DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tragische verdeeldheid in Joodse gelederen Overwegen bepaalden de strijd in de derde etappe der Ronde Engels koningspaar viert zijn zilveren huwelijk Nel van Vliet is weer thuis Zes Arabische landen zullen Palestina binnenvallen Plan „M" was vals Weer Rode Kruis NU KRITIEKE WEEK IN DJOGJA Beklimming van „rotsig pad" met vele hindernissen Piet van Nek had het op zijn heupen maar Rogier werd winnaar Ze had een fijne vacantie Dinsdag 27 April 1948 XeEtste jaargang No. 10Ö5 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235, HET PALESTIJNSE DRAMA Te Cairo werd van betrouwbare Arabische zijde meegedeeld, dat zes Arabische landen de definitieve beslissing genomen heb ben. om Palestina voor de formele beëindiging van het Britse mandaat op 15 Mei binnen te vallen. De koning van Transjordanië, Abdoellah, heeft Maandag om 18.15 uur plaatselijke tijd de Joden officieel de oorlog verklaard. Er zou in Amman, de hoofdstad van zijn rijk. een overeenkomst zijn getekend tussen Transjordanië. Syrië, de Libanon en Irak om met veertigduizend man een aanval van drie zijden op de Joden te openen. Abdoellah voegde" hier nog aan toe: „Mijn leger staat klaar om te doen wat ik wil." Nadat de strijd van de ongeregelde Joodse troepen in de Palestijnse havenstad Jaffa Zondagavond enigszins was afgenomen, is deze Maaft- dag weer in volle hevigheid opgelaaid. De Irgoen Zwai Leoemi en de Stern, twee Joodse strijdorganisaties, die niet onder de officiële Joodse verdedi gingsorganisatie vallen en die voor de aanval op Jaffa aansprakelijkheid dragen zijn hiermede lijnrecht ingegaan tegen de dringende verzoeken van de Haganah om de Arabische stad Jaffa ongemoeid te laten. Beroering onder Arabieren Inmiddels doet do verrassende verovering van Haifa door de Jood se strijdkrachten zijn uitwerking gelden in de Arabische wereld. Men ziet in. dat men de kracht en het fanatisme van de Joodse strij ders heeft onderschat en dat er gro ter krachtsinspanning zal nodig zijn. indien men bij de woorden ..Wij zullen van Palestina een zuiver Ara bische staat maken" de daad wil voegen! V.N. vergaderen In een spoedzitting 'van de Alge mene Vergadering van de Verenig de Naties is met algemene stemmen een resolutie aangenomen om on- Op deze tweede dag van de ..Joodse aanval op Jaffa richt zich de strijd vooral tegen de zakenwijk Manshien. Tot ver in de omtrek is het geluid van mortiervuur en ont ploffingen waarneembaar. De aan val wordt met tanks ondersteund Volgens onbevestigde berichten sto ten de Irgoen-troepcn niet alleen op verzet van Arabische zijde maar grijpen ook Britse gemotoriseerde eenheden in de strijd in. Haifa De Haganah. die heer en meester is in Haifa, heeft volgens AP in de nacht van Zondag op Maandag een aanval gedaan op de stad Akkra (Acre) welke op tien kilometer af stand van Haifa is gelegen aan de overzijde van de baai van Akkra. Ook hier grepen Britse troepen in. Zij beantwoordden het Joodse vuur waarop de Haganah zich terugtrok op Haifa. Jeruzalem Een derde centrum van strijd be vindt zich in en om de stad Jeruza lem. Zowel Joden als Arabieren be- reiden zich voor om van de stad be zit te nemen op het tijdstip dat de ^ritten hom zullen verlaten. Een correspondent, die zich in gezelschap bevond van Britse officieren van een regimynt. dat heden het kamp Alamem heeft verlaten, beschrijft, hoe tijdens de Britse voorbereidingen voor het vertrek, de Joden en Arabie ren positie kozen om onmiddel lijk het kamp te bezetten Men kon, zegt hij, te midden der-bo- .men detachementen van de Ha ganah herkennen. Velen waren bezig dekking aan te leggen. Op twee honderd meter in de an dere