10 Een slaapkamertje van aluminium en plastic.... SCHORTJES zonder punten Perikelen voor Labour VAN NELLE Spiegel der wereld Maar roman die diepgaande ervaringen uit Wereldoorlog 11 beschrijft Onze houding tegenover Kerknieuws Radio-programma Dinsdag 27 April 1948 3 „British Industries Fair" de Engelse Jaarbeurs, van 3 tot 14 Mei EEN nieuwe lente en een nieuw geluid... Ook Engeland maakt zich klaar om de wereld te laten zien wat het in het afgelopen jaar op Industrieel gebied heeft gepresteerd. Het doet dit niet met trompetge schal en tromgeroffel; geen geruchten over feestelijkheden, over op tochten en speciale verlichting van de stad bereiken ons oor. Londen is als de bejaarde moeder van een overgroot gezin, wonend in een enorm oud huis. Elk harer talrjjke kinderen heeft een eigen lief hebberij, een eigen werkkring, en wil z\jn speciale vrienden uitnodigen. zuigt; niet bestemd voor salon of huiskamer, maar practlsch voor industriële doeleinden, en over een kleiner „broertje" dat b.v. twee spoorwagens tegelijk schoonmaakt. De Engelse huisvrouwen ln Birmingham wordt ook het publiek dagelijks toegelaten zullen zich hier kunnen verlustigen in de aan blik van de allernieuwste ge stroomlijnde wasmachine, agra riërs aan een melk-koeler, waarbij de melk van do koe naar de melk bus wordt overgebracht, zonder aan de lucht te zijn blootgesteld. In de afd. Wetenschappelijke In strumenten te Londen z\jn in totaal 140 firma's vertegenwoordigd. Nog meer nieuwe geluiden? Hier zijn er enkele: schaatsen van zeer licht, roestvrij aluminium; vulpennen be kleed met krokodillen- of slangen- leer en andere die men slechts om de vier jaar ^behoeft te vullen; de kleinste schrijfmachine ter wereld, weinig hoger dan een lucifersdoos je, maar met letters van normale grootte. Om het speelgoed niet te verge ten: het publiek wordt in Londen slechts op twee of drie speciale dagen toegelaten. Maar we weten nog van vorige jaren, dat de kin deren bij deze aanlokkelijkheden tóch geen kans hebben. In dichte massa's verdringen zich de kopers meestal heren! om de speelgoed stands! Verleden jaar was de voornaamste attractie een sta len paard dat ging lopen als het kind zijn voeten op de stijgbeugels drukte. Dit jaar zijn er model- racing cars die km per uur bereiken, en model speedboats met een snel heid van 41 km. Voor meer bescheiden beurzen zjjn er aantrekkelijke autootjes, veertig verschillende, o.a. bestel auto's, vuilniswagens, bussen, ver kleinde modellen van bestaande vervoermiddelen, met een sleutel tje op te winden, enkele centime ters groot en voor een prjjs van enkele shillings. De speelgoedafdeling is belang rijk uitgebreid. Speelgoed van „plastics" is er natuurlijk ook in overvloed; het nieuwste:' een pop van zacht plastic, zeer realistisch voor het gezicht niet alleen, maar ook voor het gevoel. Bestellingen nu vlotter afgeleverd Moeder Londen laat ze rustig hun gang gaan, is bereid alle gas ten minzaam te ontvangen, mits men niet verwacht dat zij voor elke nieuwe logeerpartij haar gehele huis met bezemen keert en met bloemen siert of zichzelf ln feest gewaad steekt. „Ze moeten ons maar nemen zoals we zijn", is haai motto. Maar haar huis, hoewel iets ouderwets cn haveloos vooral na de oorlog is gastvrij en niet on gezellig, de activiteit van haar kin deren trekt velen, om diverse re denen, aan en van Moeder London's nonchalante gastvrijheid wordt doorlopend druk gebruik gemaakt. Zo zien vrij ook nu weer hoe gas ten uit alle delen der wereld zich opmaken om van de partij te zijn als straks, van. 3 tot 14 Mei, het grote vöorjaars ,,At Home" wordt gehouden: de British Industries Fair. Reeds drie maanden voor de opening waren duizenden invitaties aangenomen door bezoekers uit Af ghanistan en de Bahrein Eilanden; Chili, China en Costarica; Surina me, de Falkland Eilanden en Guate mala, Nyasaland, Uruguay en Ve nezuela. De zonen van Moeder Lon den, of liever van geheel Groot- Brittannië, hebben inmiddels niet stil gezeten. Reeds vóór de jaar beurs van 1947 ten einde was, had den vele fabrikanten zich voor die van 1948 opgegeven. Toen in Sep tember de lijst gesloten werd bleekj dat 600 firma's teleurgesteld moes ten worden. Op twee plaatsen De 27e B.I.F. zal weer, evenals het vorig jaar, gehouden worden in Castle Bromwich bij Birmingham en in de tentoonstellingsgebouwen van Earls Court en Oiympin te Londen. In een paar flinke dagniarsen