RAMSELAAR SPELDJES-COLLECTE Deense zwembaden beter dan Nederlandse SPIERAMEN RAMSELAAR VLOT STENO-TYPISTE Boekh. C. J. TERWEE, Dorpsstraat 41, Putten „Neptunus" maakte afspraken voor de toekomst LEGER DES HEILS J. A. WOERDMAN Brandpunten „KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd" w°rMeuy„k 77121.- LANGESTRAAT 50 ENIGE NETTE MEISJES en JONGENS TOT 20 JAAR Gemeentelijke BREUK-, LIJDERS! chefs de partie aides de cuisine BROOKS BREUKAPPARATENBEPRIJF Bezoekt onze nieuwe moderne Baby-afdeling. Ook U zult yerrukt zijn zo een pracht afdeling met zo grote sortering in Amersfoort te vinden. Ja een waar Kinderparadijs. Aangeboden: GASFORNUIZEN 4 vl Junker Ruh 150 4 vl. Senking 140; 3 vl. Prometheus 100; 3 vl Dordrecht 95; 4 vl. Küpperbusch 145; 3* vl. Prometheus voor smalle keuken l 110; 4 vl. Nes tor Martin 150; 4 vl. en 3 vl. gecomb. gas-kolcn- fornuis Senking. Alles in prima staat en met volle garantie. TILKEMA Tollensstr. 114, Amsterd. Gevraagd meisje voor dag en nacht of werkster voor 2 dgn in de week in gezin met 3 kleine kinderen. Maun^- laan 6. 60/0 Gevraagd voor tijdelijk in een' klein gezin flinke hulp in dc huishouding ter ver vanging van de moeder, die rust moet houden. Br. no. 6069 bur. van dit blad. Gevraagd nette hulp in de huish. van 85. Zat.midd. cn Zond. vrij. Grote was buitenshuis. D. Fockema- laan 82 6067 Gevraagd tegen begin Mei een net meisje. Van Alphen. Kamp 45. 6066 Voor terstond gevraagd net meisje voor de dag. Goed loon. Aanmelden C. H. Berger. Puntenburgerlaan 14. 6037 Verloren. Vrijdagavond vanaf Huygenslaan, Tessel- schadelaan, Regentesselaan naar hotel Frank, een blau we halsketting met schroef- sluiting. Tegen beloning te rug bezorgen Van Maerlant- laan 4, Pension „Brabant." 6068 Wie heeft na afloop van de revue Cheerio-Holland in de Markthal Zat. 3 April bij vergissing een bruine wollen shawl medegeno men? S.v.p. terug bezorgen Lekstraat 38. 6091 Twee jonge ambtenaren, 23 j. o.. zoeken langs deze voor hun onsympathieke weg, kennismaking met twee leuke, sportieve meis jes leeftijd 18 tot 23 jaar- Brieven met foto welke op erewoord worden geretour neerd. onder No. 6094 bur van dit blad. (Van onze speciale verslaggever) De organisatoren van de tocht van Neptunus naar Denemarken had den een reisschema uitgestippeld, maar de slechte wegen van Noordwest Duitsland cr\ het feit, dat een vrij grote omweg moest worden gemaakt op een gedeelte van de „Autobahn" tussen Hamburg en Bremen, ver oorzaakte een vertraging van 4 uur. In laatstgenoemde steden zagen de reizigers slechts een gedeelte van de enorme verwoestingen maar hetgeen wij aanschouwden was meer dan voldoende om de ontzettende resultaten van de bombardementen te kunnen beoordelen. Wij zagen puinhopen van 45 M. hoog. Stations, kerken en de grootste gebouwen bpstaan nog slechts uit wat brokstukken van muren en wat vrvwrohgen ijzer. Alleen de straten zijn gezuiverd vgn puin. maar voor de rest ligt alles waar schijn! yk nog zoals drie jaar geleden. In dit uitzichtloze land bestaat weinig animo voor puinruimen. Over waterpolo niets dan lof In Hamburg zagen we betrekkelijk veel kleine Duitse auto's, meestal van vooroorlogs maaksel, verder ge allieerde wagens, trucks en de Duitse Volkswagen, die grotendeels door de bezettende macht worden gebruikt. Een studie van de spijs kaart in één der restaurants te Hamburg leerde ons, dat slechts donker bier en een soort waterige bruinebonensoep vrjj van distributie waren. Al het andere van