10 Vermoeidheid beinvloedde zwemprestaties EVC antwoordt op verklaring Buiteman I RAUTER STAAT VOOR ZIJN RECHTERS VAN NELLE Amersfoortse zwemmers maakten goede tijden ph/uShave j Leusden gaat tien woningen bouwen Proces zal geheel op platen worden opgenomen Donderdag 1 April 1948 3 „Neptunus" in Denemarken I U I en, I (Van onze speciale verslaggever) Na een zeer vermoeiende maar interessante reis is de zwemploeg van Neptunus Zondagmorgen om vijf uur in Aarhus gearriveerd. Aan de grens van Denemarken werden de Amersfoortse zwemmers verwelkomd door de heer Herskind van de A G F. (Aarhus Gvmnastik Forening). De zwemmers en zwemsters waren oververmoeid, hetgeen tot uitdruk king kwam in de bij de wedstrijd gemaakte tijden. Cobi Geutjes gingen juist over. In deze periode was Jan de Gans ook zeer actief, maar het geheel was te rommelig. Wim DekKers kreeg de bal op het middenveld toege speeld en mqj een schot in de uiter ste hoek bracht hy de stand op 3—2 Hier volgen de tijden van de wed strijden op de avond van de le Paasdag: 100 m. borstcrawl heren: 1. Jan de Gans, N, 1 m. 4.1 sec.; 2. G. Granslev, AGF, 1 m. 4 6 sec.; 3. C. Geutjes, N. 1 m. 6.1 sec. 100 m. borstcrawl dames: 1. J. Sonder. AGF, 1 m. 13 8 sec.; 2. I. de Gans, N., 1 min. 14.4 sec. 200 m schoolslag heren: 1. V. Es- mann, AGF, 3 m. 0.1 sec.; 2. J. Pe tersen. AGF. 3 m. 1.5 sec.; 3. T. Kuiper, N„ 3 m. 4.9 sec. 200 m. schoolslag dames: 1. U. Wraae, AGF. 3 m. 19.9 sec.; 2. A. v. Bekkum, N., 3 m. 22 sec. (nieuw clubrecord). 100 m. rugslag heren: 1. P. Jor- gensen, AGF, 1 m. 17.2 sec.; 2. W. Hartelijke begroeting door Denen Bij de parade kwam de Neptunus- ploeg in keurige trainingspakken op. Op de linkerborstzak droegen de deelnemers een embleem in de Nederlandse kleuren De dames droegen een witte blouse en blauwe trainingsbroek. De secretaris van „Neptunus". de .heer Kuiper bood een Nederlandse vlag aan. Op de witte baan was geborduurd: „Nep tunus, Amersfoort, Holland". Na deze plechtigheid vingen do wedstrijden aan. Het eerste num mer was zeer spannend. Jan de Gans startte te laat maar hij zwom rustig en in soepele stijl. Op 75 m. heeft hij zyn sterkste concurrent, Gunnar Granslev, ingehaald. Op de laatste baan kwam hij onweer staanbaar naar voren en won in de goede tijd van 1 m. 4.1 sec. Cobi Geutjes was een goede derde in 1 m. 6 1 sec. De 100 m. crawl dames werd een ongeveer gelyke strjjd. Ina de Gans tfon echter haar tegenstandster op de laatste baan niet houden en werd tweede in 1 min. 14.4 sec. Enerverend was de wedstrijd tussen Fritze Nathansen (Euro nees kampioene) en Grete An dersen. de tweede zwemster - van Denemarken. De tyd van Fritze Nathansen was 1 m. 5.6 sec. Maandagavond doet zy een aanval op het wereldrecord, dat met een tijd van 1 m. 4.6 se.c. op naam staat van Willy de Ouden EVEN STERK Een zeer spannend nummer was ook de x 50 m estafette heren. Als eerste zwemmer startte voor Neptunus W. Dekkers, die ongeveer 1 meter achter kwam. Piet Heily- gers liep deze achterstand in. Als derde zwemmer ging L. Geutjes te water, hij kon, evenals Jan de Gans, niet uitlopen, zodat de Amersfoor- ters precies gelijk eindigden met de zwemmers van A.G.F. Het schoonsoringen was voor treffelijk. Wat de Denen presteren grenst aan het ongelooflijke, vooral de styl van de Europese kampioen Thomas Christiansen is mooi. POLO WEDSTRIJD Tot besluit volgde de polowed- stryd. Hoe goed het zwemmen was geweest, zo slecht was de polowed strijd, maar in deze wedstrijd kwam wel zeer tot uitdrukking hoe ver moeid de Amersfoortse ploeg was. De A G F.