In een kist ontsnapt uit Tsjecho-Slowakije Hub. Clément en Prof. Kuin spraken over Benelux Noteert U even Jac. Alders sprak voor KVP Stoplicht rood! Amersfoortse Gemeenschap streeftnaai verfijning van het volksfeest Gedegen plannen naar vermogen om zorg en leed te verzachten Na een reis van vier dagen per trein in Rotterdam aangekomen C. Rijn kampioen van 3e klasse Vijftien jaar voor doodslag Spinazie en sla naar Duitsland 2 Dinsdag 27 April 1948 STADSNIEUWS JVertegenwoordigers van industrie en handel discussieerden „Wij verheugen óns op Uw bezoek, omdat gij de brenger zijt van een blijde boodschap, de boodschap van samenwerking en solidariteit". Aldus begroette burgemeester Molendijk Maandagmiddag in het Raadhuis de vice-president van de Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg, Hubert Clément, die op uitnodiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, de Mij. voor Nijverheid en Handel en de Amersfoortse fabrikanten naar onze stad was gekomen om te spreken over de Benelux. „Wij hebben de roep tot samenwerking laat verstaan", zo vervolgde de heer Molendijk. „Maar nood leert bidden, nood leert denken, nood doet handelen." Europese zaken mééspreken als grote mogendheid, tezamen met Frankrijk, Italië en Groot Brittannië. Merkwaardig is echter dat de Benelux, hoewel ze economisch ge zien grote beloften inhoudt, naar buiten toch groter betekenis heeft dan dit naar binnen schijnbaar het geval is. Toch is er op het gebied van economische samenwerking reeds heel wat gepresteerd. Behalve de tol-unie en de besprekingen die voor de economische-unie worden gevoerd zijn er de credieten, die Nederland van België en Luxem burg na de bevrijding ontving voor een bedrag van niet minder dan 250 millioen guldens. Evenals de heer Clément oordeelde prof. Kuin, dat het verschil in voorziening van allerlei noodzakelijke behoeften en het verschil in prijsniveau tussen Nederland en de Belgisch-Luxem burgse Unie, de economische unie nog in de weg staan. Met behulp van het Marshall-plan hoopt Ne derland, die in deze in de ongun stigste positie verkeert, de»bestaan- de verhoudingen te kunnen egalise ren, waarna een vrij handelsver keer tussen de drie landen zal kun nen plaats vinden. De voordracht van prof. Kuin werd gevolgd door een bespreking over de Benelux- gedachte, waarin zowel de rede voering van de heer Clément als die van prof. Kuin werden betrok ken. Bijeenkomst in de raadzaal Na een kort overzicht te hebben gegeven van het leven en streven in Amersfoort, waarbij de burge meester er de nadruk op legde, dat er een verwijd volksbewustzijn, een nieuwe volksgeest zal moeten ko men dif naar aanleiding van de levendige connecties die Amers foort met het buitenland onder houdt besloot hij met .een: „Har telijk welkom et milles fois merci pour votre visite". In zijn dankwoord, zeide de heer Clément, dat hij gaarne zou mede werken aan het leggen van con tact tussen Amersfoort en een der Luxemburgse steden, teneinde tot een culturele uitwisseling te ko men, zoals de burgemeester in zijn welkomstrede had voorgesteld. Hij dacht hierbij aan de stad Es. Dit „duizendmaal dank" voor zijn bezoek had de heer Clément dan ook wel verdiend. Want in een helder en boeiend betoog heeft hij de vertegenwoordigers van de Amersfoortse handel en nijverheid zijn visie op de ontwikkeling van de Benelux-gedachte weergegeven. Er is die middag in de raadszaal waar de bijeenkomst werd gehou den, aandachtig geluisterd. Mon sieur Clément schetste het ontstaan van het monetair verdrag tussen Nederland. België en Luxemburg en van de tolovercenkomst, die door* de regeringen in ballingschap te Londen werden gesloten, teneinde na de bevrijding de onderlinge handel te verstevigen en tot een nauwere economische samenwer king te komen. De omstandighe den, zoals die zich na Mei 1945 voordeden .toonden aan dat er in étappes gewerkt zou moeten wor den. De eerste is inmiddels afge legd én op 1 Januari van dit jaar kon de tol-unie in werking treden. De economische unie vormt de tweede étappe en is tevens de be langrijkste stap op de weg naar de verwezenlijking van de Benelux- gcdachte. Men hoopt, dat deze unie op 1 Januari 