10 K.L.M. slaat de vleugels steeds verder uit Naar vredesverdrag met Oostenrijk N.H. predikanten vergaderen VAN NELLE Weer Groningen en Twenthe Langs de wegen der kunst Kerknieuws Ideaal tikkertje Guus Hermus: Hamlet Radio-programma Woensdag 7 April 1948 Deze zomer 26 Europese steden op een dag reizen van elkaar r r! Als de directeur van de K.L.M. persconferentie houdt, cntbreekt geen krant in het land. Op het Internaat van onze luchtvaart maatschappij te Wassenaar, de Wiltzangk werd gistermiddag de bijeenkomst gehouden waar men telken jare kan vaststellen, dat de heer Plesman nooit een jaar ouder ordt. noch naar het uiterlijk, noch wat betreft zijn plannen. De K.L.M. heeft er weer zo'n paar voor de aanstaande zomer. De eerste DC 6 is nu op Schiphol aan gekomen en weldra volgen nog zes van het zelfde type, waarmede men dan gaat vliegen op Zuid Amerika en Zuid Afrika. Daardoor zal het onder meer mogelijk worden bin nen de 27 uur van Amsterdam naar Johannesburg te vliegen, non stop. Neen, wat betreft de tijdsduur van de overtocht, behoeft men zich een zorgen te maken over emigra- e. Men kan ook naar het nabije osten. Een uitstapje' Des avonds aat uit Amsterdam, de volgende orgen in Rome het ontbijt en dan iet al.te laat in Athene, vanwaar et nog een heel klein rukje is maar Cairo. Desgewenst kan men te Rome ok afbuigen en even doorgaan jiaar Istanbul en dan een eindje j verderop naar Bagdad en Teheran. Als het alleen aan ons ligt, zegt de heer Plesman, gaat alles van een leien dakje. Het laatste najaar werd de eerste lijn op Palestina geopend, maar ja, een zaak als de onze kan door allerlei omstandig heden plotseling de klanten zien verdwijnen. Iets dergelijks over kwam ons met de vaste lijn op Praag. Dat was zo'n mooie verbin ding. Het wordt tijd, dat we eens ergens een briefje in de bus stop pen met het verzoek, ons niet in de wielen te rijden Het gaat ons gelukkig goed, on danks de politieke strubbelingen, maar zonder die zou het beter gaan. Men vraagt zich wel eens af hoe de mensen overal aan zoveel geld komen, maar het grappige is, dat men voor de noodzakelijkste dingen altijd geld over heeft gehad, dus ook voor het vliegen. Zo met de dienst op Batavia. Dit jaar is de productie dubbel zo groot als vorig jaar. Ook op New York toenemende belangstelling. Van de zomer hebben we een da gelijkse retpurvlucht op New York. Men vliegt graag per K.L.M., zeker ook dank zij de drukcabines in de Constallations, die het vliegen over de Oceaan veraangenamen. Op Curasao was het tot dusver eens per week. Dat wordt ook twee keer. Steeds verder Mijn mannetjes zitten nu alweer in Sjanghai, zegt de hoer Plesman en over een week of vier, zes, gaan we ook daarheen. Het eerste stuk langs de Indië-route, tot Bangkok en dan nonstop naar Sjanghai. Hoe lang dat duurt? Amsterdam Sjanghai 4 dagen. En als we dan voor Sjanghai voldoende aftrek vinden, is het een blaaswerkje door te gaan naar Tokio. Als het in Chi na nu maar wat rustiger was Ook in Europa zelf bijt de K.L.M. ink van zich af. Onlangs is Am- terdamGothenburg in exploitatie enomen en er wordt nu birnien- ort een tussenlanding gemaakt in alborg, een belangrijk centrum n Jutland. Wij behoeven daar iets voor aan te leggen, maar al ie dingen eisen toch wel degelijk en precieze voorbereiding. Naar slo, een oude vertrouwde lijn, unnen we weer, met tussenlan ding in Christiansand en dan vol- Spiegel der wereld gen een reeks „lijntjes", naar Lon den natuurlijk vele keren per dag en ook naar Antwerpen binnenkort en naar Frankfurt* Miinchen en Bazel. In Nederland Het verkeer op Groningen en Twenthe wordt hervat en het zal dan mogelijk zijn vandaar uit re gelrecht aansluitingen te vinden naar alle windstreken. De K.L.M. vliegt met ingang van 18 April naar 26 Europese steden, brengt clie steden, om duidelijker te zijn, met ingang van die datum op hoogstens een dag afstand van elkaar. Het behoeft geen betoog van