DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Arabieren: „Wij verloren de eerste ronde" Basis voor wapenstilstand? Late appels en peren staan er niet best voor Amerika overweegt militaire steun aan Westerse Unie Duitse officieren vechten tegen de Joden Britten verlaten Jeruzalem Reshevsky tweede in Moskou Labour royeert parlementslid Bevin blijft Abdoellah steunen Fruitkwekers en handelaren maken zich ernstige zorgen Oorlog smonumen t voor Commando's BONNENLIJST Donderdag 29 April 1948 Achtste jaargang, No. 1007 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of f p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291, (Telefoon administratie 623£, Ondanks pogingen ln Lak© Success om aan de str|j<l In Palestina althans ttjdelylc een eind te maken door een wapenstilstand, duren de gevechten bij Jaffa, de schermutselingen ln en om Jeruzalem en de botsingen in het grensgebied van Palestina en Transjordanië ln onverminderde heftigheid voort. Dit ls het schamele positieve nieuws, dat heden kan worden ontleend aan de elkaar veelal tegen sprekende berichten, die zowel uit Joodse als Arabische bron een olkomen subjectieve kjjk op do dingen geven. De tonelen van politieke en mili taire strijd In onderdelen beschou wende, trekt de aandacht allereerst, dat de Britse ambtenaren in Jeru zalem gistermorgen om vijf uur in overgrote meerderheid de stad heb ben verlaten om naar Engeland te rug te keren. Er resteren daar nu nog slechts twintig Britse ambte naren. onder wie de Hoge Commis saris. Sir Allan Cunningham. - Terwijl de 102 vertrekkende Britse ambtenaren zich in het morgenduister op het vliegveld Lvdda. dat In Britse handen Is. gereed maakten te vertrekken in de laatste drie vliegtuigen die van dit vliegveld opstijgen, hoorden zii in de verte een schermutseling met lichte wa penen tussen Joelen en Arabie- ren. Volgens berichten- uit Joodse bron zal het Britse hoofdkwartier te Je ruzalem op 5 Mei worden overge bracht naar de havenstad Haifa. Vandaar zullen de thans nog ach- terbhivenden het land op 15 Mei verlaten. Plunderaars in Jeruzalem maken zich meester van Britse eigendom men. zonder dat zii hierin worden gehinderd door politie of militie. Ondanks' berichten van pogingen om althans voor Jeruzalem een wa penstilstand te verkrijgen gaan Joden en Arabieren voort stellingen in de omgeving te betrekken van waaruit zij te gelegenertvjd de stad bij verrassing in bezit zullen kun nen nemen. Jeruzalem telt in totaal ongeveer 100 000 Joden en 60.000 Arabieren. Jaffa wel of niet bezet Zeer verwarrend ls het nieuws omtrent Jaffa, de zuiver Arabische stad. die aan hot begin van de week door de Irg»«en werd overval len. In de eerste plaats trekt het de aandacht, dat terwijl aanvanke lijk de Hagonah officieel deed we ten de aanval van de Irgoen ten sterkste te veroordelen, thans blijkt dat z|j zelf aan do aanval deel neemt. Voorts verbaast het, dat terwijl van Joodse zijde wordt bekend ge maakt dat de strijd is beëindigd en dat de stad zich aan de Joden heeft overgegeven, tegelijkertijd het be richt komt, dat de gevechten niet slechts nog ln volle gang z|1n. maar dat bovendien de Britten zich in de striid hebben gemengd met liet doel de Joodse aanval op niet-Joods ge bied een dam op te werpen. In het Britse communiqué heet het ..de Blitse luchtmacht en infanterie z'ijn Woensdag in ac tie gekomen op de Joodse troe penconcentratie om de Arabi sche zeehaven Jaffa te door breken." Bij deze Britse actie wordt volgens A.P. gebruik ge maakt van een eskader vlieg tuigen met straalaandrijving. Later meldde AP, dat de blauw witte Hebreeuwse vlag gehesen ls op de moskee Hazzan Bey boven de maansikkel, waarmede <1© verove ring van het gehele Manshieh grensgebied van Jaffa door de Ir goen werd aangeduid. Na vier da- 5en strijd, zo sluit het bericht, is af fa één ruïne. Terwijl wjj het bericht van de ca pitulatie