DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tien April: beslissende datum voor Duitslands bestuur Marshall - Europa Dinsdag weer in Parijs bijeen Reislustige landgenoten maakt Uw plannen! Monument van ontferming, geloof en liefde Twaalfduizend boeren vinden nieuw bestaan in Canada Opzienbarende rede van generaal Robertson te Düsseldorf Westelijk geduld uitgeput? Nieuwe nota-Triëst naar Moskou? Amerika overweegt oprichting van anti-Kominform Zevende wethouder in Amsterdam Er zijn meer mogelijkheden over de grens dan U meent Redt mijn teer beminde dochter, over wie ik dag en nacht ween in mijn cel" BONNENLIJST Donderdag 8 April 1948 Achtste jaargang, No. 989 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonnement!, prijs 31 cent p. v. ol d.- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers ■W Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Tien April nadert en de spanning in Duitsland neemt toe. Want op die datum hoort de geallieerde viermogendheden-be- stuursraad in Berlijn weer bijeen te komen maar in tegenstelling tot berichten van verleden week werd gisteravond gemeld, dat generaal Clay, die deze maand voorzitter van de bestuursraad is. nog niet besloten heeft, de raad tegen die dag bijeen te roepen. Van geen van zijn collega's heeft hij ook nog een verzoek daartoe j i 1 i i ontvangen. De bevolking; van Wcst-Duitsland heeft intussen gisteren .van generaal Robertson, die daarvoor het parlement van de st,aat Ryn- land-Westfalen te Düsseldorf als klankbord gebruikte, een waarschu wing te horen gekregen. „Gij moet één front maken tegenover de lie den die met de lippen democratie prediken en achter hun rug een knuppel houden waarmee zij het Duitse volk van zijn vrijheid willen beroven", zei de Britse militaire gouverneur, die juist per trein zonder contröle! uit Berlijn was teruggekomen, waar hy" tegenwoor dig was geweest bij het diner van Montgomery en SoKolofski. Robert son zei tegen de Duitsers: Gij kunt gekijf onder elkaar niet permitte ren. Laat de verdeeldheidwekkende (kleinigheden rusten cn verenigt U. Een oorlog in Europa zou niemand op dit moment aandurven. Maar er woedt een zenuwoorlog om uw vrij heid. om uw toekomstige welvaart, om alles wat u dierbaar is. De red ding van Duitsland ligt in uw han den. Hebt moed en vertrouwen en gij zult het winnen. Splitsing onherroepelijk? Robertsons rede wordt in Frank fort beschouwd ala bewy's, dat de Westelijke mogendheden onherroe pelijk tot splitsing van Duitsland besloten hebben, en als voorbode van gewichtige beslissingen Inzake het bestuur van Duitsland, want dat 10 April een critieke datum zal zijn voor het nemen van definitieve stappen wordt als vaststaand aan genomen; het feit dat Robertson Zfjn rede nu reeds heeft gehouden wordt beschouwd als een poging van Westerse 'zijde, zich vóór een eventuele definitieve ontbinding van het viermogendhedenbestuur I reeds van de medewerking der Duit sers te verzekeren. Naar Trizonië In dit verband wordt ook belang gehecht aan hoog Frans bezoek in Berlyn. Maurice Couve de Murville, directeur-generaal van de afdeling politieke zaken van het Franse mi nisterie van buitenlandse zaken, is namelijk gisteren, door generaal Clay uitgenqdigd naar Berlyn geko men en hoewel officieel verklaard is dat het bezoek van de Fransman van „strikt sociale aard is" on geveer dezelfde termen werden ook gebruikt voor het bezoek dat Mont gomery aan Sokolofsky heeft ge- In Londen 'werd gisteren ver wacht dat een nieuwe gezamen. jliyke nota van de drie Westelijke mogendheden in zake de voorge stelde teruggave van Triëst aan Italië binnenkort naar Moskou ge zonden zal worden. Op de eerste nota van 20 Maart is nog geen antwoord van het Kremlin ontvangen. Men meent, dat Engeland. Frankrijk en Ame rika wellicht het voorstel-Triëst zullen voorleggen aan de UNO ter definitieve goedkeuring, indien de Russen hun toestemming onthou den. Het stilzwijgen