1949 werkelijkheid kan worden. Na een overzicht te hebben gegeven van de organen, waarmee de regeringen in het ka der van de Benelux-gedachte wer ken somde de heer Clément de voordelen op welke aan een nauwe samenwerking tussen de drie lan den zijn verbonden. Er doen zich echter ook moeilijkheden voor. Het economisch leven van de drie sta ten afzonderlijk is zowel aanvul lend als concurrerend. In de land bouw zijn de moeilijkheden het grootst. Een ander vraagstuk, dat om een oplossing vraagt is het prijs verschil tussen Nederland en de Belgisch-Luxemburgse Unie. Deze moeilijkheden zullen wij in de ko mende tijd gezamenlijk het hoofd moeten bieden, in het algemeen be lang van onze drie landen." Mr. F. C. A. Eenhorst, secreta ris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, die de heer Clément ook had ingeleid, dankte hem voor zijn interessante redevoering. Het diner werd door het gezelschap in „Da Witte" gebruikt. Omstreeks half negen arriveerde men weer in de raadszaal om te luisteren naar prof. dr. Kuin, voormalig secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken, die in zijn voordracht het Nederlandse stand punt ten aanzien van de Benelux- samenwerking belichtte. Als één ploeg... De Benelux, aldus prof. Kuin, is in de internationale krin gen veel sneller realiteit ge worden dan in de nationale. In Parijs, in Genève en op de con ferentie te Brussel traden wij als één ploeg op. Wij hebben aan ons voorlopig samengaan reeds dit te danken, dat wij in GRAND: De Lafaard 14.30, 18.30 en 21 u., Zo 13.30, 16, 18.30 en 21 uur. CITY: Onder hvpnose 14.30, 18.43 en 21 u., Zo. 13.30, 16, 18.30 en 21 u. REMBRANDT: Bleke Bet 14.30 en 20 u.. Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 u. 26 APRIL: Genootschap Ned.— Frankrijk, Beneluxdag. Spreker Hubert Clement en prof. dr Kuin. Raadzaal, resp. 16 en 20 u. —Causerie over Brazilië door Ir. v. d. Born In Chr. Mil. Tehuis 20 u. 27 APRIL: Modeshow Stichtse Heuvel 14.30 en 19.30 u. 27 APRIL: huldiging tractie perso neel Loc. Depot Amersfoort. Markthal 20 uur. 28 APRIL: Volksliedavond m.m.v. Het Nederlandse Lied. Markthal 20 u. Toneeluitv. V. en D. „Jacob diende", Amicitia 20 u. Prop. avond Bond v. oud 11. Chr. ULO. St. Aegten, 19.30 u. 28 APRIL Volksliedavond m. m. v. het Nederlandse Lied. Markthal. 29 APRIL: St. Christoffel, behan deling beschrijvingsbrief. Frank's Hotel, 20 u. 30 APRIL: Uitvoering A.M.K. en Orkest. Ver. AmersfoortOranje ver. „Bergkwartier" solisten Irma Brester. sopraan. Adr. C. Schuurman, orgel St. Joriskerk 19.30 u. Kinderfeest O. v. B. Grand Theatre. „STICHTSE HEUVEL": Zaterdag en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (The New Dutch Swingers). DANCING VAN T HUL: Zat, Zon. en Woensd. dansen, 2023 uur Zond. mid. 15—18 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen OPENB. LEESZAAL EN BIBL da gelijks ruilen v. boeken 1417 u. Di. Vrijd. avond ook van 19—21 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 —12.30 u. en 14—17 u, DL en Vrijd. ook 19—22 uur. Om het behoud van- de Chr. beschaving De heer J. Alders lid,-van de Prov. Staten van Utrecht sprak gister avond voor de K.V.P.-afdellng Amersfoort. De tweede voorzitter deheer J. Hartings sprak zijn voldoening uit over de grote opkomst der jongeren. De heer Alders behandelde het on derwerp „Christelijke vooruitstre vendheid tegen rode reactie". In een gloedvol betoog zette spre ker het standpunt uiteen van de K.V.P. ten aanzien van het Commu nisme. In deze tijd dat een gevaar West- Europa dreigt te vernietigen is het voor de Katholiek een gewetens plicht om deze ramp voor Neder land te helpen voorkomen. De juis te manier om het communisme te bestrijden is naar het inzicht van dc inleider het uitschakelen van de armoede. De heer Alders was er van over tuigd, dat de K.V.P. hacr taak voor 100% heeft verstaan en met haar regeringspartner, dc P, v. d. A., in de goede richting vooriiltstreefde. Dc samenwerking van de K.V.P. in de na-oorlogse ttfd met de P. v. d. A. is voor Nederland een grote zege geweest, want aldus spr., is Nedprland nog altijd het land waar sociale vrede heerst en geen on rustbarende arbeidsconflicten zijn. Het