zou men de 40 km. langs allo stands kunnen afleggen, maar dat zou niet veel tijd laten om alles wat er op de 90.000 vlerkante meter te zien is, ln ogenschouw te nemen. Birmingham alleen neemt al een hele dag in beslag. Hier laten 1121 firma's (74 meer dan verleden jaar) ons zien wat Engeland maakt op het gebied van machinerieën en wat daarmee in verband staat. Verscheidene „nieuwe geluiden" hebben ons reeds uit Birmingham bereikt: over een gigantische stof zuiger, die per uur 1H ton vuil op- door dr. C. D. Brandt In dezo afdeling zullen we ook het nieuwe type industriële lens vinden vervaardigd uit methyl me- thacrylate, een plastisch materiaal, dat maar half zoveel weegt als glas. Een van de ragfijne weefsels die de B.I.F. ons te zien geeft, is van gesponnen glas geweven, water proof, rotproof, onbrandbaar en bij na onzichtbaar. Een balletje glas van 15 mm middellijn wordt er voor uitgetroljken tot een draad van 155 kilometer lengte. Het klinkt als een sprookje, maar de werkelijkheid is uiterst zakelijk. De duizenden gasten, die ln Mei van Moeder 'London's gastvrijheid gebruik zullen maken, en die zlcb zelfs de „ontberingen" van haar schrale tafel wel willen getroosten (wat overigens in de practjjk noga) meevalt), komen niet ln de eerste plaats om te kijken, maar om te kopen. En het is daarom verheu gend te weten, dat dit jaar bestel lingen vlugger uitgevoerd kunnen worden dan een jaar geleden. Moeder Londen's tafel mag schraal z\jn, haar huis wat ouder wets en vervallen, haar kindereD hebben zich flink geweerd. Zij heb ben, niettegenstaande moeilijkhe den en schaarste, belangrijke vor deringen gemaakt op allerlei ge bied. De B.I.F. hoopt dit aan de ge hele wereld to tonen. Mogelijkheden met Plastics Voor andere voorwerpen en ma terialen van „Plastics" moet men naar Earls Court. Hier b.y. zal men de plastische stof laten zien, die er uitziet als geborduurd fluweel; en een slaapkamerameublement van plastics. lp EN oude zomerjurk of een overgeschoten lapje levert het materiaal voor deze ge zellige schortjes. U ziet hierbij, dat U ook tweeërlei stof kunt gebruiken, desnoods maakt 11 langs de onderkant nog een afste kende rand. Wilt LI het extra fleurig hebben dan naait U ingerimpelde strookjes mee 1maal de lengte). Neemt U de onderkant rond, maak dan ook ronde zakjes, Het figuurnaadje in de taille is 16 cm. lang en in het midden 1M cm. breed. De schouderbanden, 65 x 4 cm. worden aan het eind toegespitst en van een knoopsgat voor zién. Het knoopje is op het knippatroon aangegeven. De schortban den zijn 70 x 4 cm. Sluit het schort precies om de taille, dan kunt U in plaats van banden een knoop en lusje aannaaien. Op dit thema zijn nog vele variaties mogelijk, maar we moeten iets aan li zelf over laten. vindt U ook niet ELLA BEZEM ER Albert Camus: La Peste HET is een gemeenplaats te zeggen, dat de grote roman over de wereldoorlog 1939—1945 nog wel wat op zich zal laten wachten, omdat daar voor de rijpe bezonkenheid wordt vereist, die eerst na jaren aanwezig geacht kan worden. En men denkt daarbij aan de boeken van Remarque, Rena en Arnold Zweig en meent dat .het ook ditmaal zo zal gaan. Niemand kan zeggen, of het in derdaad zo zal gebeuren. Maar het staat thans al wel vast dat de Franse literatuur in „La Peste" van Albert Camus een roman be zit, die op een buitengewone wij ze een aantal diepgaande ervarin gen van en met de mens beschrijft uit de jaren van de tweede wereld oorlog. Het buitengewone schuilt in het feit, dat Camus een pestepi demie beschrijft in Oran op de noordkust van Afrika, waarbij hij lot in details zijn onderwerp trouw blijft en tegelijkertijd de waarheid verhaalt van de oorlog en de be- DE Italiaanse verkiezingen heb ben nog een- onverwacht ge volg voor.... de Labourpartij. Zij is al in een moeilijk parket ge bracht door 37 van haar afgevaar digden in het Lagerhuis, die samen met de onafhankelijke socialist Pritt vlak vóór de verkiezingsdag een telegram aan Nenni hebben ge zonden om hem een goed succes toe te wensen. Waar Nenni's partij niet lang geleden op de socialisti sche conferentie te Londen uit de gemeenschap der socialistische par tijen van W.