DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Twee maanden rust voor hengelaars Naar coördinatie van het Nederlandse luchtwapen Huis van Afgevaardigden aanvaardt Marshall-plan Mijn vernielt trein Cairo-Haifa Monty* in Brussel, laat niets los W ethouders-motie aangenomen Maar Senaat heeft er geen vrede mee OVERLEG TUSSEN VIJF LANDEN VAN WESTERSE UNIE Laatste dag van het seizoen BONNENLIJST Donderdag 1 April 1948 Achtste jaargang, No, 983 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291* Telefoon administratie 623S. i Pact van Brussel zal ons verplichten tot maatregelen, tot dusver achterwege gelaten om financiële redenen (Van onze Haagse redacteur) De verscherpte politieke tegenstellingen In de wereld, welke Zich voor al op het Europese continent scherp doen gevoelen, hebben tal van lan den in West-Europa er toe gebracht meer dan gewone aandacht aan hun defensie te besteden. Het militaire overleg tussen de vijf landen van het Pact van Brussel zal ongetwijfeld voor Nederland belangrijke conse quenties hebben. Wy denken daarbij speciaal aan de taak die het Neder landse luchtwapen in het kader van de militaire samenwerking zal krijgen. VIJF EN TWINTIG TEXTIELPUNTEN Met Ingang van vandaag ziin 25 punten van de nieuwe textielkaart VA 801 geldig verklaard. Van deze 25 punten zijn er 5 als extra te be schouwen. Aangewezen zijn de bon nen: „Textiel J één punt". „Textiel J vijf punten", „Textiel J reserve" ter waarde van 10 punten en „Tex tiel K één punt". De bonnen „Textiel K vijf pun ten" en „Textiel K reserve" zijn voorlopig niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. De opbouw van dit luchtwapen bevindt zich nog steeds in een begin stadium. Het is zelfs gevaar lijk te spreken van „het" Neder landse luchtwapen, want in feite zijn er drie Nederlandse luchtmach ten, de Luchtstrijdkrachten van de landmacht, de Marineluchtstrijd krachten en de luchtstrijdkrachten van de K.NJ.L Deze toestand is weinig bevredigend te noemen. Bij de beoordeling van de vraag op wel ke wijze Nederland een aandeel zal kunnen nemen in de samenwerking van de viif landen in de lucht, zal daarom ook de samenwerking van deze drie afdelingen wel onder de loupe moeten worden genomen. Hoewel daartegen in marinekringen nog steeds ernstige bezwaren be staan, gaan de gedachten in de om geving van het ministerie van Oor log en vooral in de kringen van de L.S.K. nog steeds in belangrijke mate uit naar de samensmelting van de drie afdelingen tot een zelf standig wapen, dat dan inderdaad de luchtmacht zou kunnen worden genoemd. Het zal echter niet een voudig zyn de talrijke bezwaren, welke daartegen bestaan te over winnen. Het is een probleem dat speelt in vrijwel alle landen met een luchtmacht van betekenis, of er althans heeft gespeeld. Wellicht dat in ons land een oplossing mogelijk wordt, in dien bij de formatie van het volgende kabinet de ministeries van Oorlog en Marine weer worden samengevoegd tot een allesomvattend ministerie van Defensie. Deze oplossing wordt, in verband met de moeilijkhe den die zich in de afgelopen twee jaren in het kabinet heb ben voorgedaan. in steeds bre der kringen voorgestaan en de verwachting is gerechtvaar digd. dat een krachtige poging zal worden gedaan om deze op lossing te bereiken Bij de vorming van het nieuwe kabinet zal het voorstel van de re gering om door wijziging van de grondwet de benoeming van staats secretarissen mogelijk te maken zijn beslag nog niet hebben gekre gen. Aangenomen mag echter wor den, dat, indien dit voorstel" door het parlement wordt aangenomen en indien