DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Russisch - Fins verdrag te Moskou getekend Sokolofski drukt spijt uit over vliegtuigmeident Illegale vakverenigingen in Oost-Europa Engeland verhoogt accijns op bier, whisky en tabak Geen Contingents beperking, geen korter oefentijd Fievez kan zijn Marva's niet missen DE GYSBRECHT Finland handhaaft souvereiniteit Directeur benoemd voor plan-Marshall Communisten van oorlogswerven? „Das lied ist aus", Woensdag 7 April 1948 Achtste jaargang, No. 988 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. In tegenwoordigheid van maarschalk tal in werd te Moskou oen „ver drag \an vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Sowjet-Unle en Finland*' getekend, dat voor tien jaar zal gelden. In het verdrag, dat thans nog moet worden geratlticeerd, beloven helde par tijen eikaars souvereiniteit te eerbiedigen en zich n l t te mengen In eikaars binnenlandse aangelegenheden. Finland zal ook geen bases aan Rusland afstaan maar wel Indien het wordt aangevallen weer stand bieden aan deze agressio „Indien noodzakelijk met hulp van il© Sou jet-Unie". Aanval op Brits kamp in Palestina Joden veroveren Arabische dorpen Acht Britse militairen zijn ge dood bij een Joodse aanval op een Brits legerkamp tussen Haifa en Tel Aviv. De Joden reden met twee gevechtswagens rondom het kamp en bescho;en het met automatische wapens. Een militaire personenwa gen werd door de Britten buitge maakt en de vier inzittende Jodf". gevangen genomen. Men was juist" bezig het Britse kamp te ontrui men. De soldaten zouden met ver- l lof naar huis gaan. Volgens een ander bericht zou-. den de Joden allen zijn ontkoihen, nadat zij de radiorpast van 't kamp hadden opgeblazen en een groot aantal geweren, sten- en brenguns en antitankkanonnen hadden buit gemaakt. De acht gedode Britse militairen, onder wie de comman derende officier, zouden teren een muur zijn opgesteld en toen door een „snel voorbijrijdend gepant serd voertuig" in de rug zijn ge schoten. Strijdkrachten van de Haganah hebben gisteren 't Arabische dorp Choclda, ongeveer 32 km. ten Wes- ten van Jeruzalem veroverd. Ook dichter bij Jeruzalem heeft de Ha ganah een Arabisch dorp bezet, maar hier hebben de Arabieren een tegenaanval gedaan, die tot herovering heeft geleid van steen groeven, waar zich honderd Jood se manschappen hadden ver schanst. POOLSE NOTA AAN ENGELAND VerzoekPoolse troepen te demobiliseeren Polen heeft Engeland verzocht de Poolse strijdkrachten onder Britse commando te demobiliseren en het Poolse herschollngscorps te ontbinden. In de Poolse nota wordt ver klaard, dat de ontwikkelingen het vermoeder, van de Poolse regering hebben bevestigd, dat het korps en de militaire eenheden zouden wor den misbruikt voor oorlogsagitatie, het maken van propaganada tegen de terugkeer naar Polen, berustend op leugens en hpt voeren van re- volutionnaire activiteit tegen de Poolse regering. Verder wordt in de nota beweerd, dat verschillende niet-gedemobiliseerde Poolse cen tra en militaire kampen buiten En geland met Britse gelden eveneens misbruikt worden voor politieke en militaire activiteit tegen de Poolse staat. Voorts kwamen de belde partijen overeen geen bondgenootschap te sluiten dat tegen dc andere partij is gericht en zich evenmin by een zodanig bestaand bondgenootschap aan te sluiten. De Finse premier, Pekkala, die met succes weerstand heeft gebo den aan de oorspronkelijke Russi sche