de kleine spijskaart was op de bon. Koffie en thee kwamen er in het geheel niet op voor. Een beschrijving van de armoede, die daar heerste, is moei lijk te geven. In Nederland tref je geen restaurants aan, waar de tafels zo verveloos, de muren zo kaal en de vloeren zo stoffig zijn, als we daar zagen. Het bestek wordt tegen betaling van een soort „staangeld" afgegeven en de borden zijn van die metalen kampeerborden, zoals wij bier ook wel in zaken aantreffen. Gordijnen, vloerkleden of wat er ook aan tex tiel moge zijn om een hotel wat op te fleuren, ontbraken. Ander beeld Denemarken vormt een sterk con trast met betgeen wjj in Duitsland zagen. De levensstandaard zal onge veer gelijk zijn aan de onze. De De nen, ook in kleinere plaatsen, wonen over het algemeen meer in flats en etagewoningen. De huren zijn echter hoger, dan in Nederland. De Deense huizen zijn wat schaarser bemeubeld, maar de meubelen zijn van betere kwaliteit. Hun wegenaanleg doet voor die van Nederland niet onder, maar hun winkels kunnen ons peil niet bereiken. Over het algemeen be steedt men niet zoveel aandacht aan de etalages en de winkelinterieurs. Doordat Denemarken vooral zijn be staan vindt in de landbouw en het venverken van de producten van landbouw en veeteelt (zuivelindus trie en exportslageriien) is de le vensmiddelenpositie daar beter dan in Nederl Eieren zijn vrij, evenals worst en kaas. Textiel daarentegen is schaars Vooral op het gebied van woningtextiel, zoals gordijnen en ta pijten, is men kwalitatief ver bij ons ten achter Toch is de algehele in druk zo. dat men zich in Nederland zou kunnen wanen, al zijn sommige prijzen er vrij veel hoger. Zwembaden Nu iets over de zweminrichting te Aarhus. waar wij tweemaal ziin uit gekomen tegen zwemmers (sters) van de Aarhus Gymnastik Forening. Het bad van Aarhus, waarop inet grote letters het woord. „Bade- anstalt" vermeld staat, is in verge lijking met het onze veel groter en iuxieu-ser. Men beschikt er over af delingen met kuip- en stortbaden, Turkse baden en hoogtezon. In de zwemzaal zijn tribunes met voldoen de zitplaatsen voor de toeschouwers. Voor de schoonspringers is er een prachtige springinstallatie. De Euro pese epringkampioen 1947, Chris tiansen* gaf enige sprongen ton beste van de 7 meter hoge toren. Zijn beheerste techniek dwong aller bewondering af. Door de betere outillage valt het ook niet te ver wonderen, dat het schoonspringen in Denemarken op veel hoger peil staat dan in Nederland. Zoals in de meeste Deense overdekte inrichtingen was het zwem wat ei" zout, hetgeen vrjj hinderlijk is voor de ogen, maar de snelheid zeer zeker bevordert. Met mr. K. V. Morten sen, de trainer van A.G.F., hadden wij een gesprek over het bad. Hij was het er. over eens, dat het verschil in diepte en daar mee het verschil in opwaartse druk (het bad is aan de ene zijde 4 meter diep en aan de andere zijde 0.90 m.) een factor was, die tegen de zwem mers werkte Mr. Mortensen is een der beste trainers, wan Denemarken. Inge Busch S0rensen en Fritze Na- thansen zijn twee van zyn pupillen. Zo heeft h\i in 1938 een vrijeslag- ploeg gehad, die de 4 x 100 meter vrijeslag kon zwemmen met een ge- OP ZATERDAG 10 APRIL A.S. ten bate van de Sociale Arbeid van het Leger des Heils 100 collectanten zijn nog nodig. (Uit alle kringen hartelijk welkom) t Aanmelden: JONGENSHUIS, Emmalaan 18 en Havik 25. Neemt U ook een kleinè wijk voor Uw rekening? DANK. LANGESTRAAT 50 AMERSFOORT TELEFOON 6241 610. Neptunus stuurde