DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Euwe in Moskou zeer populair Eis tegen v. d. Waals: Doodstraf Instituut Steun Wettig Gezag staat regering terzijde Grasheuvel" wordt in Juni ideale jeugdherberg Haganah belooft Arabieren vrijgeleide „Ik zal pas gerust zijn, als het vonnis is voltrokken" Amerikaanse j eugd helpt kinderen De bestandszone wordt verbreed De Chinese piraten gegrepen Gecoördineerde Volksweerbaarheid De Amerikaan Reshevsky na zijn overwinning op de Rus Botwinnik luide toegejuicht Christelijke actie in West-Europa Ek sal jou hè. Zalcrdag 24 April 1943 Achtste jaargang, No. 1003 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- orijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,Y, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235, SCHULDIG AAN ALLERZWAARSTE MISDRIJVEN In ne middaguren van de laatste zittingsdag In het proces Van der Waals Is het woord allereerst aan de procureur fiscaal. Mr. van Doorn. De zaal Is tot de laatste plaats gevuld. Onder hen bevindt zich ook mr. Zaayer, die juist dezer dagen de aanklacht heeft gehouden In het proces tegen de opperste lastgever van Van der Waals, Railter. Nu Is hy hier als geboeid toehoorder. snapt, doordat hij als lid van de „groep Wim", illegaal werk ver richtte in kringen waarin Van der Waals opereerde, heeft een ondank bare taak. Hij zeide gedreven te zijn deze taak óp zich te nemen uit de behoefte het raadsel van der Waals te ontrafelen. Hij citeert dan het verhaal, dat van der Waals hem tijdens een bezoek aan zijn cel deed. De verdachte zou een illegaal werker z\jn geweest, die door de Duitsera werd gearresteerd en die toen zou zijn afgegaan van de bewering van Schreie- der, dat deze eigenlijk e<m ge allieerd penetratieagent in de Duitse spionnage was. Van der Waals had hem geloofd en was daarvan dupe geworden. De aanklager beantwoordt mr. van der Starp: ,.U had beter ge daan eerst kennis te nemen van de feiten alvorens met van der Waals te gaan praten. U bent niet do eer ste die in zijn netten is verstrikt geraakt." De verdediger zegt niet te gelo ven voor de gek gehouden te zijn Van der Waals heeft het laatste Presidentieel beklag over Londen „Ik verzoek het Hof Van der Waals te veroordelen tot de hoogste straf, de doodstraf, daar ik cr\an overtuigd ben, dat dit de enige straf Is die hij verdient. ."Men zal zoggen, le venslang Is toch net zo goed. In deze politiek onzekere tijden acht ik echter levenslang oen onvoldoende beveiligingsmaat regel van de samcnle\ing te gen een Individu als Van der Waals. Ia zal pas gerust zijn wanneer deze straf wordt op gelegd en geëxecuteerd. Dit is geen subjectieve wraakneming, maar een objectieve vergelding. Ik hoop, dat bij het overwegen van Uw sententie U, mijne He ren van het Hof. de gerech tigheid voor ogen zal staan, voor welke zovelen, hebben ge streden en zovelen hun leven hebben geofferd, door het ver raad van deze man." Met dezo woorden besloot Mr. van Doorn zijn requisitoir. Van der Waals, die tijdens het gehele proces geen uiterlijke blij ken van ontroering heeft getoond, hoort ook deze felle aanklacht en het slot daarvan onbewogen aan. Eerder noemde mr. Van Doorn Van der Waals de meest succes volle V. man die de Duitsers had den. Van de hem in dit proces ten laste gelegde 83 gevallen van ver raad heeft Van der Waals er slechts 5 ontkend. Met zijn laatste moord, die op Van der Meer. zijn huis knecht. is hij in staat gebleken tot moord met voorbedachten rade. het zwaarste misdrijf dat ons strafrecht