van Jaffa voor de Joden slechts onder alle voorbehoud dur ven te geven, schijnt hun succes bij de aanval op de zakenwijk van de ze stad, Manshieh wel vast te staan. De verovering hiervan werd voor- Keres gaf op, Botwinnik Smyslov remise De partij uit de 18c ronde van het tournooi om het wereldkam pioenschap schaken tussen Keres en Reshevsky, welke werd afge broken, werd gisteren zonder ver der te spelen door Keres opgege ven. De afgebroken partij Botwin- nik-Smyslov werd na 18 zetten in remise beëindigd. Door het kleine aantal stukken dat beide tegenstanders nog op het bord hadden staan, was Botwinnik niet bij machte verder voordeel uit de ene pion, welke hij extra had, te behalen. De stand is momenteel: 1. Botwinnik 10 uit 14. 2. Reshevsky 7J. uit 14. 3. en 4. Keres en'Smyslov 7 y2 uit 15. 5. Euwe 314 uit 14. De 19e ronde van het tournooi, waarin Botwinnik zal uitkomen tegen Reshevsky en Euwe tegen Smyslov zal gehouden worden op Maandag 3 Mei. Weerbericht KQUDE NACHT Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond. Koude nacht met wei nig wind, sterk afne mende bewolking en vooral in het Noorden van het land plaatselijk nachtvorst. Morgen in de loop van de dag weer wat toenemende bewolking maar over wegend droog weer. Meest zwakke tvind. Tfelitlg verandering van temperatuur 30 April: Zon op 5.13. onder 20.02. Maan op 2.43, onder 9.58. afgegaan door zwaar mortiervuur. De Arabieren, die met de rug naar de zee vechten boden heftig verzet. De ruggegraat hiervan zou hebben bestaan uit een bataljon van het door koning Abdoellah georgani seerde Arabische Legioen. De Joden zouden b|j hun opmars in de stad talrijke eevangenen heb ben gemaakt. Onder hen zouden zich Duitse officieren bevinden, die deel uitmaakten van het \oormaII- ge Afrikakorps van generaal Rom mel. Jericho wel of niet Bezet? De gebeurtenissen in de stad Je richo ten Oosten van Jeruzalem .en nabi.i de grens van Palestina en Transjordanië vormen een ander raadsel. Daar ls in de eerste plaat: een verklaring van 'n Syrische ge delegeerde In de Verenigde Naties Deze beweert, dat alle berichten over een Arabische invasie in Pa lestina komen van Joodse zijde en dat h|j de verzekering kon geven, dat een Arabische invasie van Pa lestina niet in de bedoeling ligt.. De ze verklaring werd gisteren door de Amerikaanse minister Marshall bevestigd. In de tweede plaats deel- ,de in hot Britse Lagerhuis minister Bevin Woensdagmiddag mede. dat zich weliswaar Transjordaanse troepen in en nab|j Jericho bevin den. maar dat deze door Engeland reeds lang geleden van koning Ab doellah van Transjordanië z|jn „ge leend" om grensbewakingsdiensten te verrichten. Lijnrecht daartegen in gaat een verklaring van de koning van Transjordanië, welke h|j aflegde tegenover een corres pondent van A.P. H|j zeide: ,,In weerwil van Britse ontkennin gen kan Ik u mededelen, dat ik m|jn troepen speciale opdracht heb gegeven Jericho to bezet- De Britse Labour-partij heeft be. kend gemaakt, dat de 21 leden van de linkervleugel der parlements- fractie die een boodschap van goe de wensen aan de Italiaanse pro- communistische socialisten-leider Nenni hebben ondertekend, auto matisch uit de partij geroyeerd wor den tenzij zij per 6 Mei hun hand tekening hebben teruggetrokken. Tevens werd meegedeeld dat het parlementslid John Platts-Mills uit de partij is gestoten wegens zijn algemeen politiek gedrag. De executieve haalde ook naar de rechtervleugel van de parle mentsfractie uit door unaniem te herhalen dat bet voor leden van de arbeiders partij niet gewenst is om de Haagse conferentie voor een Verenigd Europa bij te wonen. Oorspronkelijk hadden 42 Labour afgevaardigden besloten om aan de Haagse conferentie deel te nemen, doch inmiddels hebben zich twee teruggetrokken en verwacht wordt, dot meerderen hun voorbeeld zullen volgen. ten en dat Ik bericht heb ont vangen dat zjj