DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ai Nieuwe Joodse aanval op havenstad Jaffa Autobotsing bij Huizen kost twee echtparen het leven Communisten contra politie in Noord-Italië Socialisten dringen aan op oprichting V.S. van Europa Iedere jongen een dag het zeegat uit! Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers In Haifa is de rust weergekeerd Weerbericht Stellen Engelsen mandaat eerder ter beschikking? Op de „Volendam" géén cholera Ondanks verbod werd gedemonstreerd Vrijdag 2 eieren Euwe - Botwinnik remise Afschuwelijke moord in Naaldwijk Attractief programma voor de nationale koopvaardijweken AUTO-OVERVAL BIJ ARNHEM OPGELOST Maandag 26 April 1948 Achtste jaargang, No. 1004 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonhements- orijs 31 cent p. w. of 4.~ p. lew. Losse nummers 10 cent Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235* Nadat in de afgelopen week de Haganah zich bij verrassing heeft verzekerd van de macht in de havenstad Haifa heeft de Ir- goen Zwai Leoemi samen met de Stemgroep, beide niet-offi*- ciële Joodse strijdorganisaties, hetzelfde gedaan met de haven stad Jaffa. Naar Reuter meldt heerste er in d- afgelopen dagen in de Joodse stad Tel Aviv, waai de Irgoen prac- tisch gesproken de lakens zou uit delen een koortsachtige spanning in verband met de voorbereidingen voor de aanval op Jaffa. Zondag morgen konden de bewoners van Tel Aviv met verrekijkers waarne men hoe de uitstekend uitgeruste manschappen van de Irgoen opruk ten en Arabieren de stad Jaffa ver lieten. Njiar schatting nemen aan deze aanval drieduizend Joden deel, gro tendeels afkomstig uit Jemen. Vol gens de Irgoen verloopt de aanval naar wens. De Joden zouden reeds het station van Jaffa in handen hebben en daarmede een belangrijk deel van de stad beheersen. Intussen heeft de Haganah, de officiële Joodse strijdorganisatie s-herp geprotesteerd tegen de „on verantwoordelijke en ongediscipli neerde actie" van de Irgoen en Stern. De Britsè troepen die zich nog in Jaffa bevinden hebben de voor naamste wegen van landmijnen voorzien. Zij patrouilleren met tanks door de straten. Volgens niet bevestigde berichten zou het tot botsingen tussen Britten en Joden zijn gekomen. In verband met de laatste gebeur tenissen heeft de Britse burger luchtvaartmaatschappij die op Pa lestina vliegt besloten voorlopig geen vluchten meer te organiseren. Volgens niet bevestigde be richten zou tot de KLM een verzoek zijn gerricht eveneens alle vluchten op Palestina te Pasoendan-staatshoofd geïnstalleerd Wiranata Koesoemah werd Za terdag in Bandoeng ten overstaan van het voorlopige parlement ge ïnstalleerd als Wali Negara (staats hoofd) van de Pasoendan in West- Java. De aanwezigen werden toege sproken door de luitenant gouver neur-generaal dr. van Mook, die verklaarde, dat de nieuwe staat een voorbeeld vormde voor het herstel van de vrede in Indonesië.^ Inmiddels maakte de voorlopige federale regering van Nederlands- Indië bekend, dat zij betreurt dat bij het opstellen van het wetsont werp voor grondwetsherziening geen vertegenwoordigers van Indo nesië geraadpleegd zyn. Het feit, dat het wetsontwerp de scuvereiniteit van de Ver. Staten van Indonesië niet uitdrukkelijk noemde werd een ernstige tekort koming genoemd. Voorts vernemen wij uit be trouwbare Nederlandse' bron, dat de Nederlandse delegatie van plan is om de onderhandelingen, die thans plaats vinden in Djogja, aan het eind van de volgende week te onderbreken en op Maandag 3 Mei naar Batavia terug te keren om de besprekingen in deze stad voort te zetten. Stichting '40-'45 gaat actie voeren De Stichting 19401945 zal in de week van 3 tot 8 Mei een grote actie voeren voor het verstevigen van haar geldmiddelen. Er zal een stichtingskrant worden uitgegeven, die