DAGBLAD VOOR AMERSFOORT» Zag, deed en hoorde geen kwaad De dood voor mij een uitkomst" Hulp-wet ondertekend; actie gestart Om zes uur klotsten klompen al over de dekken- Russen willen „controle op vervoer" toelichten Eén millioen reeds beschikbaar Nog voor de zomer R.T. conferentie? Zwaar weer, dus: zeezieken! „Overeenkomst? Misverstand!" West-Eiiropa moet verdedigd worden „Groep, die vecht vóór Nederland" Maandag 5 April 1948 Achtste jaargang, Nd, 986 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rolterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnement»- prijs 31 cent p. w. oi I p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Scouckaertlaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291» TelcfQofl.»Hmini*trati^6^5/ MTruman dankt het congres voor „snelheid", deze week worden orders geplaatst I President Truman heeft Zaterdagavond de wet voor het hulppro- Bramma ondertekend. „Deze ondertekening," lichtte hij toe, „is eem .■«eer belangrijk gebeuren voor de wereld, die naèr het voortduren van de vrede streeft. Ik prijs het congres voor de samenwerking, die het Ifeetoond heeft bij d<f-snelle behandeling van deze maatregel. Dat hij aan vaard is, bewijst dat snelle cn krachtige'actie niet onverenigbaar is met de volledige toepassing van onze democratische regels voor discussie lien debat. Degenen, die aan de doelmatigheid van een democratisch stel- rl twijfelen, moeten dc les van de bekrachtiging van deze maatregel verdanken." Door de ondertekening is terstond een bedrag van een miljiocn dollar beschikbaar gekomen Het congres moet nog de toewijzingswet goed keuren voor het ter beschikking stellen var het volle steunbedrag. Het departement van Buitenland se Zaken heeft reeds de zestien Marshall-landen uitgenodigd opga ve te doen van hun behoeften voor de eerste drie maanden. Een voorlopige staf is vanmorgen op het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken begonnen met het ontwerpen van maatrege len voor de verscheping der goede ren. Ambtenaren van de afdeling be voorrading van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Za- 1 ken hebben meegedeeld, dat zij ge reed zijn om- deze weck met het plaatsen der orders te beginnen in het kader van het program voor hulp aan het buitenland. Volgens voorlopige schattingen zal het grootste deel van de in het eerste jaar te verstrekken 3.8 mil- lard dollar worden besteed aan rc- llef-goederen als voedsel, brand- en meststoffen, een bedrag van 1.5 milliard overlatend voor herstelgoe- deren als uitrusting, grondstoffen en diensten. Verwacht wordt, dat het bedrag aan relief-goedercn ieder jaar zal worden verminderd, terwijl dat aan herstelgoederen zal worden ver hoogd. Oud-minister Neher waarschuwt de pers R „De Nederlandse pers kan zich haar grote verantwoordelijkheid in een goede verhouding tussen Ne derland en Indonesië niet genoeg voor ogen houden," sprak de heer L. Neher. gedelegeerde van het op perbestuur van Indonesië. Zondag morgen op Schiphol, enkele ogen blikken voor zijn vertrek naar Ba tavia. „Wij zijn gewend aan bepaal de vormen van persbeleid, waarbij uiteraard het gesproken woord van gezagsmensen wel eens iets wordt vervormd. In Nederland maken wij ons daarover weinig ongerust, doch onze Indonesische "vrienden luiste ren, kijken en lezen scherp en laten zich soms door terminologieën in de Nederlandse pers wel verontrus ten. De heer Neher sprak als zijn ver wachting uit, dat de ronde tafel conferentie tussen Nederland en In donesië nog voor de komende zomer zal worden gehouden. ,,De bespre kingen op deze conferentie zullen naar wij hopen van doorslaggeven de betekenis zijn voor de definitie ve overdracht van de souverniteits- bevoegdheden aan de Verenigde Staten van Indonesië." Enkele uren tevoren had de oud minister, sprekend over de politieke onderhandelingen met de republiek, welke momenteel in volle gang zijn, reeds de stellige verwachting uit gesproken, dat men erin zal slagen om tot een redelijke grondslag voor een definitieve oplossing