Landwoning BRANDPUNT V.V.M. trok eerste dag ruim duizend bezoekers VAN NIEUWKERK Groninger veroorzaakte een dubbele aanrijding WEGGELOPEN „Hoe kan ik dat nou weten?" Raadsoverzicht E. BATENBURG-ZEILER Mej. W. PRINS lste MONTEUR-ELECTRICIEN. 2de MONTEUR-ELECTRICIEN. 1 AANKOMEND MONTEUR Zitkamer en 3 Slaapkamers, Conrantenreclaine is niet te vervangen! DAGBLAD VOOR AMERSFOORT DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Donderdag 1 April 1948 STADSNIEUWS De Vrouwen Vacantiemarkt in de Markthal trok gisteren de eerste dag ruim duizend bezoekers. Direct na de opening, welke door bur gemeester Molendijk werd verricht, druppelden de eerste bezoekers binnen. Veel waren het ennog niet, maar toen deze eerstelingen eenmaal in de stad de mare hadden verspreid dat het gezellig is op deze uitge breide fancy fair, kwam men aan de ingang al spoedig handen te kort. Vooral tegen acht uur gisteravond schuifelden honderden belangstellen den voetje voor voetje langs de cassa het gebouw binnen. Pijpers en dansende meisjes zorgden voor fleur „Zegt U eens mijnheer. Wat is een proloog. En wat is de tegenstel ling van «proloog?" Ja, die vraag kreeg een Huzaar van Borecl in de hersengymnastickafdeling te be antwoorden. Hij zat er kennelijk mee in en wat dat betreft was hij niet de enige op deze avond. Maar over het algemeen blijkt het intel lect van Amorsfoorts bevolking bo ven peil. De microfoonreporter, die zich een hese keel sprak, stond er versteld van en moest nogal eens een prijs toewijzen. Nog gelukkiger was de blonde jongeman, die de Chinese verloting won en zijn prijs mocht kiezen uit een leunstoel, een kinderwagen, een rookstol en een rooktafel. Ondanks de luide aan moedigingen van het publiek nes telde hij zich behaaglijk in de rook- stoel in plaats van zijn handen be gerig naar de kinderwagon uit te strekken. Die bleef dus bewaard voor vanavond. Er waren meer verrassingen op het podium. De kwieke, in hun fleurige unifprmen gestoken jongens van het pijper corps „Juliana" fluitisten, trom melaars, hoornblazers en zelfs een xylofonist spuiden een stroom van harmonieuze klanken, dat de zaal dreunde! Eerst van de muziek, daarna van het applaus. Er waren er méér, die een hartelijk applaus oogstten en wel de dames van de amusementsvereniging „Kunst naar Kracht", onderafdeling van de buurtvereniging „Kruiskampkwar- tier", die een aantal dans- en zang nummers verzorgden. Zelfs de reu- zenmoeder aan de wastobbe, die al schrobbend en boenend toeziet, of alles wel op rolletjes loopt, keek er van op. Toon we de Markthal ver lieten, stonden er drommen mensen voor de ingang. „Wij gaan morgen avond", zeiden ze, „dan is er een televisie-uitzending". Gelijk hebben ze. Televisie zien we immers in Nederland nog niet elke dag. Vrolijke kunstavond in „Amicitia" Voor talrijke aanwezigen, w.o. vele geestelijke autoriteiten, werd Woensdag in Amicitia een vrolijke kunstavond gegeven, die onder auspiciën stond van Katholiek- Amersfoort. Na een kort openings woord van Frits Bouwmeester gaf het gezelschap een reeks schetsen ten beste. Robbie, de tragie-kome- die was weliswaar een oude mop, doch de manier van voordracht was voortreffelijk. De vertolking die Dogl-Rugani in de schets „op het zondaarsbankje", gaf van be klaagde en getuige werd beloond met een langdurig applaus. Ook „Het krantenvrouwtje", dat na .de pauze door Dogi- Rugani werd voorgedragen viel in goede smaak. Met een blijspel in één bedrijf „Hoe lost U dat op?" werd deze vrolijke kunstavond besloten. Noteert U even GRAND: Deanne Durbin: Because of him 14.30, 18.45 en 21 u., Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 u. (alle leeft CITY: BIJ de Marine. 