DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Waarom dr Max Eu we faalde in het Haagse tournooi Revolutie in Columbia Doodstraf geëist tegen hoofdverrader Arabisch-Jood se gevechten woeden hevig voort Onze schaakmatador is zichzelfniet meer. Op zoek naar nieuwe wegen waagt hij zich aan, experimenten Pan-Amerikaanse conferentie moet worden afgebroken f „Ra-ta-ta-TOM Hier is Londen Amerika denkt niet aan West-Duitse regering „Triëst terug aan Italië" Nederl. handel met Rusland Zaterdag 10 April 1948 Achtste jaargang, No. 991 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.-— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrllaan 7, Amersfootts Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Overgang naar profes sionalisme oorzaak van psychologische conflicten? door onze schaak-medewerker J. VISSER Ziedaar de meest actuele vraag in schaakkringen en ook ver daarbuiten! Waarom stelde dr. Euwe zijn bewonderaars, d.i. het gehele Nederlandse volk, schaker of niet, zo teleur? Een antwoord op' deze vraag geven moet uiteraard een gewaagde onderneming zijn, omdat nie mand. waarschijnlijk dr. Euwe incluis, ons een juist antwoord kan geven; toch hebben wij een vermoeden, dat we met reserve hieronder zullen weergeven. Opvallend is in zijn partijen een overmatige lust tot experimenteren en forceren; bij voorkeur experi menteert onze kampioen in de ope ning Tweemaal verdedigde hij zich met de Slavische Romiverdedicing. Iets. wat hij voordien in grote tour- nooieri nimmer deed; dat wijst op een nauw contact met zijn secon dant. de Nederlandse meester, v. Scheltmga. wiens Jiifsverdedieing" de Romiverdediging iuist is. Goed last laatstgenoemde dr. Euwe heb ben overtuigd van de correctheid van deze verdediging, waarom expe rimenteert Euwe dan juist in zo'n uiterst belangrijk tournooi hiermee? Een aannemelijke verklaring zou kunnen zijn: dr Eujve is als zwart- speler altijd weinig succesvol ge weest fdenk aan de match met Alje- chin in 1937 waarin hij van de 15 zwarlpartijon er slechts één wonP. dus ligt het voor de hand. dat hij ziin vroegere verdedigingen vaarwel zegt en zich nieuwe aanschaft. Maar..... waarom opent Euwe de laatste jaren ook bijna altijd met e2e4 ï.pv d2d4, waarmee hij zo vele successen behaalde in zijn glo riejaren? Wij geloven de conclusie te mogen trekken: d r. Euwe ls de ..oude Euwe" ontrouw en zoekt nieuwe wege n." Verder is opvallend, dat dr. Euwe In de techniek gefaald heeft, dat wil dus zeggen, in het tot winst leiden van voordelen volgens bekende stra tegische lijnen. Drie factoren laten zich uit zijn partijen aflezen: onge duld tegen Smyslov in de 4c ronde, angst tegen Keres in de 6e ronde, nonchalance in de laatste ronde te gen Reshevsky. Daar dr. Euwe juist altijd goed de techniek heeft be heerst. haast zo volmaakt als de kampioen op dit gebied, wijlen Ca- pablanca. moeten we weer tot de conclusie komen: d r. Euwe is zichzelf niet. Ook viel ons de geringe zelfcritiek van dr. Euwe op in één zijner radiopraatjes, nl. na de eerste partij met Botwinnik. Euwe verklaarde toen. dat hij meende beter te staan na wits 22c zet, een opmerking, die ons met schrik vervulde, daar wij als eenvoudige bedienden in Caïssa's rijk. toen al een nederlaag voor onze kampioen in het vooruitzicht zagen en het publiek hierop hadden voor bereid Was één der cx-keizcrs aan het blind worden? Ook in dit geval trokken wij de conclusie: Euwe Dr. Euwe maakt lange wandelingen door Moskou Vandaag vindt te Moskou de of ficiële opening plaats van het tweede gedeelte van het tournooi om het wereldkampioenschap. Het organisatie comité heeft in een bii- eenkomst de diverse regelingen en het