deze order heb ben uitgevoerd." De koning voegde hieraan toe, dat het nog slechts gaat om een klein aan tal verkenningstroepen, die aan 't geregelde leger vooraf gaan. Het hoofdbureau \an A.P. ont ving dit bericht telefonisch van z|jn correspondent. United Press daarentegen ont ving de volgende boodschap van ko ning -Abdoellah: „Het is niet nodig om het Zionis me de oorlog te verklaren. Het is geen staat. Ons leger is reeds lang ln Palestina". (De laatste zdn doelde blhkbaar op de strijdkrachten van het Ara bisch legioen, die zich onder Brits commando ln Palestina bevinden). Joodse successen Van de andere, over geheel Pa lestina verspreide gevechtshaar den, noemen wij nog Noord-Pales- tina, waar bij Tiberias de Haganah enkele Joodse nederzettingen her overde. voorts de plaatsen Samasj en El Jisr el Majamle, die beide op de Palestüns-Transjordaanse grens zjjn gelegen en Rosjpina in Noord- Galilea. In al deze plaatsen boekten de Joden successen. Deze beheersen ook geheel Oostelijk Galllea. Onder de indruk van deze Joodse successen gaven leiders van de Ara bische Liga tegenover de Egypti sche correspondent van U.P. grif toe. dat z|j de eerste ronde van de str|jd om Palestina hebben verlo ren. Hoewel zij Illusies koesteren voor de toekomst, wanneer de Ara bische samenwerking eenmaal on gang gekomen zal z|jn, verhelen z(j niet zich ongerust te maken over de absolute Joodse suprematie aan de Palestijnse Middellandse Zee kust. (Wanneer het juist- ls, dat Jaffa In Joodse handen ls. beheer sen dezen immers alle belangrijke havensteden. Red.). Prins Boudewijn keert naar België terug In een communiqué, uitgegeven door het secretariaat van koning Leopold, werd meegedeeld, dat de Belgische troonopvolger, prins Bou dewijn. binnenkort naar België zal terugkeren. De kroonprins, die sedert het eind van de oorlog de vrijwillige balling schap van de koning in Zwitserland heeft gedeeld, zal in September meerderjarig worden. In ingewyde kringen is men de mening toegedaan, dat deze beslis sing van koning Leopold de oplos sing van het koningsvraagstuk be langrijk nader tot een oplossing brengt. Sommigen menen zelfs uit deze beslissing te mogen conclude ren. dat de vorst niet meer naar België zal terugkeren en dat hij er in toestemt dat zijn zoon hem als koning van België zal 'opvolgen. Fins-Russisch verdrag aangenomen <157-11) Na een rustig debat van drie uur heeft het Finse parlement Woens dag het Fins-Russische verdrag van vriendschap en wederzijdse bij stand met 157 tegen 11 stemmen aangenomen. De Landdag aan- vaardde het verdrag door het ver werpen van een voorstel van de lei der der liberale partij, Kalle Kaupi, waarin het verdrag als onaanvaard baar werd aangemerkt. USA bewapenen Turkije Het Amerikaanse vliegtuigmoe-» derschip „Rendova" is ter hoogte van Istanboel voor anker gegaan. Aan boord bevinden zich 90 oplei dingsvliegtuigen voor Turkije, gele verd in het kader van het Ameri kaanse hulpprogram. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana hoopt morgen haar 39ste verjaardag te vieren. V.N. EN PALESTINA De tragische strijd in Palestina vindt buiten de grenzen van dit land z|jn weerklank niet slechts in de hoofdsteden der landen die tot de Arabische Liga behoren, maar ook in de vergaderingen van do Verenigde Naties, cn ln het Britse parlement. In de Verenigde Naties waren het hoopgevende klanken door dat over eenstemming is bereikt tussen Joodse en Arabische gedelegeerden om zo wel het Joods Bureau als het Ara bische Hoge Comité te verzoeken het vuren in de oude stad van Jeruzalem onmiddellijk te staken. Aan deze overeenstemming, waarvan nog zal moeten blijken, of de afvaardigende organisa ties zich hieraan willen en kun nen houden knoopt Reuter de hoop vast, dat deze wapenstil stand een begin zal blijken te zijn van een wapenstilstand voor geheel Palestina. Het enige struikelblok op de weg