DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wordt Berlijn 'n egelstelling? Roosevelt Nieuw Columbiaans kabinet heeft teugels in handen Wereld-contact Universiteiten Felle en wrede strijd in het Heilige Land Euwe verliest van Keres Sovjetautoriteiten stellen nieuwe eisen Onaangenaamheden in Oostenrijk Italië geen lid van V.N. Weer woordbreuk van Tsjechische communisten Van Mook bezoekt premier Hatta Arabische ring om Jeruzalem Roos met doornen Maandag 12 April 1948 Achtste jaargang, No, 992 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertiaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Op 12 April 1945 stierf OP die twaalfde April nu drie jaar geleden was het groot ste deel van West-Europa al be vrijd. Het reeds klein geworden door Duitsers bezette gebied schrompelde steeds verder ineen onder de druk van de geallieerde legers en de totale ineenstorting van Hitler's bolwerk was slechts een kwestie van enkele weken hoogstens. Tot het hoogst was de spanning opgevoerd en verwachting leefdein aller harten, toen op de nauw 'te bedwingen vreugde over de nade rende overwinning plotseling een domper werd gezet: als een tragi sche anticlimax kwam daar het bericht van de dood van Franklin D. Roosevelt. Misschien zal later de nuchtere geschiedschrijver Roosevelts figuur .het nauwst associëren met het be grip „New Deal" en ongetwij feld zal daarmee recht worden ge daan aan het vooruitziende staats manschap van de man die reeds tijdens zijn eerste ambtsperiode, toen crisis en werkloosheid de Verenigde Staten bedreigden, be sefte dat slechts een krachtige lei ding van de staatshuishouding de Verenigde Staten kon redden van de economische ondergang. WIJ tijdgenoten zien Roosevelt eerder in een ander licht. Voor ons is hij de man geweest, die opgeroeid heeft tegen een sterke stroom van isolationistisch streven in Amerika; de man die onmiddel lijk na het uitbreken van het Brits- Duitse conflict in 1939 zich reali seerde welke gevaren de vrije wereld bedreigden; de man dieniet alleen met woorden maar ook met daden het met de rug tegen de muur vechtende Albion in '40 steunde; de man die nog voordat Amerika zelf in de oorlog werd be trokken, samen met Winston Chur chill het Atlantic Charter opstelde; de man die na Pearl Harbour via de Leen- en Pachtwet het gewel dige oorlogsarsenaal der V.S. en dat dit arsenaal er was, dankten Amerika en de bondgenoten aan Roosevelt die reeds in een tijd dat vele Amerikanen nog meenden dat men Hitler en Mussolini rustig hun gang kon laten gaan, een groot scheeps defensieprogramma wist door te drijven ter beschikking van de Verenigde Naties stelde. MAAR vooral heeft Roosevelt voor ons betekenis omdat hij het is geweest, die het begrip de mocratie levende inhoud heeft ge geven door zijn formulering van de „vier vrijheden" waarop een bete re samenleving zou moeten worden gegrondvest: vrijheid van gedachte en van godsdienst, en vrij zijn van vrees en van gebrek. Deze woorden hebben destijds bij ons, toen nog verdrukten, luid weerklank gevon den. En thans komt ons van die woorden opnieuw een echo in de oren wanneer wij denken aan de onvrijheid, de vrees en het gebrek die nog in vele delen der wereld rondwaren. En wie weet of niet later zal worden uitgemaakt dat juist van de crisis die wij op het ogenblik door maken een van de grootste oorza ken is: het gebrek dat de wereld van vandaag leeft aan figuren van het formaat van de.man die van daag voor drie jaar, toen reeds de overwinning in zicht was, van ons heen ging, ons achterlatend met het gevoel dat wij een persoonlijk verlies hadden geleden. Terwijl het incident naar aanleiding van de botsing tussen een Brits en een