met de re publiek te komen. Op een vraag over de interne moeilijkheden in de Republiek, ant woordde de heer Neher, dat ook in de Republiek geen gelijkgericht po- litiek inzicht bestaat en op grond 1 van deze verschillen bestaan ook hier en daar spanningen. „Mijn in druk is echter, dat de huidige re publikeinse regering aan gezags- kracht wint en dat de bevolking van de Republiek in stijgende mate bereid is het republikeinse rege ringsbeleid te volgen". Hervatting mijnarbeid in USA verwacht De ln staking zijnde Amerikaan se mijnwerkers hebben van een rechter van het federale gerechts hof het bevel gekregen, de arbeid onmiddellijk te hervatten. De mijn eigenaars hebben opdracht gekre gen, de nodige stappen te doen om hun geschillen met het verbond bij te leggen. John Lewis, de leider van de Verenigde Mijnwerkers, heeft de vierhonderdduizend leden van zijn verbond meegedeeld, dat hun actie en besluiten geheel voor eigen re kening blijven. De leden hadden, zei Lewis, geen order tot neerleg gen van het werk gekregen van hem of enige andere verbondsfunc- tionaris. Na Lewis' verklaring is de verwachting, dat de mijnwer kers in de loop van de week het werk zullen hervatten. Weerbericht WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond: Aanvankelijk: wind uit uiteenlopende richtingen. Zwaar bewolkt met regen. Later: matige, tijdelijk krachtige naar West of Noordwest draaiende wind. wisselend bewolkt met enkele ver spreide regen- of hagelbuien. Weinig verandering van temperatuur. 8 April: Zon op 6.04. onder 19.22. Maan op 6.39. onder 15.51. Palestijnse regering wil onderhandelen De Palestijnse regering is bereid met civiele en militaire leiders van Arabieren en Joden te onderhande len over het sluiten en uitvoeren van een wapenstilstandovcreen- komst voor Palestina, aldus gene raal sir Alan Cunningham in een radiorede over de Palestijnse radio. De rede werd vertaald in het Ara bisch en het Ivriet" (Nieuw-He- breews). Cunningham deed een he reon op beide partijen. Het Joodse bureau heeft officieel het beroep toegejuicht, doch tevens doen verstaan, dat voorlopige be sprekingen over een wapenstilstand in elk geval voorafgegaan behoren te worden door het aanvaarden van de resolutie der UNO dd. 29 No vember j.l. door alle partijen. Dr. Hoessein Chalidi de secretaris van het Arabische ^ogo Comité heeft Zaterdagavond verklaard, dat een wapenstilstand geen nut aou heb ben tenzij de resolutie van de UNO inzake de verdeling geschrant werd en de zionisten afzagen van „hun verlangen naar politieke eontröle". De /Irgoen Zwai Leoeml zal als een geregeld geüniformeerd leger gaan optreden Het hoofdkwartier komt in Tel-Aviv. De Irgoen is van plan bij de militaire operaties, zij het met enige beperkingen, met dc Hagannah samen te werken. Een woordvoerder verklaarde: Wij zullen nooit dc strijd opgeven. Ons doel is gcheel'Palestina en zelfs, indien mogelijk. Transjordanië te veroveren en te bezetten. Hoewel wij ons met de Hagannah aaneen sluiten om een nationaal Joods leger te vormen, zijn wij niet bereid tot een wapenstilstand. Als de Hagan nah wapenstilstand wil, zullen wij ondergronds weer onze strijd voort zetten." Tsjang Kaj Sjek stelt zich niet herkiesbaar President Tsjang Kai Sjek van China zal zich niet verkiesbaar stellen voor de aanstaande presi dentsverkiezingen. Hij heeft voor gesteld dat er een partijloos candi- daat^ gekozen wordt. Zóndag is in China het langver wachte communistische offensief tegen Tsjangtsjoen, de hoofdstad van Mandsjoerije, begonnen. Drie communistische divisies, die ge steund worden door Mongoolse ca valerie, zijn in actie gekomen te gen de regeringsstellingen bij het vliegveld van de stad. De stad zou door regeringstroepen .verlaten zijn met het doel, de communisten in de flank aan te vallen. OUD-STRIJDERS Onder auspiciën van het Neder lands o'orlogsgravencomité zullen 80 Franse oud-strijders, die deel uitmaakten van een regiment dat in 1940 in Zeeland streed tegen de Duitse invaller, een .kort bezoek brengen