wedstriidrooster nog eens onder de loupe genomen, en besloten werd de 25ste en laatste ronde op Zon dag 16 Mei te doen spelen. Groot meester Vidmar. die ook hier als wedstrijdleider zal optreden, heeft de zaal waarin gespeeld wordt ge ïnspecteerd en de getroffen rege lingen goedgekeurd. De zaal die de grootste in Moskou is en 5000 toe schouwers kan bevatten, is geheel uitverkocht. Intussen bezoeken de twee niet- Rüssische deelnemers de beziens waardigheden van Moskou, dr. Max Euwe. die vergezeld wordt door ziin vrouw en ziin dochter, gaat nogal eens naar musea, tentoon stellingen en theaters. Bovendien maakt hii lange wandelingen om zich op de komende striid voor te bereiden. De Amerikaan Reshevskv is de luchtreis Berliin-Moskou niet al te best bekomen. De eigenlijke wedstrijden begin nen Zondag met de 11e ronde, waar in Euwe met wit uitkomt tegen Keres en Smyslov met wit tegen Reshevsky. Verliezen in Indonesië De regering maakt tot haar leed wezen bekend dat in de afgelopen week de volgende verliezen zijn ge rapporteerd Koninklijke Marine: Mar. 2e kl. z. m. I Staarthof, uit Roermond. Kon. Ned.-Ind. Leger: Tor. sold. 2e kl. inf. Boetme, uit Indonesië; Mad. soldaat 2e kl. inf. Basoeni, uit Indonesië; Mad. sold. 2e kl. inf. Boerdjhak, uit Indonesië; Mad. sold. 2e kl. inf. Soeni. uit In donesië; Mad. sold. 2e kl. inf. Sardini Alias Pak Soemaira. uit Indonesië; Mad. sold. 2e kl. inf. Bani. uit Indo nesië; Koninklijke Landmacht; Geen verliezen. Dr. MAX EUWE is zichzelf niet meer. Driemaal kwamen wjj dus tot een ongeveer gelijkluidende conclusie. De verklaring voor deze onaange name conclusie menen we te moeten zoeken in dr Euwe's besluit na de oorlog: beroepsspeler te worden. Dr. Euwe is een zeer gewetensvol en sterk sociaal voelend mens. een eco noom in het omgaan met de dure factor ..tijd". Geen seconde het Euwe vroeger verloren gaan. alles werd efficiënt besteed. Als amateur be haalde dr. Euwe de wereldtitel, wat dus betekende, dat hij één der sterk ste schaakmeesters van de wereld was, zo niet de sterkste. Toen dr. Euwe echter het besluit nam professional te worden zal hij, op grond van bovengenoemde ka raktereigenschappen, stellig van zichzelf geeist hebben, dat de tijd. die hij nu meer voor het schaken kon gebruiken, omgezet diende te worden in een toeneming van zijn speèlsterkte. anders was ze verbeu zeld. M.a.w.. dr. Euwe moest als professional nog sterker worden dan hij al was als amateur. Maar Euwe was als amateur al aan het plafond van zijn kunnen, hij kón tijd niet meer transformeren in speelsterkte. een onaangename ontdekking, die waarschijnlijk een ernstig psychisch conflict heeft veroorzaakt. Men zou kunnen zeggen: een schaakmeester.'die tijd van de maat schappij gebruikt, heeft indirect tóch een maatschappelijke waarde, gelijk te stellen aan die van een kunstenaar, omdat hij een grote categorie mensen ontspanning geeft, wat een belangrijke sociale factor is. Maardie waarde hèd dr. Euwe al als amateur, daarenboven nog grote waarde als leraar. Nu is de laatste maatschappelijke waarde vervallen, terwijl de eerste niet in die mate is toegenomen, als dr. Euwe wel gewenst zal hebben Gevolg kan zijn: een ernstig .psy chisch conflict, iets, wat voor een schaakmeester fatale gevolgen heeft, want het le'.dt tot neergang en neer gang bevordert 't onderhouden van het conflict: de vicieuze cirkel is dan ontstaan. Na 'deze uiteenzetting is Euwe's zucht tot experimenteren, zijn zoe ken naar nieuwe wegen, het loslaten van zijn ..oude" schaakpersoonli'k- heid begrijpelijk. De al opgetreden conflicten kunnen dan zijn vermin dering van technische capaciteiten verklaren. Hopen we. dat hij in