DAGBLAD VOOR AMERSFOORT) Er ligt nog harde strijd vóór ons, maar geen wanhopige Spaak spreekt in Amerika over militaire hulp Russische jager in botsing met Brits verkeersvliegtuig Van Gooi blijft zijn schuld ontkennen I Minister Lieftincks radiorede over plan-Marshall ■STIMULANS, GEEN ZITKUSSEN! Arabieren leden zwaarste verliezen tot nu toe Joodse berichten Sovjettank over de Britse zonegrens? Veertien doden! Bewijzen stapelen zich op Maar wacht nog één weekje, dan bloeien de tulpen ook Generaal Spoor capituleert Dinsdag 6 April 1948 Achtste jaargang, No. 987, Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamschc Bank. Postbus 9 Abonnements- prijs 31 cent p. w. of 3.— P- kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235, „Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij". Deze goed- vaderlandse spreuk, die in de geloofsovertuiging van velen in Óns volk is geworteld en in de geschiedenis van ons land bij her haling bevestiging heeft gevonden, is opnieuw bewaarheid. Het Europees Herstel Programma, dat naar de initiatiefnemer ge woonlijk als het Marshall-plan wordt aangeduid, is, na de aan vaarding door het Congres der" Verenigde Staten op Vrijdag en e ondertekening door president Truman op Zaterdag j.l„ heden werking getreden. De verschepingen van Amerikaanse goede ren naar Europa zijn begonnen.-In de 19 landen, waarover dit [herstelprogramma zich uitstrekt, herademt men." ^■Met deze woorden ving prof. mr. P Lieftinck. de minister van finan ciën, gisteravond de radiorede aan. die hij hield ter gelegenheid van het in werking treden van het plan- Marshall. .^«Dat onze productie reeds weer het vooroorlogse peil heeft bereikt, zou onmogelijk zijn geweest, zonder de buitenlandse hulp die ons verleend is. Maar in de tweede helft van 1947 nam. mede als gevolg van de poli tieke toestand, dc bereidheid tot Credietverlening aan West-Europa af en het was duidelijk, dat het tekort aan betalingsmiddelen buitengewone maatregelen'eistc om een crisis in dé dollarsector te voorkomen. BHDo beslissing die het kabinet om streeks de jaarwisseling moest, ne- I»n. is een uiterst verantwoorde- Ioke geweest. Zou ons land uitslui tend op eigen middelen moeten gaan siéunen. dan moest een plan in werking, treden, dat ons zou terug- r en naar het peil van de jaren 3»!2 en 1943 en dat van daar af nauwelijks enig uitzicht op verbete ring bood. Dit zou een ramp van de eerste orde hebben betekend. De enige grond, waarop een beslissing in andere zin in aanmerking kon komen en het kabinet nèm zijn beslissing in „andere zin" was de hoop, dat het Europese Herstel Pro gramma. dat in Washington werd voorbereid, tijdig in werking zou tiieden. Bij toepassing van de uiter ste beperkingen in het dollargebruik Buden wij 't kunnen volhouden tot 1 [April, zonder af te glijden naar een jjfficonomisch niveau, dat ons volk. na het herwinnen zijner vrijheid, ge meend had voorgoed-'te hebben ver laten. Deze hoop. die. dank zij dc bewon derenswaardig snelle wijze van be handeling van het Marshall-plan door de Amerikaanse regering en Wetgevende vergaderingen, kon uit-* 'fcrocion tot vertrouwen, werd niet beschaamd. De Verenigde Staten hebben voor een periode van 12 maanden, beginnende met 1 April J.I.. ruim 6 milliard dollars ter be schikking gesteld van de 19 Euro pese landen, die in het herstelpro gramma begrepen zijn en Nederland zal zijn evenredig deel daarvan on getwijfeld ontvangen. Ik houd mij verzekerd te spreken namens ^het gehele Nederlandse volk, wanneer Ik het Amerikaanse volk voor deze daad onze hartgrondige dank betuig. Bet thans aanvaarde programma is «en onderdeel van een vierjaren plan, dat bedoeld is als een stimu lans, niet als een zitkussen. Handel met Duitsland Sprekende over het handelsver keer met Duitsland, dat hij een