aan ons land. Op 3 Mei zal het gezelschap te 's-Gravenhage aankomen. De BBC luistert naar U en Uw critiek In de reeks luister-prijsvragen van de B B.C. is in de week van 4 tot. 10 April de Nederlandse sectio aan do beurt. De luisteraars worden uitgenodigd, in die weck naar de Nederlandse avonduitzendingen te luisteren, om half zeven Neder landse tjjd op 267 m cn in de 41, 31 cn 25 meterband. Men wordt verzocht dan op- cn aanmerkingen en critiek te sturen aan de Nederlandse sectic van dc B.B.C., in een brief van ongeveer 750 woorden. De beste inzendingen met de nuttigste opmerkingen en meest gegronde critiek, worden bekroond, o.a. met radiotoestellen, boeken en abonnementen op Engel se tijdschriften. Een critische brief heeft even veel kans op een prijs als een die on verdeeld gunstig mocht uitvallen, maar de beste kans maakt men door uiteen te zetten, wat men aan de Nederlandse uitzending van de B.B.C. zou veranderen als men plotseling geroepen werd do redac tie er van over te nemen. Besprekingen SU-Finland op dood punt Aangaande de eerste twee clau sules van het tussen' Finland en de Sowjet-Unie te sluiten verdrag zijn de onderhandelingen op een dood punt gekomen. Zij betreffen de ge meenschappelijke verdediging, wan neer een der beide landen zou wor den aangevallen De Finnen zouden de formulering te vaag vinden, ter wijl de Sowjet-Unie aan die formu lering zou willen vasthouden maar belangrijke concessies op andere punten zou hebben gedaan. In een kabinetsvergadering onder leiding van Paaslkivi, welke drie kwartier duurde, is men het eens geworden over nieuwe instructies voor de Finse delegatie te Moskou. In bevoegde kringen te Helsinki gelooft men. dat dc Finse delega tie een duidelijke definitie van dc militaire clausules van het vërdrag zal blijven eisen. Koning Frederik en koningin Ingrid van. Denemarken zullen volgens A.P., waarschijnlijk in Juni een bezoek aan Nederland en Frankrijk brengen, dat misschien gevolgd zal worden door een reis naar België en Groot Britannië. Bij de Deense koninklijke familie is het gewoonte, dat een nieuwe koning een bezoek aan de Europese staatshoofden brengt. MEVROUW FRANKLIN D. ROO SEVELT, dc weduwe van de drie jaar geleden overleden President van de Ver. Statenkomt deze maand in ons land. Op 20 April a s. zal haar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht het ere doctoraat worden aangeboden. Thans vertoeft zij te Londen. IN POTSDAM HEBBEN dc Amerikanen voor het Russische hoofdkwar tier ook een contrólcpost ingericht en controleren alles wat naar het Rus sische hoofdkwartier gaat en wat er vandaan komt. Na de eerste „Boerenreis" „Kaptein, is er geen juf aan boord, die op de kinders kan passen?" „Om zes uur ln de morgen klotsten de boeren al op klompen over de dekken! Dat was voor mjj als Hollander zelfs een sensatie,en werkelijk, ik verwonderdo mjj er over. dat er geen haan ging kraaien. Dat zou bij de sfeer hebben gepast!", vertelt kapitein Visser, gezagvoer der op dc „Kota Inten". het schip, dat m Roterdam is teruggekeerd na zjjn eerste „Boerenreis" naar Canada. Maar even wordt de kapitein ernstig als hjj zegt: „Eerlijk, mijn boeren waren gemakkelijke passa giers én tevredenZo heb ik het nog niet meegemaakt!" de medewerking van een groot aan tal boeren en vooral ook van de boerendochters, die warempel geen last van plankenkoorts toonden Al had kapitein Visser niet voor kinderjuf willen spelen, eon ander ongewoon beroep nam hy echter vrijwillig en met liefde op zich, n.l. dat van leraar Engels. Dc meeste van zijn passagiers bleken zeer leer gierig... Over een paar dagen zal de „Kota Inten" weer zee kiezen, met een tweede groep van 800 boeren, die de top van Noord-Amerika als hun tweede vaderland zullen kiezen. Vrijwel He gehele reis had dc „Kota Inten" zwaar weer, met het gevolg, dat cr nogal wat zeezieken waren onder de vrouwen cn de kin deren. De boeren, die zelf over het algemeen aardig over zeebenen ble ken te beschikken, zaten met de handen in het haar. Een van hen kwam toen