DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De Gasperi neemt de communisten niet in regering op Uitslag ?-prijsvraag Treinen razen langs nieuwe wegen Trein schiet bij Voorburg uit de rails No. 1000 Christen-Democraten behalen bijna de helft aller stemmen Volksfront viert overwinning En nu Kijkt Italië naar Den Haag Honderdingesloten mijnwerkers bevrijd tB? Geen persoonlijke ongevallen Een nieuw regiem in Costa Rica Utrecht-Arnhem 9 Mei electrisch; Utrecht-Amsterdam op 1 October 23 °h$ denieuwe electrische .ocomoUeL «igd warden Stagvan Zeven notendoppen op terugreis Lewis veroordeeld Woensdas: 21 A Dril 1948 Achtste jaarpang, No. 1000 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie $291» (Telefoon administratie 6235, JK denk er niet aan, de communisten in de regering op te nemen, aldus verklaarde de opgetogen Italiaanse minister-president Alcide de Gasperi voor een menigte. De uitslag van deze ver kiezingen heeft getoond, zo vervolgde de premier, dat het Italiaanse volk niet gebolsjewiseerd wenst te worden. Dit bewijst, dat ons volk thans politiek rijp is. De anders zo zakelijke minister besloot zijn jubelende verklaring met de voor politici weinig ge bruikelijke toelichting. Ik ga nu naar huis, om het mijn vrouw te vertellen! een levensbelang voor het behoud van West-Europa." Will Gallncher. een van de twee communistische leden van het En gelse parlement: ..De actie van be dreigingen en de beloften van voed sel in dit leven, alsmede het schrik beeld van het leven hiernamaals, moesten wel op het ogenblik een vreselijke uitwerking in Italië heb ben." André Colin, de secretaris-gene raal van de Franse MRP: „Kennelijk een overwinning voor de vrijdheid „Le Monde" (cons.): „De hoofd oorzaak voor de nederlaag van het Vsn de zijde der links-socialisten is thans de nederlaag als een feit aanvaard. Het is de overwinning van de leugenpropaganda, schrijft het officieel orgaan van de partij. De communisten daarentegen zijn niet terneergeslagen. Terwijl alle of ficiële berichten de overwinning van de regering verkondigen, publi ceerde <de communistische pers ze gemaren en promoveerde zij het Volksfront tot de sterkste partij. „Ter viering van het succes" zullen in verschillende steden speciale de monstraties worden gehouden. Of schoon de regering tot nader order alle massabetogingen verboden heeft worden deze demonstraties zonder meer aangekondigd. Men kan, zo redeneren de communisten, de spon tane vreugde-demonstraties van het volk niet tegenhouden. - Anti-communisten zien in derge lijke meetings een groot gevaar en in politieke kringen realiseert men zich terdege, dat de Gasperi welis waar een belangrijke fase in de strijd tegen de overheersing van het Volksfront heeft gewonnen, doch dat het communisme een zeer machtige factor in het politieke leven van Italië blijft; niet alleen door de macht van het aantal, doch ook door straffe organisatie. In Midden-Italië, in de provincies Emilia. Toscane, in steden als Flo rence, Genua. Spezia. Bologna, heeft het Volksfront zijn grote steunpunt behouden. In het Noorden, in de in dustriële centra Milaan en Turijn, heeft het aanzienlijk terrein verlo ren. Het heeft zijn grootste échec geleden langs de grenzen van Joego slavië. Van betrouwbare zijde wordt te Home vernomen, dat de ver kiezingsresultaten waarschijnlijk ernstig beroering in de gelede ren der communisten en extre me socialisten teweeg zal bren gen. Op welke wijze dit bij de com munisten tot uiting