welk een economisch belang dit is. Het behoeft evenmin betoog, dat de K.L.M. een enorme vlucht neemt. Geven we hiervan een beeld door het volgende staatje: 1937 1947 Passagiers 81.990 317.874 Gevlogen km. 8.500.562 25.030.967 Vracht in k.g. 1.216.599 5.124.042 Post in k.g. 543.213 1.423.628 .Lengte luchtnet 24.113 97.245 Aantal vliegtuigen 44 77 In 1939 bestond het personeel uit 1866 personen. Momenteel heeft de K.L.M. meer dan 12.000 employees, over de gehele wereld verspreid, in dienst, waaronder 332 vliegers, 228 telegrafisten, 152 boordwerk tuigkundigen en 195 stewards en stewardessen. Het personeelsvraagstuk is door deze snelle ontwikkeling zeer moei lijk geworden. Bij wijze van expe riment wordt binnenkort een cur sus geopend op Rust en Vreugd te Wassenaar, waar jongens (dertig maximaal) van ongeveer 16 jaar gedurende 'een jaar en drie maan den een gerichte schoolopleiding zullen krijgen. Wij hebben de in druk dat het aantal liefhebbers wel een tienvoud zal bedragen. Leefde er royaal van Geconfisceerde goederen toegeëigend Dinsdag had zich voor de Maas trichtse rechtbank te verantwoor den de 27-jarige accountant C. H. W. S., die eertijds vertegenwoordi ger was in Zuid Limburg van het Beheersinstituut. Hij heeft zich» schuldig gemaakt aan verduiste ring van gelden afkomstig van ver kochte goederen uit het bezit van politieke delinquenten. In totaal zou hij zich een bedrag van f 11.000 hebben toegeëigend. Onomwonden gaf verdachte de ten laste legging toe.^ H(1 had er royaal van geleefd en zijn pnvé-rekening was daartoe ontoereikend geweest. Uit het ge tuigenverhoor kwam vast te staan, dat hoewel verdachte een betrek kelijk ondergeschikte functie be kleedde, h\j een financiële verant woordelijkheid droeg, die volgens de verdediger omstreeks acht mil- lioen gulden beliep. Hij meende dat dit en andere feiten kon strekken tot clementie met de verdachte. De eis van het Openbaar Ministe rie luidde anderhalf jaar gevan genisstraf. Uitspraak 20 April a.s. Dodelijk ongeluk in Domaniale mijn Maandagmiddag is in het onder gronds bedrijf van de Domaniale mijn de 27-jarige hulphouwer P. J. Wetzelaar, Kerkrade, om het leven gekomen. Hij werd tijdens werk zaamheden in /een pijler neerge drukt door een losgeraakte steen, waardoor hij stikte. Het slachtoffer- was gehuwd en vader van een kind. De staking in de Amerikaanse steenkoolindustrie, die reeds 400.000 mijnwerkers omvat, is gis teren uitgebreid tot de anthraciet- mijnen van Oost-Pennsylvania. Volgens een voorlopige schatting zijn bijna 6.000 Mijnwerkers hier bij betrokken. j OEN de vier ministers van bui- tenlandse zaken in December hun laatste bijeenkomst hielden een ontmoeting die wat Duitsland betrof op een grandiose mislukking is uitgelopen besloten zij, de kwestie van een vredesverdrag met Oostenrijk aan hun plaatsvervan gers over te laten. Dit quartet, in de wandeling dikwijls de Kleine Vier genoemd, is sinds December voort durend bezig geweest aan het op stellen van een vredesverdrag met het land dat het eerst door Hitier onder de voet werd gelopen en waarmee juridisch de geallieerden zich nog steeds in staat van oorlog bevinden. Ook hier waren het de Russen die tot nu toe een overeenkomst in de weg stonden: door hun exorbi. tent hoge eisen met betrekking tot de door Oostenrijk te verrichten herstelbetalingen met name wat betreft hun aanspraken op de Oos tenrijkse olie en de scheepvaart rechten op de Donau hielden de Russen voet bij stuk verhinder den zij dat een accoord werd be reikt. De afgelopen week heeft een kentering te zien gegeven in de Russische houding ten aanzien van Oostenrijk. Hun herstelbetalings. eisen hebben zij voor de twee de maal verlaagd, nu tot 150 millioen dollar. En Maandag deelde Koktomof, de Sovjet-vertegenwoor diger, mee dat de Sovjet-Unie be reid is, haar financiële eisen nog verder te beperken. Bovendien ver klaarde hij zich bereid tot vrij vér gaande