ÖAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zenuwenoorlog om stembus Izeren Gordijn morgen twaarts schuiven? Amersfoorts straatverlichting wordt geleidelijk geëlectrificeerd Rome vermoedelijk vóór (niet achter) Stalen Gordijn Besprekingen in Indonesië nog ,Onze Amersfoort wa cht opvoering Fedde Schurer's ..Simson" ZONDAG VALT IN ITALIË DE BESLISSING Sowjet Unie koestert niet veel illusies meer Aandelen stijgen Duitser smokkelde 14 balen koffie Prinses Juliana thuis Garibaldi? te ontvangen Opvoering van aantal lantaarns van 923 tot 2180 stuks V oorstel van B en W aan de raad Bogota nu weer Zaterdag 17 April 1948 Achtste jaargang, No. 997, Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Gisteravond zyn de verkiezingsacties der verschillende Italiaanse par- then afgesloten. Er verstrijkt thans een periode van 32 uur waarin bU onderlinge afspraak geen propaganda mccr; wordt gevoerd. Zondagmor gen om zeven uur zal deze termijn, die moet dienen om de licht ontvlambare Italiaanse gemoederen weer wat te doen afkoelen zijn verlo pen en 26 niillioen Italianen kunnen uitmaken, welke der partijen het naar him mening aan het rechte eind heeft. Reuters speciale verslaggever in Italië meldt, dat de Vrijdagavond in alle Italiaanse steden is verstreken in een laatste daverende uitbarsting van verkiezingspropaganda. die vaak bedenkelijk veel van dema gogie had. Rome. is bedolven on der pamfletten, die in de loop van de dag door vliegmachines, welke door de verschillende partijen wa ren gehuurd boven de stad werden uitgestrooid. De luidsprekers heb. ben gedaverd dat horen en zien verging. Dc gespannen atmosfeer vindt zijn beste illustratie in gevolgen van een vuurwerk, dat de communisten ontstaken op het Piazza San Giovanni te Rome. Toen de pijlen en ster ren met daverende knallen ex plodeerden sloeg vele argeloze hoorders, die niets van het In de nacht van Woensdag op Donderdag heeft aan de Duitse grens tussen Kerkrade en Bocholtz een opwindende race plaats gehad tussen een auto van de ambulante dienst der invoerrechten en accijn zen te Maastricht en een jeep. af komstig uit Belgie. bemand door een Duitser en vermoedelijk een Amerikaans soldaat. De bewuste jeep, die de laatste tijd reeds vaker was gesignaleerd, bevatte 14 balen met ongeveer 400 kifo koffie, bene vens een partij chocolade, sigaret ten en sinaasappelen. Verder trof men er aan epn geladen karabijn, een handgranaat en een kist met 150 karabijnpatronen en een 100- tal revolverpatronen. Toen ln de nacht van Woensdag op Donderdag de jeep tussen Kerk rade en Bocholtz op een weg In de buurt van de Duitse grens reed, werd zij aangehouden door ambte naren van de ambulante dienst, die daar met een auto op de loer lagen. De ambtenaren gelastten de inzit tenden te stoppen. Deze stoorden zich daar echter niet aan. gaven vol gas en reden over het veld heen ln de richting van de grens. De ambtenaren lieten het er niet by zitten en gingen al schietend, in hun auto de jeep achterna. Het leek er op, dat de smokkelaars het eerst de grens zouden bereiken, maar vlak voor de eindstreep, 2 m. van de grens vandaan, reed de jeep in een kuil en sloeg over de kop. Een van de inzittenden had nog juist ty'd zich uit de voeten te maken Andermaal: het „Schertskorps" K.V.K.L. in V.H.K. In antwoord op vragen van een lid der Tweede Kamer heeft mi nister Fiévez medegedeeld, dat de militaire positie van het Korps Ver pleegsters van de Koninklijke Landmacht binnenkort