BRANDPUNTEN Gedeputeerde Staten contra belanghebbenden Naar bedrijfspensioenfonds voor de landbouw Kerken in Indonesië tellen vele ambtsdraagsters BRANDPUNT ,-JïSRENS lp!®®® NIEUWS! BRAADPANNEN RAMSELAAR Evangelie heeft bevrijdend nieuw inzicht doen doorbreken W. COMMIJS, WILLEMSE m I WILLEMSE I Per bus naar: Z.S.G.O. - Amersf.Boys CORRESPONDENT ervaren sscretdrssse correspondente DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Weer eenWEUWmodel LAMGESTRAAT 50 Gemeentelijke DAGBLAD voor AMERSFOORT MNL. JONGSTE OF - AANKOMENDE BEDIENDE Sneller naar het ZOMERDIENST K.L.M. KkM KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd" w°Meuidiik 'Afwatering Geld. Vallei Uitvoerig prae-advies aait Utrechtse en Gelderse Staten Weinig verschil tussen eerste en tweerle bestuur? Tegen de plannen tot oprichting van waterschappen m de Geldersche Vallei zijn door belanghebbenden een groot aantal bezwaren inge. bracht. Het aantal adressen loopt in de tientallen en het getal van hen, die zich door het plaatsen van hun handtekening accoord verklaarden met de naar voren gebrachte be denkingen of zich via het bestuur van hun landbouworganisatie uit spraken. bedraagt vele duizenden. Niet alleen vele particulieren zijn in verzet gekomen, maar ook nage noeg alle landbouworganisaties in het betrokken gebied en verschil lende gemeentebesturen hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt. Tezamen vormen deze bezwaar schriften een lijvig boekdeel, dat. voorzien van een uitvoerig prac advies van Gcd. Staten, aan de provinciale staten van Utrecht en Gelderland is aangeboden. Het voornaamste bezwaar, dat in tal van adressen naar voren wordt gebracht, richt zich tegen het feit. dat volgens de ontwerp-reglemen- ten het door Ged. Staten benoem de „voorlopig bestuur" de plannen tot verbetering van de waterafvoer binnen één jaar moet vaststellen en terstond fnet de uitvoering ervan beginnen. Als dit „voorlopig be stuur" dus na de daarvoor vastge stelde tijd zal moeten plaats maken voor een uit en door de ingelanden zelf gekozen bestuur, is alles reeds in kannen en kruiken Hier. door wordt de ingelanden de mo gelijkheid ontnomen om op deze plannen waarvan het totaal der te heffen polderbelasting afhanke lijk is invloed uit te oefenen. B. en W. van Scherpenzeel mer ken in hun bezwaarschriften dien aangaande o.m. het volgende op' „Wij zouden daarom willen voor stellen de bevoegdheden van het tijdelijke door Uw college te be. noemen bestuur te beperken tot administratieve werkzaamheden (het maken van kiezerslijsten, leg gers enzen dit bestuur te doen aftreden, zodra de verkiezing van een bestuur door de ingelanden mogelijk is. Het ontwerpen van de uit te voeren plannen ware aan dit definitieve bestuur over te laten. Zulks ontmoet mogelijk het be zwaar. dat de uitvoering der plan nen zal worden vertraagd, doch waar de toestand der afwatering door het aanleggen van het kanaal inmiddels aanmerkelijk is verbe terd. bestaat er ons inziens geen di. recte noodzaak om de verdere wer ken, welke reeds zo vele jaren op zich lieten wachten, overhaast uit voeren." Het zal adressanten ongetwijfeld teleurstellen, te moeten vernemen dat Ged. Staten dit bezwaar onge grond verklaren. Weliswaar doen zij de toezegging, dat bij de samenstel ling van het voorlopig bestuur ..in ruime mate acht zal worden gesla gen op hetgeen de georganiseerde boerensjand te deze adviseren zal", maar hiermede is het bezwaar niet weggenomen. Adviseren is nu eenmaal niet hetzelfde als zelfstan dig beslissen en daarom geloven we niet. dat adressanten zullen in stemmen met de conclusip. waartoe Ged. Staten komen: „Tegen recht streeks de inrichting van het wa terschap rakende bevoegdheden (van dit voorlopig bestuur) zien wij dan ook geen bezwaar". Interessant is in verband met de verwachting dat het „tweede" be stuur straks slechts weinig van het „eerste" zal verschllcn, de volgende alinea uit het prae.advies van Ged. Staten. „Over de wijze, waarop, volgens de reglementen, normaliter de be sturen worden samengesteld be noeming of verkiezing valt op te merken, dat deze verankerd ligt in oen jarenlang bevredigend geble ken provinciale practijk en dat een interprovinciaal ontwerp als dit ongeschikt is voor veranderingen, die een principiële koerswijziging inhouden. Bij de komende herzie, ning van het Gelderse Rivierpol- derreglement zal men uiteraard de gelegenheid hebben dit punt naar zijn beginsel aan de orde te stol len." De principiële vraag of het juist is om deze ingrijpende plannen zonder medewerking van de be langhebbenden ten uitvoer te leg gen, wordt dus voor dit geval wel bewust buiten discussie gesteld Afgezien van enkele kleine wij zigingen o.a. betreffende de om slag in de beheerskosten van gron den zonder zichtbare afwatering worden alle ingebrachte bezwaren afgewezen. Belanghebbenden zullen thans hun hoop moeten vestigen op de Provinciale Staten, die de uitein delijke beslissing hebben. Het stemt tot voldoening, te kun nen mededelen, dat een commissie uit de Gelderse Statenfractie van de Partij van de Arbeid a s. Don derdagavond 8 April van half zeven tot acht uur in Hotel Floor te Lun teren zitting zal houden, teneinde belanghebbenden uit het Gelderse gedeelte van de Waterschappen Luntersche. en Barneveldsche Beek in de gelegenheid te stellen hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ook Engelantl krul de textielnood minster Kathedraal te Londen zijn in twee maanden tijd 12.000 handdoeken ontvreemd. Nieuwe religieuze filing in voorbereiding Op de Jaarvergadering van de Protestantse Film Commissie, die onlangs in New York werd gehou den. werden mededelingen gedaan over de vervaardiging van 234 „re ligious films" en het openen van een bureau in Hollywood, waardoor samenwerking mogelijk ls met de filmindustrie. Deze beslissing ls het gevolg van het succes, waarmee de eprste christelijke film Bevond our own" ontvangen is. Het bureau te Hollywood zal onder leiding komen te staan van leidende personen in de Kerk daar ter plaatse, die bovendien op de hoogte zijn van de filmindu strie en die in staat zijn om de grondbeginselen van het Protestan tisme tot uitdrukking te brengen. De films die thans op het program ma staan om vervaardigd te wor den dragen o.a tot titel „Christian Minister", „Missionary recruitv and Christian Education". Registratie neemt een aanvang Na geruime tijd van intensieve voorbereiding wordt nu begonnen met de eerste phase van uitvoering van het Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw. Deze taak betreft de registratie van alle bedrijfsgeno- ten, die onder de pensioenregeling