DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Italië ging rustig naar de stembus Koning Leopold vertoefde drie uur in Nederland Incidenten in de rechtszaal De Gaulle pleit weer voor nieuwe verkiezingen Bookmakers geven communisten weinig kans Incident Djokja gesloten Belgen doorbraken politiecordon Aflossingd.erwacht in Indonesië Voedselsituatie iets beter Russen liquideren controlepost Grote heidebrand op de Veluwe Maandag IQ April 1948 Achtste jaargang, No. 998 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postfeus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291* Telefoon administratie 6235. n^OEN gisteren om tien uur in geheel Italië de deuren van de stem- A lokalen gesloten werden, hadden ruim 70 pet van de kiezers hun stem uitgebracht, zonder dat een ernstig incident was gemeld. Vandaag zal er voor Je laatkomers tot 12 uur gelegenheid bestaan hun stem af te geven, zodat de uitslag eerst morgen tegemoet mag worden gezien. De bookmakers in Rome beschouwen een communistische overwinning echter al als uitgesloten en bieden 5 1 tegen wedders, die van mening zUn dat de communisten toch als overwinnaars uit de bus zullen komen. Angstige burgers op de vlucht Al werden dus geen incidenten gemeld, is het toch niet helemaal rustig in het land. In sommige krin gen te Milaan verwacht men, dat het door de communisten beheerste Volksfront een overwinning zal proclameren nog voordat de uitslag officieel bekend is, om later, inge val van een communistische neder laag, de regering van vervalsing te kunnen beschuldigen. In dit ver band is het zeker interessant, dat de „Corriere della Sera" het nodig acht haar lezers aan te rr.den rustig in Italië te blijven en zich niet te laten beïnvloeden door „be- driegelijke alarmerende propagan da". Volgens dit blad zouden name lijk talrijke personen zijn uitgewe ken zonder d£ verkiezingsuitslag af te wachten. Togliatti Het is dan ook niet bepaald ge ruststellend, wanneer Togliatti in het orgaan van de Italiaanse com- r munistische partij „Unita" schrijft, dat „Italië een slechte toekomst te gemoet gaat, indien er geen com munisten in de regering opgeno men worden". Ook radio Moskou kijkt vol be langstelling naar de uitslag. Maar reeds wordt de verkiezingscampag ne door de Russische commentators gekenschetst als „het voorwerp vón buitenlandse inmenging op onge kende schaal door middelen, die variëren van een direct financieren van de campagne tot diplomatieke chantage en demonstratie van mili taire macht". Hoewel anti-communisten in de grote steden van Noord-Italië het onbehagelijke gevoel hebben, dat de communisten een nederlaag niet licht zullen verduren en er gezegd wordt dat de communisten voor 24 April een tegenactie beramen, ont kennen alle communistische en links-socialistische leiders het be staan van een dergelijk plan. Telegram van labour-leden Hoewel de Britse Labour-party officieel de rechts Italiaanse socia listen steunt, hebben achtendertig Labour-leden van het Britse lager huis een telegram gezondep aan de leider der Italiaanse meerderheids socialisten, P. Nenni, waarin zij de hoop uitspreken, dat het Volksfront van communisten en socialisten in de verkiezingen de overwinning zullen behalen. Dit telegram was onder meer getekend door Adams, Silverman en Zilliacus. Graaf van Limburg Stirum Zaterdag overleden Op 75-jarige leeftijd is Zaterdag avond overleden mr. J. P. graaf van Limburg Stirum, oud-gouverneur- generaal van Nederlands-lndië en oud-gezant te Londen, Graaf van Limburg Stirum, die in 1896 huwde met jonkvrouw C. Al. van Sminia, begon