concessies op het stuk van de olie-productie. De verstandhou ding tussen de vier onderhande laars is na deze op enige toenade ring wijzende aanbieding der Rus sen blijkbaar zoveel gunstiger ge worden, dat de Franse gedelegeer de op deze Russische geste spon taan reageerde met het ter Russi sche beschikking stellen van de productie van een op het ogenblik in Franse handen zijnde Oostenrijk se raffinaderij. OF het nu juist is, zoals een wel ingelichte Amerikaanse woord voerder heeft gedaan, hieruit de conclusie te trekken, dat de aan wijzingen van de laatste tijd duiden op een verandering in de Sovjet- politiek de zegsman op wie wij doelen, betrok in zijn uitlating ook de min of meer toenaderings gezin de gebaren die de Russen het afge lopen weekend te Berlijn hebben gemaakt wagen wij voorlopig in het midden te laten. Wél inviteert een en ander tot de overpeinzing dat wanneer er eenmaal een vre desverdrag met Oostenrijk tot stand is gekomen, er niet langer een rechtvaardiging te vinden is voor de bezetting van dat land. Zowel Russen als Engelsen, Fran sen en Amerikanen zullen dan hun bezettingstroepen uit Oostenrijk moeten terugtrekken. Of de Russen met hun verzoenende politiek van thans speculeren op de toestand dat Oostenrijk straks braak komt te liggen voor ontginning k la Prague, het is een veronderstelling-die voor het ogenblik te ver zou voeren. Bovendien zullen de Oostenrijkers waakzaam geworden door de ge beurtenissen in het huis van hun Noord-Oostelijke buurman, zich vermoedelijk niet lenen voor een onverhoedse overrompeling als in Tsjechoslowakije heeft plaats ge had. Voor het ogenblik is het vredes verdrag met Oostenrijk weer een graadje helderder in zicht geko men. En dat is op zichzelf be schouwd een verheugend teken. Schmeling krijgt geen visum Een verzoek om een visum voor de vroegere wereldkampioen zwaargewicht Max Schmeling, die deze zomer naar Amerika wilde komen om er boksdemonstraties te geven, is geweigerd. In dit verband heeft de republikeinse afgevaar digde McDowell, die geprotesteerd had toen Schmeling's plannen be kend werden, meegedeeld, dat de Amerikaanse consulaire diensten ln Duitsland alleen bevoegd zijn aan vragen om visa goed te keuren voor een beperkte groep van gese lecteerde personen, en dat Schme ling hier niet toe gerekend kon worden. Wooderson niet naar de Olympische spelen Toen Wooderson Zaterdag als nummer 14 door de finish kwam bij de internationale veldloop, die door de Belg Doms gewonnen werd, heeft hij verklaard, nu voor goed het besluit genomen te heb ben niet. op de Olympische Spelen uit te kómen. „Ik ben te oud voor het lopen op de baan," zo zei hij, „en ik zal alleen nog maar in de wedstrijd London-Brighton uitko men, waarna ik tot het volgende cross country seizoen zal rusten." Hockey-team tegen België Het Nederlands hockey-elftal, dat Zondag. 11 April te Brussel tegen België speelt, is als volgt samen gesteld: Richter (Be Fair); H. de Looper (Hilversum) en Drijver (Leiden); Derkcx (Deventer). Loggere (La»en) en Langhout (Hilversum): Van Heel. Boerstra. Bromberg, Kruize (allen HHIJC) en Esser (Togo). Reserves: Bolsius (Tilburg) en Tiel (HHIJC). Dit elftal is dus hetzelfde, als de ploeg, welke met 82 van Wales heeft gewonnen. - Lefebre kampioen half zwaargewicht Tijdens de internationale boks wedstrijden welke in de Apollohal te Amsterdam Dinsdagavond plaats hadden eindigde de partij om de halfzwaargewicht-titel tussen Doo renbosch (titelhouder) en Lefèbre reeds in de tweede ronde toen Doo renbosch de strijd op medisch ad vies moest staken waardoor de titel aan Lefèbre kwam. Jan de Bruin won verdiend op punten van Jack Philips, evenals Beb van Klaveren die een punten- zege op de Engelsman Jones behaalde zeer tegen de mening van een gedeelte van het publiek, dat een fluitconcert aanhief. Poging tot omkopen Op grond van het gehouden on derzoek inzake het pogen de doel man van Eindhoven, P. van