richting rolden vier Arabi sche gevechtswagens naar hun stellingen. Latere berichten melden dat de Arabieren erin geslaagd zijn zich van het kamp meester te maken. Na een kort gevecht trokken de Joden af. Lydda Een vierde centrum van Joods- \rabische spanning is het interna tionale vliegveld Lydda. Dit veld, dat aanvankelijk ontruimd zou wor den is in beheer genomen door het Britse leger. Het Arabische perso neel is in dienst gebleven, het Jood se deel is vertrokken met medene ming van de radioinstallatie van het vliegveld. Eert raar kuiken Bij de landbouwer ten Berge te Enter in de gemeente Wierden is een kippen-kuiken geboren dat in- plaats van twee, vier poten bezat, een verschijnsel dat zelden of nooit voorkomt in de kippengeschiedenis Het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft geweigerd de naam te noemen van de opsteller van het protocol „M". Men zal zich herinneren dat dit een communis tisch plan geweest zou zijn om on rust in het Ruhrgebied teweeg te brengen, teneinde het Europese her stelprogram te saboteren. Nader hand bleek dit plan een vervalsing te zijn. Christopher Mavhew. Brits on derminister voor buitenlandse za ken, verklaarde in antwoord op vragen in het Lagerhuis, dat de be trokken persoon niet voor het ge recht zou worden gedaagd. Hij was geen lid van de Nazi-partij. De Britse regering zal zijn naam niet noemen. „Wij kunnen hem of zijn bloedverwanten niet aan mogelijke represailles bloot stellen", aldus Mayhew. Weerbericht VEEL BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Matige, In het Noor den van het land tijde lijk vrij krachtige wind tuisen Zuldweest en Noordwest. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige lichte reken Vannacht Iets minder koud, maar morgen overdag Iets la- -^gere temperaturen van vandaag. 28 April: Zon op ó.l7. onder 19.59. Maan op 1.13, onder 7.53. Kindertransporten naar Scandinavië Bij voldoende deelname zullen ook dit jaar door het Nederlandse Rode Kruis kindertransporten naar Denemarken en Zweden worden ge organiseerd. Hiervoor komen alleen in- aan» merkipg kinderen, die door een Deense of Zweedse familie zijn uit genodigd. De kinderen moeten in het bezit zijn v an een geldig Neder lands paspoort. Dit paspoort, een volledig inge vuld formulier en schriftelijke ver klaring van de Deense of Zweedse familie, dat het kind bil hen ver wacht wordt, dienen te worden in gezonden aan het Nederlandse Rode Kruis, medische afdeling. Prinsesse- gracht 27, Den Haag Nadere inlichtingen cn aanmel dingsformulieren zullen gaarne wot den toegezonden aan gegadig den op aanvrage bü de medische afdeling van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis. Zuiderkruis" heden thuis De ontscheping van het troepen schip „Zuiderkruis", dat zoals ge meld op 27 April te Rotterdam wordt verwacht, zal onvoorziene omstandigheden voorbehouden nog dezelfde dag plaats hebben. Met de „Zuiderkruis" keren o.a. terug het zevende bataljon Stoottroepen als mede detachementen der Konink lijke Marine en het K.N.I.L. middellijk maatregelen te treffen om Jeruzalem te beschermen. De per manente vertegenwoordiger van het Arabische Hoge Comité bij de Ver enigde Naties heeft medegedeeld, dat tenzij er een overeenkomst wordt bereikt over de instelling van een beheerschap over Palestina de Arabieren een ondeelbare Arabische Palestijnse staat zullen uitroepen. Het bericht van do „Daily Mail" als zou dc Britse regering het man daat over Palestina reeds op 5 Mei willen neerleggen in plaats van op 15 Mei wordt van officiële Britse zUdo tegengesproken. Bevin prijst Amerika's hulp in nood „Het Is een zeer grote daad van rfo zijde van Amerika", aldus Bevin in een verklaring