kent. Heeft deze man schuldbesef" vraagt mr. Van Doorn zich af. Hij beantwoordt deze vraag met 'n ..Ik geloof het niet. Mij is er althans niets van gebleken Hij bezit een enorme ervaring in het vertellen van onware verhalen. Er ziln tal van voorbeelden van dat hii tot In de kleinste détails vervalste, Ziin laatste staallies daarvan voor de b-vrijriine waren, dat hij beweerde, dat de Nederlandse regering in Londen beloofd had hem te zullen rehabiliteren en hem zelfs oen hoge rang in het leger zou hebben toege zegd." Na de rede van de aanklager wordt de zitting verdaagd voor vlif minuten en alvorens dan het woord te geven aan de verdediger houdt de president mr. Van Vollenhovcn een korte toespraak. Er is teleurstelling In de stem van de president wanneer hij verklaart: „Van de getuige Schreieder hebben wij een onbe vangen verklaring gekregen van het England-Splel". zoals dat aan de Duitse zijde is ge speeld. Van de andere zijde daarentegen zijn ons de nood zakelijke gegevens onthouden om ons een \olkomcn duidelijk beeld te verschaffen. Wij ont vingen van de zijde van de uit geweken Nederlandse autorl- reiteti niet die bediening, die we verwacht hadden. „Ik heb niets meer op te merken" De verdediger van Van der Waals, mr. van der Starp. die destijds ter nauwernood aan de dood is ont- Terwijl in de haven van New York hard werd gewerkt om de eerste Marshall-schepen te laden, liepen door de straten van deze wereldstad 25.000 kinderen, om in horizontaal gedragen vlaggen, geld op te vangen. De initiatiefnemers van deze optocht hopen 6 millioen dollars bijeen te krijgen om 230 millioen noodlijdende kinderen in de wereld te kunnen helpen. Resultaat van overleg: De Nederlandse en Indonesische generale staf die te Kalierang een onmoeting had met de militaire waarnemers van de Verenigde Na ties. kwamen overeen om volgende week te beginnen met het uitwisse len van krijgsgevangenen en fami lies. De eerste groep republikeinse gevangenen zou op 26 April uit Ba tavia vertrekken. De volgende dag zou de eerste groep families van leden van de Nederlands-Indische strijdmacht Djogja verlaten. Tevens wordt vernomen, dat een militaire sub-commissies werd op gericht en dat deze belast werd met de taak een algemeen plan op te stellen voor de verbreding van dc bestandszone. die de Nederlandse en republikeinse strijdkrachten van elkaar scheidt. De hüidice diepte van de zone bedraagt tien kilome ter. Van Nederlandse zijde, zo werd ons later officieel bevestigd, zullen in totaal 1599 krijgsgevangenen worden vrijgelaten, terwijl de repu blikeinen alle Nederlandse krijgs gevangenen, zes in totaal, zullen uitleveren. woord. Hjj staat op, maakt een lich te buiging en zegt: „Ik heb ln dezo zaak niets meer op te merken." De rechtszaal stroomt leeg en de lichten worden gedoofd Het laatste bedrijf is ten einde. Het gordijn zal nog eenmaal worden gehaald voor de epiloog op 7 Mei, wanneer uit spraak zal worden gedaan. Daarna zal de rest van het drama zich indien althans dc zaak geen wen ding neemt in alle stilte vol trekken. De officieren en bemanning van het Nederlandse schip Van Heutsz hebben gisteren te Hongkong vier Chinezen geïdentificeerd als de lei ders der piratenbende. welke op 14 December het schip heeft overval len cn goederen ter waarde van een half millioen Amerikaanse dollars, bult maakte. Tegen dè mannen zal een aanklacht worden ingediend wegens zeeroverij en ontvoering. Na ontvangst van een tip deed de politie 's nachts een gelijktijdige overval in vier huizen, waarbij zes