-Europa is gedreven, terwijl de groep van Saragat juist bij diezelfde gelegenheid als de vertegenwoordiger van het Itali aanse socialisme in ditzelfde mi lieu werd opgenomen, ging dit te legram wel op een bijzonder grap pende manier dwars tegen de poli tiek van de Labourpartij in. Ja men kan gerust nog verder gaan en constateren, dat deze aanmoedi ging van Nenni, dat wil in feite zeggen aan het Volksfront in Italië, een regelrecht doorkruiser was van de officiële politiek van de Engelse regering, zelfs van de be langen van Enge land. En men moet zonder meer vaststellen, dat dit een vreemd soortige manier van doen is van deze 37 volksver tegenwoordigers en leden van de regeringspartij. Inmiddels hebben twee van de ondertekenaars Lyall Wilkes en John Baird meegedeeld, dat zij van geen telegram aan Nenni wisten en niemand machtiging hadden gege ven hun naam hieronder te zetten. Een derde heeft verklaard, dat hij begrepen had, dat het telegram voor Saragat was bedoeld, terwijl nog twee anderen hebben verze kerd, dat zij hun handtekening bij tijds, naar hun mening, hadden teruggenomen. J}e vraag is: wat heeft deze on dertekenaars bezield? Enkelen hunner zijn wat men in Engeland noemt fellow-travellers medereizigers), d.w.z. verkapte communisten, zoals Platts-Mills, de ïnan, die de hele zaak op touw heeft gezet, en de bekende Zillia- «us. Verschillenden behoren tot de fen of andere nuance van de lin kervleugel van de Labourpartij, zij hebben indertijd ook deel uitge maakt van de zgn. „rebellen" on der leiding van Crossman, die al tijd in de oppositie waren tegen de buitenlandse politiek van Bevin. Deze groep, bestaat als zo danig niet meer. Crossman zelf b.v. is het tegenwoordig met Bevins politiek, in grote lijnen al thans, eens. En tenslotte zijn er nog een aantal, van wie de motie ven eigenlijk niet voor de hand liggen. In een hoofdartikel heeft de Manchester Guardian deze lie den, naar de mening wan het blad de meerderheid, gekwalificeerd als „The Innocents", wat dan in dit geval het best kan vertaald worden ixs 17de eeuwse taal met „De On- ïiozelen". Want als de Manchester Guardian gelijk heeft met zijn op vatting, dat deze heren de portée van dit telegram niet hebben be grepen en dat Platts-Mills en Zil— liacus er hen hebben laten inlopen erkend dient, dat het voor som migen van £en al de tweede keer is, dat ze zo wonderlijk doen dan gaan hun onschuld en arge loosheid zover, dat zij de grens van het loffelijke ver overschrijden. Inmiddels zit het bestuur van de Labourpartij voor problemen. Want wel houdt het niet erg van „zuive ren" noch van al te strak aanha len van de partijdiscipline, maar het spreekt vanzelf, dat het deze openlijke trotsering of uitdaging van de partij- en regeringspolitiek niet zo maar kan laten passeren. Aan de andere kant heeft het be stuur ook geen lust om de commu nisten te versterken met te veel uitgezuiverden en evenmin om daardoor bovendien nog tussen tijdse Lagerhuisverkiezingen nood zakelijk te maken. De ervaring heeft bovendien geleerd, dat er een zeer groot gevaar is, dat op deze wijze vrijgekomen zetels verloren gaan voor de partij in kwestie. Vandaar dat men zich bij deze zui vering wel tot het minimum zal beperken. Algemeen wordt ver wacht, dat de aanstichter van het hele geval, Platts-Mills, toch wel uitgestoten zal worden (minder kan de Labourpartij al moeilijk doen!), maar dat de rest van het gezelschap er met een schrobbe ring, gevolgd misschien door een belofte van beterschap, zal kun nen afkomen. TOT zover kunnen wij de hou ding van het bestuur van de Labourpartij begrijpen en billijken; wij zien ook heel goed hun moei lijkheden. Maar minder goed kun nen wij inzien, waarom dit be stuur van het eerste ogenblik, dat deze onverkwikkelijke affaire on der hun aandacht kwam, haar ge koppeld heeft" aan iets anders, nl. aan het feit, dat een veertigtal an dere Lagerhuisleden van Labour het voornemen heeft, om het in be gin Mei in Den Haag te houden Congres voor een Verenigd Europa te bezoeken, ondanks de omstan digheid, dat de Labourpartij als zodanig niet aan dit congres wil deelnemen. Wij krij"gen de indruk, dat het Labourbestuur het om re denen van tactiek noodzakelijk acht om op het moment dat het met zekere strengheid tegen de lin kervleugel van de partij wil op treden ook tegelijk een tik uit te delen aan het centrum of aan de rechtervleugel. Blijkbaar neigt het er toe om ook het gaan naar het Haagse Congres te zien als een in breuk op de partijdiscipline. In ieder geval heeft het secretariaat zich gehaast om aan de leden, die besloten hadden naar Den Haag te gaan te verzoeken om op hun be sluit terug