inderdaad een ministerie van defensie wordt ingesteld, aan dit ministerie één of meer staats secretarissen zullen worden be noemd. Dit nu zou mogeiyk maken, dat ook een staatssecretaris voor de militaire luchtvaart in de regering wordt opgenomen. Aan een centrale opbouw van een Nederlandse lucht macht zou deze oplossing zeker ten go^de komen. Te weinig vliegtuigen Wat nu de'materiële opbouw van die luchtmacht betreft, zullen in de naaste toekomst ook maatregelen nodig zijn, welke echter ten nauw ste samenhangen met het overleg tussen de vijf landen. Met het hand je vol vliegtuigen van eerste-ge- vechtswaarde, waarover Nederland thans beschikt, kan niet worden volstaan. Reeds in de begroting voor 1947 had de minister van Oor- Veertig mensen omgekomen BU Benjamlna, Noord-Palestlna, Is gisteren de trein Cairo—Haifa op een electrlsch tot ontploffing ge brachte mb'n gelopen. Volgens be richten van gisteravond laat zijn hierbij veertig mensen om het le- \en gekomen en ruim 60 gewond. De slachtoffers zouden voof het merendeel Arabieren zijn; van Brit se slachtoffers wordt geen melding gemaakt. De locomotief werd door de ontploffing van de rest van de trein gescheiden en negentig meter over de spoorbaan geslingerd. Men gelooft dat de Joodse groep-Stern voor deze aanslag verantwoordelijk is. De Stern-groep heeft erkend voor de aanslag op de trein verant woordelijk te zijn. De Arabieren hebben een zware represaille-aan val indernomen op de Joodse ne derzetting Hadera. Veldmaarschalk Montgomery is gistermorgen in Brussel aangeko men om gedurende drie dagen Bel gische opleidingscentra te bezoeken. De Britse gast werd verwelkomd door een vlaggend Brussel, waar duizenden op de been waren om de veldheer, die rondreed in dezelfde auto die hem van de stranden van Normandié naar Berlijn voerde, toe te juichen. Zaterdag zal Montgome ry in Ostende tot ereburger van die stad worden benoemd: daarna gaat hij naar Duitsland voor een bezoek aan de Britse bezettingstroepen dat waarschijnlijk tot 7 April zal duren. Toen Belgische journalisten hem gisteren vroegen of het waar was. dat hij tot Chef van de generale staf van de vijf West-Europese mo gendheden zou worden benoemd, antwoordde .Monty" met een brede glimlach: „Ik heb erover in de krant gelezen." Op de vraag of hij zo'ri benoeming met genoegen zou aannemen, repliceerde hij: Ik ben een soldaat en krijg mijn instructies van de politici. Zij zijn mijn mees ter*." log aangekondigd, dat een groot aantal straaljagers aan de Lucht strijdkrachten moesten worden toe gevoegd. Om redenen van financiële aard is van dit voornemen echter afgezien en men heeft moeten vol staan met de bestelling van om streeks een dozijn Glostcrs-Meteor type III en IV, juist voldoende om de piloten van de L.S.K. te trainen. Vorig jaar November hadden de ze straaljagers in ons land moeten aankomen. Door onbekende redenen zyn zjj echter thang reeds bijna een half jaar over tijd Intussen zijn en kele Nederlandse piloten In Enge land op dit type opgeleid, om straks hun collega's in Nederland weer op dit type te kunnen instrueren. De voorbereidingen zijn dus getroffen. Thans is het wachten op de vlieg tuigen. Doch dit dozijn is volkomen ontoereikend om Nederland een plaats van betekenis te laten Inne men in het systeem van regionale verdediging In dc lucht. Verwacht mag worden, dat hoewel andere lan den kortelings nieuwe bestellingen hebben geplaatst op de Glosters, Nederland alvorens verdere maat regelen te namen, het resultaat zal afwachten van de gemeenschappe lijke militaire besprekingen. Dit re sultaat zal dan .echter wel de ver plichting meebrengen tot het ne men van maatregelen waarvan do deviezenpositie ons land voorlopig had doen afzien. Mogelijk een zevende wethouder in college Met 19 tegen 14 stemmen, die van de communisten, heeft de Am sterdamse gemeenteraad gister avond de motie aangenomen, waar bij de wethouders Polak en Secgers worden uitgenodigd hun zetels ter beschikking te stellen. Tevoren hadden dc beide communistische wethouders verklaard, dat zij niet bereid Ï0li heen te gaan. zolang de •wettelijke middelen hun toestaan lid te blijven van het college van 3. en W. Het feit, dat deze houding voor de andere fracties consequenties zal hebben, waarop de wnd. frac tieleider van de P.v.d.A. de vorige maal reeds zinspeelde, werd in een, ook door andere fracties onder steunde motie vastgelegd. Er wordt nl. overwogen voor te stellen een zevende wethouder te benoemen. De benoeming zal, wanneer Ged. Staten hieraan hun goedkeuring hebben gegeven, in een volgende vergadering aan de orde komen. De nieuwe zetel in het college van B. en W. zal aan een lid van de P.v.d.A. ten deel vallen. Daarna zal men tot een herverdeling der wethouderstaken overgaan. De be hartiging van de vitale gemeente- l' ke belangen zal de communisten- worden ontnomen. Vóór de raad tot stemming was overgegaan hadden wethouder Franke (P.v.d.A.) en enige andere raadsleden het woord gevoerd en er op gewezen, dat het onmogelijk is beide wethouders in hun functie te handhaven; met voorbeelden toonden zij aan, dat de communis ten geen vertrouwen meer kan worden geschonken. Italië's communisten dreigen met staking De Italiaanse communisten hebben gedreigd, tien dagen voor de verkiezingen een alge mene staking te zullen uitroe- pciV, die geheel Italië zou lam leggen. Giuseppe di Vittorio, de commu nistische voorzitter van de algeme ne Federatie van Vakbonden (C.G. I.L.), maakte in Palermo, op Sicilië, bekend, dat het* dagelijks bestuur van de C.G.I.L. de staking zal uit roepen, als de politie er niet in slaagt om vqor R April de Siciliaan- se vakbondsleider Placido Rizzotto op te sporen. Deze Rizzotto is ongeveer drie weken geleden op geheimzinnige wijze verdwenen uit zijn bureau in Corleone op Sicilië. De politie heeft geen spoor van hem kunnen ontdek, ken De linkervleugel heeft de rechtervleugel ervan beschuldigd, dat zij Rizzotto zou hebben ont voerd of gedood. Rusland heeft gedurende de besprekingen over het Oosten rijkse vredesverdrag in Londen het verrassende voorstel ge daan de aan Oostenrijk opge. legde herstelbetalingen te ver minderen tot ISO millioen dollar. De Russische gedelegeerde kwam met dit voorstel dat inmiddels in Oostenrijk een gunstig onthaal heeft gevonden ter tafel kort na dat de plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken der grote vier hun besprekingen in het Lan caster House hervatten. Het Russische voorstel bevatte voorts de suggestie. Oostenrijk de herstelbetalingen te laten voldoen over een periode van zes jaren. De oorspronkelijke Russische eis bedroeg 200 millioen dollar, te vol doen binnen twee jaren. Die eis werd daarna reeds een keer ver zacht tot 175 millioen Luc van Dam wint van Delannoit Luc van Dam, de Nederlandse middengewicht kampioen heeft Woensdag een gemakkelijke pun- tenoverwinnlng behaald in een partij van' 10 ronden op de Belg Cyriel Delannoit. - Van Dam beeindigde het gevecht met een grote snede boven het lin ker oog en een met bloed overdekt gelaat. De Nederlandse kampioen bokste meesterlijk, gaf bij zijn aanvallen blijk van grote*voorzichtigheid en was in elk.opzicht de meerdere