zijn diplomatieke loopbaan aan het ministerie van buitenlandse zaken. Van 1916 tot 1921 was hij gouver neur-generaal van Nederlands Oost- Indië, nadat hij als gezant reeds te Peking, Stockholm, Oslo en Kopen hagen de Kroon had vertegenwoor digd. In 1922 werd hij tot gezant in Cairo benoemd en in 1927 bekleedde hij deze post in Berliin. Al spoedig doorzag hij Hitlers spel en liet zijn waarschuwende stem horen. Toen hij als enig lid van het corps diploma tique te Berlijn had „vergeten" ter gelegenheid van Hitiers verjaardag de vlag uit te steken, werd hij be noemd tot gezant in Londen. Een Amerikaan schetste destijds.zijn edel karakter met de volgende woorden: ..Hij is niet alleen een goed diplo maat, maar een van de weinige men sen waarvan ik kan zeggen, dat ze onomkoopbaar zijn." Weerbericht IETS MEER WIND Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond: Vanavond en vannacht nog plaatse- olijke regenbuien, hier cn daar met on weer. Morgen overdag tijdelijke op klaringen. doch vrijwel overal droog WMr ofcet meest matige wind tussen Noord en Oost. Iets minder zacht. 20 April: Zon op 5 33. onder 19.46. Maan op 15.^5, onder 4.5J, Flitsen uit Italië Politieke profeten hadden bijzon dere aandacht voor het mooie weer. Regen, zo zeiden zij. zou gunstig voor het Volksfront geweest zijn. wantcommunisten brengen hun stem bij elke weersgesteldheid uit. De minister van binnenlandse zaken, Mario Sfjclba wilde de op' komst van dc kiezers niet van het weer laten afhangen en waar' schuwde derhalve alle Italianen, dat degenen, die hun stemplicht met vervullen, kunnen worden gc~ straft. Zij zullen op hun persoons- bewijs de stempel ..heeft niet ge- sfemd" krijgen en desnoods zal hun de toestemming worden geweigerd tot het afltggcn van een examen. a. Hef. merendeel der vrouwelijke stemgerechtigden had zich gisteren geen rood op de lippen gedaan. De dames waren namelijk bevreesd dat dc enveloppe bij het dichthk' ken rood gekleurd zou worden. Besprekingen worden hervat Naar liet Franse persagentschap AFP uit Kaliocrang meldt hebben in een gezamenlijke perconferentic van de leiders der Nederlandse en republikeinse delegaties, Ahdocl- kadir cn dr. Roem, medegedeeld dat de onderhandelingen tussen Nederland cn de Republiek worden hervat. Het ligt volgens dit bericht in dc bedoeling dat de te hervatten besprekingen lieden of Dinsdag een aanvang zullen nemen. Dr. Roem deelde mede, dat de Republiek er zorg voor zal dragen dat in het vervolg incidenten wor den voorkomen. Voorts heeft hij de Nederlandse delegatie verzocht hem te laten weten welke schade haar door de opdringende menigte is be rokkend. De republiek wenst de geleden schade te vergoeden. Vóór dit bericht ons bereikte kwam een telegram binnen van de Commissie van Goede Diensten, waarin deze verklaart het te be treuren, dat een deel van de pers de incidenten te Batavia aanzien lijk heeft overdreven. De Commis sie stelt er prijs op te verklaren, dat „geen enkel lid van haar of van haar personeel zich bedreigd ge voelde of enigerlei belediging on dervond." Alle inzittenden van een Lock heed-Hudson vliegtuig, dat op Nieuw-Guinea is neergestort, zijn om het leven gekomen. Men ge. looft, dat zich 24 niet-blanke pas sagiers en een bemanning bestaan de uit .vier blanken aan boord van het toestel bevonderf. Door talloze, met juichende Belgen volgeladen plezierboten begroet, arri veerde gisteren de Eemdijk met koning Leopold op de brug voor de Wilhel- minakade te Rotterdam. En terwijl de honderden Belgen in massale vreugde roepen in het Vlaams en in het Frans uitbarstten, werd