DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Besluiten zonder sancties Grondwetswijziging in Kamer aanvaard V.N. voor wanhopige taak Schema Israel Het vlot niet erg bij Djogja André de Korver wint de vijfde etappe Eerste Luxemburgse etappe zege in de Ronde Vier partijen stemden vóór Plebisciet blokkeert accoord Nazi-zwendel bij Duitse stembussen Duitser pleegde Naaldwijkse moord In Jaffa na Brits vuur een Bestand Maatregelen tegen zwart bouwen Geen zendtijd voor communisten Vrijdag 30 April 1948 Achtste jaargang, No. 1008 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- orijs 31 cent p. w. of 4.~- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. (Telefoon administratie 623S» /^EEN mens, die zich de trage- die herinnert, welke zich in de oorlogvaren in Europa, en ln Nederland, met de Joden heeft af gespeeld, zal zonder ontroering kunnen lezen, hoe de overgeble ven Joden thans in Palestina voor een nieuwe crisis staan. Het na tionale tehuis, talrijke malen be loofd, wordt hun niet gegund. Het brandend verlangen, dat hen be zielt om eindelijk, eindelijk een plekje gronds en hoe bescheiden is het het hunne te mogen noe men, kan nóg niet gestild worden zonder strijd, ponder bloedvergie ten. We bespreken hier niet de motieven, die de grote mogendhe den er toe bewegen, dit treurspel zijn gang te laten gaan; dit is te anderer plaatse reeds geschied Deze houding doet ons denken aan dat andere lijden, eens in Pa lestina doorleden, toen een Jood ter dood werd gebracht en de' evangelie-schrijver de 'houding van de massa schrijnend aldus samenvatte: En het volk stond en zag h^t aan Het menselijk aspect van de strijd in Palestina houdt ons bezig; we worden getroffen door de staaltjes van heldenmoed, van doodsverachting, die de Joden daar aan de dag leggen en w^ denken met schaamte aa het feit, dat er. ook nu nog, mensen zijn, die Joden van lafheid beschuldi gen. Die schaamte wordt te die per als v/e het boek lezen van H. Wielek „De oorlog die Hitler won" (uitgave A'damsche Boek- en Cou rantmij.) waarin het lijden der Nederlandse Joden gedurende de Duitse bezetting wordt verhaald. Men kan het niet lezen zonder eén beklemming over zich te voelen komen. Enkele voorbeelden van held haftigheid. In de Joodse schouw burg te Amsterdam, heeft de Jo den-jager Weber een vrouw tegen de borst gestompt en om ook aan do anderen zijn heerschappij te doen gevoelen, berooft hij de ten dode gedoemden van hun laatste bezittingen. Daar wordt' vanuit de galerij door een vrouw geroe pen: „Schamen Sie sichl" Nu zijn clle sluizen geopend. Weber hinkt naar het podium, loopt rood aan en giert: „Wer hat das gesagt?" „Ich," antwoordt dezelfde stem van boven. „Runter kommenl" En enkele ogenblikken later staat op het toneel voor de SS-man de Jonge vrouw Lotte. Onversaagd kijkt zij hem aan. Dit irriteert hem kennelijk. In zijn domheid weet hij niets anders te vragen dan „Her haal het nog eensl" en zij zegt voor de tweede keer, rustig en duidelijk: „Schümen Sie sich!" Er knalt een oorvijg, die zij glimlachend incasseert. Daarom volgt er een tweede, een derde. De glimlach verdwijnt niet van haar gezicht. Het meisje wordt strafgeval. Zij glimlacht. Zij moet op een stoel klimmen en zo op het podium blijven staan. Urenlang mag zij zich niet verroeren. Trots staat zij daar boven, fier kijkt zij de zaal in. Een gestrafte? Een aan klagende. Weber krijgt assisten tie. Het wordt erger. Maar Lotte blijft kalm. Tegenover deze vrouw staan de Duitsers machteloos. Zij is het, die triomfeert. Een ander geval. De SS-er Lages en Ausderfünten hebben een deerne meegebracht en ver tonen haar de zaal vol gekwelde Joden. Zij noemen het „een circus, een pracht van een menagerie." Een stokoud mannetje wordt bin nengedragen; dood, de deerne tikt met haar rijzweep tegen het lijk. De deerne en de SS-ers vinden het een „bijzonder geslaagd pretje." Als een dompteuse knalt zij nog een paar keer met haar