van de Belg. Het record aantal toeschouwers, die gekomen waren om Joe Louis in een demonstratiepartij te zien, woonden de wedstrijd bij- Het Amerikaanse Huls van Afgevaardigden heeft In ren van de woe ligste zittingen van zijn geschiedenis het Europese herstelprogramma met 329 tegen 74 stemmen aanvaard. De slotdebatten hadden de gehelo Woensdagavond in beslag genomen en de beslissing viel diep in de nacht. De voorzitter, .Joseph Martin, had gezegd, dat het Huls niet uiteen zou gaan voor het wetsontwerp was afgehandeld. De tegenstanders waren fel van Praag beschuldigt Franse leer getrokken en de meest onbe kookte aanvallen werden op het plan gelanceerd. Zij bleken echter bij de stemmipgen verre in de minderheid. Een amendement om het bedrag der hulpverlening te verlagen werd zelfs met 112 tegen 61 stemmen verworpen. Het Huis sprak zich nogmaals, nu met 188 tegen 104 stemmen, uit voor deelneming van Spanje aan het herstelplan. Het Marshall-plan is met de goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden echter nog niet m kannen en kruiken. Het is reeds zeker dat de Se naat niet accoord zal gaan met de vorm waarin het Huis het wetsontwerp heeft goedge keurd. Senaat tegen Spanje Er zijn twee verschilpunten tus sen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat: de kwestie-Spanje en de hulpverlening aan China. Vooral tegen de inschakeling van Spanje zullen de Senatoren zich verzetten. Arthur Vandenberg, de voorzitter van de Senaatscommis sie voor buitenlandse betrekkingen, de man die in de Senaat een dik wijls beslissende invloed heeft, staat op het standpunt dat Spanje alleen kan meedoen wanneer de zestien Europese landen dat zou den wensen. Minister Marshall schijnt er net zo over te denken. N Commissies van het Huis en de Senaat zullen thans naar een compromis tussen de twee versies van het wetsontwerp moeten zoeken. Men verwacht dat Truman toch binnen een week het plan kan onderteke nen. Gisteren heeft Truman de wet voor de tussentijdse hulpverlening aan Frankrijk, Oostenrijk en Ita lië getekend, waarmee een bedrag van 55 millioen is gemoeid. Okonski, de ontwerper van het Spanje-amendement neeff gezegd dat hij niet bedoelde Franco te verdedigen, maar voor Spanje de mogelijkheid tot deelneming te openen, zoals die ook voor Rusland bestaat. Cowboys en chauffeurs antwoorden Gromyko Cowboys en taxichauffeurs heb ben op terrein van de U.N.O. te La ke Success gepost met spandoeken, waarop stond gedrukt: „Gromyko is een leugenaar". Dit was hun ant woord aan Gromyko, die kortgele den in de Veiligheidsraad zei, dat iedere cowboy of taxichauffeur in Amerika weet, dat Washington een politiek van economische en poli tieke chantage in Italië toepast. diplomaten Het Tsjechoslowaakse ministerie van buitenlandse zaken heeft leden van de Franse ambassade in Praag ervan beschuldigd dat zü betrokken zijn geweest bij de ontvluchtings pogingen van de mgrs. Sramek en Hala uit Tsjechoslowaklie. en heeft de Franse regering om terugroe ping van deze diplomaten verzocht. De Franse ambassadeur te Praag had tevoren reeds gewezen op „ken nelijke vergissingen" die voorkwa men in de protestnota die Frank rijk naar aanleiding van deze kwes tie reeds had ontvangen. Britse stroomvoorziening nu publiek eigendom In de afgelopen nacht om 12 uur Is de Britse electriciteitsvoorziening publiek eigendom geworden. Tot dat tijdstip was zli in het bezit van vele gemeenten of particuliere maatschappijen. De thans genatio naliseerde electriciteitsvoorziening in Engeland is volgens Reuter tech nisch de meest perfecte ter wereld. De