Veghel om te kopen, heeft het bestuur van de KNVB besloten M. H. M. Turn- mers, J. H. M. Durlingen en E Pfennings, allen wonende te Sittard te plaatsen op de lijst van personen, die nimmer lid kunnen worden van de KNVB. Verder besloot het bondsbestuut de voorzitter van Sittardse Boys H F. A. Durlingen, van zijn lid maatschap van de KNVB vervallen te verklaren. MEVROUW ROOSEVELT, die wij binnenkort als gast in ons land zullen mogen begroeten, vertoeft momenteel in Londen. Zij zal hier op 12 April een standbeeld van haar onvergetelijke echtgenoot opthullcndat in het hartje van Londen een plaats heeft gevonden, OP DE FOTO:, Lady F. D. R. tijdens een rustig weekend op Windsor als gast van de Britse koninklijke familie. Zaterdagmiddag is te Luxem burg in het Nationale Museum de tentoonstelling van Hollandse schilderkunst uit de 19de eeuw ge opend. De opening werd bijgewoond door de groothertog Jean van Lu xemburg en zijn zuster prinses Marie Gabrielle. Voorts waren aanwezig: dr. J.J. Gielen, Ned. minister van O.K. en W. en zijn Luxemburgse collega Nicolas Mar- gue. DE TSJECHOSLOWAAKSE journalist Egon Erwin Kisch is op drie-en-zestig-jarige leeftijd in een Praags hospitaal overleden. Hij is een der bekendste reizende jour nalisten ter wereld geweest. Op de dag van de rijksdagbrand te Ber lijn werd hij gearresteerd en in de gevangenis van Spandau opgeslo ten, alvorens naar Tsjechoslowa kije uitgewezen te worden. Thans was hij bezig met een werk over het naoorlogse Tsjechoslowakije. De regering der Sovjet-Unie had hem benoemd tot hoogleraar in de journalistiek aan de Universiteit van Charkof. Tot zijn werken be horen: „Der rasende Reporter" van 1924, „Zaren, Popen, Bolschewi- ken" van 1926 en .Paradies Ame rika" van 1932. DE MINISTER VAN O., K. en W. heeft zich bereid verklaard, als blijk van belangstelling van de zijde van de Nederlandse regering, drie zilveren medailles ter beschik king te stellen voor de drie eerste prijswinnaars van het internatio naal muziekconcours te Schevenin- gen. IN DE VACATURE IN DE JURY voor de Essayprijs 1948 der ge meente Amsterdam, waaruit prof. dr. P. H. van Moerkerken zich om gezondheidsredenen heeft moeten terugtrekken, is benoemd prof. dr.. S. Dresden. IN VIJF JAAR T1JDS wil de Sovjet- Unie de opwekking van electricitcit. gerekend naar de toestand van 1940. verhogen met zeventig procent. Naar verluidt maakt het plan goede vorde ringen. OP DE FOTO: De grote hydro-elee- trlsche installaties in Usbkistan nade ren hun voltoolng. Niet in een front tegenover het communisme In de feestelijke Jaarbeursdrukte togen de Hervormde Predikanten naar hun jaarlijkse vergadering in Tivoli. Dc morgenvergadering werd geleid door de praeses van de# Generale Synode, ds. Wesscldijk van Eindhoven. Circa 600 predikanten zijn in de morgenvergadering bijeen. In zijn openingswoord spreekt ds. Wessel- dijk van dc zorg nu in deze gigan tische tijd zich hier en daar de nei ging voordoet, om zich in eigen beslotenheid op de oude frontlijnen terug te trekken. Wij hebben te zamen te werken en te bidden, op dat God onze Kerk wil vernieu wen. Vervolgens wordt Pasteur Boeg- ner uit Parijs voorzitter van de Wereldraad van Kerken welkom geheten. Ds. Boonstra uit Gieten houdt de z.g. domineespreck, naar aanleiding van het eerste gedeelte van Open baringen 2. De oude tegenstellin gen tussen geloof en liefde in het theologisch denken is niet houd baar gebleken. De ideologische strijd ziet de Kerk wel en vecht zij ook wel uit. Maar haar treft het verwijt, dat zij haar eerste liefde heeft verlaten. Daardoor wordt ook thans het fa len van de Kerk telkms weer ver klaard. Dr. Emmen, secretaris van de Generale Synode aan het woord, spreekt over: De Ned. Hcrv. Kerk in de huidige situatie. De Ncd. Hervormde Kerk verkeert in over gangstijd. Het scheppend werk, dat God doet, eist onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en dienst. De „oorlogswinst" schijnt voor een goed deel verloren. We hadden iets van de Heer der Kerk ontdekt en van het risico van het marte laarschap. En onze beginselen ble ken relatief. Na de bevrijding kwamen allerlei kleinere zaken aan de orde. Onze houding dreigt weer teveel negatief-critisch te worden. Het gesprek over „gere formeerde beginselen" en „vrijzin nige rechten" toont nog, hoe wei nig we verstaan van het waarach tig reformatorisch belijden. Ten aanzien van de nieuwe kerkorde zijn er bezwaren geko men tegen de Raden en werkgroe pen in hun gemeenschappelijke en gespecialiseerde actie vanuit de „autonomie der plaatselijke ge meende". Er zijn bepaalde span ningen ten aanzien van de Chr. verenigingen. Hier spreekt vaak een tekort aan geloof in de moge lijkheid der vernieuwing. De middagvergadering van Dins dag was gewijd aan de Oecumeni sche beweging en de wereldraad van Kerken, die met honderdvijf tig verschillende kerken van Oost en West einde Augustus in Am sterdam hoopt bijeen te komen. De voorzitter van de Assemblée, ds. Boegner van Parijs, sprak over de internationale 'betekenis van de Wereldraad. Hij grensde het inter nationale scherp af van het Oecu menische. Echter zal de wereldraad zich niet kunnen losmaken van de grote problemen, waarmede de vol keren van heden te worstelen heb ben. Daarna deed prof. dr. Berkelbach v. d. Sprenkel het licht vallen op de grote betekeflis van de Augustus- vergadering voor de Nederlandse kerken. Er bleek meer dan devie zen-winst te behalen. Een krachti ge oproep tot steun van het voor bereidende comité, dat een ton no dig heeft, besloot dit betoog. Vooral de discussie was uiterma te belangrijk, waarin ds. Boegnor mededelingen deed over een z.g. Prot. klooster in Zuid-Frankrijk, van Zwitserse herkomst De Franse kerk zal stellig afwijzend staan te genover romaniserende tendenzen daarin. Voorts vertelde ds. Boegner over de moeilijkheden met de Russische kerk. waar op 't ogen blik nog contact mede gezocht wordt. Niet slechts het ijzeren gor dijn speeltt hier een rol, doch ook de rivaliteit tussen dc verschillen de patriarchaten. Ds. Boegner zou het onjuist vinden, wanneer de protestant se kerken zich negatief zouden vastzetten In een front tegen over het communisme. De Kerk heeft een andere taak dan de burgerlifk-conserverende. Dinsdagavond sprak ds. P. J. Roscam Abbing in een zéér opmer kelijke rede over de priesterlijke prediking. Naast en achter het profetisch getuigenis mag en moet er «de priesterlijke dienst zijn voor de mens in nood. schuld en lijden. Hier werd getoond, hqe niet on danks, maar juist door de bood schap van het Kruis de Kerk een brede mildheid mag betonen tegen over de vermoeiden en beladenen. Woensdag werd de vergadering voortgezet met een lezing van prof. Bakhuizen van den Brink uit Lei den over het begrip „Traditie". Ds. Wolfensberger van Amsterdam sloot deze 84e vergadering. Ncd. Herv. Kerk Beroepen te Haren (Gr.) (vac. R. Bijl) H. Mondt te Apeldoorn to Kamerik W. L. Tukker te Bleskens- graaf te Schipluiden (toez.) H. de Ruvter to Eek en Wiel. te Ens (NO.P.) (toez.) F. J. ter Beek te Zuldzando te St. Johannesga- Delfstrahuizcn J. J. Trouw, cand. te Zuld-Beyerland te Stellingen H. J. Bouwers te Hoogcrsmilde to Ugchelen P, H. Quartcl te Kethel en Spaland te Voorst (toez.) (2e pred. pl.) D. B. Kagenaar te Vlanen te Wolphaartsdiik A. J. v. Hou- ven te 's Gravendeel. Bedankt voor Apeldoorn W. Glaahouwer tc Nyverdal voor Eindhoven H. Beker te Eerbeek voor Hoogcvcen W. de Bruiin te Lexmond voor Montfoort W. L. Tukker te Bleskensgraaf voor Nicuw-Lckkcrland (toez.) J. de Lange tc Nunspeet. Gcrcf. kerken Beroepen te Rotterdam-Z., J. F. Colenbrander te Ommen te Rot- terdam-Kralingcn G. v. Andel to Dieren te Grouw-Irnsum J v. d. Zandc, cand. te Sneek te Eist (Gld.) J. Verhave te Ameidc. Chr. Gcref. Kerken Tweetal te Opperdoes J. M. Vis ser te Hoogeveen en J. C. v. Ra- venswaav te Zaamslag. Bedankt voor Leerdam R. Slof- stra te Vllsslngen. Scheepstijdingen Abbekerk, 5 April van Karachi naar Bombay; Aldabi, BahiaRot terdam. 