zweep. En als de drie weg zijn gegaan, be ginnen de SS-bewakers eens te tonen, dat zij ook weerlozen kun nen kwellen. En dan gebeurt er iets: „Een jongeman, die al een hele poos in de schouwburg zit en om de een of andere reden al enkele keren is „zurückgestellt", een kalm, ik zou haast zeggen, beza digd jongmens van goeden huize, zeer zeker niet vroom, staat eens klaps van zijn stoel op, werpt de handen omhoog en uit de diepten van zijn hart wringt zich de kreet los: „Schema Israel, Adonoi Elou- heino, Adonoi, echodl" (Hoor Is rael, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is enig.) En hij zinkt weer op zijn plaats terug. Schema Is rael, de oeroude belijdenis van de Joden, tussen leven en dood, de laatste woorden, gesproken op ontelbare brandstapels." Mensen als deze, gekwelde, rustzoekende, opgejaagde, van familie en bezit beroofde mensen zoeken een nationaal tehuis, een plekje grond, dat zij het eigene mogen noemen. Het wordt hun niet gegund. Zij moeten er voor vechten, voor lijden, voor sterven. En de mogendheden, de grote en de kleine, zij zijn het volk, dat staat en het aanziet.... Uit de kelen van millioenen Jo den wringt zich weer de kreet los Schema Israel. Klinkt in die kreet ook niet door: Hoor wereld, hoor l^no, hoor Nederland? Zou het niet goed zijn als uit de kelen van millioenen Nederlan ders, die nu weten, en het weldra weer opnieuw herdenken wat vrij- heid is, wat het betekent een eigen plekje grond te hebben om te be wonen en te bebouwen, een kreet van deernis en protest opging om en tegen het lot, dat de Joden thans weer hebben te verduren? Het lijden en de heldenmoed der Joden uit de „oorlog die Hitier won" mag niet vergeefs zijn. Gistermiddag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse Grondwet aangenomen met 64 tegen 21 stemmen. Vóór stemden behalve de beide regerings partijen ook de VVD en de CHU. zodat de oppositie alleen van uiterst links en uiterst rechts kwam: communisten, anti-revolu- tionnairen en staatkundig-gereformeerden-stemden tegen. Gerbrandy wil ministers 's Werelds snelste gevechtsvliegtuigen tijdens een vlucht. Het zijn de Engelse Mark IV Meteor vliegtuigen van de R.A.P. Deze Markk IV Meteor moto ren van de vliegtuigen zijn een verbe tering op de Mark 111 Meteor en heb ben ten opzichte van laatstgenoemde een dubbel krachtvermogen Einde van een Gauleiter Het Poolse opperste nationale ge rechtshof heeft de ex-nazi gouwlei der Albert Foerster ter dood ver oordeeld wegens het bezetten van de vrije stad Danzig op 1 Augustus 1939. Dc heer Vonk (WD) sprak er zijn waardering over uit. dat de re gering ditmaal in haar antwoord zozeer de nadruk heeft gelegd op het belang van bestendiging van de hechte band tussen Nederland cn Indië. Deje opmerking viel niet In de smaak van de a r. heer Schou ten. die maar niet begreep wat de heren Vonk en .Tilanus bezielde Ztf blijven immers het regeringsbeleid afkeuren, aldus de anti-revolutlon- naire fractieleider, en toch willen ztf aan deze grondwctawtlziging meewerken, terwijl er niets is, dnt op een wiizlging in het beleid wijst. De heer Schouten was er niets ge lust op: noch de Renvilleoveretn- komst, noch de besprekingen in Diogja gaven enige reden tot opti misme. „We staan nog steeds voor de vraag: Wat is die Unie". Spre ker zag op dit punt tegenstellingen tussen Den Haag en Batavia, tus sen de Republiek en Nederland en tussen de heer Van der Goes van Naters en de heer Romme. Uiteraard redeneerde de critfek die de communistische heer Hoog- carspel op de grondwetswijziging had. van het lijnrecht tegenoverge stelde standpunt uit: volgens hem werd in dit wijzigingsontwerp een Unieconstructie aan Indonesië op gedrongen. Voordat het tot stemming kwam werd nog een suggestie van de heer Tilanus (CH) óm het karakter van het Hoofd der Unie duidelijker tot uitdrukking te brengen, neer gelegd in een amendement, door de regering overgenomen. Bij de verkiezingen voor gemeen teraden in de Amerikaanse zone van Duitsland behaalde een uiterst rechtse partij, welke men als een verkapte Nazi-organisatie be schouwt, verrassend veel stemmen. In Wiesbaden wist deze partij, die vooral onder geëmigreerde Sudeten- Duitsers veel aanhang geniet. 