geregeld zal worden. (Men zal zich herinneren, dat de benaming „schertskorps" aan het verpleegsterskorps werd gegeven in een strafzaak tegen een lid van dit Korps. De betiteling heeft nogal enige opschudding on der de verpleegsters veroorzaakt. Red.) Het ligt in de bedoeling van de minister het korps binnenkort als zelfstandige eenheid op te heffen en het op te nemen in het Vrouwen Hulp Korps (VHK). vuurwerk afwisten de schrik om het hart. Velen belden de politie op met de vraag ,,of de revolutie was uitgebroken." Tevoren had op dit plein de communistische leider Palmi- ro Togliatti 25.000 zijner volge lingen toegesproken. De Gas- peri heeft hem echter ruim overtroffen, deze wist in Milaan op de laatste avond 100.000 mensen samen te trekken. Gissingen Hoewel deze getallen vermoede, lijk niet de verhouding weer geven waarin de Gasperi over zijn com munistische landgenoot zal zege vieren. toch neemt men vrij alge meen aan, dat de communisten de zegepalm zal ontgaan. Daarvoor zijn verschillende aanwijzingen. In de eerste plaats de vaak, ongewild defensieve toon van communisti sche rSaenaars, ten tweede een on derzoek naar de publieke opinie van het Italiaanse blad II Tempo. Volgens de laatste noteringen zou de partij van de Gasperi 228 zetels behalen, het onder communistische leiding staande Volksfront 166. De Romeinse effectenbeurs vormt een derde graadmeter voor de kansen op een succes van de Gasperi. Aan. delen Fiat stegen in de laatste da gen van 387 tot 398. Montecatini liep op van 327 tot 338 en de Itali aanse kunstzijde van 10 000 tot 10.200. Een Russisch document, dat Vrijdag in Rome werd overhan digd vormt wellicht bovendien een aanduiding, dat de Sovjet Unie zich voorlopig geen illu sies maakt over het „omgaan" van Italië. Voor kort is namelijk een Italiaans oorlogschip, dat de Sovjet Unie was toegewezen als oorlogsbuit bij het mijnen vegen in de Adriatische Zee tot zinken gekomen. In het bo. venbedoeldc document eist de Sovjet Unie de uitlevering van een ander schip in de plaats van het verloren gegane. Het Sovjet nieuws-agentschap Tass heeft de. wat het noemt „Ame rikaanse interventie" scherp ver oordeeld. Het schrijft, dat Amerika op allerlei manieren Italië tracht te beïnvloeden. Niet alleen met rechtstreekse financiële steun, maar ook door militair machtsvertoon. De gespannen toestand in het land in aanmerking nemende, heeft de Italiaanse regering met ingang van Vrijdagavond ruim driehonderd duizend gewapende mannen de wacht doen betrekken bij de stem- lokalep. De politie bevindt zich in alarmtoestand. In de late namiddag is Vrijdag Prinses Juliana met de prinsesjes Margriet en Marijke in een speciaal vliegtuig uit Zwitserland naar ens land teruggekeerd. Het toestel landde op het vliegveld Soester- berg. Prins Bernhard wordt heden met de twee oudste prinsesjes in ons land terug verwacht. Zeer zware strijd in Palestina Joden betere posities Over de volle lengte van Palesti na, van Tel Aviv tot aan de Liba nese grens moet de strijd tussen Joden en Arabieren thans zijn ont brand. Hoewel het bij de vaak in cidentele gevechten dikwijls moei lijk is uit de persberichten 'n totaal beeld te verkrijgen, schijnt er aan leiding tot de veronderstelling dat de Joden over het algemeen hun positie hebben kunnen verbeteren en dat zij er in geslaagd zijn de Arabieren op tal van punten in het defensief te dringen. Een afdeling van de Haganah heeft een sterkte op de weg van Tel Aviv naar Jeruzalem