DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Eerste Kamer begroet minister In 't Veld JODEN ROEPEN EIGEN STAAT UIT BOGOTA Slagers zijn optimistisch, „Den Haag" niet Arabisch en Joods bloed drenkt de Palestijnse bodem Menigte spuwde op Abdoelkadir c.s. Moskou verwerpt voorstel-Triëst Marshall-tarwe reeds onderweg Cokes nog niet vrij Conferentie wordt heden voortgezet De bewijzen tegen Utrechtse PR AC stapelen zich op Meer schapenvlees in slagerijen AMERIKAANS MILITAIR MACHTS VERTOON Bollenpracht te Lisse Botwinnik wint van Euwe Woensdag 14 April 1948 Achtste jaargang, No. 994 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtloan 7, Amersfooi^ Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 623S. Arabische rivaliteit kan Joodse zaak gunstig bein vloeden De plannen voor Joods zelfbestuur in Palestina zün Dinsdag van kracht geworden, hoewel afgekondigd was, dat het bestuur pas op 16 IVÏci over genomen zou worden, dus wanneer de Britten Palestina verlaten zouden hebben. De identiteitskaarten van do Palestijnse regering zyn niet langer geldig voor doorlating door de Joodse wijken.. Miehael Comay, een woordvoerder voor het Joodse Agentschap heeft verklaard, dat het zelf bestuur al een levend ding is, iets wat men blijkbaar in Lake Success niet beseft. De woordvoeder gaf als nadere bijzonderheden over de Heretz Is rael regering, dat deze zou bestaan uit een kabinet van dertien man, onder wie een premier en minis ters van buitenlandse zaken, eco nomische zaken en financiën, de fensie, handel en industrie, arbeid, landbouw, justitie, onderwijs erf ge zondheid. Intussen duren de zeer hevige gevechten tussen Joden en Arabie ren onverminderd voort. Dinsdag heeft het grootste Joodse voedsel- convooi, dat tot dusver door de Aiabische blokkade wist heen te breken Jeruzalem bereikt. Het heeft de voedselpositie aanmerke lijk kunnen verbeteren Een ander Joods convooi. op weg naar een hospitaal op de berg Scobus bii Je ruzalem is na een strijd van zes uur met overmachtige Arabische troe pen vernietigd. Bij het gevecht zijn vele Joden gedood. Van 36 hunner zijn tot dusverre de lijken gevon den. Britten, die in de strijd ingre pen om de Joodse convooiri.iders te ontzetten, beschoten de Arabieren met zware mitrailleurs. Ook in andere delen van Palesti. na spelen zich grotere en kleinere 1 gevechten af metwisselend succes voor Joden en Arabieren. Te Tel Aviv hebben Britse oor logsschepen het Joodse vluchtelin gen srii in „Tirathavi" aangehouden. Dit uit een Westeuropese haven afkomstige schip had 800 Joden aan boord. Gedu: er.de de reis waren twee bioies geooren. Arabische rivaliteit Naar A.P. uit Cairo verneemt heeft koning Faroek van Egypte een merkwaardige rede gehouden, waarin hij zich keert tegen de eveneens Mohammedaanse heer, ser, de koning van Transjordanio. Zijn rede is een uiting van de riva liteit tussen beiden landen cn houdt een waarschuwing in. dat Egypte geen bezetting van Palestina door het Arabische Legioen van^koning AbaaTTah" Van" TransJorHanTe zal dulden. - Incidenten bij aankomst te Djokjakarta Incidenten die hebben plaats ge had bij de aankomst van de Ne derlandse delegatietrein te DJ oir ja zullen er misschien toe leiden dat de Nederlandse deleeatie terug keert naar Batavia. Eerst wordt nog afgewacht of van republikein se zijde excuses zullen -worden aangeboden. Maandagavond 8 uur kwam de trein in Djogja aan. Het station werd overstroomd door een menig te, die naar de reizigers opdrong en beledigingen schreeuwde en spuw de naar Abdoelkadir en Hoessein Diajadiningrat (de Indonesiërs die zitting hebben in de