15 van de 60 zetels te verwerven. Naar thans is gebleken, heeft de partij een groot deel van haar succes 'te dankeir aan verkiezingsfraude Een onderzoek van de zijde van de be zettingsautoriteiten heeft uitgewe zen, dat de partij duizenden ver valste stembiljetten heeft uitgereikt aan lieden met een bezwarend Nazi verleden. die op grond daarvan wa ren uitgesloten van het kiesrecht. In aansluiting aan ons bericht van gisteren, dat de moord op de Naaldwijkse tuinder 't Hoen ver moedelijk tot klaarheid is gebracht, kunnen wij nog mededelen, dat de, moord volgens de thans bekende gege\ons gepleegd zou ziin door een Duitser iu samenwerking met twee figuren uit de Haagse onderwereld. Bij de oplossing van het mysterie heeft de politie steun gehad aan een tip uit de onderwereld, dat een ze kere S., een Duitser, die voor en tijdens de oorlog in Den Haag woonde, de misdaad zou hebben ge pleegd. Het bleek nu, dat in de nacht volgende op de moord deze Duitser samen met een verdachte figuur uit Den Haag heeft getracht illegaal de Nederlands-Duitse grens te overschrijden. Hu' slaagde hierin niet en werd door de marechaussee gevangen genomen. In totaal bevin den zich thans drie verdachten aan deze moord onder arrest. Min. Beel 4 Mei voor de radio De rede, welke de minister-presi dent, dr. Beel, op 4 Mei 's middags bij do Nationale Herdenking ln de Ridderzaal ln Den Haag zal uit spreken, zal des avonds van 6.05 tot 6.45 u. worden uitgezonden over beide zenders in het leader van het nationaal programma. Oud lijstaanvoerder voor de VVD In een bijeenkomst van de ver- kiezingsraad van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is be sloten dat op alle lijsten van deze partu' de Rotterdamse burgemeester mr. P. J. Oud zal optreden als lijst aanvoerder. doen vervolgen Gerbrandy heeft tot de Tweede Ka mer een adres gericht met het ver zoek, aan de procureur-generaal van dc Hoge Raad op te dragen, een ver volging in te stellen tegen die leden van het huidige kabinet, (lie zich zijns inziens (d. i. Gerbrandy) heb ben schuldig gemaakt aan overtre ding van artikel 79, lid 3 der Grond wet („de ministers zorgen voor de uitvoering der Grondwet en der an dere wetten, voorzover die van de Kroon afhangt", luidt dit artikel). De besprekingen, tussen Nederlan ders en Republikeinen in het borg- stadjé Kaliocrang nabil Djogjakarta, zijn ten aanzien van bet plebisciet, welke zal moeten uitmaken of een bepaald gebied zal gaan behoren tot dc republiek of niet, op een dood punt geraakt. Hieromtrent Is van republikeinse zijde een publicatie gedaan, die van Nederlandse zijde als „volkomen onwaar" wordt ge kwalificeerd. Zou het niet lukken tot overeenstemming te geraken dan zal de kwestie worden voorgelegd aan de Commissie van Goede Diensten. De speciale correspondent vnn Aneta te Kaliocrang geeft omtrent dc betwiste volksstemming het vol gende overzicht. Het eerste door Nederlanders cn Republikeinen omstreden punt is de datum waarop de volksstemming moet worden gehouden. De Neder landers stellen deze op zes maanden na ondertekening van het politiek accoord. terwijl de republiek vast houdt aan zes maanden na onderte kening van de Renville-ovcrcen- ^omst. Het tweede probleem wordt gevormd door de gebieden waar de volksstemming zal plaats vinden. De Nederlanders willen dat hieron der geheel Java (dus ook de repu- HET PALESTIJNSE NOODLOT Arabische wijsheid: Geen oorlog als Joden zich schikken Onder Britse druk is voor het ogenblik aan de heftige strijd in cn om Jaffa een ein de gekomen, ftceds sedert en kele dagen hadden de Britten, die op het standpunt staan, dat de Joodse aanval op deze zui ver Arabische stad ongerecht vaardigd