veroverd nabij het dorp Saris, tussen Kastel en Latroum. De Arabieren hadden zich hier genesteld om de Joodse voedselconvooien naar Jeruzalem te ondervangen. De Arabische te genstand in dit gebied werd gebro ken met mortieren en kleine vuur wapenen. Bij de aanval gingen de kerk en de school in vlammen op en werden 25 huizen opgeblazen, waarin volgens Joo'dse zegslieden de Arabische scherpschutters zich nestelden. Omtrent de cijfers der verliezen aan beide zijden bestaan geen nauwkeurige gegevens. Elk der par tijen noemt de schattingen van de tegenstander „belachelijk". A LS Garibaldi in deze tijd gc- leefd bad. zou hij nu voor aan marcheren in dc communisti sche gelederen beweren dc Italiaanse communistenDc ..kop" van de negcnticndc-ccuw- sc generaal wordt dan ook door Togliatti's aanhangers gebruikt als vcrkiczingscmblccm. gepro jecteerd tegen dc vijf puntige Sov- jctstcr. Wie zij echter in werke lijkheid vereren, is duidelijk ge maakt door een geestige tekenaar van een der anti-communistische partijen. Hij tekende dc kop van Garibaldi na. maar dc ware be doelingen van het ..democrati sche front" karakteriseerde hij door de kop van Garibaldi om keerbaar te maken. Als U dc krant ondersteboven houdt, ziet U namelijk iemand anders FRO D£ POP H il fninlc dnmucrnlico maar dieper cie put »-•* r lêrK'worS't1prober» elkaar draaien tot her- Molotov-plan "Tworlcï re- Ti 1 Pet eens serieus met sU'' van de voormalige ns- Covery plan) zou dc nlcu- air(k,r tak van «.eten- landen, waarvan natuur- we onafhankclUko d. Dsvcholocle 'h11 oolt dc USA, Chill en staat i aan de totstandko- A hlJnollrnrJiv Asjidleilt om dc weinige Columbia eventueel zou- mln(- waarvan Engeland AOUUeiKQlllI deugden tc den mogen profiteren. en de USA zo onbaatzuch- n J. ;kcn ten koste van Met een beetje psycho- tig hebbon meegewerkt) rtaclio lo ondeugden „Wie logisch Inzicht Is alles op natuurlijk ln hoge mato mogen profiteren. g[ Sjalirir door Soekarno'QJl is iltlITierS Z&ligCf dclll Nog steeds heeft dr. Van Mook de Nederlandse delegatie te Djokja karta geen toestemming gegeven de onderhandelingen mei de republlckdoe, _oed ontmoet" te lossen, te hervatten. Volgens U.P. zou dltvan dfe veIc jprccg. 't al niet rla rloloonflA D lob ln itaehssen Deze kan dan Fnuzzi Bey Kaujkl, b.v. als minister van Arabische gebiedsde len een alleszins behoor lijk Inkomen verzekeren en andere woestijn-fcoda- Hoe goed gaat listen een lucratieve bc- ,„v ou.uon- v in Italië, het trekking en uit la 't met de delegatie ln Djokja verbazen.Pn> welke waarhe- proefkonijn der moderne ïyden en last: opgelost la Zij heeft de Indruk, dat Batavlas koeien bevatten. politieke psychologie, het Palestlna-vraagstuk het gebeurde meer betekenis toe-irom zou men niet Daar roerende samen- Inderdaad verder kent dan zUzclvc. ien met do Nobel- werking tussen Truman dan met wat ook komen Het Franse persbureau AFP datvoor de vredo (gc- en Stalln om het die ar- w\j met gvyen veel ge- i it» perscurcau aai uit dynamiet) dit- me onschuldige Ita- ven Een tikje meer inter- cvenals U.P. een eigen correspon-pen9 a(^n stalln te Hanen mogelijk te maken nationale belangeloosheid dent te Djokja heeft, meent zelfs? Zo'n gebaar moot gezellige en geonimeerdo is het enige waar do vre- dat de incidenten aan het station tem van de volksde- verkiezingen tc houden, de. vrede meo zou kunnen T-.. ,T j i i i itische tsaar ver- Zij betalen dc propaganda hebben. Djokja „van Nederlandse zijde aan-en cn zou tQj. on