over deze zaak van Russische zijde wordt alge. meen gezien als een manoeuvre om .een beslissing te ontlopen vóór de ^Italiaanse verkiezingen, en in som mige kringen werd zelfs' de moge lijkheid- uitgesproken, dat Rusland al wachten tot de vooravond van verkiezingen om de communis- en een scherp propagandawapen in anden te geven. bracht en waaraan eveneens grote politieke betekenis is toegekend neemt men vrjjwel als zeker" aan, dat Murville en Clay het over de samenvoeging van de Franse zone met de Brits-Amerikaanse hebben gehad. Geen onderzoek Wat het vliegtnlgincident te Ber lyn betreft, hierover heeft het Brit se hoofdkwartier bericht van maar schalk Sokolofskl ontvangen. waar- In de Rus het voorstel van Sir Brian Robertson, dat een vier lan- dencommlssie de oorzaken van het vliegtuigongeluk hoven Berlyn zou onderzoeken, van de hand gewezen en heeft nogmaals do Britse auto riteiten de schuld van do ramp ge geven, omdat het Brltso vliegtuig zich niet zou hebben gehouden aan dó boven Berliin geldende luchtver- keersvoorschrlfteii. Deze zienswijze Is echter ln strijd met hetgeen eer der door verslaggevers werd ge meld. „Goed" nieuws Alles is betrekkelijk cn zo ook het „goede" nieuws, dat Duitsers, die gearresteerd worden door de Sowjet-autoriteiten, voortaan ln staat gesteld zullen worden hun fa milieleden op de hoogte te stellen van hun arrestatie. Ernstige geval len zullen voortaan in openbare zit ting worden behandeld. Evenwel zal geen van deze concessies betrek king hebben op „agenten van vreem de mogendheden". Amnestie voor Italianen in Joego-Slavië De Joego-Slavlsche regering heeft amnestie verleend aan alle In dat land gedetineerde Italianen. De amnestie Is ook van toepassing op ter dood veroordeelden. In beslag genomen goederen zullen echter niet .worden teruggegeven. De maatregel is voorafgegaan door een gemeenschappelijke ver klaring van de regeringen van Joego-Slavië en Italië betreffende amnestie voor de wederzijdse staatsburgers. In deze verklaring Is ook gezegd, dat men met het vrije gebied van Triëst een dergelijk ac- coord wenst te bereiken. Voor personen, die onder artikel 45 van het vredesverdrag vallen (oorlogsmisdadigers) geldt de am nestie niet. Naan schatting zullen 200 Joego slavische burgers in Italië van de maatregel profiteren. Het cijfer voor de Italianen in Joego-Slavië Is niet bekend. Voormalige koloniën terug aan Italië? De Italiaanse minister van bui tenlandse zaken, graaf Carlo Sfor- za, heeft volgens het blad „Italia Socialista" in een kabinetszitting meegedeeld, dat Engeland, Frank rijk en de V.S. bereid schenen Tri- politanië. Somaliland en Eritrea aan Italië terug te geven. Cyrenai- ca, voegde hy er aan toe. zou tot nader order onder Amerikaans en Brits bestuur blijven. De minister zou voorts melding hebben gemaakt van een plan, voorbereid door Engeland en Frankrijk om met medewerking van Italië „de ontwikkeling van Afrika" ter hand te nemen. Het plan zou zich uitstrekken „over al le Westelijke naties". M Dinsdag zal in Parijs de derde larshallconferentie worden ge opend. De zestien landen die van de Marshallhulp profiteren, zullen die dag in de Franse hoofdstad bij. ïgnkomen om een multilaterale -gyereenkomst te ondertekenen, waarvan het ontwerp thans bijna gereed is. Dit accoord zal in de eerste plaats betrekking hebben op de politiek die de landen zullen volgen zowel op financieel gebied ais ten aanzien van het plan van productie en handel. Een gemeen schappelijk orgaan zal toezicht houden op de samenwerking tussen de^ulp ontvangende landen. Dit orgaan zal waarschijnlijk bestaan uit een raad en een uit- voerende commissie. De raad -- samengesteld uit de minis- ters van buitenlandse zaken of andere hoge functionarissen zou instructies voor een tame lijk lange periode geven en de uitvoerende commissie zou re gelmatig en dikwijls bijeen. komen om de uitvoering hier van te verzekeren. Later in