14.30, 18.45 en 21 u. Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: De ruwe Bascomb. (14 j.). 14.30 en 20 u„ Zo. 14, 16,15 18.45 en 21 u. 31 MAART: Kath. Amersfoort, Frits Bouwmeester, Amicitia, 20 u. 1 APRIL: „De kunst van het spre ken" dhr. Pé Faber. Films. Frank's Hotel. 3 APRIL: Jubileum „Soesterkwar- tier" „Cheerio Holland" Markt hal 20 u. herhaling gesproken brief. Geref. Kerk O. L. Vrouwestraat 15 u. 30-jarig bestaan R. K. Toneel vereniging „Euripides", recep tie St. Aechten 15—17 u. 20 u. opv. „Marjatta's Kerst". „STICHTSE HEUVEL": Wo., Za. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (The New Dutch Swingers). DANCING VAN T HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen. 20—23 uur. Zon.mid. 15—18 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANOING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen TENTOONSTELLING „De Roman tiek" expositie van 19e eeuwse schilderijen. St. Pieter en Blok. landsgasthuis. Geopend 1012, 14-17 u Zo 14-16 u. Voor groepen 's avonds, gelieve aan te vragen bij de suppoost. OPENB. LEESZAAL EN BIBL da gelijks ruilen v. boeken 1417 u. Di. Vrijd avond ook van 19—21 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 12.30 u. en 14—17 u Di. en Vrijd. ook 19—22 uur. Expositie Oosterse Tapijten e'.d. 3 t.m. 25 April. Opening 15 u. door mevr H. E. 's Jacob. 1012, 14 —17 u. Zo. 14—17 u. Dc Amersfoortse vrouwen verdringen zich voor dc kraampjes op dc Vrouwen Vacantlc Markt in dc Markthal. Achifoto) 75 dc Zondagse tabberd van Sinter* klaas rood. paars of groen? Ja. nu knippert U even met dc ogen, fronst dc wenkbrauwen en denkt U waar schijnlijk: ..Hoe kan ik dat nou we ten?" Eerlijk gezegd: U kunt dit ook moeilijk wetenMaar er zijn zoveel an dere dingen, die U wel kunt weten en waarvan U evenmin het flauwste be nul hebt. als wc het zo eens mogen zeggen, zonder U kwaad te maken. Dc hersengymnastiek dc voor naamste attractie op de Vrouwen Vacantiemarkt die op 31 Maart, 1 en 2 April ten bate van dc actie Huis vrouwen met vncantic" In clc Markt hal wordt gehouden zal trachten Uw hersens uit dc knoop te halen. Als U een beetle gewiekst bent en de niet al te moeilijke vragen kunt beant woorden. zullen dc vijf vrolijke Mie- kcs. die U er op de pijnbank leggen. U met veel plezier een prijsje laten. Denk met dat het dan is afgelopen! Wacht maar eens af. Voelt U zich al benauwd? Kom. kom. Amersfoort zal zijn scherpzinnige burger bewonderen en nog dankbaarder zijn voor het kwartje dat U hebt geofferd. Want U komt toch? Jaarverslag Nederl Spaarbankbond Resultaten van vorig jaar bemoedigend Verschenen is het jaarverslag 1947 van de te Amersfoort geves tigde Nederlandse Spaarbankbond. In het algemeen overzicht dat aan een aantal zeer gedetailleerde be schouwingen voorafgaat wordt op gemerkt dat het resultaat van het afgelopen jaar stellig bemoedigend is. Bemoedigend mag het worden genoemd, omdat in tegenstelling tot het voorafgaande jaar het aan de Bondsspaarbanken toevertrouwde kapitaal thans met een niet onbe langrijk bedrag is vermeerderd cn omdat ook het aantal in omloop zijnde spaarbankboekjes een sterke Uitbreiding heeft ondergaan. In totaal werd in het verslagjaar bij de Bondsspaarbanken (exclusief de Bankspaarbanken) ingelegd een bedrag van 307 millioen en terug betaald een bedrag van 286 mil lioen, gevende alzo een vermeerde ring van 21 millioen. Met inbe grip van dc op hot einde des jaars bij tc schrijven interest kan het in- lcggerstegoed dezer spaarbanken aan het einde van 1947 worden ge taxeerd op ongeveer 1027 millioen. Bij de groep Bankspaarbanken werd ingelegd een totaalbedrag van