hiertoe zou zijn het probleem van de Joodse immigratie. Bevin belaagd Het „vragenuurtje" in het Britse Lagerhuis werd Woensdag bijna ge heel in beslag genomen door vra gen welke het Huis richtte tot minister Bevin inzake zijn Pales tijns beleid. De minister deelde hierin mede, dat het thans te laat is om nog terug te komen van het Engelse besluit om per 15 Mei a.s. het mandaat over Palestina neer te leggen. De regering zal hiet terug komen op een eenmaal genomen be sluit. Een vraag naar de juistheid van het bericht, dat Engeland Transjordaanse troepen .ge leend" heeft om dienst te doen in Palestina, kreeg tot ant woord, dat dit inderdaad het ge val is en dat Engeland niet overweegt deze eenheden voor 15 Mei. de datum waarop het mandaat afloopt terug te ge ven aan Abdoellah van Trans jordanië Hij zeide voorts, dat tegenover deze Transjordaanse soldaten die dienst doen in Engels verband, staat, dat Engeland Transjordanië financieel steunt voor zijn weer macht en dat enkele Britse militai ren dienst doen in de leiding van het Transjordaanse leger. De vraag of Engeland de leveran ties van wapenen aan Transjorda nië onmiddellijk zou willen staken beantwoordde de minister kortweg met „neen". Bevin werd onderbroken door een lid. dat uitriep: „Er moet zeker eerst moord en doodslag zjjn, voor dat je wat doet!" Moord te Naaldwijk opgehelderd? Door de politie te Kerkrade zijn aangehouden de vermoedelijke da der en diens medeplichtige van de moord op A. 't Hoen, die Zaterdag avond in z|jn woning te Naaldwijk werd vermoord. Nijpend tekort aan kisten Het „lokaaltje", dat Dordrecht met Nijmegen verbindt, brengt ons van Geldermalsen naar Tiel. Aan weerszijden van de spoorbaan wit- bloesemende boomgaarden. die zelfs onder de zwaar-bewölkte he mel reusachtige bruidsbouquctten lijken. Kinderen in de trein druk ken hun neusjes plat tegen de cou pé-vensters om niets van al dat schoons te missen. Ook de groteren genieten van dit lente-blije schouw spel. Wat zij van de trein uit niet kunnen zien zij de soms zorgelijke trekken op de gezichten van de fruittelers Deze lopen door de bon gerds. kijken hier en keuren daar en schudden hun door zon en regen doorploegde hoofden: 1948 dreigt een schraal fruitjaar te worden: de verwachtingen varieren van mid delmatig tot slecht.... In het late voorjaar en de vroege zomer zullen de opbrengsten waar schijnlijk vrij bevredigend zijn, want de pruimen en kersen hebben goed „gezet". Ook de oogst van de vroege peren en de eerste zoete appeltjes, de z.g. „zoete Bloemée's" zal wel meevallen, maar de late peren en appels zijn slecht aange slagen. en van de herfstoogst moe ten de telers het grotendeels hebben Hoewel nog niet alle appelbomen volop in bloei staan weten de des kundigen nu reeds, dat de oogst niet meer dan middelmatig zal zijn. De goudremetten 'de winterappel bij uitstek) hoofdbron van inkom sten staan er droevig bij. zo ook de cox orange pippins, terwijl de bloei van de jonathans ook maar zeer matig is geweest. De opbrengst van de meeste boomgaarden zal niet meer dan de helft van die van het vorige jaar bedragen. Doordat er de laatste vijf. zes jaren £rote aanplant heeft plaats gehad, is het mogelijk Circuline'foto A.N.P dat de totale oogst nog wel mcé zal vallen. In 1947 hebben de fruitkwekers niet te klagen gehad. De hoogst was goed. de verkoop bevredigend, voor al van het harde fruit. De meeste te lers konden hun kosten dekken en een redelijke winst maken. Maar zij waren niet tevreden over de vaste prijzen, die de regerine voor de kersen vaststelde. Zij hadden daar mee wel genoegen genomen, als er met een stroom van Belgische ker sen over de grens was gekomen. Die waren goedkoper dan de Ne derlandse, maar ook veel minder in kwaliteit! Maar de Nederlandse huismoeders, zoveel minder koop krachtig dan in 1945 en '46, kochten ze toch:'menige Beluwse teler bleef met zijn vruchten