-mldvoor maakte na een fout van doelman Mol de eerste goal (10). Het spel golfde heen en weer, totdat Piet "Hellygers komt opzwemmen. Op 4 meter gooide hij de bal naar Wim Dekkers, die met een kort tikje de gelijkmaker scoor de (11). A.G.F. doelpuntte nu tweemaal achtereen met een straf- worp en een schot van de midvoor (31). Wim Dekkers ging achter spelen. Enige harde schoten van De zwemmers van de Aarhus Cymna- stik Forening waar de zwemploeg van Neptunus dezer dagen in Aarhus tegen uitkomt. Dekkers, N, 1 m. 21 6 sec.; 3. J. de Gans. N., 1 m. 22 sec. 100 m. rugslag dames: 1. I. de Gans, N 1 m. 23 5 sec.; 2. J. An dersen, AGF, 1 m. 27.3 sec. 3 x 100 m. estafette heren wissel slag: 1. AGF 3 m. 46.6 sec 2. Nep tunus, 3 m. 55.4 sec. 3 x 100 m. estafette wisselslag dames: 1. Neptunus 4 m. 19.1 sec.; 2. AGF, 4 m, 21.1 sec. 4 x 50 m. borstcrawl heren: 1. AGF, 2 m. 0.8 sec.; 2. Neptunus 2 min. 0.8 sec. 4 x 50 m. borstcrawl dames: 1. Neptunus 2 min 20 sec 2. AGF 2 m. 20.4 sec. Polowedstrijd: AGFNeptunus 3-2 Tafeltennis Van der Meiden winnaar in Poule I Om het kampioenschap der 3e klasse vond Woensdagavond de laatste wedstrijd in Poule I plaats. Van der Meiden had n.l. bezoek van V R A. III en wist deze ploeg met 1 een 91 nederlaag naar Jutphaas terug te sturen. Door deze over winning hebben onze stadgenoten beslag gelegd1 op de eerste plaats en wachten zij op de winnaar van Poule II om met deze uit te maken wie kampioen der derde klasse is. De gedetailleerde uitslagen zijn: R. LambrechtsDemkema 21— 11, 218; Van DolronRichel 21 13, 2113; HuibertsMuyzert 21 15, 2112; R. LambrechtsRichel 2113, 2116; Van DolronMuy zert 19—21, 21—7, 21—19; Huiberts Demkema 217, 219; R. Lam brechts—Muyzert 1721, 21—17, 18 21 Van DolronDemkema 215, 219; HuibertsRichel 2117, 21 14; Van DolronHuiberts Ri chel—Muyzert 21—18, 21—16. Doordaf Over 't Net IV Dinsdag, avond van Barna IX met 73 ver loor. wordt de eindstand in Poule I als volgt: v. d. Meiden I 3 3 - - 6 23— 7 Barna IX 3 2-14 1812 Over 't Net IV 3 1-22 12—18 V.R.A. III 3 - - 3 - 7—23 Voor Poule II werd gespeeld P.VH. I—Over 't Net V. waarbij onze stadgenoten een 7—3 neder laag leden, uiteindelijk zullen Van der Meiden I en P.V.H. I, wel moe ten strijden om het kampioenschap 3e-klasse. Grote propaganda-avond ABvLO Vlaggenparade van wandelaars Voor de A. B. v. L. O. propagan da-avond in de Markthal op Dins dag 6 April blijkt een grote be langstelling te bestaan. Niet minder dan vijf takken van sport worden naar voren gebracht, n.l. gymnastiek, bestaande uit di verse fraaie verenigings-oefenin- gen, toestelturnen, ringzwaaien door dames, paardvoltige door de heren. Ploegen van de Amersfoort se politie én A.A.V. demonstreren volleybal, leden van de Pedaalrid ders organiseren een wedstrijd voor hometrainers. Een deminstra- tie mad-minton wordt verzorgd door de Amersfoortse badminton club. De Amersfoortse wandelsport verenigingen verzorgen de Inter nationale vlaggenparade, zoals de ze bij de vierdaagse afstandsmar sen te Nijmegen wordt gehouden. De Amersfoortse muziekvereniging zal de betreffende volksliederen spelen. De heer J. Haitsma, uit Amsterdam, voorzitter van de pers en propaganda-commissie van de Nederlandse wandelsport zal een propagandawoord spreken. De oud-voorzitter der Plaatselijke Centrale der E.V.C, de hcc* J. K. Bui teman. heeft het nodig geoordeeld, zich in een „Verklaring", opgenomen in de plaatselijke pers. los te maken van de E.V.C., ja, tegenover haar stelling te nemen. De bevolking van Amersfoort, de werkers -onder hen in de eerste plaats, hebben er recht op te weten,'wat de achtergronden zijn van deze stelling- name van dhr. Buiteman. Reeds in begin van 1947 vond in het Volksgebouw een bijeenkomst plaats, waar uitgenodigd waren, die E.V.C.