ruim 24 millioen en terugbetaald ruim 22 millioen. In de jaren 1933/1937 werd bij de Nederlandse spaarbanken gemid deld per maand ingelegd een be drag van 19.167.617; over 1947 be liep dit bedrag 25.466510 of wel 133% van eerder genoemd bedrag. Wanneer wij voorts nog vermelden, dat sedert 1940 alleen in 1945. het jaar van de geldsanering, de maan delijkse inleg word overtroffen, dan mag het resultaat van het afgelopen jaar stellig bemoedigend heten. Dc terugbetalingen bleven nog al tijd aan de hoge kant. Tegenover ge middelde maandelijkse terugbetalin gen tot een bedrag van 18 561.417 in de periode 1933/1947 hebben deze in 1947 bedragen 23.793 623 of wel 128% van de basisperiode; sedert 1940 hebben zij alleen in 1946 dit bedrag overschreden. Het kan evenwel geen verwonde ring wekken, dat de terugbetalin gen nog altijd vrij hoog blijven, om dat tal van inleggers zich nog altijd gesteld zien voor de noodzakelijk heid van het inhalen van een zekere achterstand aan huisraad, kleding e d ontstaan gedurende de bezet tingsjaren, terwijl ook veel hogere bedragen aan belastingen moeten worden opgebracht. Op-zichzelf ge nomen is het al zeer belangrijk, dat de terugbetalingen over 1947 91 millioen lager waren dan over het voorafgaande jaar. Onderscheiding voor trouwe dienst Door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen zijn aan mcj. Ma ria J. - Both wegens 12% jarige trouwe dienst bij de familie T. N. Hcllemans te Amersfoort een me daille cn oorkonde uitgereikt. Misweek in St. Henricus Parochie Van Zondag 4 tot en met Zondag 11 April, zal in de parochie van St. Henricus, een misweek worden gehouden. Amersfoorts bijenmarkt herleeft Markt vastgesteld op Vrijdag 16 April De bijenmarkt was voor Amers foort een traditie totdat al te opdringerige nieuwe-orde-men- sen maakten, dat tijdens de be zetting deze traditie moest wor den verbroken. Nu is door de afdeling Amersfoort van de Ver eniging tot bevordering der bijenteelt in Nederland, besloten dit jaar weer een markt in Amersfoort te organiseren. De marktdag is vastgd&eld op Vrijdag 16 April. Het terrein, dat voor deze markt is uitgekozen ligt in het centrum van Amersfoort tus sen de Utrechtseweg en de Lange Bergstraat De markt gaat om negen uur open en de imkers, die het plan hebben om volken in te zenden, die nen er rekening mede - te houden, dat de bijenvolken uiterlijk halfnc- gen op het terrein aanwezig moeten zijn. Vopr de imker, die de grootste aanvoer heeft, is een prijs be schikbaar. Voor deze eerste markt, die naar wij hopen dc voortzeting ener tra ditie zal zijn, is het gewenst de marktcommissio te noemen; hot zijn dc heren A. denkers, Nykerkstraat C 35, Hooglanderveen,. P. Krol, Bis- schopsweg 230 en W. van der Bedum, Van Asscnraadstraat 22, beiden te Amersfoort. Het laat zich aanzien, dat deze eerste Amersfoortse bijenmarkt na de bevrijding op een goede aanvoer en een druk bezoek kan rekenen. Wielrijder geraakte onder auto Op de Kroontjesmolen, raakte een wielrijder uit onze stad, toen hij varj de Arnhemseweg links de Kroontjesmolen in wilde draaien, onder een vrachtauto. Hij werd het trottoir opgeslingerd en verwondde zijn linkerbeen. De G.G. en G.D. was spoedig ter plaatse. Na verbon den te zijn is de onfortuinlijke man naar huis gebracht. Zijn fiets werd vernield De autobestuurder is doorgereden. Kindje Ije maakte ernstige val van rijwiel Voor de kazernepoort aan de Leusdcrweg, reed een moeder haar achtjarig dochtcrtie dot voor haar uit fietste nan. Dit had tot gevolg dat do moedor, die een dochtertje van twee en een half jaar achter op haar fiets had, kwam te vallen. Het kindje was er hot ergst aan