voorstellen, noemde het ver drag „een daad van grote betekenis. Het weerspiegelt een grote presta tie op het gebied der buitenlandse politiek gebaseerd op de na-oorlog- se vriendschap tussen de Soxvjet- Unie en Finland" Hij dankte de Sowjet delegatie voor „de welwil lende houding tijdens de onderhan delingen betoond". Molotof verklaarde na de onder tekening, dat het ontwerp, dat door de Finse regiering Ingediend was, als basis voor het verdrag genomen is en besloot met de woorden: „Lang leve en blooie het vriend schapsverdrag tussen de volkeren van de Sowjet-Unle en Finland". „Een zucht \nn verlichting" De reactie van do gewone man In Finland op de publicatie van de tekst van het Fins-Russisch ver drag kan het beste omschreven worden als „een zucht van verlich ting". omdat het verdrag niets schijnt in te houden dat strtfdig is met de belofte van president Paasi- kivl. dat dc algemene verkiezingen in Juli vrij en democratisch zullen zijn. Volgens waarnemers te Moskou wil de Sowjet-Unie liever de Finse goodwill trachten te winnen dan een geest van verzet op* te roepen. Amerikaanse sjouwers weigeren Sowjet-schip te laden Sjoywers te New York hebben geweigerd het Russische schip „Rossia" te laden, „omdat zij geen materiaal naar de Sowjet-Unie wilden zenden." „Laten de Con gres-leden uit Washington komen en het zelf doen," zo zei een der dokwerkers. Een lid van de be manning daarentegen verklaarde zich er niet van bewust te zijn, dat het schip iets anders dan passa giers, hun bagage en post mee zou nemen. In dc britse zone van Bcrlfjn is een Brits vliegtuig van dc British European Air wags neergestort, nadat het in dc luclit in botsing was gekomen met een Sovjet-Russisch legervliegtuig. Veertien personen kwamen bij deze ramp om het leven. Russische officieren en soldaten houden nieuwsgierigen op een af- stand van de plaats (zie pijl) waar het vliegtuig neerstortte. Bèvin gelooft niet in opzet bij Russische militaire autoriteiten Generaal Robertson heeft maarschalk Sokolofski, de Russische mili taire gouverneur In Duitsland verzocht om een verzekering, dat deze even krachtig als generaal Robertson zelf liet feit veroordeelt, dat het Russische vliegtuig dat Maandag een Brits passagierstoestel deed neer storten boxen Berlijn, vloog „op een manier, die een ongeluk zou kunnen veroorzaken". Sokolofski heeft deze xerzekering gegeven. Nog ingexxacht xx'erd gisteravond een Russisch schriftelijk antwoord op het Rritso ver zoek to verklaren, dat hot Engelse vliegtuig gebruik maakte van de; veillgheidscorridor naar Berlijn en dus niet zou kunnen worden gemo lesteerd. een reeds moeilijke situatie niet Deze mededelingen werden giste ren ln het Britse Lagerhuis gedaan door minister Beyin, in antwoord op een vraag van Winston Churchill. De minister van buitenlandse zaken deelde mee, dat thans onder het oog wordt gezien, op welke wyze en in xvelke omvang het onderzoek naar de ramp zal worden ingesteld. Generaal Robertson heeft naar Be- vin mededeelde, zijn Russische col lega dan ook duidelijk gemaakt, dat de Britse regering zich, hangende het onderzoek, alle rechten voorbe houdt. Niet 1s gebleken, volgens Be- vin, dat het gedrag van 't Rus sische vliegtuig op de een of andere wijze zou x'oortvloeien uit rechtstreekse orders van de Sovjet-autoriteiten. Bevin sprak verder ox'er de kxves- tie-Berljjn. Deze hele kxvestle xvordt thans met de Russen besproken, zei hy; wij zouden een overeenkomst toejuichen. Wfj