de loopplank uit gelegd en begaven zich de Belgische ambassadeur, L. C. Nernry, luit. ter zee le klasse baron van Boetzelaer, als vertegenwoordiger van de koningin, burgemeester Oud en vele anderen aan boord, om de Belgische koning officieel te verwelkomen De koning, die een goede overtocht heeft gehad, liet de menigte niet te lang wachten. De aanhoudende kreten „leve de koning", „vive le Roi" en de zwart-geel-rode vlaggetjes stem den hem zeker tot voldoening. Maar toen hij, gevolgd door prinses Rethy en prins Boudewijn de boot verliet, doorbrak de menigte het politiecor don. Hun vreugde kende geen gren zen en velen, zowel mannen als vrou wen, omhelsden de koning. Met moeite kon een inspecteur van politie 'de prinses de Rethy tegen de op- dringenden beschermen. Het duurde dan nog enige tijd, tot het koninklijk gezelschap de auto had bereikt en, nagejuicht en nage wuifd door talloze enthousiaste Bel gen, die voor liet eerst na negen jaar van aangezicht tqt aangezicht met hun koning hebben gestaan, de reis naar Schiphol voortzette. Op de luchthaven Schiphol, die sinds Zaterdagnacht onder zware be waking stond, was het minder druk, hoewel ook hier Belgen hun koning verwelkomden. Tegen 11 uur steeg Nog: dit jaar zullen alle troepen terugkeren, die voor de 7-Decem- bcr divisie in Indonesië zijn aan gekomen, aldus werd Zaterdag avond in het programma voor de Nederlandse Strijdkrachten in een toespraak via dc radio door luite nant kolonel G. Pruis medegedeeld. IHi voegde er aan toe, dat eind April de verschepingen zullen be ginnen. De eerste groep, waartoe zij beoren die vóór 1 Juni 1946 in Indië waren, zal in dc periode van April tot en met September van dit jaar naar huis varen. Dc twee de groep, nl. zij die na 1 Juni 1946. doch voor de 7-Deccmber-divisic in Indië binnenkwamen, zal on middellijk daarna volgen. Omtrent dc aflossing van de 7-Deccmber divisie kan nog geen enkele mede deling worden gedaan. echter reeds de machine op, om het gezelschap, dat gedurende drie uur in Nederland was geweest, naar Ge- nève te brengen. Prins Bernhard niet geheel hersteld n Met hetzelfde vliegtuig, dat Vrij dag prinses Juliana met dc beide jongste prinsesjes Marijke en Mar griet naar Nederland terugbracht, is Zaterdagavond om half zeven prins Bernhard en dc twee oudste prinses jes Beatrix cn Irene uit Zwitserland op het vliegveld Socsterbcrg geland. Dc prinses was met Margriet cn Ma rijke ter begroeting op het vliegveld aanwezig. Naar net secretariaat van dc prins evenwel mededeelde, is prins Bern hard nog niet geheel van zijn ziekte hersteld. Bij een botsing tussen Commu nisten en regeringstroepen in het district M.vingynn in Middcn-Blrma zouden vijftig communisten zijn ge. dood. 'Anti-kauwgom-actic De onderwijzers te Venlo zijn van mening, dat het gebruik van kauwgom en met name van het z.g. knalkauwgom dermate is toe genomen. dat „iets gedaan moet worden", om dc Nederlandse kin deren deze Amerikaanse sport af te leren. En aangezien de opvoeding thuis begint, heeft het onderwijzend personeel dc ouders om krachtige bestrijding van dit euvel verzocht. Verreweg dc meeste ouders, zeg den spontaan hun medewerking toe. omdat zij er nu langzamerhand genoeg van hebben aan schoteltjes en bedstijlentafel- en stoelpoten in een kauwgom-propje te grijpen. Oe wereld-voedselsituatie is voor het komende jaar weliswaar nog zor gelijk, doch iets beter dan het afge lopen jaar. Dit is niet alleen de over tuiging van prof. E. de Vries, die als vertegenwoordiger van de Neder lands-Indische regering heeft deelge nomen aan de besprekingen