AGBLAD VOOR AMERSFOORT Ontspanning en ens an Bogota verbreekt relaties met de Sovjet-Uniè Franklin D. Roosevelt Eén wereld of geen wereld Naar Palestijnse wapenstilstand? -m* Egelstelling Berlijn „WEGENWACHTEN" VERVANGEN SERVICE-STATION DE WERELD HERDACHT Engeland eert hem in bijeen gespaard standbeeld Ander maal. Kunstmatig hart uitgevonden Belgen willen hun koning begroeten Dinsdag 13 April 1948 Achtste jaargang, No. 993 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank- Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. fctv. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort» Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 623S» Pan-Amerikaanse conferentie besluit, in Columbia te blijven vergaderen Do nieuwe regering van Columbia heeft per radio laten bekend maken dat zjj de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie heeft verbro ken. In de halfvenvoeste hoofdstad Bogota, waar nu en dan nog een enkel schot valt, heeft de pan-Amerfkaanse conferentie besloten, haar zittingen te blijven houden. De Amerikaanse delegatie op de conferentie schijnt er van overtuigd te 7\jn, dat de revolutje een communistisch complot was en men verwacht dan ook dat de conferentie het commu nisme zal veroordelen. In de stad dreigt hongersnood. Het totale aantal doden ligt in elk geval boven de driehonderd cn de regering maakt bekend dat twee Sovjetrusseh en 13 andere buiten landse agenten gedood of gearres teerd zijn. Men schat de schade aan de stad. waar duizend winkels ver nield zi1n. veertig grote gebouwen door brand verwoest en vele ker ken beschadigd, op mlllioenen cn rekent dat het Avinstens viif jaar zal duren om alles weer op te hou wen. De schade is voornamelijk aangericht door slecht gevoede, slecht geklede en slecht behuisde lieden, die niets van politiek weten, maar alleen on plundering belust waren. Het grote aantal doden 's dan ook gevallen tijdens deze ge vechten om plunderingen. Meesfal doodde de ene Columbiaan de an dere zonder te weten waarom, zegt een United Press correspondent. President Perez heeft Zondag 'n een radiorede de communisten aan sprakelijk gesteld voor de onlus ten. Op de arbeiders is een beroep gedaan, het werk te hervatten cn de boeren worden aangemaand, voedsel naar do Jioofdstad te bren gen. Boven de wegen naar de stad zullen vliegtuigen crrkclen onj deze vrij te houden. Minister Marshall heeft gezegd, vastbesloten te zijn. do pan-Ameri- kaanse conferentie tot het eind bij te wonen. De Amerikaanse delega tie krijgt oer vliegtuig voedsel aan gevoerd. Zestig Amerikaanse vrou wen. die aan de conferentie waren geattacheerd, zijn per vliegtuig uit Bogota geëvacueerd. Militair vliegtuig neergestort Tragisch einde van een roekeloos vlieger Maandagmiddag om 12 uur is te Sterksel, gemeente Maarhceze. na bil het klooster Providentia een mi litair lesvliegtuig van het vlieg kamp Gilzc Rijen neergestort. De Èiloot. de 24-jarige Mensink uit .ussuni, werd op slag gedood. Het toestel bevond zich reeds ge ruime tijd geschat wordt onge veer een uur in de lucht boven het dorp. dook herhaaldelijk tot een hoogte van vijf cn twintig meter, cirkelde dan in een straal van ca. 2 K.M. rond het klooster om daarna weer op te trekken, aldus een oog getuige. De verloofde van de vlieger woont ongeveer een kilometer van het klooster. Bij een dezer manoeuvres raakte het toestel de top van een boom in de tuin van het klooster, stortte neer. en sloeg over de kop. Onmiddellijk schoten de broeders van het klooster toe teneinde hulp te bieden. Het stoffelijk overschot van de omgekomen