Moskou zich zelf weer vindt en dat hij de vici euze cirkel doorbroken heeft! Prijzen in Sovjet-Unie opnieuw omlaag In de Sovjet Unie ls een nieuwe verlaging van de prijzen van een aantal artikelen bevolen. Hieron der Vallen: Sigaretten en sigaren (met 10 pet.), wodka. wijn. bier en niet-alcohoü- sche dranken (20 pet.), motorrii- wielen (20 pet.), cosmetische arti kelen (10 pet.), camera's 10 pet.) en radiotoestellen (10 pet.). Tot de prijsverlaging is besloterv met het oog op de algemene verbe tering in het economische leVen In de Sovjet-Unie en de toeneming van de productie van verbruiksgoede- ren. Het doel is een verdere verhoging van het werkelijke inkomen der ar beiders. employé's en boeren, als mede de verzekering van de koop kracht van de roebel. In Bogota, de hoofdstad van de'Zuid-Amerikaanse republiek Columbia waar sinds enkele dagen de Pan-Amerikaanse conferentie wordt gehou den. is geheel onverwachts een revolutie uitgebroken, nadat Jorge E. Gaitan, de leider van de liberale partij in Columbia was vermoord. De aanhangers van deze party bestormden niet alleen het Nationale Palais, waar de Amerikaanse staatslieden sinds enkele dagen confereren, maar wisten ook het radio-station te veroveren en uit naam van het „revolu- tionnair comité \an de liberale party" mede te delen, dat deze party de regering van Columbia in handen heeft 'genomen. Volgens een melding die journalisten te Bogota via het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken hebben doorgegeven, zouden de con servatieven echter de situatie in Bogota weer meester zijn. lumbiaanse conservatieve party en afgevaardigde op de Pan-Ameri- kaanse conferentie, vermoord. Weerbericht TIJDELIJKE OPKLARING Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Vrijwel overal droog weer met In de middag wat toenemende bewolking. Meest matige wind uit Westelijke rich tingen. Iets zachter dan gisteren. 11 April: Zon op 5 53. onder 19.30. Maan op £.39. onder 22417. 12 April; Zon op 5 51. onder 19.32. Maan op 6.57, onder 23.28. Het Nationale Paleis geplunderd Evenwel hadden de liberale rebel len reeds omgeroepen, dat met de president, Marino Oppina Perez, onderhandelingen worden gevoerd, om.hem tot aftreden te bewegen. Perez, die tot de conservatieve par tij behoort en op 5 Mei 1946 voor een periode van vier jaar werd ge kozen. liet echter weten, dat com-' munisten verantwoordelijk zyn voor de moord op de liberale party-leider en dat hij zich zal weten te hand haven. De opstandelingen daarentegen stelden do Verenigde Staten ver antwoordelijk vóór deze moord op bun leider, hetgeen mede aanlei ding is geweest, dat een woedende menigte de voornaamste vergader zaal van de Pan-Amerikaanse con ferentie geheel plunderde en in wanorde bracht. De menigte ging al spoedig over tot plundering van winkels en wa renhuizen. De tram moest de dienst staken en op verschillende punten van de stad braken branden uit De vermoedelijke moordenaar van Gai tan zal niet meer kunnen worden ondervraagd, hy werd door de me nigte gelyncht. Te Washington werd later van Columbiaanse zijde medegedeeld, dat de conferentie geen voortgang zou kunnen vinden, totdat de poli In de laatste berichten heet het, dat Bogota thans het aanzien van een gebombardeerde stad heeft. Tot de verbrande gebouwen behoren- het 9 verdiepingen hoge ministerie van justitie en de Metropolitan kathe draal. Dronken oproermakers met een mes of knuppel en een fles drank In de andere hand maken de straten onveilig. Engeland leent ons onderzeeboten Zoals de minister van marine a.i. reeds dezer dagen in de Eerste Ka mer kon mededelen, zal de Neder landse oorlogsvloot binnenkort worden uitgebreid met twee onder zeeboten. Deze zullen ons land. evenals dit het geval was met het vliegkampschip Karei Doorman in bruikleen worden verstrekt door de Britse marine. De schepen, die be horen tot de z.g. T.