le nskwestie voor ons land noemde, :ei de minister, dat het. aangezien •nze import uit dit gebied met dol- rs moet worden betaald, moeilijk begrijpen en te verdragen is, dat deuren voor onze uitvoer over ize Oostelijke grens nog niet wij- r zijn opengesteld. Mogelijkerwijs zal de Marshall- Biulp e** toe bijdragen aan de bezet tingszones de koopkracht te ver- kchaffen om ook van Nederl&nd in de nabije toekomst een behoorlijk Kwantum goederen en diensten af te nemen. Voor'de totstandkoming '•van het Europees herstel is inscha keling in ruime mate van het Duitse achterland in het Europees verkeer ■en onmisbare voorwaarde, iö Evenzeer van belang is het opvoe ren van de uitwisseling van goede ren met de overzeese gebiedsdelen. Hperover sprekend herinnerde de Hipwindsman aan een door de rege- jring ingediend wetsontwerp dat, /naar hij hoopte, spoedig zou worden gevolgd door een ander, betrekking hebbend op de stichting van een Herstelbank voor Indonesië. flg§.Maar ook intern zullen wij ons flézond en sterk moeten maken." zo ging de minister voort. „Het Euro pese Herstel Programma geeft ten deze een duidelijke vingerwijzing in zyn formulering van de beginselen, die de hulpontvangende landen als morele verplichting hebben aanvaard n.l. dat zij: de industriële en land bouwproductie zoveel mogelijk zul- f.1? .vcr"Ogen, teneinde een export- stijging te bereiken, die de betalings balans naar het evenwicht zal toe voeren door stimulering van goede- renruil, zowel onderling als met andere landen; en dat zij: de eigen hulpbronnen en de middelen, door de Verenigde Staten ter beschikking gesteld, zodanig zullen beheren en gebruiken, dat het herstel van Europa en het streven van het Euro pese Herstel Programma hiermede zo goed mogelijk worden gediend. Morele plichten Ook op het engere financiële ge bied legt de Marshall-hulp ons mo rele verplichtingen op. De verster king en gezondmaking der publieke financiën staan daarbij op de voor grond. Dit oogmerk kan alleen wor den bereikt, als wij niet alles wat nuttig en nodig is tegelijk willen volbrengen. Wij willen tegelijkertijd hier in (fris land de oörlogsverwoestingen en -verliezen in snel tempo herstel len. in Indonesië een ontzaglijke mi litaire- en wedcropbouwtaak vervul len en daarenboven Suriname tot ontwikkeling brengen. Wij willen onze sociale wetgeving verbeteren en de salarissen van het sterktoegc- nomen ambtenarencorps verhogen en klagen tegelijkertijd over de lage rentestand van onze verviervoudigde staatsschuld en over de zware belas tingdruk. Ik geef toe, dat een aantal van de door mij" genoemde wensen althans ten dele moet worden vervuld en dat er onhoudbare toestanden zijn ten aanzien waarvan het financiële argu ment niet het beslissende woord mag spreken. Maar men vergete niet. dat als wij onze wensen niet sterk matigen en'meer dan tot nog toe gaan letten op het productief en deviezenverdie- nend effect der overheidsuitga ven. er in die zin een onhoud bare toestand ontstaat, dat ons land door aanhoudende grote be grotingstekorten uiteindelijk in een inflatie-toestand zou kunnen geraken. Die zou grote spanningen opwek ken in lonen en prijzen, onv export positie in gevaar brengen en een devaluatie van de' gulden tot slot scène kunnen hebben, hetgeen al leen reeds dit schadelijke gevolg zou hebben, dat alles, wat wij uit het buitenland moeten betrekken en dat is vooralsnog ontzaglijk veel evenredig in prijs zou stijgen. Een verhoging der Industriële- en landbouwproductie zal dus met kracht moeten worden nagestreefd. Een verhoging van de binnenlandse consumptie staat aanvankelijk op de tweede plaats en mag slechts dienen om de volkskracht te versterken; niet om een levenspeil na te jagen, dat na het aflopen van de Marshall hulp toch niet te handhaven zou zUn. Nog