eenmaal in Amsterdam ver schijnt en een overzicht geeft van de door de Stichting bereikte resultaten. Voorts zal een herdruk verschijnen van de in 1944 door studenten illegaal uitgegeven „Gil" in een oplaag van 20.000 exempla ren. Tenslotte is er in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een tram kaartenactie met vijfrittentoeslag- kaarten, waarvan de prijs verdub beld is. 1 Eerste Marshall-schip met vuurwerk begroet Begroet met vuurwerk, dat te Hoek van Holland aan het begin van de Noorderpier werd afgesto ken en een fantastisch effect ver oorzaakte in het duister van de nacht, is om 4 uur de „Noordam" van de Holland-Amerikalijn de Nieuwe Waterweg binnengestoomd. Zoals men weet is deze tiendui zendtonner het eerste schip, dat in het kader van het plan-Marshall in ons land arriveert. DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond. Aanvankelijk op vele plaatsen wei nig, doch later weer toenemende bewolking. Droog weer met matige I wind uit Noorde- v j lijke richtingen. Vanacht Iets lagere temperaturen, mor gen overdag onge veer dezelfde tem- «ontnsr «Ja van daag. 27 April: Zon op 5 19. onder 19.57. Maan op —.40, onder 7.07» staken. Toch kon men ons te bevoegder plaatse mededelen, dat volgens de dienstregeling het toestel Amsterdam-Pales- tina van Zondagavond normaal is vertrokken. De volgende vlucht zou Woens dag a.s. moeten plaats vinden. In tussen is in Haifa de rust volledig weergekeerd. Sir Allan Cunning ham. de Britse Hoge Commissaris, heeft de Arabische beschuldiging, dat de Britten de Joden bij hun verovering hebben geholpen ver worpen. Ook ontkende hij dat er door de Joden een massaslachting zou zijn aangericht. Wel wordt er nog vrij heftig gevochten in Jeruza lem. Zondagmorgen stegen in de Sheik Jarrahwijk van deze stad dik ke rookwolken op en werd het ge luid van ontploffingen gehoord. Een schip met naar schatting zevenhonderd illegale Joodse immi granten aan boord is door de Britse marine onder de kust van Palestina opgepikt. De opvarenden zullen naar Cypres worden overgebracht. Zoals bij liet ter perse gaan van ons blad nog werd gemeld, Is een Haakse divisie met volledige oor- logsultrustlng uit Bagdad naar Amman vertrokken. (Amman, de hoofdstad van Trans- jordanië. ligt op nog geen 100 k.m. afstand van Jeruzalem. Red.) Zoals de „Daily Mail" meent te weten, heeft de Britse rege ring op grond van uit Palestina ontvangen berichten besloten, haar mandaat in het Heilige Land reeds op 5 Mei neer te leggen. Do Verenigde Naties zouden bin nen enkele dagen van deze „ern stige beslissing" op de hoogte wor den gebracht. Naar aanleiding van een verzoek van de K.N.A.C. heeft de minister van binnenlandse zaken aan de ge meenten met gcmecnte-politie ver zocht, de contrólc op het snelver keer bij duisternis uitsluitend of zo veel doenlijk in uniform te doen verrichten. DAT BLIJFT ZO. Gisteren is offi- eicel bekend gemaakt, dat de Engelse Guards hun vooroorlogse uniform zul len blijven dragen bij officiële plechtig heden. Guardsman Cook van de Gold- streams trok ogenblikkelijk zijn schar lakenrode jas aan en liet de beren muts keurig opkammen door een van zijn collega's. Een vreselijk auto-ongeluk, dat zich In dc nacht van Zaterdag op Zondag heeft afgespeeld op do grote weg van Amersfoort naar Amster dam onder de gemeente Huizen nabU dc ralmkazcrne, heeft diepe rouw gebracht in twee Amsterdamse gezinnen. Vier personen, twee echtparen, die samen vijf kinderen achter laten, zijn gedood bij een botsing welke zich om een uur des nachts voordeed tussen een grote vrachtauto die ter rechterzijde van de weg was opgesteld wegens bandenpccli en een personenauto waarin gezeten waren dc heer en mevrouw ErvenDorens uit Amsterdam en het echtpaar van HcukclomStuyt, eveneens uit Amsterdam. Er is in