zal komen is thans nog niet te zeggen, maar bij de extreme socialisten zullen de verkiezingsresultaten waar schijnlijk tot gevolg hebben, dat vele ontevredenen -zich zullen afscheiden. Bekend is, dat de voormalige mi nister van openbare werken, Ro- mita. enige maanden geleden de partij probeerde te verlaten, doch gedwongen werd in de partij te blijven. Men is dan ook van mening, dat Romita en zijn aanhangers thans niet langer zullen aarzelen om uit de partij te treden. Van de zijde van het centraal comité van het Volksfront wordt medegedeeld, dat het gerucht over vervanging van Togliatti alle grond mist. Richard Crossman, linksgeoriën teerd leider der labourpartij: „De nederlaag van de communisten was ^Het Internationale Gerechtshof zal op 22 April in openbare zitting te Den Haag bijeenkomen om te beraden over de vraag, of een lid van de Verenigde Naties de toela ting van een candidaat-lid afhan kelijk kan stellen van de voorwaar de, dat andere staten tezamen met de candidaat-staat tot de V.N. wor den toegelaten. (Zoals men weet, heeft Gromv- ko reeds twee keer van zijn veto recht gebruik moeten maken om te verhinderen, dat Italië lid wordt van de V.N. De Russen willen na melijk eerst dan hun toestemming verlenen, wanneer ook Roemenië, Bulgarije en Hongarije tot de V.N. worden toegelaten. Red.). Na een koortsachtige strijd die de gehele nacht duurde zijn red dingsploegen er in geslaagd, de ruim honderd ingesloten mijnwer kers uit de mijn bij Lens in Noord Fr.^krijk, waar, zoals wij reeds be richtten, een zware ontploffing heeft plaats gehad, te bevrijden. Het aantal doden is helaas tot 14 gestegen. Voorts worden twee meisjes, die als sorteersters werk ten, vermist. Aangenomen moet worden, dat zij eveneens omgeko men zijn. Senaatscijfers thans volledig De volledige uitslag voor het ge hele Italiaanse grondgebied van de verkiezingen voor de Senaat is thans bekend. Zij luidt als volgt: Aantal stemmen Chr.-Dem. 10.740.131 (47,9%) Volksfront 6.955.229 (31 Social. Unie 1.580.722 (7 Nationaal bloc 1.364.741 (6,1 Republikeinen 637.430 (2 Sociale beweging 244.646 (1,1 Overige partijen 467.684 Van de Kamerverkiezingen zijn de uitslagen nog niet volledig be kend. Van de 41.647 kiesdistricten zijn er thans 35.291 geteld. De cij fers daarvan luiden: Christelijk-Democraten 10.351.033 Volksfront 6.698.695 Socialistische Unie 1.574.718 Nationaal blok 812.825 Republikeinen 491.916 Monarchisten 486.427 Sociale beweging 396.587 Diversen 340.000 Volksfront is te zoeken in het feit, dat Togliati openlijk het Vaticaan heeft aangevallen." De uitslagen waren op de Lon- dense beurs aanleiding tot een alge mene koersstijging. Italiaans^ aan delen werden gekocht in de hoop, dat er binnenkort dividend zal wor den uitgekeerd. Weerbericht WARM WEER Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond: In het Zuiden en Westen tijdelijk meer bewolking nvt plaatselijk enkele re genbuien. hier en daar met onweer. Matige wind tus sen Oost cn Zuid. 22 April: Zon op 5.29. onder 19.49. Maan op 18.37, onder 5.18. Tengevolge van „Spoorspatten" (uitzetten van de rails als ge volg van hoge temperatuur) schoot gisternamiddag de trein Den Haag—Leiden onder Voorschoten in volle vaart uit de rails. Enkele ogenblikken later reed de uit Amsterdam komende trein tegen de ontspoorde wagens aan. Hoewel de materiële schade vrij groot bleek te zijn, deden zich gelukkig geen persoonlijke onge vallen voor. Het vervoer LejdenDen Haag werd t\jdel\jk met de