-ers die voorheen lid waren van het N V.V., dan wel behoorden tot de Partij v. d. Arbeid. Op deze bijeenkomst waar de mogelijkheid besproken werd, als afde ling Amersfoort der E.V.C. in zijn ge heel over te gaan naar het N.V.V., was ook dc heer Buiteman aanwezig, zonder hiervan de PI. Centrale in ken nis te hebben gesteld. Reeds toen kwam vast te staan, dat men hier te doen had met machinaties der beide laatstgenoemde lichamen, die van de zwakke ideologische instelling van de heer Buitcman en zijn vrienden gebruik maakten om vat te krijgen op de Plaatselijke afdeling der E.V.C. De voorgenomen fractievorming leid de niet tot het door dc heren gewenste resultaat. De pogingen In die richting werden echter voortgezet. Rekenende op zijn „onmisbaarheid" trachtte hij telkens weer de normale ontwikkeling der E.V.C. afdeling te remmen. Nochtans was hij niet In staat tc verhinderen, dat in het begin van dit jaar eindelijk dc'Plaatselijke Raad werd ingesteld. Daarmede kwam tevens een einde aan het voorzitterschap van de heer Buiteman. Het blijkt thans, dat de heer Buite man dit alles niet kon verkroppen en naar een middel heeft gezocht zijn ge moed té luchten, enkel en alleen om de E.V.C. in discrcdlct te brengen. Het is In dit licht, dat men de „Verklaring" moet zien. De in zijn „Verklaring" op gesomde beschuldigingen 1, 2 en 3, zijn door ons In de Openbare vergadering van Donderdag 18 Maart reeds vol doende weerlegd. Het is nog altijd zo. als de heer Bul- teraan in dc aanhef van zijn „Verkla ring" beleldt. Nog altijd is een enige. onverdeelde vakbeweging een vol strekte noodzakelijkheid. Nog altijd zijn In de E.V.C. alle schakeringen uit ons volk vertegenwoordigd, nog altijd zijn in' haar verenigd mensen van zeer uit eenlopende religie en politieke overtui ging. nog altijd staat zc voor de zul- ken naar alle zijden open. De Plaatselijke raad der E.V.C. afd. Amersfoort. (De laatste alinea, die geen betrek king had op het geschil tussen de heer Buiteman en de E.V.C hebben wij ge meend niet te moeten opnemen. Deze alinea had slechts propagandistische waarde en de E.V.C. beschikt over voldoende middelen om op andere wijze propaganda te maken. Red.). Pauselijke gift voor Duitsland Do H. Vader heeft een bedrag van 100.000 aan dollars en Zwitserse francs geschonken aan Duitsland voor het kopen van voedsel en kleding. Kardinaal Von Preysing, bisschop van Berlijn, "heeft zijn danlc uitgesproken voor de Ierse hulp aan Duitsland. (Ingezonden mededeling) Leusden Blijf rustig zitten 1 U hoeft er zelfs niet voor uit f Uw stoel cc komen; zó ge makkelijk vliegt Uw baard er af met Philips „PHILI- SHAVE", het elcctrisch droogscheerapparaat. Vraag Uw handelaar een demon- Schooljeugd voetbalt op Birkhoven Voor de jeugd zijn de school, voetbalwedstrijden altijd een bij zondere gebeurtenis. Ook dit jaar is er een enorme belangstelling voor deze wedstrijden op Birkho ven. Er wordt fel gestreden om de winstpuntjes. Vrijdag ls de beslis- sèndc dag Welke school zal met de eer gaan strijken? Voorlopig moe ten wij volstaan met de uitslagen van de tot nu toe gespeelde wed strijden. Deze luiden: IVO Amersfoort IChr. ULO I 1—0; Handelsschool III—RHBS III 14; Ambachtssch. IOp. ULO Soest I 2—0; Ambachtssch. IllSt. 4Bon. ULO Baarn I 35: Ambachts school VGem.ULO III 11; Gem. ULO II—Chr. ULO Soest I 2—0; Chr. ULO II—R.K. ULO Soest II 4—0; RHBS IV—RK VGLO I 1—1; R.K. ULO V—Gabrie Mehensch. I 14; HeerenstraatBlankenheym straat 2—0; Oostersch. Baarn—Pau- lus Borstraat I 30; St. Jorlsschool Leusderweg Sch 8 7^0. Handelsschool 2Ambachtsschool 2 01; Baarns Lyceum 2Kon. WUh. ULO Baarn. 1 6—0; Herv. ULO Baarn 1Gem. ULO 1 04; R.K. ULO 2—Ambachtssch. 4 1—0; ULO Oorspr. Baarn 1RHBS 2 1 0; Op. VGLO 1—Chr. VGLO 1 1—0; RK VGLO 2—Chr. VGLO 2 30; Handelsschool 4RHBS 5 3 3; Baarns Lvceum 3Op VGLO 2 0—0; Gcm. ULO 4—RK ULO 4 0—8; ZonnebloemstraatO. Soesterweg 23; Amersf. Schoolver.Dupont- plein 1—0; Waalstraat—v. Dieststr. 3—0; Gabrie Mehenschool 2—Pau. lus Borstr. 2 20. Handelsschool 3—Gem. U.L.O. 2 2—7; Ambachtsschool 1—Herv. U.L.O. Baarn 1 3—0; R K. U.L.O 2 U.L.O. Oorspr Baarn 1 11; Openb. U.L.O Soest 1—Gem. U.L. O 1 0-3; R.K.V. G.L.O. 1—Chr VGLO 1 11; Ambachtsschool 4 RHBS 2 02; Baarns Lyceum 2 Handelsschool 2 1—1; Chr. ULO 1 St Bon. ULO Baarn 1 40; Han delsschool 4—Gem ULO 4. 