personen gearresteerd werden. Vier werden onmiddellijk door de Neder landers als bendeleiders herkend. In de huizen vond de politie 52.000 Hongkong dollars (ongeveer 10.000 Am. dollars), plus juwelen en an dere buit. De piraten hadden zes rijke Chinese passagiers ontvoerd en voor losgeld vastgehouden. In middels zijn drie van hen naar huis teruggekeerd. De Van Heutsz blijft trouwens verder dienst ln de Indische wate ren doen en is juist behouden uit Singapore te Hongkong aangeko men. Djogja vraagt steun aan Nederland _De republiek Indonesië heeft de Nederlanders om „assistentie" ver zocht bü het oogsten van de suiker productie. aldus meldt United Press uit Batavia cn voegt er aan toe, dat het hier om 173.000 ton gaat. Het verzoek had de vorm van een memorandum dat aan de Nederland se delegatie werd overhandigd. De republiek meende, dat het van es sentieel belang is om met de Neder landers tot een overeenkomst te ko men over de voorziening van mate riaal dat nodig is voor de verwer king van het product. „Indien geen overeenkomst voor het begin van het seizoen kan wor den bereikt," zo wordt in het me morandum gezegd, „zal een aan zienlijk deel van de suikeroogst, die niet kan worden verwerkt, verloren gaan. Voorts wordt in het republikeinse memorandum een overeenkomst met de Nederlanders bepleit voor de im port in de republiek van 1 500.000 meter textiel. Met deze textiel zou den o.m de Indonesische arbeiders betaald worden, die de oogst bin nenhalen. Binnenkort zullen 1599 republi keinse krijgsgevangenen in Indo- 2?» worden vrijgelaten. De repu blikeinen zullen op hun beurt zes Nederlanders vrijlaten, de enige krijgsgevangenen, die zich in het gebied van de republiek bevinden. Met instemming van de regering is een instituut gevormd dat zich ten doel stelt de toetreding te bevorderen van vrijwilligers tot door de regering te vormen organen tot steun van het wettig gezag. Dit instituut zal ook op andere wijze haar medewerking verlenen. De organisaties, die zich tot dusverre op dit gebied hebben bewogen, zullen, erkennende dc noodzaak geen activiteit te voeren in afzonderlijke organen, hun werk ten* en ervaring te samen met andere groepen uit de bevolking ter beschikking stellen van het instituut, dat de naam draagt van „Instituut Steun Wettig Gezag". Tot de organisaties, die reeds eerder overeenkomstige doelstel lingen hadden en thans samenwer king hebben toegezegd, behoren: De Bijzondere Vrijwillige Land storm, Volksweerbaarheid, de v.m. Binnenlandse Strijdkrachten. Na tionale Bijstand, Organisatie Natio nale Hulp en de Vereniging van Vrijwillig Politie Personeel. Het instituut stelt zich voor het genoemde doel o.m. te bereiken door voorlichting en propaganda, het bevorderen van maatregelen tot versterking van de onderlinge band van vrijwilligers, bemiddelend optreden in verband met de onder linge taakverdeling der vrijwilli gers. De leiding van dit instituut be rust bij een nationale commissie, welke voor de eerste maal is samen gesteld uit de volgende personen: J. J. W. Boerrigter, luit.-generaal b.d.. L. F. Duymaer van Twist, E. Fuld. Sj. de Groot, mr. H. B. S. Hol la, E. P. van Iperen, kolonel b.d. J. W. Klein, E. Kupers. A. D. Laman Trip, H. D. Louwes, M. A. Rcinalda, Jos. H. Maenen. H. Molendijk, ge neraal b.d. I. H. Reynders, mr. A. B. Roosjen, L. Scheepstra, P. Schol ten, ir. J. B. G. M. Ridder van der Schueren, res.