5 April 250 mijl Zd Oues- sant; Algorab, BahiaAntwerpen, pass. 5 April Beachy Head; Alphac- ca, R'damJapan, 5 April van Ma nilla: Alphard, R'damBuenos Aires, 5 April te Rio de Janeiro; Amsteldijk, R'damHavanna, 5 April op 45 mijl Zd van Bishop, rock; Lievevrouwekerk, Marseille —Antwerpen, pass. 4 April Kaap St Vincent; Salatiga, New YorkBa tavia, pass. 5 April Algiers: Stad Leiden, 5 April van Matadi naar Luanda; Veendam, New York R'dam, pass. 5 April 13 uur Bishop Rock; Abbodijk, New YorkR'dam. 5 April te Antwerpen; Ancynous, 2 April van Batavia naar Soengei Ge- rong; Alcyone, 4 April van Ant werpen naar Zd Amerika; Aldabi, BahiaR'dam, 7 April 18 uur te Hoek van Holland verw.; Algorab, 6 April van Bahia te Antwerpen verw.; Alwakl, 1 April van Rosario te Buenos Aires: Blommersdijk, 2 April van New York naar R'dam; Congostroom, 5 April van Lagos te Duala; Eemdijk, New Orleans R'dam, 3 April te Havana; Groo- tekerk, Sydney—R'dam, 3 April v. Aden; Leopoldskerk, Calcutta R'dam, 3 April van Malta; Linde- kerk, LondenPerzische Golf, pass. 4 April Gibraltar; Noordam, R'dam —New York. pass. 4 April 17 uur Scillie; Ridderkerk. R'damJapan, 3 April van Napels; Stad Arnhem. 3 Aptil van R'dam te Genua; Sthd Haarlem, 4 April van Bona te IJmuiden; Thetis (VNS) R'dam— Calcutta, 4 April van Suez; Zee. land (Kon. R'd Lloyd), 5 April van Batavia naar Singapore. TROEPENTRANSPORTSCHEPEN Groote Beer. A'damBatavia, pass. 5 April Kaap Roca; Sibajak, Batavia—R'dam, 5 April van Aden; Ternate, JavaR'dam, pass. 5 April 14 uur Point de Galle. Feuilleton kleine negertjes DOOR AGATHA CHRISTIE 3D Blore ze^ twijfelend: „Denkt u. dat zij dat zouden slikken?" Lombard antwoordde droog: „Waarschijnlijk eerder dan de waar heid! Als men aan de dorpelingen verteld had, dat er niemand naar het eiland zou mogen gaan, tot mijnheer Niemand Manth rustig al zijn gasten vermoord had denkt u. dat zij dat geloofd zouden heb ben?" Dokter Armstrong zei: „Er zijn ogenblikken, dat ik het zelf niet kan geloven. En toch Philip Lombard liet zijn tanden zien: En tóch dat is het juist! U heeft het gezegd, dokter!" Blore staarde naar beneden in het water. Hij mat de afstand met zijn ogen. mompelde in zichzelf en merkte op: „Ik geloof niet, dat daar iemand naar beneden geklauterd kan zijn." Armstrong schudde zijn hoofd: „Ik betwijfel het. Het is nog al steil. En waar zou hij zich dan moeten verbergen?" Blore antwoordde: „Er zou een gat in de rots kunnen ziin. Als wij maar een boot hadden, dan kon ik om het eiland heen roeien." Lombard merkte op: „Als wij een boot hadden, zouden wij nu alle maal halverwegen het vasteland zijnl" „Dat is waar, mijnheer." Plotseling zei Lombard: „Maar over deze rots kunnen wij ons ze kerheid verschaffen. Er is maar één plek, waar een hol zou kunnen zijn hier beneden een beetje naar rechts. Als een van jullie een touw kan bemachtigen kan ik me naar beneden laten zakken om zekerheid te krijgen." Blore zei: „Dat is misschien wel zo verstandig. Hoewel het dwaas schijnt zo te zien. Ik zal zien, of ik iets kan ontdekken." Hij liep vlug naar bieden naaf- het huis. Lombard keek naar boven naar de lucht. De wolken begonnen zich op te stapelen. De wind nam toe. Hij keek Armstrong van terzijde aan en zei: ,.U bent erg stil, dokter. Waar denkt 'u aan?" Armstrong antwoordde langzaam: „Ik dacht er over, hoever die waan zin van de oude Macarthur precies gaat Vera had de hele morgen een rus- teloos gevoel gehad. Zij had met een soort huiverende afkeer Emily Brent vermeden. Juffrouw Brent zelf had een stoel genomen juist om de hoek van het huis. waar zij uit de wind zat. Zij breide. Iedere keer, dat Vera aan haar dacht, scheen zij een bleek, verdron ken gezicht, met zeewier in het haar. te zienEen gezicht, dat eens knap was geweest misschien een beetje