gaat om de sociale cn econo mische welvaart van land. volk®en om het behoud van de Christelijke beschaving in Europa. Er rust in de komende verkiezingstijd dan ook een zware verantwoording op de katholieken. Nadat de heer Hartings had be dankt voor deze wel zeer interes sante rede. sprak de heer K. Coo- len, secretaris van de propaganda- club der K.V.P. over de te voeren propaganda voor de verkiezingen. Deviezenbesluit werd genegeerd De economische afdeling heeft een persoon aangehouden die in de laren '47 en '48 het deviezenbesluit had overtreden. Utrechtsestraat rijden jonge dames op de fiets. Zij geven met de linkerhand een teken, dat zij snelheid verminderen en willen stoppen. Daarna stoplicht groen en met uitgestoken rechterhand rijden zij de Varkensmarkt op in de rich ting van de Arnhemsestraat. Keu rig netjes hielden zij zich aan de verkcersvoorschriften. En zij m o e- ten dit ook wel doen, willeb zij slagen, voor het verkeersexamen want het is hun bekend, dat op onbekende punten controle staat opgesteld om te beoordelen of zij zich houden aan de regels van de weg. Het waren leerlingen van de In dustrie- en Huishoudschool, die de opgedane kennis van de cursus van het Verbond voor Verenigingen voor Veilig Verkeer in practijk konden brengen. Brigadier Van de Broek van de Amersfoortse ver keerspolitie had hen deze kennis bijgebracht. Met groot enthouisas- me tracht deze politieman, de jeugd op te voeden voor het ver keer. Hij heeft daarbij op de In dustrie- en Huishoudschool veel hulp gehad van twee leraressen, de dames Eisma en van Hasselt, die eveneens met groot enthousias me de leerlingen de verkeersregels leerden. Bij dit practische examen waren het de volgende vier punten, die uiterst zwaar wegen bij de beoor deling of een candidaat het diplo ma ontvangt: a. Niet tijdig aangeven van rich tingsverandering; b. Afsnijden van de bocht naar links; c. Geen voor rang verlenen; d. Geen acht geven op stoptekens, of op enig andere wijze de vrijheid of de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen. Het ligt in de bedoeling, dat het onderwijzend personeel van de scholen, dat hiertoe een cursus zal gaan volgen, in de nabije toekomst op school de leerlingen theorie zal geven, waarna de verkeersbrigade van de Amersfoortse politie het praetijkexamen zal afnemen. Ontegenzeggelijk kan dit nuttige werk er het zijne toe bijdragen, dat het aantal verkeersongevallen tot een minimum beperkt blijft. I Duivensport Eerste vlucht van „Pro Patria" De Postduiven vereniging £ro Patria hield Zaterdag j.l. haar eer ste wedvlucht van het seizoen van Roosendaal uit. Afstand 94 km. Wind N O. Lossing 1.30 uur. Aankomst eerste prijswinnende duif 2,42.29; idem laatste 3.2.40. De aangewezen 25 en 10 ct. werden ge wonnen resp. door N. Versteeg met No. 22 en W. Hofman met No. 7. Speciaal 10 ct. door W. Hofman met No. 7. Uilslag als volgt: N. Versteeg 1. 3, 5. 10. 22; H. Kik kert 2. 17; A. van Nus 4, 14, 19; W. van Wijngen 6, 15, 16; W. Hofman 7, 8, 11. 12, 23: G, Landman 9; W. Rui tenberg 13; W. Winterswijk 18; J. C. Eouwer 20; H. J. Diekerhof 21. Bacehus-klant werd aangehouden Wegens openbare dronkenschap werd Maiandag een stadgenoot in arrest gesteld en ingesloten. Burgerlijke Stand Geboren: Gerrit, z. v. H. Florijn en G. P. de Waal; Maria Wilhel- mina. d. v. D. Agenant en M. Geurtsen; Anny Hermine, d. v. C. Ljjesen en M. van der Kolk; Ida, d. v. R. J. Wagt en E. Ising; Hen drik, z. v. A. P. Glashorst en H. van de Craats; Ronald, z. v. P. W. Weijtemburg en F. Jonker; Johan nes, z. v. A. de Vries en J. Kostelijk. JONG ENGELAND ZIET HOLLAND. Op de scholen te Londen hebben leerlingen gewedijverd wie dc Hollandse bloembollen het fraaist zou kweken. De prijswinnaars, een honderdtal, zijn uitgenodigd de velden in bloei te be' zichtigen. Daar komen ze Zal de opvoering van Simson99 traditie ivorden? Amersfoort gaat met de opvoering van Fedde Schurers drama „Sim son" op de dag der bevrijding doelbewust een nieuwe weg, die naar ver dieping en verfijning van de volksfeesten leidt. De Amersfoortse Ge meenschap, die in de korte periode van haar bestaan tot belangrijke cul tureel werk in staat bleek, laat