kunnen ons recht op vrije toegang tot dc bezettingszone en de Bcrlynse sector niet prijsgeven, daar liet noodzakelijk is voor de x'erzorging van onze troepen en de vervulling \fan onze x'erplichtfngen als bezettende mogendheid. Ik xxnl verergeren, indien ér goede wil aan- xx-ezig is, is er een oplossing moge lijk. Bevin drong aan op gematigd heid in de beoordeling van dc kxves tle en verzekerde, dat de Britse be velhebber en de Britse autoriteiten in Duitsland het volle vertrouxven van de regering genoten bij de be handeling van deze moeilijke kwes tie. Paul Hoffman, president van de Studcbaker Corporation, is door president Truman benoemd tot ,.administrator"-dirccteur van het hulpprogramma voor het bui tenland (plan-Marshall). Men ver wacht, dat dezo benoeming spoedig zal worden goedgekeurd. Hoffman keerde gisteren in Ame rika terug van een bezoek aan Ja pan, waar hij voor het departe ment van het leger de stand van zaken moest opnemen. Hij is voor zitter van de Commissie voor Eco nomische Ontxvikkeling en had reeds zitting in Trumans commis sie voor hulp aan het buitenland. Hij heeft onlangs eens gezegd, dat wanneer dc Europese productie met een derde zou kunnen worden verhoogd, het communisme snel zou gaan verdwijnen, want hij slaat op het standpunt, dat „wel vaart een krachtig tegengif is te gen communisme". Benesj houdt heden een rede President Benesj houdt vandaag een rede ter gelegenheid van de viering van het zesde ceuxvfcest van de Karelsuniversiteit »n Praag. Morgen zal de president een ere doctoraat in ontvangst nemen. Het Tsjechoslowaakse kabinet heeft vyf wetsontwerpen goedge keurd, waarin is neergelegd de na tionalisatie van alle industriële on dernemingen met meer dan vijftig employé's van het gehele bouwbe drijf, de gehele groothandel en de buitenlandse handel, met terug- xverkende kracht van 1 Januari van dit jaar af. Al deze takken van het industriële leven staan in de practijk reeds onder openbaar be heer, zo meldt Reuter. IVijziging Dienstplichtwet Transportarbeiders spreken over: „Ik betreur het", aldus de voorzitter van de Internationale Bond van Transportarbeiders (I.T.F.), de Belg Omer Be?u, bij de opening van een te Luxemburg gehouden conferentie der transportarbeiders", dat ver schillende Europese landen hier niet vertegenwoordigd zijn. Ik denk, dat ztf tengevolge van buitenlandse druk niet konden deelnemen. Maar wjj zullen one niet van deze arbeiders laten afsnijden en zullen middelen vinden om hen toch te bereiken, zoals wij het ook in de oorlog hebben gedaan. Nadat Begu had voorgesteld om ln Oost-Europa een ondergrondse vakvereniging op te richten, ver klaarde lnj, dat achter het plan Marshall geen Ameiikaanse reac- tionnaire elementen, maar progrefe- Ondanks Marshall-plan: sober leven De „kleine man" in Engeland werd gisteren verblijd met de mede deling, vervat ln de begroting van de kanselier van do Britse schatkist. Sir Stafford Crlpps, dat de inkomstenbelasting met een bedrag van honderd raillloen pond per jaar zal worden verlaagd. 