met .zijn voeten de haai precies waar hij heen wilde, en het ging sneller dan de snelste motorboot. Toen ik na een paar minuten mijn ogen opende bemerkte ik dat we al minder diep in de oceaan waren, de oude muren van Atlantis waren niet meer te zien en het licht van de zon schemerde door het water. „Hu." riep Neptunu^ plotseling, de Blauwe Haai minderde vaart en zwom met een kalm gangetje verder om hoog. We moesten even bukken want we doken onder de kiel van een schip door. Toen draaide Neptunus zich om sprak: „Mannen, dit is het eind punt. We liggen hier in de haven van Mossel burg, als jullie naar boven drijven kun je zo aan land stappen. Opschieten, want mijn haai ligt te bibberen, hij komt nooit zo veT in de Noordelijke zeeën! „Oké, Neptunus," zei ik: „Dan gaan we maar Alle maten bespannen zuiver linnen! Alles op kuGstschilder- gebied. Utrechtsestraat 33 Telef. 3626. TE KOOP AANGEBODEN Te koop: een goed spelende Phijips-radiotoestcl en 1 met afstemoög. Scheltusstr. 20. na 5 uur. 6079 Goed onderhouden voor oorlogse kinderwagen f 40 - en een paar nieuwe bruine .damesmolières f 10.-. maat 39. 'Voltastraat 11, na 7 uur 6074 Gegarneerde pitrietwiegen, grote sortering, met beklede kap 29.00 Geheel bekleed 58.00 moet ik nog pruimtabak voor je meebrengen. Enhoe vinden we je terug als we Glibbert je gevonden hebben?" „Ah." bromde Neptunus: „Alle zeedraken, dat is waar. Als de klok twaalf slaat kom ik.weer met de haai in dit peuter-haventje op deze zelfde plek. Doe je best. kleine landkrab, breng mij m'n huisdier terug en alle bewoners van onderzeeland zullen je dankbaar zijn." Lari Kool wilde ook wat zeggen, maar werd gestoord.. Want op dat ogenblik werd zijn pet van zijn hoofd ge licht door een scherp haakje aan een draad. Lari Kool was erg aan zijn pet gehecht en sprong het ding achterna en ik ging zover mee. Tegelijk kwa men we boven en zagen behalve het daglicht en de vaste wal nog iets anders. De pet was Lari Kool door een argeloze hengelaar van het hoofd ge vist en die goede man kreeg de schrik van zijn leven toen er achter zijn vreemde vangst plotse ling twee mensenhoofden opdoken! MODEKLEUREN LEVERBAAR IN ALLE hQffte middelde van 108. Zijn clubploeg zou in 6taat zijn geweest onze hui dige nationale ploeg op de 4 x 100 m. te verslaan. De Aarhus Gymnastik Forening is oorspronkelijk een Gymnastiekver eniging geweest. Zoals het echter meer gaat in de Scandinavische lan den, zijn daaruit allerlei sectoren ontstaan. Men beschikt over een voetbalafdeling. Het eerste elftal van de A.G.F. speelt in de lste di visie van Denemarken. Ook de ten- nisafdeling is zeer sterk. Men telt verschillende prominente tennis speelsters en spelers onder de A G.F.-leden. De A.G.F. beschikt over een vrij groot en zeer mooi gelegen clubhuis, dat ligt tussen de tennisbanen en de trainingsvel den van de voetbalsector. Men heeft hier grote kleedkamers met warm en koud stromend water, een massagekamer en een reparatie-afdeling voor ballen en schoenen. Overal hangen bor den, waarop U de competitie stand van de diverse takken van sport kunt nagaan. Voor gezel lig samenzijn wordt de grote zaal gebruikt. Een clubbuis om waarlijk jaloers op te zijn. Het geheel was een geschenk van de bevolking ,van Aarhus en is in 1942 gebouwd. De vereniging telt ongeveer 2500 leden. De zwem- sector is daarin sterk vertegenwoor digd en beschikt over circa 800 actief zwemmende leden. De Denen waren over het bezoek van de Amersfoorters zeer enthou siast. Over