geen dag verloren gaan om dit grote bevrijdingsspel te doen slagen. Burgemeester H. Molendiik heeft Maandagmorgen, mede in zijn func tie van voorzitter der Gemeenschap voor de pers een uiteenzetting ge geven van het werk dezer overkoe pelende organisatie. Hij memoreer de, voor verscheidene persvertegen woordigers uit ons land hetgeen tot nu toe door dc „Gemeenschap" werd bereikt. Hij achtte o.a. de ge zamenlijke Kerstviering van het vorig jaar in de St. Joriskerk, waar aan zeshonderd Amersfoortse zan gers en muzikantenvan uiteenlo pende overtuiging hun krachten gaven, een belangrijke gebeurtenis. Toen reeds bestonden er plannen om op de dag der bevrijding de Amersfoortse bevolking iets meer te bieden dan alleen de poffertjes kraam en draaimolen. Er is gezocht naar een goed spel en nu blijkt, dat men geen beter stuk had kunnen kiezen dan dat van Fedde Schurer. Het was opnieuw dc bedoeling een deel van de Amersfoortse bevolking te activeren. En inderdaad zullen er een driehonderd burgers, op ver schillend gebied, hun arbeid aan de opvoering van het drama „Simson" geven. Er is dag in dag uit door leden van Amersfoortse amatcur-tonccl- verenigingen onder leiding van be roepsregisseurs, gerepeteerd. De heren Ludzer Ehringa en Floor Middag, die de moeilijke taak op zich namen om dit grote dramati sche stuk door dilettanten te doen opvoeren, waren ter persconferentie aanwezig. Ook zij getuigden van de spontaniteit waarmede men in Amersfoort deze zaak aanpakt. Het zal vooral aan de enthou siaste toewijding liggen, dat dit spel zal slagen, zo meende de heer Ehringa. De heer Schurer toonde zich zeer ingenomen met het Amersfoorts initiatief om zijn spel op dc dag der bevrijding op te voeren. Hij memoreerde de goede vertolking die het stuk In de Friese versie kreeg en zeide, dat hü liever niet een herhaling zag van opvoeringen, zoals die te Rotterdam cn Amster dam zijn gegeven. Een moeilijkheid deed zich voor met de voor dit stuk door de heer Folkertsma geschreven muziek. Deze was niet Ingesteld op een uit voering in de onenlucht. De in Amersfoort werkende dirigent en componist, de heer Hans M. Schei fes, werd bereid gevonden op zeer korte termijn nieuwe muziek te schrijven. De heer Scheifes gaf een korte toelichting en zeide verheugd te ziln over de toewijding van de medewerkenden, die haast in tijd nood moeten werken. De secretaris van de Gemeenschap, de heer B. H. Bothe bracht in herinnering het aandeel, dat de danseres Hans Snoek in dit spel heeft. Zij heeft NEDERLAND heeft een sociale verzekering, welke aan loon arbeiders een uitkering toekent bij ziekte, ongeval, ouderdom, invali diteit, weduwen- en wezenschap. Voorts is er nog de kinderbijslag, verzekering. Vergeleken bij andere landen kan deze regeling, in haar geheel genomen, de toets der cri- tiek wel doorstaan. Maar er zijn toch nog allerlei leemten, die aan vulling behoeven. Kring der verzekerden Op dit ogenblik vallen onder onze verplichte sociale verzekering alleen de loonarbeiders. De zelfstandigen staan er dus buiten. Onder hen zijn velen, die evenzeer aan de verzeke ring behoefte hebben, omdat hun economische positie met die van een loonarbeider overeenkomt. Vandaar dat het rapport in be ginsel ook de zelfstandigen, be neden een bepaalde inkomensgrens, onder de verzekering brengt. Maar het is niet de bedoeling, dat alle takken der verzekering nu ook in eens op de zelfstandigen worden toegepast. Men vindt immers onder hen zeer verschillende groepen als winkeliers, ambachtslieden, straat venters, enz. Vandaar dat het rap port b.v. voor de ziekteverzekering alleen de mogelijkheid opent, dat deze op de zelfstandigen wordt toegepast. De kring der verzekerden moet volgens het rapport niet alleen worden verruimd door er de zelfstandigen in te betrek ken, maar ook door de loon- en inkomensgrens te verhogen. Op dit ogenblik is er op dit punt allerminst eenheid. De Ziektewet heeft een loongrens, welke kort ge leden van f 3000.op f 3750. werd gebracht: de Invaliditeitswet heeft een loongrens, welke nog steeds f 2000.— bedraagt. Thans wordt voorgesteld een loongrens van f 6000.'