DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Neo-fascisten övervallen Joodse wijk van Rome In Palestina dreigt honger maar strijd woedt voort Krijgt Djokja's incident toch nog nasleep? Als Uw huis eens Als Italianen ter stembus trekken In heel het land: botsingen, stakingen, CHAOS „Giovinezza" Mevr. Roosevelt Een boterham voor Abdoelkadir in Batavia teruggekeerd Stelt U zich eens voor.... Techniek heeft de hokjesgeest definitief overleefd Prinses vandaag weer thuis Reorganisatie in Franse zone Man uit de trein gevallen Vrijdag 16 April 1948 'Achtste jaargang, No. 996 Opgericht door de Stichting „Het Parool-" Giro 510330. Bank; Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort» Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Voor het eerst sedert het einde van de Tweede Wereld oorlog hebben gisteren in Rome heftige botsingen plaats ge had tussen neo-fascistische benden en Joden. De botsingen zijn een uitvloeisel van de verkiezings-propaganda, die gevoerd i& door de uiterst rechtse fascistische partij de M.SI. De uitspattingen worden in vrijwel alle kringen van het Italiaanse volk krachtig veroordeeld. De Italiaanse onder-minister van binnenlandse zaken, Marzza, heeft onmiddellijk de voorzitter van Italiaans Joodse verenigingen ontvangen om zijn spijt over het gebeurde te Rome te betuigen en maatregelen toe te zeggen, die een herhaling zullen moe ten voorkomen. Een groep van ongeveer twee honderd fascisten drong een over wegend Joodse wijk van Rome binnen onder het zingen van de „Giovenczza", dat onder het regi me van Mussolini in Italië dezelfde plaats innam als het Horst Wes- sel-lied in Duitsland onder Hitier. Zij schreeuwden „dood aan de Jo den" en zouden, naar uit Joodse bron verluidt, vrouwen en kinde ren hebben mishandeld. De Joodse bevolking verzette zich heftig en ging daarbij de indringers met stoelen en ander meubilair te lijf. Vijf personen liepen hierbij ver wondingen op. Ten slotte kwam de politie tussen beide. Verkiczingswee alom Te L a v e 11 o nabij Reggio zou het tijdens een processie tot bot singen zijn gekomen, waarbij de bisschop van Foggia en- verschei dene priesters door ..aanhangers der linksen" zijn beledigd en ge molesteerd. In Montevarchi heeft èen arbeider een spreker, die behoorde tot het nationale anti-communis tische blok. overgoten met een pot rode menie. De dader werd daar op gei-resteerd. In efe provincie Mantua deden zich er.istige ongeregeldheden voor bij eeh poging van communisten om gearresteerde geestverwanten uit de gevangenis te bevrijden. Zij slaagden daarin niet. Er heerst nu een algemene staking. In Bologna hebben commu nisten een aanval ondernomen op een drukkerij van de christelijke democraten. Politieke redevoerin gen welke in de stad werden 'ge- nnuden ontaarden vaak in vecht partijen onder de toehoorders. In S e r a v a 11 a, in Noord- 3talië is het tot een staking geko men, nadat de communistische burgemeester van deze plaats was gearresteerd wegens verboden wa penbezit. In zijn huis vond de po litie een machinegeweer, drie ge weren en een hoeveelheid munitie. Bij huiszoekingen welke de po litie verrichtte in B r i s i c h e 11 a Bari, Andria. Gravin a, Altamura en elders stuitte zij eveneens op verboden wapenbezit. „Propaganda"-stunts In politieke onsmakelijkheid ge ven de tegenstanders elkaar wei nig toe. De „Unita", het partijor- gaan der communisten publiceer de dezer dagen over de volle ach terpagina een „portret" van de huidige premier van Italië, de Gasperi. De foto was zodanig ge retoucheerd. dat de premier de in druk moest wekken niet geheel toerekenbaar te zijn. De foto was omlijst met een krans van