DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Joden die niet capituleren worden vernietigd Familielid van Moefti gedood bij slag op berg Castel Arabische legeraanvoerder dreigt: Jaloezie Soldaten zijn geen automaten Nederlanders - BRUGGENBOUWERS Grens van Amerika ligt in Europa zegt Spaak Herziening in het ontslagrecht Een politieman op zijn praatstoel nam ,,De Spaanse Schatgravergeniale zwendel die millioenen opleverde [vandaag...^ WONINGBOUW STOKT DOOR: Gebrek aan arbeidskrachten Gebrek aan materialen Gebrek aan geld Vrijdag 9 April 1948 'Achtste jaargang, No. 990 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of I L— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. Dé Nieuwe Pers RedacQc en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235, „Als de Joden niet capituleren zullen wij een aanval op grote schaal inzetten en hen daarin vernietigen!" Deze waarschu- j Iwing werd door de commandant van het Yarmoek-leger. Faoeri Bey Kaoekje, uitgesproken, kort voordat zijn troepen Palestina Ivan het Noorden binnenvielen. NEDERLAND HEEFT aan Praag verschillende schepen geleverd, die thans in Praag in het goederenverkeer hun plaats hebben gevonden en on:e naam van scheepsbouwers hebben ver groot. De motorvrachtschepen maken een kloeke indruk en de bestellers heb ben niet anders dan lof voor ons kwa liteitsproduct. Engelse parachutisten evacueren vrouwen en kinderen 'j Het schijnt, dat de invasietroe pen reeds Dinsdagavond begonnen zifn met het overschrijden van de grens, waarna zij zich concentreer den in de omgeving van Lbhovat- Habasjam. Nog voor het aanbre ken van de dag bliezen zii de Tel- el-Kndibrug o^ om te verhinderen dat de Haganah de nederzetting zou Bereiken. Zii gingen vervolgens on der dekking van zwaar automatisch en mortiervuur tot de aanval ovpr. De Jooso verzetsorganisatie Ha- ah heeft terstond enige afdelin gen naar het vermoedelijk hoofd doel van de Arabische strijdkrach ten. Lehovat-Habasjam. gediri geerd. Inmiddels woedt ook bii Misha- nhar Haemck een verbitterde strijd Hot Arabische leger valt daar.a) vier dagen de Joodse kolonies bii de ingan°r van de Armaeeddortvlak- tc aan. De Joden hebben tot nu toe geweigerd in te gaan on de capitu latievoorwaarden van de Arabieren. fm Afdelingen van de zesde Engelse parachutisten-divisie hebben geluk kig kans gezien 300 Joodse, vrouwen en kinderen uit het gebied van Mis- hamar Haemek te evacueren. De Arabieren beweren thans, dat in de vierdaagse strijd min stens 50 a 60 Joden zi.in gesneu veld. On hun beurt zeggen de Jo den. dat zij een grote slachting hebben aangericht onder de Ara bieren. Geen voedsel, geefc water De reeds zo gespannen toestand wordt nog verslechterd door het feit. dat Groot-Brittannië zich ge noodzaakt zag. de commissie voor Palestina van de V.N. er van op do hoogte te stellen, dat het niet In stoat Is de voedselvoorziening voor Palestina na 15 Mei te blijven ver zorgen. Jeruzalem heeft reeds met een ernstig voedseltekort In de Joodse wijken te kampen. Boven dien wordf dezo stad thans be dreigd met een watertekort. De watertoevoer van het voornaamste pompstation te Ras el Ain is afge sneden. Ook van de Aln Fahar-bron 'kan geen water worden betrokken, daar er geen dieselolie voor de -pompen Is. Neef van Moefti gedood Abdoel Kader Hoesseini, de Ara bische guerilla-leider en bloedver- Textielpuntensmokkcl in Brabant ontdekt Deel van internationale vervalsersbende Te Rcusel (N.Br.) zijn twee imhoutse chauffeurs van Belgi sche Philips-bussen, die fabrieks- personeel vervoeren uit België, ge