— om to voor komen, dat allerlei groepen, die aan de verzekering behoefte heb ben, er buiten zouden blijven. Bij de Ziektewet is een der be langrijkste vragen voor hoelang de zieke op een uitkering aanspraak kan maken. Vroeger was de uitke ring gebonden aan een termijn van 26 weken. Het gebeurde daardoor, dat de uitkering eindigde, hoewel de zieke nog niet weer in staat was aan het werk te gaan. Het vorige jaar is daarom de termijn, op ini tiatief van Minister Drees, verruimd van 26 weken tot een jaar. Het rapport der Commissie gaat thans nog weer verder en stelt voor de duur van de uitkering van een op twee jaar te brengen. Bij ongeval Van de verschillende takken van onze sociale verzekering is de On gevallenverzekering wel de oudste en de beste. Heel veel behoeft hier niet te worden veranderd. Voorge steld wordt de uitkering van ziekte, en ongevallenverzekering meer ge lijk te maken. De gedachte is, dat er geen reden is om dit verschil te handhaven en dat daarom de onge vallenrente voor de eerste twee jaar ook op 80% van het loon zal moeten worden gesteld. Bij invaliditeit Van de verschillende takken dei sociale verzekering is de invalidi teitsverzekering thans wel de minsi geslaagde. Dit is vooral te wijten aan het feit, dat de uitkeringen nog zo laag zijn. Gelijk wij mede deelden, wordt in het rapport der Commissie voorgesteld om bij ziek- te en ongeval gedurende de beide eerste jaren 80% van het loon te geven. Het ligt voor de hand om eenzelfde uitkering ook bij invali diteit toe te kennen. Op de duur wordt de uitkering lager. Een invalide, die beide eerste jaren 80% van zijn loon heeft ont vangen, zal daarom in het derde jaar met 70%, in het vierde jaa: met 60% en tenslotte voor zijn ver. dere leven met 50% van zijn loon genoegen moeten nemen. Bij ouderdom De ouderdomsverzekering is de moeilijkste en de duurste van de takken der sociale verzekering. De Noodvoorziening voor ouden van dagen heeft sedert 1 October 1947 voor de behoeftige ouden van dagen een redelijke oplossing gebracht. Het rapport denkt zich de blij vende oplossing aldus, dat alle ver zekerden, die 65 jaar worden, een „bodempensioen" ontvangen. De kosten van dit pensioen zullen op de duur geheel uit de premies der verzekerden moeten worden be taald. Maar de oudere verzekerden hebben die premie nog niet kunnen opbrengen. Vandaar dat de Staat hier moet bijspringen zolang de premies de kosten niet dekken. Ge durende die periode evenwel zal het pensioen lager zijn dan het volle bedrag om de kosten voor de Staat niet al te hoog te laten oplopen. Wij spraken zo juist van een ,,bo- dempensiocn". Daarnaast blijft een ruim arbeidsveld beschikbaar voor de ondernemings- en bedrijfspensi oenfondsen. Het is de bedoeling, dat deze ondernemings- en bedrijfspen sioenfondsen een uitkering geven, als een surplus op het bodempen sioen, dat betrekkelijk laag zal zijn. Weduwen en wezen Tenslotte nog de verbetering voor weduwen en wezen. Een vrouw, wier man komt te overlijden anders dan door een ongeval, ontvangt op dit ogenblik als regel geen uitke ring. In de toestand van deze onver zorgde weduwen wil het rapport verbetering brengen. Daarbij wordt niet in de eerste plaats gedacht aan jongere weduwen, die geen kinde ren hebben en dus nog zeer wel zelf hun brood kunnert verdienen De moeilijkheden betreffen vooral de oudere weduwen en de weduwen, die kinderen hebben. Vandaar dat voor hen een wedu- wenrente wordt voorgesteld. Voor de wezen wordt een kinderbijslag aanbevolen. De kinderlvjslag, die thans weg valt als de man komt te overlijden, zou moeten doorlopen en zelfs nog iets moeten worden verhoogd om de weduwe de strijd om het bestaan te vergemakkelijken. Ziehier enige der voorstellen uit het uitvoerige rapport. Wanneer zij worden verwezenlijkt, zal heejL wat leed worden voorkomen. de niet eenvoudige opgave met di lettanten enige dansen in te stude ren. Resumerende zeide de burgemees ter, dat Amersfoort met de opvoe ring van dit spel, de belangstelling in het land wil wekken voor egn nieuwe vorm en verdieping van de volksfeesten. Hij hoopte dat deze belangstelling groot zal blijken te zijn, zodat wellicht deze opvoering tot een traditie zal uitgroeien. Uitspraken van het