bloed druppels. De partij van de Gasperi wilde niet achterblijven en stuur de door geheel Italië affiches, waarop een voorstelling van Stalin voorkomt waaróp deze een „waan zinnige" indruk maakt. Italiaans-Amerikaanse vriendschap Het Witte Huis in Washington heeft een brief gepubliceerd, waar in de Italiaanse regering haar diepe dank uitspreekt aan Amerika vo^r het edelmoedige gebaar om Triest aan Italië terug te geven. Presi dent Truman heeft dit document beantwoord met een verklaring van vriendschap van het Ameri kaanse volk met het Italiaanse. Drukke week voor Mevrouw Eleanor Roosevelt Is met een speciaal vliegtuig van de Swiss Air naar Zwitserland vertrok ken voor een bezoek aan Zürich. Zij zal Zaterdag een bezoek bren gen aan Brussel en daar een inter nationaal vrouwencongres toespre ken. Maandag gaat zij op uitnodi ging van Prinses Juliana naar ons land. Op 21 April aanvaardt me vrouw Roosevelt de thuisreis. Onze groente naar Bizonia? Naar van Britse zijde wordt medegedeeld z\jn besprekingen be gonnen tussen Nederlandse verte genwoordigers en de Britse en Amerikaanse autoriteiten over de uitvoer naar West-Duitsland van 200.000 ton Nederlandse groente. Ons broodmeel werd beter Zeer geleidelijk heeft zich de laatste maanden een niet onaan zienlijke verbetering voltrokken in de samenstelling van onze brood- bloem. Thans is' door vermindering vari het maïspercentage de melange voor de komende periode, welke 18 April a.s. ingaat, vastgesteld op 92 pet. tarwe/rogge en 8 pet. maïs- bloem. De tarwe/rogge-melange zal voor 75 pet uit tarwe en voor 25 pet. uit rogge bestaan. President Roxas van de Philippijnen overleden President Manuel Roxas van de Philippijnen is Donderdag avond ten ge volge van een hartverlamming overleden. De president over leed kort nadat hij in Clark Field in de bran dende zon een redevoering had staan houden, vaarin hij de /er. Staten steun beloofde in geval van oorlog. Roxas was sinds •1 Juli 1946 president van de onaf hankelijke republiek der Philippij- WAT gaat er in Italië gebeurenFel is de verkiezingsstrijd in geheel Italië en dat sommige partijen niet schromen om kost wat kost aan de macht te komen, blijkt wel uit het feit dat de Italiaanse militairen opdracht hebben gekregen om overal naar verborgen wapens tc zoeken. Nabij Milaan werd een ware verzameling van wapens in een grot gevonden. Kamer stemt in met Vijf-landen-pact In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer over dc wet tot goedkeuring van het verdrag tus sen België, Frankrijk, Luxemburg. Nederland en Engeland uiten dc meeste leden van deze Kamer hun instemming met dit verdrag. Ande ren echter zijn van mening, dat het doel er van is „blokvorming" tegen de SoVjet Unie. Vrijwel alle leden zijn het er over eens. dat de beteke nis cr van er In is gelegen, dat de regering thans uitdrukkelijk de zelfstandigheidspolitiek loslaat. Zij kunnen zich hiermede verenigen. Vele leden, die voorstanders zijn van het verdrag, menen dat men goed zal doen zo snel mogelijk te komen tot de opbouw van een ge meenschappelijk militair apparaat van dc vijf landen gezamenlijk. Ve len ook achten het redelijk, wan neer dc Benelux landen nu ook ein delijk medezeggenschap zullen ver krijgen in het algemene geallieerde beheer ten aanzien van Duitsland. Oostenrijkse kinderen De Limburgse boerei. en tuind s hebben het plan geve- id om voor Oostenrijkse kinderen een voedscl- pakketactie te gaan voeren. Zii vragen „een boterham", maar daaronder verstaan zij meel, erw ten, bonen, suiker, vet, groenten, havermout en deeg. De pakketten zullen tot een maximum gewicht van 5 kg. worden samengesteld en zullen dan via het