arresteerd. Bjj onderzoek bleken zii enige tienduizenden vervalste Ne derlandse textielkaarten bij zich te dragen. De textielkaarten werden te Turnhout gedrukt, en door de Belgische cauffeurs naar Nederland IfOvergebracht. Te Eindhoven hebben de CCD-ambtenaren, die het on- derzoek leiden, enkele tussenperso nen gearresteerd, die voor de ver dere distributie der valse textiel kaarten in Nederland zorgden. De J Turnhoutse drukker en enige an deren zijn eveneens aangehouden, en meer arrestaties worden nog verwacht. Men meent met een wijd vertakte internationale bende van smokkelaars en textielvervalsers t* doèn te hebben. Verleden week werd in Brighton een vrouw begraven, Anne Channon, die 35 jaar lang geen voet buiten de deur had gezet. Dat kwam zo. Nu ongeveer 35 jaar geleden ging ze met haar man naar het theater. Terwijl hij netjes voor zijn wijfje de jas in de gardero be bracht, begaf zij zich naar haar plaats. Daar zette ze zich neer, maar ongelukkigerwijs liet ze haar programma van de schoot vallen. Een toevallig pas serende heer raapte het op en overhandigde het met een paar vriendelijke woorden. Dit zag juist haar jaloerse echtgenoot die 's avonds na de voorstelling zijn ega een scène maakte over dit „gesprek met de vreemde heer". Toen stampte zijn levensgezellin nijdig op de grond en besloot nimmer haar huis meer te verlaten. Ze hield voet bjj stuk en [Heef in haar huis op de heuvel van Stamford Ayenue. Haar man kon netjes alleen uitgaan en kreeg een pond per dag om te verteren, Nimmer vroeg ze naar zijn om zwerving; zelfs wilde ze niets meer van de buitenwereld horen. Zo bleef het tot de dood haar overviel en zij voor de laatste keer buitenshuis ging. Engelse burgers verlaten Palestina Er zijn maar weinig Engelsen die het aandurven in Palestina tc blijven. Reeds zijn 6203 Engelse onderdanen geëvacueerd terwijl er slechts 200 Engelse burgers de voorkeur aan geven ook na het einde van het mandaat in Palestina tc blijven. want van de Moefti, is gisteren tijdens een treffen tussen Joden en Arabieren op de berg Castel, 8 km ten Westen van Jeruzalem, gedood. Hoesseini speelde een belangrijke rol bij de ongeregeldheden in Pa lestina in 1938. Bij een treffen met Britse troepen werd hij gewond. Hij vluchtte het land uit toen de Palestijnse regering 200 pond ster ling voor zijn gevangenneming uit loofde. Aan het eind van heWorig jaar keerde hij in het geheirrrnaar Palestina terug om het verzet van de Arabieren te organiseren. «On. langs werd hij tot commandant van de Arabische strijdkrachten te Je ruzalem en omgeving benoemd. In Februari jl verklaarde hij verant woordelijk tc zijn voor de zware explosie in de Bon-Jehoedastraat te Jeruzalem, waarbij vele Joden om het leven kwamen. Officieel wordt thans meege deeld. dat de Arabieren het strate. gisch belangrijke dorp op de berg Castel heben heroverd. 0 Gevechtswagens van het Britse leger verschenen op het toneel van de strijd om de belegerde man schappen van de Haganah, die de laatsto vijf dagen onafgebroken Arabische tegenaanvallen te verdu ren hebben gehad, te evacueren. Volgens een Joodse ooggetuige hebben de Britse troepen verschei dene vrachtauto's vol dode en ge wonde Joden naar Jeruzalem ver. voerd. Joodse vliegtuigen hebben aan de strijd om het dorp deelgenomen. De Arabische aanval werd door Abdoel Kader Hoesseini persoon lijk geleid. Volgens de ..Times" is Engeland evenwel bereid nog tot einde Junf voor de voedselvoorziening van Pa lestina te blijven zorgen, indien de V.N. de kosten dekken. Een soldaat, die onschuldige bur gers vermoordt, is precies zo schul dig, als de meerdere, die het bevel er toe heeft gegeven. Met deze uit spraak heeft het Amerikaanse Hof te Neurenberg gireren het hoofd argument in dc verdediging van 21 S.S.