de volgende week zul len de zestien ministers van bui tenlandse zaken zelf in Parijs ver gaderen. Bevin heeft Vrijdag 16 April aanvaard als begindatum voor vergadering van hem en zijn collega's, Hoffmans benoeming goedgekeurd De Amerikaanse Senaat heeft bij acclamatie de benoeming goedgekeurd van Paul G. Hoff man tot administrator van het programma voor de buitenland se 'hulpverlening, waaronder ook het plan-Marshall valt. John Foster Dulles, de Republi keinse deskundige in buitenlandse aangelegenheden, heeft de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken. Marshall, een voorstel ge daan tot oprichting van een inter nationale organisatie als tegenhan- hanger tegen de Kominform ten einde de vrye instellingen van de Westerse wereld te besehermen. Naar verluidt is er volgens Dul les zonder oprichting van een inter nationale spionage- en propaganda- organlsatie voor de Westelijke mo gendheden geen hoop, dat zij tegen de Sowjet-Unie stand kunnen hou den. Hét voorstel wordt te .Was hington bestudeerd. Raad neemt voorstel aan De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteren met 26 tegen 10 stemmen het voorstel aangenomen om het aantal wethouders van de hoofdstad, dat thans zes bedraagt, te stellen op zeven. Het voorstel, in gediend door de vier niet-commu- nistische raadsfracties, beoogt op deze wyze tot 'n herverdeling van de taken der wethouders te komen om aldus de invloed van de heren See. gers en Polak, de twee communis tische wethouders, te neutraliseren. Het derde bedrijf in de Amsterdam se wethouderskwestie zal zich af- spelea over veertien dagen, wan neer Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het gisteren geno men raadsbesluit hebben goedge keurd, en ,als zevende wethouder een lid van de P. v. d. A.-fractle zal ziln gekozen. Vroeger hebben Ged. Staten de benoeiping van een zevende wethouder om financiële redenen van de hand gewezen. Gistermiddag heeft H.M. de Koningin ccn bezoek gebracht aan de Jaarbeurs- terrein aan de Crocsclaan. H.M. werd rondgeleid en voorgelicht door de he ren Pcntener van Vlissingcn, voorzit ter van de Raad van Beheert en Milius. directeur der Jaarbeurs. De foto werd genomen tijdens het bestuderen van*tlc plattegrond van bet tentoonstellings terrein. Tot de beperkende bepalingen waaronder wij onder de na-oor- logse verhoudingen leven beho ren er ook, die betrekking heb ben op de mogelijkheid buiten landse reizen te maken. Zoals men weet, kan iedere Neder lander krachtens de deviezen- voorschriften een keer per jaar een buitenlandse reis maken van tien dagen. Daarenboven doet zich nu, door een meevallertje voor bijna drie duizend personen de mogelijkheid voor een vacantiereis naar Oosten rijk te maken. Er resteert namelijk in het handelsverkeer tussen Nederland en Oostenrijk een gun stig saldo voor ons, dat na overleg tussen beide regeringen zal worden aangewend met bovengenoemd doel. Dit voordeeltje, groot 2.300.000 Oostenrijkse schillingen is door onze overheid ter beschikking gesteld van de Nederlandse Reis- vereniging. Het verblijf in Tirol is alleen mogelijk in daartoe door de Franse en Amerikaanse bezettingsautoriteiten aangewe- zeit hotels. Oponthoud in Wenen en andere zones van Oostenrijk is uitgesloten. Ook verblijf bij vrienden en kennissen ter plaat se mag niet. Het geldt hier im mers „betaling in reisgenoegens" tegenover geleverde producten. Voor wie voor de aanstaande zomer reisplannen heeft, is het misschien nuttig nog eens een op somming te geven van de perspec tieven die zich voordoen. MET ENGELAND bestaat een ruilovereenkomst. Indien er in En geland voldoende belangstelling bestaat om naar Nederland te ko men, zal een gelijk aantal Neder landers derwaarts kunnen gaan. De kansen hiertoe doen zich gun stig voor. MET FRANKRIJK bestaat een dergelijke regeling. Daar dit land onlangs heeft gedevalueerd komt de zonen van Marianne momenteel een verblijf in het