Tribunaal De 5e Kamer van het Utrechtse Tribunaal adviseerde als volgt in diverse zaken tegen Amersfoorters: Tegen Jacob Kools wegens vrij willige werkzaamheid voor de Duitse Weermacht, internering voor de tijd van 2 jaar en 11 maan den, met aftrek van voorarrest, ontzetting uit de kiesrechten en het recht om bij de gewapende macht te dienen. Een en ander met on middellijke invrijheidstelling. Tegen A. v. d. Zuidwind, even eens wegens vrijwillige werkzaam heid voor de Duitse Weermacht, internering voor de tijd van 1 jaar en 26 dagen, met aftrek van voor arrest, waarvan één jaar voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar, voorts ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht om bij de gewapende macht te dienen. Tegen W. Houten wegens kort stondig lidmaatschap van de N.S.B. en van de W.A., één jaar voorw. internering, proeftijd drie jaar en ontzetting uit de beide (kiesrechten. Tegen J. v. Leijenhorst uit Leus den, wegens vrijwillige werkzaam heid voor de Duitse Weermacht, één jaar en 26 dagen internering met aftrek van voorarrest, eindi gend 26 April '48. De beslissing in de zaak F. v. Ee werd aangehouden voor nader onderzoek. In de zaak tegen H. Noordman, beschuldigd van het doen verko pen van een aantal winkel-inven tarissen afkomstig uit geliquideer de joodse zaken, besliste het Tri bunaal tot vervallen verklaring van de beschuldiging. H. Kamerbeek koos de weg van de minste weerstand „De grote fout van deze man is geweest, dat hij in bezettingstijd de weg van de minste weerstand koos, maar daardoor heeft hij zich veel ellende op de hals gehaald." Aldus de verdediger, mr. v. Schaik, in zijn pleidooi voor Hen drik Kamerbeek te Amersfoort, die zich gisteren voor het Utrechts Tri bunaal moest verantwoorden we gens zijn gedragingen in oorlogs tijd. Voor de oorlog werkzaam op het bureau van de Voedselcommis- saris, meldde hij zich in Februari '43 als sympathiserend lid van de N.S.B.niet omdat hij zoveel voor die Partij voelde, maar alleen om zich te onttrekken aan de hem be dreigende uitzending naar Duits land. In 1944 beliep hij opnieuw de kans om uitgezonden te worden. Toen ging hij nog een stap verder en meldde zich aan voor de Ne derlandse Landwacht, waartoe ech ter het volledige lidmaatschap van de N.S.B. vereist werd. Dit aan vaardde hij maar^op de koop toe. Zo heeft hij enkele jaren als ad ministrateur bij de Landwacht ge werkt en ofschoon, niet in actieve dienst geraakte hij uiteraard nog al in verwikkelingen. Zo werd hem arrogant optreden tegen zijn buurman, de groentenhandelaaar Boumbn, het controleren van per soonsbewijzen en het schieten op een laagvliegend geallieerd vlieg tuig ten laste gelegd. Hoewel verdachte deze punten ontkende, was zijrtv houding in be zettingstijd toch niet sympathiek. Zelfs zijn verdediger moest erken nen, dat Kamerbeek op laffe wijze zijn vlucht in de N.S.B. had ge zocht om zich te vrijwaren voor tewerkstelling in Duitsland. Het geen niet wegneemt, dat pleiter tenslotte de overtuiging uitsprak, dat zijn cliënt door diens 3-jarige internering zwaar genoeg gestraft is. Hij verzocht hem geen verdere strafmaatregelen op te leggen. Het Tribunaal zal 10 Mei be slissen. ABC-cabaret naar de West Het A.B.C.-cabaret zal op 1 Juni op Curagao arriveren voor het ge ven van een aantal voorstellingen op dit eiland, op Aruba en te Car- don (Venezuela). Dit bezoek, dat zestien dagen zal duren, is een van de culturele uit zendingen naar West-Indië, door de Koninklijke Shell. Als een tweede Hugo de Groot is het een Tsjechisch staatsburger, die de grond in zün vaderland te heet onder dc voeten werd, gelukt zich in een grote kist te verstoppen en na een reis van vier dagen heel huids, maar volkomen uitgeput, in Rotterdam aan te komen. Gistermiddag arriveerde de goe derentrein uit Tsjechoslowakije op het emplacement Feyenoord. Bij het uitladen van een der wagons hoorden de spoorwegarbeiders ge luiden uit een krote kist komen. Zij verbraken het deksel en zagen tot hun grote verrassing een man lang uit in de kist liggen. Moeizaam kwam deze overeind, volkomen verstijfd door zijn gedrongen hou ding. In gebroken Duits vertelde hij, dat hij een