niet bepaald ln zijn humeur de hut van dc kapitein binnen en vroeg of er niemand op het schip was, die i^oor .underjuf' frouw kon spelen. „Mijn wier het de zeeziekte nou mot ik zelf achter de kinders an. En ik heb er ies. motte ge niet uitvlakken". Maar kapitein Visser had niemand met het diploma kin derjuf op zak en de boer moest zelf zijn talenten als amateur bewijzen. Voor de laatste Zaterdagavond aan boord was er een cabaretvoor stelling in elkaar gedraaid. Het werd een ongekend succes, dank zij Marshall ontkomt aan vliegtuigongeluk De band van een vliegtuig, waar in zich George Marshall, de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken bevond, sprong, toen het toe. stel Zondag te Medellin (Columbia) wilde landen. Enkele ogenblikken was het onzeker of het vliegtuig in bedwang kon worden gehouden. De landing verliep' echter zonder ver dere ongelukken. Een menigte van meer dan tweeduizend mensen brak door de omrastering heen en wens te de minister geluk met zijn be houden aankomst. SPAANS VLIEGTUIG NEERGESTORT Een luchttaxi van een Spaanse luchtvaartmaatschappij raakte Za terdag ongeveer 70 kilometer ten Zuid-Westen van Barcelona in een hevige storm, waardoor d^ piloot werd gedwongen een noodlanding te maken. Het toestel werd geheel vernield. Alle inzittenden, onder wie de heer G: van Meeuwen, directeur van de Amsterdamse nachtsocieteit „Casino" en de heer Jean Mikkenlc, die in Spanje vertoeft voor het en gageren van Spaanse orkesten en danseressen, werden als door eep wonder gered. Dc heer Van Meeuwen liep enkele onbeduidende kwetsuren aan de arm op. Generaal Spoor is Zondagmor gen per vliegtuig in Batavia terug gekeerd van zijn bezoek'aan Ne derland. LAATSTE DAG VAN PROCES RAUTER 99 Drie dagen heeft het proces tegen Rauter geduurd. De eerste twee dagen is er door beide partijen een hard gevecht geleverd waarbij vaak scherpe woorden vielen wanneer Rauter, die met de rug tegen de muur voor zijn leven vecht het betoog der anderen interrumpeerde. Er heerste rumoer*in de rechtszaal, soms werd er gelachen, bij voorbeeld wanneer Rauter het in zijn verdediging zo bont maakte dat de span ning van het publiek zich in een honend gelach of een nauwe lijks onderdrukt gemompel een uitweg zocht. De laatste dag is dit alles an ders. Vandaag is achtereenvol gens het woord aan de procu reur-fiscaal, Mr. Zaayer, die Rauter aanklaagt in de geest van .het Nederlands verzet. Mr. van Rijckevorsel volgt hem op. Hem is de onaangename taak ten deel gevallen deze vijand van ons volk te verdedigen. (Verslhgen van hun redevoerin gen namen wij reeds eerder in een deel onzer edities op.) Als laatste komt Rauter zelf aan het woord. Hem zijn twee uren toe gemeten waarbinnen hij in een afgerond betoog zijn lezing mag geven van het tijdens de bezet ting onder zijn verantwoorde lijkheid gebeurde. Een opgewekte Rauter Opgewekt komt Rauter even voor de aanvang van de zitting van Zaterdagmiddag de zaal binnen. Hij onderhoudt zich met de poli tieambtenaren die het onderzoek tegen hem hebben geleid, hij glim lacht tegen. Schreieder, de man van het England-spiel, kortom hij schijnt zich thuis te voelen. Dan treedt het Hof binnen. Elk verheft zich var» zijn zetel. Er valt een die pe stilte waarin slechts het snorren der filmapparaten waarneembaar is, het Hof neemt zijn zetels in, de pr^identiële hamer valt en het woord is aan Rauter. „Ik wil beginnen," aldus opent Rauter zijn zeer snel uitgesproken rede, „mijn verontschuldigingen aan te bieden aan H. M. de Konin gin der Nederlanden en" aan het Huis van Oranje, indien ik hen door mijn scherpe uitlatingen zou hebben beledigd. Dit heeft niet in het minst in mijn bedoeling gele gen, daar ik het Nederlandse Ko ninklijke Huis zeer hoog schat". Voortgaande betwist Rauter ander maal de bevoegdheid van dit Hof hem, Duits generaal, te veroorde len. Zijn theorie Is, dat na de capitu latie de Duitse macht de enige legale macht in Nederland was. Dat de Nederlandse regering zich hieraan niet hield stempelde héér tot