het door ons vertoonde watrepolospel hoorden we niets dan roem. Trainer Huib Fremouw heeft op verzoek een demonstratie water- polotraining gegeven, waarvoor men hem zeer erkentelijk was. Nog meer verwonderde men zich, dat een kleine plaats als Amersfoort (klein in verhouding tot Aarhus) twee van deze zeventallen op de been kon brengen. T ockomstplannen Tijdens de feestavond, die de A.G.F. ons zwemmers (sters) aan bood, hebben wij bekend gemaakt voornemens te zijn een internatio nale vierkamp te zullen organiseren waarvoor 3 buitenlandse clubs wor den uitgenodigd nl. Willesden S.C. (Engeland), Aarhus Gymnastik Fo rening (Denemarken) en waar schijnlijk nog een club uit België of Frankrijk. Deze vierkamp zal dan een soort van Club-Olympiade wor den. De dagen door Neptunus in Aar hus doorgebracht zijn succesvol ge weest. Er zijn zeer vele contacten gelegd o.a. is een aanvraag inge diend om te komen tot een uitwisse ling van pnlitie-sportsmen, iets wat Seer gemakkelijk was, omdat het be stuurslid de heer H. Bredewold even eens de reis meemaakte. Ook de be stuursleden van het Sportfondsenbad deden prachtig studiemateriaal op, dat by de verbetering en de uitbrei ding van het Sportfondsenbad wel van pas zal komen. vraagt Flink loon. Rustige werkkring. Hygiënische, frisse en lichte fabrieksrulmte Goede sociale verzorging. Muziek tijdens arbeid. Keurig ingerichte eetzalen. Lichte werkzaamheden. Inlichtingen en aanmeldingen dagelijks van 9 .tot 17 uur bij de Portier der Erdalfabrieken Kleine Koppel, Poort 3 Amersfoort. De burgemeester van Amersfoort roept gezagstrouwe in-o gezetenen op die bereid zijn deel uit te maken van de in oprichting lijnde vrijwillige reserve gemeentepolitie. Gegadigden moeten: 1. Nederlander zijn; 2. van onbesproken levenswandel zijn; 3. voor zover zij niet militair dienstplichtig ziin de leef tijd van tenminste 21 jaar en ten hoogste 65 jaar be reikt hebben; voor zover zij wel militaire dienstplichtig zijn de leef tijd van tenminste 45 jaar wat officieren betreft, van tenminste 40 jaar wat onderofficieren en korporaals betreft en van tenminste 28 jaar wat manschappen betreft en ten hoogste de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben; 4. een goede gezondheid genieten blijkens een over te leggen geneeskundige verklaring. In de sociale verzekering en geldelijke beloning van de vrijwilligers wordt voorzien. Aanmelding aan het fhoofdi bureau van politie, des na middags tussen 7 en 9 uur. De aanmelding sluit op Dinsdag 13 April 1948. Amersfoort. 5 April 1948. °'n goed Dobb<^° van Castelli Verzorg baby nü van de eerste dag af volgens de nieuwe manier, volgens de' ideale CASTELLA- methode. Als een volkomen afdekkende „tweede huid" belet de overvette CASTELLA huidbalsem (met vitamine F verrijkt) nu eindelijk alle „natte luier irritatie". Geen enkele normale babyzalf kan met-dit nieuwe product vergeleken worden. Zoals ook geen enkel ander kinderpoeder te vergelijken valt met de overvette, vitamine F houdende CASTELLA-KinderpoederBaad en was de kltjine bovendien met CASTELLA, overvette Kinderzeep, de zachtst reinigende zeep in de wereld* I voor jtmge jiaS moeders I Tegen afgiftt ran dnt bon aan uw winkelier, ontvangt u't werkje PRILLE JEUGD. I boordevol wenken en raad- gevingen (norm. prijs f 0.75) I voor slechts f. 0.25f GELD verkrijgbaar zonder borg voor alle doeleinden, door ons spaarcredietsysteem. Vraagt inlichtingen. „SAMENWERKING" Verstolkstr. 