kunnen vallen. De inmiddels in de provincie Utrecht door de Stich ting voor de Landbouw ingestelde plaatselijke sociale verzekerings- cr.mmissies .zullen nu met deze re gistratie beginnen. Voorlopig zal deze registratie beperkt blijven tot de loonarbeiders er. tot hen. die se dert 1 Mei 1947 gedurende enige tijd als loonarbeider in de land bouw werkzaam zijn geweest. In afwachting van de definitieve inwerktreding van het pensioen fonds zal gedurende de overgangs tijd in het Landbouwegalisatie- fonds een bedrag gereserveerd worden, gelijkstaande met het to taal bedrag aan premiën, dat door het bedrijfsleven zou zijn opge bracht, indien het fonds reeds van 1 Mei 1947 af zou hebben gewerkt. Deze regeling werd voorbereid voor de landbouw In engere zin en voor de tuinbouw, terwijl met di verse andere bedrijfstakken bespre- 1 kingen worden gevoerd over opna me in de regeling. Bij de eerste re- gisttrattie zullen al deze bedrijfs- tcikken worden betrokken. De sociale verzekeringscommis sies zullen plaatselijk nadere me dedelingen doen over de gelegen heid tot invulling van deze formu lieren. De plaatselijke en provin ciale landarbeiders- en boerenor- gnnisaties, alsmede de organen van i de Stichting voor de Landbouw zijn met de adressen van deze ver- zekeringscommissies bekend. Bij 't invullen van de aanmeldingsfor mulieren moet de rentekaart ge toond worden. De registrattie is niet van toepas sing op personen, die reeds voor 1 Mei 1947 65 jaar of invalide wer den, dan wel zijn overleden. Voor hen, die tussen 1 Mei 1947 en 1 Mei 1948 65 jaar of invalide werden of na 1 Mei 1947 zijn overleden komt een afzonderlijke regeling. Toen ln het vorige jaar de voorzitter van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk een rondreis door Indonesië maakte, werd hem op Timor een kipas aangeboden, een waaier, waarmee men een smeulend vuur doet opvlam men. Dit was een symbolische daad. Men wilde daarmee zeg gen, dat de Kerk in Nederland haar steun en hulp aan de Ker ken in Indonesië niet zou mo gen onthouden. Dat is waar. De oudere kerken moeten aan haar jongere zusterkerken hier te lande deze dienst willen blij ven bewijzen, dat zü van hun ervaring ook deze jongen ker ken willen laten profiteren. Maar het omgekeerde kan ook wel eens het geval zijn, aldus Dr. M. H. Bolkestein in een radiotoe spraak. Namelijk, dat de jonge ker ken hier. juist door hun onbevan genheid, de oudere kerken in Euro pa een dienst bewijzen. Het kan wel eens zijn, dat jonge kerken ont dekkingen doen, die leerzaam zijn voor de oudere kerken. De ïonge kerken immers weten uit eigen re cente ervaring, voor welke beslis singen het evangelie stelt en Wat de vrijheid van het nieuwe leven is. Zij hoeven niet door een dikke korst van traditie en conventie heen te breken. Zij hebben een nieuwe toe gang tot het evangelie gekregen en passen dit toe zonder daarbij ge hinderd te worden door de last van een eeuwenoude gewoonte. Hun kijk op het evangelie kan voor de oude re kerken nog wel eens verrassingen inhouden, die ernstig genomen moe ten worden. Radicalisme Als voorbeeld daarvan wil ik dit maal slechts wijzen op de plaats, die in de Indonesische kerken aan de vrouw wordt gegeven. Voor ie der, die kennis maakt met t Indone sische kerkelijke leven is dit opval lend. Vrouwen