piloot zal hedenavond van het vliegveld Gilze-Rijen wor- ck-n overgebracht naar Bussum, al waar het Woensdag ter aarde zal worden besteld. Korporaal A. W. M. Mensink was in 1945 ais ooi Ipgsvri.jwilliger in het bevrijde zuidelijke deel van het land in dienst getreden. Reeds vrij spoe dig werd hij gedetacheerd bij de militaire luchtvaart. Laatstelijk was korporaal Mensink» op Gilze Rijen gestationneerd, waar hij het laatste gedeelte van zijn vlieger opleiding, het stadium van solo vluchten. nog moest voltooien. In Juli zou hij aan het examen voor het militaire vliegerbrevet deelne men Het toestel, waarmede hij voor het laatst opsteeg, was een Har vard. Geleerden ttaarschnwen Het ..Emergency Committee" der atoomgeleerden, onder leiding van professor Einstein, constateert, dat op het ogenblik twee vijandige werelden tegenover elkaar staan en Zien drie mogelijkheden op dit ..kruispunt in de geschiedenis". *1. Een preventieve oorlog: 2 Handhaving van de gewapen de vrede in een uit twee blokken bestaande wereld, iets dat blijkens de historische ervaring steeds tot oorlog leidt. 3. Do wereldregering. De commissie waarschuwt, dat iets drastisch ondernomen moet worden en wel ogenblikkelijk, om dat.de crisis nadert. Zij dringt aan op een zonodig geheime ontmoeting tussen Truman en Stalin. Veiligheidsraad moet getuigen horen Voorstel van Chili inzake Tsjechosloicakije Chili heeft gisteren bij de Vei ligheidsraad een resolutie inge diend, waarin het vraagt om een voorlopig onderzoek naar de mate van interventie van de Sovjet- Unie in de binnenlandse aangele genheden van Tsjechoslowakije. Het voorstel werd hevig bestreden door Gromyk<->, die sprak van een „lasterlijk document". Zorin's aan wezigheid ten tijde van de coup in Praag had slechts te maken met handelsbesprekingen, zei hij, en de getuigen die Chili zou willen op roepen,^ zouden „politieke schur ken" zijn: in ieder land waren dui zenden personen te vinden die te gen hun regering wilden getuigen, betoogde de Russische afgevaar digde. Warren Austin (US^.) trok op zijn beurt weer tegen Gromyko van leer en stelde tenslotte voor, dat een commissie van vijf leden van de Veiligheidsraad politieke leiders zou moeten horen, die zich ten tijde van de staatsgreep in Tsjechoslowakije hebben bevonden. Zonder dat een datum Voor de vol gende bijeenkomst Was vastgesteld ging de raad uiteen. Rusland kent recept van de atoombom, zegt Amerikaanse minister Rusland weet hoe atoombommen gemaakt moeten worden, maar het bezit momenteel niet de industri ële mogelijkheid, die te vervaardi gen. Dit heeft James Forrestal, de Amerikaanse minister van defen sie gezegd voor de commissie voor de strijdkrachten van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden. Hij had zijn mededelingen gekre gen van dr. Vannevar Bush, de voorzitter van de Amerikaanse raad van onderzoek en ontwikke ling. Forrestal vroeg de commissie de onmiddellijke goedkeuring van de voorstellen tot dienstplicht voor mannen van 19 tot 25 jaar en voor algemene militaire training. Joodse overval op Deir Jassein wekte grote afschuw Op hefc prlvé-kantoor van de Amerikaanse vertegenwoordiger In de Veiligheidsraad, Warren Austin, heeft een niet-officiële bijeenkomst plaats gehad van <le leden der Vei ligheidsraad om te trachten een op lossing te vinden voor de steeds meer om zich heen grijpende wan ordelijkheden en wreedheden in Palestina. Men neemt aan, dat bin nenkort een speciale wapenstll- standseommissle naar Palestina zal worden gezonden. De strijd duurt met onverminder de felheid voort, al is