'Evenwel kwamen de Engelsen tegelijkertijd te. weten, dat ondanks het lnxxerklng tjedeu ~an het Marshall-plan, de kosten van bier, xvhlsky, tabak en xvedden- "happen door Crlpps die zelf niet drinkt aanzienlijk worden op gevoerd. Geeft spuitwater vrij" In zijn (15.000 woorden tellen de) begrotingsrede, deelde Sir Austerity mede, dat de prijs van het bier met een penny per pint zal worden verhoogd, de whisky met twee shillings four pence per fles, de sigaretten met twee pence voor twintig der meest populaire soorten. Bovendien wordt de be lasting op footbalpools en andere loterijen van tien tot twintig pro cent verhoogd. Daarentegen stelde Cripp$ voor de accijns op spuitwa ter te laten vervallen. Voor de lagere locaklassen zal de inkomstenbelasting aanzienlijk worden verlaagd. Wier inkomen echter de 2000 pond (f 20.000) te box'en gaat, zal een heffing ineens moeten afdragen, waarvan de op brengst op 115 millioen pond wordt geschat. Hij deelde voorts mee, dat de netto nationale schuld van Enge land per 31 Maart 25.623.143.000 pond bedroeg. Cripps raamde de inkomsten van de regering op basis van voor gestelde belasting op 3.743 mil lioen pond, waardoor een over schot van 767 millioen pond zou ontstaan, een bedrag dat nodig is om de zeer bijzondere kritieke toe stand het hoofd te kunnen bieden. sieve delen van de Amerikaanse pu blieke mening staan. De voorzitter van de I.T.F. be sloot met de verzekering, dat geen der aanwezigen oorlog wenst en dat daar, xvaar een echte onafhankelijke vakbeweging bestaat, deze een macht vormt, welke regeringen en militairisten, die op oorlog uit zyn in toom kan houden." Op de conferentie, die tot Vrij dag 19 April zal duren, waren de transportarbeiders van Engeland, Frankrijk. Zxvitserlafid, Zweden, Nederland, Oostenrijk. Ierland. Ita lië, Denemarken, België, Noorxx-e- gen en Luxemburg vertegenxvoor- digd. 503de STAATSLOTERIJ 5e klasse 11e lijst f 1000: 2640. 4234, 7092, 7622, 10960, 11247. f 400: 3060, 16931, 20044 21200.* f 200: 5761, 10561. 10702. 10719. 19289. 20884. f 100: 4705. 6319, 8358. 9946. 12609, 14645, 15604. 16396, 17017, 17096, 18035, 18539, 20953. Wel handhaving der vrijstelling wegens broederdienst De ministers van Oorlog en Marine hebben de Tweede Ka mer doen toekomen hun ant woord op de opmerkingen ge maakt in de Memorie van Ant woord, welke de Kamer hun had doen toekomen op het wetsont werp „Wijziging Dienstplicht wet". Aon deze Memorie van Ant woord ontlenen wij, dat de'minis ters er bij hun xvijzigingsontwerp van uitgaan, dat in afxvijking van de dienstplicht bij loting, zoals die voor het laatst plaats vond op 28 Juni 1937, zij op het standpunt staan van de algemene oefenplicht. Weliswaar, zeggen zij, zullen er altijd bepaalde groepen zijn die buiten de dienstplicht blij ven; de leidende gedachte moet nochtans zijn, dat alle licha melijk geschikte jongemannen voor de landsverdediging bruikbaar gemaakt moeten worden. Dit principe zal er toe kunnen leiden in mindere mate dan voor heen een beroep te doen op oudere lichtingen. Het is een bekend feit dat de laatsten vaak op belangrij ke sleutelposities zitten en dat hun oproeping veelal op ernstige maat schappelijke bezwaren stuit. Bovengenoemde beginselen bren gen met zich mede, dat een vast, bij de wet begrensd, contingent moet worden losgelaten. In ieder geval achten de ministers de sug gestie van d~ Kamer van een jaar lijks contingent dienstplichtigen van 28.000 man te laag in x*erband met de huidige tijdsomstandighe den. In 1947 bedroeg het contin gent ruim 40.000 man. Hierbij moet echter in aanmer king worden genomen, dat dit ge tal beheerst wordt door de behoef ten der Overzeese Gebiedsdelen. Broederdienst De duur van de eerste oefening moet volgens de ministers gehand haafd blijven, dnar alleen deze er een waarborg tegen biedt dat sol daten onvoldoende geoefend in de strijd