DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De Hagannah verovert Haifa Tienduizenden Arabieren op de vlucht Opheffing Europese koloniën op het Westelijk halfrond Wethouders ontlenen functie aan vertrouwen der gemeente r „Het was een tweede Stalingrad" Veiligheidsraad schiet niet op Een schijnaanval op Suez Noord-Expres aan banden Syrisch leger naar Palestina's grens Dj ok ja arresteert ordeverstoorders Met vredelievende middelen Nationaal kabinet mogelijk? Euwe gaf op bij 34e zet Nederlands leger heeft uitstekend kader Afwikkeling van defensieschade Wetsontwerp ingediend WIJ WERDEN MET ATOOMBOM BEDREIGD, ZEGT VERLIEZER v Pact van Vijf goed ontvangen Vrijdag 23 April 19^8 Achtste jaargang, No. 1002 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235« Na een aanval die de gehele nacht heeft geduurd hebben de Joden zich de macht verzekerd over de havenstad Haifa. Alle telefoonverbindingen zijn verbroken. De zestigduizend Arabieren die in deze stad woonden leveren nog slechts sporadisch weerstand of zijn op de vlucht cn trachten de haven te bereiken of uit de stad te ont komen. Alle strategische punten, vooral langs de kust, zijn door Joden bezet. Ondanks het feit, dat de Arabische wijk ruim een etmaal lang door machinegeweren is beschoten cn er verwoed is gevochten, is het aantal doden betrekkelijk laag. Betrouwbare cijfers zijn nog niet te krijgen. De Arabieren hebben om vrede gevraagd, maar de wapenstil- standsonderhandelingen hebben nog tot geen overeenkomst geleid. Heden om 11 uur plaatselijke tijd zullen de onderhandelingen hervat worden. staten naar Palestina komen om orde en rust te herstellen. Inmiddels is men in de Veilig heidsraad nog niet erg opgeschoten met het bespreken van de te nemen stappen. Heden zal het debat wor den voortgezet. De Hagannah stelde de volgende eisen aan het Arabische nationale comité: Volledige ontwapening van de Arabische strijdkrachten cn inleve ring van. alle wapens. Vrijheid van beweging in alle gedeelten van Haifa, waar zich sluipschutters en wegversperringen bevinden. Alle buitenlandse en Arabische troepen moeten overgeleverd wor den aan de Hagannah om onmiddel lijk gedeporteerd" te worden. Uitlevering van alle Duitse nazi's. Een uitgaansverbod van 24 uur, gedurende welke tijd de Arabieren ontwapend zouden worden. Alle pers'onen moeten hun gewo ne werkzaamheden hervatten. Een garantie, dat de Arabieren vrij kunnen leven en werken in Haifa en gébruik kunnen maken van alle gemeentediensten. De vei ligheid van Haifa zal buiten de Britse zones door de Hagannah gewaarborgd worden. De bevelen van de Hagannah gelden zowel voor de Joden al£ de Arabieren. Een ooggetuige gaf zUn In druk als volgt weer: „Het was een bloedbad. Het was een tweede Stalingrad, waarop wtf niet voorbereid waren". Uit Arabische bron wordt voorts vernomen, dat de Arabieren nog enkele strategisch belangrijke pun ten bezet houden en dat versterkin gen naar Haifa optrekken. De opperbevelhebber van de Arabische strijdkrachten in Pales tina was zelfs van mening, dat de Arabieren in staat zijn de str;id voort te zetten, doch dat practische hulp van de zijde der landen van de Arabische liga dringend nodig was. Naar zijn mening moeten ge regelde troepen van de Arabische Staking tegen de „New Look" „Wij willen geen twee en een half uur per week overwerken om, zoals de regering vraagt, dol lars te sparen, wanneer aan de an- dére kant textiel verknoeid wordt aan lange rokken en wijde heu pen". Ziedaar het krachtige, za kelijke argument, waarmee vijfdui zend meisjes in een textielfabriek in Nelson (Lanes) gedreigd heb ben. in staking te gaan tegen de „New Look". „Ik heb een paar langgerokte vrouwen gezien. Zij denken dat ze cr leuk