niet recht duidelijk hoe de situatie ln de om streden gebieden is. Hieromtrent loppn de meest tegenstrijdige be richten. In het Britse parlement is de strijd in Palestina en in het bijzon der dc Joodse overval op Deir Jas sein aan de orde gesteld. Creech Jones, de Britse minister voor kolo niën sprak met afschuw over de wijze waarop tweehonderd Arabi sche non-combattanten bij deze ge legenheid zijn uitgemoord. HÜ knoopte hieraan vast. dat de Brit se militaire macht in Palestina alles zou doen wat binnen haar beperkte middelen lag om dergelijke voor vallen te voorkomen. De overval op Deir Jassein heeft, zoals overi gens te vrezen viel de Arabische ge moederen opgezweept en U.P. weet zelfs te melden, dat er op Trans- iordanië een beroep is gedaan om ten gunste van de Arabische zijde in de strijd in te» grijpen. ReMs zou de minister van oorlog van Irak, Ismail Safwat Pasja, die optreedt als inspecteur generaal van het Arabische Bevrijdingsleger Pa lestina zijn binnengetrokken en ziin kwartieren hebben opgeslagen na bil de Libanon. De Britse Hoge Commissaris voor Palestina. Sir Allan Cunningham heeft de bepaling ingesteld, dat voor huwelijken tussen leden van het Britse leger en Palestijnse vrouwen hetzij Joodse of Arabische zijn toestemming is vereist. Hij heeft dit besluit moeten nemen, omdat Joodse vrouwen tegen beta ling van grote sommen trachtten met Britten schijnhuwelijken aan te gaan. om op die wijze. n.l. als Brits onderdaan het land te kun nen verlafen. Weerbericht MINDER KOUD DES NACHTS Weersverwachting, geldig tot-.Woens dagavond: Voor liet Noorden van het laiyl: veel overdrijvende wolkenbanken maar overwegend droog weer.; Zachter des nachts, overdag ongeveer dezelfde tem peratuur als vandaag. Meest matige wind uit Westelijke richtingen. Voor het Zuiden van het, land: op vele plaatsen nog tamelijk heldere nacht met hier en daar vorming van nevel- of mistbanken en bijna nergens nachtvorst meer. Morgen overdag wat meer bewolking dan vandaag. Droog weer. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. 14 April: Zon op 5 46. onder 19 35. Maan op 7.57. onder 00.49. 503e STAATSLOTERIJ 5e KLASSE. 14e LIJST Prijs van f 10.000.19038. Prijzen van f 1.000.1445, 6585, 10412. Prijzen van f 400.3360, 4325, 4721, 4730, 5966, 13666, 18643. Prijzen van f 200-5166, 11299, 13460. 16086, 19619. Prijzen van f 100.1648, 4719, 7029, 10207,- 11220, 11287, 14467, 16407, 17216, 20792, 21731, 21681. Wereldberoemd is dc ..Old Faithful' Oude trouwe) geyser In het Yellouf- stone Park in Montana en Wyoming (N.W. der Vereen. Staten), die zijn naam dankt aan het feit. dat hij- gegarandeerd elk uur stoom en heet water meer dan 30 m. de hoogte inspuit, ^Yellowstone Park is cen geliefd terrein voor kampeerders en vissers, het trekt jaarlijks tienduizenden toeristen. Ook Oostenrijk heeft zoné-zorgen Generaal-majoor Brownjolin, plaatsvervangend Brits militair gouver neur in Duitsland, heeft het Sowjet-Russisch verzoek, de Britse hulppost voor auto's aan de autoweg BerlijnHelmstcdt op te heffen, ingewilligd. De Engelse autoriteiten behouden zich echter het recht voor op grond van de indertijd getroffen regeling de post aan het begin van de nieuwe winter weer te openen. Britse functionarissen verwach ten van de te openen Sowjet-Rus- sische reparatie-inrichtingen niet veel baat voor het Engelse autover keer, daar de Britse wagens andere reserve-onderdelen cn reparatie werktuigen nodig hebben. Waar schijnlijk zullen de Engelsen thans een soort „wegenwacht" instellen. De moeilijkheden bij het railver keer tussen de Britse