-kolonel jhr. P. J. Six, mr. D. U. Stikker, J. Tuin, E. A. Vermeer. Tsjechoslowakye en Bulgarije hebben gisteren te Praag een mili taire alliantie gesloten, welke voor ziet ln wederzijdse bijstand tegen „Duitsland of welke met Duitsland geallieerde mogendheid dan ook". Het pact heeft een looptijd van 20 jaar. Marshall verschepingen nemen reeds toe Terwijl de eerste scheepsladingen in het kader van het plan-Marshall reeds onderweg zijn naar Neder land. Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Griekenland, zullen binnen een week de verschepingen beginnen naar Engeland en andere landen, die tot nu toe nog geen Marshallhulp hebben ontvangen. Paul Hoffman, de directeur van het plan-Marshall, heeft gezegd dat hij van plan is een politiek te voe. ren. waardoor de buitenlandse re geringen worden aangemoedigd, bij aankopen in het kader van het ERP zoveel mogelijk gebruik te maken van particuliere handelswegen met de Verenigde Staten. 95 Landhuis zal tevens Amersfoorts conferentie-oord zijn Burgerweeshuis in de steigers! MER$FOORT krijgt een nieu- - vY' 'f- DE NIEUWE AMERSFOORTSE JEUGHERBERG ..DE GRAS HOEK". Dc foto laat U een gedeelte van de achterzijde van het fraaie landhuis „De Grashoek" aan dc Gcncslctlaan zien. waar begin Juni dc nieuwe Amcrsfoortsc Jeugdherberg annex conferentie-oord wordt geopend. Grote ramen laten veel licht cn lucht in de ruime vertrekken binnen. En ziet U die gezellige trap? Jammer dat wij niet het hele gazon erbij konden fotograferenWie op dc traptreden staat heeft er een prachtig gezicht op. Voor dc zon-aanbidders is er het ruime terras. Archifoto In Palestina telt men de dagen Veiligheidsraad vormt een wapenstilstandscommissie Met acht stemmen voor en drie onthoudingen heeft de Veiligheids raad een Amerikaans voorstel aangenomen om een wapcnstilslandscom- missie te vormen die de Veiligheidsraad behulpzaam zal zijn bij dc uit voering van het wapenstilstandsbesluit cn binnen vier dagen aan de voorzitter verslag zal uitbrengen van dc toestand in Palestina. Dc com missie zal zijn samengesteld uit dc consuls van Frankrijk. Belgic cn de Verenigde Staten en zal ook toezicht houden op de wapenstilstands- onderhandclingen. Tot op heden zijn de onderhan delingen tussen Joden en Arabieren over een wapenstilstand te Haifa op niets uitgelopen, ofschoon de ge vechten daar zijn geëindigd. Britse ambtelijke instanties, die hun bemiddeling voor het bereiken van een wapenstilstand hebben verleend, verklaarden, dat op de markt te Haifa nog een kleine Ara bische verzetsgroep bestaat. Bij de behandeling van de Palestijnse kwestie in de Vei ligheidsraad deelde de Britse gedelegeerde. Creech Jones, nog mede, dat de Britse rege ring niet afweek van het standpunt, dat het Britse man daat op 15 Mei eindigt. Er res ten dus nog maar slechts drie weken, om de nodige maat regelen te nemen en uit te maken, wie orde en recht in Palestina moet handhaven, wie de activa overneemt, wie de administratie zal voeren, wie de gezondheidsdienst zal verzor gen enz. enz. Inmiddels wordt de situatie voor de Arabieren in Haifa niet beter. De consuls-generaal van Egypte en Syrië hebben hun in de havenstad verblijvende landgenoten verzocht onmiddellijk Palestina te verlaten. Ter zclfder tüd deelde een woordvoerder van het Jewish Agency te Jeruzalem mede, dat de massale uittocht van ongeveer 10.000 Arabieren uit Haifa is be gonnen. De Haganah had, zo zcide hij, alle Arabieren die de stad zou den willen verlaten, een vrijgeleide beloofd. De wapenen, die de Arabieren na de veldslag van Donderdag hadden overgegeven, zouden door de Britse militaire autoriteiten tot 15 Mei be waard