zouden moeten gaan. Niets mag aan de2e waarborg, aldus de ministers, afbreuk doen, noch het offer, dat een lange oefen tijd van de dienstplichtigen vraagt, noch de financiële of economische toestand van het land. Ten aanzien van z.g. broe derdienst merken de gezags dragers op, dat zii er geen be zwaar tegen zouden hebben, indien in de wet zou worden vastgelegd, dat steeds gere kend kan worden op vrijstel ling van verdere familieleden van militaire dienstplicht, in dien er reeds drie broeders die nen of hebben gediend. Zij kunnen er echter niet aan denker die z.g. voorxvaardelij- ke vrijstelling, dat is een vrij stelling die verder reikt dan het drie-broeder-systeem, in een onvoorwaardelijke om te zetten. Enkele Kamerleden maakten be zwaren tegen de praktijk van de kostwinnersvergoeding, zeggende, dat „deze alles te wensen over liet". De ministers hebben echter de er varing dat deze juist xveinig te wensen overlaat. Zij houden zich echter aanbevolen voor gefun deerde klachten omtrent de uitbe taling der vergoeding. (Van onze parlementaire redacteur) Bij de behandeling van de Marinebegroting in dc Eerste Kamer heeft geen enkele redevoering in lengte die van prof. Molenaar geëvenaard, die dc vorige week reeds aan het woord is geweest. Daarbij* heeft deze afgevaardigde van dc Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, behalve hetgeen wij reeds uit zijn redevoering vermeldden, bij dc Regering aan gedrongen op het nemen van maatregelen tegen niet gezags getrouwe arbeiders op werven, waar oorlogsbodems worden gebouwd. Vos. Met de behandeling van do begroting van Verkeer en Water staat werd nog een begin gemaakt. Bij dc aanvang van dc zitting waren een aantal kleine wetsont- xverpen zonder discussie onder <ie hamer doorgegaan. Daartoe be hoorden «o.n. de herziening van do vergoeding voor reiskosten der Tweede Kamerleden on voor x'er- blijfkosten der Eerste Kamerleden, dc intrekking van do wet op do instelling van een Commissie-Ge neraal, dc regeling inzake do voor pensioen geldige diensttijd en do pensioengrondslag van tijdens do bezetting op wachtgeld gestelden dan xvcl gepensinnneerdo militai ren der Koninklijke Landmacht. „Wij zijn niet bang", zegt dc CPN Daarover barstte gisteren de hom los, toen de heer Brandenburg (C.P.N.) aan het woord kxvam. die terecht begrepen had, dat zulke maatregelen gericht zouden zijn tegen do communisten. In zijn pro test x'.erwerktc hij dc deelneming der communisten aan het verzet en schroomde niet om op te merken, dat de communisten niet bang xva-, ren en dat door zulke maatregelen tegen de arbeiders eerst recht sa botage zou ontstaan. Minister FIévcz hield zich wijse lijk buiten het debat en volstond met te verklaren, dat deze kxvestle nog bil de Regering ln beraad was. De meeste afgevaardigden be paalden zich tot het maken van enkele opmerkingen, omdat de mi nister in dc Tweede Kamer de marinevraagstukken reeds uitvoe rig had besproken. De heer De Dreu (Arb.) stelde vast, dat de taak van onze vlqot na het sluiten van het Pact van Vijf nog duidelijker dan tevoren ge richt was op het beschermen der koopvaardijschepen, omdat een onverhoedse aanval overzee nu uitgesloten was. Generaal Van Voorst tot Voorst (KVP) vroeg, of spoedig een be slissing zal worden genomen over het gebruik van koopvaardijsche pen als hulpkruisers en dc heer Vixseboxse (C.H trok van leer tegen dc vrouxvelijke hulpkrachten De heer Algra (AR.) waar schuwde voor