Landbouwhuis te Roermond door het Rode Kruis regelrecht naar Wenen worden ge zonden. Vijf „Lieftincks" komen in Den Haag bijeen De ministers van financiën van de landen van het vijfmogendhe- denpact (Engeland, Frankrijk en de Beneluxlanden) zullen aan het einde van de volgende week of iets later in Den Haag bijeenkomen om een beslissing te nemen over de beraamde coördinatie van be talingen tussen deze landen. Deze conferentie zal worden voorafgegaan door een bijeenkomst van financiële deskundigen, die het voorbereidende werk verrichten. Dikke zwarte rookwolken verduisterden gisteren de hemel boven Jeruzalem: een olieopslagplaats dicht bij het station was in brand ge stoken. Volgens A P. hebben Arabische kinderen het vuur aangestoken toen zij aan het spelen waren, United Press spreekt van vrijwel zekere opzet. Maar in elk geval werd dc vlakbij gelegen clcctrischc centrale van de Heilige Stad door het vuur bedreigd. Politic, brandweer en Britse troepen probeerden het te blussen, maar de schaarse watervoorziening: maakt dit werk moeilijk. Duizenden Arabieren keken geïnteresseerd toe.' Generaal Clay wijst Hongaarse missie uit Twee Hongaarse missies hebben van generaal L. Clay, de Ameri kaanse opperbevelhebber van Duitsland, het beVel gekregen, bin nen enkele uren de Amerikaanse bezettings-zone van Duitsland te verlaten. Hetbetreft hier een repatrie- ringsmissie van vier personen en een restitutie-missie van 11 per sonen. De missie werd uitgewezen als maatregel tegen „de plundering van een Amerikaanse repatrie- rmgstrein en mishandeling van Amerikaans personeel en andere onbeheerste daden van Sowjet-sol- daten en officieren op Hongaars gebied op 21 Januari 1948." Er was vanmorgen nog geen na der nieuws over de veldslag ten Zuiden van Haifa, waar een Ara bisch lgger onder bevel van Fauzzi Bey Kaukji omsingeld schijnt te zijn door twaalfduizend man troepen van de Joodse Haga- r.ah. Wel heeft dit bericht ernstige bezorgdheid gewekt op het hoofd kwartier van de Arabische Liga en in Transjordanië dringt de minis ter van buitenlandse' zaken bij ko ning Abdoellah aan op het zenden van Transjordaanse troepen om Fauzzi te ontzetten. In het noorden van het land heeft de gehele afgelopen nacht een veld slag gewoed om zeven Arabische dorpen in de vlakte van Harmaged- don. In een gevecht dat zes uren duurde heeft de Haganah gisteren het kamp Tel Letvinsky, ten Oos ten van Tel Aviv, aan de weg naar de luchthaven Lydda veroverd. In de Veiligheidsraad, waar gis teren de kwestie Palestina weer aan de orde was, heeft Columbia de resolutie voor een wapenstilstand ingediend. Hij zei echter, dat zjjn besprekingen met Joden en Ara bieren op niets waren uitgelopen. Amerika steunde de resolutie. Mosje Sjertok van het Joodse Bu reau verklaarde zich ook bereid, aan de resolutie mee te werken, mits deze niet intussen de Arabie ren gelegenheid zou geven, zich te reorganiseren voor nieuwe gevech ten. Faris al Choury (Syrië) steun de de resolutie ook, maar drong aan op stopzetting van de toelating van buitenlanders in Palestina. De UNO-commissie voor Palesti na heeft de Veiligheidsraad ver zocht, onmiddellijk 25.000 ton tar we naar het land te doen zenden, want anders dreigt tegen eind Mei hongersnood. Voor zeven millioen dollar aan graan De administrateur van het Mars hall-plan Paul Hoffman heeft de verscheping aangekondigd van voedsel ter waarde van 37.877.000 dollar naar de vijf Europese landen, die het eerst voor hulpverlening In aanmerking komen. De landen, die voor de nieuwe toewijzingen in aan merking komen, ziln Nederland Oostenrijk. Frankrijk. Griekenland en Italië De zendingen bestaan in hoofdzaak uit