zitten en moest ze laten verrotten, omdat de'grossiers het risico van kopen niet aandurf den. Daarom vragen de telers: „Re gering. laat dit jaar de prijzen vrij, opdat wij, desnoods tegen iets la gere prijzen, onze gehele oogst kun nen kwijtraken". Nu er wat het harde fruit betreft waarschijnlijk van een komende misoogst moet worden gesproken staat de regering voor een grote moeilijkheid: moet zij de prijzen volkomen vrij laten of niet? Vrije prijzen betekenen bij een slechte oogst ongetwijfeld hoge prijzen voor de verbruikers en Den Haag weet, dat een deel van de Nederlandse arbeidersbevolking aan de rand van het bestaansminimum leeft. Vastge stelde lage prijzen, die de gezinnen in de steden ten goede komen. kun. nen echter voor sommige, vooral kleine fruitkwekers, die niet in staat geweest zijn te reserveren voor magere jaren, sombere gevolge" hebben. „Het is vrij eenvoudig", zei ons een Tielse deskundige, „een zorg vuldig vastgestelde invoer uit Bel gië, en misschien uit Zwitserland, waar de oogst er goed voor staat, brengt wat goedkoper fruit op de markt. De kwaliteit is slechter, maar liever wat minder soort fruit dan niets, zo zullen vele huisvrou wen redeneren".Er bestaan ook plannen om binnen het kader van het Marshall-plan fruit uit Amerika in te voeren. Hoe groot die invoer zal zijn valt nog niet te bepalen Te veel invoer zou echter een prijs- drukkende invloed kunnen hebben cn ook daarover maakt men zich in de fruithandel zorgen. Waarom produceert de Neder landse teler tegen hoger prijzen dan zijn buitenlandse collega? Al tien tallen jaren heeft hij zich toege legd op het kweken van kwaliteits- fruit. Hij bespuit regelmatig zijn bomen om schadelijke insecten te weren: hij neemt voortdurend proe ven met veredeling: bomen, die oud worden en in kwaliteit achteruit gaan, rooit hij en plant nieuwe. Dc meeste Belgische telers doen niet veel aan veredeling en bespuiting, en hebben dus veel lagere kosten. Ernstige moeilijkheden ondervin den de telers en de veilingen ook door het vrij ernstige tekort aan kisten. Zijn vorig jaar niet dui zenden tonnen fruit in dc boom gaarden verrot doordat er gepn kratten waren om het te verpak ken? Daar komt nog bij, dat de grossiers zich. niet houden aan dc voorschriften die cr bestaan voor het zo snel mogelijk teruggeven der kisten. Dat kwaad neemt hand over hand toe. als wij de directeur van een grote Betuwse veiling mogen geloven. In 1945 kwam ongeveer 8590 pet der kratten binnen zes weken terug, in 1947 was dat per centage teruggelopen tot rond 55 pet. De telers en de verbruikers zijn hiervan de dupe, omdat de aanvoer geringer is Het komt menigmaal voor, dat de veilingen helemaal zonder kisten zitten. Er is een rem: de grossiers, die de kratten niet op tijd terugleveren, kunnen, van de velingen uitgesloten worden. Maar wie durft het aan een dergelijke maatregel te nemen tegen dikwijls de grootste afnemers? U ziet het: de Betuwe bloeit en is prachtig om te zien. Maar in de har ten der telers is het niet altijd zon nige lente. Unielartden plegen m ilitair en financieel overleg in Londen en Brussel De minister van buitenlandse zaken der Verenigde Staten, George Marshall, heeft meegedeeld, dat het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken overweegt de ondertekenaren van het vijfmogendhedenverdrag (Engeland. Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg) militaire uitrusting te leveren op leen- en pachtbasis. Marshall deed deze mededeling on 7.