oorlogsmisdadiger. „Door het England-spiel was ik volkomen op de hoogte van het streven van de Nederlanders in Londen om in Nederland op grote schaal verzet te organiseren. Het was mijn „tra giek" dat ik daartegen maatregelen moest nemen." Zusammcn geschossen De generaal tracht zijn betoog een dramatische wending te doen krijgen, wanneer hij zegt: „Ik spreek hier niet voor mij zelf. Voor mijn „zusammengeschossenes Leib" zai de dood een uitkomst beteke nen. Ik spreek echter voor mijn kameraden, dri onder mij hebben gediend." Rauter is goed op de hoogte van de politieke ontwikkeling in Nederland en de wereld en hij maakt er een sluw en handig gebruik van, wanneer hij het neerschieten van een bep^lde groep verzetslieden verdedigt met de woorden „Ja. maar dat waren communisten." Overigens loopt hij over de exe cuties met een achteloos gebaar heen. De „Silbertanne-moorden" waren nodig om idealistische na tionaal socialisten tegen terreur te beschermen. Tot het wegvoeren van Joden zou hij nimmer bevel hebben gegeven. De studenten had hij" nimmer een kwaad hart toege dragen. Het inbeslagnemen van radiotoestellen was een geoorloofde maatregel en de meubelvorderin- gen waren in Berlijn bevolen. Vecht voor zijn eer Was Rauter een strenge maar liefhebbende vader voor het Ne derlandse volk? Wie niet beter wist zou het 'gaan geloven. Wat er in Putten is gebeurd vindt ook Rau ter heel erg. Hij heeft er echter een verklaring voor. Hjj had namelijk tien „Todeskandidaten" willen doen neerschieten. Die waren op dat ogenblik niet te vinden en toen moest dus. maar het hele dorp er aan geloven. „Ik heb," zegt Rauter met bewogen stem, „nachten door waakt en mijzelf afgevraagd of ik een oorlogsmisdadiger ben. Ik heb echter de vaste overtuiging gewon nen dat ik geen „Verbrecher" ben. Rauter die in dc afgelopen da gen het ergste voor zijn leven is gaan vrezen wil in ieder geval trachten zijn eer te redden, rctho- risch verheft hij zijn stem cn doet een voorstel. „Voor de beledigin gen. die het Nederlandse volk zijn aangedaan wil ik genoegdoening leverenIk vraag daarom het Hof mij ter beschikking van dc Neder landse regering te mogen stellen, opdat ik door mijn dood de haat tussen het Nederlandse cn het Duitse volk kan opheffen" „God behoede Holland Ln de komende /aren", zo besluit hij, de zaal in verbazing latende. Dc slotwoorden Na hem is ten tweeden male het woord aan mr. Zaayer, die protes teert tegen de uitlegging die Rau ter geeft aan de capitulatievoor waarden. De artikelen hadden al leen betrekking op de tijd tussen het strekken van de wapenen en het weer op gang komen van het overheidsapparaat. Hiertegen komt weer Rauters verdediger mr. van Rijckevorsel op. De president vraagt Rauter of hij nog een laat ste woord wenst. Deze dankt de president voor de hem geboden ge legenheid, maar verklaart hiervan te willen afzien. Hierop deelt de president mede, dat het Hof Donderdag over een week. dus op 15 April uitspraak zal doen in de zaak Rauter. Hij voegt er echter aan toe, dat een volledige uitspraak wellicht eerst over vier weken zal volgen. In Berlijn gaat. hel leven zijn petvone pang In Berlijn gaat het leven zijn gewone gang. Nlct-militaire treinen rijden normaal en het verkeer langs do weg vjndt regelmatig voortgang in beide richtingen. Het militair bestuursbureau (Kommnndntura) functionneert normaal. Zaterdag landden op het vliegveld Tempelhof 32 Dakota's met voedsel voor do Amerikanen. Deze gocdcrenvluchten zijn echter gestaakt, omdat het goederentreinen is gelukt dc stad weer binnen te rijden. Passagiers zullen evenwel nog moeten vliegen, daar geen overeenstemming is bereikt over passagierstreincn. Sow jet-zone rijden, worden betro- Montgomcry De Britse militaire opperbevel hebber in Duitsland, generaal air Brian Robertson, vertrok Zaterdag morgen uit Berlijn om in de Britse zone veldmaarschalk Montgomery te ontmoeten, die daar in dc loop van de dag uit Bclgic arriveerde. In antwoord op het Amerikaans protest van 31 Maart tegen dc Sowjet-Russische