graan, doch ook zul len conserven gezonden worden. Nederland ontvangt 63.000 ton graan ter waarde van 7.057.000 dol lar. Naar aanleiding van de incidenten in Djokjakarta, is Donderdag to Batavia- vier uur lang vergaderd door de voorlopige Federale rege ring van Indonesië. (Dit is do regering van geheel Indonesië, met uitzondering van de Republiek. Red.) Bij deze vergadering was aan wezig Raden Widjajo Atmodjo Abdoelkadir, die verslag uitbracht van de gebeurtenissen in DJokja. Deel Ned. Ind. regering verontwaardigd Hedenmorgen ls do vergadering voortgezet. In een communiqué te Batavia ia gezegd, dat de Neder landse delegatie zo spoedig moge lijk nadere instructies zal krijgen. Dit communiqué noemt verder dc verontschuldigingen die vnn repu blikeinse zjjdc over het incident te Djogja z\jn aangeboden, onbevredi gend en tevens is men in Batavia gegriefd door bepaalde rndlocom- mentaren uit Djogja. die het inci dent trachtten goed tc praten en er zelfs nog hlcuwo v(janaigo beledi gingen aan toevoegdon. Andere le den van de voorlopige federale re gering meenden echter, dat men do zaak niet zo hoog moest opnemen en genoegen moest nemen met do aangeboden verontschuldigingen. Opmerkelijk la het commentaar van Merdcka. Dit republikeinse blad schrijft, dat de schuld ligt bij de republikeinse delegatie zelf, dlo de politie niet in kennis heeft ge steld van de komst der Ncdcrland- so delegatie. In afwachting van het re sultaat van het overleg dat Abdoelkadir thans te Batavia pleegt heeft het in Djokja achtergebleven deel van de Nederlandse delegatie alle be sprekingen welke door de> Commissie van Goede Dien sten waren georganiseerd af gezegd. Uit een UP. bericht uit Kalioe- rang, de plaats nabij Djokja waar de conferentie wordt gehouden blijkt, dat de gemoederen ter Prinses Juliana wordt met do prinsesjes Vrijdagmlddae van haar verblijf in Zwitserland terugver wacht op het vliegveld Soesterherg. Prins Bernhard arri\ eert aanstaan de Zaterdag op Schiphol. Prins en prinses zijn voornemens Dinsdag a.s. te UtTccht de ere-pro- motie van Mevrouw Roosevelt b\j te wonen. STEL U eens voor, dat U 's avonds in uw huiskamer' gezeten, slechts aan een paar knoppen behoefde te draaien, om de wereld niet alleen hoor baar, maar ook zichtbaar in uw huis te kunnen halen. Stel U eens voor, dat U thuis Aad van Leeuwen niet alleen kon ho ren, maar dat U de voetbalwed- striid NederlandBelgië ook op de voet kon volgen. Stel U eens voor, dat U de bonte Dinsdagavondtrein, of Sangh en Spel, of Negen heit de Klok niet alleen kon horen, maar ook zien. Stel U eens voor, dat U prof. Brandt Vrijdagsavonds het wereld gebeuren niet alleen hoorde, maar ook zag beschrijven (U zoudt ver baasd zijn als U hem de wereld eens in gebaren 2ag tekenen). Stel U eens voor, dat U. We kunnen nog wel even ^oor- gaan en gebeurtenissen noemen van allerlei belang: de troonrede, met gouden koets, de Jaarbeurs, pater de Greeve, de inauguratie van een professorhet leven in de stad en in het land, in Europa; de wereld is zo bont, zo mooi, zo veelzijdig, zo interessant, zo kleur rijk en wat zien we er eigenlijk van? Stel U eens voor, dat U zo'n toe stel in huis had, zoals dat hierbij is afgebeeld en dat heel ftat bonte, boeiende leven van stad en land op dat kleine witte scherm aan Uw ogen kon voorbij trekken. Het kan, dank zij de televisie. We hebben het voorrecht gehad de ontwikkeling der televisie van het eerste prille begin te kunnen meemaken tot op de dag van heden, nu het, en in Nederland nog wel, geperfectionneerd is. De eerste keer was menen we op een Jaar beurs in Utrecht, toen daar buiten het gebouw kleine demonstraties werden gegeven. Indrukwekkend