worden. Volgens de laatste berichten waren de verliezen tot Vrijdag ochtend aan Joodse zijde: 14 doden en 40 gewonden, aan Arabische zijde: 105 doden en 100 gewonden. Dc houding van de landen van de Arabische liga is nog niet geheel duidelijk. Koning Abdoellah van Transjordanië heeft thans een op roep gericht tot alle Arabische ko ningen en regeerders, waarin hij voorstelt, tezamen met zijn eigen legioen troepen naar Palestina te sturen. De vrede der Arabieren en onze vrijheid staan op het spel, zo besloot hij. we jeugdherberg annex confe rentie-oord en wc hopen het gebouw in Juni te openen." Het was ccn wel zeer enthousiaste burgemeester Molen dijk. die ons Vrijdagmiddag met deze mededeling in zijn werkkamer be groette. „U zult zich herinneren, dat dc gemeente enige tijd geleden de villa Grasheuvelaan dc Gcncstctlann midden in een prachtig park gelegen heeft gekocht. Misschien hebt u toen gedacht: „Waf zijn ze daar nu mee van plan?" Maar nu krijgt het dc bestemming, die wc er van het begin af aan voor gewenst hebben", vervolg de dc burgemeester..Dc tegenwoor dige jeugdherberg aan dc Zuidsingel wordt ontruimd cn wc krijgen er ccn veel mooiere, prachtig gelegen herberg voor terug dc mooiste van het land waarin wc dan meteen het zo lang gewenste confcrentic-oord kunnen ves tigen Negen maanden van het jaar zullen er allerlei bijeenkomsten wor den gehouden .in het zomerseizoen zal de trekkende jeugd er een heerlijk te huis vinden." B1URGEMEESTER Molendijk was zichtbaar verheugd, dat een zo lang gekoesterde wens nu werkelijkheid wordt als de raad het voorstel van B. cn W. goed keurt. Hij vertelde, dat de gemeen te met de Nederlandse Jeugdher berg Centrale over de exploitatie tot overeenstemming was gekomen. De Amersfoortse afdeling der Cen trale, de „Stichting Jong Amers foort", zal het beheer over het nieuwe tehuis voeren. Zo krijgt dan eindelijk onze stad behalve zijn nieuwe en broodnodige jeugd herberg z'n oord. waar men uit het gehele land naar toe zal trek ken om er studieweken, congres sen. school weekends en tal van andere bijeenkomsten te beleggen. „Het oude klooster, waarin de te genwoordige jeugdherberg is ge vestigd, moet nodig eens ccn goede beurt hebben", vond de burge meester. „De plannon er voor lig gen klaar en we zullen spoedig aan een gedeeltelijke uitvoering ervan beginnen. En als het eenmaal klaar is, willen we het ccn bestemming geven, die het gezien z'n histo rische waarde toekomt. In ieder geval zal het een culturele be stemming zijn. Museum of iets dergelijks." „Eerlijk gezegd", zo vervolgde dc heer Molendijk, „vind ik, dat de jeugd ook niet thuis hoort in zo'n oud huis aan die drukke Zuidsin gel. Die moet een eenvoudig maat toch gezellig gebouw hebben met veel licht en lucht, ergens in de vrije natuur. We moeten ze in een gebouw brengen, dat af is en rus tig, waarvan een goede suggestie uitgaat. „Goeie gooi" Over de inrichting van „De Grasheuvel" vertelde de burge meester nog, dat de jongens in het hoofdgebouw cn de meisjes in het bij het landhuis behorende tuin manshuis een villa op zichzelf hun slaapplaatsen zullen vin den. De wisselende bevolking van dit centrum zal voor de Amers foortse handel en nijverheid zeker ook baten afwerpen. Dc honderd vijftig gasten, die het kan herber gen, zullen Amersfoort in ons land bekendheid geven als conferentic- stad en trekkersoord, zo geloofde de burgemeester. Door de plotseling optredende tempe- ratuursverhoginq heeft het voorjaar op onweerstaanbare wijze zijn int redt gedaan. Bloeiende bomen in de boom gaard met jong teven als getuige. P.T.T.