electriciteit zal in Engeland niet onmiddelliik goedkoper kunnen wor den Geen whisky tegen het communisme De Republikeinse afgevaardigde Hoffman bracht gisteravond een spirituele noot in het deljat over het Marshall-plan. Het had zijn aandacht getrokken dat er in het wetsontwerp in de op somming van naar Europa te ver schepen goederen gesproken werd over ..verwerkingsproducten van graan". Is er hier misschien sprake van whisky? vroeg hü. En e,en tweede vraag: Bent u van mening dat het noodzakelijk is whisky naar Europa te zenden om het communisme een halt toe te roepen? Het Huis van Afgevaardigden nam zijn advies in volle ernst ter harte en bepaalde in een amende ment dat whisky niet in het kader van het herstelplan naar Europa zal worden gezonden. WOESTE HOEVE bij Apeldoorn, dc plaats, waar Rautcr door onder- grondse werkers zwaar werd gewond. Ongetwijfeld zal de naam nog klinken in de zaal van het Haags Bijzonder Gerechtshof. Vandaag is het proces begonnen tegen deze voormalige nazi- machtige. Weg naar Berlijn onder scherper controle? Nieuiv voorstel van Soko/o/ski Sokolofski, de Russische militaire gouverneur van Duitsland, heeft ztjn Franse. Engelse en Amerikaan, se collega's meegedeeld, dat de Sovjetautoritciten strengere con trole willen gaan toepassen op het verkeer tussen dc Russische zone en de rest van Duitsland. Iedereen die van Berlijn naar het Westen wil reizen, zou een Russische doorreis vergunning nodig hebben. Ook het goederenverkeer zou strenger ge controleerd worden. Van Britse zijde is geantwoord, dat men de kwestie twee weken wil opschorten om haar te bestu deren. maar intussen is reeds be zwaar gemaakt tegen contróle op het goederenvervoer en tegen de eis. dat geallieerd personeel een doorreisvisum moet hebben. De Sovjetautoriteiten hebben niet het recht zich te bemoeien met treinen die Brits personeel van en naar Berlijn brengen, is het Britse stand punt Intussen meldt het Duitse pers bureau DPD dat hot aantal vluch telingen uit Thüringen (Sovjetzone) dat in Beieren (USA-zone) binnen komt, met de helft is toegenomen. Thans overschrijden ongeveer 150 personen de grens. Koningin moet nog zeer veel rust houden De toestand van de Koningin maakt het nog niet mogelijk, dat zij haar werkzaamheden weer ten volle kan hervatten. Op medisch advies zal zij voorlopig nog zeer veel rust moeten houden, zo deelt de secretarie van de Koningin mee ONZE oom Hendrik, een banketbakker in ruste, is een harts tochtelijk hengelaar. Zo een, die 's-winters vist in een bijtje in het ijs en onverstoorbaar hengelen blijft, wanneer des zomers kerhand het net van ons over. ter wijl hij met de rechter ziin hengel hanteerde. „Nou niet zenuwachtig worden neef." beet-ie ons toe. (Ziin eigen knieën knikten nota-bene!) „Jij mag helpen Rilken. Een goeie hengelaar vangt een vis alleen, geeft 'm een sportieve kans om te ontkomen. Ga uit mlln „de mussen dood uit de bomen vallen". Vandaag is het een fatale slag, zeg Ik: Je moet zo'n loeres counteren! Net «Ja hll hnknen Klik dag voor hem. Van 1 April af ft is géén mop!) tot 1 Juni is namelijk het.hengelseizoen officieel gesloten. Kriigt secretariaat een permanente zetel? In Londense Regeringskringen verluidde gisteren, dat thans langs di plomatieke weg onderhandelingen zijn geopend tussen dc vijf landen van de Westerse Unie over de uiteindelijke structuur van de permanente con sultatieve raad. waarin werd voorzien in het te Brussel gesloten pact. De besprekingen zijn gebaseerd op een voorlopig ontwerp, dat de vorige week in Brussel werd opgesteld door de plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken. Dit onderwerp,is ter goedkeuring naar de verschillen de regeringen gezonden. Men neemt aan dat het belangrijkste punt van de besprekingen zal zijn het vaststellen van de zetel van het secretariaat Men gelooft, dat de me ningen verdeeld zijn over de structuur en de functies van het secretariaat. Men neemt aan dat het belang rijkste punt van dc besprekingen zal zijn het vaststellen van de zetel van het secretariaat. Men gelooft, dat de meningen verdeeld zijn over de structuur en de functies van het secretariaat Er zal waarschijnlijk ook naar worden gestreefd overeenstemming te bereiken over de vraag, of het secretariaat een permanente zetel zal krijgen of dat de sub-commissies in verschillende van de vijf landen zullen worden gelocaliseerd Enge land is voorstander van ccn perma nent hoofdkwartier van het secre tariaat waar alle taken zullen kun nen worden gecentraliseerd. Vol gens Engelse kringen zou een der gelijke oplossing practische voorde len bieden, de werkzaamheden ver gemakkelijken cn de uitvoering van de overeenkomstig het Vijfmogend- hedenpact aangegane verplichtin gen bespoedigen. De besprekingen zullen waar schijnlijk deze week worden beëin digd en daarna zullen de plaatsver vangende ministers van buiten landse zaken hun werkzaamheden in Brussel kunnen voortzetten. Ver wacht wordt, dat de vorming van de consultatieve raad in het begin van April zijn beslag zal krijgen. FINS-RUSSISCHE PROBLEMEN De onderhandelingen tussen de Finse delegatie en de Sovjetrege- rlng die in Moskou worden gevoerd, schijnen belemmerd te worden door de omstandigheid, dat de Finnen op het standpunt blijven staan, dat de Sovjet-Unie alleen militaire hulp zal zenden als Finland hierom vraagt. Gisteravond zjjn in Helsinki het Finse kabinet cn de fractielei ders van het parlement bijeen ge weest om nieuwe instructies uit tc werken voor de Finse delegatie. Men zoekt naar een compromis. HOE WIJ „HIELPEN KIJKEN" TOEN ONZE OOM HENDRIK GISTEREN EEN PRACHTIGE BRASEM VING counteren! Net als bil boksen. Kijk. je laat Je snoertje wat vierenen als-ie denkt, dat-le zich los kan wurmen.sust.dan geef je 'm een linkse hoek In z'n lip. dat-ie buiten westen ligtZó! 1 Zeven pond... laten verleiden met z ii n „banket bakkers-aas". dan met een ordi naire worm of een balletje deeg met een pluimpje. Gisteren, op de laatste visdag van dit seizóen. hadden wil ons laten overhalen, met hem te gaan „bra- semen"; od een plas. niet ver van maanden lang mag hij niet met de stad. (Waar het precies was. Men begriipe goed wat dit voor onze oom Hendrik betekent. Twee hengel en net aan de waterkant verschijnen, moet hij zich tevreden stellen met het brengen van aas- voer naar ziin „stekken": dit ziin de vaste plaatsen waar onze oom Hendrik ziin dobber uitwerpt. Dat onderhouden van ziin „stekken" verwaarloost hij ook in het geslo ten seizoen niet. Onze oom zegt van zich zelf. dat hij op het punt van voeren en voer maken een specia list is. Daarin ligt het geheim van ziin succes, beweert hi1. Wij voor ons geloven dit onvoor waardelijk. Want wij kennen per soonlijk niet alleen zrin zandgebaK en mokkataart, maar ook ziin slaatjes en onovertroffen croquet- ten. Dus kunnen we ons best voor stellen. dat de vissen zich eerder mogen wfi niet vertellen, vanwege ooms voederplaatsen en de even tuele concurrentie der liefhebbers onder onze lezers). Ons heerlijk dagie od het water liep haast op een heel bittere te leurstelling uit. Na zes uren vissen hadden oom Hendrik noch wij een bliekie gevangen, zelfs geen stoot je gezien. Wij