blauwe tram ondcrhoudèn, terwijl ook autobus sen en taxi's werden ingeschakeld. Aangezien het electrische bovennet zonder stroom kwam, moesten de twee gehavende treinen door loco motieven worden weggehaald. De uit Amsterdam komende trein die langs de tegenligger schuurde, werd zover onze verslaggever van een afstand kon zien, alleen aan de voorzijde, in het bijzonder aan het onderstel, beschadigd. Er werd on middellijk druk aan het herstel van het spoor AmsterdamDen Haag gewerkt. Ooggetuigen zagen de uit Den Haag komende trein plotseling in een grote wolk zand verdwijnen en dachten, dat de gevolgen ernstig zouden zijn. De Nederlandse Spoorwegen delen over de treinontsporing nog mede, dat de oorzaak inderdaad gezocht moet worden in spoor- spatting. Er wordt verder op ge wezen, dat een dergelijke spoor- spatting alleen kon voorkomen op het punt waar het ook gebeurd is* omdat daar een traject van 180 m. door de gebrekkige materiaalpo sitie niet zo is gebouwd als de overige baanvakkerr. Deze „tech nische fout" heeft bjj de plotseling optredende warmte het ongeluk doen ontstaan. De Nederlandse Spoorwegen zul len nu het baanvak, dat over 250 m. totaal adn flarden gereden is, zo danig herstellen, dat een herhaling van een treinontsporing, zoals gis- ternamiddag gebeurde, niet meer mogelijk zal^ijn. Nadat de Rector Magnificus van de Universiteit, prof. dr. U. C. Bijlsmade plechtige bijeenkomst in de Domkerk met een rede had geopend, sprak prof. S. van Brakcl als promotor mevrouw A. E. Roosevelt toe. Het hoogtepunt van de plechtigheid ivas het omhan gen van de cappa, h'clke handeling werd verricht floor.prof. L. J. Hymans van den Bergh. Geliccl links prof. dr. H. Wagenvoort. Rechts van mevrouw Roosevelt op de achtergrond is de mi' nister van Onderwijs. Kunsten en We tenschappen, dr Gielcn zichtbaar. 1950 Heilig jaar Het staat thans vast, aldus meldt Reuter, dat de paus op Hemel vaartsdag 1949 het jaar 1950 tot „heilig jaar" zal uitroepen. Uitge breide voorbereidingen voor de ontvangst van pelgrims zullen reeds thans getroffen worden. Benelux-katholieken werken samen De Katholieke partijen der Bene- lux-landen wensen een nauwe en permanente samenwerking tussen hun partijen tot stand te brengen en de politiek dezer partijen zoveel mogelijk te coördineren. Dit werd medegedeeld na een gedachtenwis- seling van afgevaardigden van de Nederlandse Katholieke Volkspar tij. de Belgische Christelijke Volks partij en de Luxemburgse Parti Chrétien Social, die op 15 en 16 April te Brussel heeft plaats fehad. De afgevaardigden besloten een permanent' coördinatie-comité in te stellen, bestaande uit vertegen woordigers der drie partijbesturen. President Teodor'o Pacado van Costa Rica is Dinsdagavond afge treden, nadat hij een vredesverdrag had getekend met de opstandelin gen. Krachtens dit verdrag wordt het presidentschap overgedragen aan de 74-jarige Santos Leon Her- rera. Verder bepaalt het verdrag de onvoorwaardelijke overgave van de regeringsstrijdkrachten en de verbanning van de militaire en politieke leiders. Het verdrag maakt een einde aan e^n burgeroorlog, die vijf we ken heeft geduurd. Jose Fiqueres heeft verzekerd borg te staan voor de rechten van de arbeiders en de vakverenigingen. De nieuwe pre sident zal tot 8 Mei in functie blijven. Het congres zal dan waar schijnlijk een nieuw staatshoofd benoemen. Euwe-Reshevsky t remise De partij IveresBotwinnik uit dc 15e ronde van het wereldschaak- tournooi werd na de 42ste