too. Met een horsenschudding en een ernstige hoofdwond is het naar het St. Elisabeth's Gasthuis vervoerd. Nog eens: Tekeninstituut Brink Men heeft ons van verschillende zijden gevraagd om meer gegevens van de uitbreiding van het teken instituut Brink. Wij moeten daar voorlopig het antwoord op schuldig blijven omdat de besprekingen over het vrij geven van het oude politie bureau voor dit doel nog gaande zijn. Wij hopen in ieder geval van harte, dat dit oude gebouw de door ons gemaakte herinnering krijgt; het kan van betekenis zijn als aan de groep van in Amersfoort wer kende en wonende kunstenaars een aantal kunstenaars wordt toege voegd. Expositie Zwitserse boeken Don Sirtsse schonk er twintig aan leeszaal Van 5 tot cn met 10 April worden in dc Openbare Leeszaal en Bibliotheek Muurhuizen 9, nieuwe Zwitserse boe ken tentoongesteld. Deze collectie, ruim twintig werken tellende, is een ge schenk van het comité Schwclzer Spen- dc-Büchcnhilfe, Don Suisse, te Zwit serland. Dc meeste van deze boeken zijn uit gegeven gedurende de oorlogsjaren of kort daarna. Op het uiterlijk heeft dit echter in 't geheel geen invloed gehad» AJle zien ze er keurig verzorgd uit, ge bonden in linnen banden, gedrukt op uitstekend papier, geïllustreerd met af beeldingen op fraai kunstdrukpapier. Het zijn boeken op allerlei gebied, hetgeen blijkt uit de onderstaande titels: A. Roch; In Fels und Els: ein Photo- Tourenbuch; A. Lunn: Die Berge mei- ner Jugend; C. Egger. Pioniére der Al pen. k. Foerster und A. Stciner: Blu- men auf Europas Zinnen: A. Binz: Schul- und Excursionsflora der Schweiz E. Thommen; Taschenatlas der schwei- zcr Flora, H. Jenny; Kunstführer der Schweiz; H. Hoffmann; Schwcizer Burgerhauscr van 1450—1830; P. Mcycr; Schweizcrische Munster und Kathedralen des Mittelaltcrs; E. Hoff mann— Krayer; Festc und Branche des Schweizervolkes; H. Lchmann; Die Schweiz im Spiegel des Jahrhundertc; M. Hürlimann; Grosse Schweizer. De tentoonstelling is dagelijks ge opend van 101 ..30: 2—5 uur; boven dien Dinsdag- en Vrijdagavond van 7—10 uur. Na afloop van dc tentoonstelling kunnen de boeken geleend worden. Ingezonden mededeling) Pastoor van Oppenraay overleden Op 74-jarige leeftijd is in het St. Antonlus Ziekenhuis te Utrecht overleden de ZeerEerw. heer J. G. Th. van Oppenraay, die emeritus pastoor van Baam was. De H Uitvaartdienst zal Zater dagmorgen om 10.30 plaats hebben in de parochiekerk te Baarn. ARNHEMSESTRAAT 20 TELEF. 5781 Chinees leende zijn auto uit! Op enkele meters afstand Aan een brandendo straatlantaarn op de B.W. laan stond op de avond van de negentiende Januari een bespannen wagen. Aan dezelfde zijde naderde inynhoer V. met zijn vrachtwagen, die pardoes op het ge span recti, dat. niet verlicht was omdat liet In do nabijheid \an de lantaarn, atond. „Hoe kan dat nu?" vroeg do kan tonrechter vanmorgen aan V. ,Ja, Edelachtbare, dat zal ik u paar tegcnleggers aan. Toen zat op eens die wagen voor m'n neus. Ik probeerde nog te remmen, maar 'k was er al te dicht bovenop. Ala die man nou maar verlicht was ge weest. dan had ik het lichtje wel gezien" Vcrdachtcs pleiter, mr. A. E. Th. Coolen, legde de situatie op de BW- Erecies vertellen", begon verdachte reedgebarend. „Ik ree met gedim de licnten, want er kwamen oen Mevrouw A. Erkclcns—Wijsmuller, die achttien jaren het postagentschap aan de Bosch-Kcmpcrlaan heeft beheerd, werd gistermorgen bij haar afscheid door dc bewoners van de Berg hartelijk gehuldigd. Namens het huldigingscomité sprak dr. R. Micdema haar toe. Dc scheidende ambtenares, die met vele van haar ..klanten" in dc loop der jaren door nauwe vriendschapsbanden werd verbonden, ontving