Russisch vliegtuig boven Berlijn, nog niet is gesloten, doen zich van Russische zijde nieuwe beperkende maatregelen voor ten opzichte van het verkeer tussen de Westelijke mogend heden en hun vertegenwoordigers in Berlijn. De eerste Russische maatregel heeft betrekking op het telefoon- en telegraafverkeer der Britten en Amerikanen. Zowel de Britten als de Amerika nen maken er melding van, dat zy van de Russen officieel bericht heb ben ontvangen, dat de paspoorten van hun Anglo-Amenkaanse on derdanen, die werkzaam zijn in de Russische zone aan deze verbln- dingsliinen, met zullen worden ver lengd. De Britten, twaalf man, zyn werkzaam bij een versterkerssta tion te Maagdenburg. Daarover loopt het grootste deel van het telefo nische en telegrafische verkeer van Berlijn met de buitenwereld. De passen lopen Donderdag 15 April a.s. af. Naar Reuter verneemt, zullen zo wel de Amerikaanse als de Britse plaatsvervangende militaire gouver neur protesten indienen. Het is niet bekend of de Russen na het vertrek der Anglo-Ameri- kanen de bediening der stations zul len overnemen. Het Amerikaans-» leger in Duitsland brengt echter een radiozender in gereedheid, om in het ergste geval in radiografisch contact met Berlin te blijven. De tweede Russische eis betreft de sluiting van hulp- en reparatie stations, die do Anglo-Amerikanen hebben laten bouwen langs de weg dio Helmstedt door do Rus sische zone naar Berlijn voert. Deze weg Is 160 kilometer lang. Op een onderlinge afstand van 65 kilome ter hebben de Amerikanen en de Britten elk een service-station in bedrijf. Hoewel deze stations sedert de Duitse capitulatie ononderbroken in bedrijf zijn geweest, bedienen de Russen zich thans van een para graaf. die nimmer van toepassing is geweest, maar waarin het heet, dat de stations alléén tijdens de winter in gebruik zullen zijn. Zij be roepen zich hierop zeggende, dat de winter voorbij is. Volgens Reuter hebben de Amerikanen besloten hun sta tion 13 April a.s. te sluiten. Men verwacht dat de Britten hen hierin zullen volgen. V De Russen zeggen toe twee Rus sische hulpposten te zullen inrich ten, maar weggebruikers menen dat er voortaan in convooi gereden zal worden om zelf de nodige repara ties te kunnen verrichten. Inmiddels trekt het de aandacht, dat zowel maarschalk Sokolofsky de Russische militaire bevelhebber in Duitsland als generaal Sjikin. hoofd van de Russische militaire missie in het Britse hoofdkwartier in Duitsland van hun posten zijn vertrokken. Voor vliegramp Brits- Russische commissie By afwezigheid van Sokolofsky heeft zijn plaatsvervanger, generaal DratVin, zyn Britse collega, gene raal Robertson bedankt voor het aanvaarden van het Russische voor stel om een gemeenschappelijke Brits-Russische commissie in te stellen voor het onderzoek naar de oorzaak van de ondergang van de Britse Viking boven Berlijn. Hii sprak bij deze gelegenheid de hoop uit dat men spoedig tot opheldering van de ramp zou kunnen komen. Bij de begrafenis der slachtoffers. De revolutie welke in de afgelopen weck In Columbia heeft gewoed, behoort weer tot het verleden. Een nieuw Columbiaans coalitie-kabinet heeft de teugels in handen genomen. De regering bestaat deels uit Con servatieven en liberalen'. Echandia, de opvolger van de vermoorde libe rale leider Gaitan, is minister van binnenlandse zaken en tevens pre mier. President Perez zal zün functie blijven vervullen. Volgens de eni ge krant, die momenteel in Bogota verschijnt, heeft de opstand in geheel Columbia 400 levens geëist. Zoals de radio der Columbiaanse regering meldt, zijn verscheiden personen die hebben deelgenomen aan de opstand, gearresteerd. On der hen zouden zich twee Russische