drongen aan om op te stappen, want wil hadden onze tante Anna beloofd, op tijd thuis te ziin voor het tten^Maar oom Hen drik wilde nog even wachten. De wind die. zo stelde hü vast. de vis de lust had ontnomen om te bhten was nu juist wat gaan liggen. Om ons af te lelden begon hij enige als andere sportvissers, die altoos overdrijven. Onze oom vertelt de waarheid Oom in actie Plotseling echter brak hij het verhaal, waar tail aan bezig was. af. Snel greep hü met belde handen zijn hengel vast. „Help kjjken, neef," zei hü. „We gaan toch nog wat vangen. Heb lk het niet gezegd?" Wij „hielpen" kijken. Ooms dob ber tjoepte een paar keer naar links en naar rechts, kwam even omhoog en dook dan pijlsnel onder- Oom Hendrik had beet! Het top. end van ziin hengel raakte, gevaar lijk buigend, het water. Onze oom die rashengelaar, haalde langzaam op om weer listig mee te geven als de kanier want dat was het on getwijfeld! al te veel spektakel maakte naar beneden. W ij grepen vast het schepnet. Oom „counterde". Verbijsterend snel sloeg hii toe. Zijn hengel span de zich sidderend in een halve cir kel boven het water. Aan de opper vlakte begon het te kolken en te schuimen. Met vaste linker hield oom het schepnet omklemd. Alleen ziin rechter hand. met de zware hengel, beefde wat. Tweemaal nog vierde en haalde oom Hendrik Toen sleepte hii langzaam ziin bult naar zich toe. Een kordate steek met het schepnet en de „loeres" was ge vangen! Zeven pond woog die brasem en we ziin er heelhuids mee bii tante Anna gekomen. Het zou ons spijten indien U zoeven wellicht had ge dacht. dat onze oom Hendrik deze knaap toch nog zou verspelen. Tri krantenverhaaltjes, die over henge len gingen, is zoiets méér gebeurd. Maar bij onze oom gebeurt dat niet. Hij is een ras-sportvisser! W ii hen ben gisteren in de critieke minuten „helpen" kijken. En wij hebben ee- noteerd, hoe het toneeltje van de vangst zich afspeelde. Het ging heus alles echt. zoals wij het schre ven. Het is jammer, dat oom Hen drik zich niet wilde laten fotogra feren met de loeres. Onze oom houdt daar niet van. zegt hü- Hij houdt alleen van tante Anna en... van hengelen. Misschien gaan wü nóg eens met hem „brasemen". want wij wilden oom graag helpen. sterke, maar ware verhalen op te die reuze vis te vangen. Maar oom over twee maanden, ais het weer dissen. Onze oom Hendrik is niet nam. plotseling toornig, met de lin- mag van de politie! Kunstmeststoffen nog niet bonvrij De onzekere factoren met betrek king tot de import van de voor ons land benodigde stikstof- en kali- meststoffen maken, het noodzake- lilk dc distributie van deze kunst meststoffen ook voor het bemes- tingsjaar 1948—1919 (1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949) te handhaven. Het ligt in do bedoeling de ter zake dienende administratieve voor schriften tot een minimum te be perken. Overwogen wordt zowel de stikstof- als de kalitoewijzingcn aan verbruikers te doen uitreiken in twee bonnenseries, welke ieder recht zullen geven op 50^ van de voor het seizoen 1947—1948 in to taal uitgereikte toewiizingen stik stof. respectievelijk kali. Crocussen misschien dit weekend nog in bloei Wanneer het niet te warm wordt, zal men in het a s. weekeinde nog van de crocussen kunnen genieten. Narcissen zijn er thans volop, ter wijl de hyacinthen hier en daar be ginnen te kleuren. Het felle rood van enkele veldles vroege tulpen kan men op sommige plaatsen ook al bewonderen. De bloemenfeesten te Noordwiik zullen worden gehouden van 26 April tot 1 Mei. MET ACHTTIENHONDERD MILD T Al REN aan boord vertrok dc ..Kot a