te komen. Het lijkt er het meest op, dat het hierbij uit gaat van de opvatting: gelijke monniken, gelijke kappen. M^AR is dit nu wel juist? c'Nu willen wij het niet hebben over de mérites van het besluit van de Labourpartij ten aanzien van het Haagse Congres, al moet het ons wel en passant van het hart, dat wij deze beslissing buitengewoon ongeluk- k i g vinden. Zoals-wij het werke lijk zeer betreuren, dat de socialis tische partijen van heel het Westen de Labourpartij hierin zijn ge volgd en zich gehaast hebben om met hun allen een eigen congres voor een Verenigd Europa te gaan beleggen. Doch hier gaat het niet om. Het komt er maar op aan, of men die twee dingen, dat telegram aan Nenni en dat toch gaan naar Den Haag ook maar in de verste verte met elkaar gelijk kan stellen. En dan is onze mening, dat dit abso luut niet het geval is. Wij kunnen begrijpen en tot een zekere hoogte billijken, dat het partijbestuur het niet prettig vindt, dat er toch leden zijn, die het Haagse congres gaan bijwonen, ondanks de officiële af zijdigheid van hun partij. Maar dit zijn heel andere gevoe lens dan die het moet hebben over dat bedenkelijke telegram aan Nenni. Het is intussen wel duidelijk, dat het bestuur van de Labourpartij niet bepaald op rozen zit. Zulke dingen zijn allemaal uitingen van een zekere onrust in de partij. En laten wij dan vooral niet vergeten, dat er in vakverenigingskringen nog weer een andere onrust is, over verschillende onderdelen van de begroting van Sir Stafford Cripps. Het kan natuurlijk mee vallen, want de Labourmensen zijn ook Engelsen daardoor gepraedis- poneerd voor het compromis, maar anders zou het op het aanstaande partijcongres wel eens kunnen spannen. i zetting zonder één ogenblik ook maar het gevoel te geven, dat hij een intelligente vergelijking heeft opgezet, die vernuftig tot in alle onderdelen moet kloppen. „La Peste" bevat werkelijk de geschie denis van een epidemie, en het is óók onze eigen geschiedenis van 1940-1945. En, meer nog, het is het leven en de wereld zoals zij zijn ook bulten oorlog en epidemie om. En vooral dit laatste verleent de roman een dimensie meer dan een dergelijk werk gewoonlijk bezit. Allereerst is er dus die aangrijpen de geschiedenis van de pest: aan gekondigd door de afzichtelijke dood van ontelbare ratten in gan gen, trappenhuizen en straten; ont kend eerst en genegeerd; daarna bestreden zonder succes; de climax, zijn plotselinge verdwijning en het herstel van het normale leven. Camus laat een verteller aan het woord, die zich tot doel heeft ge steld niet zozeer eigen beperkte er varingen, als wel het algemene te verhalen en die daartoe gebruik maakt van gegevens van anderen en er steeds op uit is het leven te beschrijven van „hos concitovens", de gemeenschap van hen, die in ballingschap en afzondering op el kaar zijn aangewezen (óók een Huisclos!) en die éénzelfde lot on dergaan. Men voelt steeds dat ge mene leven aanwezig rondom de vier figuren, die meer naar voren treden in hun samenleving als vrij willigers van de geneeskundige dienst. GEEN ogenblik maakt Camus van hen de traditionele hel denfiguren, de unieken, ongelofelij- ken, de onbereikbare Groten der pestbestrijding, der illegaliteit, der mensheid. Hij verleent hun die eenvoudige, rechtstreekse mense lijkheid, die ook zo menige Franse film kenmerkt en die wel het ge heim der Franse kunstenaars van deze tijd schijnt te zijn. Daar is Grand, een simpele ziel, een man met een ogenschijnlijk belachelijk ideaal en met een hart vol goed heid. Hij wil een roman schrijven en komt nooit verder dan de eerste zin. Stapels beschreven bladen be vatten niet anders dan eindeloze varianten op die ene zin. Maar hij begrijpt wat de pest van hem eist. Dan is er Cottard, die een misdaad op z'n geweten heeft en zich wilde ophangen. De abnormale omstan digheden geven hem een onver wachte vrijheid en de kans z'n leven opnieuw te beginnen, te bewijzen dat hij niet zo'n bijzonder slecht mens is. En Tarron, de man, die overal ter wereld het onrecht zag triomferen en voor wie nog slechts het probleem bestaat hoe men zon der God een heilige kan worden. En tenslotte de hoofdpersoon, de dokter Rioux, die aan het eind zal blijken de verteller van het verhaal te zijn geweest. Met hem heeft Ca mus een zeer bijzondere romanfi guur geschapen. Hy legt in Rioux de gedachten en woorden, waarmee het boek telkens opnieuw te mid den