buitenland wel erg duur uit, zodat van deze ruil overeenkomst wel niet veel terecht zal kunnen komen. MET ZWITSERLAND bestaat er een sdortgelijke regeling. Hier ruilt men echter geen toeristen tegen toeristen, maar Nederlandse bezoekers tegen Zwitserse produc ten. Wie de illusie koestert deze zomer weer Zwitsers Alpenglühen te zien dient er wel rekening mede te houden, dat, gezien het aantal gegadigden. waarschijnlijk niet meer dan één van de vijftig candi- daten inderdaad naar Zwitserland zal kunnen gaan. Vreest deze loterij niet, want hij zal in eerlijkheid kunnen wedijveren met de Staatsloterij. Er zal immers getrokken wcirden onder toezicht van Rijksaccoun tants. MET BELGIë, LUXEMBURG. DENEMARKEN EN ZWEDEN be staan geen ruilovereenkomsten, dit betekent, dat men deze landen slechts zal kunnen bezoeken indien men zelf voor ruil kan zorgen. NOORWEGEN zal deze zomer van alle hier genoemde landen het ontoegankelijkst blijken. De Noor se Staatsbank oppert immers zelfs tegen de laatste vorm van ruilen zoveel bezwaren, dat vacantiever- blijf in Noorwegen dit jaar uitge sloten moet worden geacht. Naar het A.N.P. verneemt, ls een wetsontwerp tot verhoging van de pensioenen met een toeslag, dat aansluit aan de wet van 28 Janu ari 1947 tot toekenning van een uit kering ineens aan gepensionneer- den, de ministerraad gepasseerd. Rotterdams voorbeeld vindt navolging Ook EVC-Dordt breekt met Blokzijl De Plaatselijke Raad van het dis trict Dordrecht van de EVC, waar onder ressorteren de plaatsen Dor drecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Dubbeldam kwam Woensdagavond in vergadering bij een. Na de uiteenzetting van het plaatselijk bestuur over de ontwik keling in de E.V.C. te hebben ge hoord en besproken, was men van oordeel, dat het niet langer moge lijk is samen te werken met het landelijk bestuur van de E.V.C. De raad besloot met dit landelijk be stuur te breken, contact op te ne men met de Onafhankelijke Vak beweging, waarvan de zetel voor lopig gevestigd is te Rotterdam en op zo kort mogelijke termijn ver antwoording van zijn beleid af tc leggen in te houden ledenvergade ringen. De organisatie zal normaal verder functionneren onder het be staande bestuur. Het besluit werd genomen met 28 stemmen voor, 3 tegen en 4 blanco. Heldring-Stichtingen te Zetten 100 jaar Vluchtheuvelmoet met vereende krachten worden opgebouwd Onderscheidingen uitgereikt (Van onze speciale verslaggever) Het ontroerendste ogenblik op het eeuwfeest van de Hel- dringstichtingcn te Zetten, dat op 7 April in de Vluchtheuvel kerk werd herdacht, was toen de minister van Justitie mr. Maarseveen, dc 92-jarige mej. M. de Vos, oudste inwoonster van de stichtingen, de zilveren medaille van de orde van Oran je Nassau op de borst speldde. De minister zcide, dat de koningin haar deze medaille toekende, omdat zij in mej. de Vos allen wilde eren. die hun arbeidskrachten nan do Stichtingen hebjjen gegeven. De president-directeur, ds K O Fin- kcnsicper. werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau; de regering eert hem vanwege z'n moe. dig gedrag gedurende de bezetting, zij huldigt in hem de tradities van de stichtingen en zij koestert grote verwachtingen van zijn werk voor dc toekomst. De arbeid van de' Heldring-stich tingen. die gedurende de eeuw van haar bestaan. 13.000 vrouwen, meis jes cn kinderen hebben opgenomen in dc roddingshuizen. cn bovendien belangrijke opvoedende arbeid heb ben verricht in de vele scholen, is van belang voor het gehele Neder landse volk. aldus de minister. Dc belangstelling voor het eeuwfeest van de Heldring- stichtingen was bijzonder groot. Dc landbouw-attaché van de Nederlandse ambassade in Ottawa, dr. A.' S. Tuinman heeft verklaard, dat bijna 12.000 Nederlandse boeren binnen enkele maanden ln Canada zullen zijn gearriveerd om op Canadese boerderijen te gaan werkfen. Dr. Tuinman zei, dat reeds 700 boeren waren aangekomen en