uitzien, maar in werkelijkheid is het alleen maar een dwaas gezicht" aldus gaf mevrouw Wilson minder zake lijk als leidster van de opposi tie haar meningAan de secretaris van de vakvereniging nu de moeilijke taak, de motieven van de dames bij de fabrikanten weer klank te doen vinden Drie esquadrilles bijna dertig toestellen Amerikaanse B-29 superforten zijn gisterochtend in Beieren gestart voor een schijn aanval op het Suez-kanaal. Deze non-stop vlucht betekent een van de langste gefingeerde aanvallen die ooit door Amerikaanse vlieg tuigen buiten het Westelijk half rond is ondernomen. Russische speldeprikken: Steeds nauwer worden de mazen van het IJzeren Gordijn en steeds verder raakt Berlijn van West- Europa. Gisteren kregen de spoor wegkantoren van de drie Westelij ke mogendheden te Berlijn een te lefoontje van Russische zijde, dat de Noord-expres niet mag rijden voordat nieuwe regelingen zijn getroffen met de Sowjet-autoritei- ten. De Noord-expres onderhoudt de verbinding van Berlijn met het Westen sinds 1945 en vervoerde staatsburgers van geallieerde mo gendheden, die op verzoek van Russische beambten hun bagage en papieren moesten tonen. De nieuwe So w] et-maatregel zal de laatste schakel in het passagiersvervoer van Berlijn naar het Westen ver breken. De Franse autoriteiten treffen voorbereidingen om, evenals de Engelsen, mede bussen te laten rijden tussen Berlijn en Brunswijk. Ook postpakketten kunnen prac- tisch niet meer van Berlijn naar het Westen worden gezonden. Reeds zijn 2500 ton aan pakjes op geslagen. Een arts. die verschillende partijen penicilline uit België heeft laten smokkelen, werd veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf en 7f0 gulden boete, wegens overtre ding "van het deviezenbeslult. Het Syrische leger heeft bevel gekregen, zich bij de grens van Palestina te concentreren, aldus een Frans bericht uit Damascus. Dinsdag zijn tijdens een optreden der republikeinse politie en mili tairen tegen een gewapende bende bij Djokja, drie onruststokers gear resteerd. Het betreft hier een voortzetting van de zuiveringsactie tegen ordeverstoorders, zoals die reeds eerder plaats had. Enkele dagen tevoren werden eveneens in het Djokjase. negen bandieten door de republikeinse politie overmees terd. Het bestuur van de „Amstel- flora", de bloemententoonstelling, die van 25 Maart tot en met 4 April in de hoofdstad werd gehouden en meer dan 200.000 bezoekérs trok, heeft besloten deze bloemcnshow ln 1951 te herhalen. Marshall verzet zich tegen: De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Marshall, verklaar de gisteren op de Pan-Amerlkaanse conferentie die nog steeds in Bogota byecn Is, dat de Verenigde Staten zich verzetten tegen een resolutie der conferentie, welke opheffing van de Europese koloniën op het Westelijk halfrond beoogt. De Verenigde Staten, zeldo Marshall, zijn tegen uit breiding van de Europese kolonies op het Wc 8 tel ijk halfrond, doch zijn eveneens tegen welke resolutie ook, die zou Indruisen tegen de aanspra ken van bevriende Europeso landen. Lijnrecht tegenover deze opvat ting der Verenigde Staten, staat die van Argentinië. Chili en Gua temala welke ijveren voor aanne ming van een resolutie tegen do Europese koloniën. Het aan Brits Guiana grenzendo Venezuela 18 zulk een resolutie eveneens gunstig gezind. De Argentijnse minister van bui tenlandse zaken. Bramuglla. be weerde op de conferentie dat En geland de Falklands eilanden met geweld aan Argentinië ontnomen heeft. Marshall antwoordde hierop dat zulke redevoeringen ongelukki gerwijze de indruk kunnen geven dat van deze conferentie een recht bank gemaakt wordt. Marshall zou de andere betrokken partijen de Europese landen gelegenheid tot spreken