over het plan- Marshall. „Het is allemaal goed en wel te pralen over de rllkdom van do Amerikanen, doeh deze hulp komt uit de helastlngpennlngen van het gewone volk, van wlo velen niet beter af zijn dan wil wanneer zij hun belasting betaald hebben." Wanneer het plan-Marshall ver standig toegepast wordt, aldus zei- de Bcvln verder, en dc productie kosten doet dalen, zal het beteke nen, dat in dc Verenigde Staten de prijzen omlaag zullen gaan In de gehele wereld zullen clan de prijzen dalen, In het bijzonder wannëer wil een'goede oogst krijgen, en dat zai betekenen een stijging van de wer kelijke waarde van onze lonen. Marshall-plan Nederland meldde zich nu ook officieel Naar Paul Hoffman, de admi-v nistrateur van het Marshall bericht, heeft hii Maandag van zes landen, waaronder Nederland een verklaring ontvangen, waarin zij officieel mededelen voor Mar shall-hulp in aanmerking tc willen komen. In deze verklaring nemen de betrokken landen de verplichting op zich tc voldoen aan de richtlij nen van de Amerikaanse Wet op de Hulpverlening aan het Buitenland. Dertig "ü.S.A.-jagers naar Turkije Dertig jachtvliegtuigen ,,P 47". die een deel van de door de Ver enigde Staten aan Turkije te leve ren militaire hulp vormen, zijn uit München naar Ankara vertrokken. De piloot van een dezer toestel len, dat een defect aan de motor kreeg, is met een valscherm naar beneden gesprongen. Hil is door Italiaanse soldaten gevonden in de buurt van de Brennerpas. De piloot was niet gewond. Geen Engelse motoren naar SowjetjUnie Geruchten in Amerikaanse Con greskringen, dat Groot-Brittannië Rolls-Royce motoren naar de Sow- jet-Unie zou verschepen in het ka. der van de Brits-Sowjet-Russische handelsovereenkomst, zijn door Britse functionarissen tegengespro ken. t Groot-Brittannië heeft vorig jaar vijf en vijftig vliegtuigmotoren aan de Sowjet-Unie verkocht. Volgens de verklaring van Britse zijde kwa men de verkochte motoren voor op de „vrije lijst". De 5 landen beraden zich op defensie Reuter verneemt van betrouw bare z\jde te Parijs, dat de minis ters van defensie van de vijf landen der West-Europese Unie Enge land. Frankrijk. België. Nederland en Luxemburg zijn uitgenodigd voor een binnenkort te loonden te houden bijeenkomst ter bespreking van gemeenschappelijke defensie problemen. Officiële Franse kringen weiger den zich hieromtrent uit te laten. Het doel van de bijeenkomst zou zijn gemeenschappelijke plannen voor de verdediging op te stellen, die zouden kunnen passen in oen schema van gemeenschappelijke Amerikaans-Europese verdediging In dit verband wordt de naam van maarschalk Montgomery ge noemd, maar de strategische opvat tingen, die hij bij een onlangs afge legd bezoek aan het Franse leger uiteenzette, hebben niet geheel en al de instemming van militaire kringen op het continent. Tcr gelegenheid van dc zilveren brui loft van dc Koning en Koningin van Engeland zijn twee jubileumpostzegels verschenen. Dc hier getoonde zegel is staalblauw en heeft tweemaal het nor male formaat. Een belangrijke week in de politie ke onderhandelingen tussen de Ne. derlanders en de Indonesiërs is Maandag begonnen, aldus U.P. Tus sen Maandag en Vrijdag a.s. zullen de politieke subcommissies tien inaal bijeenkomen. Een officiële Nederlandse woord voerder zeide: „Deze week zal de belangrijkste worden sedert het be- gin der besprekingen, mits de In donesiërs bereid zijn in de komende vUf dagen alle politieke sleutel kwesties tc bespreken." Volgens hem ontwikkelen de besprekingen zich thans in versneld tempo als gevolg van een door dc Nederlan ders genomen Initiatief. Ook een officiële Republikeinse woordvoerder kenschetste de hui. dige onderhandelingen