-officieren, die beschuldigd worden van het vermoorden van een millioen Joden, Zigeuners en partisanen ontzenuwd. De verdachten, met Otto Ohlen- dorf aan het hoofd, die 90.000 moorden door zijn „Einsatz-Kom- mando" heeft toegegeven, bestaan uit vijf S.S. generaals, vijf kolonels, zes luit.-kolonels, drie majoors en drie lagere officieren. Daar de meeste verdachten hun onschuld bepleitten omdat zij or ders van Hitier hadden ontvangen, hield het Hof zich uitvoerig met dit punt bezig. Het kwam tot de vol gende conclusie: „De gehoorzaam heid van de soldaat is niet de ge hoorzaamheid van een automaat. Een soldaat is een redelijk we zen. Het is een misleidende voor stelling van zaken geven wan neer men beweert, dat een soldaat gehouden is alles te doen wat zijn meerdere hem beveelt te doen, want ais dat zo zou zijn, aldus het Hof, zou een sergeant een korpo raal bevel kunnen geven, zijn lui tenant dood te schieten, en dan zou hij vrij uitgaan. Gezondheidstoestand van prins Bernhard verbetert Het secretariaat van prins Bern hard deelt mede. dat ln de gezond heidstoestand van de prins verbete ring is ingetreden. De behandelende arts acht echter een verlenging van de voorgenomen rustperiode nood zakelijk. Vernioèdehjk zal de prins in de maand April zijn werkzaam heden nog niet kunnen hervatten. Minder lang wachten in Roosendaal De treinvisitatie aan de Neder lands-Belgische grens zal .op 9 Mei worden gecentraliseerd Roosendaal zal dan het enige station zijn. waar zowel de Belgische als de Neder landse visitatie zal geschieden. Men hoopt hier. indachtig aan de Bene- lux-idee. het oponthoud in het ver keer tussen de beide landen aan merkelijk te bekorten. Mevrouw Roosevelt zal voor haar tweedaags bezoek aan Nederland op Maandag 19 April a.s. in gezel schap van haar secretaresse mei. Thomson, om 12.40 per K.L.M. uit Brussel or Schiphol aankomen. Op 21 April zal mrs. Roosevelt, even eens per K.L.M. naar Londen ver trekken. De meeste bruggen komen dit jaar gereed De KNAC publiceert van tUd totbrug bij Kampen, die reeds lang in gebruik is, wordt deze zomer voorzien van de laatste overspan ning. De definitieve brug bij Arn hem. welke de voorlopige Baily- brug zal moeten vervangen, wordt dc" bruggenbouw „hot momenteel evenals die voor Vianen Amerika gewalst. Men hoopt tijd overzichten waarin wordt ver teld hoe dc stand onzer verkeers wegen is. Overziet onderstaande opsomming en stemt met ons in, dat cr in zit. Dit jaar zullen de meeste thans nog bestaande belemmeringen zijn weggenomen. Voor de bru? over de Lek bij Vianen wordt het vereiste mate riaal in Amerika gewalst. Binnen kort zal het in ons land arriveren en men hoopt de brug, zij het mis schien ook nog niet geheel vol tooid voor het invallen van de winter in gebruik te kunnen ne men. De IJsselbrug bij Deventer komt deze zomer gereed, evenals die over de Maas bii Hedel en die over de Maas bij Keizersvecr. Nog deze maand zal de brug over de Moerdijk op volle breedte in ge bruik genomen worden. De IJssel- Ter attentie van min. Gielen DRIE MAANDEN bestaat thans in het district Roosendaal een schoolartsendienst. Deze bestrijkt de gemeenten Roosendaal, Ouden bosch, Oud-Gastel, Standaarbuiten en Wouw. In de loop van deze drie maanden zijn alle leerlingen van lagere scholen in dit gebied gecon troleerd. Hierbij is het ontstellende feit aan het licht gekomen, dat tien procent der kinderen positief rea geerden op T.B.C.