tal van geschenken. Op de foto ziet men mevrouw Erkclens zittend naast de prachtige bloemenmand, temidden van familieleden en belang stellenden. Achter haar staat haar opvolgster, mevrouw Ripsc, die door dc Bergbewoners met bloemen werd verwelkomd. (Archlfoto) Er was bij de jongste raads zitting, voor de journalisten, reden om eens vergenoegd in de handen te wrijven. De raad handelde namelijk in een re cord tijd een vrij uitvoerige agenda af. Die vreugde mogen zij de laatste tijd maar zelden smaken. Het betekende in dit geval een paar uur minder zitten op krakende of vrijwel van een zitting ontstoken stoe len. Het was benauwd in de raadzaal en het was opnieuw een hard gelach de bode te zien manoeuvreren met het kristal waarin hij met kellner- allures het water voor de dor- stigen goot. Verder dan de kring van raadsleden kwam de goede man niet. De glazen zijn nog schaars en we moeten zui nig met het water doen. Er kan wel weer een droge zomer komen. De stemming was vriendelijk. Er waren zo van die minzame knik jes over en weer en degene, die zich een reprise had voorgesteld van zekere Rotterdamse of Amster damse gebeurtenissen, moet zich bekocht hebben gevoeld. Er werden bij de debatten wel een paar ondeugende opmerkingen gemaakt, die ditmaal van P.v.d.A.- zijde kwamen, doch men ging er nogal gemoedelijk overheen. Zo sprak dr. Drewes over „Draken- burgh", de Rooms Katholieke Volkshogeschool waar de Amersfoortse onderwijzers aan het openbaar onderwijs gaan confere ren als over „blue-band vers gekarnd". Een leuze die volgens de heer Drewes aanvechtbaar is om dat blue-band niet gekarnd is, zo achtte hij ook de benaming R.K. Volkshogeschool onjuist, omdat de ze school niet voor het gehele volk openstaat. De heer Drewes vond de omgeving voor de genoemde on derwijzersconferentie niet goed. Er is o.i. ook nog een andere uit leg van „volk" mogelijk, namelijk een school, die mogelijkheden voor het volk, de „gewone man" opent. De heer H. Koelewijn is een bij-* zondere figuur in de P. v. d. A. fractie. Hij is een rondborstige, ge moedelijke man, die geen blad voor zijn mend neemt en de dingen zegt, zoals hij ze meent te moeten zeggen. Bij de behandeling van het voorstel over de geïncorporeerde salarisschalen gaf hij zijn misnoe gen te kennen over deze tijdelijke maatregel. Wanneer komt er nu eindelijk eens een definitieve re geling, vroeg hij. Ook over de door de regering in het leven geroepen mildheidsclausule was hij niet te spreken. Men kan er even goed een barmhartigheids-clausule van maken, maar dan niet een naaf het voorbeeld van Maarsseveen, meen de dit raadslid. Deze uitlating werd gevolgd door een onderdrukt „he en ho" geroep. De heer Waterloo (K.V.P.). drong zelfs op een ver klaring aan. Zover is het niet ge komen. De Amersfoortse Sportstichting is nu een realiteit. Er was niet veel critiek. De geboorte van deze stich ting is niet eenvoudig geweest. Er is heel wat aan gedokterd en ver scheidene ingezetenen gaven aan de totstandkoming van deze stich ting hun krachten. Er zijn bezwa ren voor en tegen de gekozen vorm. De praktijk zal leren of de genomen beslissing juist is geweest. Het zal voor 'n belangrijk deel aan de sportorganisaties liggen of 't re sultaat, dat men van deze stichting financieel, maar vooral ook cultu reel, verwacht, gunstig zal zijn. Er zal o.i. nog heel wat club-chauvi- nisme overwonnen moeten worden. Het. is nu maar afwachten of de keuze van de^irecteur. die deze stichting gaat leiden, een goede is. In ieder geval is nu de eerste schrede gezet op de weg die naar samenwerking leidt. Over de rondvraag zullen wij maar zwijgen. Er zat ditmaal