harde strijd „Me£ het Europese Herstel Pro gramma in de rug hebben wij nog een harde strijd voor ons. Geen wan hopige strijd, zoals het geval zou ge weest zijn. indien de Marshall-hulp was uitgebleven, want thans is er een perspectief: het perspectief van gestadige opgang en toqnemende economische onafhankelijkheid. Voorwaarden daartoe zijn: inspan ning en offerbereidheid van elk on zer persoonlijk en nauwe construc tieve samenwerking in nationaal en internationaal verband." De minister besloot zijn rede met: „Ook hier in Nederland willen wjj tonen, dat een vrij en democra tisch volk onder de moeilijkste om standigheden tot zijn sociale en eco nomische verheffing in staat is zon der toevlucht te nemen tot totalitaire methoden. Dit is van onschatbare waarde, want de toekomst van het menselijk geslacht staat en valt, al thans in de sfeer der zienlijke din gen, met de overtuiging, dat dit voorzeker waar is." Mislukte aanval op Joodse kolonie 603e STAATSLOTERIJ VIJFDE KLASSE 10e LIJST Prijs van 5000: 6522: Priizen Van 1000: 1003. 6811 viss HOI 2 11201, 14385. 18190. 21105: Priizen van 400: 4451, 13725. 19725' Prij- zen van f 200: 3041, 7S66; Priizen Van 100: 5043. 5409, 5711 11414 12087. 12578, 18740, 19260. Weerbericht OPNIEUW REGEN Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond: Meest zwaar bewolkt met tijdelijk feine*n\,iïn?vBe'„1?ter wat toenemendè Ciwei mt Westelijke tot Zuid-Westelijke xlchting. Vannacht minder koud. Mor- £V?,„Terla5 on*evcer dezelfde tempe ratuur als vandaag. LlL„AEÏ>Ui: s?0n 6 02' ondtr 13 23. maan op 6.51, onder 17.03. Uit Joodse bron wordt gemeld, dat de Arabieren Zondagnacht hun tot »og toe zwaarste nederlaag In ralestina hebben geleden. Meer dan 1.000 Arabieren zouden terug zijn geslagen na een aanval op Misjmar Haemek, een ten Zuiden van Haifa gelegen Joodse nederzet ting. Drie Joden zouden zijn gedood. De Joden hebben de lijken van 40 Arabieren op het slagveld gevon den, doch de Arabieren zouden tal rijke doden en gewonden meegeno men hebben. De Arabieren daarentegen zeg gen, dat hun strijdkrachten onder Fawzi al Kawoekji, de*opperbevel- hebber, de nederzetting bezet heb ben en dat hun vlag erboven wap pert. Onder dekking van zwaar mortier- en artillerievuur, aldus hielden Arabische kringen, trok de hoofdmacht'binnen met pantserwa gens ondanks het feit, dat de toe gangswegen door landmijnen wa ren geblokkeerd. Volgens de Haganah verschenen bijtijds versterkingen voor de ver dedigers toen* de Arabieren stellin gen rond de nederzetting veroverd hadden en haar met mortieren be schoten. Te Jeruzalem is officieel bekend gemaakt, dat de Haganah bij. een aanval op klaarlichte dag op het dorp Sarafand op de weg van Jeruzalem naar Tel Aviv minstens 16 Arabieren heeft gedood en 20 anderen gewond. De executieve van het Jewish Agency in Tel Aviv heeft de aan beveling van de Veiligheidsraad tot een wapenstilstand in Palestina be sproken. Emanuel Newman, voor zitter van de Zionistische organisa tie van Amerika, die dit bekend maakte, zeide: „De verdeling is een feit; de klok kan niet worden teruggezet. Wij moeten voorzichtig zijn met deze wapenstilstand en moeten hem slechts aanvaarden op voorwaarde, dat-hij onze veiligheid, politieke rechten en ons politiek program niet in gevaar brengt." KLM gaat verkeersvliegers In Hörsdorf bü Schöningen zou gistermorgen volgens geruchten een Russische tank de Britse zone- grens hebben overschreden. Er wordt gezegd, dat de gewapende tankbemanning een inwoner van Met plaatsje vragen heeft gesteld over Britse troepenbewegingen en de positie van Britse observatiepos ten. Na hun terugkeer naar Rus sisch gebied zouden de Russen loop graven "hebben aangelegd en er machinegeweren ln geplaatst heb ben. Bomen zouden voor "dit doel zijn omgehakt en een brug over