DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De Joodse verzetsorg anisaties zullen toch samenwerken Komen en gaan in Rotterdam Strijd in de zandbak op zolder Arabieren vluchten op kamelen en ezels uit Jeruzalem Een uniek leger K.L.M. mag niet op Laguardia landen WATs Triëster grenzen gesloten Zondag arriveert generaal Foulkes Drees wuifde boeren vaarwel Fiévez begroette jongens Woensdag 28 April 1948 'Achtste jaargang, No. 1006 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291, [Telefoon administratie 6235« Verwarde toestand in Palestina: De Joodse verdedigingsorgan'isatie Haganah en de Irgoen Zwai Leoemi hebben een overeenkomst getekend, volgens welke zij door geheel Palestina volledig zullen samenwerken. Als on middellijk gevolg hiervan verwacht men, aldus Reuter, dat de Haganah deel zal nemen aan de gevechten te Jaffa, waar de Irgoen gedurende de laatste drie dagen in actie is. De toestand in Palestina schijnt met het uur to veranderen. Berich ten, dio als uiterst betrouwbaar werden doorgegeven, werden enkelo uren later tegengesproken en het is moeilijk een juist beeld van de si tuatie in het Heilige Land te geven. Het staat thans echter vast, dat van een officiële oorlogsverklaring van Transjordaniö aan het Zionisme geen sprake kan zijn. Ook de melding- van de verovering van Jericho door liet Arabische legioen, een bericht dat als een lopend vuurtje door geheel Palestina ging, werd officieel gedementeerd. Het bleek, dat de betreffende verslaggever een deel van het Arabische legioen dat is uit geleend aan het Britse leger cn thans dienst doet in Palestina voor do aanvallende Transjordanisclie strijdkrachten heeft aangezien. S dj 0AMASKUS IRAK S>fy*cw£ v*/oesTij A R A B I IAC.A&A Transjordanië is reeds een uiterst netelig probleem voor Engeland. Het leger van deze Arabische staat is door Engelsen opgeleid en staat voor een groot deel onder comman do van Engelse officieren Boven dien is dit leger goed uitgerust met materiaal dat Transjordanië dank zii een Engelse lening "heeft kunnen „aanschaffen. In het Lagerhuis meende een afgevaardigde te moe ten opmerken, dat het Engelands plicht was de militaire activiteit van Abdoellah niet de vrije teugels te laten, daar Engeland hem een subsidie van twee millioen pond sterling per jaar geeft. Een andere spreker was van mening, dat oor log van Transiordanië tegen Pa lestina ook oorlog tegen Engeland als mandaatsmogendheid betekende. Een zegsman van de Britse re gering deelde in antwoord op de vele vragen mede, .dat de Britse troepen in Palestina zich tót 15 Mei Voor buitenlandse luchtvaart maatschappijen, die op de trans atlantische route vliegen, dus ook voor de K.L.M., zal het vliegveld Laguardia van 1 Juli af niet meer beschikbaar zijn. De maatschap pijen zullen door deze maatregel gedwongen zijn* het nieuwe vlieg veld „Idlewild" te gebruiken, dat een 20 km verder ligt en verre van gereed is. Momenteel zijn er slechts drie startbanen klaar, terwijl er voorts onvoldoende faciliteiten voor de transatlantische passagiers zijn. Ook de verbinding met de stad New York laat te wensen over. De betrokken maatschappijen geven toe, dat het vliegveld Lagu ardia door het tegenwoordige ver keer haast overbelast is. Dr. Plesman zal deze week een bezoek aan Idlewild brengen om de toestand in ogenschouw te nemen. KRUIT ONTPLOFT EN DOODT MILITAIR Weer ongeval te Muiden Op het terrein van de kruitfa briek De Krijgsman te Muiden waar ruim een jaar geleden vele militairen gedood werden bij een munitieontploffing, is gisteren weer een dergelijk ongeval gebeurd, dat aan de 42-jarige militair J. Brijde uit Amsterdam, het leven heeft ge kost. Hij was met enige collega's bezig, de springstoffen van een