-klasse zullen worden gedoopt H.M.S. ..Tapir" en H.M.S. „Taurus". Het doel van deze bruikleen is. de geoefendheid van ons duikbootpersoneel te bewaren. De Nederlandse vloot van onder zeeboten heeft in de oorlog zeer zware verliezen geleden en de bo ten. die ons nog resten worden in marinekringen als „opgevaren" be- tieke situatie is opgehelderd. Alle j stempeld. Weliswaar heeft men de deelnemers aan de conferentie zijn - - ongedeerd. Tot dusverre zouden 26 personen zijn gedood en 202 gewond. 'Volgens liberale sprekers ls ook Laureano Gomez, leider van de Co- Treinverkeer in USA wordt ingekrompen Gevolg van mijnstaking Alle Amerikaanse passagiers- en goederentreinen, die steenkolen ge bruiken. moeten hun diensten met ingang van Donderdagnacht a s. tot de helft inkrinmen in verband met de voortdurende staking van 400.000 arbeiders in de vetkoolmijnen. Deze mijnwerkers staken reeds 26 dórren wegens een geschil over een pen sioenregeling;. bouw vap nieuwe Nederlandse duikboten in voorbereiding, maar met de voltooiing daarvan zullen nog wel enkele jarerv heen gaan. De Britse duikboten zijn berekend op een bemanning van 60 koppen. De lengte der schepen bedraagt ruim 83 meter. Bestuursraad 10 April niet bijeen Van Amerikaanse zijde te Ber lijn is vanmorgen officiee! medege deeld: „Aangezien door geen der delegaties een verzoek is ingediend voor het houden van een bijeen komst van de geallieerde bestuurs raad en geen enkel punt vcor be spreking is ingediend, zal er op 10 April geen bijeenkomst van de rud gehouden worden." Klinkt het al acht jaar door de aether HIER IS LONDEN. Dit is Theo Jockcs. één van dc Nederlandse repor ters bij dc B.B.C Hij en :ijn collega's hebben het niet meer zo moeilijk bij hun werk als dc ..Rotter dammer' destijds. Radio Oranje moest zich in 1941 nog tevreden stel len met een onirocpcel in de kolenkelder van Bush House, het gebouw van dc Europese dienst van dc B.B.C aan The ■Strand fc Londen. De overval op Amsterdams bevolkingsregister Teunissen verantwoordelijk voor dood van twaalf verdienstelijke Nederlanders" Doodstraf voor Tennissen, 15 Jaar voor Van der Laak, 12 jaar voor De Kuo en 3 jaar voor Hoogsteder /.o luidden do eisen togen do vier verdachten In do verraadzaak dlo gisteren voor liet Amsterdamse bij zondere gerechtshof diende naar aanleiding van de overval op het Am sterdamse bevolkingsregister, nu ruim \-yf Jaar geleden. „RA-tk-tü-tom rè-tA-tk-tom!" Hoort U het nog wel eens, dat oude. ver trouwde geluid? „RA- tA-tA-tom". het morse teken voor de letter V; „rA-tA-tA-tom", het be kende motief ook uit Beethoven's vyfdc symphonic. Juist, wij bedoelen het ..seintje", dat Radio Oranje ons in de oorlog gaf, alvo rens de uitzending van De Rotterdammer be gon. U weet toch. dat U het ..seintje" nog elke avond kunt horen? Al is Radio Oranje er niet meer en al verblijven de Rotterdammer en zyn staf ook niet meer in Londen, de Europese dienst van de B. B. C. geeft toch nog dagelijks een uitzending voor ons land. En dc landgeno ten, die deze uitzendin gen verzorgen, vormen de na-oorlogse Neder landse sectic van de Briti^j Broadcasting Corporation. Deze sec tie is dus als wij het zo noemen mogen een overblijfsel van Radio Oranje, dat kort na het einde van de oorlog werd opgeheven. Zondag, 11 April, is het een klein beetje een feestdag voor Ncdcrlan. ders bij de B.B.C, Want op die dag bestaat de sectic precies acht jaar. Ter gelegenheid van die „verjaardag" schreef dc