als „discus sies over kritieke kwesties". In de i i naaste omgeving van de commissie nlan Vvan Goede Diensten houdt men rc- Kening met 'n vastlopen op bepaalde punten, zoals het plebisciet en de vorming van de Nederlands-Indone sische Unie. In alle kringen is mc-n van oor deel, dat thans een begin gemaakt wordt met het beklimmen van het „rotsige pad". Hierbij denkt men in het bijzonder aan de plebiscietkwcs. tic, die werd uitgesteld sinds de Renvillc overccnkomst van Januari 1.1. Moeilijkheden zullen wellicht ontstaan over do vraag, wanneer en waar een plebisciet gehouden dient tc worden. Dc Nederlanders houden vast aan een half jaar na het berei ken van de politieke overeenkomst, de Indonesiërs aan een half jaar na de ondertekening van de Renville- overeenkomst De Nederlanders wil- HOE ZIT DAT? Het Britse militaire gerechts hof te Hamburg heeft uitspraak gedaan in ha proces tegen een aantal vrouwelijke kampbewaak sters uit Ravensbrück. De 28- jarige Ruth Closius werd ter dood veroordeeld. Zij bekende drieduizend vrouwen te hebben „gesorteerd" voor de gaskamers. Een andere kampbewaakster werd veroordeeld tot tien' jaar gevangenisstraf. Haar verdedi ger bepleitte clementie, daar zij binnen veertien dagen een kind venvacht. De rechtbank hoorde deze verklaring met verbazing aan, daar de vrouw zich reeds drie jaar ln gevangenschap be vindt. len de volksstemming uitschrijven voor geheel Java, Sumatra en Ma. doera, de Republikeinen wensen een plebisciet voor de niet-Repu- blikeinsc gebieden of wat zij noc. men dc „betwiste gebieden". Ons leger kocht Glosters (1000 km per uur) Naar wij vernemen zullen deze maand en in het begin van de vol. gende maand dc in Engeland bestel de Gloster Meteors, dc z.g. vliegtui gen met straalaandrijving, in Neder land arriveren. Deze straalvliegtui gen in totaal zullen het cr enkele tientallen zijn worden verdeeld over verschillende Nederlandse vliegvelden. De Glostcr kan duizend kilometer per uur vliegen en behoort daar mede tot de snelste vliegtuigen ter wereld. Russische protectie voor lichte gevallen De door de communisten beheers te „National Zeitung" is begonnen gelden in tc zamelen om de voor malige „kleine nazi's", die als ge volg van een door de Russen ver leende amnestie uit de politieke ge vangenschap worden vrijgelaten, te helpen. De rijkspolitic deed een inval ln een drukkerij in de gemeente Soest, waar chché's werden gevonden, be stemd voor. het vervaardigen van valse maaltijdenbonncn voor mili tairen. 'N INTIEM FEEST RIJ STRALENDE ZON Het was geen officiële vacantleclag In Engeland, toen gisteren het Britse koninklijke paar zijn vijfentwintig jarig huwelijksfeest vierde. De c\- portprohlemen waarmede het land heeft te kampen Heten zulks niet toe. Er moet dag en nacht worden geproduceerd om do gestelde doel einden te bereiken. Dit heeft toch niet kunnen weg nemen. dat zich duizenden langs de vier cn een halve kilometer lange route hadden opgesteld om koning George en koningin Elizabeth te kunnen toejuichen tijdens hun rit van het Buckinghanf Palace naar dc St, Pauls kathedraal. De mooiste lentedag, die Londen heeft gekend ln dit seizoen, heeft dc feestelijke tocht begunstigd Er heerste in dc stad nigt de uit bundige stemming, die kenmerkend was voor het huwelijk van prinses Elizabeth met prins Philip. De atmosfeer had een meer rustige bijna huiselijke blijmoedigheid. Om elf uur verliet de koninklijke stoet, voorafgegaan en gevolgd door ruiters in hun kleurige cn onberis pelijke uniformen het paleis om zijn tocht te aanvaarden door de met vlaggen gevulde cn met zonlicht overgoten straten. Dc koning cn koningin hadden plaats genomen in een open Tijtuig getrokken