-nieuws: Post voor militairen Aan de opvarenden van de ms „Johan van Oldenbarneveld" kan in Port Said post worden uitgereikt, mits deze niet later dan 2 Mei in de brievenbussen zit. De opvarenden van de „Korte- naar" kunnen bij aankomst ln Ba tavia op 5 Mei post uitgereikt krij gen; mits 28 April ln de bus. Naar Turkse Met ingang van 1 Mei kunnen van en naar Turkije weer brieven en doosjes met aangegeven waarde worden verzonden. Naar Japan Alle post naar Japan kan nu ook worden aangetekend. De Japanse administratie betaalt echter nog geen schadevergoeding. Naar Duitsland Telefoneren ls weer mogelijk met de Franse bezettingszone van Duitsland onder dezelfde voorwaar den als met de Amerikaanse en En gelse zones. Aan het Verenigd Europa Con gres in Den Haag zullen ook 40 a 50 prominente ballingen uit Span je en de Oost-Europese landen deelnemen, ok de beroemde profes sor Salvador de Madariaga zal er tegenwoordig zijn. En passant Amerika heeft drie wapens die krachtiger zijn dan de atoombom, verklaarde vice-admicaal AUis M. Zachanas onder dc wuivende pal men van Miami En hij gaf geen geheim prijs toen hij cc aan toe voegde. dat dit het bacteriologisch, het biologisch en het climatologisch wapen waren. De Sowjct-Unie weet namelijkro vervolgde de vice-admiraal. dat wij reeds drie wapens tijdens de oorlog hebben ontwikkeld Schaakkoorts in Rusland (Van een speciale verslaggever). MOSKOU, 24 April (per telegram). Schaken in Moskou, de stad met z'n zeven millioen inwoners, is laat een nuchtere Nederlander het maar ronduit bekennen nog wel iets anders dan schaken ln Den Haag. Dé Zuilenzaal in het Vakverenigingshuis. die speciaal voor plechtige gelegenheden wordt gereserveerd, leent zich met de prachtige licht kronen tussen de blanke zuilen uitstekend voor dit tournooi, dat elke speeldag ongeveer twee duizend kijkers trekt, die dan gedurende vyi uur met een vervoering, welke men slechts by Russen waarneemt, naar twee enorme demonstratieborden boven het podium kijken. De stukken van deze borden worden aan de achterzijde verzet. Zo verdwijnen op myysterieuze wijze stukken om op een ander veld weer op te duiken. speech op de openingsavond de Nederlandse kampioen nam al lang les in Russisch werd luide toegejuicht. En dat zyn tegenslagen in dit tournooi vele Russen ter harte gaan, bewijzen de aan hem gerichte brieven, die via het in het gebouw ge legen postkantoortje binnenko men en waarin de ex-wereld kampioen moed wordt inge sproken. Ongetwijfeld staat het publiek hier op een hoger schaakpeil dan de Nederlanders. Dat ondervond de be kende Nederlandse schaker Van Scheltinga. die tijdens de partij tus sen Euwe en Botwinnik in gesprek raakte met ccn toeschouwer, die nu eens geen bekend schaker was. Maar deze onbekende schaker zag. na een bepaalde zet van de Russische favo riet in „no time" meer varianten dan de Nederlander! Steeds een uitverkocht huis Maar de reacties van de Russische toeschouwers verschillen overigens weinig van de Nederlanders in Den Haag. Na iedere zet hoort men diepe zuchten of weinig opgewonden stem men, zodat de wedstrijdleider, prof. Vidmar, nogal eens om stilte moet verzoeken. Moskou, de millioencnstad, ja heel Rusland met zijn millioenenbevol- king, is aangegrepen door een schaakkoorts, die de vreemdeling met verbazing vervult. Reeds in dc Russische sector van Berlijn kreeg de Nederlandse delegatie een voor proefje daarvan. In de straten van de Duitse hoofdstad, waar de Rus sen