dat het totale aantal tegen September 10.000 zou bedragen, terwijl nog 2000 boeren op eigen gelegenheid naar Canada zouden emigreren. Dr. Tuinman zal in de loop van deze maand naar Nederland ver. trekken om met de regering ver dere immigratie van Nederlandse boeren en hun families te bespre ken. De Nederlandse regering is geen voorstandster van deze immi gratie. maar helpt toch degenen die willen gaan. De reden voor de geweldige immigratie van Neder landse boeren naar Canada, was volgens dr Tuinman het tekort aan landbouwgrond in Nederland en de moeilijkheid van sommige boeren, om hun zoons land te kunnen ge ven. De boeren die naar Canada ko men zullen tenminste een jaar op een Canadese boerderij moeten werken. De immigranten zijn ech ter geheel vrij en hebben zelfs hun eigen overtocht moeten betalen, doch in verband met de valuta voorschriften mogen zij voor iedere volwassene slechts 100 dollar en voor ieder kind slechts 50 dollar meenemen. Zij hopen allen in staat te zijn hun eigen boerderij te kun nen kopen. Van de tot dusver gearriveerden heeft 70 percent een betrekking gevonden op boerderijen in Zuid- West Ontario; de rest is over an dere provincies verdeeld. De Nederlandse regering blijft in voortdurend contact met de immi granten en helpt hen bij het ver krijgen van inlichtingen betreffen de Canadese wetgeving etc. Voorts zijn reeds schikkingen getroffen om twee geestelijken van de Ne derlands Hervormde kerk naar Ca nada te sturen om de geestelijke belangen van de immigranten te behartigen van de leden van die kerk. Er zal ccn pater eapucijn in Canada aankomen voor de katholle, ken. Men verwacht dat nog meer katholieke geestelijken naar Ca nada zullen komen omdat ongeveer een-derde van de immigranten ka tholiek is. ,De Spaanse Schatgraver" leeft nog! D DENKT U IN in de positie ramp verstrijkt de termijn, waar- ■kt j i j binnen ik mijn boete moet voldoen, van een jong Nederlands overmorgen. Ik kan die niet beta- zakenman. We noemen hem len. Dat betekent, dat de koffers in t TT - ui - j beslag worden genomen en dat zal Jansen. Hij voert een bloeiend voor*mij het einde zijn van mijn bedrijf waarvoor hij vaak naar bestaan. Daarom. Mijnheer Jan- de Verenigde Staten moet. zekere dag ontvangt hij Op sen", zo vervolgt hij, „ik weet, dat grootste spoed, want de bewaker zou de koffer niet langer dan 24 uur met verbroken zegel in het depot kunnen houden. „Mijnheer Jansen", aldus dicteer de de bankier Olivier, „U moet vervolgens aan het gerecht de mij opgelegde boete van 28.000 pesos een celgenoot, een Nederlander, die L c i T7 i .„ij hier onder valse naam zit, omdat brief in het Engels gesteld uit hij 7jjn familie niet te schande wü Mexico-City. De schrijver heet maken, heeft mij van U verteld. U Vicente Olivier. De arme kerel. TAi" Amerika, red mij en mijn teerbe- U een goed mens bent. want myn gaan betalen, dan reist U met mijn dochter naar de Verenigde Staten, verzilvert de chèque van 25.000 dollar, haalt de koffer op, huurt een safe bij een Amerikaanse Bank en deponeert aldaar van de inhoud van de koffer 207.000 dollar. 3.000 bankier te Vera Cruz, is wegens minde dochter van de ondergang, dollar geeft U de bewaker voor zijn faillissement veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van .28.000 pesos. Hij heeft nog wel wat geld en hand, Deze brief bereikt U dank zij de medewerking van een mij welge- kostbaarheden achter de maar die zitten in een koffer met een dubbele bodem, die nu bij de Amerikaanse douane staat. Hij werd namelijk gearresteerd op het ogenblik, dat hij met zijn dochter, een beeldschone achttienjarige, de AmerikaansMexicaanse grens zind cipier". Als bijlagen be'vonden zich bij de brief een officieel af schrift van het vonnis en een knip sel uit een Mexicaans dagblad, dat van Olivier's arrestatie melding maakte, alsmede het originele re^u wilde overschrijden. Bij de koffer van de inbeslagneming van zijn va- hoort