||n eerste persconferentie sinds do bijeenkomst te Bogota. Verdere Inlichtingen over de uitvoering van pre sident Truman's toezegging aangaande steun voor de West-Europeso Unie wilde de minister niet geven. Militaire bijstand op loon- en pacht basis was slechts een der mogelijkheden, aldus Marshall. Deze mededelingen van Marshall komen aan Ce vooravond van het overleg dat de v|jf ministers van de fensie der West-Europeso landen gaan plegen. Vrijdag zullen deze ministers in Londen bijeenkomen om voor de eerste keer. en in tegen woordigheid van do chefs van hun generale staven, de samenwerking te bespreken ln verband mot de be lofte van wederzijdse milftajre hulp voor het geval een der vilf landen wordt aangovallen. Ook Brussel ls op het ogen blik toneel van Westerse Unie-over leg. Na afloop van de onderhandelin gen dio Woensdagmiddag tussen do ministers van financiën van Enge land, Frankrijk en de Beneluxgroe- pering hebben plaats gehad, ver klaarde de Belgische minister van financiën tegenover persvertegen woordigers. dat in de eerste plaats de problemen op lange termijn zQn besproken, die zich op economisch en financieel gebied in het kader van het Pact van V|jf voordoen. De deskundigen hebben getracht een formule op te stellen, op grond waarvan de economische uitwisse ling zal worden vergemakkelijkt en tot een zo hoog mogeiyk niveau zal worden opgevoerd. Heden om drie uur is een plenaire vergadering gehouden waar gespro ken zou z|jn over problemen, die zich op kortere termijn voordoen. Dit z|jn o a. die, welke worden ge steld door do tekorten ln de han delsbalans en de toepassing van het plan-Marshall. Door de Engelse de legatie is in dit verband een plan voorgelegd met betrekking tot do financiële samenwerking tussen de v|jf landen De conferentie Is gistermiddag om 16 uur beëindigd, teneinde de delegaties in staat te stellen afzon derlijk te beraadslagen. De minis ters van financiën hebben zich met hun deskundigen naar de respec tieve ambassades begeven, ter wijl minister Eyskens met zijn ex perts in het kabinet van het mi nisterie van financiën heeft gecon fereerd. Naar de heer Eyskens nog mede deelde. zou nog Woensdagavond de houding van de verschillende dele gaties met betrekking tot het En gelse voorstel worden vastgesteld. Heden om half tien is nog een vergadering van deskundigen ge houden. De kwestie van een z.g. super-valuta, is tijdens de bespre kingen niet aan de orde gekomen. De werkzaamheden vonden plaats ln een sfeer van vertrouwen en op timisme. De v||f aanwezige ministers wa ren: sir .Stafford Crinns (Enge land), René Maver Frankrijk), Gaston Eyskens (België), prof. P. L i e f t i ii c k (N e d e r 1 a n d) en Pierre Dupong (Luxemburg). Minister Eyskens machtigde de cdrrespondent van het A.N.P. het bericht, volgens hetwelk Nederland z(jn betalingen aan België in goud binnenkort zou staken, categorisch* tegen te spreken. De eerste Mei nadert Wapen-razzia s in Milaan Een-groep van vijfhonderd cara binieri en politiemannen heeft een razzia gehouden in do communis tische wijk van Milaan cn daar zes tig geweren, twee machinegeweren en vele handgranaten in beslag ge nomen. Alle wapenen waren ln goe de conditie. Nog andere wapenen werden gevonden en een aanzien lijke hoeveelheid dynamiet. Er wer den zeven arrestaties verricht. De razzia werd gehouden in ver band met verwachtingen van mo gelijke ongeregeldheden op de eer ste Mei. r*N GOED NIEUWS! Kantoor weer woning Het Goois tribunaal, waarvan nog twee kamers werkzaam zijn, zal over enkele maanden zijn werkzaamheden beëindigen. Het gebouw aan de Emmastraat zal per 1 Juni weer als woning in gebruik worden genomen. Grens bij Triest dicht Volgens Radio Ronie is de grens tussen Joego-Slavic en Triest Woensdag gesloten. Er zijn Joego slavische troepenbewegingen naar de grens geconstateerd en Joego slavische strijdkrachten hebben nieuwe observatieposten langs dc grens ingericht. Nederlanders welkom Op 21 Mei zal Winston Churchill in' Westminster Abbey een oor logsmonument onthullen, dat o a. de gevallenen zal eren van de 10 (IA)-commando's. In deze com mando's hebben vele Nederlanders gediend en een aantal hunner is in Normandië gesneuveld. Zoals ons wordt medegedeeld zal het organiserend comité cr hoge prijs op stellen, wanneer