agenten bevinden. Voorts meldt ra dio Bogota, dat het Columbiaanse leger de hoofdstad weer geheel on der haar controle heeft. Het staat nog niet vast, of de Pan-Amerikaanse conferentie in een ander land zal worden voort gezet, of dat men na deze gebeur tenissen voorlopig uiteen zal gaan. De leiders van de verschillende de legaties zijn Zondag bijeen geweest op de ambassade van Honduras te Bogota om hieromtrent te overleg gen. Inmiddels heeft volgens corres pondenten Bogota het aanzien ver kregen, dat Londen had tijdens de Duitse Blitz. Tal van huizen zijn zwart geblakerd door de branden. De gehele zakenwijk is een ruïne en van de winkels hebben de meeste ruiten het moeten ontgelden. De telegrafische verbinding tus sen Amsterdam en Bogota was Za terdag in de vooravond hersteld. De Nederlandse visserij heeft in 1947 met rond 48 millioen gulden bijgedragen aan de Nederlandse export. Weerbericht RUSTIG DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond: Aanvankelijk heldere dacht met plaatselijk lichte nachtvorst en hier cn daar nevel of mist. Morgen overdag enkele overdrijvende wolkenbanken, doch over het algemeen zonnig cn droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Noord. Ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. 13 April: Zon op 5.49, onder 19.34. Maan op 7.22, onder Terwijl reeds werd gezinspeeld op de mogelijkheid, dat de Sowjet- regerlng een opvallend gebaar van tegemoetkomendheid zou doen te genover Italië, zulks ter beïnvloe ding van de verkiezingen die aan staande Zondag in het land zullen plaats vinden, heeft Gromyko. bij de behandeling van het voorstel tot toelating van Italië tot.de Verenig de Naties, zijn veto hiertegen uit gesproken, zodat Italië vooralsnog buiten de V.N. zal moeten blijven. Gromyko lichtte zijn veto toe met een rede, waarin hij onder meer liet uitkomen dat, indien Italië tot de V.N. wordt toegelaten, dit ook het geval zal moeten zijn met de an dere ex-vijandelijke staten Bulga rije. Roemenie, Hongarije cn Fin land. Bij de stemming in de Veilig heidsraad bleek echter ieder voor opneming van Italië te zijn behalve de Sow jet Unie en de Oekraine, zo dat de stemmenverhouding was 9 tegen 2. Vervolgens maakte Gro myko gebruik van zijn vetorecht. Toen vervolgens gestemd werd over de toelating van de landen Hongarije, Roemenie, Bulgarije, Al banië en Buiten Mongolië, slaagden deze er geen van alle in de zeven stemmen te behalen, die zij behoef den om tot lid te kunnen worden toegelaten. Het enige land, dat erin slaagde de drempel te over schrijden was Birma. Het werd toe gelaten met algemene stemmen. Het is de 58ste staat, die lid is der V.N. die dezer dagen onder grote belang stelling plaats vond, bevond zich onder de aanwezigen een officiële Russische afgezant. Ook stekeligheden in in Oostenrijk Reuter verneemt uit Wenen, dat ook in Oostenrijk aan de Brits-Rus sische zonecrcns zich moeilijkheden voordoen. Russische soldaten met geweren bewapend, hielden Zondag op de Semmeringpas allo verkeer tegen en controleerden de papieren der inzittenden. Onder de aange houdenen bevond zich de Britse plaatsvervangende commissaris voor Oostenryk, generaal Wintcrton. Na een oponthoud van een uur kon hy zjjn reis vervolgen. De Britten heb ben hun beklag ingediend bjj gene raal Koerassof. Het enige papier dat sedert twee en een half jaar on der de vier bezetters als officieel document werd vereist om tot We nen toegan^ te hebben, was een grjize nas in vier talen De Russen eisen thans een nieuw identiteitsbe wijs met foto. De Britten zün be reid contróle van burgers toe te la ten maar wtizen die van militairen van de hand. Is Finland voldaan? Veel hartelijk vertoon