is, hun troepen ter plaatse versterkt, tot 3000 man. Bovendien stelden zij vrachtauto's ter beschikking om het Arabische 0 Legioen te versterken cn trokken zij een kleine luchtvloot samen om in de strijd te kunnen ingrijpen. De eerste gecoördineerde Brits Arabische aanval op de stellingen van de Irgoen en de Haganah duurde zes uur. De aanval werd uitgevoerd met lichte en zware mortieren en veldgeschut. In de daarop intredende pauze deden Haganah en Irgoen een gezamen lijke tegenaanval op de Britse stel lingen. Na de middag werd het Britse vuur op groter schaal hervat. Tegelijkertijd richtte de Britse commandant zich met een waarschuwing van de Palestijnse regering tot het Joodse Bureau om opdracht te geven het vuren in de Jaffa sector te doen staken. De Jo den zijn hierop ingegaan, zodat thans in Jaffa wapenstilstand heerst, welke voorlopig zou duren tot hedenmorgen negen uur. De Joden hebben zich in de Manshieh-wijk terugge trokken. Volgens Britse gegevens hebben de gevechten van Dinsdag de dood van 26 Ara bieren en 11 Joden gevergd. De verliezen aan gewonden waren respectievelijk 92 en 30. Abdoellah is klaar Van de andere fronteh in Pales tina is het nieuws heden gering, zij het ook dat uit vele berichten blijkt, dat de desorganisatie van het land steeds groter afmetingen aanneemt. De Joden zouden vol gens het Franse persbureau AFP bezit genomen hebben van de Ara bische stad Beisan aan de Jordaan. Voor de nabije toekomst van Palestina blijft de rol van koning Abdoellah van Transjordanië van het allerhoogste belang tegenover een hem bezoekende afvaardiging van de in Jeruzalem zetelende wa penstilstandscommissie van de Veiligheidsraad verzekerde hij geen interventie te willen plegen, mitsde Joden zouden willen afzien van de vestiging van een eigen staat en zij bereid zouden In de R.A.I. te Amsterdam worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de opening van de autotentoonstelling op Vrijdag a.s. Aan de stands wordt druk geweckt om alles op tijd gereed te krijgen. zijn als een minderheid te leven in een Arabisch Palestina. In een brief aan het Joodse Bureau deed de koning een soortgelijk voorstel. Het Jood se antwoord hierop luidde, dat zU liever tot de laatste man zullen strijden dan in een der gelijk voorstel treden. 30.000 mart Koning Abdoellah treft in feite alle voorbereidingen om spoedig, wellicht zelfs vóór de vijftiende Mei. de datum waarop de Britten zich terugtrekken Palestina, bin nen te rukken. Hij heeft Donder dag geconfereerd met zijn neef Abdoel Illah, de regent van Irak. Naar aanleiding hiervan telefo neert de correspondent van Asso ciated Press uit Amman, de hoofd stad van Transjordanië, dat de koning gezegd zou hebben „de plannen om Palestina te redden zijn klaar. Het leger van Irak heeft reeds Bagdad verlaten om zich via Transjordanië naar Palestina te begeven. Onderweg zullen de Transjordaanse strijders zich bfj hen voegen." Volgens Arabische schattingen zou deze strijdmacht 30.000 man sterk zijn. Hierbij is geen rekening gehouden met Egypte, dat volgens de Egyptische minister Dessouki Abaza Pasja eveneens troepen naar de Pales tijnse gebieden zendt. Heilige Oorlog Er verschijnen in de Arabische pers steeds meer oproepen die op wekken om deel te nemen aan de strijd.tegen de Joden. Vaak eindigen zij met de zin uit de Koran: „Hij, die in de strijd voor zijn God sneuvelt zal hier voor in het hiernamaals rijkelijk beloond worden." In Joodse kringen slaat men de ontwikkeling rustig en met vertrou wen gade. Zij verhelen zich echter niet, dat de onzekere factor wordt gevormd door de vele Britse offi cieren, die tot de staf van het leger van Abdoellah van Transjordanië behoren. Van hun enthousiasme voor deze strijd zal de gevechts- waarde der Arabieren voor een goed deel afhangen. V.N. vergadert Inmiddels zetten de Verenigdo Naties hun moeizame besprekin gen voort om aan het bloedvergie ten op deze heilige plaatsen een eind te