zet af gebroken. Botwinnik heeft een pion meer. De partij ^eshevsky—Euwe werd na de 27ste zet remise gegeven. IN GEZELSCHAP VAN ZIJN GASTHEER, dc chef van de generale stafmr. H. J. Kruis, heeft de opper bevelhebber van dc Franse zone, ge neraal M. P. FKönig, Maandag een officieel bezoek aan Rotterdam ge brachtDe beide generaals waren ver gezeld door hun echtgenoten cn een klein gevolg. De gasten arriveerden om één uur op het stadhuis, waar zij werden ontvangen door burgemeester Oud en door de wethouders ONDER dc vele honderden inzendingen, die binnen kwamen op dc Vraagteken-prijsvraag van ons blad, waren veel meer goede oplossingen dan er prijzen beschik' baar gesteld waren. Dinsdagmiddag zijn op ons kantoor aan de Snouckaertlaan 7 te Amersfoort uit dc goede oplossingen veertien formulieren „getrokken" en dc prijzen werden vast gesteld in dc volgorde, waarin dc trekking geschiedde. Het lot besliste, dat dc prijzen als volgt werden gewonnen: le prijs f 100.- 2e prijs f 3e prijs f 4e prijs f 5e prijs f 6e prijs f 7e prijs f 8e prijs f 9e prijs f 10e prijs f 11e prijs f 12e prijs f 13e prijs f 14e prijs f 22 75.- 50- 25- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- N. Oly, St. Radboudstraat 36. A. Pot, Kapelweg 142. W. Veldman, Jan Tooropstr. 8. A. de Wilde, Mesdagstraat 4. J. Eppinga, Vermeerstraat 57. U. Landstra, Utrechtsew. 248,4. K. Edelenbos, Hobbemastr. 37. J. v. Winterswijk, Koestraat 36. L. v. Renselaar, Leusderw. 123. A. Saul, Leusdcrweg 287. J. Schiedon, Velsiusstraat 41. A. Ivlaus, Oude Soesterweg 69. G. J. Prins, v. Marnixlaan 15. S. Helmich, Heiligenbergerweg Deze geldbedragen worden uitgekeerd in waardebons, welke besteed kunnen worden by een der Amersfoortse winkeliers, die geadverteerd hebben in ons blad van 3 April jongstleden. Voor de juiste oplossing van de prijsvraag en enige bijzonder heden over de winnaars der hoofdprijzen verwijzen wij naar elders in dit blad. Ï~"\E kwestie van de electrificatie van ons spoorwegnet staat nog steeds L' In het middelpunt van de aandacht. Die aandacht Is er zeker niet g^is in eige^ beheer "Uitgevoerd stroomschakelaars minder op geworden, nu enkele dagen geleden de eerste in Zwitserland met behulp van goeddeels des- vervolgens de hpetpMp plppf elcpbo InenmAf .Af -cm— I.h J 4— 1,I. «1 f—l.«u - inoebii Aon rtrm in Zwitserland te bestellen en 7 in ons eigen land te laten maken; d.w.z. het mechanisch gedeelte bij Werkspoor in Amsterdam, de mo toren door Heemaf en dc Electro- technische Industrie te Slikkerveer. van de nieuwe locomotief hebben wij reeds geschreven. Nu wij de machine en speciaal de bestuur dersafdeling bezichtigd hebben mo gen nog enkele bizonderheden vol gen. Door middel van een klein sleuteltje worden zowel de schake laars als, dc schakelwals, geheel gegrendeld. Heeft men met de sleutel de zaken ontgrendeld, dan bestelde electrische locomotief ons land is binnengekomen. Gisteren heb ben dc afdelingen van Verkeer en Verkeerstechniek en van Electro- techniek van het Kon, Instituut van Ingenieurs een gemeenschappelijke vergadering in de Kleine Zaal van de Utr. Stadsschouwburg gehouden, waar allereerst door ir. H. J.'van Lessen, hoofdingenieur der Ned. Spoor- Het herstel van dc bovenlcidin- achtereenvolgens de stuur- ingeschakeld, snelschakelaar, kundig personeel. De arbeiders \vaarb'j cen «rocn lamPi« uitdooft, werden voor een deel aangenomen, de twee compressors, de ventila- tors voor het koelen van de trac- Spreker y-'®es °S n°6 op, dat