de rivier Aller verwoest. Generaal-majaor Brownpohn. de Britse plaatsvervangende militaire gouverneur, heeft schriftelijk zijn Russische collega Dratvin om een onderhoud verzocht over de kwestie van het verkeer tussen do Britse zone en BerlUn. De brief, waarin Brownjohn ter besparing van tijd een bespreking van de kwestie door de vier opperbevelhebbers voorstelt, is een antwoord op de brief van Dratvin, waarin deze voorstelde, enkele toelichtingen te geven op de Russische maatregelen. Op het terrein van de werf Gusto Is door de wind een grote portaalkraan van 70 ton aan het rijden gegaan en in het water geduikeld. Zaterdag heeft een bok van Dc Wit s bergingsbedrijf vergeefs geprobeerd het gevaarte dat met de wielen omhoog, diep is wegge zonken te lichten. De Belgische premier Paul Henri Spaak, die in brede kringen de geestelijke vader van het vijf-mogendheden-pact (Spaakistan) wordt genoemd heeft te Washington met de plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken, iLovett. gesproken over even tuele Amerikaanse militaire hulp. „Wij hebben." zo. zeide de pre mier. „die aangelegenheid uitvoerig besproken en het is niet over dreven. wanneer ik 'zeg, dat mijn reis naar Amerika na dit onder houd reeds lonend is." Amerikaanse kanonnen voor West-Europa? Spaak, die duidelijk lipt uitkomen dat bjj niet had gehandeld ln op dracht van zjjn regering of vnn eon der andere ondertekenaren van het pact van Brussel, zal nog een aan tal topflgur-en uit het Amerikaanse Congres ontmoeten. Naar voorts verluidt zjjn een aan tal senatoren er van overtuigd dat president Truman spoedig aan het Congres zal vragen om het Brussel se vijf-mogendheden-pact te steu nen met Amerikaanse kanonnen en andere militaire uitrusting Vrienden van Arthur Vandenberg zeggen dat deze Invloedrijke sena tor er zeker van is. dat militaire lend-lease het volgende belangrijke project zal zijn dat Truman aan de Senaatscommissie voor B:i Umlruvl- se betrekkingen zal voorleggeiff* De republikeinse senator Henry Cabot Lodge, lid van deze commis sie er tegen was, om regelrechte Comeback Nijinski? Vaslav Nyinski, de ster van het Russische ballet, wiens carrière in 1919 een einde nam, toen hjj op het toneel door een vlaag van waanzin werd getroffen, zal Woensdag in 't Pancrastheater te Londen weer op treden. Van 1919—1940 heeft Nn- insld, wens ziekte ongeneeslijk werd geacht, in een Zwitsers sana torium verblijf gehouden. Heel lang zaam kwam er echter verbetering ln de toestand van de danser. Na de oorlog keerde hij naar Engeland te rug. Daar ontmoette hij Nicolaev Legat, een vroegere danseuse van het Moskouse theater, die te Tun- bridge Wells ln Kent aan het hoofd van een balletschool staat. opleiden De K.L.M. zal in de loop van dit jaar een cursus van 10 maanden voor aanstaande verkeersvliegers organiseren Het is de bedoeling Jiiervoor een 30-tal jongemannen met 3 jaar H.B.S. of MULO te se lecteren en deze te Wassenaar in tern op te leiden. Deze doorgaans 16-jarige jongens zullen nadien een vervroegd dienstverband van 15 maanden bii de militaire luchtvaart te Gilze-Rijcn krijgen, waarna zij 1 jaar en 9 maanden op de rijkslucht vaartschool komen. Nadien zal de K.L.M. deze aldus getrainde jonge lui weer voor verdere vorming tot verkeersvlieger overnemen Deze vooropleiding wil de jongelui eerder geschikt voor de vliegerij maken, dan doorgaans na het volgen 'van een middelbare school het geVal is. Aan de opleiding van het K.L.M.