NETTE MEISJES Tekort aan woonruimte wordt groter Zeep is si lecl Iw 1 iaar BRANDPUNTEN Wij wippen even naar Aalborg in Jutland Grote Paardenmonstering Normale vooroorlogse woningaanwas is nog niet bereikt Geen andere uitweg dan „Prefabs" IETS OVER DE Probleem met twee kanten INVALIDITEIT Advertentiën KAMERMEISJE KEUKENMEISJE Een ruime woning, HALLO ALLEMAAL! r Was hef sfeeds met Blondona - Bruneita ^choüK haar is mooi haar blondona BRUNETTA TeL 6609- DE KOFFIE- EN THEEZAAK „KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd" w°rMeuid„k BREUK-, LIJDERS! Het is alweer enkele we ken geleden, dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Ge neeskunde een motie ter kennis heeft gebracht van de leden der Eerste.' en Tweede Kamer en de mi nister van Binnenlandse Zaken, waarin zij wijst op de ernstige, diep in het maatschappelijk leven in grijpende gevolgen van de miserabele woningtoestan den in ons land. De artsen zijn van mening, dat het thans bestaande tempo van wederopbouw zal leiden tot een catastrophale tóestand. Op de keper beschouwd is dit een der eerste malen, dat een be langrijke groep Nederlanders, niet by de woningproductie betrokken, zich op een dergelijke wjjze als groep uitspreekt. Efgeniyic ls dat een wonderlnke zaak. Ni0t dit ge meenschappelijke protest, maar het feit dat het nu voor het eerst pas komt en dan nog van een groen die er zeker niet in de éérste plaats slachtoffer van is. Dat de gemiddelde Nederlander iedere geestdrift mist om zich zelfs maar te interesseren voor de archi tectuur die haar stempel op het her bouwde Nederland zal zetten, is te verklaren. Dat hém zelfs geen belangstel ling is bil te brengen voor die archi tectuur met het oog op de bewoon baarheid en de hoeveelheid van de te bouwen huizen, wordt al moeilij ker te begrifaen. Maar dat h\j rustig, met het hoofd. In de schoot zit af te wachten of de dag van morgen hem soms een woning zal bren gen. zonder enige actieve be langstelling voor wat er zou moeten en kunnen gebeuren, dat is vrijwel onbegrypelrjk. Terwijl hy zelf slachtoffer ia van het hopeloos falen van het herbouw- beleid, dat nog krampachtige po gingen doet de woningproductie vol gens de traditionele bouwmethode in belangrijke mate te doen toene-. men, ziet hy rustig toe hoe de rege ring aan de ene kant proefnemin gen en onderzoek naar rationele bouwmethoden steunt en dit aan de andere kant weer te niet doet door supervisoren aan te stellen, die prefabs in stryd achten met de waardigheid van do Nederlandse architectuur en de totstandkoming ervan tegenwerken. Aan dit laatste maken trouwens ook verschillende gemeentebesturen zich schuldig. Het slachtoffer, in rasu de Ne derlandse burger, schijnt zich niet te kunnen realiseren «lat dit niet maar zo'n woningnood van korte duur is. dl« tot de tijdelijke onaan gename nasleep van een oorlog be hoort en ovo? een paar jaar weer v ergeten zal z(jn. We hebben hier te doen met een veel ingrijpender kwaal. Inplaats van de achterstand in Ie 'halen, wordt hy nog steeds groter, zodat het tekort een perma nente vorm dreigt aan te nemen. Jonge gezinnen zullen ondervin den dat zy geen woning kunnen krygen, indien zij niet minstens twee, drie of vier kinderen hebbën, afhankelijk van het aantal gega digden steeds moeilijker wordend En met alleen nu. maar over tien jaar nog niet, als we zo doorgaan. Misschien gaan hen dèn eindelijk de ogen eens open. Het zou hen toch wel iets moeten zeggen, dat de wo ningproductie, drie iaar na de be vrijding nog niet eens de normale vooroorlogse woningaanwas even aart, terwijl die noodzakelijkerwijze een veelvoud ervan zou moeten zlin, wegens, de toegenomen vraag als gevolg van bevolkingsaanwas en vernietiging van woningen. Verscheidene keren reeds is de leiding van het Ministerie van We deropbouw in andere handen over gegaan. By velen heeft dat de hoop in het leven gehouden, dat