By zyn terugkeer in de Finse hoofdstad werd de delegatie, die in Moskou onderhandelingen heeft ge voerd over een Fins-Russisch vriendschapsverdrag verwelkomd door een grote menigte. De Ffnse -premier zeide: „Het verdrag bete kent een grote stap vooruit in de be trekkingen tussen Finland en de Sowjet Unie. Het zal de vriendschap en 't wederzijdse begrip tussen onze volkeren verdiepen." By het vertrek uit Moskou deed minister Molotof de Finnen uitgeleide. In politiek commentaar voor. radio Moskou worden de Finnen geprezen om hun bereidheid om de eigen on afhankelijke politiek te leiden in het belang van de Europese vrede. De Finse delegatie wist nog mede te delen, dat Stalin, die een dèël der onderhandelingen heeft bijgewoond, in perfecte gezondheid scheen te verkeren. By het afscheidsdiner op het Kremlin heerste een zeer geani meerde stemming. Alhoewel de secretaris-generaal van de Tsjechische communistische party in het openbaar stellig had verzekerd, dat de communisten met een eigen ïyst zouden uitkomen is thans medegedeeld, dat de partyen van het Nationale' Front (de socia listische, communistische en ka tholieke volksparty) by de komen de parlementsverkiezing met/ een gemeenschappeiyko candidatenl\jst zullen uitkomen. Deze mededeling was voor het merendeel der Tsjechen een volko men verrassing en heeft een diepe indruk gemaakt, zoals de United Press-correspondent uit Praag meldt. Buitenlandse waarnemers zien als enige verklaring, dat de commu nisten, die beweerden 80 percent van de stemmen te zullen behalen, vreesden echec te zullen lijden. Tsjechoslowakije negeert Chileense aanklacht Naar vernomen wordt heeft Tsje choslowakije de uitnodiging om voor de Veiligheidsraad te verschij nen bij de behandeling van de klacht van Chili, dat de Sowjet- Unie zich in binnenlandse aangele genheden van Tsjechoslowakije ge mengd zou hebben, van de hand gewezen. Radio Moskou: „Wij zijn Uw vrienden" De tijd is gekomen, dat de Duit sers een onderscchcid zullen kunnen maken tussen hen „die hun ware vrienden zijn en de charlatans, die hun graven in het Westen graven", aldus heeft radio-Moskou Zondag avond in een uitzending voor het Duitse volk verklaard. „Het Duitse volk begint zijn eigen kracht te beproeven en zij, die Duitsland werkelijk verenigd wen sen te zien. beschouwen zich als lid van een nieuwe Duitse verzetsbe weging." De autowegen groeien Naar wij vernemen heeft Rijks waterstaat de aanleg van een nieuw gedeelte van de grote verkeersweg Den Haag - Utrecht - Arnhem - Zeve naar gegund en wel het gedeelte tussen Maarn en Maarsbergen. Het ligt in de bedoeling dat het werk nog dit jaar zal zijn voltooid. Eric Colett, correspondent van de „Daily Telegraph" heeft van de Praagse politie opdracht gekregen het land zo spoedig mogelijk te ver laten. Eerste Unesco-conferentie TE UTRECHT Op de jaarvergadering; van de Unesco werd vorig jaar overeenge komen. dat het wenselijk moest worden geoordeeld dat do universi teiten van do gehele wereld contact met elkaar zouden opnemen. Thans is aan do Utrechtse Universiteit verzocht de eerste conferentie van die aard te willen organiseren. Deze zal plaats hebben van 213 Augustus cn zal worden gehouden In het Universiteitsgebouw, dat daarvoor door de vertegenwoordiger van do Unesco» dio voor do voorbe reidende besprekingen Utrecht be zocht. ais zeer geschikt werd ge kwalificeerd. Do agenda voor dezo conferentie, welke door do Unesco zal worden samengesteld, zal een grote ver scheidenheid van onderwerpen be- \ntten. Het laat zich aanzien, dat een paar honderd deelnemers voor deze bijeenkomst naar Utrecht zul len komen. Ongeveer do helft daar van zal do gast zijn van de rege ring