Nederland enige onge rustheid ontstaan over het lot der opvarenden van de „Volendam". (Men zal zich herinneren, dat wij er voor enige tijd melding van maakten,i dat aan boord van dit schip een ernstige kinderziekte heerste. Red.) Het Franse pers agentschap AFP wist te berichten, dat op het schip ook nog cholera zou heersen en dat het deswege in Suez was opgehouden. Dit laatste is. naar thans is ge bleken. gelukkig niet het geval. Van officiële zijde vernemen wij, dat er een grondig onderzoek van alle passagiers heeft plaats gehad op sporen van cholera. Het resul taat van dit onderzoek is negatief gebleken. In verband hiermede is het schip nu vergunning gegeven Suez te verlaten en de reis door het Suezkanaal te aanvaarden. Een elcctrische trein is Zaterdagmiddag aan dc Westzijde van het eerste perron van het Hollandse Spoorstation te Den Haag uit de rails gelopen. De trein sloeg dwars over een ander spoor, kraakte een seinpaal en de buitenste post van de kap van het eerste perron. Er werd zowel aan trein als aan de overkapping van het 1 perron ernstige schade aangericht. In strijd met het door de regering uitgevaardigde verbod hebben dc communisten in Milaan Zondag toch gedemonstreerd, zij het ook niet officieel. Er werd een besloten bijeenkomst gehouden in liet kasteel Sforzcsco bü Milaan. Eenmaal in het gebouw bleken dc meeste bezoekers onder hun neutrale bovenkleding rood getinte klcdU te dragen, hetzij een rood jasje, of een rode pullover. Vanaf het kasteel trok men de stad in. De demonstranten werden toegesproken door Luigi Longo, de tweede man van de C.P. Italië. Hij zeide dat de partisanen nog steeds op de bres moeten steran om hun vrijheid te verdedigen. Bij een botsing tijdens de demonstratie werd een politieman door een schot dodelijk getroffen. Het onderzoek naar de kogel zou hebben uitgewe zen, dat deze afkomstig is uit een revolver van een ander kaliber dan de politie in gebruik heeft. Twee demonstranten liepen verwondin gen op, er werden drie arrestaties verricht. Een zwaar onweder, dat plotse ling losbrak was een belangrijke steun voor de politie bij het uit eendrijven van de demonstranten. Togiiatti heeft thans toegegeven, dat de uitslag van de Italiaanse ver kiezingen voor zijn partij op een teleurstelling is uitgelopen. Hij zegt: „Het ware ijdel zich te ont veinzen, dot de uitslag van de Ita liaanse verkiezingen niet beant woordt aan de verwachtingen van het beste deel van het volk. Het ware dwaasheid te veronderstellen dat men het rad der geschiedenis kan terugdraaien door bedrog en geweld. Wij staan opnieuw klaar voor de strijd, sterker en strijd vaardiger dan ooit. De betrekkelijke successen van de afgescheiden socialisten onder lei ding van Saragat zijn voor deze aanleiding een oproep te richten tot alle arbeiders om zich aan te slui ten bij zijn partij. Hij pleit voor maatregelen van Engeland en Ame rika om Franco ten val te brengen. Voorts verlangt hij: agrarische en industriële hervormingen en bete re sociale voorzieningen. Een soort gelijk programma is opgesteld door het Italiaanse vakverbond. In dit verbond hebben ook arbeiders zit ting, die hun stem aan de Gasperi gaven. Intussen is deze nog steeds doende zijn nieuwe regering samen te stellen. Zondagmiddag om 14.35 u. arriveer de op Schiphol het tweede exem plaar van een serie van zeven D.C.-6 vliegtuigen, welke de K.L.M. in dienst zal nemen. De K.L.M.