Nederlandse delegatie). Abdnelkadirs secretaris, Gandi, liep hierbij stokslagen op. die eigenlijk voor zijn chef waren bestemd. De geringe politiemacht kon de menigte, die volgens U.P uit 5000 republikeinen bestond, niet in bedwang houden en de gedele geerden moesten als het ware spits roeden lopen door een schreeuwen de, slaande en spuwende menigte, voordat zji de auto's konden berei ken. Bijna iedereen, zowel leden der delegatie als persvertegen woordigers, is iets kwijtgeraakt, vulpennen, portefeuilles, papieren, camera's e.d. Een ernstig protest bij de repu blikeinse delegatie is te verwach ten. maar uitblijven van een ex cuus of onvoldoende excuses zou den leiden tot terugkeer van de Nederlandse delegatie naar Bata via. Tigermoth stortte in zee Pilnrft redt zich zwemmende Dinsdagmiddag om half vier is een Tigermoth vliegtuigje van de Rijks luchtvaartschool, gemerkt PH-UAD na motorpanne boven liet Scheve- nlngse strand in zee gestort. De enige inzittende, Leemhuis, zag kans het vliegtuig op liet laatste moment te verlaten en is behouden. zü het met ernstige hoofdwonden aan land gebracht. Ooggetuigen zagen, dat het vlieg tuig toen het zich boven de zoge naamde Vogelbuurt van 's-Graven- hage bevond in moeilijkheden ge raakte. De motor sputterde een paar keer. toen was het doodstil in de lucht en plotseling dook het toestel voorover in zee. Vlak voor het de zeespiegel bereikte hervond de pi loot de controle over het toestel en kreeg het weer in horizontale lijn. Voor het vliegtuigje zonk zag Leem huis kans op de staart te klimmen en zich van zijn zwaarste kleding stukken te ontdoen, waarna hij ging zwemmen in de richting van de kust. Drie jongelui, die aan het strand een zonnebad namen bega ven zich te water en slaagden erin de zeer uitgeputte piloot aan wal te brengen. De reddingboot, die te zijner assistentie was uitgevaren, behoefde geen dienst te doen. Aan land gekomen verloor piloot Leem huis het bewustzijn. Hij is naar een der Haagse ziekenhuizen overge bracht. De commajidant van de Rijks luchtvaartschool op Ypenburg deel de onze Haagse redacteur nog mede, dat hij moeilijk kon aanne men, dat het afslaan van de motor als oorzaak van het ongeluk moet worden beschouwd. Zolang hi.i ech ter de piloot nog niet had gespro ken, kon hij over de oorzaak nog niets vaststellen. Hij beschouwde Leemhuis, die pas zes solovluchten heeft gemaakt, als een serieus vlie ger en een veelbelovende leerling. De commandant deelde voorts nog mede, dat hii van oordeel is, dat er tussen de ongelukken van de drie lesvliegtulgen dio in d© laatste vier dagen zijn verloren gegaan, niet het minste verband bestaat, Ook geen psychologisch verband. Hij kon er niet meer in zien dan een zeer ongélukkige maar volko men toevallige coïncidentie. Zoals onze Haagse redacteur nog verneemt, maakt de jonge vlieger het uitstekend. De Sovjet-Unie heeft het Brits- Frans-Amerikaanse voorstel om Triest aan Italië terug te geven, verworpen. Dit is gisteren bekend gemaakt door de zender Moskou, die meedeelde dat het Russische antwoord per nota aan Londen. Parijs en Washington was gezonden. De Sovjetnota acht het in strijd met de democratie óhi het vredes verdrag met Italië dat door de vier ministers van buitenlandse zaken werd voorbereid en in details werd besproken op de vredesconferentie te Parijs waaraan 21 landen deelna men. nu te herzien door briefwisse ling of door een conferentie. Rechtse opstand in Costa Rica In Ccsta Rica is een opstand uit gebroken, Rechtse opstandelingen hebben de stad Cartago veroverd cn bedreigen de hoofdstad San Josc, die slechts op 20 