3—0; Op. VGLO 2—Chr. VGLO i 1—2; RHBS 5—R.K. ULO 4 1—0; Waal straat—Gabrie Mehenschool 2 70. PHILIPS STAALBAARD Ook UW baard vliegt eraf! N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEOERLAND EINOHOVEN Wijziging van aantal straatnamen De raad van Leusden vergader de gisteren onder voorzitterschap van burgemeester M. J. E. Kwint. Op de verzoeken van de heer Van der Kraan om vrijstelling van straatbelasting en wijziging van de naam „Dodenweg" in ,,'s Zomers Buitenpark" werd afwijzend be schikt. De nieuw ontworpen en aan vaarde Politieverordening gaf aan leiding tot enige vragen. De voor zitter zeide, dat van verschillende bepalingen ontheffing kon worden verleend. B. en W. willen twee wijzigin gen in de bestaande verordening op de hondenbelasting n.l. restitu tie verlenen als een hond slechts tot 1 Juli in bezit van een inwo ner is en voor kennelhouders wier hondenbezit telkens verandert, een speciaal tarief in het leven te roe pen. De laatsten zullen 50 van het tarief betaleif met een maxi mum van f 40. De salaris- en loonverordening alsmede de kinderbijslagverorde ning werd vastgesteld. Voorts kwam in behandeling een voorstel tot het vaststellen van een aantal namen van wfcgen. De Tree- kerweg zal reeds beginnen bij de Arnhemseweg te Bavoort. Ook het daar gelegen gedeelte van de Oude Rijksweg zal dus Treekcr- weg heten. De weg langs de O.L. School te Lensbroek wordt Ooie- vaarshorsterweg. De heer Herder zou de weg door Hamersveld, thans Hamersveldseweg, Ansfri- dusweg willen noemen, zulks op historisch© gronden. In stemming gebracht wordt dit voorstel met 6 tegen 4 stemmen verworpen. Op verzoek van de heer Veenendaal zal de Hamersveldseweg zo ge noemd worden tot de grens van Stoutenburg. De naam Zwartesteeg zal dus vervallen. De Maansteeg wordt Maanweg terwijl het ge deelte weg van het punt af. waar vroeger de Rijksweg over de beek ging, lopend langs de Politiekazer ne om het bosje naar de Arnhem seweg thans Oude Rijksweg zal heten. Tot gemeentearchitect werd met alg. stemmen benoemd de heer A P J van der Werff te Wijk en Aal burg. De gemeente Leusden zal twee dagen per week de beschik king over deze ambtenaar krijgen. Stoutenburg één dag en Wouden berg twee en een halve dag. Naar aanleiding van de voorstel len tot wijziging der Begrotingen 1947 en 1948 maakt de heer Ver hagen een opmerking over een post ad f 116 voor het uitsteken der vlaggen. De Voorz. zegt dat deze post thans is vervallen daar hierin op andere wijze wordt voorzien. Vervolgens kwam aan de orde j het voorstel tot de, bouw van 10 ar beiderswoningen, i De Voorzitter deelde mede dat gebleken is dat de te bouwen 10 woningwetwoningen in het toege wezen contingent zijn begrepen, zodat nog geen twee particuliere woningen zullen mogen worden j gebouwd. Ofschoon B. en W. al het mogelijke zullen doen om te I verkrijgen dat de toewijzing nog I dit jaar zal worden vergroot kan Het prQces tegen Rauter; het op een na laatste bedrijf van een leven in dienst van de misdaad. Reeds vroeg in de morgen dromden belang stellenden samen voor het gebouw aan de Kneuterdijk te 's-Gravcnhagc. waar het Bijzondere Gerechtshof vandaag in zitting bijeenkomt om over deze man vonnis te wijzen. Om tien uur, wanneer de zittingszaal tc^t in alle hoeken is gevuld en het gezoem en geklik van film- en foto-appara ten waarneembaar is, treedt het Hof dc zaal binnen. Rauter zit dan reeds in de gedaagdenbank. Hij draagt zijn Duitso uniform, ma.v thans zonder de protserige distinctieven. SCHREIEDER ALS I schattend rondtrekken. Hitler's GETUIGE Hans Albin Rauter's levensloop ontrolt zich. Na de eerste wereld oorlog organiseerde hij in Oosten rijk Vrijcorpsen, naar