de overige deelnemers zullen in Utrecht moeten worden onderge bracht. Nederland wil meer tempo Op zyn doorreis van Boekittingi (Fort de Koek) op Sumatra naar de republikeinse hoofdstad, heeft de premier van de republiek, dr. Mo hammed Hatta Zaterdagavond in Batavia een onderhoud van een uur gehad met dr. Van Mook. Naar A.P. meldt trok het in kringen van inge wijden te Batavia de aandacht, dat het dr. Van Mook was die dr. Hatta bezocht en niet andersom. Na afloop van het onderhoud werd geen mede deling gedaan van het besprokene. Inmiddels maakt een communiqué, dat Zaterdagmiddag werd uitgege ven door de Commissie van Goede Diensten, melding van een Neder lands voorstel, om uiterlijk op 1 Juni aanstaande politieke overeenstem ming met de republiek te hebben be reikt. Zou dit niet lukken, dan vre zen zy, niet in staat te zijn op de voorgestelde datum van 1 Januari 1949 de Verenigde Staten van Indo nesië te kunnen vestigen. De repu blikeinse gedelegeerde verklaarde het voorstel in overweging te wil len nemen. N.S. in de opbouw Locomotievenpark wordt vernieuivd (Van onze Haagse redacteur) In Zwitserland staat zo verne men wij, de eerste van een drietal locomotieven gereed om aan Ne derland te worden afgeleverd. Het is een zeer zware locomotief van Zwitsers model, welke door de N.S. gebruikt zal worden als tractie voor treinen, bestaande uit wagons welke tot nu toe door stoomloco motieven werden getrokken. Drie electrische locomotieven van dit model zijn in Zwitserland ge bouwd. Zeven andere van het zelfde type worden door Werk spoor nagebouwd. De aflevering van deze laatste zeven zal echter nog wel enige tijd op zich laten wachten. Wij vernemen nog dat onderhan delingen gaande zijn met Franse fabrikanten over de levering van een groot aantal electrische loco motieven aan dc N.S., waarvan als de onderhandelingen slagen, de le vering reeds volgend jaar zou be ginnen. Ex-min. Neher onder scheiden Oud-minister Neher, thans gede legeerde by het opperbestuur in In donesië is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. ZOALS men weet bestaan er plannen tot droogmaking van dc plassen bij Giethoorn. Dc boeren zijn cr warm vóór, want zij komen qrond tc kort om een rendabel bedrijf tc kunnen uit oefenen. Dc toeristen zijn cr tégen want voor wie rustig vertier zoekt biedt Venetië van het Noorden" veel aantrekkelijks. Minister Giclcndie van al die argumenten over cn weer graag het zijne wilde hebben charterde een punter cn ging op inspectie. OP DE FOTO: dc minister in gezelschap van het Kamerlid van der Goes van Naters cn dc commissaris der Koningin in de provincie Ovcrfjsel Ongeldige kolenlionnen Het C.D.K. deelt mede. dat na 17 April a.s. niet meer geldig zijn: bon 76 BV der brandstoffenkaarten TA 707 en TB 707; de bonnen 1ste t/m 12de periode der brandstoffen- kaarten WA 707 en WB 707 (voor B. C- en D-kleinverbruikers); de rant- soenbonnen „een eenheid 1947-1948" voor brandstoffen. In Berlijn zwart in het groot Meer dan 20 millioen sigaretten, geschat op een zwarte waarde van 25 millioen gulden, zijn deze week door Britse ambtenaren op dc Bcr- lijnse zwarte markt in beslag geno men. na de* arrestatie van enkele leden van een internationale groep zwarthandelaars, die op grote schaal sigaretten uit Nederland cn België naar Duitsland gesmokkeld zouden hebben. Onder dc arrestanten bevinden zich een Amerikaan, een Belg. een Duitser, twee Denen en vier Polen. Te Oslo werd een Nederlands- Noors handelsvedrag voor 1948 on dertekend De Nederlandse export wordt geraamd op Kr. 103.000.000 (ruim f 55 mill., terwijl de import uit Noorwegen Kr. 114.000.000 (bijna f 61 mill, zal bedragen. De voedselpositie van de honderdduizend