km. afstand ligt. Een wapenstilstandsdelegatie, be staande uit buitenlandse diplomaten in de hoofdstad,-onder wie de Ame rikaanse ambassadeur, heeft een vergeefs beroep gedaan op de op standelingen. President Teodore Pi- cado, wiens regering door de com munisten wordt gesteund, heeft be vel gegeven, verdedigingsstellingen op te werpen in San José. De stad zou „huis voor huis" worden ver dedigd indien een aanval kwam. "N I~j R. Richard Downey, aartsbis- schop van Liverpool, zei in een rede voor leden van de Lan- cashire County Cricket Club: „In dien Stalin had leren cricket spelen, dan zou het nu in deze wereld beter leven zijn." Palcstina-Commissie beschuldigt Engeland Door gebrek aan samen- werking mede aanspra kelijk voor rampen „De georganiseerde pogingen van Arabische elementen om de verde ling te verhinderen en de* vastbe sloten pogingen der Joden om de oprichting van een Joodse staat te verzekeren, alsmede het feit. dat het de. mandaatmogcndhcld. Engeland die bezig is met de liquidatie van zijn bestuur en de ontruiming van Palestina; onmogelijk is gebleken het conflict volledig te beheersen, hebben tot een feitelijke hurgeroor- lng.ln Palestina geleid", aldus luidt het schrikbarende oordeel, dat de Palestijnse Commissie der Vercnlg- de> Naties in haar rapport geeft van de toestand aldaar. Het rapport verwijt de Britten dat deze gebrek aan samenwerking met de commissie hebben getoond en onvoldoende maatregelen hebben genomen om een chaos te voorko men Vrijwel gelijktijdig met de publi catie van dit sombere document is er iets bekend geworden van de Amerikaanse plannen om te komen tot een wapenstilstand. Volgens dit plan zouden 'in afwachting van de definitieve afkondiging van de wa penstilstand de Joden en Arabieren hun politieke activiteit moeten sta ken. In ieder geval zouden de Joden hun plannen om over te gaan tot de vorming van een eigen Joodse regering voorshands moeten laten varen. (Wij tekenen hierbü aan. dat zoals wij elders op deze pagina be richten de Joden heden deze zelf standige staat hebben uitgeroepen. Red.) De eerste leverantie in het kader van de Marshall-hulp aan Nederland zal bestaan uit een scheepslading van 10.000 ton tarwe, die met het ss „Prins Willem II" vervoerd zal worden. Vandaag, de eerste dag van de uitvoering van het plan-Mars hall, is men met de lading te Gal veston begonnen. Ilct schip ver trekt morgen. Het is nog niet mogelijk bepaal de toezeggingen te doen in verband met een vergroting Van het rant soen huisbrand, aldus deelde de mi nister van Economische zaken in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer mede. Ook op de vraag of cokes als huisbrand bui ten de distributie zal komen, kon de minister nog geen beslissend antwoord geven. Weer uniforme melkbonnen Met ingang van 25 April zal het onderscheid tussen melkbonnen met opdruk „West" en melkbonnen zon der opdruk voorlopig vervallen. De bonnen zonder opdruk zijn dan ook in het Westen var. het land geldig. Met ingang van dezelfde datum wordt de verstrekking van karne melk verruimd. Tegen inlevering van melkbonnen als tot heden zal karnemelk kunnen worden af geleverd aan consumenten op basis van één liter melk drie liter kar nemelk. Tevens wordt de kwaliteit van de karnemelk verbeterd. Het vetgehalte wordt gebracht van 0,1% op tenminste 0.4%. Marshall: „De revolutie was van communistische makelij" PROVINCIES IN COLUMBIA ^2 ;tLW VENEZUELA 'i I-K Zavtio- \yr4nh(>^ jj gttupxjf-.j -ï> I~ n -r' -v r5. \Cmtrvm v \de revolutie] ECUADOR ■r^ PERU - rt i, I f •*d'4© tv p r jf Dt oud-acteur, Eduard Verkadedie zoals wij reeds meldden op 15 Juni 70 jaar hoopt te worden, poseert voor de Haagse schilder Antoon van WelyDe heer Van Welg legt de laatste hand aan het bijna voltooide doekdat een plaats pal Jccijgea in de Kon* Schouwburg te s-Crayenhage Door de rijksrecherche werd te Utrecht een nieuwe arrestatie ver richt, waardoor nog meer klaarheid werd gekregen in de bekende P.R.A.C.