schUjven daarbij nog En tenslotte mogen wo merkelijk worden overdreven". »ns toe bewogen een extra credlctjc af. een vertrouwen op dc mocht Intussen heeft voor Radio Bata-n. als Truman bjj do beetje Triest, een stukje der gewoonte Duurt dc via de leider van de uit Djokja teJge uitreiking een Noord-Afrlka en alles vrede lang genoeg, ruggekeerde leider van de Ncdcr-'gc. hartelijke rede gaat vergezeld van zon wennen we er landse delegatie. Raden Abdoelka- sympathiek gebaartje van wel aan., dir een rede gehouden, waarin hij zijn visie op het gebeurde weer-j geeft. De man, die het mikpunt vanf de demonstraties is geweest zeide: „T2 midden van een menigte jongens tussen tien en dertig jaar zag ik ouderen, die met stokken waren bewapend en die kennelijk fungeerden als de aanstokers van de rel". Voorts merkte hij op, dat zodra men door de opstopping heen was er van wrijvingen met de bevol- dan misschien Nederland in finale van jeugdvoetbaltournooi De Nederlandse jeugd ploeg heeft zich in de finale van het interna tionale voetbal-tournooi te Londen geplaatst door met 21 van Italië te winnen. De andere finalist is En geland, dat België met 31 klopte. Het is een heerlijk voorjaar, niet tc nat, niet tc droog, niet tc koud en met tc warm Het gras is groen en mals en het vee loopt al in de weiden. De bomen en struiken ont luiken en zo pril en fris en jong. haar schoonheid verhoogd door de blanke bloesem van kcA en peer. toont de natuur zich slechts enkele weken tn het jaar. Dat men er van geniete. Reeds dadelijk na de bevrijding zagen wij ons gesteld voor de oplossing van een belangrijk en getuige de reacties van de inwoners en de „inter pellaties" in raads\ergaderingen een urgent probleem: het herstel der straatverlichting, aldus schrijven B. en W. van Amersfoort aan dc raad. De moeilijkheden waren wel zeer groot, daar het aanwezige materiaal zich in een 'zeer verwaarloosde toestand bevond cn nieuw materiaal niet ver krijgbaar was. Uiteraard verbeterde de situatie niet toen tengevolge van vernielingen door de jeugd en door aanrijdingen vrij veel lantaarns buiten gebruik moesten worden gesteld. riaal voor electrische verlichting, o.a. lichtmasten te verkrijgen, daar entegen materiaal voor de gasver lichting niet en te by geen benade ring vast te stellen wanneer zulks wel het geval zal zijn. 4. Taf van gemeenten stellen niet langer prijs op een gasverlichting, tengevolge waarvan een aanmerke lijke stijging van de pry zen van ma teriaal voor gasverlichting is te voorzien, onder meer omdat dit ma teriaal niet meer in serie zal wor den vervaardigd. Als bijkomstige voordelen van een electrische verlichting wijzen B. en W. er nog op, dat met een minder intensieve controle kan worden vol staan en dat ook het zgn. „poet sen" der lantaarns beperkt kan wor den. De nog aanwezige gaslantaarns kunnen worden omgebouwd om voor de electrische verlichting dienst te doen. By de voorbereiding van het plan om in deze gemeente te geraken tot eert moderne straatverlichting is dan ook uitgegaan van een electrische verlichting. De totale kosten van de electrifi- catie der verlichting, bedrijfsklaar opgesteld, bedragen volgens een glo bale berekening, welke is gebaseerd op de thans geldende lonen, prijzen van materialen en omzetbelasting: totaal 510.000, Wanneer dit plan is uitgevoerd, zal de straatverlichting i.n deze ge meente bestaan uit 2180 lichtpunten. De jaarlijkse kosten wegens af schrijvingen, rentebetalingen, stroomverbruik, onderhoud