heer en meester zijn. waren overal grote borden met de laatste stand der deelnemers te zien. De Moscovieten hebben voorts een ware jacht op de tweeduizend toe gangskaarten ingezet. In enkele uren is men voor een hele week uitver kocht. zodat zich op elke speeldag een dichte menigte buiten het ge bouw bevindt En niet zodra steekt een Nederlander z'n neus buiten de deur of heftige discussies laaien op of hij dr Euwe is of niet! Dr Euwe is n.1. in Rusland zeer populair. Zijn Russische slilstandbrengen van zijn klok. Dit in scherpe tegenstelling tot het gewone gebaar, waarmede niet in tndnood verkerende scha kers de klok van hun tegenstan der in- en hun eigen klok uit schakelen. Maar hij slaagde erin twaalf zetten in onbegrijpelijk korte tijd te doen. zonder zich te vergissen. En toen had de Rus zijn eerste nul te pakken! Reshevsky werd na deze prach tige overwinning minutenlang toe gejuicht en ontkwam er niet aan. zijn handtekening uit te delen. Een half uur lang krabbelde hij zijn naam op de stukjes papier en boek jes. die hem van alle zijden werden toegestoken. Toen ontsnapte hij via een andere uitgang aan de enthou siaste schakers buiten het gebouw Groot was natuurlijk de teleur stelling van de aanhangers van Re shevsky toen hij na de hervatting van zijn uitgestelde partij tegen Keres ondanks zijn iets gunstiger stelling, toch nog verloor. De Ame rikaan was zelf ontroostbaar. Hij, die anders nogal bewust is van zijn kunnen, zei letterlijk: „Heren, ik begin sceptisch te worden en als ik sceptisch word staat het er beroerd voor!" Dit in tegenstelling tot dr Euwe. die voor zijn zege op Smyslov „zijn Stalingrad nog niet gekomen achtte", woorden, die door de Russen met kenne lijke instemming werden ont vangen. pioen er tegen Keres niet in ge- Helaas. is de Nederlandse kam- elaaed zijn woorden waar te maken De 32-jarige Rus. die eerste Reshevs ky tactisch verraste, voegde met Met de vuist op de klok wit spelend, opnieuw een heel punt aan zijn toch ook indrukwekkende score toe, zodat hij de felste belager van Botwinnik blijft. Schaakkoorts in een millioenen- stad, die het hele reusachtige rijk heeft geïnfecteerd. Zo is het mo menteel in Moskou en in de Sowjet- Unie, die zich op waarlijk verbluf fende wijze kwijt van haar taak als gastvrouwe op te treden van vijf I schaakreuzen. De sensatie van de dag kwam in de veertiende ronde. Reshevsky, spelend met zwart, klopte Botwin nik. De zuchten en de bromstemmen van het publiek waren niet van de lucht toen beide schaakreuzen in een geweldige tijdnood kwamen. De gevreesde Amerikaan ge bruikte zelfs zijn vuist om geen seconde te verliezen by het tot- „Dc verhuur van het gebouw cn een gedeelte van het terrein aan dc N-J.C- is zo becijferd, dat Amersfoort er mee uit kan Heel belangrijk natuurlijk in doze tijd, dat wc onze begroting juist slui tend konden maken, al was de burgemeester van mening, dat het uittrekken van een bepaalde som voor dit doel zeker verantwoord zou zijn geweest. Nu kan hot ech ter zó cn dat is nog beter. Dc bur gemeester hoopte dan ook. dat de burgerij het ook ccn „goeie gooi zal vinden. Dit te meer waar Amersfoort dc toegangspoort voor de Vcluwc is en ook in andere op zichten denk aan buslijnen en spoorwegencentraal is gelegen. Ideaal Nog diezelfde middag zijn we dc Berg op geklauterd om „Dc Gras heuvel" eens te bekijken. Geflan keerd door hoge heesters ligt hot heldergele landhuis daar aan de achterzijde van dc brede, met grint bestrooide, inrit. Opzij van het huis een kunstig aangelegd