maatregelen tec eontröle van het vervoer tussen Berlijn en" do Westelijke zones, heeft het Sowjet-Russisch militair bestuur in Berlijn in een brief te kennen gegeven, dat het in een bij eenkomst met do Westelijke bezet tingsautoriteiten deze maatregelen wil toelichten. In deze brief, die door het Ame rikaanse opperbevel is gepubli ceerd, zegt de plaatsvervangende Russische militaire gouverneur, luit -generaal Dratvin, dat hij de verklaring, dat er een of'andere overeenkomst zou zijn inzake „het vrije en onbeperkte gebruik van de gevormde corridor", die Berlijn met de Westelijke bezettingszones van Duitsland verbindt, niet anders dan als een misverstand kon beschou wen. „Er'-ftan onmogelijk een over eenkomst zijn betreffende ordeloos en ongecontroleerd vervoe» van vracht en passagiers door het ge bied van de Sowjet-ione, want het is duidelijk,1 dat een dergelijk ver keer slechts zou kunnen leiden tot verwarring cn onrust in deze zone". Brigade-generaal Gaily, lid van de generale staf van het Ameri kaanse militaire bestuur in Duits land, heeft verklaard, dat hij gaar ne dc vervoersbeperkingon door de Sowjet-zone met de Sowjct-auto- riteiten zou bespreken. Hij voegde daar echter aan toe: „Wij kunnen er niet mee accoord gaan. dat mi litaire treinen, wanneer zij door de Franse regering neemt voorzorgsmaatregelen In Frankrijk zullen 54 «„beveili- gingseenheden" worden gevormd om de politie bchplpzaam te zijn bij dc handhaving van orde en veiligheid. Deze maatregel wordt genomen om dat de Franse regering in de zomer stakingen vreest. De eenheden zul len worden gebruikt voor de bewa king van havens, vliegvelden, spoor wegen en grenzen. Deze bekendma king valt samen met een verklaring van de minister van binnenlandse zaken. Jules Moch. Deze heeft n een rede te Sète, in Zuid-Frankriik. de communisten .gewaarschuwd, dat krachtige maatregelen tegen hen zouacn worden genomen als <zij een nieuwe serie stakingen zouden ont ketenen. Moch zei, dat de orde in de republiek zou worden gehand haafd, van welke zijde zij ook zou worden bedreigd. Na Praag Warschau? In Warschau zijn volgens Reuters correspondent tekenen aan te wij zen? die erop duiden, dat Polen spoedig de weg van Tsjechoslowa- kije zal opgaan De politieke macht komt steeds meer in handen van uiterst links. In schijn wordt vaak -nog een zekere gelijkheid tussen communisten en socialisten gehand haafd, maar het practische leider schap van de communisten in de re gering treedt steeds duidelijker aan de dag. Een duidelijk staaltje daar van bleek, toen kortgeleden de voor zitter van de economische planning- raad. wiens zienswijze botste met die van de communistische minister van industrie, moest aftreden Hij werd belast met het „onbelangrijke erebaantje" van ambassadeur in Zweden. Italië's troepen trokken door Rome's straten De dagen van Mussolini leken Zondag herleefd toen. voor het eerst sedert de vrede, een grote parade door Rome trok- De parade werd officieel gehou den ter gelegenheid van de weder oprichting van de historische Sar- dinische grenadier-divisie, maar de regering heeft er geen twijfel over .laten bestaan dat het militaire machtsvertoon in de eerste plaats bedoeld was om de communisten te waarschuwen en de anti-communis ten gerust te stellen. Negentig tanks, waaronder acht Amerikaanse Shermans, tal van Britse gevechtswagens en brengun- carriers en meer dan 30 stukken zware artillerie reden door de Via dei Fori Imperiali, die Mussolini had laten bouwen voor zijn over winningslegioenen. 