nog een valies, waarin het lies. welwillendheid en de rest. onge veer 100.000 dollar is voor U, want ik wens mij geluk iemand als U te hebben gevonden, een heer, aan wie ik de opvoeding van mijn doch ter in de drie jaren, die ik binnen Mexico's kerkermuren zal moeten slijten, kan toevertrouwen. Het ar me kind is een schande aangedaan, waarover ik ween, sedert ik van 'haar gescheiden ben. Schrijft U wanneer U aankomt, aan de zwa ger van mijn bewaker 'Scnor Ruben Morales, Lago Siam, Tacuba". recu van de koffer samen met een cheque van 25.000 dollar zit. „Mijnheer Jansen" schrijft hij nu. „denkt U zich in mijn noodlot tige positie in. Ik zit hier, prac- tisch onschuldig, in een cachot in Mexico-City. Mijn dochter, thans een arm alleenstaand meisje, zal voortaan afhankelijk zijn van de nukken en grillen van de Mexi caanse staat, die haar verder zal opvoeden, en tot overmaat van Bij de aanvang van dit waar ge- Zijn voorstel aan Mijnheer Jan- beurde verhaal, vroegen wij U sen luidde, dat deze onverwijld zich te verplaatsen in de persoon naar Amerika zou komen. Daar ge- van de heer Jansen. Mijnheer Jan- komen zou hij zich tot de bewaker sen is nog jong, ongehuwd, het van de koffer wenden, die tegen avontuur lokt hem en hij kan er beloning het zegel wel zou willen best een paar weken uitbreken, verbreken en hem de voor Olivier want onder leiding van zijn* voor- vereiste papieren ter hand zou treffelijke procuratiehouder kun stellen. Jansen zou telegrafisch nen de lopende zaken zeer goed kunnen informeren of de chèque worden afgedaan, hij kent de char- van 25.000 dollar verzilverbaar mes van de Zuid-Amerikaanse was. Dit alles vereiste echter de vrouwen, hij kan zich dus voor stellen, hoe lieftallig de achttienja rige dochter van de bankier wel zal zijn. Bovendien in deze tijd van dollarschaarstc de kans te hebben er 100.000 rijker te worden mag hij ook niet versmaden. Hij telegra feert dus een Amerikaanse zaken relatie een urgentieverklaring voor hem aan te vragen en hem voor een paar weken 8.000 dollar ter beschikking te willen stellen. De Amerikaanse vriend ant woordt eerder dan Jansen durfde te vermoeden. Hij wordt door hem op een goede morgen 'opgebeld. Het gesprek moet aldus verlopen zijn: De Amerikaan vraagt: „Heb je een brief gehad van 'n ge vangene in Mexico met een beeldschonj dochter?" Mijnheer Jansen: „Ja". De Amerikaan: „Ging het over 'n grote som gelds waar van jij 100.000 dollar zou kun nen krijgen?" Mijnheer Jansen: „Ja". fr De Amerikaan: „Luister dan eens goed. Er zijn in, de Ver enigde Staten honderden van dergelijke brieven ontvangen. Er is opschudding ontstaan in de Amerikaanse pers en de post probeert de oorsprong van de brieven te ontdekken." Mijnheer Jansen voelde zich een illusie ontvallen. Zo gaat het, want wie kennis verzamelt, verzamelt smart. De zakenman kreeg weer de overhand in hem en hij wendde zich tot de Amsterdamse politie om mededeling van zijn bevindin gen te doen. Commissaris Dijkstra, tot wie hij zich wendde, zag een treffende gelijkenis tussen dit zwendelgeval en die, welke zich in de afgelopen vijftig jaar met ge ringe variaties in ons land hebben voorgedaan. Hij mompelde „de Spaanse schatgraver". Wat hij ver der over deze legendarische figuur vertelde, zal ons verhaal van mor gen uitmaken. Het Bctuwse dorpje Zetten zal zelden zoveel autoriteiten en vooraanstaande personen uit het gehele land, én zovool auto's aanschouwd hebben.. Er waren vertegenwoordigers van dc ko ningin prinses Juliana en van de minister van Onderwijs: do commissaris der koningin, jhr. Quarlcs van Ufford, was geko men, de praescs van de synode der Iierv. Kerk cn dc nlg. ge delegeerde. dr Gravemcyor, en voorts tal van vooraanstaande personen op het gebied van kin derbescherming, christelijke ar beid, c.d. Vijf spreker? hebben op no bijeen komst in de Vluchtheuvel kerk het woord gevoerd. Do voorzitter, mr. A. M. A. baron van