se- tie-motorerr en de stroomafnemers. sche ^comotie^van^Te^London^nd Ooh de treinvenvarming kan h.er wegen, mededelingen zijn gedaan omtrent de elcctrificatie in 't alge- Norcl Eastern Railway op ons net *n" en uit8eschakeld worden, ter meen en de nieuwe locomotief in 't bijzonder. rijdt, die op de geëlectrificeerdc lijn schakelaars voor de zand- ManchesterSheffield nog niet in strooier en asdrukregelaars zich de hand van grafische tabellen uit— gebruik kon worden genomen. De op een naburig bord bevinden. Is een, waarom de Ditectie der N S. Engelsen vonden het prettig, dat de de handle eenmaal in de gewens- aan electrische tractie de voorkeur machine hier kon proefrijden en te ffoofr nAiTAn Ho Hiocpl-olopipiecnfi Electrische „Loc" nieuwste snufje De heer van Lessen ^af aan de-hand van lantaarnplaatjes een uiteenzetting over de ver nielingen, waaraan net electri sche spoorwegnet heeft bloot gestaan en over het herstel se dert de bevrijding. Van de 36 onderstations waren er nog slechts 7 aanwezig; van de 748 rijtuigen slechts 41. Niet meer dan 7% van het materieel bleek nog in bruikbare toestand. .4 .uauiii.c mu «wi» Vu. rijrichting geplaatst, dan kan de geeft boven de diesel-electriscne. ^ier was 2jj een welkome aanvul- bestuurder met de schakelwals toowc oon «me 2mg V£n ons locomotievenpark. verder gedurende de gehele reis de In de middaguren heeft ir. W. A. snelheid regelen. Trapsgewijze kan C. Pont mededelingen gedaan om- de stroom voor de 8 tractic-moto- trent het mechanische gedeelte van ren (op elke drijfas twee) bekrach- Dit is vooral een kwestie van kos ten. Op 1 Mei 1949 zal de nieuwe elee trlsche verbinding met Limburg ge '50 zal het zelfde met Brabant het geval zijn, behoudens moeilijkhe den met materiaal. Wij zijn vervolgens met de ver- de motoren geschiedt op de gaderende ingenieurs naar de Lu- meest verschillende wijze. Elk netten geweest, waar de nieuwe van de motoren heeft een capaci- Reeds in 1940 heeft de Directie machine dicht bij de overweg aan teit van plm. 500 P.K. gezamenlijk a or> het Houtense Pad op de spoorlijn dus bijna 4000 P.K. Het uurvermo- stond. De Engelse electrische ma- gen bedraagt 4300 P.K. Het conti- chine stond er vlak bij, maar de nuvermogen 3600 P.K. Op de snel- HET exemplaar van de krant, dat vandaag in Uw bus gleed, draag het nummer 1000. Het is in het bestaan van onze krant cen mijlpaal, waarbij het past cen ogenblik stil te staan, alvorens weer over tc gaan tot dc orde van de dag. Onze krant is voortgekomen uit het initiatief van een aantal men sen, jonge mensen vooral, die in de bezettingsjaren, toen cr geen vrije kranten waren, toch op hun wijze aan het Nederlandse volk wilden doen weten, dat er nog een andere wereld bestond dan die van onderdrukking en perscensuur, na melijk een vrije wereld. In hun blaadjes cn bladen, schamel gecy- clostyleerd. eerst in het geheim gedrukt, later in cen klclno oplaag aanvankelijk, daarna in grote oplagen, hebben zij het nieuws, het ware, ongecensureerde nieuws gebracht. Dat nieuws in die blaadjes gaf dc mensen nieuwe moed, hei deed cen sprankje licht gloren in duistere horten. Bij het geven van nieuws, bij bet vertellen van de waarheid over hetgeen cr in ons land en in de wereld gebeurde, kon het niet blijven. Het leek deze mensen geen genoegzaam ideaal alleen maar het nieuws tc geven, alleen maar dc waarheid te vertellen. Zij geloofden niet aan een „neutrale' krant, zij geloofden, dat een krant een doel moest hebben cn