lorrie in een schip te laden, dat ze voor vernietiging naar het eiland Pampus zou brengen. Plotseling ontplofte een blok trotyl. Brijde was op slag dood. Zijn stoffelijke resten zijn nog niet gevonden. Éen andere militair liep lichte verwon dingen op, terwijl een sergeant die .slechts een paar meter van de ont ploffing stond, niets overkwam. Het slachtoffer laat een vrouw en vier kinderen achter. Hij viel giste ren toevallig in wegens ziekte van een collega. Weerbericht KOUDER Weersverwachting geldig tot Donder dagavond. i Krachtige, tijdelijk harde wind draaiend West of Noordwest. Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen, later wisse lend bewolkt met enkele buien. Voor al morgen overdag aanzienlijk kouder. 29 April: Zon op 5 15, onder 20.01. Maan op 2 05. onder 8.51. zullen verzetten tegen elke aanval op het Heilige Land. Na 15 Mei, de dag waarop Engeland zijn mandaat neerlegt, zal verzet tegen een Ara bische invasie op het terrein liggen van de U.N.O. Arabieren op de vlucht De gehele Arabische gemeen schap leeft thans op geruchten, die bij honderden de werèld worden ingezonden, telegrafeert de UP- correspondent uit Jeruzalem. Alle Arabische dorpjes langs de weg JeruzalemRamallah, die de vori ge wer'; nog werd beschouwd als een der sterkst beveiligde routes voor een offensief op Jeruzalem van de in de nabijheid gelegerde Arabieren, worden thans in aller ijl door de bewoners verlaten. MDe weg is overbelast met hoogbeladen kamelen,,ezels en vrachtauto's, die de bezittingen der Arabieren in veiligheid brengen. Zij worden ge passeerd door de luxe wagens der rijke Arabieren. Handelaren in bouwmateriaal zijn druk doende, om hun voorraden cement en bak steen van de hand te doen. Benzine is alleen nog maar op de zwarte markt te krijgen en kost vier dollar per gallon. Inmiddels heeft de Franse afge vaardigde van de Trustschapsraad nog eens aanbevolen, 1000 vrijwil ligers naar Jeruzalem te zenden om de bevolking van de Heilige Plaat sen aldaar te beschermen. „Er is geen uur te verliezen. De eer van de V.N. is er mee gemoeid. Wij moeten in dc twee weken, die ons resten, iets tastbaars doen," zo be sloot hij. Besloten werd een zegsman van het Joodse agentschap en een lid van het Arabische hoger comité te roepen om te trachten met hen tot een overeenkomst te geraken over de principes voor de verdediging van Jeruzalem. MEI-MANIFEST VAN HET W.V.V. Oproep tot de arbeiders van de wereld Het Wereldvakverbond verspreidt ter gelegenheid van 1 Mei 1948, de internationale arbeidersdag, een manifest, gericht tot alle arbeiders van de wereld, waarin zij worden aangespoord, hun aandacht te rich ten op de volgende feiten: de lonen blijven abnormaal laag in verhouding tot de kosten van levensonderhoud, terwijl anderzijds de winsten van handelslieden en monopolisten zijn toegenomen; de reactionnaire krachten trach ten de vakbondsvrijheden aan te tasten. In enige landen wordt het stakingsrecht beperkt of buiten de wet gesteld en de stakers zelfs met doodstraf bedreigd. Het manifest laakt ook de mono polisten die „anti-democratische voorwaarden willen verbinden aan het verlenen van hulp aan landen die door de oorlog geleden hebben". Drie jaren na de overwinning zien de arbeiders, aldus het manifest, dat de meeste staten hun bewape ning opvoeren ten koste van enor me bedragen die veel beter ge bruikt konden worden voor het fi nancieren van sociale zekerheid, welvaart en wederopbouw. In de slotalinea wordt o.m. ge zegd: „De goederen van dit leven zijn de vrucht van jullie arbeid. Deze voorziet in de dagelijkse be hoeften van de mensheid. Jullie zijn het leven en de ziel van iedere beschaving. Strijdt om jullie rech ten te handhaven". De wielerwedstrijd over het tra ject LondenParijs, die van 15 tot 17 Mei zou plaatsvinden, is afgelast wegens financiële en andere moei lijkheden. KONING ABDULLAH van Tcans- jordaniic wil het Zionisme in Pales tina wegvagen. 