was het niet bepaald. Daarna zagen we televisie in Londen. Er stonden ergens een zes tal toestellen van verschillend for maat en op die schermpjes zagen we de flikkerende beelden, voet balwedstrijden. paardenrennen, een stukje variété en we vonden het, nu ja wel interessant, maar nog niet om over naar huis te schrijven. Een paar jaar later op een radio- tentoonstelling was het al veel be ter. De mensen verdrongen zich voor de toestellen en enkele uit verkorenen, bij voorkeur buiten landers, mochten de studio in en werden geteleviseerd: zij spraken een paar woorden, trokken angstige grimassen en de buitenstaanders keken grinnikend toe. We hebben ook tot die selecte groep behoord, in de studio gekeken en gepuft en onze beeltenis werd ook uitgezon den. Er was toen al veel verbeterd aan de televisie, het „sneeuwen" was grotendeels verdwenen, de beelden waren helderder, de scher men groter, de artisten hadden er varing opgedaan, het begon al echt te worden. Toen kwam de oorlog, i Na de oorlog hervatte Engeland snel zijn televisieuitzendingen en toen ,de huwelijksplechtigheid van prinses Elisabeth werd uitgezonden', stonden er evenveel mensen voor de kijkkasten te wachten als op de wegen naar de kerk. En wat ze te zien kregen was prima. Het jongste experiment zagen we onlangs in Eindhoven en we moes ten constateren, dat Nederland op technisch gebied zijn schade heeft ingehaald. De Nederlandse televi sie is het beste, wat totnutoe uit de internationale laboratoria is geko men. Het v/achten is nu maar op de organisatie, die Nederland voorziet van een paar zenders en dan zal Eindhoven wel voor de ontvangtoe stellen zorgen. De wereld in uw huiskamer. Er zit meer aan vast. Televisie in Nederland wordt alleen een succes als we in staat zijn tot samenwer ken, als we, net als de technici die de technische wonderen verrich ten, in staal zijn tot groot denken, tot nationaal, tot Europees denken. De wereld in uw huiskamer kan alleen werkelijkheid worden als er in Nederland een aantal zenders worden gebouwd, in Utrecht, in Amsterdam, in Rotterdam etc. die samenwerken. En als dit niet alleen in Nederland, maar in geheel Euro pa gebeurt, opdat die zenders hun programma's kunnen uitwisselen. Televisie is: de wereld in de huis kamer. Die wereld komt daar al leen als mensen, steden en landen, organisaties en overheden, bereid zijn de ramen van hun, soms nogal chauvinistisch-duffe huiskamers wijd naar de wereld open te zetten. De mogelijkheden der techniek, de nieuwste en mooiste mogelijk heid van de televisie, is een appèl op Nederland en Europa om inter nationaal te denken, om hokjes geest af te schaffen en te bedenken, dat de wereld rond is en dat de grensstreepjes, die wij er op ge trokken hebben, door wetenschap en techniek allang zijn overwon nen. Radio en televisie gaan er door en er over heen. De wereld in de huiskamer. Maar eerst alle huiskamers open naar de wereld. Televisie is er, En geland en Amerika hebben haar en genieten er van. Wanneer begint Nederland? Spaak, ambassadeur der vijf landen Volgens het Amerikaanse pers bureau U.P. heeft de Belglseho pre mier Spaak met de Amerikaanse onder-minister van buitenlandse za ken besprekingen gevoerd in ver band met de vorming van een per manent bureau des zestien Euro peso landen die Marshall-hulp ont vangen. Blykens dezelfde bron zou minis ter Spaak de leden der West-Euro- pese Unie, dat zyn behalve België. Nederland. Luxemburg, Engeland en Frankrijk, hebben medegedeeld, dat z(j zo spoedig mogelijk een per manente consultatieve raad moeten vormen en besprekingen moeten openen die leiden tot een gecombi neerde generale staf voor acze lan