het model van de Brigade Ehrhardt, die op eigen houtje de verloren oorlog voortzetten en moordend en brand- Ingezonden mededeling) daarmede geen rekening worden gehouden. Het kwam B. en W. voor dat deze woningen in ieder geval moeten worden gebouwd ter gedeeltelijke oplossing van de woningnood waarbij wordt opgemerkt dat het Rijk thans de volle 100 in het exploi tatietekort vergoed. Het voor stel werd aangenomen. Bij de rondvraag verzoekt da heer Van Wamelen of de schets van het uitbreidingsplan in bespre king komt zodra die gereed is. De Voorzitter antwoordde bevestigend. De heer Grootendorst herinnert aan zijn verzoek om een betere verdeling der lichtpunten aan de Schuttterhoeflaan. Op een vraag van de heer Verhagen naar de voortgang.der werkzaamheden voor verbreding bij het kruispunt de Hertekop, antwoordde de Voorzit ter dat deze verruiming in ieder geval dit jaar zal worden voltooid. Voorjaarskeuring van stieren I* burgemeester der gemeenten Leusden Stoutenburg brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de in het jaar 1948 in de Provin cie Utrecht te houden voorjaars keuringen van stieren zullen wor den gehouden op Woensdag 7 April a.s., te Leusden om 14 uur bij jJ. Lagemaat, D57 (nabij de Mof); te Stoutenburg om 11 uur bij de Coöperatie te Achterveld. Burgerlijke^ Stand 31 Maart 1948 Geboren: Jacobus, z v A Kool- aard en S Jagtenberg. Evert Her man, z v H Wijnands en A Smit. Hendrlka Maria, d v R Lablans en M Kraak. Evert Gijsbertus, z v N Donselaar en E van den Brink. Frederikus Theodorus, z. v. T L J Brouwer en E M Gorissen. Anto- nius Jacobus Everardus, z v T W Cornelissen en G A Kaats. Johan nes Peter Gcrardus, z v B R Elfe rink en M A van Dort. Helena Maria, d v G W M van Velsen en A Mayer. Gehuwd: G van de Wakker en C Bekkers. W Jagers en A P J M de Leuw. C B Schutijser en J H Kuijs. R Smit en J van Duinkerken. Overleden: Gerrit van Dronke- laar, weduwnaar van Jitske Ak kerman 77 jr. Adriana IJzerman, weduwe van Simon Versloot 86 jr. idecén trekken hem aan en bij de strijd tegen Oostenrijks zelfstan digheid staat Rauter schouder aan schouder met Scyss Inquart. Met Hitiers ster stijgt °°k dlo van Seyss en Rauter. Samen komen ze naar Nederland. De rest van het verhaal kennen wij maar al tc goed. Wanneer Schrcieder, de man van het beruchte Englandspiel als eer ste getuige zegt dat de „Höhcrc S S. und Polizeiführer" een alge mene leidende functie vervulde protostccrt deze om vast te stellen dat hij „slechts" de orders van Berlijn uitvoerde en ondergeschikt was aan de Rijkscommissaris. Rauter deed niet veel meer dan verordeningen ondertekenen en voor de „goede" uitvoering er van rg dragen. Wanneer er fotocopicën van de originele documenten ter tafel komen, die zeer belastend voor hem zijn, meent Rauter zich daar aan to kunnen onttrekken door de betrouwbaarheid van deze techniek in twijfel te trekken. Als hij zegt: „Heden ten dage wordt er zoveel propaganda ge maakt, dat ik daar niet meer op vertrouw", ontstaat er grote vro- ïykheid in do stemmigo zitting zaal. Ten tweede male gaat er een honend gelach In de zittingszaal op wanneer Rauter beweert niet op de hoogte te zyn geweest van het lot, dat de Joden In de Duitse concen tratiekampen wachtte. Deze bewe ring wordt prompt geloochonstraft door getuigen, die komen verkla ren dat zij beiden uit gesprekken met Duitsers, ten volle de indruk hebben gekregen dat dezen op de hoogte waren van het lot dat hun slachtoffers wachtte. (De zitting duurt voort). Proces-Rauter wordt gefilmd Voor do eerste maal in do ge schiedenis van do btlzondere rechts pleging zal in een Nederlandse rccntszaaUj de geluidsfilm zijn In trede doen. Polvgoon-Profilti heeft van do president van het bllzonder gerechtshof toestemming gekregen om een film to maken van het pro- ccs-Rauter. Deze film zal opgeno