ook de nabestaanden van deze gesneuvel de Nederlanders bij deze plechtig heid 'aanwezig zouden zijn. Aanvragen voor zitplaatsen die nen te worden gericht aan Com mando Memorial Office, 1 Princcf Gate, Kensington, London, S.W. 7. De kosten van overkomst en ver blijf zullen door de nabestaanden zelf moeten worden gedragen. Extra treinen naar Holten. Op Wognsdag 5 Mei zullen in ver band met dc plechtigheid op het Canadese militaire kerkhof te Hol ten. waarbij generaal Charles Foul- kes als vertegenwoordiger van de Canadese regering a'anwezlg zal zijn, de volgende treinen op het baanvak AmersfoortEnschede stoppen; Vertrek Enschede 11.15. 13.15 en 17.15 uur. Vertrek Amersfoort 11.10. 15.16 cn 17.16 uur. „Prof.Pootjes Jr. en 't aards gerecht Woensdagmiddag had zich voor de Amsterdamse rechtbank te ver antwoorden de jeugdige J. M. Poot jes. zoon van „professor" Pootjes, zich noemende hoogleraar aan de hogeschool der cultusvr|je Christus- belijders, die zoals bekend wegens ophitsing tot dienstweigering inder tijd tot een langdurige vrijheids straf werd veroordeeld, doch sinds dien spoorloos is. Deze zoon had enige t|jd geleden gewetensbezwa ren aangeroerd tegen hot vervullen van de militaire dienstplicht. „Aan welke universiteit stu deert u dan voor geestelijke". Informeerde de president. „Aan de hogeschool van m|jn vader". „Is dat een erkende univer siteit?" Verdachte zei, dat deze universiteit wel ls Ingeschre ven. doch dat z|j door geen an der gezag werd, erkend dan dat van z|jn vader. Do officier achtto het standpunt van verdachte volkomen onjuist en eiste 10 maanden gevangenisstraf. Met ingang van 1 Mei zullen per vliegtuig postpakketten kunnen worderf verzonden naar Bulgarije, Hongarije. Roemenië, het Europese deel van Turkije en naar Zuid-Sla- vle. Het maximum gewicht be draagt 10 kg. Het Tsj'echosloivaakse parle ment heeft Woensdagavond de, na tionalisatie van alle industrieën en ondernemingen, welke meer dan vijftig personen in dienst hebben, aanvaard en een speciale wet aan genomen ter nationalisering van de radio-omroep. Na het aanvaarden der wetten zongen de afgevaardig den staande het volkslied. Voor het tijdvak van 2 t.m. 15 Mei 1948 geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB. KC 804 349 Algemeen: 225 gram huis houdzeep of 130 gr. toiletzeep 350 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 351 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 8 Mei) 353 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 355 Algemeen: 2 eieren 345 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m 8 Mei) 348 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 8 Mei) Bonkaarten KD, KE 804 849 Algemeen: - 450 gram huis houdzeep of 360 gr. toiletzeep 850 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 851 Algemeen: 100 gram brood (Geldig t.m. 8 Mei) 853 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 855 Algemeen: 2 eieren 845 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 3 Mei) 848 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. Tabaks- cn vcrsnaperlngcnkaarten enz. QA. QB. QC 802 43, 47 Tabak: 2 rants. sigarettRn of kerftabak 45 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 48 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gram suiker, bolerhamstrooiscl enz., of 200 gram jam, stroop enz. Niet aangewezen en vernietigd kunnen worden de bonnen' 302, 304, 305, 804, 805 Melk, 310, 311, 312, 317. 814, 816, 817 Reserve, 310, 819 Algemeen. Kolcnprijzen herzien Met ingang -van 1 Mei wordt de prijs van eierkolen met f 0.40 per hl. verlaagd. Op dezelfde datum zullen de prijzen van de meest cou rante anthracletsoorten met f 0.35 per hl. v/orden verhoogd. Door deze wijziging wordt de verhouding tussen de prijzen van anthraciet en eierkolen, die voor de oorlog bestond, grotendeels hersteld-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1