door zes schimmels. De koning was gekleed in admiraalsuniform, dc koningin droeg een zacht blauw toilet. Mayhew: Rassen jokken De Sovjet-Russische versie van het vliegongeval boven Berlijn cn de oorzaken hiervan is geheel cn al bezijden de waarheid, aldus Mav hew. Brits onderminister van bui tenlandse zaken in het Lagerhuis. Dc beschuldigingen dat de Britse commissie van onderzoek met dc bewijsstukken gemanipuleerd zou hebben, moeten volkomen vals cn van alle grond ontbloot zijn. Ons „bakkie koffie" wordt beter Teneinde tegemoet te komen aan de klachten van publick en onder nemers over de kwaliteit van „het kopje koffie", dat ln café's wordt geschonken, zullen met ingang van 9 Mei de toewijzingen koffiesurro- gaat aan deze bedrijven vervangen worden door beperkte toewijzingen echte koffie. Door deze verstrekking ls het mo gelijk een beter konie koffie tc ser veren. want dc ondernemer zal zelf kunnen bepalen in welke verhou ding hij dc koffie met kofficsurro- gaat zal mengen. Amerikaansen waren snel met butterfly, maar met mijn schoolslag ging het toch vlugger (Van onze speciale verslaggever) BIJ Nel van Vliet gaan w\j altijd graag op visite. Vooral als eens Iets bijzonders is niet Nel: een nieuw record, een hult Overwegen zijn verduiveld lastige obstakels. Vooral voor wielrenners, die aan een course deelnemen. Velo malen hebben deze, toch onmisbare dingen, al een wegwedstrijd ln de war gestuurd. Maar^dat z\j een course ook gunstig kunnen beïnvloeden is wel gebleken In de 'derde etappe van do Ronde van Nederland, die Maandag honderd negentien renners van Enschede over prachtige wegen, afgewisseld met weggetjes niet steen slag, scherpe bochten en enkele steile hellingen naar Nijmegen voerde en welke een oerwinning bracht voor de kleine Belg Rogier. der of van hem die met pech te kampen had, zeer soepel. Direct nadat de renners Enschede de rug hadden toegedraaid, glipten een paar uit het peleton der stoere rij ders weg. Piet van Nek zat natuur lijk er bij en gaf de toon aan. Even liet de hoofdgroep hen gaan maar bij Lochem achtten Jansen, Bakker, Pellenaars, Hopstake, Storm, Kemp, de Fransman Lou- voit het noodzakelijk de achtervol ging op de koplopers, die toen een voorsprong van bijna ander halve minuut hadden, in te zetten'. In de overwegwachter bij Apel doorn vonden zij een uitstekende compagnon en zo konden de bewo ners van Apeldoorn een kopgroep van elf renners door hun straten zien stuiven, gevolgd door de hoofdgroep die op drie-en een hal ve minuut afstand lag. Onder het prachtige lover en de schoonste groenschakering slinger de de kleurige kopgroep zich over de Vcluwe, achterna gesneld door de grote sliert, die evenwel geen kans zag om de achterstand in te lopen. Piet van Nek had geen on waarheden gesproken voor hij ver trok. Hij was de gangmaker, hij liep bijzonder goed en regelmatig duwde Piet zijn pedalen naar be neden, met zo'n kracht dat onze snelheidsmeter van de auto soms dicht de 60 kilometer benaderde. Even dachten wij dat de over- Offensief der Belgen begon in Arnhem Want was niet de overweg voor de neus van Piet van Nek en Van de Zande, de Spanjaard Casalato, Lambrichs en de Korver (Van Gerver was reeds uit deze kop groep terug gevallen) ^oorzaak dat hun bijna anderhalve minuut voor sprong op de 'tweede volgende groep van zes renners, aangevoeld door Sjefke Janssen, daar aan die vermaledijde overweg precies voor Apeldoorn, werd teniet ge daan? En gaf een tweede spoor- overgang bij Ede niet een grote groep van renners gelegenheid om zich weer te verenigen en geza menlijk de opmars naar de Greb- beberg in te zetten. Voor de ren ners zijn zulke voorvallen om er razend van te worden. Maar