Tsjech was en zijn land was ontvlucht. De spoorwegmannen gaven de man te eten cn stelden hem in de gelegenheid zich te wassen en te scheren. Vier dagen en vier nach ten had hij in zijn schuilplaats door gebracht. In een Tsjechische stad had de man zich laten inladen in een wagon waarvan hij wist, dat deze voor Nederland was bestemd. Zelfs was het hem gelukt, een deel van zijn bezittingen in koffers ver- pajet mee te nemen in de kist. Hoe lang de reis zou duren wist hij niet. Maar gelukkig had hij wat mond voorraad bij zich gestoken. Biljarten Beter gemiddelde gaf de doorslag De laatste ronde van de strijd om het persoonlijk kampioenschap der de klasse libre van het district „Eemland" kenmerkte zich door goed spel en grote spanning. Hoewel De Bakker van De Gou den Ploeg technisch goed speelde verloor hij ook zijn laatste partij, ditmaal tegen Van Breukelen. Inte ressant was de stryd tussen Poort en Kooy. Poort kon niet los komen en kreeg een achterstand van veer tig caramboles. Reeds veronderstel den de talryke aanwezigen dat de Leusderkwartier-speler zou verlie zen, totdat hij plotseling op toeren kwam en met regelmatig aardige series in een spannende eindstrijd toch nog met de punten ging strij ken. Het is jammer dat Poort zo slecht gestart te, want na twee ne derlagen won hij de resterende vijf partijen. Hjj eindigde als derde met een geltfk aantal matchpunten als Rijn en Krijnen. Haarmans speelde opnieuw een verdienstelijke partij en won van Butselaar. Voor de laatste partij bestond §rote animo omdat deze partij de cslissing voor het kampioenschap moest brengen. Kronen had een zeer kleine kans. Hij kon de titel halen doch dan moest hij zijn tegen stander verslaan met ruim zestig caramboles verschil. De Vergulde Wagen-speler toonde zijn vechtlust. Na een aarzelend begin liep hij steeds meer op Rijn uit. Zijn over winning werd volkomen doch niet groot genoeg om hem de titel te bezorgen. Hij eindigde tenslotte als goede tweede in dit tournool. De Leuderkwartierspeler Rijn heeft in deze spannende competitie tenslotte de kampioenstitel in de wacht ge sleept. Dc eindstand Is: car. brt. gem. pnt. C. Rijn 829 269 3.04 10 B. Krijnen 804 267 3 01 10 E. Poort 798 313 2 55 10 G. Haarmans 861 312 2.76 8 P. Kooy 799 293 2.72 7 E. Butselaar 746 311 2.40 6 J. v. Breukelen 765 318 2.40 5 J. de Bakker 720 295 2.44 0 Dammers strijden om de eer In het clublokaal der Amers foortse Damvereniging vond Maan dagavond de 4e ronde plaats van de persoonlijke kampioenschappen U PDB, district Amersfoort. De uit slagen zijn: Hoofdklasse Chr. LochJ. Duurling 20 J. C. de Knegt Chr. Berkenbosch 20 J. v. d. HorstH. Damkat 11 P. FloorH. van Drie 02 le klasse A T. Effrink—A. Florijn 2—0 G. Stappershoef—v. Oosterom 2—0 G. Lambrechts—R. Hamming 1—1 le klasse B F. LouisA. Nakman 20 L. FrasenF. Kramer 11 J. v. d. Laan—F. Geurts 2—0 W. SchimmelJ. Vos 02 Hoevelaken Inentingswet dient te o worden nageleefd Het aantal processen-verbaal, dat de rijkspolitie heeft opgemaakt tegen overtreders van de Inentingswet be draagt voor deze maand slechts één. Nogmaals worden de ingezetenen erop gewezen, dat ook in de toe komst op de naleving van deze wet streng zal worden toegezien. Veehouders opgelet In den vervolge zal door de rijks politie proces-verbaal worden opge maakt tegen eigenaars van vee, dat in nood gestorven is, en waarvan ten gemeentehuize 'geen aangifte is gedaan. Men zij gewaarschuwd! Benoeming Onze plaatsgenoot H. Plaizier Jr. thans hulpbesteller der P.T.T. is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd en aangesteld tot besteller in vaste dienst bij het Staatsbedrijf der P.T.T., met standplaats Hoevelaken. Burgerlijke stand 13 tot en met 24 April Geboren: Gerntje Maria, d. v. C. Looijen en J. A. Bloemendal. Ondertrouwd: J. H. G. Gerritsen en H. de Graaf. W. J. Hottinga (Amers foort) en E. van der Geld. De lange reis in zijn donker, nauw verblijf, was niettemin een verschrikkelijke kwelling gewor den. Toch had hij het er voor over gehad om weer vrij te kunnen ademen in een democratisch land. Helaas is zijn herwonnen vrij heid van korte duur geweest. Via een hotel belandde de Tsjech, die zich