men worden in het Nederlandse nieuws, aangevuld met filmpjes, die do Duitsers In het Jodenkamp wes- terbork gemaakt hebben. Deze filmpjes zijn eerst kort geleden ge vonden en afgestaan door het Rijks bureau voor Oorlogsdocumentatie. Radio-beluisteren moet vrij zijn De Internationale conferentie voor vryheid van voorlichting të Genève heeft haar voorlopige .goed keuring gehecht aan een voorstel, waarin wordt aanbevolen om alle volkeren der wereld het recht te garanderen naar buitenlandse ra dio-uitzendingen te luisteren zon der vrees voor intimidatie of druk. Met acht tegen nul stemmen sprak de werkcommissio zich uit .voor dit door Engeland Ingediende voorstel. Rusland en Polen onthielden zich. Dc Rus Jakov Lomakine ze! geen bezwaar te maken tegen de Britse resolutie. maar hy was er ook niet bijster enthousiast over. „Ik ont houd mijn stem omdat zulk een recht reeds in Rusland bestaat", legde hij uit. Engelman's vertaling Naar wy vernemen, gaat de op voering van de Matthëus Passion in de vertaling van Jan Engelman te Zaltbommel niet door. Het wordt een gewone opvoering op de vanouds bekende, Duitse tekst. VAN 2 APRIL TOT 31 MEI wordt In het Sted. Museum te Am sterdam een tentoonstelling gehou den van'het werk van Ossip Zad- kine. Feuilleton „Het kleine negertjes woonpeinsde Vera. schijnt zo zo onzinnig." De oudere vrouw naast haar zei levendig: ,,'t Ergste vind ik nog. dat iemand mij er zo gemakkelijk in heeft la ten lopen. Die brief is werkelijk -11-1-_.1.dwaas, wanneer je hem nauwkeurig DOOR AGATHA CHRISTIE leest. Maar ik twyfelde helemaal niet. toen ik hem kreeg." Vera mompelde automatisch: „Na tuurlijk niet." „Och, je neemt de dingen te veel, zoals ze schijnen." zei Emily Brent. Vera zuchtte diep. Zy vroeg: „Meende U wét JJ aan het ontbijt zei?" „Wees iets duidelijker, beste kind. Wat bedoel je jfrecies?" Vera zei met zachte stem: „Denkt U werkelijk, dat Rogers en zijn vrouw die oude dame gedood heb ben?" Emily Brent keek peinzend over de zee. Toen antwoordde zij: „Ik voor mij ben volkomen overtüigd. Wat denkt U?" „Ik weet niet, wat ik ervan den ken moet." „Alles wijst er op." zei Emily Brent, „dat flauwvallen van de 26 HOOFDSTUK 7 Na het ontbyt had Emily Brent aan Vera Claythorne voorgesteld, weer naar het hoogste punt van het eiland te gaan en naar de boot uit te zien. Vera had toegestemd. De wind was frisser geworden. Er kwamen kleine witte schuim koppen op de golven. Er waren geen vissersboten te zien en er was geen spoor van de motorboot. Het dorp Stickiehaven zelf kon men niet zien. alleen de heuvel, die er boven lag. Een rode rots, die in zee uitstak, verborg de kleine baal. Emily Brent merkte op: „De man, die ons gisteren hierheen bracht, leek nogal betrouwbaar. Ik vind het werkelijk heel vreemd, dat hy vanmorgen zo laat komt." Vera gaf geen antwoord. Zij be streed een groeiend angstgevoel. Kwaad zei zij tegen zichzelf: „Je moet kalm blijven. Dit is niets voor jou. Je zenuwen zyn altyd uitste kend geweest." Hardop zei zy even later: „Ik wou. dat hij kwam. Ik ik wil hier weg." „Ik twijfel er niet aan. of wij wil len dat allemaal," antwoordde Emily Brent droog. „Het is allemaal zo buitenge- vrouw Denk er nog maar eens aan, hoe de man hef koffieblad liet val len. En de manier, waarop hij er over praattedat klonk niet als de waarheid. O ja. Ik vrees, dat zy het gedaan hebben." Vera peinsde: „De manier, waar op zei keek alsof zij bang was voor haar eigen schaduw. Ik heb nog nooit een vrouw gezien, die zo angstig keekHet moet haar voortdurend vervolgd hebben Juffrpuw Brent mompelde: „Ik herinner me een tekst, die In mijn kinderkamer hing, toen ik een kind was. De straf volgt op de zon de! Dat is een waarheid, die eeuwig ls!'* Vera krabbelde overeind. Zy zei: Maar, juffrouw Brent juffrouw Brent in dat geval „Ja. kind?" „De anderen? Hoe is het dan met de anderen?" „Ja....?" „Al die andere beschuldigingen die.