- piloot Hakkenberg van Gaasbeek, die het vliegtuig in negen uur van New Fountlland naar Nederland bracht, verklaarde: „Het is een pracht machine. Het ging allemaal vanzelf." New Look III Christian Dior, de Parijse modeontwerper, aan wie de creatie van de New Look wordt toegeschreven heeft verklaard, dat de andere ontwerpers te ver gaan. Bij zijn aankomst uit Frankrijk te New York zei hij, dat hij zich, voor het alledaags gebruik, niet kon verenigen met de overdrijving van rokken die tot de grond hangen. Op de vraag van een verslaggever, of de korte rokken zouden terug keren, stak hij zijn handen om hoog en zei; „Ik hoop nooit meer." Juist op het moment, dat bon nenvervalsers in een hotel te Eind. hoven een partij van 80.000 aan een opkoper wilden verkopen, greep de politie in, en arresteerde de drie betrokkenen. De personenauto moet dc stil staande vrachtauto in de duisternis niet hebben opgemerkt, want in volle vaart reed eerstgenoemde te gen de achterzijde van de tweede wagen op. Zo heftig was de botsing dat de personenwagen onder de stilstaande wagen schoof en er het dak van werd weggerukt. Alle vier inzittenden moeten op slag zijn ge dood. De stoffelijke resten zijn overgebracht naar de Majella-stich- ting te Bussum. Hoewel het onderzoek in dit wel zeer tragische ongeval nog niet is beëindigd mag wel als vaststaand worden aangenomen, dat de chauf feur van de vrachtauto, welke toe behoort aan de rederij van Swieten, geen schuld treft, daar zijn rode achterlicht behoorlijk function- nccrdc. De getuige die dit kon be vestigen is de twintigjarige Annie Druif. Zij was eerder in de nvond ontvlucht uit een opvoedingsge sticht in Zeist, Toen de politie op de plaats van de ramp arriveerde droeg zij de gestichtsklcding nog. Desgevraagd verklaarde zij, dat ze langs de weg liep en dat haar aan dacht juist was getrokken door het rode achterlicht van de wagen. Zij vroeg de chauffeur of zij mede mocht rijden. Deze had daartegen geen bezwaar maar moest eerst de bandenreparatie voltooien waar voor hij was gestopt. In afwachting daarvan was zij al vast in de ca bine gaan zitten. Na ter plaatse als getuige te zijn verhoord is de jonge vrouw terug geleid naar het opvoedingsgesticht, waaruit zij zo juist was ontvlucht. Nog een botsing Kort voor het noodlottige onge val had nog een botsing plaats tus sen de vrachtauto en een achterop- rijdende wagen. Deze auto kon ech ter op het zien van het achterlicht nog tijdig afremmen, zodat er slechts een lichte botsing met ge ringe schade plaats vond. Of wel licht bij die gelegenheid het rode achterlicht defect is geraakt kon nog niet worden uitgewezen. Zuivel in België vrij Zoals enige tijd geleden reeds werd. aangekondigd, zal met inganjr van 1 Mei in België de inheemse zulvelproductie niet meer onder worpen zijn aan distrlbutiemaat- regelen. In do bonnenlljst van 29 April zal oen hon voor twee eieren voor allo leeftijdsgroepen worden bekend ge maakt. De winkeliers rullen in hel begin van do dlstrlbutlepcrlodc evenwel niet voldoende bevoorraad zl|n, zo dat do eieren pas in de loop van de dlstrlbutlepcrlodo betrokken kun nen worden. Er komt krentenbrood In de eerstvolgende weken wor den de broodbakkerijen mot kleine hoeveelheden krenten en rozijnen bevoorraad ter verwerking in het brood. Binnenkort zal het reeds aangekondigde krentenbrood dus verkrijgbaar zijn, zij het ln beperkte mate. Een bon voor 400 gram brood geeft recht op het kopen van 400 gram krentenbrood. Garen zonder punten BH besluit van het ministerie van economische zaken zullen ln het vervolg naai-, stop- en hnndwerk- garon gelden als vrijgestelde tex- tlelgoederen. Dit betekent dat zl| voortaan zonder Inlevering van tex tielpunten zullen kunnen worden gekocht. In de 17o rondo van hot tournool om het wereldkampioenschap scha ken was het spel van Euwo geken merkt door de vechtlust en do wil om to winnen. Euwo opendo met do e-pion waarop Botwinnik do Franso verdediging koos, met con variant dlc veel op de tournoolcn in zwang Is. Ondanks vele afrulllngen slang- do Euwc erin een klein positioneel voordeel ti> verkrijgen. Do central® pion van Botwinnik stond zwak en de verdediging daarvan bracht nog al