willen geven. Indien zulk3 niet onmogelijk is omdat het een zuiver Amerikaanse conferentie be treft. De Pan Amerikaanse conferentie heeft, zoals later werd gemeld, het bestaan van Europese koloniën op het Westelijk halfrond veroordeeld en het voorstel aangenomen tot oprichting van een speciale com missie, dio naar vredelievende mid delen moeten zoeken om van deze koloniën bevrijd te worden. Achttien landen waren het er over eens. dat „het een juist stre ven is van de Amerikaanse repu- Kersten (KVP): Neen! Bij de behandeling van de be groting van Overzeese Gebiedsde len in de Eerste Kamer heeft de heer Kersten, oud-hoofdred.ac- tcur van het dagblad „De Tijd" en voorzitter van de Katholieke Eer ste Kamer-fractie een opmerkelij ke rede gehouden, die een afwij zend antwoord is op de pogingen van oppositionele zijde om te ko men tot een nationaal kabinet, waarin <Jus alle partijen met uit zondering der communisten, zitting zullen hebben. Hij zeide: „Ik heb met zeer veel belangstelling kennis ge nomen van de zeer scherpe critiek, die de heren A 1 g r a (A.R.) en de Zwaan (C.H.) hebben doen horen op het re geringsbeleid." Deze redevoe ringen stonden lijnrecht tegen over de regeringspolitiek voor Indonesië. „De oppositie wil dat er een nationaal kabinet tot stand komt. Verbreding van basis vergt echter dat er al thans een minimum aan gelijk gezindheid aanwezig is. Ik ont ken nu, naar aanleiding van de redevoeringen van beide genoemde heren, dat er een dergelijk minimum bestaat." Vervolgens verklaarde hij namens zijn gehele fractie zich te kunnen verenigen met het Indonesische be leid van deze regering. Na de heer Kersten voerde nog de heer Brandenburg (C.P.N.) het woord, hij vroeg zich af waarom het aanvankelijke aflossingsschema der troepen niet kon worden ge handhaafd. Hierop werd de verga dering verdaagd tot hedenmiddag. Euwe gaf in de 16e ronde zyn partp tegen Keres bij de 34e zet gewonnen. SmyslovReshevsky werd remise. blieken om de koloniën op te rui men." Drie landen onthielden zich van stemming, waaronder de Ver. Staten. Zeventien landen steunden het voorstel voor het oprichten van een commissie, vier onthielden zich van stemming, waaronder weder om de Ver. Staten. Allo 21 Amerikaanse republieken veroordeelden het internationale communisme en zegden hun volle dige medewerking toe om het te bcstriiden. Generaal König Generaal P. M. J. F. Koenig, de bevelhebber van het Franse bezet tingsleger in Duitsland, die mo menteel een bezoek aan ons land brengt, is vol bewondering voor 't Nederlandse leger. Vooral is hij ge troffen door de uitstekende geest, die er in het Nederlandse leger heerst. Vol lof was hij over het jonge kader, over de voortreffelijke en moderne opleiding en over de ernst waarmee de jeugd die oplei ding in het leger volgt. tieneraal Koenig deelde voorts mee te hebben opgemerkt dat er in ons land een levendig contact tus sen de bevolking en het leger be staat. Zo herinnerde hij aan zijn bezoek aan Amersfoort, waar hij een heel goed beeld had gekregen van de warme belangstelling van de bevolking voor het leger. In verband met zijn bezoek aan Rotterdam zeide de generaal": „Het herstel geschiedt hier over de gehele lijn vlug. Ik ben er van overtuigd, dat Nederland op die Wijze in korte tijd weer geheel de zware oorlogsbeproevingen te bo ven zal zijn. Hij achtte het wenselijk, dat Duitsland een plaats in het Euro pese economische leven kan gaan innemen. In dit verband herinner de hij er nog aan, dat een deel van de goederen voor de Franse zone over Rotterdam "komt. De belangrijkste wedstrijd voor het Engelse voetbal seizoen is de Cupfinal welke Zaterdag in het Wcmblcy-stadion te Lon den wordt gespeeld. Da gen van te voren verdrong een