- internaat zijn kosten verbonden.. In geval ouders vai] jongens, die ge schikt zijn, deze kosten niet kun nen opbrengen, zal een nader vast te stellen tegemoetkoming worden gegeven. Oproepingen zullen bin nenkort verspreid worden. Indien deze proef slaagt, zal met de overheid overlegd worden om een dergelijke cursus permanent in te stellen. Stuk rail ontbrak en trein reed door Reizigers in België aan dood ontsnapt Vijf minuten nadat Zaterdagmid dag de Michelinetreih het station van Aken (nabij Hasselt) was ge passeerd. ontving men aldaar het alarmbericht dat enkele kilometers verder een stuk rails van 30 c.m. uit de spoorbaan ontbrak. Het was te laat om de bestuurder van de trein nog te .waarschuwen en met een snelheid van 90 km. joeg de trein op de gapende opening toe. Onmiddelllijk werden alle hulpdiens ten gealarmeerd en een ieder ver wachtte dat zich een vreselijke treinramp zou voordoen-. Wonder boven wonder bleef deze echter achterwege. Door zijn grote snel heid raasde de trein over de ope ning in de rails zonder te ontspo ren... Toen de talrijke reizigers de trein verlieten hadden zij er geen flauw vermoeden van dat zij op het nippertje aan de dood waren ont snapt. Omtrent de oorzaak van het ont breken van het stuk rails tast men in het duister. Amerikaanse hulp te beloven voor het geval van een gewapend con flict in Europa, doch hij was wel van mening, dat do gewapende strijdkrachten van de vijf aan het genoemde pact deelnemende naties versterkt moeten worden. De CCD in Felir uari Ambtenaren van de CCX> maakten in Februari 1948 in totaal 7150 proces sen-verbaal op. Hierbij waren 9645 ver dachten betrokken, van wie er 274 in verzekerde bewaring werden gesteld. In 1374 gevallen werd tob Inbeslagne ming van goederen overgegaan. Bij de officier van justitie werden 2813 processen-verbaal Ingediend: 6777 bij dc ambtenaar van de tuchtrecht spraak, terwijl 57 processen-verbaal bij andere justitiële instanties werden In gezonden. De meeste overtredingen werden be gaan op het gebied van vee en vlees, n.l. 2555 Het aantal geconstateerde fraudes met akkerbouwproducten be droeg 2085, terwijl op het gebied van pluimvee, eieren, wild en gevogelte, 2057 verdachten een overtreding had den begaan. Op zuivelgebied werden 1245 overtredingen geconstateerd. Spelletjes in de lucht" Nadat officiële kringen te Londen hadden medegedeeld, dat naar Britse mening de spartning te Berlijn aanzienlijk verminderd was, verscherpte een nieuw incident dc Bcrlijnsc crisis. Door „spelletjes in dc lucht", zoals een ooggetuige verklaarde, kwam een Sowjet-jager in botsing met een Brits verkeersvliegtuig. Alle 10 passagiers en d$ bemanning van 4 koppen kwamen om het leven, terwijl eveneens het Russische jachttoestel neerstortte. oewel do Russisch© bevelhebber, maarschalk W. Sokolofsky. ver klaarde hot ongeluk ten zeerste te betreuren en do"verzekering had ge geven, dat het geenszins do bedoe ling was geweest Britse vliegtuigen lastig te vallen dl© gebruik maken van do vlleg-corrldor niuir Berlin, Is liet. niet toegestaan, foto's van hot ongeluk to maken. Zo werd een Amerikaans© cineast door Russi sche soldaten gearresteerd en ge dwongen de film, die h(| In zUn ca me rn had, af to geven. Onmiddellijk na dit ongeluk gaf generaal Robertson het bevel, voortaan Britse vliegtuigen door jagers te doen escorteren. Ook dc Amerikaanse commandant ln Duitsland en de Franse bevelheb ber namen dergelijke besluiten. Na het onderhoud met maarschalk Skolofsky heeft generaal Robert son echter bekend gemankt, dat zijn besluit moet worden terugge nomen. De toedracht van de botsing in de lucht is nog niet geheel opge helderd. Een officiële Britse woordvoerder verklaarde te Lon den, dat het Russische Yak.