al te grote speciali sering. Minister Fiévez was niet zo goed in vorm als in de Txvcede Kamer. Misschien hadden de marine-offi cieren op de gereserveerde tribu ne er waren niet minder dan drie schouten bij nacht aanwezig daar een beetje schuld aan. Over de toekomstige organisatie van dc marine-departementen gaf dc mi nister geen duidelijk bescheid. Ofschoon de deviezenpositie tot nu toe de aankoop van oor- logsschepen in Amerika onmoge lijk had gemaakt, houdt de mi nister in verband met dc huidige internationale omstandigheden toch het oog gericht op nicuxvc mogelijkheden. Hij onthulde, dat b(j aanbouxv in eigen land onge veer txvec derde van de kosten van een Oorlogsschip aan lonen worden uitbetaald. Over de medewerking van En geland was de bewindsman zeer te sprekon. Niet alleen, dat dit land cr in toegestemd heeft, dat de prijs voor het nicuxve vliegdekschip in twaalf in plaats van in vier jaren wordt afbetaald, het heeft ook Ne derland txvee onderzeeboten in bruikleen gegeven. De minister herhaalde verschil lende dingen, die hij in de Tweede Kamer reeds heeft gezegd over de taak en de samenstelling der vloot. Het zal niet mogelijk zijn, om ge heel af te zien van het gebruik van koopx'aardij-officieren op de vloot, doch het zal tot een minimum be perkt worden. Verder deelde hij mede, dat omtrent uitbreiding en bevestiging van de mannebasis in de West overleg xvordt gepleegd. Van het vrouwelijk hulppersoneel wilde de bewindsman geen afstand doen. De kwestie der hulpkruisers is in onderzoek. De Marinebegroting werd ten slotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening van de afwijkende stem der communis ten, en op de gereserx'eerde tribu ne maakten de zee-officieren plaats voor de ambtenaren van minister nu 42 maanden brommen Jacques van Tol, Alias Paulus de Ruiter van het beruchte Zon- dagmiddag-radiocabarct,' tegen wie enige tijd geleden de 17o Kamer van het Goois Tribunaal 3 jaar internering met aftrek had gead viseerd, hoordo vandaag door de 8e Kamer van dit Tribunaal een advies tot 3 jaar en 6 maanden in ternering met aftrek tegen zich uitbrengen. In een uitvoerige overweging constateert het Tribunaal, dat het verweer van dc beschuldigde, waarom hij tot dit werk is geko men namelijk om zich te ont trekken aan alle verdere N.S.B.- activitqit niet steekhoudend was. Als ontwikkeld man kon hij weten, dat radio-propaganda veel gevaarlijker xvas dan het dragen van een W.A.-uniform. Amnestie voor Sanches Aan Simon Sanches en dc vijf soldaten die ln Februari en Maart veroordeeld xverden wegens hun poging tot een staatsgreep in Suri name, is door gouverneur Brons amnestie verleend. De gratie Is verleend ter gelegenheid van do installatie van het college van bij stand voor Suriname (te vergelij ken met een kabinet) cn de ope ning van dc Staten van Suriname. staan een paar dito- od een lange tafel uit- YPftCIP 111 77 CCD'ers al klaar om gestald. Mijn hart slaat C-Lc-Lc-C me te slachtofferen. Ik mat, Louis van Gasteren over een voedseltocht in '44 en zijn ontmoeting met de C.D.D. zien en horen bil gele genheid. want, zei ik, gisteravond hebben de mensen jn dAt dorp er ook zo van genoten, schoot me ineens te Sir Stafford Cripps Weerbericht ZACHTER DES NACHTS Weersx-erwachtin? tot Dondcrdaeax-ond: Zwaar bewolkt met enkele buien en later x-ersprelde opklaringen. Matige, tijdelijk krachtige wind tussen Zuid en West. In de nacht iets zachter, vooral ln het Oosten van het land. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 8 April: Zon op 6.—. onder 19.25. Maan op 6.02, onder 18.16. t-TET was in de som- A x bere maanden op het eind van 1944, dat het met de xroedsel- voorziening aardig krap stond., dank zii de sys tematische ondervoe ding door onze zorg zame bezetters. Ieder die nog over een fiets beschikte, met of zon der banden, ondernam menige tocht naar de Wieringermeer. op hoop iets van het gouden graan, erwten en bonen te veroveren. Eindeloze stoeten van afgematte mensen, oud en iong. tè oud en tè jong vaak voor zulk gesjouw door regen en wind, vulden de wegen. Tot hen hoorde ook schrijver dezes, die ziin toneelgarderobe had gezift en met allerlei ruilmiddelen die „Long way to the Wieringer meer" meermalen op en neer trapte met lek ke banden. Oh. tyd van inspanning en melan cholie! Doch hoe opge- Ik mat, een floers trekt ben leeg in mijn her- voor mijn ogen, ik zie TTn v,öf sen? en antwoord op of hoor niets meer. Het ik Jiair vSJ li? V«25 zachte verslagen toon, is het einde. Tot or één met riï havJr. ln JEE* gelaten. Ik onderga vraagt: En wat is dit binnen, xvant dat ik on terëenfl ri?-tiVe ma m^n ,ot teSen°ver deze pakje in dat gele ra- daar een voordrachts Xi werH onverbiddelijke vier- PierDit. meneer? veerd wanneer het ge- ?e pSmiS schaar* En ik pak uit* Ja En m<?t matte lukt xvas een behoor- stapp®J}Politieal myn spullen die Zo stamel ik: De Gvs- lyke voorraad mee naar ?'pts. verduistert er keurig vakkundig ge- brecht, meneer, huis te slepen. Voor de IV* breln' alsof stouwd zitten in de rui- ogen wordt getrokken. gummilaarzen uit Jan een scherm voor je de Hartog's „Onder- gang van de Vrijheid", zaf een verwoed visser een serie worsten, ax'ond had gehouden en nu in natura betaald was geworden. Toen was de ban gebroken en heerste er plots tus sen ons een sfeer van ..Het is gebeurd", denk ie en er komt iets ge- oen iaa'nBZe0VmaïrVaa?óikk°eUn Pa" pond vet, en' voor SSAM" een stel zwarte kousen fiets er b° h~l voorsPel van Jaxvel meneer tot ^le zich opspalken. Mad. Sans Gêne werd U\v dienst Wat heeft u ker van hun Prooi En een 20 pond bruine bo- daar allemaal7 Wat daar könten de zakken ncn geruild. De terug- tarxve. wat bonen en met eraan. bonen, erxv- rels aanvaard met licht zo. Hoeveel7 Een pond ten- aardappelen. Wat gemoed om de zegen 0f 8 (het waren er 20) kan een fiets veel ver" op de ruiltocht En hierin? wijzend op voere" en wat kan een die men van mijn zijtassen. Zelden heb ik een - En daar komen ze stuk verbaasder blik gezien gemoedelijk gebabbel, voor stuk, mijn worst- als die welke over het De CCD'ers xvaren jes voor de boerenkool, CCD-gelaat trok. Met geen streng* jachthon-' mijn stuk spek, myn lang gerekte toon den meer, maar ge- pond boter, myn twee bracht hij uit: de Gys- wonc burgers en na pond vet, waar ze tuk brechtEn die ampel beraad, na een op zjjn, getuige hun verbazing nam zo mijn wederzijdse blik van groter xvordende ogen, aandacht in bezit, dat verstandhouding, kxvam er plots een gexveldige het verlossende xvoord ommekeer in mii plaats er uit: Nou. pakt u vond. Alles concen- maar in meneer van treerde zich op dat Gasteren, simpele boekje. die En ze hielpen me Pantheon-uitgave, die snel de kostbare last ik voor mijn tocht ach- inladen. Handdrukken bleek te hebben gerust, mijn platte koffer ach- maif een gewicht tor- teloos zonder enig doel werden gewisseld, mijn versomberden de lichte terop. Ook zo iets. Dat