— die waren niet waar? Maar als net van Rogers en zyn vrouw zo isZij zweeg, niet in staat om haar verwarde gedachten duidelijk uit te drukken. De rimpels op het voorhoofd van Emily Brent, verdwenen weer. „O, nu begrijp ik U. Tja, neem dat ge val van mijnheer Lombard. Hij er kent. dat hy twintig mannen heeft achtergelaten om te sterven." Vera antwoordde: „Dat waren in boorlingen „Zwart of wit. het zijn onze broe ders." antwoordde Emily Brent bits. Vera dacht: „Onze zwarte broe ders onze zwarte broeders O. ik ga lachen. Ik ben van streek. Ik ben mezelf niet Emily Brent vervolgde bedacht zaam: „Natuurlijk waren verschei dene van de andere beschuldigingen zeer ver gezocht en belachelijk Bij voorbeeld die beschuldiging tegen de rechter, die alleen maar zyn plicht deed. En tegen Itfie vroegere inspecteur. En dan mijn eigen ge val." Zij zweeg even en vervolgde toen: „Natuurlijk was ik. in verband met de byzonderheden. gisteravond niet bereid er iets over te zeggen. Kfl was geen onderwerp om over te pra ten in de aanwezigheid van heren." „Neen?'' Vera luisterde met belangstelling. Juffrouw Brent ging volkomen kalm door. „Beatrice Taylor was by my in dienst. Het was geen behoorlyk meisje zoals ik te laat ontdekte, ik had mij erg in haar vergist. Zij nad prettige manieren en was erg netjes en behulpzaam. Ik was eerst zeer met haar Ingenomen. Natuur lijk was dat allemaal volkomen schijn! Het was een lichtzinnig kind zonder enige moraal. Walgelijk! Het duurde enige tijd, vóór ik ondekte dat zij. zoals men dat noemt „in moeilijkheden" was." Zij zweeg en haalde haar fyne neua vol afkeer op. ..Het was een grote schok voor my. Haar ouders waren fatsoenlijke men sen. die haar zeer streng hadden opgevoed. Het verheugt mij te kun nen zeggen, dat zij haar gedrag evenmin goedkeurden." Vera keek naar juffrouw Brent en vroég- „Wat gebeurde er?" „Natuurlijk heb ik haar geen uur meer in mijn huis geduld. Niemand zal ooit kunnen, zeggen, dat ik on zedelijkheid in bescherming neem." Vera vroeg iets zachter: „Wat is er met haar gebeurd?" Juffrouw Brent antwoordde: „Dat schepsel, niet tevreden, met die ene zonde op haar geweten, beging een nog groter zonde. Zy benam zich het leven." (Wordt vervolgd) Ingezonden mededeUnc Kerknieuws NEGEN PREDIKANTEN NAAR 1NUONE9IÜ Gisteravond zijn met de Kota Ba- roe nlot minder dan negen predi kanten als legcrpredikant uit ons land nanr Indonesië vertrokken n.l. 4 Ned. Herv.- en 5 Gcrcf. predikan ten, Het zijn do Ned. Herv. predi kanten J. Colyn to Oosterwytwcrd, W. Pelleboer te Hoog-Blokland, H. v. Schothorst te Deventer en K. H. L v. Selms te Silvolde cn de Geref. predikanten H. R dc Jong tc Hcm- rik (Fr.), C. Meijer to Bcvcrwyk, H. dc Moor te Schiedam, E. Pijlman te Hlllegcrsberg en E. Zijlstra to Halle (Gld.). GENERALE SYNODE DER GEREF. KERKEN Naar wij vernemen heeft de roe pende kerk van 's-Gravcnhago-Wcst do generalo synodo der Geref. ker ken bijeengeroepen tegen Dinsdag 23 Augustus 1949 te 's-Gravenhage. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Exmorra (toez.) B. Fokkema, cand. te Menaldum; to Hollondoorn H. P. Hulsman te Mak- kum; te Vlagtweddc itoez.) G. Colenbrander te £ppcnhulzen-Zan- dewcer. Aangenomen naar Kcrk-Avc- zaath A. J. v. Rennes to Stryen, dio bedankte voor Aalsum. Bedankt voor Enkhuizen J. G. Steenbcok te Hom Venhuizen; voor Leidschendam D. Kalmijn to Drelschor (Z.l; voor Veen (N. Br. i (tocz.) J. W. v. d. Linden to Kootwijk. Geref. Kerken Beroepen tc Almkork A. J. v. Dijk te Koudum; te Dinxperlo W S. Schenk tc Nicuwolda (Old.); to Emmen (vac J. H. Binncma) P. v. d. Spek te Wanswcrd; to Marum J. Nawijn te Avcrecst; tc Heerlen W. S. Schenk te Nicu wolda (Old.): to Maassluis (vac. wyien Joh. H. Rlotberg) W. Mljma te Qassoltornijvccn. Aangenomen