-jacht- tocstel eerst achter cn later boven op het Britse passagiersvliegtuig had gedoken en vervolgens van onderen opdook en dit blijkbaar te scherp deed. Dc vleugels van de toestellen raakten elkaar en beide stortten omlaag. Een andere lezing wordt gegeven van de zijde der British European Airways, in welks dienst het passagierstoestel, een Viking, vloog. De officials van deze maatschappij verklaren, dat de Sowjct-jagcr langs de neus van het Engelse toestel vloog cn ver volgens een vleugel van de Viking afsloeg. Het Britse vliegtuig werd Deze zomer 27000 kinderen met vacantie Deze zbmer zullen circa 27.000 kinderen van 9 tm. 14 jaar een weck long recreatie kunnen vinden in 10 4 12 oorden in <le vnic natuur, die door de D.U.W als verbltffs- gelegenheid beschikbaar ziln ge steld en volledig daartoe uitgerust. On uitnodiging van het ministerie van onderwijs, kunsten en weten schappen heeft het Centraal Werk comité Vacantie (9ecr. Stadhou derslaan 146 te 's Gravenhage) de distributie en dc organisatorische verzorging hiervan op zich geno men. door brand en explosies uit elkaar gerukt en de overblijfselen liggen thans binnen de Russische zone. Volgens een officiële woordvoer der te Londen zal Be vin, de Brits© minister van Buitenlandse Zaken, heden In het Lagerhuis een ver klaring nfleggen. Uit Brits© bron wordt nader vernomen, dat d© Sowjet-jager zUn positie niet had opgegeven, hetgeen volgens de thans geldende regeling verplicht zou zijn. De British European Airways heeft bekend gemaakt dat de vliegtuigen naar Duitsland nor maal zulleo vertrekken. De Zeister PRAC-affaire 9 9 9 9 9 T-jVEN ongedurig als wij in onze jeugd, -wacht- ■*-' ten op het rijpen van het fruit aan de bomen en dagelijks inspecteerden hoe de groei vorderde, even geïnteresseerd trokken \ëij de vorige week door de Nederlandse bollenvelden om het schoons, dat daar ieder jaar weer te be wonderen valt. te bekijken. En zoals wij vroeger het besluit namen oih in de boomgaard terug te komen als de appelen rijp waren, zo kfegen wij ook in de bollenstreek de behoefte, om binnen kort nog eens terug te keren, als alles in bloei staat en vooral als de op stapel staande festi viteiten aan de gang zijn. Langs de voornaam- Stakingen in Engeland Transportarbeiders in Engeland en Noord-Ierland hebben vandaag, gevolg gevend aan de stakings- oproep van de 22.000 leden tellende vakverenigingen van arbeiders in de vervoersmiddelen-industrie en de bedrijven voor het vervaardigen van machines voor het vellen van bomen, het werk neergelegd. Zij ei sen hogere lonen. Dit is de eerste officiële door vakverenigingen ge steunde staking sinds de bekend making van de Britse regering be treffende de vrijwillige loonstop, die in Februari werd gedaan. Zesduizend stucadoors te Londen hebben eveneens het werk neerge legd, Want al kan men er zich thans reeds ver lustigen aan de kleuren, die de bedden met hya cinthen en narcissen en ook hier en daar de late crocussen voor het oog toveren, het hoog tepunt is nog niet be reikt.. Dat komt pas over ongeveer een weck als de tulpen de geest gronden achter de blon de Noordzeeduinen her scheppen in. een bont mozaik. Het is ongetwijfeld een goed besluit ge weest van de gemeen tebesturen van de ze ven bollengemeentcn individuele acties ach terwege te laten en van dit seizoeif af een ge meenschappelijk pro gramma uit te voeren, dat landgenoten en bui tenlanders volop de ge ste wegen deze zijn met speciale pijlen aan gegeven. waardoor men steeds een aantrekke lijke route kan volgen worden in alle plaat sen mozaiken aangelegd Bejialve per trek schuit kan men van Lisse uit ook per, mail- coach of per diligence ritten door de velden maken Deze beginnen bij ..Vierkant" en .De Nachtegaal". De trek schuit heeft eveneens ..De Nachtegaal" als beginpunt en doet o.m. de uitkijktoren aan. Jn Noordwijk viert men van 28 April tot 1 Mei de traditionele bloemenfeesten met mozaiken en een corso. Noordwjjkerhout her bergt op 18 April grote volks- en reidansen met voornemen hebben, om deelnemers uit verschil- in de komende weken legenheid geeft om te lende provincies. Voor- dikwijls in de bollen- genieten. hout tenslotte heeft van 6treek