van de gebeurtenissen stijgt tot onverwachte hoogten van geest en van formulering. Want het een- trale punt van „La Peste" is tevens de centrale vraag van ons leven: vanwaar telkens opnieuw de toe wijding aan de zaak van de ge meenschap, vanwaar het verzet te gen terreur, ziekte, misstanden? In de gesprekken tussen Rioux en Tarron geeft Camus zijn antwoord. Voor hem zijn leven, natuur en wereld niet in zich zelf goed. En hij meent niet, dat de mens eigen lijk de zaak steeds weer verknoeit. Het leven is vol plagen, vol angst en schrik, dood en verderf, pijn en ellende. En het is de mens, die steeds opnieuw tracht ze te boven te komen. De wereld is niet goed, maar de mens \vil hem goed ma ken. En het gaat daarbij niet om fanfares, heldendom en grote ge baren of grote woorden. Het gaat slechts om een bescheiden begin, waarbij men er wel langzaam ach ter zal komen, waarom het daar om gaat. „Ik meen op weg naar de waarheid te zijn, terwijl ik vecht tegen de schepping zoals zij is" zegt Rioux. „Men kan niet tegelijkertijd genezen en weten. Laten we zo gauw mogelijk genezen, dat Is 't meest urgente." En wanneer de geestelijke Paneloux opmerkt dat wij misschien moeten liefhebben, wat we niet begriijien,, antwoordt Rioux hem, dat hij een andere op vatting van de liefde heeft en tot het laatste toe zal weigeren een schepping lief te hebben, waarin, kinderen worden gerparteld. Zij hebben c'an juist gestaan aan het bed van een jongen, die, onder ver schrikkelijke verschijnselen .stierf aan de pest. Wij dragen allen de pestbacil bij ons zegt Tarron en hebben de vrede verloren. Ik zoek baar door te proberen de mensen te begrijpen en niemand vijandig te zijn. Men moet alles doen om geen pestlijder te worden, daarvan hangt de vrede af. Dat alleen kan de mensen helpen, het kwaad ver minderen, het goede een beetje doen toenemen. Niemand is im muun tegen de pest. Men moet elke minuut waakzaam zijn, dat men een ander niet besmet, want de microbe is het natuurlijke. En de „honnête homme" is hij, die bijna niemand besmet, en die zo waak zaam mogelijk is. Dat eist wils kracht en inspanning. Daarom is d wereld zo vermoeid, want de hele wereld is bacillendrager. VOOR Camus is het leven het hachelijke, blinde, wrede en gewelddadige. Maar in de mens heeft hij een groot, oneindig ver trouwen. Hij idealiseert hem niet, hij onderschat hem niet. Door hem alleen wordt het leven misschien draaglijk, een beetje schuldig. In de vermogens van zijn hart en geest en verstand ligt de kans de pest te overwinnen. En Rioux ein digt daarom zijn verslag met te zeggen, dat hij het opschreef „om te getuigen ten gunste van deze pestlijders, ten herinnering aan het onrecht en het geweld die hun werden aangedaan en om zonder omslag te zeggen, hoe men in plaag en catastrofe leert, dat er in de mensen meer valt te bewonderen, dan te verachten." Met „La Peste" heeft Camus een boek geschreven, dat temidden van zoveel sombere en wanhoopsliteratuur een verade ming is, juist omdat hij met de schrijvers van die literatuur het uitgangspunt gemeen heeft n.l., dat het leven een hachelijk bestaan is, waarin de mens wordt geplaatst, maar, anders dan zij, laat zien hoe in het menselijke principieel die hachelijkheid is overwonnen. J. C. BRANDT CORSTIUS IN Finland laten we het rode speldje dus maar waar het stond. In Italië schuiven we het flink naar r^hts, naar het Oos ten van de kaart. Als er een staatsgreep komt kan het nog altijd terug. In Oostenrijk lich ten we het alvast maar op. Hoe ver links moet het weer in de kaart? Dat is het krijgsspel dat we tegenwoordig allen spelen. We worden het gewoon. Onze regeringen doen precies wat Ze moeten doen. Eigenlijk vooral, omdat het niet anders kan, en omdat de kunst van het regeren voornamelijk bestaat uit roer geven op een schuit, die toch vooruit vaart. Wat niet zo vaat staat, is do wijze waarop do gebeurtenissen van do dag zich in do geest der mensen weerspiegelen Toch komt het daar ten zeerste op aan. Kunnen we, wellicht, de gang van zaken niet of weinig beïnvloeden, dan kunnen we er ten minste voor zorgen dat zo ons in de werkelijke zin van hot woord vrij laten. We spreken, ove rigens terecht, heel veel óver vril- heid. De vrijheid wordt belaagd. Vrije democratie willen we. geen gebonden „democratie" op zijn Rus sisch. Goed, maar laten we er dan voor zorgen, dat we zelf vrij blijven. Aan do buitenkant van de rode