moeilijkheden. Op geniale wijze wist Botwinnik aan 'n aantal gevaar lljko dreigingen van Euwo te ont komen: voor elke aanval van z(jn tegenstander vond hij sterk tegen spel. Hij ruilde de zwakke centrum- pion of en verkreeg zelfs goed® Knnson door een interessante ma noeuvre op de koningsvleugel. H(J bracht zijn koning onmiddellijk in een sterke positie en spoedig werd het duidelijk dat dc wltto stelling ondoordringbaar was. Bij do 29e zot werd tot remise Besloten. De party SmyslovKeres werd afgebroken In een ongunstlgo stol ling van Keres. Do stand luidt thans: Botwinnik 9'j uit 13, Keres 7%' plus een afgebroken partij uit 14: Reshevsky G'> uit 13. Smyslov plus een 'afgebroken party uit 14, Euwc 3>2 uit 14. Fanny begint weer Tijdens internationnlc athletlek- wedstrflden te Lyon verbeterd® Fanny BlankcrsKoen het Neder lands' record op do 200 meter, dat sedert 1043 in haar bezit was en stond op 24.5 sec. Do tijd, die de Nederlandse athleto to Lyon maak te, bedroeg 24.2 sec. Ook dn 100 meter werd door Fan ny Blanker»Koen gewonnen ln 11.8 sec. Tweede werd hier mej. Trolltet (Lyon) ln 12.9 sec. Het hoogspringen werd door onze land genote gewonnen met 1 m. 58. l Gemaskerde schiet vader van vijf kinderen neer Er heerst in bet Westlands® dorp Naaldwijk diepe verslagenheid over een laffe nioord welke Zater dagavond even over tienen is ge pleegd op de 39-jarlge tuinder 't Hoen, wonende aan de Zwarte DUk no. 12b. Op de noodlottige avond werd er aan de woning van de heer 't Hoen, welke vrij afgelegen staat, aange klopt aan de achterdeur. De 18-jer- rige dienstbode begaf zich naar de deur en slaakte op het zien van een gemaskerde man een gil. Dit horende snelde de tuinder 't Hoen haar te "hulp. Hij zag nog kans een stoel te grijpen en deze naar de man te werpen. Deze loste hierop een schot, dat de tuinder in de buik De afgevaardigden van de socialistische partijen van 14 landen hebben vandaag met algemene stemmen een resolutie aangenomen, waarin aan gedrongen wordt op de oprichting van de V.S. van Europa. De afgevaardigden waren van mening, dat de vorming van de V.S. van Europa beschouwd moet wor den als een stap naar een wereld regering, een stap dus die noodza kelijk is voor de vrede. In dc slotverklaring van de conferentie werd voorts ge zegd. dat het de plicht van dc socialistische partijen is het ge zag van de organisatie van de vijf mogendheden en van de 16 Marshall-landen te versterken. Spanje zou als onverbreekbaar deel van Europa moeten worden op genomen zodra het Franco-regiem vervangen is. Om het gestelde doel te bereiken zal een nieuw internationaal socia listisch propagandabureau worden opgericht. Bezoek aan werven en musea Aan boord van het motorpassa- gicrsschip „Sibajak" van dc Ko ninklijke Rotterdamsche Lloyd, in een wel zeer toepasselijke omge ving dus, heeft mr. H. A. R. Schuit, directeur der Stichting Nationale Koopvaardij week 1948 ons verteld van de plannen om trent dc propaganda voor de Ne derlandse zeevaart, die gedurende de periode van 19 Juli tot 7 Augustus in geheel het land zal worden gevoerd. Het zijn niet bepaald halvè maatre gelen, die dc Stichting van plan is te nemen om haar doel: het Nederlandse volk en in het bijzonder de jongeren dichter tot de scheepvaart te brengen door het volledig in te lichten over de betekenis ervan, te bereiken. In tegen deel! Een groots en breed opgezet pro gramma is opgesteld, dat door zijn bij zondere aantrekkelijkheid zonder twijfel grote weerklank zal vinden bij jong en oud. Welke jongen of meisje zou er niet voor te vinden zijn een hele dag met een echt zeeschip op de golven van de Noordzee te dobberen en aldus het zee mansleven van nabij te Ieren kennen? Gedurende de koopvaardijweken. van 19 Juli tot 7 Augustus zal dit voor iedereen mogelijk zijn! Per