-controle. In sommige gemeenten lag het per centage nog hoger. Voorts werden er vrij veel hchaaihsafwijkingen vastgesteld, zoals ronde en scheve ruggen. Dit weet de onderzoekende arts aan het te langdurig zitten in een en dezelfde houding en een te kort aan vetten en eiwitten. Op vallend was, dat de houding van kinderen in het dorp Moerstraten, waar zij geen huiswerk opkbijgen aanmerkelijk beter was. De con clusie van de Schoolartsen dienst is, meer melk voor kinderen, min der huiswerk, meer sport. voor het winterseizoen de montage zover gereed te hebben, dat de brug dan vrijdragend zal zijn. Ook komen dit jaar alle bruggen over het Twenthe-Rijnkanaal gereed, voorzover zij niet reeds zijn her steld De brug over het kanaal te Mid delburg, komt dit jaar nog niet ge reed maar staat voor 1949 op het programma, terwijl de geprojec teerde brug' bij Gorinchem m dc weg AmsterdamBrussel vermoe delijk hekkensluiter "zal zijn. De voorgenomen brug over de Maas bij Venlo tenslotte is voorlo pig uitgesteld. De dubbele Baily- brug welke hier in het afgelopen jaar is gebouwd voldoet immers zeer goed -en is tegen de verkeers- behoeften opgewassen. Van de Pol en De Leeuw leiden in Parijs Donderdag werd in Parijs een aanvang gemaakt met het tournooi om het Europese biljartkamnloen- schap cadrc 71/2, waaraan behalve de titelhouder Van de Pol ook De Leeuw en Metz deelnemen. De eerste partijen brachten reeds direct enige Nederlandse successen daar Van de Pol in zestien beurten van Neussberger won. die het slechts tot 84 caramboles kon bren gen. De Leeuw kwam direct tegen over Metz te staan en de Amster dammer had met dc Hagenaar wei nig moeite. In dertien beurten had De Leeuw de 300 bii elkaar, terwijl Metz op 94 bleef staan. Verder wist Vingerhoedt twee maal te zegevieren, eenmaal over Van Hassel en eenmaal over Rei- cher. Ook Van de Pol zegevierde over Metz terwijl De Leeuw ook met Neusberger weinig moeite had. Na de eerste dag leiden Van de Pol en De Leeuw door een beter algemeen gemiddelde voor Chasse- rau en Vingerhoedt met een gelijk aantal gewonnen partijen. Het te Brussel gesloten West- Europees militair verbond zou niet volledig effectief zi|n zonder mili taire steun der Verenigde Staten, aldus verklaarde do Bclgischo eer ste minister Paul II. Spaak op een persconferentie te Washington. De premier \oegde er aan toe. dat de grens van Amerika in Europa lift Spaak liet voorts uitkomen, dat een oorlog ln Europa van direct en vitaal belang voor de V.S. Is. om dat een nieuwe oorlog door Europa heen tegen dc Ver. Staten zelf ge richt zou zijn. Gevraagd of een oorlog kan wor den vermeden, antwoordde Snaak: „Ik ben een geboren optimist en indien wij werkelijk doen wat wil behoren te doen is het zeer aanne melijk. dat een oorlog kan worden voorkomen." Spaak besloot met to verklaren, dat dc ondertekenaars van het verdrag tc Brussel Ameri ka n 1 a t om wapens hadden ver zocht. Evenwel had hii 4n Washing ton over dc hulp gesproken, die Amerika zou verlenen teneinde steun tc geven aan de landen die zich tot een West-Europees ver bond aaneensluiten. Com m issie-Leven bach rapporteert In het ontslagrecht, zoals dat tot dusver van kracht Is geweest, zul len belangrijke verbeteringen in treden, wanneer eenmaal het wets ontwerp dat dc minister van Justi tie dezer dagep door de Commissie- Levenbach is aangeboden, tot wet zal zijn verheven. In beginsel zal dan een werkge ver zijn arbeiders, ongeacht het aantal dienstjaren dat dezen bij hem hebben gehad, niet meer op