van de World Food Council, maar het is de conclusie van deze organisatie na nauwkeurig onderzoek van het we reld-voedselprobleem. Prof. de Vries deelde dit Zaterdag mede, kort na dat hij, van New York komende, op Schiphol was geland. De Sowjet-bezettingsautoritelten in Oostenrijk hebben de controle op de weg naar het Britse vlieg veld te Schewacht, dat in de Sow- jetzone ligt, geheel opgegeven. Het Britse personeel kan thans onge hinderd passeren. Een andere bar- rière in de Semmering-pas tussen de Britse zone en Wenen werd eveneens verwijderd. Vele Fransen bepleiten vrijlating Pétain In verband met een onlangs op gericht comité ter bevrijding van maarschalk Petain zal het Franse blad „Aurore" een referendum or ganiseren over de vrijlating van het hoofd van de vroegere Vichy- regering. De 91-jarige generaal is tot levenslang veroordeeld en ver blijft thans op het eiland Yeu, voor de Westkust van Frankrijk. Prachtige sprong van Kraak, maar jammer genoeg kan hij toch het doel punt van Mcrmans niet voorkomen. Zaterdagmiddag brandde het weer eens op dc Veluwe. In de omgeving van het natuurreservaat Gcrrits Fles tussen Harskamp en Kootwijk, brak een heidebrand uit, die. aangewak kerd door de felle wind, onrustba rende afmetingen aannam. De bosbrandweren van Ede. Hars kamp, Kootwijk en Ugchclen bon den, geassisteerd door een honderd tal militairen uit de Harskamp, de strüd tegen de vuurzee aan Na enkele uren slaagde men er In de brand meester te worden, zij het dan ook nadat een oppervlakte van pbn. 80 Ha. voornamelijk begroeid met heide en buntgras, was vernield. Een bewaker van de terreinen rondom Gerrits Fles meldde tijdens de brand, dat hij een automobilist in de omgeving had gesignaleerd, die opvallende belangstelling toon de. De bewaker nam het nummer van de wagen op en gaf dit door naar Harskamp. De commandant van de Edese brandweer, die met zijn radiowagen bij de brand was, gaf het nummer <ip aan zijn Apcl- doornso collega, waarna de politie op zoek ging naar de automobilist. Bij een verkeerslicht werd de be wuste wagen aangehouden. De be stuurder ëen dagblaaverslaggevcr bleek na verhoor echter vrijuit te gaan. - t* HET PROCES VAN DER WAALS Dc zitting van Zaterdag sloot met enkele Incidenten: de weduwe van een vau Van der Waals' slachtoffers ging. na haar getuigenis de verra der tc lUf en even later wierp een aan de dood ontsnapte. Van der Waals een anjer toe onder de woorden: „Dat is voor je graf!" Het maakte indruk op de zaal, maar zichtbaar niet op het „monster van Franken stein" zelf. Mevrouw Le Griep vertelde bij het vervolg van haar getuigenis van allerlei besprekingen die Van dei Waals in haar huis had gehou den. Hij zou deelnemen aan een bom aanslag in de HTM-garage-in Den Haag, maar toen het op de uitvoe ring aankwam, stonden de Duit sers gereed voor de arrestatie.... Van der Waals kwam later vertel len dc.t hij en Born ontsnapt wa ren; Born had hij on 'ergebracht in Bergen op Zoom, maar in werke lijkheid zat deze natuurlijk in de cellenbarakken. Van der Waals herinnert er zich niets van. Mevr. Le Griep: „Je hebt ook zo veel gedaan". Maar al dc personen waarmee v. d. Waals in contact kwam werden gearresteerd en de meesten zijn nu dood. „Ik wou", zegt mevr. Le Griep, „dat ik hem in mijn handen had!" En weer leest de president de lange reeks van ovcrlijdensacten voor: Born, Lassooy, van Gils. Le Griep, dr. Duuring, Damm, Ver- Incidenten bleven uit in Marseille Per „Grote Beer" naar de Gordel van Smaragd Korp. Vonk (Zeist)„Een landrot blijft toch altijd een landröt" Port Said. 10 April, kan houden. De mindex- I~1E vreugde laaide hoog prettige corvee-karweitjes op. toen op 7 April moeten ook op de boot omstreeks half één het troe- oenschip Groote Beerop weg naar Indonesië, vol trots de Kota Baroe pas seerde. die eveneens vele worden verricht 'en deze .