speldjeslinio bestaat geen vrilheld, dat weten we al. Daar beslissen de weinigen, die de macht bezitten. De rest volgt, aanvaardt, gewoonlijk met de illusie van vrije overtuiging. Want ze bezit een leer die vastheid geeft, die in boekjes to vinden ls. door prof. dr. G. J. Renier Een bijzondere Interpretatie van het Marxisme, waaruit men toch zoveel lean halen. Men het Oosten valt nauwelijks te redeneren. Dat komt pas weer indien het Oosten gaat In zien dat zjjn formule verkeerd was, dat de venvachting van een spoe dige ineenstorting van ons Westen, volgens de formule, en de daarop volgende triumf van het Communis me, een vergissing was. Zolang de illusie duurt, blijft het Oosten alle overeenkomsten met ons behande len als iets geheel voorlopigs. Iets dat niet au sérieux hoeft te worden genomen. Het mooie, het indruk wekkende van de tegenwoordige Britse politiek is dat zij zich houdr alsof ze de domme Oosterse illusie niet doorziet; dat zü geduld blijft uitoefenen, dat zü niet zoekt" en tevens toch zich op het ergste voorbereidt, hoewel het niets doet dat een conflict onvermijdelijk maakt. Langs de wegen der kunst VOOR HET VERFILMEN VAN de Olympische Zomerspelen te Lon den is opgericht de „Olympic Ga mes of 1948 film company Ltd", waarin de Engelse journaalfabrie- ken de hoofdrol srpelen. Het ls de bedoeling dat deze maatschappii al het materiaal aan de andere Europese landen ver strekt. Dit monopolie heeft tot ge volg dat de Ned. Maatschappij van Polygoon/Profilti dus geen eig/n opnamen van Olympische num mers. waarbij Nederland speciaal Is betrokken, kan maken. Niet alleen in Nederland, doch ook in ver scheidene andere landen heeft het bericht van het oprichten van eep monopolistisch bedrijf ontstemming gewekt. Er z(jn nu stemmen opge gaan om een gezamenlijk protest te Londen te deponeren. Mocht deze actie geen succes opleveren dan ls de kans groot, dat de landen aan hun resp. regeringen verzoeken verbod uit te vaardigen voor de Olympische film, en de Olympische journaals, welke van de monopolis tische instelling afkomstig zjjn. AAN HET AMSTERDAMS CON- sorvatorlum ls benoemd tot hoofd- lerares voor solozang mevrouw An na El Tour uit Parijs. Mevrouw El Tour ls sedert vele jaren als lie- derenzangeres in Holland bekend. Op verzoek van het bestuur van het Amsterdams Conservatorium zal mevr. Berthe Scroen nog enkele jaren haar functie van hoofdlerares voor solozang blijven vervullen. Feuilleton kleine negertjes DOOR AGATHA CHRISTIE 44 Ongelukkig heeft het bij haar dit effect gehad. Godsdienstwaanzin denkt, dat zij het werktuig van God is of iets van die aard! Zij zit op haar kamer, weet u, en leest de Bij bel." Philip Lombard zuchtte en zei: „Dat zou men nauwelijks als bewijs voor een verstoorde geestesgesteld heid kunnen aanvoeren, Blore." Maar Blore ging door. moeizaam en onverstoorbaar. „En bovendien was zij buiten in haar regenjas. Zij rei, dat zij aan het strand geweest was om naar de zee te kijken." De ander schudde zijn hoofd en merkte op: „Rogers werd vermoord, toen hij hout aan het hakken was dat wil zeggen, onmiddellijk, na dat hij opgestaan was. Juffrouw Brent had daarvoor niet uren later buiten rond hoeven te zwerven. Als je het mij vraagt, zou de moorde naar van Rogers er heus wel voor gezorgd hebben om in bed te lig gen." Blore zei: „U begrijpt niet, wat ik bedoel, mijnheer Lombard. Als de vrouw onschuldig was, zou zij veel te benauwd zijn om alleen rond te gaan lopen. Dat zou zij alleen doen als zij wist, dat zij niets te vrezen had. Dat wil zeggen, als zij zelf de misdadigster is." Philip Lombard overwoog' „Dat is juistja, daaraan had ik niet gedacht." Hij voegde met een flauwe glim lach hieraan toe: „Ik ben blij, dat je mij niet meer verdenkt." Blore zei met een vrij verlegen gezicht: „Dat dacht ik in het begin die revolver en dat onwaar schijnlijke verhaal, dat u vertelde óf liever niet vertelde. Maar ik heb nu begrepen, dat het er een beetje te dik op lag. Ik hoop, dat.u net zo tegenover mij staat." Philip zei peinzend: „Ik kan na- •tuurlijk ongelijk hebben, maar ik heb zo de indruk, dat je niet genoeg fantasie bezit voor dit karweitje. Ik kan alleen maar zeggen, dat. als jij werkelijk de dader bent. je tevens een uitstekend toneelspeler bent en dat ik mijn hoed voor je afneem." Hij liet zijn stem zakken: „Tussen ons gezegd en gezwegen, Blore, en het feit in aanmerking nemend, dat wij beiden