om de spanning terug te brengen zijn ze prima. En zo werd deze derde etappe er een va nde beste soort, vol enerverende strijd, vol vecht lust enontzettend snel. De renners hadden er zin in. Niet alleen Piet van Nek. die ons nog juist voor de start in Enschede kon toefluisteren dat hij vandaag eens extra zou gaan „trekken", had het op zijn heupen. Ze liepen trouwens allemaal, met uitzonde ring van een enkele zwakke broe- gang bij Ede opnieuw de gehele groep bij elkaar zou brengen. Maar Van Nek, de Italiaan Casalato, Storm, Bakker, v. d. Zanden en Willy Kemp konden nog juist hoewel klauterend de overweg passeren en zo kon het gebeuren dat Wageningen vier renners Bakker moest wegens pech opge ven het eerst de aanloop tot de Grebbeberg kon zien nemen. Piet van Nek Hier liet Van Nek eerst goed zien waartoe hü in staat was. Rus tig duwde hü zün pedalen heen en weer en onder daverend applaus sleepte hij de dikke eerste berg- premie in de wacht. Van de Zande kwam net adem te kort en werd tweede. Als derde werd de Luxem burger Willy Kemp geclasseerd. Tc veel gevergd Toch zou achteraf blijken dat de Grebbe voor de koplopers wel iets te veel had betekend. Of het hoofd- peleton meer profijt kan trekken van de daling, of dat de kop niet meer zo snel ging, een feit was het. dat op het fraaie geacciden teerd gedeelte tussen Rhenen en Veenendaal de gehele troep weer bij elkaar werd getrokken en toen Ede voor de tweede maal werd ge passeerd bestonden er niet veel hiaten meer. Waar blijven de Belgen? Zo trok men op Arnhem af. Nog was er van geen scherpe uitloop poging sprake geweest. En wat ons het meest verwonderd®, wij hadden tot nog toe geen enkele Belg tus sen de koplopers aangetroffen. Deze bleven angstvallig tussen het grote peleton en loerden blijkbaar op hun kans. Maar toen Croci- Torti, de Zwitser die in de tweede etappe zijn kans zo jammerlijk zag verspeeld, even voor Arnhem tus- er weer buitenlandse reis of eon gelukkige thuiskomst. De zeven broers zijn gezellig»- kna pen, Nel en haar drie zussen vrolijke meisjes. Ook gaat men er met ple zier op bezoek, omdat, nu ja... vader Van Vliet Is banketbakker en moeder Van Vliet een gulle gastvrouw. de haar zien, van haar beleve nissen horen, de nraehtige nieu we jurk (New Look!) bewon deren cn... haar Amerikaanse lipstick keuren. Natuurlek heeft ze een hecrlilkc vacantic gehad. Wat er na haar vertrek in Holland allemaal gepraat en geschreven is. heeft ze niet ge weten. Ze maakt zich er ook niet erg druk om. Haar verloofde is haar spoedig nagereisd en samen hebben ze in Amerika prachtige auto- cn vliegtochten gemaakt, al les op uitnodiging van de „Town Club of Chicago" en meestal in ge zelschap van Linda, die als een moeder voor haar heeft 'gezorgd. De belangstelling voor Nel (en haar moederis thee) steeg gisteren weer ver boven het normale peil. Nel was terugge keerd van haar reis door Ame rika. Een weerzien na drie mannden Familie, vrienden, buren, kennissen, iedereen wil- sen uit trok, varen het alleen Steenbakkers, Goldschmidt en de Brabander Stuyts die hem na gin gen. Nog geen enkele Belg! Maar tussen de groep die deze weer ach terna ging zagen wij toen reeds vele gezichten van onze Zuider buren. Dat beloofde wat. In Arn hem was hun beurt gekomen. On weerstaanbaar kwam plotseling het Belgische front in beweging. Het waren Rogier en Didden, die in hun vaart ook de Spanjaard Gual hadden meegesleurd. Alleen de stoere Brabander Stuyts kon nog voldoende krachten uit zijn reserve arsenaal putten en met de Luxem burger Poire snelden zij door Eist, langs de bloeiende boomgaarden, over de Waalburg toegejuicht door duizenden Nijmegenaren op de Wedren, waar de finish was, af. Hier werd een verbeten strijd in de sprint uitgestreden en om kwart over vijf, bijna drie kwartier eer der dan verwacht werd, kon een wethouder van Nijmegen een klein Belgisch manneke. Emil Rogier, huldigen als overwinnaar van de derde etappe van de Ronde van Nederland. Vooren draagt Oranje trui Het resultaat van de derde etap pe Enschede-Nijmegen was: 1. Rogier (België) 5 uur 13 min. 52 sec. 2. Didden (België). 