er nu eens eindelijk Iemand zou komen die er een frisse wind door zou doen waaien Die de jongeren, niet van jaren, mhar van geest de kan sen zou bieden, te tonen wat met nieuwe rationele methoden van snel Ie fabriekmatige woningproductie bereikt kan worden. Die niet alleen zulke plannen op papier zou zetten, maar ze ook snel zou weten te or ganiseren en desnoods min of meer krachtdadig tot uitvoering zou brengen. Steeds weer opnieuw werd deze hoop de bodem ingeslagen en zeur de het trage vervelende verhaaltje over de herbouw van onze woningen op ongeveer dezelfde voet voort. Nieuwe vlieg haven met grote vreugde geopend Voltooide „prefabs'" in Cornwall. Hoogste tijd Het wordt nu toch de hoogste tijd dat het woningprobleem uit de sfeer van de eindeloze kibbelpartij tussen traditionele en moderne architec tuur gehaald wordt en dat men het eens gaat aanpakken in de geest van onze eigen tyd en tydsomstan- digheden. Dat w§ er zó niet komen is nu toch heus wel overtuigend aangetoond door.de resultaten, of liever het gebrek aan resultaten. Het hoeft niet te betekenen dat we hot gehele programma van noodzakelijke bouwwerken gaan ontwrichten door alleen nog maar woningen te zetten en alle fabrie ken die iets met bouwnijverheid te maken hebben gaan inschakelen voor het vervaardigen van prefabs of onderdelen daarvan, zonder ook maar ergens anders rekening mee te houden. Noch dat we in hot ge hele land niets anders meer bouwen dan drie of vier zorgvuldig uitge zochte woningtypen, die geheel ge lijk en gelijkvormig, by tienduizen den tegelijk zullen verrijzen. Maar er dient in ieder geval een principieel andere houding aangenomen te worden ten aan zien van het woningprobleem. En nu het vaststaat dat we er met de traditionele bouwme thoden niet meer komen en er prefabs in grote series zullen moeten worden vervaardigd, moeten de omstandigheden die een dergelijke lopende band productie mogelijk maken, ge schapen worden. Het zal enorme sommen gelds vereisen en er zullen grote offers voor moeten worden gebracht, maar er is geen andere uitweg... tenzij men liever na verloop van tijd en over een langere reeks van jaren, deze bedragen bovendien nog eens extra ten koste legt aan de bestrijding van de gevolgen van (le ze tekortkomingen in de vorm van I morele en materiële ontreddering j van ons volk. Nederland is dus niet het enige land waar vliegveldkwes ties worden uitgevochten. Aan de reusachtige, met bloemen en ranke wijnglazen versierde, tafel van restaurant Kilden te Aalborg, waar, van de 40 hoge gasten, meer dan de helft het woord voerde, tijdens het ver werken van een kostelijk me nu, is gejubeld over het feit, dat de K.L.M. Aalborg in Jut land had uitverkpren als Deens landingsterrein. We vernamen van de krachtige industrie die daar leeft aan beide zijden van het fjord, van de tabak-, siga ren- en sigarettenfabriek van 4 Oorlogen betekenen invaliditeit, hoewel invaliditeit uiteraard ook in vredestijd een probleem blijft. Tal rijk zijn de verminkingen, die Het gevolg zijn van ziekten, zoals tu berculose en rheunvatiek. Het zijn problemen, die niet alleen een me dische, maar ook wel degelijk epn sociale kant hebben. Hoe vaak komt het immers niet voor, dat werkgevers bang zijn genezen t.b.c— patiënten in hun dienst te nemen, zelfs al heeft de specialist deze pa. tiênten toestemming gegeven te werken. Dit optreden van werkge vers is onverantwoordelijk, want pas als hij zeker is, dat van besmet ting geen sprake meer kan zijn, geeft de arts zijn patiënt die dan echter ook geaccepteerd moet wor den, terug aan de maatschappij. Invaliditeit is ook vaak het lot van de rheumniieklijder. doch vele andere ziekten, zoals die van het hart, de longen en de nieren kun nen het onmogelijk maken te wer ken. De oorlog richt de grootste ver schrikkingen aan. De geneeskunst houdt zoveel mogelijk gelijke tred en wat er de laatste jaren