Nederlandse sectie deze weck (van 4 tot 10 Apr ill een prijsvraag voor de luis- teraars uit. Het ver zoek is. op- of aanmer kingen en critiek tc zenden in een brief van ongeveer 750 woor den. De beste inzendin. gen worden beloond met radiotoestellen. En gelse boeken cn tijd schriften. Wie denkt, dat hij gezonde critiek heeft of wie meent, dat hij de programmalei ding waardevolle tips kan geven, is nog in de gelegenheid, deel tc ne men aan dc prijsvraag. Op 20 April moeten echter de brieven bin nen zijn bij dc Neder lnndse sectie van de B. B.C. te Londen Tijd van uitzending cn golflengten? Hier zijn zc: des avonds om half zeven op 267 meter en in de 41. 31 cn 25 meterband. Luistert naar de Nederlandse „Londo- naren". En laat ze ook eens iets van U horen. Ze doen zo heel erg 1 hun best! Zal Arabische Liga beheer-plan onder voorwaarden willen aanvaarden Het Arabische dorp by de berg Castel ls gisteren in Joodse handen ge vallen. De Haganah heeft het onder zwaar mortiervuur veroverd maar verscheidene honderden Arabieren uit de omtrek zyn gisteren aan het ge\ echt gaan deelnemen cn volgens Reuter dreigt deze slag dan ook het eerste grote treffen te worden tussen meer dan duizend gewapende en geüniformeerde stryders. In Cairo werd gisteren verwacht, dat de Ai'ablsche Liga 'Vandaag' vergadert zij in Cairo onder drie voorwaarden het Amerikaanse plan voor een tijdelijk beheer over Pa lestina zal aanvaarden. Dit beheer zou dan vijf jaar moeten duren, de UNO zou onherroepelijk van het verdeelplan moeten afzien en het doel van het beheer zou moeten zijn de instelling van een onafhan kelijke Palestijns-Arabische rege- Hoesseini begraven Arabisch Jeruzalem rouwde gis teren om de dood van Abdoel Ka der Hoesseini. de neef van de Moef ti. die de dood vond bij de gevech. ten om de berg Castel. Hoesseini werd gisteren begraven in de mos kee Omar binnen de muren van de oude stad en twintigduizend Ara bieren verdrongen zich in de stra ten van Jeruzalem. Arabische kran ten verschenen met zwarte randen. Winkels waren gesloten, het ver. keer stond stil en vele straten le ken uitgestorven. Verwarring ont stond en zeven Arabieren wer den hierbij gewond toen salvo's ter ere van de gesneuvelde op een punt in de stad voor een Joodse aanval werden gehouden. Honderd man lijfwacht flankeerden de lijk kist. waar achter naar schatting een stoet van 35.000 Arabieren liep. Generaal Koening komt naar ons land De held van Bir-Hakeim Naar het ANP verneemt zal de bevelhebber van de Franse bezet tingszone in Duitsland, generaal Koenig van 19 tot 23 April een be zoek brengen aan ons land. Hij zal hierbij gast zijn van de chef van de Nederlandse generale staf, generaal Kruis. Luitenant-generaal Joseph Marie Pierre Koenig werd in 1893 in Normandië geboren. De eerste we reldoorlog maakte hij mee als vrij williger. In de tweede wereldoorlog hebben de Duitsers hem op vele fronten tegenover zich gevonden. In 1940 maakte hij deel uit van een Franse gevechtsgroep, die sa men met de Engelsen in Noorwe gen streed. Daarna maakte hij de strijd in Frankrijk in de Mei- en Junidagen 1940 mede. H ijwas zo gelukkig de wijk te kunnen nemen naar Engeland, vanwaar hij naar Noord-Afrika ging om zich bij het leger der Vrije Fransen aan te slui ten. Vervolgens maakte hij de strijd in Syrië mede. maar zijn grootste roem behaalde hij, toen hij tijdens de woestijn-veldtocht van Montgomery tot taak had de oase Bir Hakeim aan de Zuidflank van het Achtste leger van Montgomery tot iedere prijs te houden. Hoewel hij een vele malen krachrtiger vij and tegenover zich had. slaagde hij hierin van 26 Mei tot 11 Juni. Hij droeg hiermede in beslissende mate bij