Joden in Jeruzalem wordt steeds nijpender en er woeden felle gevechten tussen Joden en Arabieren om het bezit van sleutelstellingen op de ongeveer honderd kilometer lange weg door de bergen van Judea, die van Jeruzalem naar de Middellandse Zee loopt. Het doel der Joden is de Arabische ring om de stad te ver breken. Bij deze gevechten wordt gebruik gemaakt van veld- en zware artillerie. Er vallen honderden doden. De Joodse autoriteiten in Jeruza lem hebben moeten overgaan tot dis tributie van brood. Groenten en vlees worden steeds schaarser en slechts enkelen, die hieraan het meest be hoefte hebben kunnen per dag een kleine hoeveelheid melk krijgen. De zwaarste gevechten worden geleverd op het dorp en de berg Castel, op tien kilometer van Jeruzalem. In een tijdvak van zeven dagen wisselde dit driemaal van bezitter. Het bevindt zich sedert Zaterdag wederom in Arabisch bezit. Het Arabische dorp Deir Jassein, op vijf kilometer van Jeruzalem daarentegen is in Joodse handen. Bij de verovering hiervan zyn door de Joodse groepen twee honderd Arabische non-combattan ten gedood. Deze daad heeft onder de Arabieren de haat hoog doen op vlammen. Het Joodse Bureau heeft uitdrukking gegeven aan zyn „ont zetting en afkeer" over het gebeur de Het heeft 'n beroep gedaan op 't in acht nemen van de oorlogswetten door beide partyen. Intussen heeft, volgens het Franse persbureau A.F.P. een Joods convooi met voed sel kans gezien, komende uit de richting van Tel Aviv, de Arabische ring om Jeruzalem te verbreken zon der zware verliezen te lijden. Het treinverkeer tussen Palestina en Egypte is zonder opgave van rede nen tot nader order gestaakt. Wapenstilstand op komst? Naar Reuter uit .betrouwbare bronnen te Jeruzalem verneemt zou het Joodse Agentschap bereid zyn gehoor te geven aan de oproep van de Britse Hoge Commissaris in Pa lestina, Sir Allan Cunningham, om het vuren te staken. Het Arabische Hoge Comité heeft de oproep van Sir Allan venvezen naar de poli tieke commissie van de Arabische Liga die in Caïro vergadert. De resultaten van de partijen, gespeeld in de elfde ronde van het wereldkampioenschap schaken te Moskou luiden: Euwe- verloor na 25 zetten van Keres: SmyslovReshevsky afgebroken met een betere stand voor Smyslov. De stand na de elfde ronde luidt: 1. Botwinnik. 6 punten uit 8; 2. Keres, 5 punten uit 9; 3. Reshevsky 4'ó punt plus een afgebroken partij uit 9: 4. Smyslov, 4 punten, plus een afgebroken partij uit 9; 5. Euwe V/ó punt uit 9. Euwe en Keres speelden een van de scherpste varianten van de Spaanse partij. Onze landgenoot be handelde de openiogsfaze schitte rend, maar ruilde te vroeg een lo per, waardoor hij Keres in de gele genheid stelde een formidabele aanval oY> te zetten. Het is meer dan voldoende bekend, dat Keres grote kracht in het aanvalsspel ligt. Hoe Euwe ook zocht naar ressources, Keres kwam steeds beter te staan. Keres offerde de 19e zet een lo per en dc witte koning kwam te staan onder het kruisvuur van alle zwarte stukken. Het werd spoedig duidelijk, dat Euwe zwaar mate rieel verlies niet meer kon voorkó men, weshalve hij de strijd na de 25e zet staakte. De partij tussen Smyslov en Re shevsky moge niet zo'n dramatisch verloop hebben gehad als die tus sen Euwe en Keres. Het werd niet temin een fraaie partij. Ook al een Spaanse, die wel favoriet is in dit tournooi. Door fijne manoeuvres verzeker de Smyslov zich van een klein po sitioneel voordeel. De wijze waar op Smyslov dit geringe voordeel .wist om te zetten in pionwinst, was inderdaad een grootmeester waar dig. Reshevsky besloot zijn heil te zoeken in een toreneindspel. Toen de partij na 40 zetten werd afge broken was de positie