onafzienbare rij van voetbalenthousiasten zich voor de plaatskaarten bureau. en met groot ge duld wachtte iedereen zijn beurt af om een kaartje te bemachtigen voor de grote strijd tussen Blackpool en Manchester-United. Over het algemeen geeft men Manchester United de meeste kans op de Cup. hoewel Tommy Lawton. Blackpool favoriet heeft verktaard. EEN DUIZENDKOPPIGE MENIG TE luisterde naar een vcrkiczingsrcdc van generaal de Gaulle in de oude haven van Marseille. Het eigenaardige feit kon men waarnemen dat dc men sen op de kade waren samen gestroomd, terwijl Generaal dc Gaulle vanaf een in dc haven gemeerde boot zijn rede uitsprak. De afwikkeling van de z.g. „defensieschade" (schaden welke voor 15 Mei 3,940 zijn ontstaan door militaire inundatie, wegrui ming door het Nederlandse leger, inlevering van wapenen e.a.) is thans in zo vergevorderd stadium, dat de gehele kwestie gesloten zou kunnen worden, ware het met, dat nog steeds weer aanvragen worden ingediend. Teneinde tot een defi nitieve afwikkeling van deze scha degevallen te komen, worden de belanghebbenden nog tot uiterlijk 12 Mei 1948 in de gelegenheid ge steld een aanvrage in te dienen bij het Commissariaat voor Oorlogs schade, Stadhouderslaan 130 to 's-Gravenhage. De regering is van oordeel: Do regering heeft zich heraden over de na do gebeurtenissen ln Tsjechoslowakfje plotseling actueel geworden vraag, in hoeverre aan leiding bestaat tot het treffen van een wettelijke voorziening, welke do Gemeenteraad en ook do Provinciale Staten mogelijk maakt het man daat van een wethouder resp. gedeputeerde die het vertrouwen niet meer bezit, terug to nemen. Hot lijkt do regering volkomen verantwoord, Ja zelfs noodzakelijk, een wethouder van zijn betrekking vervallen t© ver klaren in de gevallen, waarin een der wezenlijke reden voor do benoe ming naderhand Is weggevallen. Het gevolg van hot Innemen van dit standpunt Is dan ook. dat thans bil de Tweede Kamer Is Ingediend een wetsontwerp betreffende aan vulling van de Provinclalo wet en de Gemeentewet. Aan do memorie van toelichting ontlenen wil nog het volgende: De Gemcentowct (en hetzelfde geldt ook voor dc Provinciale wet) maakt het de Raad niet mogelijk een wethouder, die het vertrouwen van de Raad niet meer bezit, tus sentijds te doen aftreden. Do rege ring is echter van mening, dat een onhoudbare situatie ontstaat, wan neer ..'s raads gecommitteerden", die. naar de woorden van een dor vroegere ministers van Binnenl. Zaken, „hun functie alleen behoren te ontlenen aan het vertrouwen, dat do gemeente ln hen stelt en alleen krachtens dit vertrouwen hun post behoren te behouden," niet meer blijken te voldoen aan deze voor waarde en nlot bereid blijken ont slag te nemen. De gemeentewet opent echter ln artikel 95 (en eenzelfde gedachte ligt ten grondslag aan artikel 58 der Provinciale wet) reeds do mo gelijkheid een wethouder van zlln betrekking vervallen te verklaren, o.m. wanneer hij zonder geldige re den zes achtereenvolgende vergade ringen van het college van Burge meester cn Wethouders niet bil- woont. Het Hjkt de regering dan ook vol komen verantwoord ",,doz© lijn door t© trekken ln de gevallen, waarin een der essentialia voor de benoe ming naderhand la weggevallen." De Gasperi en Togliatti aan het woord over de Italiaanse stembusstrijd Winnaar en verliezer in de Italiaanse verkiezingen hebben hun com mentaar gegeven in een Interview met Reuter. Alcide de Casperl, do leider van de party der christen-democraten, onderwierp de taak van de nieuwe regering aan een beschouwing: de communistenleider Palmiro Togliatti trok van leer tegen de volgens zyn zeggen „onvrye" verkie zingen. Landhervorming is de voornaam ste taak van de nieuwe regering, zei De