerika gehuldigde opvatting, dat Rusland een politiek voert welke naar agressie moet leiden, zou Shaw, aldus bericht de ..London Evening News", op scherpe toon hebben geantwoord: dat is klink klare nonsens Geen enkel land in Europa kan zich het voeren van een oorlog permitteren. Rusland wel het minst van al. En als Stalin zoiets krankzinnigs zou willen door drijven. dan werd hij absoluut dood geschoten of opgesloten in een cok. kenhuis. „De atoombom", zo vervolgde Shaw. „komt eenvoudig niet meer in aanmerking Zo is het 't gifgas ge gaan in de eerste wereldoorlog, 't Is voor beide 'zijden een wapen met veel te grote vernietigingskracht. En wat Tsjechoslowakije betreft: we wedden op het verkeerde paard, heus." Het bestuur van de afdeling Rot terdam van de EVC maakt, naar aanleiding van gehouden functio narissen bijeenkomsten, besluiten genomen op een algemene leden vergadering en het feit, dat door het hoofdbestuur van de E.V.C. te Amsterdam, naast de bestaande af deling een nieuw secretariaat Is ge vestigd. bekend, dat met ingang van heden de afdeling Rotterdam voorlopig zal werken onder de naam O.V.B. (onafhankelijke vak beweging). Aan de leden zullen contributiezegels verstrekt worden voor alle bedrijfsgroepen met de opdruk 1948, O.V.B. en de prijs van het zegel. Tevens zal deze week voor het eerst een eigen orgaan worden uitgegeven, dat voortaan wekelijks zal verschijnen. Witte suiker dreigde zwart te worden... Maar CC.D greep in Een chocolade- en suikerwerkfa- briek in het Westen des lands bleek bij contróle door ambtenaren van de C.C.D. circa tien ton suiker meer in voorraad te hebben dan in haar administratie was verant woord. Deze suiker was verkregen door in chocoladeproducten grond stoffen te verwerken welke daar voor niet waren toegewezen. Ook werd een noger verwerk in gs-ver- lies opgegeven dan in werkelijk heid bestond. Het bleek, dat reeds 500 kg. sui ker, die op dezelfde wijze was ver kregen, zwart was verkocht. De nog aangetroffen tien ton zou waarschijnlijk dezelfde weg zijn gegaan, indien niet tijdig tot inbe slagneming was overgegaan. geslepen glasschijven Maar het was van ge probeerde zwakke ogen weldlge betekenis, veel bij te staan, verkreeg het hiertoe benodigde apnaraat de naam ..be ryll" of „bril". De spotdichter ech ter, die Alva „synen Bril" deed verliezen, groter dan de troep desperate vrijbuiters kon vermoeden, die door koningin Eliza beth verjaagd uit En geland, op weg naar Enkhuizen door de ui V" grillen van de wind en dacht ln het geheel niet door gebrek aan pro- aan een dergelijke bril. viand gedwongen, be- Onder bril verstond hij sloot de Erielsche Maas eei voorwerp, dat ge- binnen te lopen. Ze bruikt werd omankerden voor Den paarden te .bedwingen! Briel en hadden oor- Zgn „brilwas een spronkekjk het ulan de briel ot breidel, ook wel stad te plunderen en aangeduid als praam. Met een praam op de neus. die de bovenlip van het dier ln een pijnlijke omknelling ge vangen houdt, dwingt men ook het meest ner veuze paard om stil te staan. Elke beweging veroorzaakt namèiyk dan weer zee te kiezen. De veerman Koppel- stok echter deed dat voornemen veranderen, doordat hij bij Treslong het denkbeeld opriep de stad in te nemen en Den Briel voor de Prins te behouden. Rinko Wiersma Uitwijzing Duitsers in April hervat (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal de vol gende maand de uitwijzing worden hervat van ongewenste Duitsers. Het ligt in de bedoeling om