lampen, arbeidsloon voor controle en onder houd, materiaal voor onderhoud en een vergoeding voor gebruik van Hoewel doordrongen van de nood zakelijkheid om snel en afdoende maatregelen te treffen, was het het college in de jaren 1945 en 1946 slechts mogelijk incidenteel en zeer geleidelijk verbeteringen te doen aanbrengen. Tengevolge van de kou- deperiode in het eerste kwartaal van het vorige jaar moest de verlich ting in verband met de brandstof- fenschaarste wederom stringent worden beperkt en konden alleen die lantaarns blijven branden, welke on misbaar waren met het oog op de veiligheid van het verkeer. Eerst in Juli 1947 kon met een verdere uit breiding van de straatverlichting een aanvang worden gemaakt. Op 31 Dec. 1947 bestond de verlichting in Amersfoort uit 923 lichtpunten, en wel 124 ga^-avondlantaams, 410 gas-nachtlantaarns, 109 electrische avondlantaarns-en 2S0 electrische nachtlantaarns (in Juli 1946 waren deze cijfers respectievelijk: 412, 50, 169, 42 en 151). Moderne verlichting Het is duidelyk. dat in verband met de te verwachten uitbreiding der gemeente en rekening houdende met het steeds toenemende verkeer in de gemeente het aantal lichtpunten (1484 vóór het uitbreken van de oor log!) aanzienlijk zal moeten worden opgevoerd. Het behoeft voorts geen betoog, dat Amersfoort zal dienen te beschikken over een moderne straat verlichting, welke voldoet aan de hoge eisen, welke de verlichtings- kunde tegenwoordig stelt. Ten aanzien van de straatver lichting heeft men in het alge meen de keuze tussen de ver lichting door middel van gas en die door middel van electrici- teit. Beide vormen van verlich ting zijn uitstekend. De experts zijn het er niet over eens aan welke vorm van verlichting uit financieel oogpunt de voorkeur moet worden gegeven. Electrisch! Nu in de gemeente Amersfoort de straatverlichting gedeeltelijk op nieuw moet worden aangebracht en het vraagstuk in al zyn facetten on der ogen moet worden gezien, is een principiële beslissing over de wijze van verlichting noodzakelijk. Op grond van de volgende doorslagge vende feiten cn omstandigheden moet, wat betreft onze gemeente de voorkeur worden gegeven aan de electrische straatverlichting: 1. De gasverlichting te dezer stede is er voor het grootste gedeel te op ingericht om door drukstoot- apparaten te worden bediend. Dit is in verband met de bestaande capaci teit van het hoofdbuizennet niet lan ger mogelijk; vandaar dat een be roep is gedaan op de burgerij om de gaslantaarns te willen bedienen. 2. De vooruitzichten der gasvoor- ziening zyn erg onzeker, zodat het niet raadzaam is per jaar 500.000 m3 gas te verbruiken uitsluitend ten be hoeve van de straatverlichting. Voorts moet rekening worden gehou den met de gasvoorziening in de ge meenten Baarn en Soest, waarby de gasfabriek te Amersfoort eveneens een belangrijke rol speelt. 3. Het is momenteel wel moge lijk, zy het in beperkte mate, mate- auto's bedragen dan rond 146.500,- waarbij rekening moet worden ge houden met het feit, dat de rente last in de eerste jaren het grootst is. B. en W. merken hierbij op, dat in de begroting van de gasfabriek voor 1948 de jaarlijkse kosten voor de straatverlichting, waarbij is aan genomen, dat de electrische ver lichting in 1948 voor een bedrag van 150.000,zal worden uitgebreid, zijn geraamd op 87.237, In gedeelten Gezien de financiële positie der gemeente en gelet op het grote he- drag, dat met de uitvoering van het plan