dat dit doel moest zijn, mede te werken aan het tot stand brengen van cen samenleving, waarin vrijheid, recht mensenwaarden, vrijheid van ge weten, vrijdom van angst en vrees en armoede, zouden heersen. Uit het initiatief van deze men sen, van wie cr velen hun leven hebben geofferd voor de verwe zenlijking van dat ideaal, is onze krant voortgekomen. Na de bevrijding is hun werk voortgezet. Mot dezelfde bedoelin gen. En we mogen er wel aan toe voegen, vaak onder even moeilijke omstandigheden' als die, waaron der zij werken. Wdnt deze kran ten konden niet bogen op kapitaal- reserves, zij hadden geen eigen zet terijen of drukkerijen, zij konden over niets anders beschikken dan over een groep mensen, die het vurige verlangen koesterden hun vertrouwen in dc toekomst in da den om tc zetten, maar die de hulpmiddelen daartoe vaak moes ten ontberen. En die al heel snel tot de conclusie kwamen, dat men met deze kranten liefst hetzelfde wilde doen als met de verzetsmen sen zelf: snel een mooie grafsteen er op, een kli ende redevoering erbij en ze dan gauw vergeten Niettemin, ze hebben volgehou den cn dank zij die volharding hebt U thans no. 1000 van uw krant ontvangen Zij, die uw krant thans vervaardigen koesteren het zelfde verlangen als dc initiatief nemers: een goede krant, die de waarheid zegt en die zich gebon den weet aan een andér doel dan winstbejag. Zij weten, dat er fou ten gemaakt zijn en gemaakt zul len worden; zij zullen-trachten de oude gebreken tc herstellen cn nieuwe té vermijden. Maar zij zou den het toch bij deze gelegenheid nog eens duidelijk willen zeggen: zonder dc voortdurende, opbou wende steun van vele lezers gaat het niet. Als er in Uw hart nog iets is blijven sluimeren van het heimwee uit de bezettingstijd, het heimwee naar vrijheid, naar recht, naar cen beetje meer mensengeluk en naar een krant, die daaraan wilde medewerken, dan weet ge ook, dat daarvoor gestreden en ge offerd moet worden. Zij, dio het initiatief namen voor onze krant hebben dit gedaan. Zij, die hun werk voortzetten, zijn cr toe be reid. Aan de lezers is het om te ibeslissen, of zij ertoe willen mede werken dat grote doel iets dich ter bii de verwezenlijking te bren gen. Op ons kunt ge rekenen. Mo gen wij het ook op U doen? besloten tot het aanschaffen electrische locomotieven in Zwit serland, waarmee het mogelijk zou Thans zijn er weer 449 rijtuigen z,,n mét beDaalde sneltreinen een chine stond er vlak blJ' maar de nuvermo8e» 36°0 P.K. Op de snel- gebruik. dus de helft. Op 13 snelheid van 160 km per uur te be- Zwitserse wagen kon in grootte en heidsmeter kan elk ogenblik afge- Augustus 1945 liep de eerste elee- trische weer van Amsterdam naar bezetters in de richting van "de elec- Haarlem. De benodigde materialen trificatie mee te werken; later wij voor t herstel werden nieuw be- zigde zich dit. Toen na de sr reiken. Aanvankelijk schenen de aantrekkelijkheid van vorm de lezen worden, hoe groot de vaart Engelse zustermachine gemakkelijk is, terwijl de machine ook een snel- overtroeven. De vorm neigt meer heidsregistrator bezit. De ruiten- naar het bekende Dieseltype, ter- verwarmer wordt met behulp van zigde zich dit. Toen na de spoor- stolcl, wijl omtrent mogelijke terug- wegstaking de zaak opnieuw ter wijl de Engelse wagen geen afron- een kraan door middel van lucht keer van het gestolene niets bekend hand werd genomen, besloot de di- dingen vertoont. voortbewogen. was. Wat terugkeert, wordt zoveel rectie drie electrische