3. Gual (Spanje). 4. Poire (Luxemburg). 5. Stuyts (Nederland). Het klassement na de derde etappe van de Ronde van Neder land luidt als volgt: 1. Vooren (Zaanstreek) 15 uur 33 min. 16 sec. 2. De Vries (Zuid- Holland) 15 uur 34 min. 18 sec. 3. Van Mirlo (België B) 15 uur 34 min. 24 sec. 4 Tarchini (Zwitser land) 15 uur 34 min. 41 sec. 5. H. Smit (Noord Holland) 15 uur 34 min. 58 sec. 6. Bakker (Zaan streek) 15 uur 35 min. 18 sec. Het officieuze landenklassement van de Ronde van Nederland na de derde etappe luidt als volgt: 1. De Zaanstreek 46 uur 46 min. 46 sec. 2. België B 46 uur 48 min. 16 sec. 3. Zuid-Holland 46 uur 48 min. 26 sec. 4. België A 46 uur 53 min. 25 sec. 5. Zwitserland 46 uur 54 min.-47 sec. Naar Londen? Of ze zal mpedoen afin de Olym pische Spelen. „Wat mij betreft, natuurlijk!", zegt Nel. Ze Is al uitgenodigd voor een bespreking niet de heer Jan de Vries, de voorzitter van de KNZB. Die zal haar waarschijnlijk officieel voor de Spelen uitnodigen. „Heb je in Amerika nog wedstrij den gezwommen?" „Nee. alleen demonstraties gege ven. Ik had wel toestemming van onze bond om mee'te doen. maar op de Amerikaanse kampioenschap pen maakten enkele zwemsters er hezwaar tegen, dat ik mee zwom. Toen heb ik me maar terug getrok ken en me bepaald tot het geven van ..shows", zoals ze het daar noe men". „Waarom werd er geprotesteerd. Waren ze bang voor je?" „Daar komt het wel op neer De meisjes daar zwemmen de butter fly, maar ik bleef met de school slag toch altijd nog twintig secon den sneller oo de honderd meter." Het tere punt „Wat. denk je zelf van de vlinder slag?" „Je gaat er sneller door, maar alléén op 100 meter. Op de langere afstanden |r het veel tc vermoeiend, naar mijn oordeel ook voor heren. Nè, de Olympische Spelen pa ik mij op de „butterfly" topleggen, maar niet eerder. In Londen zwem lk sehoolslag!" „Hoe staat het met de training voor Londen?" Nel kijkt he I eveir bedenkelijk. Dan zegt ze: „Dat zal wel weer een probleempje worden. Zelf zou ik graag bij Stender blijven, maar als de bond er op stéAt. dat ik naar mevrouw Braun ga. ia dan Om van alle moeilijkheden af te zijn. zou ik eigenlijk het liefst me zelf trainen. Dat heb ik in Amerika ook gedaan en het is me best be vallen." „Je gaat nu reker wat uitrusterj van de reis?" Nee hoor. morgenochtend train ik in de Kapelstraat en morgenmid dag. wel, dan verkoop ik weer taartjes voor pa. Hij heeft me lang genoeg moeten missen''. In de kathedraal richtte, ln aan wezigheid van do gehele Britse regering cn vele buitenlandse gasten, de aartsbisschop van Canterbux-y het woord tot het koninklijk paar. Hij herinnerde aan hun standvasfigheid in de oorlogsjaren, die hij geworteld noemde in hun huwelijksgeluk, dat de veeleisende plichten van hun openbare leven doorstraalt. In de avonduren hebben koning George en zijn echtgenote zich voor dc radio gericht tot het Britso volk om hun dankbaarheid te uiten voor dc vele goede wensen waarmede zij in de afgelopen dagen zijn verrast. De moeste Britse kranten hebben heden het zilveren huwelijksfeest als het voornaamste nieuws ge*- bracht. De „Times* bevatte vier ver» zen van de hofdichter John Mnse- field. De enige uitzondering werd gevormd door de communistische Daily Worker, die van het feest