ïemen al een groot gedeel te van de dag in beslag. Voorts worden er dage lijks lessen gegeven over allerlei onderwerpen waar- mllttairen naar de tropen HoFknmpndn vervoert. Het was een ge denkwaardig moment, daar op dc Middenlandse Zee. niet ver van de Algerijnse kust. En zelfs de Hollandse marsklanken, die de Mari- nierskape.l van de Kota Baroe over 't strakblauwe water liet schallen, kon net triomfantelijk gejuich /an de Groote Becr-passa- ;iers niet overstemmen. Geen wonder. Waren zij niet twee volle dagen later [ater uit Nederland vertrokken en hadden zij soms niet die ouwe schuit daar aan stuurboordzijde glansrijk in de luren gelegd? Het zal duidelijk zijn. jat de stemming aan boord niets te wensen over laat, van men in de komende jaren het een en ander zal moeten weten. Het be langrijkste zijn misschien nog wel de brieven voor thuis, die alsmaar langer worden en vertellen van de vele nieuwe beleve nissen. Natuurlijk, er loopt wel *ens een dag tussen door, iat er van al deze bezig- neden weinig terechtkomt, coals in de Golf van Bis- ;aje en een paar dagen bij Sardinië, wan neer een stormachtige wind de golven, huizen hoog opzwiept. Dan schudt en stampt de Groote Beer 3n ligt het grootste ge deelte van de opvarenden De „Grote Beer" aan ds kade voor zijn vertrek naar Indonesië. GROETEN VAN DE KOTA INTEN De passagiers aan boord van het m.s. Kota Inten (op weg naar Ca nada) groeten vanuit de Atlantische Oceaan hun familie, vrienden en bekenden in Nederland. Zij heb ben goed weer en een voorspoedige reis. met een grasgroene laatskleiir op bed. trach- troepenschip. Met de Wel- iver de railing staart, al zal deze zich niet steeds tende de gehele wereld [are, onvertaalbaar woord Korp. Vonk van de Ge- om zich heen te verge- is dat. is het overigens ook olaan in Zeist fcnikt be- Maar als de vol- 3est jn orde Er is een 'estigend bij deze wijze .e-- gende dag de zon weer ;uim voorziene bibliotheek Noorden: „Een landrot olie aandacht opeist van vriendelijk schijnt en de terwijl een ieder minstens blijft toch altijd een land- leze Nederlandse jongens. 2ee zo vlak ligt als een eenmaal per week een bi- *ot oiljartlaken. dan is snel oscoopvoorstelling kan bij- Zij waren in ieder geval wonen. Ook de plannen bescheidener, da^j die 2e op deze luidruchtige wijze ontladen. Daarvoor is er ten. eigenlijk te veel. dat de waarvan de meesten de neus nooit buiten hun 3]je ellende van zeeziekte woonplaats hebben gesto- vergeten ken. En ook als er op een gegeven moment niets te zien is aan de wijde hori- ;onten en deze drijvende kazerne verloren schijnt voort te dobberen over de onmetelijke vlakten der Atlantische Oceaan dan toch nog genoeg. voor cabaretavonden na- uitenant. die tegen zijn deren hun uitvoering. oollega's Demoed uit Drie- ..Het is een beste boel bergen en Hakkert uit De lier aan boord." vertrouwt Bilt stond op te scheppen Vlar Fred Steenkamp van )Ver fikse mannenzeeën. ie le Daalsedijk in Utrecht !a die de volgende dag -*n die een aardig repre- mij toe. ..maar ik zal toch olat uitgestrekt in zijn hut lentatief beeld geeft van verdraaid blij zijn, als ik werd gesignaleerd met een lat rijkgeschakeerde ge- de vaste grond van Soe- wasbleke gelaatskleur en meenschapje van zon 900 rabaja onder mijn voeten een snee droog wittebrood maw aar» Vinrtrrf Iran nlt. irnol 