korte termijn kunnen ontslaan. De com missie stelt voor, dat de werkgever voor elk jaar dat de arbeider bij hem in dienst is geweest een op zeggingstermijn van ten minste een week in acht moet nemen, met maximum van 26 weken. Een arbeider, die na 25 jarige djenst wordt ontslagen kan dus slechts met een opzeggingster mijn van 25 weken worden ont slagen. Hetzelfde geldt voor de arbeider, maar bij hem geldt een weck op zeggingstermijn per twee dienst jaren, met een maximum van 13 weken. Belangrijker nog is het begin sel. dat partijen geen ontslag mogen nemen of geven, dat een kennelijk onredelijk karakter draagt. Hieronder wordt ver staan ontslag zonder opgave van redenen of onder valse of voor gewende redenen. Ook wil het ontwerp bepalingen in het leven roepen om ontslag van arbeiders tijdens ziekte zoveel mo gelijk tegen te gaan. Ten slotte zal ontslag van meerderjarige arbei ders wegens te verwachten of reeds plaats gehad hebbende oproep voor militaire dienst verboden worden. Blijkens het rapport van de Stich ting van de Arbeid heeft het ont werp zowel de instemming van werkgevers als van werknemers organisaties. Te Boypn-Smilde in Drenthe Is gisteren het 5-jarig dochtertje van de familie v. d. V. bij het spelen ln de achtertuin verbrand. Het meisje schjjnt met lucifers te hebben ge speeld, waarmee zü asfalt ln brand stak. Haar kleren vatten vlam en in enkele minuten was zü zodanig verbrand, dat zü overleed. GISTEREN vertelden wij 11 het Hij glipte door de mazen van de verhaal van Vincente Olivier, die wet heen en kwam er van af met in zijn cel in Mcxico-City dag en nacht zijn teerbeminde dochter beweent. Wij besloten met de mompelend uit gesproken woorden van Commissaris Dijkstra van de Amsterdamse politie ..De Spaanse schatgraver?" en beloof den U vandaag de rest van ons ver haal te vertellen. Welnu, toen onze Amsterdamse zakenman zün verhaal gedaan had. ging de commissaris een licht op en herinnerde hü zich op slag in dc po litiedossiers rapporten te hebben gezien van een wereldbekend op lichter. die tussen 1883 en 1935 ver schillende malen in ons land ope reerde. Tijdens de Wereldtentoonstelling, die in 1883 te Amsterdam werd ge houden. verscheen in verschillende uitzetting uit Nederland. Nog her haalde malen verschenen cr adver tenties in onze bladen met corres pondentie-adressen in het buiten land. die er op wezen, dat de heer Palau de moed niet opgaf. In 1890 verandert zrin techniek. Hij gaat over op de brievenmetho- de. Deze zün gesteld in een voor ons gevoel omslachtige, sentimentele en overdreven hoffelijke toon. De schrijver noemt zich thans Adrian, merkwaard igerwijze genoeg de w naam van het hotel, waarvan in bo- Amsterdamse en provinciale bladen vengenoemde advertentie sprake ls de volgende advertentie: De Adrian van toen was in tegen stelling tot de Olivier van nu offi cier in het leger van Don Carlos. Tengevolge van een afschuwelük misverstand zuchtte hii in een Spaanse kerker. Hii wist een ver borgen cassette met juwelen en had met de huidige Olivier een beeld schone dochter gemeen Steeds zat de kneep van de truc in een recu. dat men tegen betaling van een hoge som uit de handen moest zien te krijgen van een omkoopbaar ambtenaar! Nu eens stond die cas sette in Barcelona of Madrid, dan weer eens in Lyon in Frankrijk. Commissaris Dijkstra vertelt ver der, dat het hem bekend is dat in 1935 een medewerker van het Al gemeen Handelsblad in opdracht van zijn krant op het voorstel van De man werd gearresteerd de briefschrijver is ingegaan. Bü en beweerde Palau te heten die