31, Leeuwarden UNIEKE GELEGENHEID BRUSSEL-CENTRUM 24 Vandermaelenstraat, Brussel. Wegens vertrek te koop: Volledige rotogravure- Offsctinstallatie met com pleet materiaal. Klimschsapparaten Door handelsvennootschap wordt gevraagd ter assistentie van de secretaresse voor halve dagen resp. enkele avon den per week een Kennis van de ENGELSE en FRANSE taal. alsmede van eenvoudige administratie strekken tot aanbeveling. Wegens plaatsgebrek wordt voorkeur gegeven aan reflec tanten. die aan huis kunnen werken. De burgemeester, Brieven onder No. 6083 bureau van dit blad. Teken thans reeds in bij: H. MOLENDIJK. Wij kunnen U we derom voorzien van een Broóks Breukverbandap- paraat met automatisch lucht kussen, waardoor Uw breuk lijden aanmerkelijk verlicht wordt. Vraagt inlichtingen Singel 25 (A.C.) Amsterdam Kinderledikantjes, prachtcollectie 29.00 Zuiver wollen pakjes, leuke modellén 6.00 Zuiver wollen jurkjes, leuk bewerkt 6.00 Flanellen trappelzakken, kinder patroontjes 6.12 Gummi-broekjes, prima latex 0.93 Rubben>laat (80 c.m. breed) voor bed- en wiegzeiltjes, diverse kleu ren per meter 1.90 Goebbels, „het brein" van het Derde Rijk, was de man. die in feite Duitsland overheerste. Het dagboek van Goebbels rukt deze sluier weg. onbarmhartig, koud en. duivels. Dit geschrift is een document van historische betekenis, dat on menselijke wreedheid en grenzenloze ijdelheid tot op het been blootlegt. Ieder weldenkend mens moet van Goebbels' dagboek kennis nemen, opdat de ge schiedenis, welke wy op zulk een vreselijke wijze hebben beleefd, zich nooit herhale! Prijs gebonden 9.50 in geheel linnen band en verlucht met unieke foto's, ongeveer 600 blz., verschijnt eind April Een partij koe- en var- kensmest bij elke hoeveel heid. Schreuder. Hogeweg 23. Tel. 6416. 6073 Te koop aangeboden: 2 jonge hitten; 2 platte wa gens: 2 tuigen; 1 kar. Kamp 50. Tel. 6416. 6072 Te koop: 2 fauteuils en 4 stoelen. Tegen billijke prijs. Adres: Zonnebloemstraat 20 6071 Te koop licht grijs man telpakje maat 38. voor f 25 zonder punten, v. Campen- straat 42. 6095 PERSONEEL GEVRAAGD Werkster gevraagd. Aan melden van 78 uur, Kapél weg 24. 6073 JoDgedamcs gevraagd voor ons atelier. Begin salaris twaalf gulden per week. Wij bieden U de gelegenheid om I binnen zeer korte tijd véél hoger loon te verdienen. Kousen-Atelier „Perfect" Utrechtseweg 91. 5966 Gevraagd op de Amers- foortse Huishoudschool. Bee- kensteinselaan 37b. een werkster voor het Internaat voor hele dagen; 's Zater dags tot 2 uur. Zich aan te melden 's morgens tussen 9 en 11 uur. 6092 Dagmeisje. Voor direct gevraagd wegens ziekte der tegenwoordige een dag meisje van 8 30 tot 4 uur. Mevr. Labrie, Vermeerstr. 114. 6093 DIVERSEN Goebbels' dagboek behelst een adembenemende opsomming van feiten, die de mensheid doen •huiveren. Gedurende de jaren 1942 en 1943, toen het Nazi dom zijn brallendste triomfen vierde, schreef Goebbels een meer dan 7000 bladen tellend, impo sant persoonlijk dagboek. en gevraagd aan boord van passagiersschepen der Holland-Amerika LUn. Maandgage Cbefs de Partie t 265.- - f 350.- benevens Jaarpremie; Aides de Cuisine f 175.- -f 250.-. In aanmerking komen alleen zeer bekwa me vakmensen mot ruime ervaring in eerste klasse Hotels cn Restaurants. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk onder inzending van copie-getuigschriftcn. opgave van leeftijd en van handtekening voorziene pasfoto, te richten aan Holland-Amerika Lijn, „Civiele Dienst", Rotterdam.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4