een luchtje aan, door de toch wel gees tige en ongetwijfeld juiste opmer kingen van de heer Nakman ovej de hondenvuilplaag. laan uit. De bespannen wagen stond niet aan dezelfde kant als de lan taarns en bovendien nog achter één van vage lichtplekken, die de lampen aan de overkant op de andere straatzijde wierpen. De Ambtenaar O.M. vond dat V. op een andere manier had moeten rij den. HU vond een straf van f 35. of 10 dagen op zUn plaats. Dat nu was pleiter helemaal niet met hem eens Op juridische gron den betoogde hU, dat de voerman van dc wagen zijn gespan had moeten verlichten. Het hielp alle maal niets, al werd dc boete wel wat lager: 20 gulden of 5 dagen. Lang, saai en doorspekt van ambtelijke termen waren de be schouwingen over een serie aanrij dingen. die onlangs op de Randen- broëkerweg plaats vonden. Een be stelwagen werd aangereden door dc wagen van een wethouder uit De venter, die vervolgens zelf werd aangereden door een Groninger, die klaarblijkelijk niet genoeg had aan de Devbnterso machthebber, doch en passant nog even op ziin beurt tegen de bestelwagen aanreed. Vandaag fungeerde alleen dc Gro ninger als zondebok. Hij mag f 60.- bctalcn of 10 dagen gaan zitten. „NummerbewlJs niet laten zien?" vroeg een Rotterdam, die gedag vaard was, omdat hij dit bewijs niet aan de politie had getoond. En of hij het getoond had. Enfin, er zou dan nog eens geïnformeerd worden. De wagen die hij destijds bestuurde was eigendom van een Chinees. De aanrijding die hij had veroorzaakt moest op behandeling wachten, daar de getuigen nog ontbraken. Stichting „Opbouw" en de jeugd In een mededeling over het werk van de „Opbouwstichting". Zater dag j.l. in ons blad verschenen, wordt gezegd, dat de stichting „Opbouw" een aantal kinderhuizen en tehuizen voor de scheefgegane jeugd beheert. Van de zijde van deze stichting, een andere dan de eerstgenoemde, deelt men ons me de. dat de jeugd in deze tehuizen wel goed is, doch dat de ouders schuld treft. L.E.E.N. vraagt Esperanto op de scholen In de met Pasen te Almelo gehou den jaarvergadering van de Neder landse Esperantisten-vereniging ,.L(a) E(stonto) E(stas) N(ia) werd met algemene stemmen de volgen de motie aangenomen: De Ned. Esp. Ver. L E E N. dringt er nogmaals bij Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, kunsten en Wetenschap en bij de volksvertegen woordiging met klem op aan. die maatregelen te nemen, welke nodig zijn om te zorgen, dat Nederland aanstonds niet achterblijve bij an dere landen inzake de invoering van het Esperanto-onderwijs op de scho len. Mrg. J. van Waayenburg. de rec- tor-magnificus van de universiteit te Leuven, zal op 2 Juli a.s. het ere doctoraat ontvangen aan de univer siteit te Edinburgh. Soest Soest I verloor met flinke cijfers De voor de competitie van de S.G.S. Ie klasse gespeelde wedstrijd Hilversum IISoest I. werd door Hilversum II met 7^—2% gewon nen. De gedetailleerde uitslag is als volgt: Hilversum II—Soest I: H. H. Ha mersJ. Gorter 10; C. Westerveld* J. Timmer L. Handelaar G. Reiche 01; Jac. BothJ. v. Emden 10; C. de BoerJ v. Daal Vi—K; A. v. Heeringe—J. C. Tho- masze 10: L. JansenA. v. Dijk 10; P. J. VersluisH. Schreudcr 10; Dr. Feenstra KuiperD. Goedhart V2\ J. Groosjohan H. Schadee 10. Hilversum II wint met lYt2%. Aan de oneven borden speelde Soest met wit. Beroep aangenomen Ds. L, J. C. Visbeek uit Vlissingen heeft het beroep in de 4e Predi kantsplaats der Ned. Hervormde Gemeente te Soest (Sanatorium „Zonnegloren") aangenomen. Gevonden voorwerpen Grijze glacc handschoen; rode wol len das; medaille KNGV-mars: blauw grijs klndcrwantjc; bruin klnderschoen- tje: zwarte herenhoed: bovengeblt