Gasperi. Onze overwinning betekent geen overwinning voor de reactie. Zij zal de overwinning zijn van een regime dat met garantie van politieke vrijheid aan allen, zich zal wijden aan het scheppen van voorwaarden die in overeen stemming zullen zijn met sociale rechtvaardigheid. Togliatti sprak over de interven tie, die de verkiezingen onvrij had gemaakt. „Deze varieerde van be dreiging met uithongering tot be dreiging met oorlog en ongeloof lijk als het moge klinken ge bruik van atoombommen tegen ze kere plaatsen cn provincies, wan neer daar in meerderheid op het Volksfront zou worden gestemd,' beweerde de communisten-leider. Uitdrukkelijk verklaarde Tog liatti, dat de communisten niet van plan waren, tot het gebruik van geweld over te gaan. Wij ver oordelen de schendingen vap de vrijheid en van de wensen van het Italiaanse volk. Wij zallen de kwestie van vrije verkiezingen ter tafel brengen en houden, waarbij het volk niet bedreigd zal worden met honger of het hellevuur van de priesters. Overbodige en onbillijke maatregel van Waterstaat In Loenen a.d. Vecht, aan de ingang van de weg naar het rustige katholieke kerkje en dicht bij de grote brug naar Loenersloot, staat een wit tentje, Allen, die de Vechtweg van Utrecht naar Amsterdam per auto berijden, kennen het, voor al de bestuurders van vrachtauto's. Dit tentje, in de wandeling de Duiventil geheten, is befaamd om zijn chocolade, zijn koffie en limonade en de bestuurders van vrachtauto's mogen er dan ook graag even aanleggen, 's zomers voor een koele alcoholvrije dronk, 's winters voor een hete kop koffie en een plaatsje rond de potkachel. Deze vrachtautobestuurders, verantwoordelijk voor hun wagens en de lasten, die zij moeten vervoeren, zijn verstandig ge noog om zich te houden aan de leuze „Geen alcohol bij snelverkeer" en aangezien de Duiventil alcoholvrij is, gaan zij bij voorkeur daar even uit blazen en een verversing ge bruiken. Na een cn twintig jaren beschci- den langs de weg een nuttig bestaan te hebben geleid wordt een sympa thiek en populair koffie- en thee- v tentje het leven onmogelijk gemaakt. Het tentje staat er al een en twintig jaren. De stichter van het bedrijfje, laat nu de zaak grotendeels over aan zijn zoon, die de tradities voortzet. Het ligt cr aardig in die grazi ge weiden, er staan wat gezellige stoeltjes buiten, er is een' stenen vloer rondom, men heeft er een prettig uitzicht op de verkeersweg en aan al die factoren ontleent het tentje zijn aantrekkelijk heid en zijn klandisie. Evenwel, een paar heren van Waterstaat zijn gekomen en menen, dat het gevaarlijk is voor het verkeer, dat dit tentje daar staat, terzijde van de weg op het weiland en dat het helemaal niet goed is, als automobilisten daar stoppen. Ze willen er een stopbord plaatsen, zodat alle auto's de Dui ventil moeten voorbijgaan. Nu staat de Duiventil er helemaal niet gevaar lijk, hetgeen al blijkt uit het feit, dat er in al die 21 jaren nog nooit een ongeluk is gebeurd. „Nog nooit heeft hier een auto een schrammetje ge kregen" vertelde de eigenaar. Toch: het stopbord dreigt en daarmede dreigt voor het gezin de on dergang. de brodeloosheid. Weg alle geld, dat in het bedrijfje is gestoken, weg alle zelfstandigheid van een kleine koopman, ga maar naar de D.U.W. We hebben er eens zitten kijken, op het terrasje van de Duiventil. De auto's, die van beide kan ten komen, hebben er zeer ruim zicht; er bestaat geen enkel gevaar, dat auto's die hier stoppen, worden aangereden, want de tent staat niet alleen buiten de weg, maar ook niet in de wegkromming. Daarom protesteren we, namens al die eenvou dige bestuurders van vracht auto's, die hier gaarne even aanleggen om wat te drinken en nuchter en fit te blijven, tegen