tot het geallieerde succes in de woestijn. Rommel deed hem tot driemaal toe een aanbod tot over gave ,maar Koenig sloeg dit af. Op 11 Juni slaagde hij erin zich bij de hoofdmacht van Monty te voegen. Later werd Koenig bevelhebber van de F.F.I., de Franse binnen landse strijdkrachten, hij bevrijdde Parijs en zag zich in 1945 benoemd tot opperbevelhebber van de Fran se militaire zone in Duitsland. Een spreker van het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse za ken deelde mede, dat de in West- Europa gepubliceerde berichten, als zou Amerika plannen hebben om een West-Duitse regering te vor men, niet op waarheid berusten. Ook door het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken werden de berichten tegengesproken en ..ab solute nonsens" genoemd. Nieuwe Britse nota aan de Sovjet-IJnie Engeland heeft de Sowjet-rege- ring uitgenodigd om deel te nemen aan voorbereidende besprekingen, de volgende maand te Parijs, om het vrye gebied van Triëst aan Italië terug te geven. In de nota wordt een conferentie van „de voornaamste betrokken regeringen" voorgesteld. Tevens wordt er bij de Sowjet-Unie op aan gedrongen zo spoedig mogeiyk in te stemmen met het onlangs gedane voorstel om Triëst aan Italië terug te geven. Herziening van vonnis over Krupp gevraagd De Amerikaanse prosecutie te Neurenberg heeft verzocht om her ziening van het besluit van het tri bunaal voor oorlogsmisdaden, krachtens hetwelk Alfred Krupp en elf anderen zijn vrijgesproken van voorbereiding en opbouw van het Duitse oorlogsapparaat ten be hoeve van de aanvalsoorlog en van medeplichtigheid aari een misda dige samenzwering. Paul Hofman beëdigd Paul G. Hoffman is gisteren be ëdigd als administrateur van het Europees Herstelprogram. H;1 heeft dc rang van minister. Nog geen thuisreis voor 7-XII-Divisie (Van onze Haagse Redacteur) Aangaande het bericht ln het Lichtspoor, waarin gezegd wordt, dat de vrijwilligers van de 7 De cember divisie dit jaar nog zullen repatriëren, wordt van officiële zyde medegedeeld, dat dit bericht onjuist is; wel komen er voor eind October de vrijwilligers batalions naar huis. die voor de 7 December divisie naar Indonesië gingen. Om trent de repatriëring van de 7 De cember divisie -is nog geen enkele definitieve beslissing genomen doch het is niet waarschijnlijk dat dit nog voor het einde van dit iaar zal zyn. Hiermede is dus bevestigd, wat wy reeds 31 Maart schreven naar aanleiding van het onderhoud van generaal Spoor met de rege ring. Laatstgenoemde, die zelf aan de overval heeft dcelgenomoTT. „had geen geld om onder te duiken". Hij bleef in Amsterdam. zU het op een ander adres, maar werd. door het verraad, gearresteerd. Onder be dreiging met een revolver heeft hij toen vijftien namen genoemd. De SD liet hem toen vrij, op voorwaarde, dat hij „zich ter beschikking zou houden". Dat deed hij. Persoonlijk wees hij de adressen aan en met ziin hulp rolde dc SD de gehele illegale groep op. „Hoe durfde U....' Pres.: ..De zwaarste straf, die U bij mijn denken hebt gehad, is wel de dag geweest, toen U als getuige moest optreden tydens het Duitse proces, dat tegen nl Uw vroegere illegale medewerkers werd ge\foerd. Hoe durfde U al deze prachtige men sen nog in de ogen te kijken, terwijl U en zij wisten, dat ze daar tenge volge van Uw spraakzaamheid cn Uw verraad stonden?" Verdachte: ..Ik was toch onder pressie gezet. U hebt makkelijk pra ten." Pres.: „Ik verwacht helemaal niet. dat iedereen een held was. maar U had een heldenrol op U genomen, toen U aan de overval deelnam en die rol hebt U wel heel gauw uit het oog verloren." Geen pressie Als getuige gehoord merkte ex- SD-rechercheur J Ros op. dat Hoog- steder in het geheel niet geboeid was geweest, maar in tegendeel een cigaret had gerookt. Hij had gepraat als weinig anderen, zo zelfs, dat een Duitser had gezegd: hii biecht goed. Niettemin stond ook Hdogsteder tij dens het Duitse proces als verdachte terecht. Terwijl bijna alle anderen zich doodvonnissen of levenslang hoorden opleggen, kreeg Hnogsteder (dank zij ziin medewerking! 