coaster naar zee Iedere morgen om negen uur zal een kustvaarder van Rotterdam naar zee vertrekken, waarop maximaal 150 per sonen een plaats kunnen vinden. Aan boord van dit volledig bemande schip zal een ervaren zeeman uitleg geven van alles wat op het vaartuig zelf ge beurt en van hetgeen op de rivier en op zee te zien is. Het schip zal geheel varen als een normaal zeeschip. Er komt een loods aan boord, het vaar tuig wordt per sleepboot van de wal getrokken en slaags gebracht cn tij dens de vaart op de rivier zal sloepen- rol worden gehouden. Men zal grote zeeschepen passeren, niet alleen op de rivier, maar ook op -zee, waar zc ln volle vaart voorbij stomen, wat voor de landrot een machtig interessant ge zicht zal opleveren. Men leeft dus in alle opzichten een dag als zeeman, wat o.a. zeggen wil, in grote eenvoud zon der enige luxe. Zelf moet men zorgen voor wat mondvoorraad. Deze voor jong en oud interessante dagtochten, die nog geen vijf gulden per persoon kosten cn waarvoor de reisbiljetten ten kantore van Lissonc Lindeman ver krijgbaar zijn. vormen dus een unieke gelegenheid met de Nederlandse koop vaardij kennis te maken. Hoe een schip wordt gebouwd zal het publiek worden getoond op dage lijkse excursies onder deskundige lei ding naar de scheepswerven van de Rotterdamsche Droogdok Mij. en Wil- ton-Fyenoord. Deze bezoeken in groepsverband geschieden per vaartuig van NSpido, welke rederij bovendien dagelijks rondvaarten door de havens organiseert. Natuurlijk zal het publiek eveneens worden aangespoord de prachtige verzamelingen van het Insti tuut voor Scheepvaart en Luchtvaart en het Maritiem Museum te gaan zien in de vorm van rondleidingen eveneens onder deskundige leiding. Verder zal het mogelijk zijn voor gezelschappen een kijkje te gaan nemen in het Scheepsbouwkundig Proefstation te Wagenlngen. dat evenals dc scheeps werven anders niet voor publiek toe gankelijk is. Ook het boek. dat handelt over alles wat met een schip of dé zee te maken heeft, zal in een speciale maritieme boekenweek, te organiseren door dc Nederlandse Boekhandel, in de bijzon dere belangstelling worden geplaatst. Vlagvertoon Van het Rotterdamse gemeentebe stuur werd toestemming verkregen om gedurende de nationale koopvaardij weken op de Coolsingel masten met de vlaggen 'der rederijen te plaatsen. De vlaggen zullen iedere moraen door de jonge matrozen van het opleidingsschip „Dc Nederlander" worden gehesen en des avonds ingehaald. Tenslotte zullen énige buitenlandse zeilende schoolschepen, ojn. een En gels en een Nóors, een bezoek van eni ge dagen aan de Rotterdamse haven brengen. De radiopraatjes van kapitein Crom- hout met de daaraan verbonden prijs vragen hebben een enorm aantal deel nemers opgeleverd en dus hun doel niet gemist. Wij menen, dat het door mr. Schuit ontvouwde programma der na tionale koopvaardijweken eveneens bij zonder attractief te noemen is en met medewerking van onderwijzers, Jeugd leiders, leiders van clubs of verenigin gen alle kansen heeft eveneens een doorslaand succes te worden. De mannen op de scheepsbrugzij waken voor. een veilige vaart van het Nederlandse schip, Dc tweede etappe van dc Ronde van Nederland werd gewonnen door dc Rotterdamse renner Wtm de Ruiter. Hij rijdt zijn ere-rondje omhangen met de krans. Geschiedenis onderwijs op Gymnasia Naar wU vernemen ligt het In het voornemen van minister Gielen de inkorting van het geschiedenison derwijs in de hoogste klassen der gymnasia ongedaan te maken, met dien verstande, dat in klasse 6 B twee uren en niet, zoals vroeger, drie uren zal worden gegeven. Radio taboe voor CPN? Driemaal een kwartier voor andere partijen (V„n onze Haagse redacteur) Naar het zich laat aanzien zal aan de C.P.N. niet worden toege staan verkiezingspropaganda te maken voor dc