waarschijnlijk voor mor gen ook om zeep zijn gebracht: die meineed, dat klopte zeker wel?" Blore schuifelde onrustig met zijn voeten. Eindelijk antwoordde hij: „Het schijnt nu niet veel verschil meer te maken. Vooruit dan maar, Landor was inderdaad onschuldig. De bende had mij schaakmat en sa men kregen wij hem voor een tijdje achter slot en grendel. Maar denk er om. ik zou dit niet zeggen „Als er getuigen bij waren," maak te Lombard met een lach de zin af. „Het is alleen maar onder ons. Nu, ik hoop, dat je er een aardig som metje aan verdiend hebt." „Het bracht niet op. wat het had moeten doen. Een inhalige bende, die Purcell-troep. Maar ik maakte promotie." „En Landor kreeg dwangarbeid en stierf in de gevangenis." „Ik kon niet weten, dat hij dood zou gaan, wel?", vroeg Blore. „Neen, dat was je ongeluk." „Mijn ongeluk? Zijn ongeluk be doel je." „Ook het jouwe. Omdat het er op het ogenblik naar uitziet, dat tenge volge daarvan je eigen leven op on aangenaam korte termijn beëindigd zal worden." „Ik?" Blore staarde hem aan. „Denkt u. dat ik Rogers en de ande ren zal navolgen? Ik niet! Ik kijk goed uit mijn ogen, dat verzeker u." Lombard zei: „Nu ik houd niet van wedden En ik zoü bovendien niets krijgen als ie dood bent." „Zeg eens, mijnheer Lombard, wat bedoelt u?" Philip Lombard glimlachte. Hij antwoordde: ..Ik bedoel, mijn beste Blore. dat je naar mijn mening geen schiin van een kans hebt!" „Wat?" „Je gebrek aan fantasieEen "misdadiger met de verbeeldings kracht van N. I. Manth kan je tref fen waneer hij of zij wil." Het gezicht van Blore werd vuur rood Hij vroeg nijdig: „En u dan?" Het gezicht van Philip Lombard werd hard en gevaarlijk. „Ik heb zelf een vrij behoorlijke fantasie. Ik heb vroeger ook wel eens in een moeilijk parket gezeten en ik ben er weer uitgeraakt! Ik denk ik wil alleen maar zeggen, dat ik denk dat ik er doorheen kom." De eieren lagen in de koekepan. Vera roosterde brood en dacht bij zichzelf: „Waarom heb ik mij zo als een gek aangesteld? Dat was fout. Blijf kalm, meisje blijf kalm." Ten slotte had 7.'lj zich altijd op haar zelfbeheersing laten voorstaan! „Juffrouw Claythorne' heeft zich wonderbaarlijk gedragen zij hield haar verstand bij elkaar zwom Cyril onmiddellijk achterna." Waarom daar nu weer aan te den ken' Dat was allemaal afgelopen afgelopen.... Cyril was verdwenen, lang voor zij bij de rots kwam. Zij had gevoeld hoe de stroom haar meesleepte en haar de zee introk. Zij had zich laten meevoeren was lustig blijven zwemmen, had zich laten drijven tot de bont ein delijk kwam Zij hadden haar geprezen om haar moed en haar koelbloedigheid.... Behalve Hugo. Hugo had haar al leen maar aangekeken Wat deed dat nog een pijn, zelfs nu nog, aan Hugo te denken Waar was hij' Wat deM hij? Was hü verloofd getrouwd? Emily Brent zei vinnig: „Vera, dat brood verbrandt." „O, neemt u mij niet kwalijk, juf frouw Brent. Het is zo. Wat dom van me." Emily Brent wipte het laatste ei uit het hete vet. (Wordt vervolgd) Ingezonden mededeling EN NU EEN KOPJE Maar hoe staat het nu eigenlijk in hot Veesten. Wo zien het con flict als mogelijk, maar volstrekt niet als een z kerheld. Maar al weten wo dus niet of wo vroeg of laat, weer oorlog krilgen, dit we ten we, dat we nu al ln een toe stand van koude oorlog verkeren. We zijn weer, en wie zal er ons een verwijt van maken, een gemeen schap dto een vünnd hooft, cn dlo hot leven ziet in hot licht van dlo vijandschap. Wc gaan ons dus gees telijk vaardig maken, wo willen ons verdedigen. En hier komt nu m(1n pleidooi voor hot bewaren en ver zekeren van onzo vrijheid te pas. Waarom zouden wil do kous van ledcro maatstaf aan do togonpartü ovorlatcn? Waarom zou hot Mosco- vltlsme onzo geesten vervullen on eon monopolie van onzo aandacht gaan bezitten? Wie zich zijn den kon en zijn voelen laat voorschrij ven is niet vrij moer. Zo hoorde ik juist van een vriend in Nederland, en niet do oersto do beste, dat het toch niet aangaat om Spanio nog steeds uit onzo interna tionale bijeenkomsten to weren. Gaarne zou ik willen vernemen, wat cr nu eigenlijk in Spanje anders Is geworden, omdat de Komlnform baldadig doot? Zullen we, omdat een aantal automobilisten woest rijdt en weinig beter is dan poten tieel moorddadig, voortaan dieven cn andere delinquenten 4n do ver keerspolitie opnemen? Is het leven zo eenvoudig, dat er enkel zwnrt en wit bestaat? Het Franco-stelsel la niet