gelegenheid bleek, dat niet min- SCHAT DELEN Jong Spanjaard tijdelijk te Am sterdam. kent de plaats, waar buiten onze grenzen, EEN GROTE SCHAT BEGRAVEN LIGT en is bereid die met hem of haar te delen, die hem thans uit zijn financiële moeilijkheden helpt door hem op accept ƒ- 600 in leen te verstrekken. Brieven met initialen PM.B. neemt de portier van Hotel Adrian Kalverstraat, Amsterdam, in ontvangst. der dan 200 maal een requ op een bepaald station in Frankrijk werd aangeboden. Hieruit blijkt dat er bij die gelegenheid door de schat graver honderden brieven waren geschreven. De opbrengst voor de bende moet toen 5 millioen ft*ancs hebben bedragen', geld dus. dat door de z g. omkoopbare ambtenaar werd geïncasseerd. Reeds in 1901 heeft de toenmalige hoofdcommis saris van politie te Amsterdam de Nederlandse gezant te Madrid ee- vraagd een onderzoek in te stellen. Dit geraakte in een slop. want be voegde Spaanse instanties lieten op onverklaarbare wijze niets van zich horen, zodat de indruk werd geves tigd. dat bii deze zwendel officiële personen waren betrokken, te meer, waar de briefschrijvers met offi ciële documenten werkten. Natuurlük zal commissaris Djikstra nu weer trachten in lichtingen in Mexico in te win nen. Olivier, de bankier, schrijft zelf echter, dat in dit land op het geb-ed der politie chaoti sche toestanden heersen. Aan het eind van het verhaal van Commissaris Dijkstra blijven vele vragen open. Is Adrian-Palau-Oli- vier een en dezelfde? Als dit juist is dan dwingt deze inmiddels om streeks 85-jarige heer respect af voor zijn jeugdige vindingrijkheid Is het zün zoon, is het een ex- handlanger. is het een Mexicaanse oplichter, die van de truc hoorde en haar copieerde? In elk geval is de oplichter iemand, die goed in zün officiële relaties zit en over een gedegen talenkennis beschikt. Olivier is een van die groot scheepse zwendelaars, die in de boekhouding van de politie ja renlang blijven voorkomen als open posten. Zal het thans luk ken de zaak rond te maken? Minister zal montagebouw bevorderen Een van de meest ontstellende feiten, die spreken uit de Memorie van Antwoord die Minister In 't WIil de Tweede Kamer heeft doen toekomen terzake de begroting van Wederopbouw, ls wel dat de ar beidsproductiviteit sleehts 65Tp be draagt van dit van 1938. Do Minis ter w||t dit aan gebrek aan ge- eigende bouwmaterialen, gebrek aan arbeiders In hot algemeen en een tekort van geschoolde arbeiders In het bUzondcr en gebrek nnn cre- dleten. Het woningtekort bedraagt 250 duizend. Om dit op to heffen zal gedurende een tiental jaren een jaarlijkse productie van 70.000 stuks noodzakeliik zün. Gedurende dit iaar zullen echter niet meer dan 30.000 woningen gereed komen en In het volgende laar houdt de mi nister rekening met een nieuw bouw van 37.500 stuks. Het tekort aan bouwmaterialen tracht de Minister voorzover het ln zijn hand ligt te bestrijden door het gebrek aan arbeiders ln deze ser- tor tc bestrijden. Zo zullen er bil voorrang bij dc steenfabrieken 200 woningen worden neergezet, omdat gebrek aan huisvesting van arbei ders de toevloed van arbeidskrach ten remde. Dc scholing van ar beidskrachten boven dc achttien iaar in de Rijkswerkplaatsen heeft er in 19'17 toegeleld. dat 2000 ar beiders aan het bouwbedrijf konden worden toegevoegd. In 1948 zal dit aantal groter zün. De Minister Is voorts van mening, dat het huidige wo ningtekort niet zal kunnen wor den Ingehaald tonzil men zün toevlucht neemt tot bijzondere bouwsystemen, zoals b.v. mon- tagebouw. Na toetsing zijn zes tien verschillende systemen