zone van Duitsland en Berlijn zijn nog even min opgeheven. Sedert enige tijd laten de Britten enkele speciale goederenwagons lopen welke ge koppeld zijn aan personentreinen. De Russische autoriteiten hebben tegen deze wijze van vgr voer be zwaar gemaakt. De Amerikanen hef&en voor de problemen een Amerikaan se oplossing gevonden in de vorm van verhuizingen door de lucht. Er bevinden zich in Berlijn 75 ton huishoudelijke goederen van Amerikaans personeel, dat ten dele naar Amerika terugkeert en deels ook in Frankfurt te werk gesteld zal worden. Indien dit huisraad over de landwegen naar het Wes ten zou moeten worden vervoerd zou een toestemming en een gron dige controle door de Russen moe ten worden getolereerd. Om hier aan te ontkomen onderhouden met ingang van gisteren Amerikaanse vliegtuigen een pendeldienst tus sen Berlijn en het Westen. Ook spanning in Oostenrijk De moeilijkheden die zich inzake Wenen voordoen zijn van gelijke aard als die van Berlijn. Ook hier houden de Russen het Anglo-Ame- rikaanse verkeer tegen en eisen het recht van pontróle op. De Britse militaire trein van Maandagmorgen is vier uur opgehouden aan de zone-grens. Het niet-militaire ver keer werd in het geheel geen door tocht verleend. In de Britse en Amerikaanse hoofdkwartieren overlegt men, welke maatregelen tengevolge van de Russische stap pen, genomen dienen te worden. Italië stakingsmoe Stakingsparolen vonden weinig weerklank Naar aanleiding van overvallen op vakverenigingsleiders op Sicilië, waarbij enkele hunner werden ge dood. had het onder communis tische contróle staande Italiaanse vakverbond Maandag in het gehele land een algemene proteststaking van een uur geproclameerd. Bij deze staking zouden allo openbare nutsbedrijven ingeschakeld ziin. Voorlopige berichten duiden er ech ter op. dat het stakingsparool slechts zeer ten dele is opgevolgd. Tegen het stakirigsbevel in werkte bv. in Rome de telefoon normaal, vele winkels waren geopend en ook de regeringsbureaux werkten- nor maal. De fabrieken echter lagen stil. Intussen bevestigt de minister van binnenlandse zaken de persbe richten. dat tijdens .een vergadering in het Zuiden van het volksfront twee personen zijn gedood en 20 gewond. Een inspecteur van de veilig heidsdienst is naar de plaats gezon den om het onderzoek te leiden. Mijnwerkersstaking in Amerika geëindigd Met de inwilliging van het voor naamste deel van hun eisen voor een pensioenregeling zijn Maandag 400.000 mijnwerkers in de Verenig de Staten weer aan het werk ge gaan. De staking begon 15 Maart en heeft dus circa vier weken ge duurd. Het pensioen van honderd dollar per maand zal niet. zoals John L. Lewis aanvankelijk eiste, ingaan op zestigjarige leeftijd, doch op twee en zestigjarige. „Wij moeten elkander vertrouwen" Rede van Stalin bij pact tussen Finland en USSR Radio Moskou heeft gisteravond voor het eerst de rede uitgezonden, die generalissimus Stalin op acht April j.l. bij een diner ter gelegen heid van de ondertekening van het FinsRussische verdrag heeft uit gesproken. Stalin zei, dat de meeste politici van de grote mogendheden „uit de hoogte" deden tegenover de kleine naties. De Sowjet-Ume be schouwde het verdrag met Finland als een pact tussen gelijken. „Dit verdrag betekent een keerpunt in de betrekkingen tussen onze lan den", zo zei Stalin. Gedurende 150 jaar was er wederzijds wantrouwen tussen beide landen. Het wantrou wen kan niet ineens worden weg genomen. Het Sowjet volk is van mening, dat elke natie, groot of klein, haar eigen bijzondere kwali teiten, haar eigen karakteristieke