den. Volgens de zegsman van UP zou Spaak het met de onder staatssecretaris Lovett eens zijn, dat de Verenigde Staten over kunnen gaan tot de hulp verlening In de vorm van wa penrusting, wanneer gebleken is, in hoeverre zij elkaar op mi litair gebied kunnen helpen. Reuter verneemt inmiddels, dat minister Spaak Washington mor gen zal verlaten om tijdens het weekeinde ln Canada besprekingen te voeren. Naar verluidt zou de Ca nadese eerste minister Mackenzie King hebben verklaard dat zyn land bereid is zich aan te sluiten bij een uitbreiding van de West Europese Unie. die dan de vorm van een At lantische Unie zou verkrijgen. ZESTIG JAAR BIJ EEN FAMILIE Op 5 Mei gaat Ettcn—Lcur op grootse wijze de 73-jarige Jantje Wijnen huldigen, die op deze dag orecies zestig jaar als inwonend knecht in dienst van dc familie Luijkx aldaar is. Zulke zelden voorkomende ambtsjubilea dient men goed te vieren, zeggen de buurtbewoners. Wijnen is nu al aan het derde geslacht van de familie Luijkx toe, sinds hij op 13-jarige leeftijd op de boerderij van ..groot vader Luijkx" terecht kwam. PAUL HENRY SPAAK De grens van Amerika ligt in Europa! Controleinplaatsbestuur In de Franse bezettingszone van Duitsland is een belangrijke reor ganisatie uitgevoerd: de opperbe velhebber in Duitsland staat thans rechtstreeks onder het staatsse cretariaat voor Duitse zaken. Bo vendien is het aantal administra tieve afdelingen van 29 tot 12 te ruggebracht, terwijl het aartal per soneelsleden - an twaalfduizend tot negenduizend is gekrompen. De reorganisatie heeft niets uit staande met aansluiting bij de Brits-Amerikaanse zone, doch ge schiedt overeenkomstig de eerder uitgesproken bedoeling te streven naar een politiek van contrdlc in- plaats van rechtstreeks bestuur. Met ingang van 1 April j.l. zal de invaliditertsrcntc eventueel ver meerderd met de bijslag welke krachtens de invalideitswet is toegekend aan een militair, die als zodanig in het genot is van bezol diging op deze bezoldiging in min dering worden gebracht. ,t Mot me effe fan me hart. dat ik gistere od de Jaarbeurs een fiin daggie hep gehad. Ik laat Uwcs dat nou wete, asfanwege dat ik altijd had gedacht, datte se alleen bij ons in Mokum wat bieson- ders konne hebbe. Nou, ik mot segge, ik neem me petje af voor wat Utrecht hep gepres teerd. Ik wou de Utrechtenare daarfoor om so te segge es effe een klane hulde brenge. En ik haup. asdat U nou so frln- delijk wil wese om se dat maar te late wete. Ik bin maar een doot- gewone haringboer. 'k Staan mit me karretje op 't plaan. As grote stadsmins bin 'k feel gewind. Maar wat ik gistere gesien heb! Minseklndere. wat een moordsleie oferal. wat een sjiek en wat een winkels. Je kon in de Jaarbeurs de Kallefer straat en de Nieuwe- dijk wel drie kere uit- legge. Binnenemenüut kon 1e daar Frans. En gels. Switsers en nog wat hore ratele. Maar wat een reuzesof. dat ie fan al de fane sduIIo niks kon kaupe. De me- heer fan de fulpenne- stend op de derde eeta- zie fonnik een fane gabber. Die froeg of ik en fulpennewinkel had. Ik see fan-nee en hij see, dat-ik toch wel een fulpen bij 'm kon kaupe, foor een tientje. Maar dan mos ik schrave na Swolle: sou ie 'm ofer de post op- sture. Hij maakte self die pepne. see die nog. Merkpenne warenut niet. Maar. see-die. ofer tien jaar wille se allemaal een pen fan maan hebbe. Kaupt niemand meer een Par- reker of een Swaan. Asse se eerst me naam weten! Ik fon. dat-Ie gelaak hat. Toen i k vaafen- dertlg jaar geleie foor ut eerst op ''t plaan stong mit me Hollanse nieuwe, ginge se ook bij de komcurensie. Nou ben ik fanouds- bekend en nou komme se allemaal bil mijn d'r harinkie plkke. So is 't