perk, aan de achterzijde een breed, zeer lang cn hellend gazon, omgeven door veelsoortige bomen en heesters. Van het grote terras heeft men over de bomen een prachtig uit zicht over een gedeelte van de Gelderse Vallei. Veel ramen laten stromen licht in de ruime kamers binnen, die centraal worden ver warmd. in frisse kleuren zijn ge schilderd en toch sober werden gehouden. Ook op de ruime zolders zullen bedden worden aangebracht. In dc wintermaanden' doet alleen de grote tuinmanswoning, waar ook de beheerder z'n intrek zal nemen, als jeugdherberg dienst. Maar ook daar is ruimte genoeg! Dc Europese katholieken en pro testanten hebben do handen Ineen geslagen door de vorming vtyi een nieuwe internationale beweging voor oen christelijke Westerse Unie zo zeido de vroegere Britse minister van buitcnlandsf zaken en nmbns- sadcur in Washington, Lord Hall fax te Londen. De nieuwe beweging zal Zondag officieel geïnstalleerd worden tij dens een grote btleenkomst ln Al- bert Hall en zal daarna haar werk zaamheden uitbreiden tot het stich ten "an comité's van christelijk© a: tie >n Groot-Britannic en West- Europa. Do bijeenkomst van Zondag zal worden bijgewoond door André Phi lip, sir Stafford Crlpps, miss Flo rence Hancock, Maurice Schuman, Igino Gtordanj, Karl Arnold en Auguste de Schrijver. Nederland wordt vertegenwoordigd door dr. Egbert Emmcn, secretaris-generaal van de Nederlands Hcrmormdo Kerk. ..Kijk uit naar vliegende schotels" De in Europa gestationneerdo Amerikaanse soldaten hebben op dracht gekregen, uit te kyken naar vliegtuigen van elk ongewoon type, ook „vliegende schotels". Dezo moeten onmiddellijk worden gerap porteerd, zodra zij worden waarge nomen. Eddic Reticf, een Zuid-Afrikaan en Anne Borsjc, een Nederlands meisje, gaan waarschijnlijk binnen kort trouwen. In 1937, toen Eddie nog als 12- jarige jongen in Parow (Kaap-pro vincie) op school ging. begon zijn klas op aanraden van de onderwij zer met Nederlandse schoolkinde ren te corresponderen. Eddie koos een meisjesnaam en schreef Anne, die toen in Lekkcr- kerk woonde. Dc correspondentie ging door ook toen Eddie ouder werd cn zelfs toen hij in het Zuid-Afrikaanse leger tij dens de oorlog in Italië diende. Verleden jaar kwam Anne uit Nederland naar Zuid-Afrika om met Eddie's ouders die nog in Pa row wonen, kennis te maken. Zij zjjn nog niet werkelijk ver loofd, zegt Eddie's vader, maar Eddie heeft verlenging van Anne's immigratie verzocht. De rest kunt u wel raden. Botwinnik leidt nu met 9 uit 12 De afgebroken partij Keres— Botwinnik uit de 15e ronde is in het voordeel van Botwinnik beslist. Deze partij was voor de tweede maal afgebroken bij dc 64e zet, waarna Keres een toren en een pion had tegen Botwinnik een toren cn twee pionnen. Botwinnik buitte dit voordeel uit en toen een van zijn pionnen door was gebroken gaf Keres bij dc 73e zet op. De stand is nu: Botwinnik 9 uit 12; Keres IÏA uit 13; Reshevsky 6% uit 13; Smys lov 6 uit 13; Euwe 3 uit 13. Vandaag wordt niet gespeeld en het tournooi wordt op Zondag voortgezet met de partijen voor de I7e ronde. Weerbericht AFNEMENDE Weersverwachting, BEWOLKING geldig tot Zater dagavond: In het Zuiden en Westen van het land aanvankelijk hier en daar nog enige regen. Ove rigens geleidelijk afnemende bewol king en Iets ho- trcre middagtempc- raturen. Zwakke tot matige wind tussen Noord-West en Noord-Oost. 25 April: Zon Maan op 22.50. onder 6 07. 26 April: Zon op 5 21. onder 10.5L Maan op onder 6.32.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1