microfoon. Vrijdag konden wij mededelen, dat de minister van O. K. en W. een regeling had getroffen volgens welke de politieke partijen in de drie weken voor de verkiezingen drie maal een kwartier zendtijd ter beschikking zouden krijgen. Thans komt ons ter ore, dat de commu nistische partij niet tot deze par tijen zal worden gerekend. Verwacht wordt, dat minister Gielen hiervan officieel medede ling zal doen bij de verdediging in de Tweede Kamer van de begro ting welke deze week in behande ling zal komen. trof. Deze viel zwaar getroffen neer cn de aanvaller koos dc vlucht. De tuinder, die onmiddel lijk vervoerd werd naar een der Haagse ziekenhuizen is Zondag morgen om vijf uur aan zijn won den overleden. 4Vclkc drijfveren? Omtrent de motieven van de moord tast men in het duister. De overledene die een vrouw met vijf kinderen achterlaat, genoot door zijn vriendelijk karakter in hot dorp veel vriendschap. Tot dusver ontbreekt ieder spoor van dc dader van dc moord. Kort na het tragisch cebeuren heeft men getracht politiehonden een spoor te laten volgen. De honden slaagden hierin niet. Kort voor zijn sterven heeft de tuinder nog kunnen dui delijk maken, dat hij meende dat de aanvaller een medeplichtige bij zich had. Knap speurderwerk heeft binnen twee weken dc autoroot welke op 13 April plaats vond te Oosterbeck bij Arnhem kunnen ophelderen. De dader is ingerekend. Het bleek te zijn een dertigjarige Amsterdamse handelsreiziger, die op grond van zijn financiële tegenslagen tot het plan was gekomen. Reeds in de middag belde hij de gedupeerde taxicentrale op voor een wagen. Hij liet zich naar een afgelegen plaats rijden, maar kon zijn plan toen niet uitvoeren omdat op het critieke ogenblik een colonne militaire auto's naderde, 's Avonds had hij meer succes. Op een een zame plaats aan de Veluwerand dwong hij met clc revolver in de vuist de chauffeur te verdwijnen met achterlating van de taxi. Met de geroofde wagen reed hij in de richting Amsterdam, maar stopte onder Blaricum om langs de weg andere nummerborden aan te bren gen. Juist toen passeerde een ma- rechaussée, die hem zijn papieren vroeg. Deze schenen in orde en men liet de misdadiger ongemoeid. Argwaan gewekt Thuisgekomen hoorde dc mare- chaussée echter door dc radio van het gebeurde in Oosterbeck. Zijn achterdocht groeide en zich de naam en het adres van het rijbewijs van de man herinnerende belde hij de Amsterdamse politie op. Vervolgens ging hij naar de plaats waar hij dc Amsterdammer om zijn papieren had gevraagd, en dc wagen bleek daar nog te staan, maar de handels reiziger te zijn verdwenen. Bij on derzoek bleek dat men hier met een verdacht individu te doen had, dat in het politieblad gesignaleerd stond. De Chevrolet werd teruggegeven aan zijn rechtmatige eigenaars en toen bij die gelegenheid dc chauf feurs die de man gereden hadden de politiefoto's werden getoond her kenden zijn daarin prompt de man die zij hadden gereden. Dagenlang hield de Amsterdamse politie het huis van de handelsrei ziger in het oog. Aanvankelijk had zij hierbij geen succes. Alleen zijn vrouw was thuis. Vrijdagavond kwam de man echter opdagen. Hij werd gearresteerd door de spieden de agenten. Wetende het spel te hebben verloren heeft hij reeds een volledige bekentenis afgelegd. Groente staat er goed bij Het vrjj zachte weer met een gro ter aantal uren zonneschijn dan normaal, dat nu reeds sedert Maart ons deel is. heeft een gunstige In vloed gehad op de ontwikkeling der groenten onder glas. Ook de groei van vollegrondsproducten is, naar wü vernemen goed, zodat gerekend mag worden op een goede aanslui ting op de voorziening der beide groepen van groenteteelt. Dit zal niet nalaten een gunstige Invloed te hebben op het prijsniveau.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1