is ge presteerd op het gebied van ver vanging door kunstledematen grenst aan het ongelooflijke. De kunstar men en -benen (prothesen) zijn uitermate licht en de patiënt, die er gebruik van' maakt en bereid is behoorlijk te oefenen, is soms haast niet te onderscheiden van een gaaf mens. Dat het voorlopig nog onmo gelijk is alle aanvragen in die rich, ting, die natuurlijk veelal in het buitenland worden gesteld, in te willigen is te wijten aan gebrek aan materiaal. Tot de interessante proeven van de herwinning der va liditeit behoren de Amerikaanse experimenten met electrische ogen, die een patiënt na het verlies van een oog, weer ziende zouden ma ken. Zenuwstoringen EP bestaat een verschijnsel, dat mensen invalide worden door een zenuwstoring. Dit wil nogal eens voorkomen na een ongeval. Het kan bijvoorbeeld geschieden, dat iemand een neurose krijgt, waardoor hij meent niet meer te kunnen lopen. Deze patiënten kunnen alleen gene zen als zij gedwongen worden aan het werk te gaan. De beslissingen van sommige controlerende artsen lijken soms wreed, doch zijn inder daad alleen maar van nut, als na melijk de zenuwpatiënt met hard heid overtuigd wordt, dat hij wel kan maar eigenlijk niet wil. Men denke niet, dat dit verschijnsel uit zondering is, doch evenmin, dat psychische storing niet inderdaad een beroepsuitoefening onmogelijk kan maken. Het is niet mijn taak over de hoogte van invaliditeits- rente te spreken, maar twee opmer kingen wil ik toch maken In de eerste plaats, dat mij de beoorde ling der invaliditeit in zover niet rechtvaardig lijkt," dat de geschikt heid om te werken in het algemeen wordt beoordeeld. Mijns inziens moet bekeken worden of de be trokkene voor zijn eigen vak kan staan De tweede fout is naar mijn overtuiging het ontbreken van de plicht voor invalide rentetrekkers om herscholingscursussen te volgen. Voor oorlogsinvaliden is al heel veel gedaan. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met tal van invaliden, 'die een behoorlijke plaats in de maat schappij kunnen heroveren en hun brood verdienen. Obel, die 1200 man personeel in dienst heeft, van de cement- en ijzerfabrieken en van de we reldvermaarde Aqua Vite. Maar de Nederlandse consul, de heer J. Sardemann begon zijn toespraak met de opmerking: „Tja, ik kom uit Aarhuus" en toen brak een daverend gelach baan. Want deze bestemming is vooraf gegaan aan een langdurige geschiedenis, of het Aarhuus, dan wel Aalborg zou worden, waar de K.L.M.als tussen landing van en naar Gothenburg, haar machines zou deponeren. Aarhuus is een grotere stad, maar ja, Aalborg had al voor de oorlog een terrein aangelegd, waar, behal ve 25 ondernemende sportvliegers, tal van andere vliegondernemingen werden gegrondvest Anderhalf millioen Kronen wer den er al ingestoken. Toen kwamen de moffen, die de 25 sportvliegers doodongelukkig maakten, doordat zij alle mooie en kostbare particu liere vliegtuigjes stalen. Maar de zelfde Duitsers gooiden startbanen op „Aalborg Lufthavn", ze bouw den er barakken en een groot ge bouw en er was bij de bevrijding geen tijd om de zaak weer af te breken. Zodat Aalborg nu plotse ling vrij aardig geoutilleerd was als Lufthavn. Bovendien ligt het vlieg veld van Aarhuus een K.M. of 40 yan de stad verwijderd. Men wikte, men woog en de jeugdige vertegenwoordigers, zoals de K.L.M. die altijd weer -weet te vangen vöor moeilijke posten, de heer Regeur, die Deens en Engels en Nederlands spreekt met de be minnelijkheid van een aartsvader lijke diplomaat, overtuigde er alle partijen van, dat het, althans voor lopig, Aalborg maar moest worden En zo speechten en toastten de gemoedelijke Denen tot de boordjes er slap van werden en - zo dreunde „Kilden" telkenma le als al die sterke mannen op- stónden, het glas hieven en een driewerf „ra. ra. ra. uitstietten. De Rotterdamse vertegenwoordi ger van zijn gemeentebestuur, de heer