1 jaar. „Dat viel nog tegen, zeker?" vroeg mr Gelinck. advocaat-fiscaal. Om kwart over drie begon mr Gelinck zyn requisitoir. Dc NSB-er Teunissen achtte hij de hoofd schuldige. Hij noemde hem een fana tiek pro-Duitse figuur. Met zijn on dergeschikte Van der Laak is hU verantwoordeiyk voor de dood van 12 zeer verdienstelijke Nederlanders, die door dc Duitsers werden gefu silleerd. (Els: doodstraf). Voor Van der Laak achtte hij een zware straf eveneens op zijn plaats. Deze verdachte was echter politiek betrouwbaar en alles wijst er op. dat hij tot zijn daad is gekomen on der pressie van zijn baas Teunissen. Niettemin heeft hij zich zeer laf hartig gedragen. (Eis 15 jaar). Verdachte Mannus de Roo was het, Gisteren ziin in Moskou de han delsbesprekingen begonnen tussen een Nederlandse handelsdelegatie en handelsautoriteiten van de Sow jet-Unie. De Sowjet-Unie heeft thans han delsovereenkomsten gesloten met vrijwel alle Europese landen, onder meer met Gr. Brlttannië. België, Zwitserland. Zweden, Denemarken. Finland en de Oost-Europesc lan den. Volgens een melding van Asso ciated Press wordt ln welingelichte Nederlandse kringen tc Moskou verwacht, dat de besprekingen van de Nederlandse handelsdelegatie met de Sowjets tot ..gezonde over eenkomsten" leiden. De Nederland se delegatie zal als gast van het Russische ministerie van handel een bezoek aan een theater bren gen. Haarlem controleert zijn blusmiddelen Zoals inmiddels i? komen vast te staan is de omvang van de brand, die de toren van de grote kerk van Zutphen heeft getroffen, mede te wijten aan het niet bedrijfsklaar zijn van de automatische blusin stallatie. Dit heeft het gemeentebe stuur van Haarlem aanleiding ge geven de sprinkler-installaties in de historische monumenten in de stad aan een grondige proef te on derwerpen. Het nut van deze con trole is reeds gebleken, doordat de automatische blusinstallatie in de Vleeshal, die sedert 1943 niet meer was gecontroleerd, defet bleek tc zijn. Dertig Labourleden komen toch naar Den Haag Dertig Labour-leden van het Britse parlement zullen zich niet houden aan de boycot van de Haag se conferentie voor een Verenigd Europa door de Labourparty; tot hen behoren Mackay, die leider !s geweest van de federalistische" groep van Labour-parlementsleden. en Richard Crossman. links La- bour-lid. Het congres zal worden bijge woond door vyftien conservatieve parlementsleden cn een aantal libe ralen en onafhankelijken. Noorse onderscheiding voor Nederlander In Oslo werd bekendgemaakt, dat aan de Nederlandse generaal- majoor Gijsbertus Jacobus Sas. het „Koning Haakon VII-Vrijheids kruis" is verleend wegens buiten gewone verdiensten voor de Noor se zaak. naar dc mening van de advocaat- fiscaal. uitsluitend om een geldelijke beloning tc doen. De Roo heeft ern stig verraad gepleegd, maar hy mng van gelbk spreken, dat Teunissen cn Van dor Laak hem vóór waren. Het verraad van de Roo heeft daardoor minder ernstige gevolgen gehad. (Eis: 1 2 j a a r). Wat Hoogstcder aangaat: „Dczo overigens verdienstelijke onder grondse werker, heeft de consequen ties van zijn illegale arbeid bij de SD afgekocht met gewoon.