-affaire. Na het verhoor werd de arrestant echter weer op vrije voeten gesteld. Intussen heeft de op 31 Maart ge arresteerde van der B., de verbin dingsman van het hoofd der Utrechtse P.R.A.C. van G., even eens verscheidene corruptiegevallen bekend. Zo heeft hii bii de heer v. d. P. in De Bilt getracht 20.000 gulden los te krijgen. Toen hem slechts 500.in vooruitzicht werd gesteld, is toen in opdracht van Van G. een opgeblazen z.g. zwaar dossier van de nog niet afge wikkelde collaboratie-tenlasteleg ging tegen v. d. P. samengesteld. Ook is thans bekend" geworden, dat de verbindingsman v. d. B zich reeds verleden jaar voor een andere chantagepoging in verbinding heeft gesteld met de heer v. d. Hoff te Sittard, een broer van een. op be schuldiging van collaboratie gear resteerde. directeur van de Neder landse Kraanbouwmaatschappii te Utrecht. Hem werd de belofte ge daan de gearresteerde Utrechtenaar buiten vervolging te stellen. De priis voor deze bemiddeling werd op 100.000 gesteld, doch de familie wees het aanbod prompt van de hand. „vertrouwend op de recht vaardigheidszin van de hogere col leges van de bijzondere rechtsple ging". v. d. B. heeft nu toegegeven in beide gevallen te zjin opgetreden in opdracht van Van G. De brandkasten van de Utrechtse P.R.A.C. zijn verzegeld. Bonnen voor: Werkkleding Het C.D.K. deelt mede, dat thans ook de bonnen voor werkkleding II 3 en L 3 tot nader order geldig zyn voor het kopen van werkkle ding. De bonnen H 4 t m. 12 en L 4 t.m. 12 z\in nog niet geldig. De Pan-Amerikaanse conferentie ie Bogota in Columbia is niet afge broken. maar weer aan het werk getogen. Dit besluit, dgt in tegen spraak is met eerdere geruchten is nalangdurig overleg der deelne mende landen tot stand gekomen Ten slotte schijnt de Noord Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken. George Marshall bij dit be sluit de doorslag te hebben gege* ven. Voorts heeft Marshall de uitla tingen van de Columbiaansc rege ring bevestigd, svesrbij deze de communisten aansprakelijk stelt voor de gebeurtenissen in dit land. Volgens de verslaggever van U.P. zeide Marshall: „Wij hebben hier in Bogota een taak te vervullen en wij mogen ons niet door com munisten laten verdrijven. De toestand waarin dit land in de afgelopen week heeft verkeerd mag niet worden beoordeeld op zijn plaatselijk karakter, hoe tra gisch deze ook is. De betekenis van de gebeurtenissen reikt lot ver buiten de grenzen van Colum bia. Hier gijn onmiskenbaar de zelfde richtlijnen als die stakin gen in Italië en Frankrijk te weeg hebben gebracht en die de verkie zingen die op 18 April aanstaande in Italië zullen plaats vinden wil len beinvloeden. Wjj moeten ons voor ogen houden, dat de zaak waarvoor wij staan geen Colom biaanse, of een zuiver Latijns Amerikaanse is, maar een zaak van wereldbetekenis." Nu het besluit tot voortzetting van de conferentie is genomen, tref fen de Noord Amerikaanse gedele geerden alle maatregelen om op eventualiteiten voorbereid te zijn. Intussen is <je rust nog niet vol komen weergekeerd. Het kan nog gebeuren, dat men hier of daar het vuur van een sluipschutter hoort. Tot dusverre zijn er in Columbia 700 doden gevallen. Men schat dat het volledig herstel van het* uiter lijk van de stad