Baroc" naar Indonesia. Familieleden deden dc mannen uitgeleide, wensten hen een goede reis en een behouden thuiskomst. brood brood Voor het tijdvak van 4 t m. 17 April 1948 zijn de volgende bonnen aangewezen: Bonkaarten KA, KB, KC 802 289 Algemeen: 250 gr. waspoeder 293 Algemeen: 500 gram suiker, boterhnmstrooisei enz., of 1000 gram jam, stroop enz-., of 500 gram versnaperingen 295 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 297 Algemeen: 1600 gram brood (geldig t.m. 10 April) 299 Algemeen: 2 eieren 284 Reserve: 800 gram (geldig t.m 10 April) 286 Reserve: 400 gram (geldig t.m. 10 April) Bonkaarten KD. KE 802 789 Algemeen: 500 gr. waspoeder 793 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 795 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 797 Algemeen: 400 gram brood (geldig t.m. 10 April) 799 Algemeen: 2 eieren 783 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m 10 April) 788 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuils. Tabak- en versnaperlngenkaarten enz. QA, QB, QC 802 3J.35 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 33 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen, of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 36 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam. stroop enz. Reserve A Tabak: 50 gr. scheer zeep. of 100 gram scheercrème, of 400 gram snelscheercrèmc. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 2 April worden gebruikt. Niet aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen 242, 244, 245, 744, 745 Melk. 250. 251, 252, 257. 754, 756, 757 Reserve. Vensterglas vrij Vensterglas mag met Ingang van 1 April zonder machtiging, vergun ning of bon aan handelaren, ver bruikers of verwerkers worden verkocht en afgeleverd. De aanwezige voorraden en de te verwachtèn regelmatige aanvoer hebben het nemen van deze maat regel mogelijk gemaakt. De grote tekorten aan tuinders glas, blank gepolijst spiegelglas, gewapend glas en brute glas, ma ken handhaving der distributie maatregelen voor deze soorten voorlopig nbdig. Onderofficieren kunnen toch officier worden Voor onderofficieren, die in Indo nesië in een tijdelijke officiersrang uitstekend hebben voldaan, zal do gelegenheid ./orden opengesteld, zich verder te bekwamen voor een definitieve benoeming tot officier. Of een dergelijke maatregel ook moecüik zal ziin ten aanzien van onderofficieren, die. niet ln de tro pen hebben gediend, maakt nog een onderwerp van studie uit. Enige toezegging kan echter niet worden gedaan, aldus de M. v A. der Eer ste Kamer op het wetsontwerp ..Voorzieningen Bevorderingswet voor de Landmacht". Kinderen van Joodse verdreven personen, die zich in Duitsland be vinden. zullen in Nederland worden toegelaten om daar een beroep te leren en uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Dit ls overeengekomen tussen de Vereni ging voor Hulp aan Joodse emi granten en de Nederlandse rege- ring. 503e STAATSLOTERLT 5e KLASSE. 7e LIJST Hoge prijzen: f 1.500.—: 21364. f. 1.000.—: 7495. f 400.—: 1985. 5396, 8348. f 200.—: 1825. 5553, 8043, 13195, 14998, 16484, 16592, 21509. 21631. 100.—: 1800, 2518. 2658, 3070, 3691. 3943. 5371. 5936, 9133. 10757, 13875, 15291, 16264, 17186, 18720. Weerbericht WAT MINDER WIND Weersverwachting tot Vrijdagavond. Krachtige tot matige, langs de Wad den-eilanden nog tijdelijk harde wind tussen Zuid-West en West. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Weinig verandering van temperatuur. 2 April: Zon op 614. onder 19.if. Maan op 4.09. onder 1108.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1