is gemoeid, komt het B. en W. raadzaam voor het plan in gedeel ten te doen uitvoeren. Dit klemt te meer nu het niet mogelijk is de volg orde waarin de werkzaamheden zul len moeten worden uitgevoerd, nauwkeurig aan te geven, daar deze afhankelijk is van de aanvoer der benodigde materialen. Doordat hier ook tal van technische factoren een rol spelen, kon geen vast omlijnd voorstel gedaan worden. Op de begroting van kapitaalsont vangsten en -uitgaven voor 1948 van de gasfabriek is onder meer een bedrag van 150.000,uitgetrokken voor de uitbreiding van de openbare verlichting <»n het zelfblussysteem electriciteit. Dit bedrag ware in het kader van het plan tot electrificatie der verlichting in deze gemeente aan te wenden voor het veranderen van gaslantaarns in electrische lantaarns en het plaatsen daarvan langs de voornaamste wegen en wel op zoda nige plaatsen, dat het bedienen der straatverlichting door de burgerij zo spoedig mogelijk tot het verleden behoort. B. en W. stellen de raad voor: 1. het electrificatieplan in prin cipe te aanvaarden en het plan in gedeelten te doen uitvoeren; 2. voor het jaar 1948 een credict van 150.000,beschikbaar te stel len voor het in dit jaar uit te voeren gedeelte van het plan; 3. elk jaar by de behandeling der begroting te overwegen welk ge deelte van het plan in verband met de financiële positie der gemeente kan worden uitgevoerd. alle correspondenten die op hot ogen- en Togllnttl de verkiezingen afwach- jgen: er zjjn vrijwel geen incidenten - •"•mi- nU hot ZuldelUke tempora- republiek. i conferentie-stad De arbeidersorganisatie in Co-j lumbia heeft besloten dc aanvan-, kelijk voor Vrijdag j.l. afgekondig de proteststaking wegens de moord op de liberale leider Gaiten af tei gelasten, zulks in verband met het vele ruimingswerk dat nog moet worden verricht. Ondermeer zijn nog steeds niet alle lijken van de naar schatting vijfhonderd slacht offers van de revolutie geborgen. Zouden deze niet spoedig begraven worden, dan vreest men het uitbre ken van een epidemie. Inmiddels heeft dc pan-Ameri- kaanse conferentie haar werk h r- vat in een buitenwijk van Bogoté. Men verwacht, dat de besprekingen nog twee weken zullen dureh. Rio de Janeiro: Communisten schuldig aan explosie-ramp? De Braziliaanse federale politie heeft verklaard, dat de ontploffing, die Donderdag in een munitie-op slagplaats van het léger plaats ge vonden heeft en waarbij ten minste 23 personen gedood en ruim hon derd werden gewond, bedoeld was als een communistisch tweede Bo gotó. Men schat de schade op meer dan 1 millioen dollar. De politie meent, dat de commu nisten van plan waren de minister van oorlog, generaal Da Costa, die het depot 50 minuten voor de ont ploffing verliet le vermoorden. Zij heeft het communistische dag blad „Folha Depovo" gesloten. Koning Leopold naar Rotterdam Geen bezoek s.v.p. Met betrekking tot het verzoek dat door verschillende organisaties tot koning Leopold is gericht bij zijn aankomst te Rotterdam delega ties te ontvangen, maakt zijn se cretariaat bekend, dat de reis van de koning en zijn passage op Ne derlands grondgebied een strikt particulier karakter draagt. De koning wenst bij zijn aankomst te Rotterdam geen manifestaties. OP de Nationale feestdag zullen leden van bij de Amersfoortse Gemeenschap aangesloten organi saties tonelisten en anderen in het Openluchttheater Birkhoven het drama „Simson" van de Friese schrijver en dichter Fedde Schurer opvoeren. Diep en innig