eigenschappen heeft, welke geen ander volk bezit. Deze bijzondere kwaliteiten vormen de bijdrage, die elk volk levert voor de „gemeen schappelijke schatkamer der we reldcultuur", waardoor deze ver rijkt en aangevuld wordt. In deze zin verkeren alle volken in dezelf de positie en is elk volk de gelijke van elk ander volk, aldus Stalin. Horeca-plannen van mevr. Roosevelt Mevrouw Roosevelt en haar zoon Elliott zijn voornemens op korte afstand van het oude huis der Roo- scvclts een herberg te openen. Zij willen een oude wit gepleisterde boerderij restaureren. Dc herberg zal 22 slaapkamers voor twee personen bevatten. De boerderij is reeds eerder als restaurant gebruikt ..Dit is ons ..vijfjarenplan", zeide Elliott Roosevelt. Vermoedelijk minder vlees (Van onze Haagse redacteur) •Met de Belgische regering wor den op het ogenblik besprekingen gevoerd over het leveren aan ons land van Belgisch vlees, dat in Engeland ligt opgeslagen. Reeds geruime tijd geleden was over de ze zaak een overeenkomst geslo ten, doch het bleek, dat het vlees, dat wij zouden krijgen, niet be antwoordde aan dc eisen, welke waren gesteld. De besprekingen, die thans worden gevoerd, hebben ten doel om tot de levering van een betere kwaliteit te komen. De mogelijkheid schijnt voorts niet uitgesloten, dat Nederland ook van Denemarken en Ierland vlees zal krijgen. Dit alles zal niet kunnen voor komen, dat in Juni minder vlees voor dc distributie beschikbaar zal komen. Ergens moest zich dit natuurlijk wreken en het laat zich aanzien dat dit in Juni zal geschieden. Lang zal deze periode niet duren doch de zomermaanden zullen er wel mee gemoeid zijn. de Spaanse Schatgraver Het Amerikaanse weekblad „American Weekly" schrijft over de activiteit van de „Spaanse schat graver": „De zwendel van do Spaanse gevangene is weer ln het leven geroepen. De internationale zwendelaars slagen erin goedgelo vige Amerikanen van hun spaar centjes af te helpen. Gemiddeld per jaar bedroeg hun bult circa 600.000 dollar. Per maand worden de Ver enigde Staten overstroomd met 10.000 tot 15.000 van de bekende brieven met het verhaal van een bankier uit Vera Cruz die In moei lijkheden is geraakt. Gemiddeld maken de zwendelaars drie Amerikaanse slachtoffers per week. die na hun aankomst in Me xico achterdochtig werden, ziin vermoord cn werden beroofd. American Weekly" schrijft ten slotte: „Als u een brief ontvangt van de arme ..gevangene", haast u dan niet naar uw bank, maar breug de brief naar de post-autoriteitcn, die een onderzoek naar de afzender doen." Algerije ter stembus De Gaulle boekt ivinst Generaal De Gaulles Unie van het Franse volk heeft nieuw succes geboekt bü- de parlementsverkiezin gen in Algiers, waar de R.P.F. met verbonden partijen op een gemeen schappelijke lilst ullkwam. Zijn partij bezet 39 van de 60 zetels. De communisten in Algerile won nen een zetel en kwamen van nul op één. Maandagmorgen, op de dag waarop de wereld het sterven van de grote Amerikaanse president herdacht, heeft In I.onden dc plech tige onthulling plaats gehad van het drie cn een halve meter hoge standbeeld, dat aldaar, op Grosve- nor Square te zUner ere Is opge richt. Onder de aanwezigen bevon den zich behalve mevrouw Roose velt ook de Britse koiilnklijke fa milie en vele personen uit gouver nementele cn diplomatieke krin gen. In zijn rede schetste de B. ko ning Roosevelt als een groot oor logsleider, een der belangrijkste bouwméesters van de overwinning, maar bovendien nis een mnn des vredes. „De radioboodschappen van de president hebben hem in ieders hart een warme