ln toepassing gebracht. De toe passing van deze svstemen zal door de Minister ten zcersto bevorderd worden. Van de overige punten ln dit verslag aan dc orde gesteld, ver melden wij voorts dat plannejt voor de bouw van kleine boerderiien naar gewestelijke standaardtvoc in gevorderde staat van voorbereiding zijn. Dc verstrekking van bouwka- pitaal van Rijkswege zal worden beperkt in «verband met de toe stand van/s lands schatkist. Ter verhoging van de baksteon- productie zal een commissie de mo dernisering en rationalisatie van deze industrie bestuderen. In samenwerking met het Direc toraat Generaal voor de Prlizcn zal getracht worden tot bouwkosten- verlaging te komen. Tot het optrek- Stad Triëst krijgt weer Italiaans bestuur Op 12 April zullen de Britse en Amerikaanse autoriteiten in de stad Triëst het burgerlijke gemeen tebestuur aan de plaatselijke Itali aanse autoriteiten overdragen. Tc Rome beschouwt men dgze maatre gel als eerste practische stap op weg naar de teruggave van Triest aan Italië Het initiatief blijft zo in handen van de Westelijke mogend heden dlc hierdoor druk uitoefenen op de Sovjet-Unie om antwoord te geven op het voorstel tot de terug- gave. Nederlandse dag op Brussels Jaarbeurs In het kader van dc 22ste inter nationale jaarbeurs In het Eeuw- feestpaleis te Brussel, zal op Maan dag 26 April een Nederlandse dag worden georganiseerd. Een Neder landse delegatie zal om .10.45 in het administratiegebouw worden ont vangen, waarna zü een rondgang langs de inzendingen zal maken. Om 13 uur zal de delegatie aan een lunch aanzitten, die haar door het bestuur van de Brusselse Jaarbeurs wordt aangeboden. Engelse koning opent de Olympische Spelen Op Donderdag 29 Juli 's middags om 1 uur 15 iGT.) zal de Engelse Koning de Olympische Snelen ope nen in het Wembley Stadion. In overeenstemming met de Olym pische bepalingen zal de Koning r.a de parade van de athleten de vol gende formele bekendmaking uit spreken „Ik verklaar de Londense Olym pische Spelen, die de veertiendie Olympla van de moderne jaartel ling zijn, voor geopend." ken van bouwwerken voor handel, nijverheid en verkeer zal slechts toestemming worden verleend In dien de economie van het land er belangrijk mede is gediend. Bouw werken voor ontspannlncsgclegen- hoden. tenzij genaard «mande mot zeer geringe kosten, blijven verbo den. Naar schutting van dc Minis ter vindt ln ongeveer 15" van do ruim twee millioen Nederlandse woningen mcdcbcwoning plaats. Do minister acht het luist een alge mene regeling te treffen oodat huls eigenaren ln dergelijke gevallen zonder overheidsinmenging tot een bepaalde huurverhoging mogen ovorgaan. Amsterdamse R.A.I. Oude bestemming terug Eerste na-oorlogse. auto tentoonstelling Nauwelijks is dc bloemententoon stelling in het RAI-gebouw te Am sterdam gesloten, of men is alweer met man en macht in de weer om het gebouw in gereedheid tc maken voor de eerste na-oorlogse nutomo- bieltcntoonstelling in Nederland. In tegenstelling tot vóór dc oorlog toen het accent vooral viel op de personenauto, zal op de aanstaande expositie, waarvan de ruimte veel tc klein bleek om alle aanvragers tc kunnen onderbrengen, het zwaar tepunt liggen bij dc bedrijfsauto. Het is een verheugend ver schijnsel. dat in deze afdeling het nationale product ccn zeer belangrijke plaats inneemt. Dit zal insgelijks het geval zijn in do afdeling autobanden en auto- toebehoren. Wie nieuwsgierig is naar de laatsto snufjes op. autogebied zal zijn hart kunnen ophalen aan al het fraais, dat ons zal worden voorgetoverd dooi* de fabrikanten