2o heeft hij verklaard. Aan het hoofd van Transjordaanse. Syrische en Libanese troepen wil Ko ning Abdullah het heilige land binnen vallen. Op dc foto ziet men Transjor daanse infanterie paraderen op het vliegveld Maka. De geallieerde militaire regering van Triest heeft Dinsdagmorgen tien wegposten gesloten en het verkeer dat over zes andere posten loopt be perkt wegens berichten, dat com munisten zouden trachten het door de Anglo Amerikanen bezette deel van Triëst binnen te dringen met het oog op de een-Mcl viering van Zaterdag. S.U. wijst Belgische vriendschap af Dinsdagmiddag vond in het Bel gische parlement het debat plaats over het Vijf-mogendhcdcn pact van Brussel, waarbij de Benelux-lan- den. Engeland cn Frankrijk zich aaneensloten. Van communistische zijde werd het verdrag heftig aan gevallen. Antwoordende op verwij ten als zou de regering een anti communistische politiek nastreven met dit pact, zeidc premier Spaak, dat hij niet ccn keer. maar herhaal delijk heeft getracht nauwere ban den met de Sowjet Unie aan te halen. Steeds echter zonder succes. Hij" zeide: „In hot begin van 1946 en opnieuw in het begin van 1947 heb ik de Sowjot-Unie gevraagd, of zij hot niet van belang zou achten dat België met haar tot een zelfde militair én politiek bondgenoot schap zou geraken als zij reeds had gesloten met Engeland en Frankrijk. Op deze vraag, heb ik nooit enig antwoord ontvangen en ik heb hier uit dus de conclusie getrokken dat men in deze aangelegenheid geen belang stelc^". Sowjet Unie stelt Mei-leuzen vast Het Centrale Comité van de com munistische partii in de U.S S R. heeft, zoals elk jaar, een aantal slagzinnen opgesteld, die op de spandoeken zullen staan, waarmee de straten van stedeh cn dorpen versierd zullèn worden, door welke dc arbeiders hun traditionele op tochten zullen houden. Radio Moskou vermeldde vanmor gen o a. dc volgende leuzen: „Leve de Eerste Mei. dc dag van het défilé der strijdende arbeiders klasse in alle landen". „Arbeiders aller landen, ontmas kert de agressieplannen van de Im perialisten en oorlogsophitsers. Waakt voor de vrede". „Leve het Rode Leger, het bovrii- dineslcger, dat de eer heeft om de vrijheid en de onafhankelijkheid van ons land te verdedigen". Labour tegen Haags Federaal-congres Dc voorzitter van de commissie van buitenlandse zaken van de parlementaire" Labourpartji. John Hynd. heeft zich formeel uitgespro ken tegefi het Haagse Europa-Con gres en verklaard, dat hii aan deze conferentie niet zal deelnemen. De naam van Hynd kwam voor op de lijst van 42 Labour-parlementsle- den. die zich naar Den Haag zouden begeven. Men gelooft, dat de mede deling van Hynd ten nauwste ver band houdt met het besluit der vijf tien socialistische partijen in Euro pa om het congres te bovcotten en ook met het feit. dat Léon Blum zich teruggetrokken heeft. Ook het Labour-parlementslid Shurmer heeft aangekondigd, dat hii niet op het Haagse congres aan wezig zal zijn. Men neemt dan in Labourkringen, dat nog meer „Haagse" kamerleden het voorbeeld van Hynd en Shurmer zullen vol den. Stagnatie in Djogja Naar Aneta uit Kalioerang. de plaats b\i Djogja. waar de onder handelingen plaats vinden tussen Nederlanders en republikeinen, weet te meidon, zouden Dinsdag bij de behandeling van de plannen van een plebisciet moeilijkheden ztin gere zen over de gebieden waar en het tiidstip waarop, het zal' moeten worden gehouden Na anderhalf uur vergaderen ging men uiteen zonder resultaten te hebben geboekt. Mor gen worden de besprekingen