-gemeen verraad. Dat de Duitsers hem on danks zijn illegaal werk, hebben ge spaard, spreekt boekdelen." (E i s: 3 jaar). De president bepaalde de uitspraak op 23 April a.s. TOCII GEBRUIK VAN BENELUX-IIAVENS? Amerika bereid tot nieuwe onderhandelingen Uit betrouwbaro bron wordt ver nomen, dat do Amerikaanse ambas sadeurs to Den Haug&'n Brussel de zer dagen aan de regeringen van Nederland en België zullen medede len, dat het Amerikaanse militaire bestuur voor Duitsland bereid Is In onderhandelingen to treden over do kwestie van bet gebruik van do Ne derlandse en Belgisch o zeehavens voor do Amerikaanse Invoer In Duitsland. Byzondcrhedcn, hierover, zoals het percentage van de invoer, dat over dc havens van België en Ne derland lean worden geleid, zullen worden uitgewerkt op conferenties, waarvan de opening zeer spoedig tegemoet kan worden gezien. Minder sinaasappelen beschikbaar Op 18 Maart heeft het C.D.K. de volgende zogenaamde voorinlcve- ringsbonnen aangewezen: voor de groepen A. B en C nr 270 alge meen. voor 500 gram slnnasappo- voör de groepen D cn E nr 770 al. gemen, voor 1000 gram slnoasappe- ficmccn voor 100 gram sinaasnppe- Tengcvolge van onvoorziene om standigheden zal op beide bonnen slechts dc helft Van de oorsnronke. lijk aangegeven hoeveelheden si naasappelen kunnen worden be trokken, dus op bon 270 algemeen 250 gram. op bon 770 algemeen 500 gram. Hoewel dc met Spanje afge. sloten contracten ruimschoots voor zagen in de honorering van beide bonnen en zelfs ruimte lieten voor verdere verstrekkingen van sinaas appelen. had een onlangs ingetre den scherpe prijsstijging van dit fruit in Spanje tot gevolg, dat de bij dc leveranties betrokken ex porteurs in dat land naar hun me ning niet in staat waren hun ver. plichtingen verder na te komen Stadhuis van Amsterdam aan de Amstel? In zijn rede, waarmede hij gis termiddag in het Stedelijk Museum de tentoonstelling opende van de twee in de prijsvraag van 1936 be kroonde ontwerpen voor een stad huis in de hoofdstad, zei burge meester Arn. J. d'Ailly. o.n.: „Er leven plannen bij het stadsbestuur om aan de gemeenteraad voorstel len te doen om te herroepen het besluit van 1935, waarbij het Frc- deriksplein voor het nieuwe stad-, huis werd bestemd cn in de plaats daarvan te besluiten, een stadhuis op te richten aan de Amstel, in de overtuiging, dat aldus vorm zal worden gegeven aan een uit het hart gegrepen wens van iedere burger". BRITSE MAATKLEDING VOOR ONS LAND Het zal in de loop van dit jaar wéér mogelijk zijn, om in beperkte mate Engelse maatkleding te be trekken. Het dit jaar tussen Engeland en Nederland'gesloten handelsverdrag houdt namelijk een bepaling in, dat ons land voor ongeveer 10.000 pond sterling Engelse maatcos- tuums zal betrekken. De wijze van uitvoering wordt nog nader geregeld. Uiteraard dient men bij de aanschaffing van een dergelijk costuum ook zijn tex tielpunten in te leveren. Van de Pol aan de kop, De Leeuw derde In het algemeen klassement van de Europese kampioenschappen bil jarten 7'j heeft van de Pol die De Leeuw klopte met 300 tegen 117 camamboles de leiding behouden met 6 punten. Chassprcau volgt hem óp de tweede plaats met even eens 6 pnt. maar met een minder goed gemiddelde. De Leeuw is door ziin nederlaag tegen van de Pol naar de derde plaats afgezakt en bezit thans 4 pnt. Metz neemt met 2 punten de 7de plaats in. ZEEPOST De eerste volgende gelegenheden om zeeonst naar Indonesië te zen den doen zich voor op 16 April a.s. per Johan de Witt cn op i9 April per Oranje Op 20 April vertrekt de Breda ndar West Indië. Dit schip neemt eveneens zeepost mede. Het verdient aanbeveling de correspon dentie twee dagen voor de afvaart, waarmede men de post wil verzen» den, op de bus te doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1