uit dc gehele wereld. In de afdeling personenwagens exposeren acht landen met 45 mer ken, waaronder óén Nederlands; in de afdeling bedrijfswagens komen negen landen uit met 50 verschil lende merken, hierbij fcijn zeven Nederlandse merken. Pleidooi voor Rotterdam Dc commissie voor schccpvaart- zaken van dc Internationale Fede ratie van Transportarbeiders heeft gisteren ccn dringend beroep om voor Duitsland bestemd vervoer over Belgische en Ncdcrlandso havens tc laten lopen gesteund. De Nederlandse gedelegeerde, T. Smeding, verklaarde, dat het ge bruik van Antwerpen en Rotter dam in plaats van Bremen, Ham burg en Emden 8000 spoorwegwa- gons zou uitsparen; die thans voor het vervoer tussen de Duitse ha vens en het Rijnland en het Roer gebied gebruikt worden. De Engelse en Duitse vertegen woordigers bevonden zich onder de gedelegeerden die de resolutie steunden. Volgende week een ei voor allé leeftijden In de bonnenlüst van Donderdag 15 April zal voor allo leeftyds- groepen een bon worden bekend ge* maakt.' recht gevende op het ko pen van een ci. Dit is in afwijking van het aanvankelijke distributie schema als gevolg van exportmogc* lükheden. Voor één keer een dubbele hoeveelheid roggebrood De broodbon voor 200 gram, wel ke in dc bonnenlüst van 15 April zal voorkomen, zal naar keuze recht geven op 200 gram brood of 400 gram roggebrood. Deze overwaar dering van roggebrood geldt uit- sluitend voor dc bon van 200 gram in de bonnenlüst van 15 April, n i o t voor volgende 200-gram- bonnen. Nieuwe recordvlucht om de wereld Donderdag vertrekt een 28-jarige Nieuwzeelandse piloot van een En gels vliegveld voor 'n vlucht om de wereld, die hij in negen en een halve dag hoopt te volbrengen. Voor het eerst zal de route worden gevolgd, die vastgesteld is door de inter nationale bond voor de luchtvaart voor het record om de aarde. ..Ik hoop iedere 24 uur 4 uur te kunnen slapen" zei de piloot, kapitein Mansfield. Kans op Belgische francs voor ééndagstrips Er is kans dat voor touringcar ondernemers deze zomer op beperk te schaal Belgische francs beschik baar zullen komen voor ééndags trips naar België. Dit is op een landelijk congres van touringcar- ondernemers te Amsterdam meege deeld door mr. Schlingermann, refe rendaris van het departement van Verkeer en Waterstaat. SCHOENENBON VOOR KINDEREN Het C.D.K. deelt mede, dat aan kinderen geboren in de maanden April of Mei van een der jaren 1932 tot en met 1946. alsmede aan kin deren geboren in Juni 1947 een schoenenbon zal worden uitgereikt, van de soort n maat. als overeen komt met leeftijd en geslacht van het kind. Bon 606 zal van het In legvel worden verwijderd. De distri butiediensten zullen plaatselük be kend maken op welke dagen men deze bonnen ln ontvangst kan ne men. Extra textiel voor vrouwelijke handwerken Naar het A.N.P. verneemt ls er thans een regeling getroffen, waar bij ten behoeve van het hgndwerk- onderwüs on de lagere scholen en het naaldvakonderwils on de huis houdscholen extra-textielpunten aan de betrokken leerlingen zullen worden toegewezen. Weerberichj TIJDELIJK OPKLAREND Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Aanvankelijk nog slechts enkele ver spreide buien Geleidelijk opklarend, j afnemende wind In de nanacht plaat- selljk lichte nachtvorst. ,AIorgen over dag toenemende bewolking, doch nog bijna overal droog weer. Geleidelijk I weer wat aanwakkerende wind tussen j West en Zuidwest. Iets zachter dan I vandaag. 10 April Zon op 5 55. onder 19J9. Maan op 6.25. onder 20.46.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1