plaats doen inne men «-n zijn dood is door elk onzer als een persoonlijk verlies gevoeld". De Amerikaanse gezant wees ver volgens op de Brits-Amerikaanse samenwerking, die in de oorlog is gesmeed en die thans moet stand houden Aan de zijde van koning George bevond zich mevrouw Roo sevelt, die in het zwart was ge kleed. Nadat zij de onthulling had verricht bleef zij secondcnlang in geboeide aandacht naar het beeld kijken van de man, met wie zij bij na veertig jaar lief en leed heeft gedeeld. Het standbeeld heeft veertigdui- Sjahrir naar Djogja teruggeroepen Sjahrir, die nog steeds in Singa pore vertoefde, is naar Djogja teruggeroepen om de besprekin gen te Kalioerang tussen dc Ne derlandse cn de Republikeinse de legaties bij te wonen. Deze bespre kingen beginnen vandaag; Sjahrir zal morgen uit Singapore vertrek ken en misschien in Batavia dr. Van Mook ontmoeten. Delegaties nu naar Fljokja Maandag vertrok uit Batavia een speciale trein met 150 personen naar Djokjakarta. Deze personen waren het secretariaat van de Commissie van Goede Diensten, de delegaties van Nederland en de Republiek en vertegenwoordi gers van dc plaatselHke en buiten landse pers. De trein zal om 19 uur plaatse lijke tijd ln de republikeinse hoofd stad aankomen. De debatten zullen aanstaande Woensdag hervat wor den. De K.L.M. onderhoudt sinds gis teren een dagelijkse dienst van Ba tavia op Djokjakarta. Curacao wil binnen Koninkrijk blijven Dr. Da Costa Gomez, leider van de vermoedelijk Sterkste partij op Curagao, heeft naar aanleiding van de tendens in Bogota, waar het Europese koloniale bezit in Ameri ka besproken zal worden, in een manifest gewezen op de bevredi gende resultaten van de ronde tafel-conferentie en het in uitzicht gestelde zelfbestuur. Het volk van Curacaoe aldus het manifest, wenst binnen het koninkrijk .der Neder landen te blijven en zijn autonomie niet over te dragen aan een Ameri kaanse republiek. Ni win heeft prachtig werk verricht en onze militairen in Indonesië geestelijk op de been gehouden T"\ AT het overgrote deel der Nederlanders onze solda ten met groot genoegen naar In donesië heeft zien vertrekken, zal waarschijnlijk niemand willen verklaren. Ongetwijfeld zijn er zeer velen, die de noodzaak daarvan inzagen en bereid wa ren het offer te brengen van het vertrek van man of zoon. ande ren waren en zijn tegenstanders van het verblijf van Nederland se soldaten in de overzeese ge biedsdelen. Doch zowel de ene' als de-andere groep zal er van overtuigd zijn, dat nu de jon gens er zijn, alles in het werk moet worden gesteld om ze geestelijk en lichamelijk op peil te houden. Daarom: hulde voor de .Niwin"! Want de simpele sympathie voor deze organisatie zal bij velen uit groeien tot enthousiast medeleven, als zij kennis konden nemen van het jaarverslag over 1947. Er is schier geen middel ter ontspanning 'of ontwikkeling, dat de Niwin niet aangewend heeft om haar doel hierboven kort omschreven te be reiken. Laten we het maar eerlijk zeggen: velen onzer hebben ernstig gevreesd, dat onze jongens overzee geestelijk zouden verwilderen. En deze vrees had een reële basis: wij hebben in de afgelopen vijf oor. logsjaren, en ook daarna, te veel gezien hoe de actievfe militaire dienst een demoraliserende wer king op jonge mannon kon heb ben. Toegegeven: het Duitse re- geersysteem was voor een belang rijk deel schuld daaraan, maar wa. ren de Canadezen in ieder opzicht „doetjes?". De laatste maanden zijn vele sol daten uit Indonesië teruggekeerd Spreekt men met hen. dan hoort men dikwijls de klacht: het is me hier ..te