100 Tsjechische studenten zullen bij ons tehuis i vinden De ongerustheid, die m brede kring is ontstaan over het lot van Tsjechische studenten die na hun komst naar Nederland weer uit het land zijn uitgewezen is aanleiding geworcfen voor een regeringsver klaring. Daarin Heet het, dat het onmoge lijk is zonder meer de grenzen voör hen te openen, daar dan met hen ook tal van ongewenst*» elementen ons land zouden binnenkomen. Tsjechische studenten die reeds zonder toestemming, onze grens overschreden worden in afwachting van een onderzoek naar hun ante cedenten naar doorgangskampen ln Duitsland teruggevoerd. Dit onder zoek 2al met voortvarendheid wor den gevoerd. Uiteindelijk is de regering voor lopig bereid honderd Tsjechische studenten op te nemen. den". Radio Frankfort meldt „op grond van betrouwbaro berichten uit de Oostelijke zone", dat de grenspoli tie Thüringen en Sachscn-Anhalt, provincies in de Sowjct-Russische zone, die grenzen aan de Brits Amerikaanse zone, tot 40.000 man is versterkt en dat 4.000 man re- serve-politie „mot spoed naar de West- en Zuidgrenzen van Thürin gen zijn gebracht". Volgens dit radiobericht werden op drie politiemannen, die gearres teerd werden na uit de Sowjet- Russische zone „gevlucht" te zijn, papieren gevonden, die er op we zen, dat alle niet-communistisch personeel wordt ontslagen. KV P-manifest Strijd voor opheffing der nationale armoede De Katholieke Volkspartij heeft in een vergadering Zaterdag te Utrecht gehouden het manifest voor de verkiezingen 1948 bespro ken en op enkele punten na vastge steld. De voorzitter van de KVP, de heer Andricssen, deelde in zijn openingsrede o.m. mede, dat het mogelijk geacht moet worden, dat de KVP met meer dan 32 vertegen woordigers haar intrede in de Tweede Kamer doet. Op internationaal gebied noemt het bovengenoemd manifest: het verdedigen van West-Europa tegen iedere aanval van buitenaf of van binnenuit, daarnaast het verkrijgen en benutten van de noodzakelijk economisch-financiële hulp van buiten. Voorts het voeren van een inter nationale politiek, die ons de vriendschap verzekert, vooral van die landen, van welke geen aanval te vrezen is. Ten aanzien van het rijk in zijn geheel zal worden gestreefd naar het liquideren vatf alle koloniale verhoudingen, het leggen van hech te staatkundige, economische en culturele grondslagen voör een duurzame Nederlands-Indonesische Unie, onder reëel koninklijk gezag. Voor wat Nederland betreft wenst de KVP het overwinnen van onze geestelijke en stoffelijke ar moede door versterking van onze christelijke beschaving, opvoering van de productie en rechtvaardige verdeling van de producten. Tenslotte bevat het rqanifest een uitspraak in verband met het com munistische gevaar. Ten opzichte van de bestrijding van het commu nisme acht men het noodzakelijk een vast beginsel, een sterke over tuiging, een vooruitstrevend pro gram en politieke macht. Nationale welvaart: In Amsterdam h'eeft het voorlo pig plaatselijk comité voor Natio nale Welvaart Zondag een confe rentie gehouden, waarin de heer Gortzak, voorzitter der CPN-raads- fractie, critiek leverde op het plan- Marshall en do loon- en prijspoli tiek van de regering. Hij merkto o.m. op: „Met.het Marshallplan hebbeh do voorstanders de grootste verwach tingen bjj het volk willen wekken, maar reeds nu wordt aangekondigd, dat men blij moet zijn, als daarmee het huidige consumpticpcil kan worden gehandhaafd. Wat wy van de Amerikaanse hulp tot dusver hebben gezien, dien de slechts voor de oorlogvoering in Indonesië. Tijdens de Duitse bezetting was ons volk gescheiden in twee groe- perr, waarvan de ene samenwerkte met de Duitsers, de andere het echt Nederlandse standpunt verdedigde. Zo is ook thans een deel van ons volk bereid met Inzet van allo krachten Nederland zelfstandig tot betere levensomstandigheden te voeren, terwijl een ander deel ons aan een vreemde mogendheid wil uitleveren." „De volksbeweging, die wij thans willen organiseren." vervolgde spr., „wil een nieuwe kapitalistische oor log helpen voorkomen door ophel dering over alle machinaties te ge ven en het streven naar lotsverbe tering te bevorderen. Hlerby zullen WU alleen van grondwettige midde len gebruik maken." Na beë'ndiging der discussies werd met algemene stemmen een Hjst aanvaard van 43 personen, die de bestuursraad zullen vormen van het welvaartscomité Amsterdam, waarin o.m alle communistisch# vertegenwoordigers in' de gemeen teraad zitting hêbbgn.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1