sen a,s het om honger- bU mij gestoken had. fiets was weer even gedachten gaandeweg js wat veel. (Ja. dat bestrijding gaat voor De CCD'ers vervielen zwaar als voorheen en f j T°p'doemen der wist lk ook!) Gaat u en z^n sezin. alle drie in dezelfde m"n hart 1000 pond 5KS" Imiper£Ï4, ,daar maar even mee naar verbazing en staarden lichter. De overtocht aK xoor öe °?i bet huisle. Het restie De gespannen gela- me aan. Als een blik- mct pont was een i "Jj? van i .Ijstad energie ontzinkt me. Ik ten der CCD'ers, zeker semflits schoot me Pleziervaart naar de scneidde. waakte de spreek geen xvoord van hun zege. in het door myn gemarteld stad Mocht ik ooit gc- ae onaer aue meer en sjok met mijn vooruitzicht van vor- brein, dat dit boekske txvjjfeld hebben aan de iieisers gevreesde in- onhandelbaar zwaar stelijk maal thuis, blik- m(jn redding kon zijn Gvsbrecht, sindsdien is j vl geladen ros naar be- ken me onmeedogend en een licht ging in mii bet voor mij het mooi- zeal éénaLndenneu?' §oeld ^cutlehuisje. aan. Ik ga door met op. En ik noemde mijn ste stuk, dat ooit ee- "5,5© één pond Pe»1- uitpakken, machinaal, naam. praatte over de schreven werd vruchten mee thuis- Duir aal het dus ge- en al myn kostelijke Gysbrecht: Dat ze het Amsterdam. beuren. En jawel, daar eigendommen worden toch moesten komen Louis van Gasteren. bracht. Weinreb weder schuldig geacht (Eis zes jaar) Dc Bijzondere Raad van Cassatie te 's-Gravenhage behandelde Maan dag de zaak tegen Weinreb, de man, die tijdens de bezetting onder zijn mede-Joden illusies wekte, dat zij door plaatsing op dc zogenaam de Weinreb-lijsten de uitmoording zouden kunnen kunnen ontgaan. Zij stortten daartoe bedragen op zijn rekening die varieerden van f 100.— tot f 110.000.—. Er bestond voor deze zaak zeer grote belangstelling. Zo zond onder nieer'c(e „Internationale Liga voor de Mensenrechten" te New York een waarnemer. Aan het slot van de zitting, die een hele dag in be slag nam, eiste Mr. Bakhoven, do Procureur-FJscaal een gevangenis straf van zes jaren. Hij zeide Weinreb niet te kunnen zien als iemand, die zich onschuldig voelt, al is hij bereid nan tc nemen, dat een deel van Weinrebs handelin gen voortvloeide uit angst voor zichzelf en zijn gezin. Een verzoek van de verdediger tot onmiddellij ke in vrijheidstelling van Weinreb v/erd afgewezen. W oudschoten-conferentie geopend Gistermiddag om vier uur werd in het conferentieoord „Woudschc- ten" de internationale studenten- confereantie over .The future edu cation in overseas territorities ge opend. De Minister x'hn Overzees© Gebiedsdelen, J. A. Jonkman, had Prof. de Lange van de universiteit van Indonesië verzocht in zijn naam een openingswoord te, spreken. Prof. de Lange gaf een korte be schrijving van het belang en de om vang \'an het onderwerp der con ferentie. Hu zag het probleem van ae opvoeding in de voormalige ko- onlajp gebieden vooral in dc moei- Mkneden om een keuze te maken tussen dat gedeelte van het Wes terse opvoedingssysteem, dat voor ox'erpianting Su aanmerking komt en datgene dat hiervoor ongeschikt ,.l\icmv Amsterdam" kreeg krant thuis bezorgd Zaterdag, enkele uren vóór de Nieuw Amsterdam aan een steiger in de haven van New York meer de. werden 300 exemplaren van de New York Herald Tribune" per hólicopfóre aan boord bezorgd. Dit is de eerste keer dat een groot oceaanschip op deze wijze van nieuwsbladen wordt voorzien.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1