het plan, hier een stop bord te plaatsen. En we pro testeren er ook tegen, dat men een gezin, dat met zoveel zorg zijn zelfstandigheid heeft we ten te behouden, dat hard werkt voor een karig bestaan, brodeloos wil maken. We weten een veel beter plan. Op dezelfde dag, dat we de Duiventil bezochten, zijn we ettelijke malen aangehouden voor controle op rijbewijs, wegenbelasting, rijvergunning etc. etc. En al die controleposten stonden op de gevaar lijkste plekken, die men zich denken kan; bij gevaarlijke wegkrommingen, in onoverzichtelijke bochten, ja een er van stond n.b. op de rand van een bruggetje, waar nauwelijks twee auto's el kaar kunnen passeren. Als Waterstaat nu al die controleposten, zoal niet ophief en de betrokke nen liet meehelpen aan de woningbouw, dan toch minstens op ongevaarlijke plekken plaatsen, dan zou hij nuttig werk doen. Beter dan het brode loos maken van een kleine zelfstandige. Jansen moest wachten Dat had dc heer G. J. Jansen in 1937 beslist niet gedacht, dat hij eerst elf jaar later gebruik zou ma ken van een prijsdie rcclit gaf op een retourtje Batavia-Amsterdom per KLM. Wegens bijzondere om standigheden moest hit uc reis na melijk uitstellen. Met de KLM werd toen afgesproken, dat dc tocht later, maar voor 7942 qemaokt zou worden. De heer Jansen boekte in April 1940 en zou 2 Augustus ver trekken, Doch het uitbreken van dc oorlog dwarsboomde toen zijn plannen. In 1946 ging dc heer Jan sen met evacuatie-verlof naar Ne derland doch hij had weer pech. aangezien dc gehele boeking in •handen was van dc regecings- luchttransportdienstÊvenwcl, dc lieer Jansen was dc prijsvraag niet vergeten, en zo kon het gebeuren, dat hem thans na elf jaar te heb ben gewacht, de prijs nog te pas kwam. Tweede Kamer Donderdagavond heeft dc Tweed© Kamer vergaderd over het V(jfmo- gendhcdcn-Vordrng dat op 17 Maart van dit jaar to Brussel werd geslo ten tussen do Bcnclux-landen, Frnnkrjjk cn Engeland. In de beraadslagingen werd be trokken de motie van van der Goea van Katers betreffende do opbouw van oen rechtsgemeenschap van de- mocratischo staten op federale ba sis. Dc eerst© spreker mr. Rooi- vink (KVP) juichte het verdrag en de motie ten zeerste toe, daar deze, naar z(jn mening sterk kun nen 'bijdragen tot versteviging van de democratische gemeenschap ln z(jn verdediging tegen het Oosten. De Indiener van de motie, mr. v. d. Goes v. Nntors (Pv dA) hernieuwde zijn klacht, dat cr ln de organen van het ministerie van buitenlandse za ken to weinig» vernieuwing plaats vindt, zodat progressie ve elementen te weinig een kans krijgen. Hij verheugde zich over de zeg© van dc Gasperi ln Italië. Deze mag ons echter niet verleiden tot de mening dat alles nu verder wel vanzelf voor elkaar komt. Hij pro testeerde met scherpte tegen de aanvallen, die van de zildo der rechtse oppositie van t!1d tot tijd worden gedaan op Engeland, en noemde dit een blijk van „schande lijke ondankbaarheid". Van de andere sprekers verklaar de dr. Bruins Slot AR) dat .de culturele samenwerking der vijf zo spoedig mogelijk moet worden uit gebreid tot een militair samengaan. De heer Vonk (VVD) verweet En geland dat het ons in Indonesië' aan de lijn houdt. De hr. Wagenaar (CPN) zinspeelde, ouder gewoonte, weer op Amerikaanse invloeden, die ons volk tot een speelbal maken. De heren S n s s,e n en Korten- horst (KVP) meenden, in tegen stelling tot de heer van der Goea. dat onmiddellijke toetreding van Italië tot het pact van Vijf wel I dient te worden overwogen. Minis ter van Boetzelaer heeft hedenmid dag de Kamer van repliek gediend. Wij komen hierop nog nader terug. .J Niets vragen, s.v.p. Dezer dagen hoopt Georgi Dimi- trof, de Bulgaarse premier, een ontmoeting te hebben met