1laminil V, i namTanrl L3 1 1J Vrij gpoedig na het ver trek uit Amsterdam ver- icheen de eerste scheeps- crant. die de schone naam .De Getikte Beer" draagt - -J- «--.ll filet UI '.'Ub "Uicun waarmee men zien bezig man aan boord van dit voeL" terwijl hij peinzend in zijn hand geklemd. „Vive De Gaulle" riep een naar schatting vijftigduizendkoppige me nigte Marseillanen Zondag, toen do generaal in dc grote rede die hij die dag in de Zuid.Franse haven stad hield, aandrong op nieuwe al gemene verkiezingen. Deze passa ge uit zijn betoog oogstte de meest uitgesproken bijval voor de rest was de ontvangst kalm en onder brak slechts een applaus nu en dan de woorden Van de spreker. Incidenten hebben zich niet voor gedaan, hoewel op korte afstand ook een communistische betoging aan de gang was. Zaterdag hadden de vertegenwoordigers van beide partijen een wapenstilstand geslo ten: men zou zich onthouden van geweld en de afspraak is gehou. den. De Gaulle bepleitte een coa litie van alle nationale partijen. De regering van Schuman „had de controle over de economische toe stand verloren" en moest daarom vervangen worden. Voor het ove rige bevatte De Gaulle's rede de gebruikelijke aanvallen op de com munisten. Hij noemt zc separatis ten en zei dat ze op het ogenblik separatistischer waren dan ooit. De dag tevoren had de generaal gesproken op het congres van zijn partij, de RPF, dat ook in Mar seille werd gehouden. Nadat De Gaulle daar had gepleit voor asso ciatie tussen de arbeidende klasse en de leiders van industrie en za kenleven dit betekent dat elke deelnemer in elke onderneming het kapitaalgoed dat zijn arbeids kracht vertegenwoordigt, beloond zal zien boven het minimum dat nodig is om m leven te blijven en naar verhouding van de totale pro ductie nam de vergadering een dienovereenkomstige resolutie aan. „Het congres heeft een flinke stap naar links gedaan", zo karakteri seerde een der leidende - RPF-figu- ren het aannemen van deze motie. Tsjang Kai Sjek krijgt dictatoriale macht De Chinese nationale vergadering heeft na korte discussie met 1624 van de 2045 aanwezigen een reso lutie aangenomen, die aan de pre sident van de republiek voor de duur van dc burgeroorlog buiten gewone bevoegdheden verleent. Deze houden In, dat Tsjang Kai Sjek, die naar vanmorgen gemeld werd, herkozen Is tot president van do Chinese republclk, over dicta toriale macht zal beschikken. De Chinese nationale vergade ring heeft er voorts bij de regering op aangedrongen tc streven naar een militaire alliantie van de lan den in Zuid-Oost-Azic „tegen, com munistische expansie". Ook werd het departement van buitenland, se zaken verzócht het Chinees-SoV- jetrussisch luchtvaartverdrag van 19306 op tc zeggen. Het te sluiten anti-communistisch verdrag zou India, de Philippijnen, Birma, Indo-China, Siam en „an dere buurlanden", zoals Australië en Nieuw.Zeeland, moeten omvat ten. Te Bagdad hebben meer dan vijftienduizend personen een de monstratie gehouden „voor onmid dellijke militaire hulp aan Pales tina". Men verwacht de aankomst van generaal Ismail Safwat, in specteur van het „Arabische bevrij dingsleger". Zaterdag is te Luik een ten toonstelling van Nederlandse ste- debouw en huisvesting geopend. maat, Snrijcrs. En weer valt die diepe stilte in de zaal, die als een hulde bedoeld wordt voor de hel den van het verzet, die onder het vuige verraad, vielen. Als mevrouw Le Griep zich, na haar getuigenis omdraait, poogt zU plotseling Van der Waals aan te vallen. Met gcbalóe vuist slaat z|] op hem los. De parketwacht grüpt in en leidt haar voorzichtig weg. „Massa-moordenaar!' 