brutaal knap! En Emily Brent zat rustig en rechtschapen te breien. Op het grote terras zat rechter Wargrave ineengedoken in een strandstoel. Zijn hoofd hing voor over. Terwfjl Vera naar hem keek, zag zij een man in de beklaagdenbank staan een jonge man met blond haar, blauwe ogen en een verbaasd, verschrikt gezicht Edward Seton. En in haar verbeelding zag zij, hoe de rechter met zijn oude handen de zwarte kap op zijn hoofd zette en het vonnis begon uit te spreken. Na een tijdje liep Vera langzaam naar beneden, naar de zee. Zij liep door naar het verste deel van het eiland. Waar een oude man naar de horizon zat te staren. Generaal Macarthur bewoog zich bij haar nadering. Hij draaide zijn hoofd om er was een vreemde mengeling van twijfel en weten in .zijn blik. Het joeg haar angst aan. Hij keek haar een paar minuten doordringend aan. Zij dacht bij zichzelf: Hoe vreemd Het lijkt bijna, alsof hij wist Hij zei: „O, u bent het! U bent gekomen Vera ging naast hem zitten, Zij zei: „Vindt u het prettig hier zo over zee tc zitten uitkijken?" Hij knikte. „Ja", zei hij. „Het is prettig. Het is een goede plek, vind ik om te wachten." „Te wachten?" vroeg Vera scherp, „waarop wacht u?" Hij zei vriendelijk: „Op het einde. Maar dat weet u toch. niet? Het is toch waar? Wij wachten allen op het einde." Zij zei onvast: Wat bedoelt u?" Generaal Macarthur zei ernstig: „Niemand van ons zal het eiland verlaten. Dat is de bedoeling. En dat weet u natuurlijk heel goed. Maar misschien begrijpt u niet de rust, die dat geeft." Vera vroeg verbaasd: „De rust?" „Ja. Natuurlijk, u bent erg jong daaraan bent u nog niet toe. Maar dat komt! De gezegende rust, als je weet. dat je nergens meer iets mee te maken hebt dat je Je lasten niet verder hoeft te torsen. U zult dat dc een of andere dag ook zo voelen Vera zei hees: „Ik begrijp u niet". Haar vingers bewogen zenuwach tig. Zij voelde een plotselinge angst voor die kalme, oude soldaat. Peinzend antwoordde hij: „Ziet u ik hield van Leslie. Ik hield heel veel van haar. „Was Leslie uw vrouw?" vroeg Vera. „Ja. mijn vrouwik hield van haar en ik was erg trots op haar. Zij jyas zo mooi en zo vrolijk." Hij zweeé enkele ogenblikken en vervolgde toen: „Ja ik hield van Leslie. Daarom deed ik het." Vera zei: „U bedoelt toen zweeg zij. Generaal Macarthur knikte weer. „Het heeft niet veel zin het nu nog te ontkennen nu wij allemaal op het punt 'staan te sterven. Ik heb Richmond de dood ingestuurd. Ik veronderstel, dat je dat een moord noemt. Merkwaardig. Een moord en ik. die altijd zoveel ontzag voor de wet had Maar op dat ogenblik leek het heel anders. Ik had hele maal geen spijt. „Het is, wat hem toekomt!" dat dacht ik Maar la ter (Wordt vervolgd) l'uiê-TOnrirn rrifrfiulrhnc EN NU.., fW EEN KDPJE Zwitser puzzelde niet tevergeefs J~\ IT bericht is voor U bestemd, afi U eigenlijk zo langzamerhand een nieuw polshorloge nodig hebt en Uw wekker eigenlijk ook wel eens zou mo gen worden vervangen door een beter exemplaar. Er moet namelijk in Zwit serland een meneer er in zijn geslaagd na vijftig jaar zoeken, passen en meten een armbandhorloge te maken dat tevens wekker is. Als U er meer van wilt weten, probeer dan eens het ..Journal Suisse d'Horlogerie et de By outer ie" te pakken te krijgen. Het horloge is niet groter dan een normaal polshorloge. Het wordt niet ontsiert door een reusachtige bel. Het is stof- cn waterdicht. Kortom, net iets voor UOm overdreven illusies echter da kop in te drukken moeten wij ook mel ding maken van twee dingen die we nog niet weten. Ten eerste van wat het ding gaat kosten, ten tweede hoe veel tijd er nog zal moeten verstrijken voor de winkelier z(jn eerste klokje in de étalage zal kunnfti leggen. Tijdens een zitting van do En- schcdcse gemeenteraad op Maan dagavond is door de fracties van K.v.P. en P. v. d. A. een gemcen- 9chappeliJko verklaring afgelegd, Nieuwspalet waarin de sa-» menwerking met de commu nisten van de hand wordt ge« wezen. O Dc K.L.M. deelt mede, dat zil zich ten gevolge van stijgen de prijzon van benzine, ondcrdolen on landingsgelden genoodzaakt ziet met ingang van 18 April dc vcr- voersprijzen op een aantal routes te verhogen. Nog een K.L.M.