voort gezet. Abdoelkadir woonde de ver gaderingen van Dinsdag bij. Do chef-staf van het Canadese leger, luitenant-generaal Charles Foulkes, arriveert op Zondag 2 Mei te Hock van Holland voor een be zoek van enige dagen aan ons land. Blijkens mededelingen van do Cana dese ambnssndcur. do heer Plcrro Dupuy, wiens gast do generaal zal zijn, zal deze op 2 Mei om half vier ccn plechtige herdenking dor Ne- derlnndse gevallenen op do Grcbbcj berg bijwonen. Op 3 Mei bezoekt generaal Foul kes Wngeningcn, waar hij rond het middaguur ontvangen wordt cn om 14 uur het ereburgerschap van dezo stad krijgt aangeboden. Generaal Foulkes, die comman dant van dc Canadese troepen was, welke Westelijk Nederland bevrijd den, maakt op l Mei een vliegtocht boven ons land. 's Middags om 15 uur zal hü de plechtige herdenking van dc bevrijding in do Ridderzaal in Den Haag bijwonen. Nadien ls htf do gast van Prinses Juliana en Prins Bernhard te Soestdijk. Op Woensdag 5 Mei om 11 uur 's morgens zullen de Canadese am bassadeur en de generaal do nieuwe IJsselbrug bij Zutfon openen. Dezo brug wordt „Cnnada-brug" gedoopt. 's Middags om drie uur komen zij met Prins Bernhard te Holthcn samen voor dc plechtige herdenking van gesneuvelde Canadezen nldaar. Na verblijf te Zwolle maakt dc ge neraal op 6 Mei een autotocht door do drie Noordelijke provincies en keert daarna via do Afsluitdilk naar Den Haflf terug. De volgende dag vertrekt generaal Foulkes dan |weer uit ons land. DE VIERMASTBARK ..PAMIR", die na ccn snelle en voorspoedige reis van Nieuw Zeeland in Londen was aangekomen, heeft deze haven thans weer verlaten voor dc reis naar huis, die via Antwerpen is gegaan voor het innemen van 1900 ton slakken. OP DE FOTO: Dc „Pamir" verlaat, achter uit gesleept wordend, dc sluis van het Shadwell bassin te Londen. Dinsdagmiddag heeft de „Zuider kruis" weer honderden repatrië rende militairen uit Indonesië mee gebracht. Het was ópnicuw een van die roerende momenten, waaraan dc Lloydkade dc laatste Jaren zo rijk is. Toen het schip aan dc kade meerde stond zowel aan boord als aan de wal iedereen stram of salu eerde bU dc tonen van het Wilhel mus. De minister van oorlog, tevens minister van marine, It. kol. Fievéz, sprak de mannen ook namens dc minister van overzeese gebiedsdelen toe. Hij gewaagde van dankbaarheid van het -gehele Nederlandse volk, wenste allen een succesvolle terug keer in de burgermaatschappij toe, en besloot met een driewerf hoezee op de Koningin, waarmee allen geestdriftig instemden. Ter begroe ting was mede aanwezig de chef van dc generale staf. generaal Kruis. Aan boord van de „Zuiderkruis" bevonden zich ruim 600 man van het 7e bataljon Stoottroepen cn voorts 36 leden van de Kon. Marine en 249 Mariniers. Overste van Weeren, ver klaarde zeer tevreden te zijn over de reis en over de geest aan boord, die prima was geweest. In het be gin een beetje zeeziekte, maar overi gens zelfs in de Rode Zee geen over matige temperaturen. Het schip was een dag later vertrokken, dan aan vankelijk was vastgesteld, omdat een tweetal verdachte ziektegevallen eerst onderzocht moest worden, maar het resultaat van dit onder zoek w.as bevredigend geweest. Jammer, zo vertelde overste van Weeren. dat wij Port Said reeds waren gepasseerd, toen een sergeant - majoor bericht kreeg, dat zijn zoontje was overreden en gedood, anders had er nog kans bestaan hem per vliegtuig naar Nederland te brengen, opdat hij de begrafenis van zijn kind had kunnen bijwonen. Onder de vrijwilligers aan boord bevonden zich tweemaal drie ge broeders. nl drie zoons van de familie Oversier- uit Aalst en drie Aan dc Wilhelmlnakade even eens te Rotterdam, scheepten zich gisteren 745 Nederlandse boeren- cmigrantcn, onder