zijn werkzaam in de jonge kerken als ambtsdraagster3. als diakenen, als ouderlingen, als predikanten. Terwijl hierover in Ne derland nog heftig gediscussieerd wordt, is dit hier eenvoudig geen probleem meer. De bevrijding, die het evangelie in het leven van deze mensen heeft teweeg gebracht, is ook als een bevrijding van de vrouw uit haar slavernij en gebondenheid gevoeld. Htt feit, dat haar in de kerk het algemeen priesterschap der gelovigen met zijn roeping en opdracht geschonken werd. heeft radicaal alle oude verhoudingen vernieuwd Als vanzelfsprekend heeft men de vrouw als ambts draagster begeerd. Men meent in Nederland wel eens, dat het slechts de verdiensten van de vrouwen in de Japanse gevangen kampen zijn, waardoor de vrouw het hier tot ambtsdraagster ge bracht zou hebben. Niets is minder juist dan dat. Men beschouwt het werken van de vrouw in het kerkelijke ambt niet als een uitzonderingstoestand, maar als een vanzelfsprekende con sequentie van het in Christus ook haar verleende priesterschap der gelovigen. Scherper Inzicht Veel scherper dan in Nederland ziet men in. dat de enkele teksten in het Nieuwe Testament, die in ten andere richting schijnen te wij zen. niet verabsoluteerd mogen v.-nrden. Zij zün van plaatselijke en tijdelijke betekenis. Nog kortgele den vroeg een Chinees student mjj met oprechte verbazing, hoe men er toch toe gekomen was. enkele teksten zo te misbruiken. Dc toe passing. die men in Nederland aan deze woordep "gaf. ging naar zijn inzicht toch dwars in tegen wat het evangelie in wezen wilde en schonk. Zulk een reactie, juist uit Chinese kerven, is welsprekend. In het oude Chinese leven is de vrouw een on dergeschikte. Zij telt niet mee als persoon Maar juist daar heeft het evangelie een bevrijdend, nieuw in zicht doen doorbreken en men heeft niet geschroomd, de daad bü het woord te voegen. In de Prot. Kerk. in de Chinese Kerk. in de Soendanese Kerk en in vele andere kerken heeft dit inzicht geleid tot de wil om ook de vrou wen in het kerkelijk ambt op te ne men. Ik hoef er wel niet op te wij zen. van welke betekenis deze stap ook practisch is. Voor de zielszorg is zü van enorme waarde. Zielszorg zou onmoge lijk zijn, indien het anders was. Zo is het in Europa toch ook? Iedere zielszorger weet, dat hij als man maar op zeer beperkts schaal zielszorg aan zün vrou- welöke gemeenteleden kan doen toekomen. Deze zielszorg is bedreigd door vele spannin gen en gevaren. Ook voor de oudere kerken zou de vrouwelijke zielszorger een ge. weldige betekenis kunnen hebben. Het is onbegrijpelijk, dat deze bron. nen nog niet zün aangeboord. Ikrmeen, dat het slechts de bur- gerlflkheid en het traditionalisme der oudere kerken is, waardoor hierin geen verandering komt Deze burgerlükheid en dit traditiona lisme kan zich verbergen achter en kele (maar dan toch ook maar en- kele) teksten uit de Bübel. waar dan een wettisch gebruik van ge. maakt wordt. Men vergeet dan. dat er zo heel veel in het Nieuwe Tes« lament is, dat in een heel andere richting wpet. Misschien kunnen de jongere Indonesische kerken haar cudnre zusterkerken helpen in de vrije onbevangen kijk op het evan. gelie. I-lier mc.eten de kerken in Ne derland luisteren en open staan voor de dienst van haar jongere Jndonesische zusterkerken. „Industrie-predikanten" in