nauw" geworden. Zij wil len weg. op avontuur, emigreren, zij willen wat nieuws. Maar van demoralisatie, voor zover wij konden vaststellen. geen sprake, terwijl zij toch politiële actie heb ben gevoerd. En dat nog wel in de tropen! Is het teveel gezegd als wij het vermoeden uitspreken, dat ons land dit credit voor een goed deel aan de Niwin te danken heeft? Zonder Rijkssubsidie ging het niet. het bedroeg in 1947 f 3 221.000. Voldoende was dat bedrag niet. want het werd met f 61.000 over schreden. terwijl de regering met nog eens f 300.000 het nadelig saldo van de Kerstpakkettenactie dekte. Van particuliere zijde kwam f 2.228.000.binnen. U zult zeggen: „Dat zijn hele kapitalen!". Maar daarvoor is dan ook „het een en ander" gekocht. Een volledige op. somming te geven is niet mogelijk daarom slechts enkele cijfers: ge kocht ruim 100 000 nieuwe boeken, gekregen, ruim 230.000. Deze 330.000 boeken gingen in bibliotheekjes van 20 stuks in kisten naar Indone sië. Kunt U zich voorstellen, welke vreugde zij brachten aan de jon gens, die soms dagenlang in een zaamheid ergens in de rimboe za ten? De Niwin had in '47 54.000 abonnementen op verschillende week. en maandbladen, particulie ren stpnden nog ruim 33.000 K.G. tijdschriften af. Dagbladen vroegen slechts de helft van de abonne mentsprijs. waardoor per luchtpost iedere weck 600 K.G. kranten kon den worden verstuurd. Dan 15.000 exemplaren van „Het Lichtspoor". 300 radiotoestellen, piano's, films, apparatuur voor enige omroepsta- tions. Zeer belangrijk achten wij het. dat de soldaten de gelegenheid kregen schriftelijke cursussen te volgen, waarbij zij de keus hadden uit 250 soorten. Merkwaardig is het te lezen, dat de meeste belangstel ling bestond voor het middenstands, diploma. Het duidt er o.i wel op, dat vele militairen, na demobili satie. de voorkeur geven aan een zelfstandige werkkring. Van ontzaggelijke culturele bete kenis is de uitzending van artistcn geweest, waarbij het verheugend aandoet te lezen, dat de helft van hen kunstenaars waren van het ern stige genre f musici, die klassieke muziek speelden). Naast al deze door de overheid betaalde ontwikkeling en ontspan ning de hulp van particulieren. Ruim twee en een kwart milliocn aan geldelijke bijdragen, verder 191.740 Kerstpakketten. 1200 voet ballen (met ieder twee binnonbal- len!>. cantinewagens. 650 radiotoe stellen. luidspreker- en koptele fooninstallaties voor hospitalen, piano's. foto.toestellen. rolfilms. mondharmonica's. wandversiering voor militaire tehuizen en cantincs, enz. De plannen voor dit jaar hebben zodanige afmetingen aangenomen, dat het Niwln-bestuur op een enorm tekort rekent, vooral omdat het Rijkssubsidie belangrijk is verlaagd. Wij wensen, dat de Niwin veel minder geld nodig zal hebben. Dat zou kunnen, als de toestanden in Indonesië dermate verbeterden, dat de jongens thuis konden komen Hebben wij het mis. dat het over grote deel van ons volk met deze wens van harte instemt? zend pond sterling gekost. Dit is- geheel bijeengebracht door duizen den Britten. De maximum-bijdra ge. die was toegestaan bedroeg vijf shilling Ook Tryqvc Lie herdenkt Ter herdenking van de dood van Roosevelt, zcide Trygve Lie, de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, dc regeringen van alle lan den te willen oproepen om aan het gepraat over oorlog een eind te ma ken en te beginnen harder voor do vrede te gaan werken. Dc mensen in Amerika zomin als die in Rus land of waar ook ter wereld wen sen een oorlog. Het enige waf wij te vrezen hebben, is de vrees zelf. Prof. Jongbloeds