mct# 4 tanden: rieten mandje; lederen cein tuur, verchroomde armband: klnderpor- tcmonnaie; groen-grijze sjaal; rood wantje; bankbiljet f 10,—; levensmid delenkaart; tabakskaart; witte leghorn; paar glacé handschoenen; wieldop van Packard: donker blauwe alpinomuts; bruine ceintuur; nagel-étui. Burgerlijke Stand Geboren: Catharina J., d. v. H. C. Beyer en J Voskuilen; Elisabeth, d. v. R Schaatsbergen en J. E. H. Beems; Johanna H. A d. v. G. Len derink en A. J. Donderwinkel; Ge rard J. J., z. v. J. Jansen en B, v. d. Vis: William M.. z. v. H M. Schenderling en A. E. v. d Brink. Ondertrouwd: G. A. Westerveld en G. A Verwoerd; W. Knol en A. v. d. Berg Getrouwd: P. v. Mar rum en M. v. d. Brink; H. v. Dijk en W. v. d. Munt. Overleden: Harmen W. Vollinga 73 jaar. geh. m M. B. J. Voskamp; Anna M. A. Klamer, 84 jaar, wed. v. A. F. v. d. Maas. BrusselU trecht Extra jaarbeurs-treinen De nauwe samenwerking tussen Nederland en België komt ook tot uiting in de vriendschappelijke re laties tussen de Jaarbeurzen te Utrecht enüBrussel. Hierdoor is het, in samenwerking met de Spoor wegmaatschappijen, mogelijk ge worden, 10 extra Jaarbeurstreinen In te leggen. Extra dieseleleetrische sneltrei nen ter gelegenheid van de Utrechtse Jaarbeurs zullen uit Brussel vertrekken op 6, 7, 9, 12 en 14 April a.s. te 8.26 uur. Des avonds om 20 uur verlaat deze sneltrein Utrecht met bestemming Brussel om aldaar te 23.06 uur te arriveren. Van deze speciale sneltrein kan door ieder, die des avonds in Brus sel moet zijn, gebruik worden ge maakt. Het douane-onderzoek heeft plaats in de treinen gedurende liet traject Roosendaal's-Hertogen- bosch vice versa. De speciale sneltrein heeft alleen He klasse plaatsen. Zolang de voorraad strekt, zullen bespreek- bewijzen worden afgegeven, die kosteloos verkrijgbaar zijn op de inlichtingenbureaux van de Jaar beurs en te Utrecht C.S. Op Zondag 4 April a.s. zal Mr. J. Milius,- Directeur der Koninklij ke Nederlandsche Jaarbeurs, van 13.50 uur tot 14.00 uur voor Ra dio Hilversum een korte voor dracht houden over de komende 50ste (Jubileum) Jaarbeurs. Familieberichten GETROUWD: TV. DE JONG M. J. LAMING. „De Bolder" Soesterberg, 1 April 1948. De Heer en Mevrouw BATENBURG—ZEILER geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter VERA Amersfoort, 1 April 1948. Prinses Marielaan 18. Tijdelijk: 't Eibernest" Soembastraat 10. Advertentiën De Mensendieckpraktijk van wordt te harer huize tijde lijk waargenomen door: Prinses Mariel. 18. Tel. 4086 bos-, heistrcek, minstens 4 kamers met bergruimte (loods, schuur), ongemeubi- lccrd te huur of te koop (ook beschadigd) gezocht door gerepatrieerd oud hoogleraar. Br. onder no. 4807. fa. van Nes' Boekhandel, Dieren. klein ruwharig duinzand- kleurig rashondje (kernter riër) met groen/rood ge vlochten halsband. Tegen hoge beloning terug'tc be zorgen: Utrechtseweg 122, Tel. 3761. 'Wegens vertrek naar de militaire dienst van enige mon teurs, hebben wij plaats voor een Wij geven de voorkeur aan goede, nette werkkrachten. In dienst treden, tegen 1 Juli a.s. Electro-Techn. Bureau J. J. v. PLATERINGEN Twee gezinnen, bestaande uit vier volw. pers. en vier kinderen van 3—10 jaar, zoeken voor twee weken in de maand Augustus met gebruik van keuken. Brieven onder No. 5Q34 bur. van dit blad. Recht gevend op een te plaatsen tegen Schoonmaaktarief in het DAGBLAD VOOR AMERSFOORT (Alleen - Koop - Verkoop en Gocderenruil) Gelieve te plaatsen: 1—20 woorden tl.— 21—25 t 1.25 26—30 f 1.50 en t. geldig tot Woens dag 14 April 1948 Opgegeven aan: BOEKHANDEL BEZORGER SNOUCKAERTLAAN 7 AMERSFOORT

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2