Schotland Zes predikanten van de Schotse Kerk zijn aangesteld om als ..indus trie-predikant" te werken onder de arbeiders, die werkzaam zün aan electrlsche krachtstations, die zich in zeer afgelegen delen van Schot land bevinden. Het gaat er niet zo zeer om. dat er Zondags kerkdiensten worden gehouden, dan wel. dat de predi kant de zieken kan bezoeken en de mannen kan bijstaan wanneer ze persoonlijk moeilijkheden hebben. Mgr. Mullin overleden Op 81-jarige leeftijd is te Glas gow overleden Mgr. J. Mullin, DD, JP, van de St. Peter, Patrickkerk te Glasgow. In 1890 werd Mgr. Mullin tot priester gewijd in het Schotse Col lege te Rome en in 1923 benoemd tot kanunnik te Glasgow. Het Amsterdamse Koor onder leiding van de heer M. Hubert, zal Zondag 4 April des morgens om half elf de Mis zingen in ae West minster Kathedraal te London. Een delegatie van twaalf studen ten, w.o. uit Malta, India, Ceylon en Nigeria, zullen met dte Britse katholieke studentenvereniging deelnemen aan het Pax-Romance congres te Leuven. GEVESTIGD: Inrichting voor Heilgymn. cn Massage Behandeling volgens af spraak. leraar M O Lich. Oef. Staatsdipl. voor Heilgymn. en Massage. B.W. laan 54. Tel. 6488. MÖDESCHOENEN! LEUSDERWEG 27-29 b. d. Overweg. i Al Uw schoenreparatie één dag klaar LEUSDERWEG 27/29, b. d. overweg. in 2.50 p pers. retotir. Ver trek 12 uur vanaf Stations plein. Beperkt aantal kaar ten tot uiterlijk Donderdag avond 8 uur verkrijgbaar bij onderstaande adressen: L. J. Keizer, van Campen- straat 48: J. E. Steenbeek. Westsingel 29: G. du Pree, Goudsbloemstraat 128: K Groot. Rembrandtstraat 12 Amersfoort Secr.: Varkensmarkt 11 b Bureau RECHTSBIJSTAND deze week niet op Vrijdag-, doch Donderdagavond van 7—9 uur. Onze vergader zalen zijn nog enkele avon den in de week vrij. Lage prijzen. Telefoon 4966. Reeds gevestigde Tech. nische handelszaak vraagt arbeidzaam, ontwikkeld persoon als MEDEWERKER VAN DE EIGENAAR Deelname f 15.000.tot f 25.000.—. Uitvoerige in! onder No. 6102 bur. van dit blad. GEVRAAGD: Een vergevorderd Dameskapster Een gevorderd Herenkapper C. DEKKERS Zuidsinsel 2 LINNEN KLEEF8AND Zuiver rubber en linnen in diverse kleuren en breed ten. zeer geschikt voor ver pakking en andere doelein den. Monster cn offerte op aanvraag. S. van Emden. Herengracht 140 Amster dam. Telef 31314. MUZIEKHANDEL Fa. R. VAN DEN BURG Arnhemsestraat 8 Methodiek van het piano spel, K. Textor; Algem. muziekleer. Sem Dresden Muziekgeschiedenis. Dr. Bernet Kempers; Tech niek van het orgelspel. Hcnnie Schouten. GELD'^r.^'.ïï. HPWaootnagr* Burtoo „INTERMEDIAIR** REGENTESSEN JOl OEN HAAG Tdtlooe HJ&.70 FOTOGRAFIE. Wegens vertrek naar Indië te koop gevraagd prima mo dern fototoestel en 8- of 16 m.m. smalfilminstallatie. Br. lett. P.E.I. aan Nijgh van Ditmar, Parkstraat 27. den Haag. SURINAAMSE HOUTMAATSCHAPPIJ N.V. ZAANDAM vraagt voor haar kantoor In Nederland Commerciële ervaring Is vereist, naast kennis van de moderne talen. Leeftijd tot 35 Jaar. Eigenhandig geschreven brieven met volledige inlichtingen te zenden aan het kantoor. Afd. Personeelraken, Oud Saenden, Zaandam. Pharmaceutische Industrie L. COZIJNSEN ZONEN BARNEVELD zoekt voor spoedige indiensttreding Sollicitaties schriftelijk. Recht gevend op een te plaatsen tegen Schoonmaaktarief in het DAGBLAD VOOR AMERSFOORT (Alleen - Koop - Verkoop en Goederenmil) Gelieve te plaatsen: 120 woorden f 1— 21—25 f 125 26—30 f 1.50 enz. geldig tot Woens dag 14 April 1948 Opgegeven aan: BOEKHANDEL be'zorger SNOUCKAERTLAAN 7 AMERSFOORT k-IL KINDERWAGEN SPECIALE AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: met 15 korting. Merk: „B.K." GRANIETSTAAL Middellijn 22 c.M. 24 c.M. Prijs 't IS NATUURLIJK lïï f 4.46 t 5.02 DIE 't WEER HEEFI UTRECHTSESTR. 