minder dan te voren misdadig, omdat er ook elders misdadigers uit de hoek zijn gekomen. Guernica is geen aards paradijs geworden, al leen maar omdat er in Rusland sla venkampen zijn. waarin de tegen standers -van het reglmo langzaam worden vermoord. De geschiedenis van ons volk. de wereldgeschiedenis in de jongste oorlog wijzen beide dezelfde rich ting uit: zij bewijzen dat do recht vaardigheid een krachtmiddel zon der weerga ls. Het onzuivere in ons leidt tot weifelen, en wie weifelt gaat te gronde. Alleen de overtui ging dat we eerlijk zijn. en het goede nastreven, kan ons voor wan kelen en vallen behocdon. Geen ver kant fascisme in het zadel om voor ons tegen het ander extremisme op kruistocht te trekken! De schapen die ,.bé" zee-gen als Moskou zijn vinger opheft, ziin geen groter sla ven dan de herdershonden dlo kef fen. Iedere keer dat Moskou zich roert, en bij geen andere gelegen heid. Laten we ook in ons hart dc vrijheid beschermen. Ncd. ITerv. kerk Beroepen te Eindhoven (vac. J. J. H. v. Vree) K. J. H. Burgy te Rijnsburg: te Zonnemoirc (toez.) S. P. de Roos te 's-Heer Hendrikskin deren; te Zuilichem-Nieuwaal J. C. Hooijkoas te Arnemuiden. Aangenomen naar Haren (Gr.) (toez.) (vac. R. Bijl) H. Mondt te Apeldoorn. Bedankt voor Loplk D. J. v. d. Graaf te Vinkcveen; voor Terncu- zen W. L. Heijmans te Oudelandc. Gcref. kerken Beroepen te Oud-Beijcrlnnd J. Geuzenbroek te Appelscha; tc Ap- pingedam C. Bouwman te Nijvcrdal; te Koudekerk (Z) A. Elshout tc Caoelle a.d. IJSpel Bedankt voor Rotterdam-Kralin- gen G. v. Andcl te Dieren. Chr. Gercf. kerken Tweetal te Lisse H. W. Eerland te' Dokkum en B. Nederlof te Eindho ven; te Urk D. Driessen te Vlaar- dingen en P. Zwier te Zwaagwest- einde. Beroepen te Amsterdam-W.. (2e pred. pl.) M. W. Nieuwenhuyzo tc 's-Gravenhage.C. Bedankt voor Papendrecht N.' Brandsma tc Rijnsburg. Bapt. gemeenten Bedankt voor Stadskanaal G. W. Tij/nan te Utrecht. Hedenavond HILVERSUM I: 19— Gr. pl., 19.15 Harp cn viool, 19.45 Rcg. ultz., 20. Nws., 20.15 Bonte Dlnsdagavondtreln, 21.30 Contact, 22.15 Buitenlands week overzicht. 22.30 Plano, 23.— Nws., 23.15 Gram. muz. HILVERSUM II: 19.Nws., v/ecr, 19.15 Planoconcerten van Mozart, 19.45 Kath. Jongeren, 20.— Nws., 20.05 Ge wone man, 20.12 Komische opera van Mozart, 22.37 Actualiteiten, 22.45 Avond gebed, 23.— Nws., 23.15 Gram. muz. Morgen HILVERSUM I: 7.— Nws, 7.15 Gymn.. 7.30 Gr. pl., 8.Nws, 8.18 Llchto mor- gcnklankcn, 8 50 Voor dc hulsvrouw, 9-*Gr. pl., 10.Morgenwijding, 10.20 Onze keuken, 10.30 Als de stofzuiger zwijgt,-11.— Non stop progr., 12.— Car lo Carcassola, 12.30 Weer, 12.33 Orgel spel, 13— Nws, 13.15 Kalender, j'3.20 Ramblers, 13.50 Gr. pl., 14.— Gesproken portretten, 14.15 Jcugdconc.. 15.— Scheepsjongen van de Bonte koe, 15.20 Lichte muz., 15.30 Roodborstjes, 15.45 Regenboog, 16.15 Vragen staat vrij, 16.45 Het stond ln dc krant, 17.15 Omroepka- mcrork., 17,30 Wekelijks praatje over Maatschappelijk werk, 17.35 Omrocpka- merork., 18.Nws, 18.20 Ronde van Nederland, 18.30 Reg. uitzending. HILVERSUM II: 7.— Nws, 7.15 Re veille, 7.45 Woord voor de dag, 8. Nws, 8 15 Klelnkoor, 8 30 Morgenconc. 9.Ochtendbezoek, 9.30 Waterst., 9.35 Symph. morgenconc., 10,30 Morgen dienst, 11.Gedeelt ultz. Nationale verbondsdag. 12.15 Sangh en spel, 12 30 Weer, 12.33 Sangh en spel, 12 55 Prot. Interkerk. Thuisfront, 13— Nws, 13.15 Cyclus van Rameau tot Ravcl, 13 55 Knapenork. van Noorwegen, 14.30 Muz uit Scandinavië. 15.— Orgelconc15.30 Zangrec.. 16.— Voor onze Jeudige post zegelverzamelaars, 16.15 Voor onze jon gens en meisjes. 17.30 Conccrtgebouw Koperkwartet. 17.45 Reg. .ultz., 18.— Onze Ned Koren en Korpsen, 18 3C Fluit en harp. TUINKALENDER 2S APRIL. Ziet U toch in de vogels trouwe bondgenoten! Bij de bestrijding yan allerlei schadelijke insecten, lar ven en rupsen zijn ze onmisbare hel pers. vooral dc kleine zangvogels zoals mezen. Uit onderzoekingen is gebleken dat deze zich voeden met rup sen, vlinders, plantenluizen, muggen, vliegen enz. De lijsters en spreeuwen, die wel eens schadelijk kunnen zijn, vernietigen in bepaalde tijden van het jaar ook ontelbare larven en insecten. Beschermt dus de vogels. Laat ze toch ongestoord hun eitjes uitbroeden. Pad den en kikvorsen, die soms ook m Uw tuin aanwezig zijn. voeden zich uit sluitend met dierlijk voedsel en zijn dus eveneens in hoge mate nuttig.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3