aldus, dat de Amerikaan hard zal moeten vech ten, om een nederlaag te ontgaan. Loevenfish, de bekende Russi sche schaakmeester zei, dat zijns inziens Smyslov zijn beste partij van het tournooi had gespeeld. Kordaat Een 24-jarige boer uit Bing- hampton (V.S.). William Bilka. heeft 11 revolverschoten gelost op een helicoptere, die boven zijn boerderij rondvloog. De man. die gearresteerd is, verklaarde, dat zijn vrouw en baby door het la waai niet hadden kunnen slapen". Deze zomer Nederlandse groente naar Duitsland? (Van onze Haagse Redacteur) tegenstelling tot geruchten In welke de laatste dagen in tuinders kringen liepen, vernemen wij dat ook voor deze zomer nog geen overeenkomst is bereikt over de le vering van zomergroenten aan de Westelijke zones van Duitsland, voor consumptie voor de Duitse be volking. Wel is kort geleden een overeenkomst met de Britse zone gesloten voor levering van twintig duizend ton groepten, vijftlep dui zend ton fruit en vijftien duizend ton uien voor de Britse bezettings macht. doch dit is niet meer dan een fractie van wat Nederland vroeger aan groenten en fruit naar Duitsland exporteerde. Voor onze groentekwekers ls de sluiting van Duitsland voor hun zomerproducten een zeer ernstige zaak. Reeds twee zomers hebben zij de moeiiyk- heid ondervonden van de slui ting van de Oostgrens voor deze producten. Thans zijn de verwachtingen wat hoger gespannen omdat men de hoop heeft dat de verbeterde sa menwerking in West-Europa en de hulp. aan Duitsland in het kader van het Marshall-plan dc mogelijk heid van het herstel van de afzet van zomergroenten naar Duitsland zal inhouden, doch voorlopig staan er nog geen officiële onderhandelin gen op het programma om nu ein delijk eens tot een oplossing van de belangrijke kwestie te komen. Prijs van rijwielstallingen geregeld Met ingang van 17 April a.s. zul len ingevolge een besluit van de prysbeheersing in het gehele land uniforme prijzen gelden voor het stallen van rijwielen. Stalling in een onoverdekte inrichting tal per keer ten hoogste vijf cent mogen kosten. Indien de fiets niet wordt afge haald zal voor elke volgende dag eveneens vyf cent in rekening mo gen worden gebracht. Voor over dekte stallingen geldt dat voor de eerste dag tien cent en voor elke volgende dag vyf cent mag worden berekend. Het tarief voor maandstalling is in deze cate gorieën respectievelijk vastgesteld op 1,en 2,Ingevolge dit zelfde besluit zal thans elke stal linghouder desgevraagd maandstal ling moeten verstrekken. Ook ten aanzien van de stalling van motor fietsen zyn richtlijnen vastgesteld. Willem Smit overleden Vrijdagavond is te Amsterdam na een langdurig ziekbed op 55-jarige leeftijd dc bekende beiaardier Wil lem Smit overleden. De laatste zes jaar bespeelde Smit. die een leer ling was van Vincent en Verving, het carillon van de Oude Kerk te Amsterdam. STAATSLOTERIJ 5e klasse, 13e lijst, f 50.000.- 7475 f 1.000.- 8066 9047 f 400 - 6259 9076 9502 10926 14946 f 200 - 8290 17540 f 100.- 5791 9101 10706 13477 14490 15152 16184 16210 17226 17682 17846 ZO vaak doet zich nlot een ge legenheid voor, dat men de Nederlandse omroep kan prijzen, dat dc dankbaar gestemde luister aar geneigd ls daarvan In het openbaar te getuigen, wanneer een bepaalde uitzending hem aan genaam heeft verrast. Hoe graag zoudon wi) dan ook zonder voorbehoud onze vreugde uitspreken over een Initiatief van de Kathollekb Radio Omroep toj het verzorgen van speciale schoolultzendingen. Nederland kende zo in deze vorm niet en er bleef ons niet veel over dan de Britten ook in dit opzicht te benij len om hun B.B.C., die ook van de uitzendingen voor scholen iets aantrekkelijks wist te maken. Het heeft