wie ongeveer 200 kinderen in aan boord van de „Tabinta" om dc verre reis naar Canada, hun tweede vaderland, te gaan maken. Dit ls het derde con tingent emigranten, dat dit jaar naar Canada vertrekt cn evenals dc vorige maal Is het grootste deel afkomstig uit de provincies Fries land cn Groningen. De „Tabinta" is voor vijf reizen door de Stoomvaartmij. „Neder land" aan de regering verhuurd voor de verscheping van emigran ten. Van officiële zijde was zeer veel belangstelling voor het ver- tiek van dit contingent emigran ten. Minister Drees kwam zich ln de loop van de middag persoonlijk op de hoogte stellen van de insche ping. Hjj bezichtigde het schip en onderhield zich met verschillende passagiers. Gencmuidcr matters maakten 't te bont Dinsdag hadden zich een en der tig Gencmuidcr mattenfabriknnten voor het Tribunaal tc Zwolle tc ver antwoorden, om hun leveranties ln oorlogstijd aan dc Duitsers. De mccstcn werden ervan beschuldigd aan dc vijandclijko bezettende macht geleverd tc hebben: matrasdekken, zgn. „Postenschuhc", camouflagcnct- tcn. enz. cn hiervoor abnormale winsten tc hebben gemaakt. Over het algemeen ontkenden dc verdach ten dc leveranties niet. maar zij ont kenden wel, dat zij abnormale win sten hadden gemaakt of in strijd met de belangen van dc Nederlandse be volking hadden gehandeld. Dc burgefheester van Gcncmul- den trad als getuige op. Hij beves- ligde. dat met dc mattenfabrikanten is afgesproken, dat zij zouden door werken om dc arbeiders in het land te houden. ..Er is nog een ander voordeel", verklaarde dc burge meester. want in dc oorlog is er zo goed verdiend cn kon zoveel clan destien geslacht worden, dat momen teel geen kind in Gencmuiden ls te vinden dat t.b.c. heeft". Grijze jeugd treedt aan Zwarte Pieten getooid met hei en sparregroen jagen eenzame burgers schrik aan Op de zolder 'van de kazerne heeft men een kloeke zandbak getimmerd. Onder de vaardige handen van een sergeant (met aanleg voor tuinarchitect) zijn de zandkorrels gerangschikt tot heuvels en dalen, wegen en bouwland, rivieren en meertjes: er zijn huisjes neergezet, en bomen, bruggen en dijken. Kortom, elk kind zou er in verrukking bij neerknielen en er urenlang zo stil als een muis in volle overgave mee spelen. Een ei in de hei Ook wij spelen een spel, maar van grimmiger aard. De klasse-leraar geeft ons een opdracht en wij gaan aan het „werk": wij bezetten dor pen, betrekken nieuwe stellingen verspreiden ons en verzamelen weer. Het voordeel van deze me thode is, dat men massa's werk kan verzetten, kilometers vér marche ren, tirailleren, oprukken, dekken, vuren en voorwaarts gaan in het moeilijkste terrein, zonder ooit moe te worden. Na een hachelijke ope ratie tegen een goed verschanste vijand klossen we doodrustig de trappen weer af en slenteren naar de cantine voor koffie err koek. De volgende dag ervaren wij het verschil tussen theorie en praktijk. Vrachtauto's brengen ons naar de straatweg van Nunspeet naar Elspeet. Halver wegen worden we uitgelaten, en de klasseleraar zegt: „Heren, we gaan ons nu gereed maken voor het gevecht, dat wil zeg gen: u camoufleert u zelf met hei en sparregroen en maakt uw gezicht en handen zwart." Daar staan we toch wel even van te kijken. „Zwart maken? Waarmee??" „Ik heb een paar stukjes Norit bij me, en de rest duikt maar in de mpdder," adviseert laconiek de lui tenant Boumans. „Een kuiltje gra ven tot de grond zwart wordt, de handen flink zwart maken, en dan door het gezicht wrijven." Als echte grimeurs Wij maken fantastische creaties, waarbij die van Patou tot beuzela rijen verbleken, er zijn werkelyk wandelende heidevelden bij. maar de kroon spant toch de Apeldoornse candidaat-notaris die op zijn helm een waar