'roept me vrouw Le Griep. Van der Waals kijkt strak voor" zich uit, óók als de volgende getui ge, de heer Borrebach verklaart, dat het in 1941 het plan was hem uit de weg tc ruimen. De verrader had geprobeerd Bor rebach uit tc horen, maar getuige liet hem er in lopen door een han digheid. Toen wist getuige dat de zogenaamde „De Graaf" loog en hij hield hem in do gaten. Maar op 21 Maart haalden Poos en Slagter ge tuige op. Ook over hem was het net dichtgeslagen. „Dat is voor jc graf" Er gaat deining door de zaal, als getuige Borrebach vertelt, hoe FilJ In dc gevangenis wenl mishandeld. Aan die mishandeling deed Van der Waals persoonlijk mee! Allo gevangenen werden ter dood ver oordeeld, maar Borrebach kreeg tenslotte levenslang. En hij staat nu hier om te getuigen. Maar niet om te getuigen alléén! Want als Borrebach alles verteld heeft, draait hij zich plotseling om, gooit Van der Waals een afgesneden an jer toe en zegt: „Daar dat is voor je graf!" En het verhoor van de getuigen gaat weer door. De weduwe van de heer Damm uit Apeldoorn vertelt. Het is weer een verhaal van ver raad en intrige, van leugen en be drog. En het einde is weer: dood vonnis en terechtstelling. Van der Waals probeert dan, als de president hem voor het hekje roept, op onbenullige wijze de schuld van zich af tc schuiven, maar de president en de advocaat- fiscaal ontwarren zijn betoog en Schreiedcr doet do rest. Deze SD-ehef die er steeds weer de volle nadruk op legt dat hij een oud politie-mnn is, zegt ronduit dat Van'der Waals uit eigen initia tief de gehele groep Le Griep bij hem heeft aangebracht. Dc president schorste toen do zitting tot Maandagmorgen half 10. Op het ogenblik, dat Van der Waals wordt weggeleid, ontstaat opnieuw een incident, doordat dc weduwe van een öcr gefusilleerde slachtoffers hem hullend tclijf wil gaan. De politb herstelt snel de orde en tegen 1 uur bepraten de bezoe kers in kleine groepjes op de Noordsingel het gebeurde. Kamp Sluis „fout" Politieke delinquent beheerde verdovende middelen „Er heersen merkwaardige toe standen in het interneringskamp te Sluis", aldus, merkte de officier bij de arrondissementsrechtbank te Mid delburg op in zijn requisitoir in de zaak tegen dc 33-jarige politieke de linquent L. uit Utrecht. L. was geïnterneerd in het kamp te Sluis, waar hij verpleger was. In December 1947 besloot hij ^uit het kamp tc vluchten, omdat hij bij dc officier-fiscaal te Utrecht wilde infor meren, hoe het met zijn zaak stond. Hij zat n I. reeds drie jaar in voor arrest. Voordat L. de henen nam, eigende hij zich echter een voorraad verdovende middelen toé, te weten ongeveer 35 ampullen morphine, 5 ampullen coffeïne en 9 ampullen sco polamine. Hij gaf dit alles aan de bewaker D. V. uit Rotterdam, die hij ook op de hoogte had gesteld van zijn ontvluchtingsplannen. V. zou de partij te gelde maken, nadat L. had verteld, dat hij er misschien wel 80.000 voor zou kunnen krijgen. De contanten zouden dan eerlijk gedeeld worden. De officier, die de geest in het kamp. Sluis absoluut^ fout noemde, eiste tegen verdachte L. 4 maanden hechtenis met aftrek, terwijl tegen de bewaker V. 4 maanden onvoor waardelijk en 4 maanden voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar werd geëist. Uitspraak over 14 dagen. Maandag a.s. hoopt de firma C. A. BrennlnKmever te New York een nieuw kledingmagazijn te openen. Het magazlln Is gevestigd in Brooklijn, 526 Fulton Street. Het is maar dat u het weet, wanneer u nog eens naar Amerika zou komen}

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1