naar Bodum (vac. H. Kakos) P v. d. Spek to Warns- word, die bedankte voor Emmen (vac. J. H. Binnema); voor Naaldwijk' (vac. G. Leenfl) S. G. Bloem te Hoogkerk. Bedankt voor Warffum S. G. Bloom te Hoogkerk. Geref. kerken naar art. 31 K.O. Aangenomen naar Batavia J. P. v. d. Stool to Groningen. Chr, Geref. Kerken Beroepen to Llsae N. Brandsma te Rijnsburg. dio bedankte voor Maassluis Gerèf. gemeenten Beroepen to Oudemlrdum J. B. Bol to Dirksland Rem. Broederschap Beroepen te Oostorbcck W. J. Wcgerif to Rotterdam. EN NU... "WW7 EEN KOPJE Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I: 19.— Het klokje van zeven. 10.05 Zang. 19.15 Volks- muzlekschool, 1945 Regeringsuit zending. 20.Nws, 20.05 Opbouw van binnen-uit «Leger des Heils), 20.10 Echo van de dag. 20 15 Con. certgebouworkest, 22 Gr. muziok, 22.15 Het land van kamelen en ge sluierde vrouwen, 22.30 Orgel, piano cn zang, 23.— Nws 23.15—24— Af spraakjes op 1 April. HILVERSUM II: 19— Nws, 19.15 Jonge mensen en hun beroep, 19.30 Actueel geluid, 19.45 Pianomuziek. 20.— Nws, 20.15 Steravond, 21.30 Familiecompetitie, 22Instrumen tale soli. 22 15 Dc vaart der volken, 22.35 Strykorkest, 22.45 Avondover denking. 23— Nws, 23.15 Plano, viool, altviool en cello, 23.45—24.— Palladium orkest. Morgen HILVERSUM I: 7.— Nws, 715 Ochtendgymnastiek. 7.30 Muziek Dij het ontbyt, 8.— Nws, 8.18 Opera, progr., 8.50 Voor de vrouw, 9. Symphonisch concert, 10.— Morgen wijding. 10.20 Zang van Hélène Cals. 10.30 Voor de vrouw, 10.45 Viool en piano. 11.05 Voordracht. 11.20 Orkestconcert, 12.Tournee- orkest. 12.33 Sport. 12 38 Pianospel, 13.— Nws, 13.15 Italiaans program ma, 13.45 Modeshow, 13.55 Gr. mu ziek, 14.Kookkunst, 14.20 Gr. mu ziek, 15.— Ons volk en zijn dichters, 15.20 BBC.orkest, 16.Kameror kest, 16.30 Tussen twaalf en zestien, 17.Filmland. 17,20 Wij cn de mu ziek, 18.Nws 18.15 Accordeon- muziek. HILVERSUM II: 7.— Nws 7.15 Gr. muziek, 7.30 Gr. muziek, 7.45 Morgengebed, 8— Nws, 8,15 Pluk de dag, 0.— Strijkkwartet, 9.30 Wa terstanden, 9.35 Ochtendconcert, 10.35 Operaprogramma, 11.De Zonnebloem, 11.35 Als de ziele luis tert, 11.45 Vioolsolo, 12.03 Clarinet en piano, 12.30 Wcerpraatje, 12.33 Lunchconcert, 12.55 Zonnewyzer, 13.Nws, 13.25 Lunchconcert, 13,50 Voor de man. 14 Operafragmen ten, 15.Pianospel, 15.15 Muzikale reisvertelling. 15.30 Allerhanden bij de thoe, 16.30 Pianospel, 17.Na schooltijd, 17.15 Verkorte operette^ 17 45 Wat het buitenland leest, 18.— Klein orkest. Scheepstijdingen ALDABI, Bahla—Rotterdam, pass 30 Mrt St. Vincent (k. v.): AM- STELDIEP, 30 Mrt van Socrabava naar Semarang; ARKELDIJK, New Orleans—Rotterdam, 30 Mrt. van Londen naar Antwerpen; LEER DAM. New YorkRotterdam, pass. 30 Mrt. Startpoint; LIEVEVROU- WEKERK, Bombay—Rotterdam, 30 Mrt. te Marseille: MELISKERK, 30 Mrt. van Matadl naar Santo Tome; MOLENKERK. Hongkong R'dam. 30 Mrt van Genua; ALET TA, 27 Mrt van Balik Papan naar Manilla- AVERDIJK, 31 Mrt. van Rotterdam naar New Orleans; WILLEM RUYS, Batavia-Rotter- dam, pass. 30 Mrt. 19 uur Finlster. re; POELAU LAUT 30 Mrt. van Colombo te Massawa: SIBAJAK, Batavia—Rotterdam pass. 30 Mrt. 13 uur Point de Galle. TUINKALENDER 2 APRIL. Reeds sinds de oudste tijden pleegt men de Huislook of Sem~ pervlvum tectorum op de daken te houden. Volgens het volksgeloof zou deze plant geluk aanbrengen en een afweer vormen tegen het inslaan van de bliksem. De Sempervlvum ls een vetplant. die zich door de vorming van haar rozetten van vlezige blaadjes voortdurend blijft uitbreiden. Ze bloeit met rode of gele bloemen. Men kan ze in potten houden doch ze worden ook zeer veel voor rotsbeplanttng of sta- pelmuurtjes gebruikt. Van de vele soorten ls de spinneweb-huislook wel een der mooiste. Hiervan zijn de roztt- ten met een fijnt wit rag oveedektt

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3