44, AMERSFOORT Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend, dat aan het stadhuis is aangeplakt een publicatie inzake .een verzoek van H. A M. Beukers, alhier, om een tapvergunning in het perceel Stationsplein 4. alhier. Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend, dat aan het stadhuis is aangeplakt een publicatie inzake een verzoek van J. A. Stahli, alhier, om een ver lof A in het perceel Varkensmarkt 3. alhier. VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan het Bu reau. SNOUCKAERTLAAN 7. Middellandse Zee-Gebied en Nabije Oosten van 18 April af: ROME 8 xper week (van 2 Juni af 10xp. w,) MARSEILLE 1 xper week 9 TUNIS 2 xper week(van 2 Juni af 3 xp. w.) PALESTINA 2 xper week ISTAN80EL 1 -*1A Qtr-nxn l Per 74 o*9en TEHERAN ^van a' Per CAIRO 7 xper wefefc(van 1 Juni af 9xp. w5 De kortste weg naar een nieuw afzetgebied VolUdlg* inlichting** —ord*n u voritreVt bij do K.L.M..«g»nt. ich*pp«n «n .kantoren. KEURING VAN WAREN Burgemeester en Wethouders van Amersfoort maken bekend, dat bij vonnis van het kantongerecht Amersfoort te Utrecht dd. 26 Februari 1948 is veroordeeld: ERNST HASTRICH, van beroep bedrijfsleider van hotel ..de Witte" te Amers foort, wonende te Amersfoort. Utrechtseweg 2. tot 100. boete subs 10 dagen hechtenis, wegens te Amersfoort een soort paraffine olie. zogenaarpde „Gébéline", voor con- sumptiedoeleinden in voorraad te hebben, welke waar niet voldoet aan het bepaalde bij aitikel 2 en 3 van de keuringsverordening der gemeente Amersfoort, daar in deze „Gébéline" onverzeepbare bestanddelen aanwezig zijn en derhalve deze waar ondeugdelijk van samenstel ling is en tevens schadelijk voor de gezondheid. Amersfoort. 6 April 1948. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester. J. HAARS. H. MOLENDIJK. tot 29 woorden I 1.50 3 x achtereenvolgens 1 3.50 elk woord meer f 0.10 per plaatsing extra. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr.; Een goed onderhouden naaimachine. Woestijgerweg 102. 6106 TE KOOP AANGEBODEN PERSONEEL GEVRAAGD Goede bakkers gevr., leeft. van 18 tot 22 jaar. Aanmel den: Kwaliteitsb'akkerij „de Standaard" Soesterweg 75. 6108 Meisje of werkster gevraagd li Te koop: een goed onder- voor de ochtenduren. Steph- houden v.o. kinderwagen op ensonstraat 71. Aan het- 1 kogellagers. Resedastraat 25. zelfde adres'prima naaister 6104 gezocht. 6093 f Te koop aangeb.: 1 donkerbl van Delfts kinderwagen op kogellagers. P. Borstraat 27. 