locomotieven mogelijk gerepareerd. ^Had men in 1939 een lengte van 1300 km enkelspoor-bovenleiding bereikt drie jaar na de bevrij ding, in 1948, was dit peil opnieuw verkregen en het is praktisch reeds overschreden, nadat de Gooilijnen er bij gekomen zijn. De vernieuwde electrische ver- bijKïinc Utrecht—Amsterdam wordt m elk. geval 1 Oct. a.s. ge opend. De electrische verbinding UtrechtArnhem is gereed, maar wegens gebrek aan materiaal werd zij tot dusver niet in gebruik geno men. Dit gebeurt eerst op 9 Mei a.s. Van de twee rijdbare ondersta tions. waarover de Spoorwegen be schikten. en die beide in Duitsland verdwenen, is er één teruggevon den. Het andere bevindt zich waar- STOOM HEEFT AFGEDAAN. De electrische locomotief doet het snel- schijnlijk in de Russische zone, zal Ier cn gemakkelijker dan haar steenkool en water verzwelgende collega. dus wel niet zo gemakkelijk terug-In steeds groter getale zullen straks de goede oude stoommachines voor keren. Spreker zet uitvoerig en aan de electrische „loc" de rails moeten vrijmaken. Over de voornaamste kenmerken Tenslotte vermèlden wij het dodemanspedaal,, dat een heel be langrijk onderdeel is van deze stuurinrichting. Zit de bestuurder normaal op zijn beweegbare stoel, dan drukt hij met de voeten het bord in en staat de machine onder stroom, die onverbiddellijk wordt uitgeschakeld als de bestuurder zich van zijn zetel verwijdert of door onwel worden de voeten niet meer op het pedaal drukt. Komt het bord aldus naar boven dan valt de snelschakelaar uit en de remmen komen volledig in werking evenals de luide signaaltoon. Binnen de honderd meter staat de machtige machine onherroepelijk stil! De bedoeling is, dat op 9 Mei a s. tegelijk twee Zwitserse locomotie ven zullen gaan rijden, terwijl in het najaar successievelijk de in Nederland aangebouwde wagens bij ons locomotievenpark worden ingelijfd. De op 8 Maart van het vorige jaar naar Indonesië vertrokken zes coasters van 300 tot 400 ton zijn thans weer op' weg naar Ne derland en worden waarschijnlijk eind Mei. begin Juni in Rotterdam verwacht. De heenreis was niet bepaald ge. makkelijk. Reeds in het Kanaal kregen de notedoppen met storm te kampen en werden uit elkaar gejaagd. Enkele hunner moesten de haven van Brest binnen lopen en een der andere kwam ln St Nazaire terecht. Toch zijn alle behouden in Indonesië aangeko men. Daar kwamen ze onder be heer van de KPM en gingen de prauwen vervangen, die door de Japanezen waren gestolen of ver nield Ze voeren diep het binnen land in. haalden met kleine boot jes de ingezamelde copra aan boord en transporteerden vervolgens de lading naar de grote oceaansche pen. Na een jaar dienst is thans het contract van het zestal om. De voorzitter van de Amerikaan se mijnwerkersbond, John Lewis, is, in verband met de recente sta king van vierhonderdduizend mijn werkers, veroordeeld tot een boete van twintigduizend dollar, terwijl de bond tot veertienhonderd dollar werd veroordeeld. Zij werden schuldig bevonden aan „ongehoor zaamheid aan de' rechtbank". Hiermede is" het strafrechterlijk deel van de zaak afgedaan. Even tueel zal nog een eis tot schadever goeding m civiele procedure wor den ingediend. Op 7 Juni zal voor het eerst sedert het uitbreken van de tweede wereldoorlog de Limburgse bede vaart naar Lourdes gaan. De be langstelling hiervoor is zo groot, dat de extra trein al geheel be sproken is door zieken en pelgrims.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1