tien jaren zal ver gen. De Nederlandse kolonie in Bogota bevindt zich in veiligheid, volgens door de Amerkaanse regering ont vangen berichten. In de kanselarij van de Nederlandse legatie heeft echter een brand gewoed. (Van onze parlementaire redacteur) Onze nieuwe minister van Wederopbouw cn Volkshuisvesting, mr. dr. In 't Veld, mag zich over de wijze, waarop de F.crste Kamer leden hem tegemoet getreden zün, nu hij achter do Regeringstafel zat cn niet meer in zijn bankje, als lid van de Senaat, zeker niet beklagen. Ztyn reputatie onder zijn voormalige collega's en de Indruk van zün eerste optreden, hebben cr ongetwijfeld toe geleld, dat men grote verwachtingen koestert van zijn beleid cn dat ook onom wonden uitsprak. Maar de heer Woudenberg (Arb.) die gisteravond bij de be handeling van de begroting van dit departement als eerste spreker het woord voerde, liet het toch niet aan een ernstige waarschu wing ontbreken. „Dc ambtenaren dienen te weten", aldus drukte hij zich ongeveer uit, „dat zü tegen over de gemeenschap een dienende taak hebben. Laat de minister niet schromen om in te grijpen, wan neer dit nodig is". In de ontevre denheid en ontstemming tegenover dit departement achtte spr. veel onrechtvaardigs en veel ongemoti veerds aanwezig, doch een feit is, dat het minder goodwill geniet dan als minimum voor een de partement gewenst is. £)c heer Woudenberg sprak verder ernstige twijfel uit aan de contróle op dc voorraden. Wanneer deze goed ge weest was. zou er niet zoveel hout zwart gebruikt kunnen zü'n. Volgens de heer Reijers (CH) dienen wederopbouw en volkshufr- vesting zaak der gemeenten te zijn. Hij hoopte, dat de minister bij de reorganisatie daarmede re kening zou houden cn gaf te ken nen, dat de ambtenaren van hun zelfgenoegzaamheid zullen moeten afstappen. Ook de heer Hommes (A R.) schoot enige pijlen af op de ambtenaren, die hij verantwoorde lijk stelde voor de bureaucratie. Hii hoopte, dat dc nieuwe minister erir. slagen zou om het geschokte vertrouwen in het departement te herstellen. En hij zou geen Zeeuw geweest zijn, als hü de belangen van Zeeland niet speciaal onder de aandacht van de bewindsman had gebracht onder het motto, dat het eerst voor herstel in aanmerking komt datgene, wat di^or oorlogs handelingen vernield is. Ook de heer Kraayvanger (K.V.P die de vorige week mi nister Vos zo fel bestookt had, bleek zeer mild tegenover de nieuwe excellentie, al liet hij het aan goede raad niet ontbreken. Hij bepleitte de Invoering van een sociaal verantwoord taricfloon, voor de volkswoningbouw in de eerste plaats, doch ook voor het gehele bouwbedrijf. De bouwvoor schriften moeten naar zijn mening tot het strikt noodzakelijke wor den beperkt, omdat door de tech nische overheidsmaatregelen het bouwen nodeloos duur wordt. Vandaag komt de minister aan het woord, doch eerst zullen nog enige senatoren hun stem doen horen. Standbeeld voor Roosevelt onthuld Tijdens de onthulling van het monument van wijlen President Roosevelt op liet Grosvenor Square te Londen, welke onthulling door Mevrouw Roosevelt werd verricht, was dc gcliclc Eng. Kon. Familie, het Kabinet en Churchill aanwezig. Mevrouw Roosevelt voor het stand beeld. Handhaving van vleesrantsoenen Onze Haagse redacteur meldde enkele dagen geleden dat het ge vaar van een tijdelijke verlaging van het vlccsranlsoen niet denk beeldig fs, omdat de Nederlandse vleespositic tijdens de zomermaan den moeilijk zal zijn. Blijkens me dedelingen tijdens een persconfe rentie, die de Utrechtse' slagers organisaties belegden, zijn deze het niet eens met dit-pessimislische be richt. Zjj