dr. Ant. N. noemde, bij de vreemdelingendienst op het Haag- Hedenmorgen veroordeelde de arrondissementsrechtbank to Am sterdam, gepresideerd door mr. M. D. K. van Lier, J. en C. Hoogen- boom en L. H. van der Helm elk tot 15 jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd doorgebracht In preven tieve hechtenis. De drie veroordeelden hadden in de nacht van 1 op 2 November 1946 een overval gepleegd op de 61- jarige pensionhoudster „Moeke" Marsman, Warmoesstraat 99 te Amsterdam. Teneinde zich meester te maken van 4500.en de siera den. die de pensionhoudster in haat huis had, hebben zij deze van het leven beroofd. De rechtbank overwoog in de sententie, dat de primaire tenlaste- gelegde moord niet bewezen geacht moet worden. De uitspraak luidde 15 jaar wegens doodslag gepleegd in samenwerking en vereniging met anderen. Op'13 April had de offi cier van justitie mr. L. H. Feitsma tegen elk der verdachten 20 jaar geëist. Het getuigenverhoor was toen enigszins afgestuit op het ontbre ken van één belangrijke getuige, de assistente van „Moeke" Marsman, Tonny van der Kraan. Zij zou gege vens kunnen verstrekken over de inschrijving in het pension der ver dachten. Toen het vonnis was voorgele zen, vroeg C. Hoogenboom of het niet alsnog mo.gclpk was meer ge tuigen te dagvaarden, die naar zijn mening meer licht op de zaak kun nen werpen. De president deelde hem mede, dat het rechterlijk onderzoek geslo ten was en dat aan zijn verzoek niet kon worden voldaan, tenzij hü in Hoger beroep ging. Hiervoor heb ben de veroordeelden 14 dagen tijd. De betating komt wel! De sla en spinazie uit onze tuin bouwstreken gaat. sinds gisteren, in grote hoeveelheden de grens over naar Duitsland. Het Centraal Bureau voor Tuin bouwveilingen is, in afwachting van een officiële overeenkomst, maar vast begonnen groente te ex porteren naar de Duitse bezettings zones, "ol vertrouwen in een beta lingsregeling. die het resultaat moet zijn van onderhandelingen, die nog duren. In elk geval een betere oplossing dan de mestvaalt en wanneer de onderhandelaars hangende de be sprekingen, onder een lawine van groente worden bedolven, wellicht, dat zij dan kunnen besluiten een prijs vast te stellen. Naar verluidt heeft een verte genwoordiger van het State De partment te Washington met Ber lijn en Frankfort getelefoneerd welke zou hebben geadviseerd de groente toe te laten, daar een over eenkomst met vertrouwen kan worden tegemoet gezien. Men verwacht dat Bizonia zal betalen in kleine industrie produc ten en textiel. Nederland en West- Duitsland zullen verrekenen met Marshall-dollars. Soest Bonnenvervalsers in arrest In samenwerking met de rijks politie werd door de politie te Soest een onderzoek ingesteld naar een fraude met distributiebescheiden. In een plaatselijke drukkerij wer den clichés aangetroffen voor het vervaardigen van maaltiidbonnen voor militairen. Als verdacht van het vervaardigen van valse distri butiebescheiden werd daarop ge arresteerd, A. v. K. Later werd de vervaardiger van het cliché J. C. aangehouden, bij wie men ook een vuurwapen met munitie aantrof. N. Pot veroordeeld In de zaak tegen Nicoteas Pot te Soest, beschuldigd van diverse N.S.B.-activiteiten, indiensttreding bij de N.S.K.K. en bij de Deutsche Kriegsmarine, adviseerde het Utr. Tribunaal oplegging van interne ring voor de tijd van 4VS jaar, ein digend 6 December 1949, ontzet ting uit de kiesrechten en uit het recht om bij de gewapende macht te dienen. Tennissers te Soest startten goed Zondag nam de competitie een aanvang en het resultaat '*an deze eerste dag was voor de Soester Ten nis Club als volgt: 2e klasse: Woerden 1Soest 1 3—5. 4e klasse: Soest 2Chefana 3 62; K.N.S.M. 2—Soest 3 6—2. Opbrengst collecte De Emmabloem-collecte, welke op 21 April in Soest werd gehouden heeft f 1055.35 opgebracht. Gevonden voorwerpen Portemonnaie inh. f 10.moer- sleutel; rozenkrans: kinderpop: schakelarmband: stelletje kippen ringen; zwarte damesschoenen; ge- reedschapstasje inh. 2 tangen en 1 Holl. sleutel; alpinomuts; bankbil jet van f 10.—; bos sleutels; zilve ren broche; rechter dameshand schoen: snoer kralen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2