A. Hogeweg, was welhaast de succesrijkste spreker. Zijn verge lijking tussen Rotterdam en Aal borg was ook evident: men moet respect hebben voor het snelle op nemingsvermogen, waardoor de heer Hogeweg had vastgesteld, dat Aalborg ook een, in tweeën gesple ten, door bruggen verbonden ha venstad is, dat de luchthavenkwes tie overeenkomt en dat Aalborg dan bovendien nog evenveel resul taat heeft bij de vervaardiging van spiritualiën. Het reizen per K.L.M. betekent: in drukken opdoen in duizendvoud. Waarom hij voor dit evenement was genodigd? Spreker veronder stelde, dat de KLM. die immers steeds bewijst over bijzonder eco nomisch inzicht te beschikken, het bijeenbrengen van Rotterdam en Aalborg van belang achtte. En wat liet voorbeeld van Aalborg als luchtvaartcentrum betreft, de heer Hogeweg meende dat Rotterdam dit voorbeeld maar volgen moet. Indrukken Rest ons te vermelden, dat dè reusachtige cirkelzagen van de Da kota der K.L.M. (men zegt dat spoedig de Convair 240 dit werk zal overnemen) ons ïrj 2y2 uur van Schiphol naar Aalborg trokken, een afstand van 600 km. en dat de hele excursie in 26 uur uit en thuis voltrokken was. Per K.L.M. reizend kan men het leven duizendvoudig vervullen van indrukken. Want in die weinige uren, anders besteed aan dagelijkse beslommeringen, hebben wij kun nen zien hoe kunstig en nuttig ons land is ingedeeld, hoe prachtig de lente bloeit in bongerd en op bol lenveld, hoe het landverkeer wordt vergemakkelijkt en hoe klein de mens is in 't heelal. We hebben bespeurd, dat de 10.000 inwoners van Aalborg veel tevredener zijn met minder dan wij in het algemeen bezitten en ver werven en, voorzover 't oppervlak kig te bekijken was, dat de Aalbor- ger blij is met het geringe percen tage «communistische afgevaardig den in het parleiïient („wij willen geen tweede Tsjcchoslowakije wor den!"). Wij hebben over de zeden en gebruiken dingen gehoord die horizonten openden en we hebben in de eerste èn in de laatste plaats kunnen - 'aarnemen, dat de service van de K.L.M. onovertrefbaar is. Dat is een gedeelte uit de verse in drukken van de verre, maaj korte reis naar Aalborg, die nu regelma tig gemaakt kan worden. Voor Uw Kroost Schoenen troosP Voor Uw Kind? die wint. Langestraat 78. Hotel DE BILDERBERG te Oosterbeek bij Arnhem vraagt per 1 Mei een en een goede verdiensten en goede kost. Brieven met afschrift ge tuigschriften. Manncnvocten willen ccn ruime woning. Welnu: herbis juist de voortreffelijke pasvorm, die de Swift-schocn beroemd heeft gemaakt. SWIFT mag zich dan ook gelukkig prijzen, bij de mannen van Nederland in hoog aanzien te staan. SWIFT is thans in zijn oersterke kwaliteit ï^cer overal volop verkrijgbaar. In til van vormen en modellen. Ik-ben BELINDA cn myn avonturen beginnen in het nieuwe nummer van dc Willen jullie allemaal mijn vriendje en vriendinnetje worden? Het nieuwe nummer van de KETELBINKIEKRANT is weer vol spannende ver halen van Kapitein Fantóme, Tex, Jack de Vliegenier, Sneeuwvlok, Ketelbinkie, drie Musketiers enz. Slechts f 0.16 per exemplaar. Verkrijgbaar by de bezorgers DONDERDAG 29 APRIL A.S. Ondergetekenden komen met de Fa Lop uit Zwitserland om een groot aantal Warm- en Koudbloed paarden aan te kopen, merries en ruins van 4 tot 7 jaar. KOMT ALLEN MET UW PAARDEN 11.00 bü VAN BENTUM. TELGT 11.15 bij BAKKER, ERMELO 11.30 KOESTEEG. HARDERWIJK 11.45 T. WA AI JEN BERG. PLANTAGE HARDERWIJK 1.00 by de Smid, HIERDEN 1.15 op TRIPPENMAKER. HULSHORST 1.30 by VAN OLST. MARKT NUNSPEET 1.45 bü de Kerk, ELSPEET 12.00 bü VERSTEEG. UDDELERMEER 6 12.15 by PATER, GARDEREN v j. waaijenberg D. HERWAARDER DE JAGER'S fabriek van betere suikerwer ken'vraagt voor direct voor de pakafdeling leeftijd vanaf 18 jaar, ongehuwd. Aanmelden Bredesteeg 913. c* O O Uw haar verdraagt geen zeepl De „zeep film" maakt het dof en futloos. Was het dus stééds met Blondona/Brunetta I Dan wordt