wezen er op. dat Neder land vele geslachte nuchtere kal veren naar België gaat uitvoeren bij onze zuiderburen blijkbaar een zeer gewilde vleessoort waartegenover een import komt van een verhoudingsgewijs veel grotere hoeveelheid bevroren Ar gentijnse schapenvlees, dat België enige tijd geleden heeft gekocht cn dat in Engeland ligt opgeslagen. Volgens de stellige verwachting Luchtmacht en vloot naar Europa Amerika versnelt zijn vliegtuigbouw Een onverwacht verzoek voor een voorschot van 2.376 millioen dollar uit de voor militaire doeleinden in 1949 beschikbaar te stellen gelden voor een spoedprogram voor de pro ductie van oorlogsvliegtuigen en geleide projectielen is Dinsdag door de toewijzingscommissie van het Amerikaanse Congres direct goed gekeurd. Verwacht wordt, dat het voorschot Woensdag ook door het Huis van Afgevaardigden zal wor den goedgekeurd. De Vikingramp Nationale Reserve voor wie militair geoefend is Naar wij vernemen zal binnen kort de gelegenheid worden open gesteld tot aanmelding voor de z.g. Nationale Reserve. Zoals men weet is de doelstelling van deze reserve de handhaving van de orde in het binnenland. Voor opneming komen in de eerste plaats diegenen in aan merking, die reeds een militaire op leiding genoten. De maximale jaar lijkse oefentijd zal 300 uur bedra gen. In onderzoekscommissie vruchteloos tijdsverlies Nauwelijks heeft de Brits-Rus sische commissie voor het onder zoek naar de oorzaak van het neer storten van het Britse Viking pas sagiersvliegtuig hoven Berlijn, met haar werkzaamheden een aanvang gemaakt, of deze stagneren reeds, doordat de Russen geweigerd heb ben Amerikaanse en Duitse getui gen. die door de Britten waren op geroepen te horen. Volgens de Rus sische delegatieleider, zrjn Duitse getuigen onbetrouwbaar en komen alleen Britse en Russische getuigen voor een verhoor in aanmerking. Teneinde meer ervaring op te doen op het gebied van massale transatlantische vluchten, aldus een officier van de Amerikaanse lucht macht, zijn in de nacht van Maan dag op Dinsdag van hun basis in de staat Kansas grote aantallen vliegende forten, B. 29, opgestegen, met bestemming Duitsland. De betreffende officier wilde het aantal toestellen dat aan de vlucht deelneemt niet noemen. De toestel len zullen op hun weg naar Duits land twee tussenlandingen maken. Zij zullen onafhankelijk van elkaar de overtocht maken en elkaar eerst ontmoeten boven Brest in Frank rijk. Vandaar af vliegen zij in for matie over Parijs om te landen op het vliegveld Flirssenfeldbrück in Duitsland. Een aantal der aan de tocht deelnemende vliegtuigen zal naar Amerika terugkeren; andere toestellen zullen in Europa blijven „voor- het vliegen van geregelde missies". Amerikaanse vloot naar Portugal De grootste vloot, die ooit Portu gal bezocht, zal Juni aanstaande in de Taag voor anker gaan. De Amerikaanse Atlantische vloot, aangevoerd door het vlagge- schip van de admiraal, het 45.000 ton metende slagschip „Missouri", zal met 12 grote eenheden, waar onder het vliegtuigmoederschip Co- ralsea, en een totale bemanning van 15.000 man een week lang m de Taag liggen. Jn de twaalfde ronde van het tournooi om het wereldkam pioenschap heeft Botwinnik, met wit spelend, in 36 zetten van Euwe gewonnen. De tweede partij KeresSmyslof is na 43 zetten afgebroken. De stand is nu: Botwinnik 7 uit 9, Keres en Smyslof ieder 5 en 1 afgebr. par tij uit 10. Reshevsky A\'2 uit 9, Euwe uit 10. Twintig jaar geëist tegen moordenaars van „moeke" Marsman Tegen ieder der drie verdachten van de V/2 jaar geleden in een pension aan de Warmoesstraat te Arasterdam gepleegde