ooievaarsnest van erica torst. Hij is ook verder één bonk hei en ziet er met zijn zwart ge vlekt gezicht uit als een medicijn man uit de oerwouden van Sierra Leone. Een vaandrig, sieraad van de rechterlijke macht in een flin ke provinciestad, wiens mili taire carrière met zijn burger lijke geen gelijke tred hield, wordt aangewezen als onze commandant Wanneer de pre sident van de rechtbank hem zou zien kreeg de goede man op slag een hersenschudding: een gemilitariseerde „Zwarte Piet", die tien maal over de Veluwse hei heen en weer werd gerold, het bevel voerend over een pe loton nog Zwartere Pieten, met nog meer hei dan hij. Onder zijn leiding marcheren we richting Nunspeet, en dat moet een wonderlijk tafereel zijn, want auto bestuurders remmen schielijk af en krijgen glazige ogen. Onschuldige kinderen vliegen huilend onder moeders rokken. We komen „onder vuur", zwermen uit, de hei op, we rennen, ploffen neer, kruipen en sluipen en zijn er volkomen „in", totdat de candidaat-notaris recht op gaat zitten en een vreugdekreet slaakt. Een „verrassing" Bij het herstellen van zijn hoofd tooi heeft hij onder het struikge was op zijn helm een ei ontdekt, althans een steen die bedrieglijk veel op een ei lijkt. Een medestrij der. die het op de hei vond, stak het er in een aanval van speelsheid tussen. Nu is zijn ooievaarsnest compleet en trots als een pauw sleurt hij zijn lichte mitrailleur naar voren, in het sterkend besef dat hem na zoveel geluk geen onheil meer overkomen kan. Ook de vaandrig brengt het er ^bed af. Met een koene manoeuvre verovert hij het vijandelijke 'steun punt, en als hij na afloop zijn visie geeft op hetgeen geschiedde, han gen we allèn aan ziin lippen, want zijn betoog is tegelijk een scherp requisitoir, dat de vijand geen schijn van kans geeft. Alleen het „edelachtbare heren president en rechters" en een eis van zes jaar met aftrek ontbreken, als hii be sluit met zim dank te brengen aan de pelotonale staf voor zijn waarde volle adviezen. De candidaat-notaris intussen heeft zorgen. Wat moet er van zijn ei worden, urenlang op zijn helm heeft liggen sudderen? Gelukkig, de overste is met zijn jeep op het slag veld verschenen en wandelt langs de stellingen. Terwijl hij met enke le zwartgeblakerde krijgslieden spreekt, legt de. a.s. notaris het ci behoedzaam op de treeplank „Een beste pleegvader," fluistert hij, zichtbaar opgelucht. Walvis gebeente in Zeeland opgegraven Bij graafwerken te Sas van Gent worden enkele beenderen opgegra ven die dusdanige afmetingen be zaten. dat men kon zien, dat deze niet van een gewoon dier afkom stig konden zijn. Zij werden ter on derzoek opgezonden naar het geo logisch museum te Leiden. Daar bleek, dat de botten afkom stig zijn van een walvis. Het dier moet ongeveer 6 m. lang geweest zijn. Men zal thans nog aan de hand van boringen trachten na te gaan uit welke laag en dus tot wel ke tijd de walvis heeft behoord. Het verdrag tussen Finland en de Sovjet-Unie zal waarschijnlijk vandaag door het Finse parlement wordep geratificeerd. van de familie van der Waarden uit Tilburg. Zoals gebruikelijk werden de repatriërenden bij het aan wal stap pen gerrast met goede gaven van ..Nederland helpt Indië" en van de NIWIN. Buiten de loods stonden talrijke autobussen gereed om er voor te zorgen, dat iedereen nog dezelfde dag thuis kwam. PETAIN: Ik heb mij geofferd In het blad „le Monde" is een brief verschenen, die maarschalk Pétain aan de minister van justi tie heeft gezonden,, naar aanleiding van de aankondiging der oprich ting van een comité, dat voorne mens was om zijn invrijheidstelling te verzoeken (men weet dat de re gering onlangs aan dit comité elke activiteit heeft verboden). In de brief zegt Pétain: „Ik dank cle initiatiefnemers van het comité, maar bewust van de diensten die ik aan mijn land heb bewezen, heb ik om niets verzocht en zal ik om niets verzoeken. Ik heb het offer van mijn per soon gebracht en denk slechts aan de eenheid onder de Fransen." Zorg voor afzwaaiende reservé-officieren In de naaste toekomst zullen vrij veel reserve-officieren, dio uit In donesië naar Nederland terugkeren weer aan de slag moeten in het burgerleven. Teneinde hen hierbij behulpzaam te zijn, is op initiatief van de Haagse afdeling van de Al gemene Vereniging van Reserve- officieren een commissie gevormd, die hen met raad en daad ter zijde wil staan. Het adres van de com missie luidt: ten Hovestraat 55, 's-Gravenhage. Hoe komt Schmeling aan een auto? De Frankfurtur Rundschau stelt de vraag waarom Max Schmeling de ex-wereldkampioen zwaarge wicht. een nieuwe luxe-auto heeft gekregen. „Men moet thans in Duitsland maanden wachten om een vergunning voor de aan koop van een auto tè krijgen. Men kan slechts verlof krijgen voor het besturen van een auto. wanneer dit van publiek of eco nomisch belang is. Dit kan nau welijks van toepassing zijn op een bokser met alle sympathie voor zijn beroep merkt het blad op. Ronnenbende voor 't bekje In November van het vorig jaar werd op het station D. P. te Rot terdam een 26-jarige vrouw gear resteerd. Zij had ongeveer duizend valse kolenbonncn. bij zich. Haar man bleek eveneens bij deze ver valsing betrokken te zijn. De re cherche zocht de zaak uit en kwam er achter, dat zich in Antwerpen een drukkerij van valse bonnen moest bevinden. Een 47-jarige man die al achttien vonnissen achter de rug heeft, kocht van deze druk ker, tienduizenden valse textiel-, kolen- erf andere bonnen. Hi.Pspan- de er het bewuste echtpaar voor om, ze over de grens te smokkelen, waarna ze in Nederland van de hand werden gedaan. Veertien personen hadden zich gisteren voor de economische poli tierechter te verantwoorden. De hoofddader werd tot een jaar ge vangenisstraf veroordeeld. De straf fen van de anderen varieerden van f 100.boete tot gevangenisstraf fen van zes weken to^ een jaar. Zware brand in Amsterdam Dinsdagavond kwart over zes is brand uitgebroken in een papierwa- renfabriek aan do Grote Bleker-- straat te Amsterdam. Het vuur greep zoer snel om zich heen in het uiterst brandbare materiaal en een half uur later werd het alarmsig naal „grote brand" gegeven. De brandweer was met groot materieel aanwezig: niet minder dan 5 motor- spuiten, 2 ladderwagens, dc drij vende motorspuit ..Jan van der Hoyden", een gereedschaps-, een personeels-, een slangen- en een stafwagen. Om 20 minuten over 7 was het vuurjngesloten en het ge vaar voor uitbreiding geweken. De beide zolderverdiepingen zijn geheel uitgebrand. Uw auto MOET stoppen voor de CCD Stoppen of niet stoppen? Dat ls de vraag, die in de afgelopen maan den vele automobilisten bezig hield wanneer zij langs de weg burgers zagen staan met een rood stoplicht. Slcchle ervaringen met weinig eer bare lifters waren aanleiding tot hun gewetensconflict. De Hoge Raad heeft de knoop nu doorgehakt door te bepalen, dat de automobi list moet stoppen, ook al vreest hij dat de lieden die met het rode licht zwaaien lifters zijn. In een proef proces voor de Zwolse economische politierechter werd een automobi list veroordeeld tot 50.— boete. Beide partijen werden afgebroken Beide partijen in de 18e ronde van het tournooi om het wereld kampioenschap schaken, n.l. Bot- winnik-Smyslov en Keres-Reshevs- ky werden afgebroken. Botwinnik had het materieel voordeel van een pion terwijl in de partij Keres-Reshevsky, Keres een toren had tegen Reshevsky een raadsheer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1