- nieuwtje: Zil heeft toestemming ge kregen van het Koninklijk Huis om haar zeven nieuwe toestellen van het type DC 6 tc vernoemen naar do Koninklijke familie. O Dc Bios coopbond heeft haar leden geadvi seerd do bioscooptheaters op do avond van de Nationale Herdenking op Dinsdag i Mei a.s., des avonds van 18 uur af tc sluiten. Do Zeeuwse stromen zijn druk beva ren en vaak potdicht van de mist, vandaar dat do „Prins Hendrik", die in aanbouw is op de werven van de „Schelde", zal worden voorzien van Radar. Het schip komt in Juni in de vaart tussen Vllsslngen on Breskens. O Het Kamerlid An- drlessen (KVP) heeft dc minister van Sociale Zaken schriftelijk ge vraagd of dc regeling voor kinder bijslag voor kleine zelfstandigen spoedig zal mogen worden ver wacht. Een Schevenlngs meubel constructeur gaat meubelen ver vaardigen uit plastic. Uit platen van 1.2 millimeter dikte maakt h(J uitneembare kindermeubelen. O Gisteren is in Polen het proces be gonnen tegen de voormalige gouw leider van de vrije stad'Donzig, Al- bert Focrster. Naar wij vernemen zal dc to neelgroep Comedie (Dir Cor Her mus) in de loop van het volgend seizoen Shakespeare's „Hamlet" ten tonele brengen onder regie van Johan de Meester en met Guus Hermus in de hoofdroL Omtrent de vertaling wordt nog met een Nederlands dichter onderhandeld. (Ingezonden mededeling) Op Hoe schoon Ecrlogc'» Beurs ook mng wezen Eén bezwaar Is steeds bij mij gerezen Er staat slechts tol mijn spijt „Duur Uw uur „Beidt Uw tUd" MaarNeem 'n TIP", had Ik liever gelezen1 'n TIP VAN BOOTZ Inz. MeJ. M B.. A'dam, ontv. 1 £1. TIP Hedenavond HILVERSUM I: 19.— De geleide economie, 19.15 Orkestprogramma, 19.30 Hoe het groeide. 19.40 Jeugd- nieuws, 19.45 Lezen in de Bijbel, 20.Nws., 20.05 Dingen van de dag, 20.15 Metropole orkest, 21.18 Schuldig of onschuldig, 21.25 Luis terspel, 22.15 Malando, 22.45 Van boek tot bock, 23.Nws., 23.15— 24.Veel gevraagde platen. HILVERSUM II: 19— Nws., 19.15 Regeringsuitzending, 19.30 Actueel geluid, 19.45 Engelse les voor ge vorderden, 20.— Nws., 20.15 Evan gelisatie in de drie Jordaanwerken, 21.30 Philh. orkest, 22.45 Avond overdenking, 23.— Nws, 23.15 Orgel en piano-duo, 23.4524.— Slotac- coord. Morgen HILVERSUM I: 7.— Nws., 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Ochtend- rhythme, 7.50 Dagopening, 8 Nws., 8.15 Gr. muziek. 8.45 Gr. mu ziek, 9.15 Morgenwijding, 9.30 Gr. muziek 9.45 Arbeidsvitaminen, 10.30 Van vrouw tot vrouw, 10.35 Gr. muziëk, 11.Orgelconcert, 11.45 Proza van Ned. Schilders, 12.Gr. muziek, 12.30 Weerpraat- je, 12 33 In 't spionnetje, 12.38 Het Lyra Trio, 13.— Nws, 13.15 Metro- pole.Orkest, 14.— De vrouw binnen en "buiten haar huis, 14.20 Solisten concert, 15.— Voor zieken en ge zonden. 16.— U kunt het geloven of niet. 16.05 Reprises. 16.40 Verge ten Ned. muziek, 17.Kaleidos- coop, 17.20 Wolk dier deze week?, 17.30 Les gars de Paris, 18.Nws., 13.15 Sport. 18.30 Strijdkrachten- programma. HILVERSUM II: 7.— Nws., 7 15 Gr. muziek. 7.30 Orgelbespeling, 8.— Nws., 8.15 Pluk de dag, 9. Voor de vrouw. 9.05 Werken van Haydn, 9.30 Waterstanden. 9.35 La Traviata, 9.45 De schoolradio, 10.Orgelspel, 10.15 Morgendienst, 10.45 Vocaal-kwartet, 11.De Zon nebloem. 11.45 Strijkkwartet, 12.03 Lunchconcert», 12.55 Zonnewijzer, 13.— Nws. 13.20 Orgelspel. 13.45 Hors d'Oeuvre. 14.Musette or. kest, 14.30 Gershwin melodieën, 14.40 Voor de vrouw, 15.Cosmo- politan-Trio, 16.Bijbellezing, 16.45 Zang van Jo Vincent, 17. Jeugdjournaal. 17.30 Pianokwartet, 17 50 Regeringsuitzending. 18.— Pianoduo, 18.15 C.N.V. Kwartier, 18.30 Koninklijk mannekoor, 18.45 Jonge mensen en hun beroep.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3