6117 611. De hengelaar op het vlondertje keek nog even met bolle ogen naar de pet aan het haakje en naar de druipende mensenhoofden op het wa ter. Toen buitelde hij rechtsomkeert, draafde gil lend als een stoomfluit naar zijn huis in het dorp. waar hij twee dagen in bed kroop om te bekomen van de schrik. Lari Kool viste zijn pet uit het water, we zwommen naar de kant en trokken ons op het droge. „Ziezo." mompelde ik. „eindelijk weer boven water, tenslotte ben ik geen vis." „Ziet," riep Lari Kool. „de zingende zon straalt schitt'rend schoon, hier sta ik weder en het weder is b-b-brr!" „Lari Kool." zei ik. „we hebben geen tijd voor versjes, we hebben erg veel te doen Dat dorp daar is Mosselburg waar we de paling van Neptunus moeten zoeken, maar eerst gaan we onze kleren drogen." We staken de weg óver en vonden bij een schuurtje in het weiland genoeg droog hout voor een behoorlijk vuurtje. Met mijn brandglas lukte het mij een vlammetje te maken en spoedig dampte het zeewater uit onze kleren. Neptunus had ons op een stille plek aan land gezet, het enige levende wezen waar we last van hadden was een eigenwijze koe. die de kuif van Lari Kool voor een bosje gras hield. Een half uur later lie pen we in droge kleren weer over de weg en zochten in de haven naar logger 103. bij wiens vangst Glibbertje' zich bevinden moest. De schip per zelf stond op de kant en we vroegen hem dadelijk wat er met zijn vangst gebeurd was. „Jae." zei hij, „de vangst is naer stad. alleen de paelinge zijn in 't durp. Gae maer vraegen m het viswinkeltje van Ari Kees, misschien heeft die nog wat bewaerd. mensen!" Te koop: kinderwagen (in goede staat). Palmstraat 266. 6116 Te koop aangeboden: 1 p. zwarte rijlaarzen (maat 42- 43). rijbroek, schermmas ker. schermpéfk (voor l.han- dige). B.W Laan 54. na 7 u 's avonds. 6097 Te koop aangeb.: Hoge hoed (grote maat) 12.50, zwarte nieuwe deukhoed (grote m.) 15.-. 2 regenmantels (leef tijd 10 a 12 jaar) 5 -, 1 jon gensjas (leeftijd 15 j 15.-. 1 mooie s-i meisjeswinter- mantel (leeftijd 15 a 16 j.) J, 25 -. Alleen 's mórgens. Scheltemalaan 10. 6096 Gevraagd net meisje voor de morgenuren. Arnhemse- weg 44. 6133 In brood- en banketbak kerij wordt een winkeljuf frouw gevraagd, liefst bo ven 30 jaar. Aanmelden on der No. 6128 bur. van dit bl. Adm. kracht gevraagd, die met f 5000.in het be drijf kan deelnemen. Br. onder No. 6129 bureau van dit blad. PERSONEEL AANGEB. Wie heeft emplooi voor 'degelijk zakenman? In bezit 'van magazijn, kantoor, tele- fnons. vracht- en luxe auto. Br. nó. 6124 bur. v. d blad. Koffiehuis ter overname in drukke volksbuurt. Goede omzet. 800.per week Toewijzing ïjspoeder. goede ijsverkoop. Evt. m. woning- ruil. Spoed Niet kap.kr. ge lieven niet te reflecteren. Br. no. 6122 bur. v. d. blad. TE HUUR GEVRAAGD Heer zoekt gem. kamer met of zonder pension. Bij voor keur Leusderkwartier. Zo mogelijk telefoon. Br. onder No. 6103, bur. van dit blad. 6103 TE HUUR AANGEBODEN Zit-slaapkamer met pension voor één of twee personen. Br. onder No. 6105. bur. van dit blad. Juffrouw. 49 jaar. zoekt plaatsing als buishoudster in gezin van 1 of 2 personen. Liefst Putten of Ermelo. Adres Putterweg 19. Ermelo. 6123 Typiste Nederlands, in be zit van pr. machine, vraagt werk aan huis. Br. no. 6127 i bur. van dit blad. Alle soort breiwerk ge vraagd. Brieven onder No. 6132 bur. van dit blad. LESSEN Voor autorüles A. v. Nie. - Inlichtingen Lissone-Linde- man, Varkensmarkt, Amers- foort. Tel. 5637. Gedipl. 1»* j structeur. Ook afzonderlijk theorie. 6093 "diversen" Psychometriste helder ziende heeft elke Donder dag consult van 2.30 tot 9 uur. nam. en volgens af; spraak, Zuidsingel 10. 6115

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4