gelovig Christen als Schurer is, heeft hij in het verhaal óver Israels Richter Simson een motief gezien, "dat hem meer dan enig ander gegeven de gelegenheid kon verschaffen, zijn hartstochtelijke liefde voor de vrijheid en zijn afschuw van alle terreur, in een breed opgebouwd en in kloeke taal geschreven dicht werk te uiten. Er is in dit wel haast klassieke religieuze drama zoveel dat ons herinnert aan onze bezettingstijd het stuk dateert trouwens van die dagen dat we, door een kort overzicht van de in houd, graag de aandacht er voor vragen van hen, die het plan heb ben de vijfde Mei naar Birkhoven te gaan. Wanneer Simson Richter is over Israël, valt het volk keer op keer ten prooi aan de machts wellust, de roofzucht van de na burige Filistijnen. Doch reeds heeft God zich in Simson een instrument gekozen, waarmee Hij Zijn volk de weg naar de vrijheid zal wijzen. Deze Simson Gods Nazireeër is niet de volksleider, zoals Israël zich deze wenst. Simson haat het compromis en onstuimig als hij is, geeselt hij in woord en daad keer op keer de halfslachtigen, de futlozen om hun slaafse onderwer ping aan der Filistijnen wil. Door zijn eigen, immorele levenswandel en zijn diepe verachting voor alles, wat naar zoete broodjes bakkers' Eringa en Floor Middag hard zweemt, vindt de volksleider aan- j wordt gewérkt. Er zijn naar onze tisch verhaal, als hij Delila het door leden van Jong Israël be waakte graf van Simson laat op zoeken en haar daarna zelfmoord laat plegen. ZULLEN de Amersfoorters dit drama aan kunnen? Het is reeds vele malen opgevoerd en in Friesland werd het telkens weer een succes. Rotterdam bracht de mislukking. Wat zal er nu in onze stad gebeuren? Er dringen geruch ten tot ons door, dat de repetities heel vlot verlopen; dat er onder leiding van de regisseurs Ludzer vankelijk weinig steun, waarde ring of zelfs maar respect voor zijn gewaagde ondernemingen tegen het vijandelijke volk. Deze sfeer van het diepste wan trouwen in Gods Nazireeër be heerst de eerste twee bedrijven van Schurers drama. Naarmate de schrijver echter z'n hoofdfiguur tot de grootste, zich van zijn zending bewuste bevrijder laat groeien, treedt ook de vrijheidsdrang van het volk zelf meer en meer naar voren. Een logische constructie overigens, waarvoor Schurer de Jong-Israël beweging in zijn schep ping betrok. Hierover wordt in de Bijbel met geen woord gerept. Gods hand voert Simson via de rots van Etam waar hij duizend Filistijnen met een ezelskinnebak ken verslaat en het huis van de courtisane Delila, Simsons verraad ster, naar de plaats van zijn mar telaarschap, Gaza de vijande lijke hoofdstad. Nog éénmaal vol maakt Schurer het Oud Testamen. j mening twee moeilijkheden voor j onze amateurs bij de vertolking van „Simson". In de eerste plaats het vijfvoetig jambenschema, dat de dictie van de verzen voor onze amateurs ongetwijfeld bemoeilijkt. Gelukkig is Schurer nogal vrijelijk met deze opzet omgesprongen. Dan i? er de eenvoudige constructie van het drama, die het zo aantrekkelijk maakt, doch anderzijds de nodige zorgen zal baren. Hoe wil men een boeiend geheel maken van de eer ste twee bedrijven, waarin ver scheidene, alleen hoorbare niet zichtbare scenes de onontbeer lijke achtergrond van het gebeuren cp het toneel moeten suggereren? V/at er echter ook van deze Sim son worde er^zijn vele schone liederen en koren in verwerkt, die ons alleen al tot luisteren zullen dwingen we zijn dankbaar ge stemd ten opzichte van die