Boetzelncr van Loenen cn Wolferen. herinnerde er aan. dat men nu bijeenkwam op de tweede Woensdag na Pasen, en dat ds. Heldring op die tweede Woensdag met een groep vrienden bijeen placht te komen, uit welke samenkomsten het initiatief is ge boren om de stichtingen in het leven te roepen. Hij deed ccn vurig be roep op nlle christenen van geheel Nederland om het werk van Zetten als het hunne te beschouwen en mee tc helpen, dc stichtingen, die door de oorlog ccn schade van drie mil- liocn gulden hebben geleden, op te bouwen. Ds Wesscldijk, de prneses van cic Hervormdp synode, sprak óver de geestelijke betekenis van Zetten en besloot met de woorden: als we door Zettoh wandelen, zien wc daar een groots monument van ontferming van wat geloof cn liefde vermag De minister van Justitie sprak woorden van waardering namens de regering. De mensen, die het werk van Zetten zijn begonnen cn hebben voortgezet, moesten vele ingewor telde vooroordclfii overwinnen. Als men in deze tijd pornografie cn prikkelende voorstellingen in bios copen en schouwburgen zou willen verbieden, zou men ook vele voor oordelen moeten overwinnen Aan de waardering van dc regering gaf hij uiting door dc reeds vermelde onderscheidingen. Nadat de kleinzoon van de stich ter. ds O G. Heldring, zijn vertrou wen in de toekomst der stichtingen had uitgesproken en had gewezen op het grote gevaar, dat het her levende drankmisbruik meebrengt, beslont de president-directeur, ds K. O Finkensiepcr, de rij van sprekers; hij zcide. dat men voor de weder opbouw en voor dc uitbreiding van dc arbeid alle krachten zal inspan nen cn alle middelen, die de moder ne tijd biedt, zal gebruiken, maar dat alles aankomt op het geloof in de levende Heer der kerk. Op de bijeenkomst volgde een drukbezochte receptie, waarin het bestuur talrijke cadeaux werden aangeboden o a.het eerste exem plaar van het gedenkboek „Vlucht heuvel m gevaren", geschreven door de journalist J. B Th, Spaan. Voor hot tijdvak van 11 t.m. 24 April zijn de volgende bonnen geldig: j BonWaartcn KA. KB. KC 804 301 Melk: 4 liter melk 303 Melk: 7 liter melk 306 Vlees: 100 gram vlees 307 Vlees: 300 gram vlees 308, 309 Boter: <250 gram boter of margarine of 200 gram vet 320 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 321 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver micelli e.d. 222 Algemeen: 1600 gram brood (geldig t.m. 17 April) 313 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 314 Reserve: 800 gram brood (geldig t.m. 17 April) 316 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 17 April) Bonkaarten KD, KE 804 803 Melk: 12 liter melk 806, 807 Vlees: 1*00 gram vlees 808 Boter: 250 gr. boter of mar garine of 200 gr. vet 809 Boter: 125 gr. boter of mar garine of 100 gram vet 820 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 821 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder ver micelli e.d. 822 Algemeen: 400 gram brood (geldig t.m. 17 April) 815 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 17 April) Bonkaarten ZA. ZB, ZC. ZD, ZE MD, MF, MG, Mil 805 (bijz. arb„ a.s. moeders cn zieken) Geldig zijn de bonnen van de strook C. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 9 April worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 12 April a.s. mag worden gekocht. 503e STAATSLOTERIJ 5e klasse, 12e lijst Prijzen van f 1000.— 4393, 6278, 17616. f 400.—: 6637, 11496, 11840, 12622, 16763. f 200.—: 5060. 8286, 8531, 11787, 21381 f 100.—: 1274, 5517, 8768, 9138, 13036, 13683, 14389, 15693, 17428, 17884, 17397. Weerbericht KOUDER DES NACHTS Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond: Wisselende bewolking met enkele- regen of hagelbuien. Tijdelijk krachtig© Westelijke wind. Kouder des nachts. Overdag ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. 9 April: Zon op 5 58. onder 193U Maan op 6.13, onder 19.30.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1