molding maakte in ccn bericht van vijftien regels op de laatsto pigina van de krant. Truman dankt koningin Wilhclminii President Truman heeft de vol gende boodschap aaiv koningin Wil. nolmina gezonden: „Met groot Ronoegcn en dank baarheid heb ik het telegram van Uwe Majesteit ontvangen, waarin U meedeelde, dat wijlen president Roosevelt posthuum tot Grootkruis in de Militaire Willemsorde is be noemd. Ik ben cr zeker van. dat de overleden president bijzonder trots op deze eer zou zijn geweest, daar hij grote achting cn bewondering voor Uwe Majesteit cn het Neder landse volk koesterde". Dc boodschap van dc koningin aan president Truman luidde: „Het doet mij genoegen U mede te delen, dat ik posthuum aan wijlen president Roosevelt onze hoogste onderscheiding heb verleend als cr- konnine van zijn inspirerend leider schap cn als blijk van dankbaarheid jegens het Amerikaanse volk en zijn millioenen strijders." Niet alle garens vrij van textielpunten Het puntcnvrü .verklaren van ga re ne, waarop ons bericht, van, g'.ate- ren reeds betrekking had. is nog wel ondefhevlg nan enige restric ties. Dc volgende garens zullen voortaan zonder textielpunten kun nen worden gekocht: a. natuurzijden (inclusief chap- pezijden). gemercerlseerd katoen en kunstzijden naaigaren (inclusief knoopsgatenzijde) óp rolletjes van ten hoogste vijftig meter; Uzcga- ren op kaartjes van ten hoogste vijftig meter. b.' rayon celvezel stopgaren op kaartjes van ten hoogste twintig meter; c. natuurzijden en gemerccri- seerd katoenen handwerkgaren in opmaak van ten hoogste zes gram; kunstzijden handwerkgaren ln op maak van ten hoogste vijf en twin tig gram; angorawol op bolletjes van ten hoogste tien gram. Communisten verliezen terrein in W.-Duitsland De uitslagen van dc gemeente raadsverkiezingen in de „Liinder" Hessen cn Beieren in dc Ameri kaanse zone van Duitsland zullen eerst over enkele dagen officieel bekend worden gemaakt. De reeds gepubliceerde cijfers tonen even wel aan, dat de communisten in West-Dultsland terrein verloren hebben; zij werden tot de vierde plaats terug gedrongen. In Hessen b.v. kregen zij 162.736 van de in totaal 2.064.428 uitgebrachte geldi ge stemmen. Deze stemmen zijn als volgt ver deeld: Sociaal-democraten 36 pet. Christen-democraten 29 pet*. Liberaal-democraten 22 pet. Communisten 8 pet. Socialistencoördinatie in Federalistenbeweging Zaterdag en Zondag is te Arrf- Tterdam het constituerende congres gehouden van de socialistische werkgemeenschap in de beweging van Europese federalisten. De so cialistisch,. werkgemeenschap stelt zich ten doel in samenwerking met het internationale bureau te Pariia, (waarbij o.a. aangesloten zijn de SFIO, de socialistische partij van Italië (Saragat). een aantal grote Engelse vakverenigingen. Griekse, Spaanse cn andere socialisten) op te treden voor een verenigd socia listisch bureau. Besloten werd ten opzichte van het Haagse federalistcncongres de houding te laten afhangen van de besluiten van het Parijse bureau voor een Verenigd Socialistisch Europa. Eerste zege van Smyslov op Keres Keres gaf zijn partij tegen Smys lov. die in een voor hem ongunstige stelling afgebroken was, zonder verder te spelen op. Dit was de eer ste overwinning, die Smyslov in dit tournooi op Keres behaalde. Dc stand is nu: 1. Botwinnik 9>(. uit 13: 2. Keres 7'i uit 14; 3. Smvslov i uit 14: 4. Reshevsky 6's uit 13- 5. Euwc 3'.2 uit 14. DEN HAAG, 26 April Het dood vonnis. door het Rijz. Hof te Leeu. warden uitgesproken tegen SD- chauffour G. van Bruggen, die met andere SD'ers op Nederlanders heeft geschoten, is vanmorgen voor do Bijz, Raad van-Cassatie bevestigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1