roofmoord op de 61-jarige „moeke" Mars man, t.w. tegen de 25-jarige Van der Helm, de 25-jarige Cornells Hoogenboom en tegen diens 23- jarige broer Jacob Hoogenboom. heeft de officier van justitie bij de Amsterdamse Arrondissements rechtbank een gevangenisstraf voor de tijd van 20 jaar geëist. van de slagers zal het hierdoor mo gelijk zijn het huidige vleesrant- soen te handhaven. In die mening zijn zij versterkt door een publica tie in het „Vakblad voor de slage rij" van Vrijdag 9 April, waaruit eveneens een optimistischer geluid tc vernemen is dan onze Haagse redacteur kon laten horen. Er zijn vele Nederlandse huis vrouwen, die bezwaren hebben tegen het kopen van schapenvlees, en die uit onze provincie maken op deze vrij algemene regel geen uit zondering. De slagers wijzen er echter op, dat het Argentünse schapenvlees, dat -zij binnenkort moeten gaan verkopen, van buiten gewoon goede kwaliteit is cn een veel hogere voedingswaarde heeft dan het nuchtere kalfsvlees, dat in deze tijd van het jaar dikwijls in de slagerijen te koop is, doch dat thans over onze grenzen gaat om er meer en beter vlees voor terug te krijgen. De afkeer van vele huismoeders komt voort uit dc „sterke" smaak, die schapenvlees zou hebben. De slagers zijn bereid hun klanten precies te vertellen, hoe deze het vlees kunnen bereiden op een wijze, die de „sterke" smaak geheel doet verdwijnen. Vooral in verband met het nog steeds geringe vetrantsoen zien de slagers het als een buitengewoon groot belang voor de volksgezond heid, dat de huisvrouwen zonder gemopper het schapenvlees kopen, omdat de Argentijnse soort buiten gewoon vet is (ongeveer 50 kg. vet op 100 kg. vlees). De slagers ach ten het besluit van de regering, om nu zo weinig mogelijk runderen to doen slachten, buitengev/oon ver standig. De koeien komen, na een winter zonder behoorlijk voer, ma ger uit de stallen. Tijdens de lente cn zomermaanden kunnen zij zich in de wei vet-eten, waardoor de vleespositie in dit najaar zeer zal verbeteren. „Rijkelijk optimistisch" Onze Haagse redacteur voegt hieraan toe, dat de voorstelling op de persconferentie van de slagers- organisatie te Utrecht gegeven als rijkelijk optimistisch moet worden beschouwd. Ongetwijfeld worden op het ogenblik pogingen in het werk gesteld om tot een overbrugging van de moeilijke zomermaanden te komen, noch te bevoegder plaatse deelde men ons in Den Haag mede, dat het nog volkomen onzeker is, *of deze pogingen zullen slagen. In derdaad tracht men het er toe te leiden, dat Nederland van' België schapenvlees zal krijgen in plaats van het bevroren vlees dat de Bel gen ons uit Engeland zouden leve-v ren, doch dat niet aan de vereiste kwaliteit voldeed Voorts mag ver wacht worden dat Nederland van Engeland een hoeveelheid Argen tijns vlees zal krijgen. Doch dit al les neemt niet weg. dat er een tijd van schaarste aanbreekt omstreeks het begin van Juni en ook anderen dan onze eerste zegsman deelden ons mede. dat de kans op verlaging van het vleesrantsoen blijft be staan. zolang niet nog andere bron nen worden geopend. 508e STAATSLOTERIJ 5e klasse, 150 ltfst Prijzen van: f 1000.— 5880 8939 12571 14273 18868. f 100 3285 10193* 14380 14889 15637 f 200.— 1788 f 100.— 1221 1763 2120 2766 5016 5271 9780 9988 10803 11578 10505 12306 13563 18311 19131 20138 Weerbericht RUSTIG WEER Weersverwachting, gel- tig tot Donderdagavond: Minder bewolking dan vandaag Droog weer. Weinig wind. Vanacht Iets lagere temperatuur, morgen overdag Iets zachter. Zon op 5 44, onder 19.37. Maan op 8.48, onder 2 01.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1