aanwezig te zijn? 17 t'm 21 April bloe- menoptochten voor kin deren en een lunapark. Het hoogtepunt wordt ongetwijfeld gevormd door het nationale bloe mencorso. dat op 17 April gehouden wordt. Tientallen rijk versierde auto's, een stoet van drie kilometer vormende, zul len door de prachtige dre ven trekken. Ten Noor den van Hillegom op de Rijksweg vindt de op stelling plaatsvanwaar men om twee uur ver trekt. Dc stoet, die voor afgegaan wordt door het muziekcorps van de Hol- land-Amerika-Lijn. zal Hillegom om half drie cn Sassenhetm om kwart voor viet bereiken. Dan keert men langs dezelfde route terug, zodat men twee keer van deze kleu- rensprookjes kan genie ten. Binnen- en buiten landse filmmaatschap pijen zullen dit gebeuren in klet/ren op de film- band vastleggen. Verwondert het U hu nog. dat wij het stellige In aansluiting aan dc mededelin gen, die in dc afgelopen dagen door de pers a$n gedaan over de opzienbarende affaire der Zcistcr PRAC is thans een communique verschenen van de zijde der Zeis- ter politic, waarin deze op een aan tal puntci e helderder licht op de affaire Iaat schijnen. Het ver heugt ons dat dit communique vrijwel tot in details overeenstemt mot de lezing die wij over deze zaak in de krant hebben gegeven. Van Gooi, de hoofddader, blijft nog steeds ontkennen, hoewel de bewijzen zich tegen hem opstape len. Er is alsnog tot arrestatie overgegaan van een zekere Br., een winkelier uit De Bilt, die dc ,ex- recherchour der PRAC, Van* der Bilt uit Zeist heeft aangezet tot de voos Van Gooi en hem noodlottige chantage op de Dolderse garage houder Van Kooy. Aan zijn communiqué ver bindt de commissaris van de Zeister politie een oproep aan allen die met feiten bekend zijn, die nog meer licht op deze zaak kunnen verschaffen, Noorse, Deense en Zweedse luchtlijnen fuseren De voornaamste burgerluchtlijnen van Noorwegen. Denemarken en Zweden zullen op 18 April voor een meer efficie'ntie functionnermg worden samengesmolten. Vol gens de nieuwe regeling zal Oslo dagelijkse diensten onderhouden met vele Europese steden, waar onder Amsterdam. Alle charter vluchten zullen van Oslo uit na mens alle Scandinavische luchtlij nen worden georganiseerd. De luchtdiensten van Noorwegen. vDe- nemarken en Zweden zullen van 18 April af de gemeenschappelijke naam „Scandinavische luchtlijnen" dragen. Spaak was bij Lovett Paul Henri Spaak, de Belgische premier en minister van buiten landse zaken, die prins-regent Ka- rel op zijn reis naar de V.S. verge zelt, heeft een onderhoud gehad met Rohert Lovett, de waarnemend minister van buitenlandse zaken der V.S. deze onverwijld ter kennis te brengen van het hoofd der po litie in de plaats hunner inwo ning. Tenslotte doet het ons genoegen te kunnen berichten, da', het aan vankelijke bericht van dc arresta tie van de garagehouder Van Kooy op een mystificatie heeft berust. Plaatsing van deze rectificatie is des te verheugender, daar het juist de heer Van Kooy. is geweest, die de zaak aan het rollen heeft ge bracht. „J.M. - De Stem" niet langer verboden Ten vervolge op de beantwoor ding van vragen van de heer Joc- kes in verband met het staken van de verspreiding van het weekblad ,,J. M. De Stem van Nederland" onder de Nederlandse militairen op last van de militaire autoriteiten te Batavia, hebben de minister van Overzeese gebiedsdelen cn Oorlog nog medegedeeld: 1. Het is bekend, dat enige maanden geleden de legercomman dant heeft bepaald, dat aan de ver spreiding onder militairen en in militaire inrichtingen van het week. blad ,,J. M De Stem van Neder land" geen medewerking meer ware te verlenen. 