het eerste transport nqar de Ameri kaanse zone te leiden. Dit zal dan de eerste groep Duitsers zijn, die naar dit bezette deel van Duitsland wordt gebracht. Vorig jaar werden de uitgewezenen geëxpedieerd naar het kamp Liistringen, 4 km. van Osn^brück in de Britse zone. In verband met verschillende formaliteiten was het niet mogelijk transporten naar de Amerikaanse, Frans cn Russische zone van Duits land .te organiseren. De voor deze delen bestemde Duitsers, ruim vierhonderd, bleven dan ook in kamp Mariënbosch achter. Naar de Britse zone waren ongeveer drie duizend personen vervoerd, toen begin November de transporten werden onderbroken. Nog dit jaar zullen drieduizend Duitsers uit ons land worden gezet, waarmede de uitwijzing geëindigd zal z(jn. Een aantal van deze Duit- I Amsterdamse tijd zou weer een kans maken (Van onze Haagse redacteur) Ook dit jaar zal in Nederland de zomertijd niet worden ingevoerd. Te bevoegder plaatse deelde men ons mee dat, hoewel de kolenposi- tie zich voor het volgend seizoen wat gunstiger laat aanzien, de ver betering nog niet van die aard is, dat men zich door invoering van de zomertijd een extra belasting kan permitteren. Of de zomertijd ooit nog zal te rugkeren is een vraag, welke op dit ogenblik niet te beantwoorden is. Deze vraag wordt intussen op het departement van Binnenland se Zaken wel efjistig onderzocht, doch het antwoord niet eenvou dig. Op het ogenblik heeft Neder land de Middcn-Europese tijd. Vol gens de v/ettelijke regeling kan in derdaad bij K.B. de mogelijkheid worden geschapen, de zomertijd weer in te voeren. Het wordt ech ter niet bijzonder waarschijnlijk geacht, dat wij langs deze weg tot de zomertijd zullen terugkeren. De belangen van de landbouw zouden er ernstig door in het gedrang ko men. Daarom wordt bij het onder zoek dat thans wordt ingesteld naar de wenselijkheid van de wederin voering van het zomertijdsysteem, weer gedacht aan de oude Amster damse tijdrekening. Dat men om het vraagstuk definitief op te los sen te gelegenertijd nog eens terug zou keren tot deze Amsterdamse tijd is, zoals men ons te verstaan gaf, bepaaldelijk niet uitgesloten te achten. Gisteren is te Bogota (Columbia) een conferentie van alle landen van Noord- en Zuid-Amerika begonnen. Het belangrijkste punt op de agen da van deze conferentie zal waar schijnlijk zjjn de eis van Venezuela en Bolivia, dat de Europese kolo niën in het Westelijk Halfrond ge- liqoideerd moeten worden. Aan deze kwestie zijn de eisen gekoppeld van Chili en Argentinië met betrekking tot het Engelse bezit in de Zuid pool en die van Guatemala inzake de souvereiniteit over Belize en Brits Honduras. PRINS BERNHARD BESCHERMHEER Het bestuur van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs slachtoffers heeft bericht ontvan gen dat Z.K.H. Prins Bernhard het bescehrmheerschap van deze bond heeft aanvaard. STAATSLOTERIJ 503e Staatsloterij, 5e klasse, 6e l\jst: Prijzen van 1000.— 3897 15901 16008 17542 l°81$Zen %an f 200,~ 3514 7825 Prijzen van 100.2421 4181 4249 6791 15375. Weerbericht AANWAKKERENDE WIND Weersverwachting, geldig van Wocns- dacavond tot Donderdagavond: Tijdelijk tot stormachtig toenemende wind uit Zuidelijke richtingen, later draaiend naar Zuid-West of West. Re- I Sen Weinig verandering ln tempera* sers bevindt zich thans nog op vrije tuur- voeten in Nederland. - 1 April: Zon op 616, onder 19.13. Maan op 3.24, onder 10.05.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1