proeven zijn geslaagd Het Is do bekende Utrechtse hoog leraar prof. dr. J. J o n g h I e «I, gelukt een npparant te construeren «lat tUdeUik «le functie van het hurt en gedeeltelUlc «lle van «le longen kan waarnemen. Dit mechanische hart kan van ongewoon grote be tekenis z(|n hi| het verrichten van hart- en longopcratles, omdat deze organen daardoor tijdelijk „droog gelegd" kunnen worden. Verder hoopt prof. Jongbloed, «lat bil ge vallen van schijndood het mecha- nlsclin hart het loven van «le pa tiënten kan re«l«lon door «le bloed circulatie op gang te helpen* Do eerste proeven van dit nieuwe apparaat hebben prof. Jongbloed cn ziin assistenten genomen ln het Physlologisch laboratorium ln Utrecht, gelijk do hoogleraar in oeu artikel in het „Nederlands Tijd schrift voor „Geneeskunde" mede deelt. Dc proefdieren waren hon den. die onder narcose werden ge bracht. Inderdaad bleek, dat het mechanische hart in staat was do bloedcirculatie op gang té houden, en zuurstof aan het bloed toe te voegen, waardoor de proefdieren in leven bicven. Als de „Eemdijk" ten minste naar R'dam konit Het is nog niet helemaal zeker of koning Leopold Donderdag met de „Eemdijk" ln Rotterdam zal ar riveren. De positie van het schip is nog zodanig, dat niet met zeker heid kan worden gezegd of net koers zal zetten naar Rotterdam dan wel naar Lissabon. Vele Belgen rekenen cr op dat de koning naar Rotterdam komt. Belgische bladen verschenen reeds met advertenties van auto'ouson- dernomingen, die reizen naar Rot terdam willen organiseren om ko ning Leopold tc verwelkomen. Wanneer de „Eemdijk" inderdaad naar Nederland komt, mag men in de Maasstad vele touringcars met Belgen verwachten. Visserij conflict te IJmuiden Verleden week Zaterdag zou de IJmuidense trawler „Flamingo" van de rederij Marezatcn uitvaren, maar de bemanning gaf geen ge hoor aan het uitvaartbevel, daar zij het weer te slecht achtte. De Centrale Bond van Transportarbei ders werd er in gekend maar al leen de IJmuidense afdeling stelde zich achter de bemanning. Inmiddels ligt de trawler nog steeds aan de kant, hoewel er een nieuwe bemanning is benoemd en de oude ontslagen werd. Vannacht zijn door onbekenden drie ruiten ingegooid in de gebou wen van dc rederij de Marezatcn en de rederij De Daad. Men ver moedt, dot dit met het conflict met de Flamingo in verband moet wor den gebracht. De politieheeft de zaak in onderzoek. De 26-jarige piloot Derry heeft met een ..De Havilland 108" het gesloten circuit van 100 k.m. afge~ legd in 6 minuten 9.6 sec., daarbij een snelheid bereikend van 974.0259 k.m. per uur. Het bestaande record is hiermede met ruim 61 km/u ver beterd. „Valuta-restaurant" Gedurende dc voorjaarsbeurs te Leipzig is. naar uit een nabeschou wing in dc „Sozialdemokrat" blijkt, het beroemdelokaal Auerbachs Keiler aldaar door de Intourist G.M.B.H. als een „valuta-restau rant" op dollarbasis geëxploiteerd. Het lokaal was van 's morgens tien tot 's nachts drie uurover vol. Een orkest van vijf en twintig man zorgde voor muziek. Op de spijs kaart prijkten 29 voorgerechten, waaronder caviaar. twaalf soorten gebak, elf verschillende soepen en 46 warme gerechten Een Schnitzel kostte 70 dollar cents. Het Duitse bedienende perso neel verhandelde aan welgestelde Duitse gasten de dollar voor aan vankelijk vier. cn later driehon derd Mark. Volgens eigen opgaven ontving een serveerster dagelijks gemiddeld 20 dollar aan fooi. het geen bij een zwarte omrekenings koers op ongeveer 8000 Mark per dag neerkwam, aldus „Horeca'

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1