2. Tot deze maatregel heeft ge leid de overweging, dat in dat weekblad volgens het oordeel van de legerleiding artikelen waren voorgekomen, welke het gezag on dermijnen en de discipline aantas ten. 3. Dc ministers erkennen, dat deze maatregel niet past in het kader van de mogelijk, heid tot he* verstrekken van voorlichting, in zoverre daar door de kennisneming door Ne derlandse militairen wordt be moeilijkt ook van de gewen s- t e lectuur, welke bedoeld weekblad verstrekt. Dit klemt te meer. nu deze militairen dit Jaar aan verkiezingen hebben deel te nemen. 4. In dit licht deze aangelegen, heid nader overwegend, heeft de legercommandant onlangs tot op heffing van de genomen maatregel besloten. „Welvaart *comité's" lokken reacties uit Amsterdamse PvdA houdt protestmeeting In de Apollohal te Amsterdam hield dc federatie Amsterdam van de P.v.d.A. een vergadering, waar naar schatting 6000 personen aan wezig waren, om een antwoord te geven op de onder communistische leiding georganiseerde z.g. wel- vaarlcomité's. Een der sprekers, wethouder do Roos, beklaagde zich, dat de com munisten niet uitgaan van het standpunt, dat de vrijheid die zij voor zichzelf opeisen ook aan an deren toekomt. „Ik verheug mij niet over de maatregelen, die in de Amster damse Raad noodzakelijk zijn ge worden, zij zijn mij zeer pijnlijk, maar even pijnlijk doet het mij aan steeds weer van communis tische zjjdc te moeten horen, dat alles wat uit het Westen komt door fascisme is besmet." Een andere spreker, de heer Oosterhuis, lid der Tweede Kamer riep dc aanwezigen op tot groter activiteit. „Te velen," in onze rijen meende hij, „staan nog steeds passief tegenover het communis me." Dc laatste redenaar, Kobs Vor- rink wees verbod van C.P.N. en het dagblad „Dc Waarheid" ten scherpste af. „Van dc zijde van dc P.v.d.A. is voor een dergelijke agi tatie geen steun te verwachten." Hij sprak voorts de hoop uit, dat bij de aanstaande verkiezingen dc P.v.d.A. als de grootste partij uit de bus moge komen opdat zij meer nog dan in het verleden samen met dc vooruitstrevende vleugel van de K.V.P. een radicale politiek zullen kunnen vodren. Tijdens de vergadering dedcri zich enkele wanordelijkheden voor, zodat onder meer Koos Vorrink zijn rede enkele ogenblikken moest onderbreken. Uitkomst C?) voor wie in Tnrliü iets kwijt raakte? Voor hen. die tijdens dc Japanse bezetting van Nederlands Indië, goederen zijn kwijtgeraakt en dio voornemens zijn hieromtrent een verzoek tot schadeloosstelling ln te dienen, is het wellicht dienstig on derstaande adressen te weten, waar men wellicht iets meer van deze goederen afweet. Men wende zich voor auto's tot dc M.T.D., Tanah Abang West no. 10 Batavia; voor radiotoestellen, koel kasten. muziek-instrumenten, schrijf machines. kunstvoorwerpen, etc. tot de H.O.B.. van Heutzplein 12, Ba tavia. Indien de vermissing elders plaats vond tot de plaatselijke ver tegenwoordigers van het Ned. Be heersinstituut. Voor naaimachines richte men zich tot do Singer Mij., Secrctarie- weg no. 2 te Batavia. Voor vuur wapenen tot de Centrale Vuurwa pencommissie, Soenbangweg no. 7 Batavia. Voor bibliotheken tot de Centrale Bibliotheek Indië, Kebon Sirih no. 58 te Batavia. Krupp-Ieiders gaan voor een deel vrij uit Associated Press meldt, dat Al fred Krupp en elf directeuren van de Krupp fabrieken voor een Ame rikaans tribunaal zijn vrijgespro ken van de beschuldiging ,dat zij een aanvalsoorlog hebben be raamd cn aan een samenwerking tegen de vrede hebben deelgeno men. De leiders van het Krupp- concern hebben zich nu nog te ver antwoorden op grond van twee be schuldigingen: plundering en kne velarij van veroverde landen en deportatie en misbruik van dwang arbeiders. Arrestaties te Montreal Te Montreal (Canada) zijn 56 per sonen door de politie gearresteerd tijdens een bijeenkomst, welke werd gehouden onder auspiciën van de Canadese progressieve arbeiders partij (communistisch).

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1