de Katholieke Radio Omroep sedert de bevrijding aan goede initiatieven nlot ontbroken. Voorzover thans te beoordelon valt, zullen ook haar schoolultzen dingen op een hoog peil staan. Minister Glclen bleek bereid er Zaterdagavond J.l. een persoonlijk inleidend woord aan te wijden on de eerste van do serie vond Donderdag van deze week plaats. Het ging over het vllegwezen en wij zijn ervan overtuigd, dat do spreker. Interviewer en kinderen, die eraan modewerkten, met do frisheid van het onderwerp en do uitvoering er van door veel schoollokalen oen zuiverende wind hebben doen waaien. De K R O deed hiermede een nieuwe stap In haar bestaan, waarmede zij gelukgewenst dient te worden. En tochToch betreuren wij het, dat do voortreffelijke gedach te die aan do uitzendingen ten grondslag ligt, niet de kern is ge worden van een gemeenschappe lijk programma onderdeel van al le omroepverenigingen tezamen, liefst ln overleg en in samenwer king met hot onder minister Glelen ressorterende departement. Zal hot initiatief van de K R.O. er toe lelden,'dat elke omroepver eniging voor eigen geestelijke kring schoolultzendingen gaat or ganiseren? Zal binnenkort de NC R V., die eveneens een respectabele daden drang aan de dag legt, ook mot de microfoon voor schoolultzen dingen een bezoek aan het vlieg veld Schiphol brengen, ditmaal voor Protestants Christelijke kin deren? Wij zijn geneigd de K R.O. de bloem op de hood te steken, die wij minister Gielen, verantwoor delijk als hij ls voor ons onderwijs in AL zijn geledingen, moeten onthouden. Drie debutanten Eindelijk is dan toch het Ne derlands elftal, dat Zondag 18 April in het Fcycnoord-stadion tegen België uitkomt samenge steld. Het ziet er als volgt uit: doel: Kraak (Stormvogels); achter: Van Bun (MVV) en Schijvenaar (EDO); midden: Van Stoffelen (Ajax) Terlouw (DCV) en De Vroet (Feyenoord) voor: Engelsman (Quick N.), Rijvers (NAC), Wilkes (Xer xes), Schaap ('t Gooi), Lenstra (Heerenveen). Reserves: Landman (Neptu- nus), Spel (DWS), Beenhak kers (NAC) en Van Dijk (Ajax) Drie nieuwe gezichten brengt dit elftal nl. Terlouw, Engels man en Schaap, spelers, die in oefenwedstrijden bewezen heb ben ernstige candidaten voor de oranje-trui te zijn. Met het op stellen van een Van Bun, waar voor Spel het veld heeft moeten ruimen, kunnen wij ons beter verenigen dan met de verkie zing van Engelsman op de rechtsbuitenplaats, waardoor Lenstra naar de linkervleugel is verhuisd. Dc Nijmcgenaar is nog steeds geen buitenspeler, maar voor de T.C. was de keu ze zeer moeilijk. Apostel Gerhard gehuldigd Ter gelegenheid van het bereiken van de negentigjarige leeftijd vond Zaterdag in Amsterdam de huldi ging plaals van dc heer A. H. Ger hard, de laatste der twaalf oprich ters van de voormalige S.D.A.P. In een hartelijke toespraak wees Ir. Albarda erop, dat Gerhard de „laat ste der twaalf apostelen" is. „Gij zyt een algemeen geëerd lid der Tweede Kamer geweest en," ver volgde de spreker, „een der weini gen die inderdaad iets afwisten van on^ gecompliceerde pensioenwetge ving". Na ir. Albarda voerden nog velen het woord. Onder hen bevon den zich prof. dr. Ph. Kohnstamm ,en dr. Garmt Stuiveling. Voormalig verzet acht totalitarisme ongewenst De nationale Federatieve Raad van het voormalig Verzet in Neder land heeft de onder zijn auspiciën staande verenigingen in overweging gegeven haar statuten cn reglemen ten, voor zover nodig, in dier voege te wijzigen, dat geen leden worden toegelaten of gehandhaafd, die „in welke vorm ook, positieye voorstan ders zijn' van enigerlei dictatuur, hetzij van fascistische of zgn, volksdemocratische of andere slag."

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1