kleine gemeenschap, die ons een cultureel gebeuren als deze opvoering wil schenken. dc Marshallhulp Itallë's deur voor- bil zal gaan. Het belang dat Ame rika. Engeland cn Frankrijk eraan hechten. Italië ln de Westerse sfeer to houden. Is overduidelijk geble ken door do openlijke en bcdekto steun die zy de anti-comrnupistl- sche partyen hebben gegeven on door de vele vriendelijke manoeu vres jegens dc Italiaanse regering die dc laatste tyd zijn gemaakt, zo als de teruggave van oorlogssche pen. dc toezeggingen over de voor malige Italiaanse koloniën en als klap-op-de-vuurplll het voorstel tot de teruggave van Trlëst, waarmee de Westelijke mogendheden de Sov- jet-Unle om een actuele schaak term te gebruiken een tempo vóór zijn geweest. Het negatieve antwoord dat Moskou deze week hierop heeft gegeven, wordt opge vat als een teken, dat men In het Kremlin de hoop op een communis tische overwinning in Italië heeft klachten, dio in een rustig gefor muleerde brief, waarin geen spoor van „kankerstemming" is te vinden, maar een enthousiast en dankbaar zich geven aan een^ nieuwe taak valt waar te nemen^ dergelijke opmerkingen naar heM vaderland komen. WIJ beseffen^ volkomen dat de regering bij het troepentransport voor grote moeilijkheden staat. Ook hier speelt het gebrek aan vorvoers- mogelijkheid natuurlijk een grote rol. En wij begrijpen ook, dat een reis met een troepentransport schip geen pleiziertochtje Is, maar er zijn, naar wij menen, toch grenzen. Moge de regering nauwlettend toezien dat deze niet v/orden overschreden. Bij de reis, v/aarover wij bovenstaande in lichtingen kregen, was dit o.l. het geval. 't Spant in België's regering Naar het ANP van zijn eigen cor respondent uit Brussel verneemt, doen zich ernstige spanningen voor in de Belgische regering, welke zo als men weet is samengesteld uit katholieken cn socialisten. De ka tholieken opperen bezwaren tegen het optreden van dc socialistische minister van onderwijs, Kamiel Huysmans, die zij een anti-katho lieke koers vgrwijten; de socialis ten op hun beurt zijn ontevreden over het beleid van de katholieke minister van economische zaken. Men hoopt, dat de terugkeer van premier Spaak politieke ontspan ning teweeg zal kunnen brengen. Smyslov gaf op De afgebroken partij uit de 13e ronde, tussen Smyslov en Botwin- nik, die Donderdagavond in gewon nen stelling voor Botwinnik v/erd afgebroken, werd gisteren zonder verder t: spelen door Smyslov op gegeven Verliezen in Indonesië Deze week t wee doden De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de algelopen weck de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Serg. C. Vink, legernr. 170921003. afkomstig uit Dordrecht, gesneuveld 1 April 1948. Kon. Ned. Ind. Leger: Soend. korp Iri, stbnr. 19673, afkomstig uit Ned. Indië. Gesneuveld 18 Maart 1948. Koninklijke Marine: Geen verlie zen. NIEUWE PRESIDENT VOOR FIIILIPPIJNEN Elpidio Quirino, voormalig vice- president, is heden als nieuwe pre sident van de Philippijnen beëdigd. Hij volgde de vorige president, Ma nuel Roxas, na diens dood automa tisch op. Weerbericht ZONNESCHIJN Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Droog cn overwe gend zonnig weer mot voor de tijd vaji het jaar normale tempe ratuur. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen. 13 April: Zon op 5.38, onder 19.42. Maan op 12 47, onder 4 12. 19 April: Zon op 5.36. onder 19.44. Maan op 14.16, onder 4.34.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1