het heerlijk schoon en krijgt het die stralende glans, waarom men U benijden zal I voor blond haar voor donker haar VH SAOM-SI WL EEN VINOIIA PRODUCT 't Modernste apparatuur en vakmanschap 't Geheim van „ACTIEF" 628. ,.Zo", dacht ik. „die schreeuwende meneer in dat bed is natuurlijk Karei X. ter Oog. die be roemde oom van Daantje. Hij schijnt niet erg te te berusten in zijn kwaal, tjonge, wat een heethoofd In ieder geval staat er nu geen rommel meer op zijn nachtkastje waar hij mee gooien kan. Laat ik maar eens binnenstappen, misschien kan ik hem een beetje kalmeren". Ik duwde de deur verder "open en wandelde over de vloermat. Meneer Ka- rel. de hardloper in het bed schoot van schrik half overeind wat hem meteen een pijnscheut door zijn gewonde voet bezorgde. „Auvvauw", snauwde Karei, „wat moet jij hier, jochie. Een mooie toestand hier in huis a)s de eerste de beste maar binnenlopen kan." „Nee, meneer," riep ik. ..ik heet niet de eerste de beste. Myn naam is Ketelbinkie en ik ben een vriendje van uw neef Daantje. Maar die zit in „Kan me niet schelen', bromde meneer Karei. ,,als je maar geen dokter bent. Huh. stel je voor. Je weet natuurlijk wie ik ben. hè Nu ik heb drie maanden geoefend om in vorm te zijn voor do internationale hardloop-wedstrijden van volgende week. Alles was in orde, ik had een goede kans om het van die neger Joep Flitch te winnen en zelfs wereldkampioen te worden. Gisteren loop ik op een drafje naar de tram en ik verstuik m'n voet en daar lig ik. M'n been is driemaal te dik en als ik-er naar kijk doet het al pijn. Grr is het niet om uit je vel te springen". „Tjonge, ja", zei ik meelevend, .dat is pech. Hm. laat m#eens -'denken, kan ik niets voor U doen?! Het is moei lijk, als het nu een dief vangen of zo was. dan kon ik het wel. Ik heb al meer moeilijke karweitjes opgeknapt. Maar hardlopen tegen een wereld kampioen, nee, daar weet ik niets op MUZIEKHANDEL Firma R. VAN DEN BURG Arnhemsestraat 8. BEETHOVEN HAYDN MOZART Piano- sonaten. Wij kunnen U we derom voorzien van een Brooks Breukvcrbandap- paraat met automatisch lucht kussen, waardoor Uw hrcuk- lijden aanmerkelijk verlicht wordt. Vraagt inlichtingen Singel 25 (A.C.) Amsterdam. BROOKS BREUKAPPARATENBEORIJF tot 20 woorden f 1.50 3 x achtereenvolgens f 3.50 elk woord meer f 0.10 per plaatsing extra. TE KOOP AANGEB. WONINGRUIL Te koop: 1 Harley motor 500 cc '34, 1 Harley motor 350 cc '29. 1 Ariel mbtor 500 cc '34; 1 Sparta motor 9S cc. Oude Soesterweg 215. 6539 Te koop zo goed als nieu we gesloten bakfiets met rondom nieuwe banden, ge schikt voor bakker of krui denier. Oude Soesterweg 215. 6540 TE HUUR GEVRAAGD Eenvoudig gepens. Heer 70 jaar. zoekt net pension of rusthuis f 25.p. w. Br. No. 6535 bur. van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Nette werkster gevraagd Maand.. Woensd.. Vrijd Mevr. Copier, D. Fockema- laan 82. 6536 Een nette werkster ge vraagd. Aanmelden na 7 uur Ka pel weg 35. 6538 PERSONEEL AANGEB Net meisje b z. a. als dienstbode voor dag en nacht. Brieven Borgerlaan 3 (beneden). 6534 Spoed. Woningruil Am sterdamAmersfoort. Aan- geb. nieuwbouw étage of benedenwoning mooi gele gen. alles modern comfort. Huur f 34.p. mnd. Gevr. woning (kamer, suite, 2 slaapk. of zo iets). Spoed aanbiedingen: A. Frederiks. J. Evertsenstr. 160III A dam (W.) 6537 LESSEN Volksliedavond i. d. Markt hal m.m.v. Het Nederlandse Lied op Woensdag 28 April. Entree 0.25. 6525 DIVERSEN Onkruidverdelging. Laat Uw haver en grasland bespuiten tegen distels, boterbloemen en brandnetels A. van Ree- nen, Hogeweg 241, Amers foort. 6544 Aan komen lopen: 1 bast. jachthond en drie andere hondjes Vei'. Dierenbescher ming zoekt eigenaars of goede tehuizen. F v. d Pol. Scherbierstraat 17 6545 LarenAmf. Boys per auto bus a 1.50 retour. Kaarten aan dezelfde adressen als de vorige keer. 6546

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4