noi. eenmaal in de han del. Je naam is alles! Dat doch die knul uit Rotterdam ook. die reus van twee meter sofeel. Se sadel fan ae fiets kwam tot mijn oorlelletje! Nou, die jonge liet se foto af- drukke op een ordcna'.r stukkie pepier en se naam en se adres en !k geloof de nummer van se boordje d'r ook nog bii. Hij en se fader, een doodgewone man. fer- kochte de pertrette foor een kwartje 't stuk. Ik wier d'r akelig fan. fan die negosie. Ik ging een haring pikke bij een keieega op 't Freeburg. „Santjes meheer." see-die tege me. net o.s ik self altijd seg tege me klante. En ik see, net as me deftige kliantele: „Mersie koopman!" A3 ABDOELKADIR plaatse weer zijn gekalmeerd. Hij seint: Dg Nederlandse gedelegeerden bewegen zich sinds Dinsdagmor gen vrij en ongestoord door do straten van Djokja cn Knliocrong, onderhouden zich met dc bevol king in dc Nederlandse taal en doen hun inkopen langs dc Marlio- boro-boulevard. De zienswijze te Djokjakarta is, dat het incident van Maandag als gesloten mag worden beschouwd. Op 't baanvak DeventorAlmelo la ter hoogte van het plaatsje Hol ten het verminkte Ijjk gevonden van een man, die geen papleren bij zich harl en nog niet kon worden geïdentificeerd. Daar op de man een spoorkaartjo AmsterdamOl- denzaal werd gevonden vermoedt de Rijkspolitie, dat h(j uit de trein AmersfoortEnschede is gevallen en door een uit Almelo komende goederentrein is gegrepen. Er wordt een onderzoek ingesteld. Belgische invasie door Koning Voethal en Koning Leopold? Met het naderen van het tydstip, waarop de „Ecmdijk", dlo do koning van België aan boord heeft, to Rot terdam zal moeten aankomen, ne men de geruchten over de daarme de samenhangende gebeurtenissen in omvang toe. Een woordvoerder van een pro-Leopold organisatie in Bel gië heeft ontkend, dat er plan nen zouden bestaan om de ko ning ln Rotterdam officieel te begroeten. Wel worden cr door commerciële reisbureaux auto tochten naar Rotterdam geor ganiseerd rnet het doel een glimp van de koning te kunnen opvangen. Afgezien hiervan zullen er a.s. Zondag, de dag waarop het schip ln Rotterdam wordt verwacht negen duizend Belgen in de stad zijn, daar dan ter~plaatse de voetbalwed strijd HollandBelgië wordt ge speeld. Naar verluidt zou de koning zijn reservering in een KLM-vllegtuig, waarmede hij naar Zwitserland zou reizen, hebben afbesteld. Om complicaties in Rotterdam* te vermijden wordt er met dc moge lijkheid rekening gehouden, dat do koning ln Hoek van Holland van boord zal gaan. In geen geval zul len de Belgen toegang hebben tot de kade waar het schip zal meren, zomin in de Hoek als later te Rot terdam. Nederlandse delegatie gereed voor Parijs De zestien-landenconfcrcntlc. wel ke heden te Parijs aanvangt, wordt van Nederlandse zijde bijgewoond door minister van Boetzclaer, dr. H. M Hirschfeld, regeringscommis saris en dr. H. N. Boon, chef der af deling politieke zaken van het mi nisterie van buitenlandse zaken. Naar het ANP verneemt over weegt het Leids universiteltsfonds aan de Leidse universiteit (behou dens koninklijkemachtiging) een bijzondere leerstoel te vestigen in de parlementaire geschiedenis. 503de STAATSLOTERIJ, 5e klasse 17e lijst <f 1000.met premie van f 30.000 op nr. 4641. f 80.met premie van f 3.000 op nr. 9668. f 400.— nr. 17476. f 200.— nr. 16602. f 100.— 13310 13449 17437. Weerbericht ZONNESCHIJN Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Droog en overdag zonnig weer met een voor de tijd van het Jaar normale tempe ratuur. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen. 17 April: Zon op 5.40, onder IS.4O4 Maan op 11.18, onder 3.42.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1