presi dent Benesj. En als bijzonder kluif je voor dc buitenlandse journalis ten te Praag werd medegedeeld, dat Dimitrof de pers zal ontvan gen. Hier werd later echter aan toegevoegd, dat als voorwaarde moest worden geëist, dat geen mondelinge vragen aan de man, die Goebbels en Goring in 1934 zo prachtig yan repliek diende, wer den gesteld. OVEREENSTEMMING IN INDONESIË De financiële en economische commissies van de Nederlands-In donesische conferentie, hebben een belangrijke mate van overeenstem ming bereikt. De commissie van Goede Diensten heeft thans een communiqué gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld, dat zowel het passagiers- als het goederenverkeer tussen het Nederlandse en Republi keinse gebied via de demarcatielijn zal worden hervat. Andere commis sies zijn bezig met dc behandeling van kwesties betreffende de irriga tie, spoorwegen, verkeerswegen en bruggen. Ook in deze commissies is reeds een aanzienlijke mate van overeenstemming bereikt, zegt het communiqué. Weerbericht WEINIG WIND Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: w In het Zuid-Westen van het land aan vankelijk nog plaatselijk enige regen. overigens geleidelijk afne mende bewolking. Weinig verandering ln temperatuur des nachts. Morgen overdag weer eni ge stijging van temperatuur. Zwakke tot matige wind. hnofdrakclljk tussen Noord-West cn Noord-Oost. 24 April: Zon op s 25 onder 19.52. Maen op 21.27, ondet 5.48 Radio zendtijd voor verkiezingspropaganda (Van onze Haagse Redacteur) Naar wij vernemen heeft de mi nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een regeling ge troffen, volgens welke de politiek© partijen gedurende de drie weken welke aan de verkiezingen voor afgaan ieder een kwartier per week ter beschikking zullen krijgen, voor het voeren van verkiezingspropa ganda voor de microfoon. De mi nister heeft de Radioraad verzocht zich met dc uitvoering van deze regeling te willen belasten. Deze regeling welke erop neerkomt, dat allo partijen evenveel zendtijd krijgen in tegenstelling tot de re geling, welke voor 1946 was ge troffen, is tot stand gekomen in overleg met de omroepverenigin gen. Deze hebben zich verbonden zich gedurende deze drie weken van alle verkiezingspropaganda te zullen onthouden. Ongewenste Duitsers verlaten ons land (Van onze Haagse redacteur) Onvoorziene omstandigheden voor behouden zal Dinsdag de uitleiding worden hervat van ongewenste Duitsers. Evenals het vorige jaar worden deze in de Engelse zone van Duitsland in het kamp Lüstin- gen, nabij Osnabrück, aan de Brit se bezettingsautoriteiten overgele verd. In de komende tijd zal elke Dinsdag en Vrijdag een transport naar Lüstingen vertrekken, zodat aan het einde van dit jaar de laat ste drieduizend ongewenste Duit sers ons land zullen hebben verla ten. Heintje naar de States De Nederl. cabarettière Heintje Davids vertrekt Zaterdag 24 April per KLM naar Amerika. Op 6 Mei zal zij ln New York in een uitzen ding van „Radio City" optreden, vervolgens gaat zy naar Hollywood, waar zij in een film over het Neder landse verzet een rol zal vervullen. Britse communisten van post ontheven Uit gewoonlijk welingelichte bron verneemt AFP, dat 15 voor aanstaande pro-communistische ambtenaren in Engeland van hun post worden ontheven. Onder hen bevinden zich vier vrouwen. Zij zijn werkzaam op de ministeries van Voedselvoorziening, Arbeid, Volksgezondheid en Vliegtuigbouw. De betrokken ambtenaren zullen, met behoud van salaris, met spe ciaal verlof worden gezonden. De afgelopen dagen zijn in di verse delen van Brazilië bijna 800 communisten gearresteerd in ver band met de geruchten, dat 1 Met 'n revolutie zou worden ontketend.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1