maken. Zij heben succes geboekt ln zoverre, dat zowel do Joden als Arabieren hebben Inge stemd met de afkondiging van een wapenstilstand voor dc ommuurde stad van Jeruzalem. Minder gelukkig zijn do Ver enigde Naties geweest met het voorstel tot instelling van een in ternationale politiemacht van dui zend man ter beveiliging van het oude stadsgedeelte van de heilige stad. De Joden verklaarden zich ac coord met de instelling van deze politiemacht en bleken bereid met deze duizend mannen samen te werken om de rust en orde te Advies tot naamsverbod „De Telegraaf" De getuige-deskundige, toege voegd aan de commissie voor de perszuivering, anr. Haersma Buma, heeft in de zaak tegen uDe Tele graaf" geadviseerd tot een verbod van de namen „Dc Telegraaf" en „De Courant-Het Nieuws van den dag" voor de tild van twintig laar. Binnen veertien dagen zal de commissie uitspraak doen en daar bij tevens het advies bekend maken, dat zij de minister zal geven ten aanzien van de onteigening van het bedrijf van „De Telegraaf". Generaal Kindelan, vertegen woordiger van kroonpretendent Don Juan in Spanje, is tot twee maan den gevangenisstraf veroordeeld wegens een lezing over de royalis tische zaak. handhaven. De Arabieren cchtcr zeiden bezwaren te hebben tegen het zenden van vreemde troepen iar „ons" land. De Arabieren, zo •ide hun woordvoerder, zullen et met deze politiemacht kunnen ■menwerken. Ten slotte ging dc beheersraad uiteen zonder op dit punt tot een besluit te zijn ge komen. Inzake de plannen tot een wapenstilstand voor Jcruza- lem vernemen wij nog aan sluitend, dat dc gedelegeerden van dc Veiligheidsraad in Je ruzalem er niet in zijn ge slaagd een ontmoeting tussen Joden en Arabieren tot stand te brengen. Daarmede zou dus het besluit van dc Beheersraad van nul cn gener waarde ge worden ziJu. Het trekt in internationale krin gen cle aandacht dat dc Sowjet pers over de strijd in Palestina het zwijgen bewaart. Ook over de voorgenomen oorlogsverklaring van koning Abdoellah van Trans jordanië wordt door deze kranten niet gerept. Ruimer toewijzingen x aan Horeca-zaken Om eerlijkheid te kweken Men zal zich herinnoren, dat reeds voor enige tijd sprake was van versobering van de maaltijden in restaurants. Deze maatregel van het ministerie van voedselvoorzie ning is toen opgeschort na overleg met dc Horeca-organisatie. Als re sultaat van dit overleg is nu een regeling getroffen waaraan wij ont lenen. dat vanaf Juli hotels, café's en restaurants op ruimere schaal zullen worden voorzien van gedis tribueerde levensmiddelen Daar staat tegenover dat na die datum het voorhanden heb ben van gedistribueerde levens middelen waarvoor geen toewij zingen zijn verstrekt strafbaar zal zijn. Om op dit punt ontdui king tegen tc gaan zal een ad ministratie voor de keuken en distributiebonnen worden voor geschreven. Indien na inwerkingtreding van de nieuwe regeling overtredingen worden geconstateerd, zal niet slechts tegen de eigenaar van het hotel, café of restaurant worden op getreden, maar eveneens tegen dc consument. De verruiming der toewijzingen betreft in hoofdzaak voedingsvettcn voor warme maaltijden, brood vooj* de koffietafel en wat koek cn be schuit voor het ontbijt. Op alle toppen was hij no. één In een neerplensende regen over de spiegelgladde grote weg stoven gisteren de renners de eerste heu vel op van het parcours van de vijfde etappe, de Keerderberg, die voor hen slechts een peuleschil bleek De Korver van de Zuid-Hollandse ploeg maakte zich, iets los uit het peleton en bij Gulpen, waar het tra ject scherp naar rechts afbuigt, pas seerde hij het eerst met ongeveer 100 meter voorsprong op het pele ton. Op de top van de „Koning van Spanje" passeerde De Korver als eerste. Op 20 seconden Sijen. Loos en Diderich; op 30 seconden een lang peleton aangevoerd door Bak ker. die niet de oranjetrui droeg. Ook de Cauberg passeerde De Korver als eerste, op 2 min. 20 sec. Bernardoni, op 2.25 Sijen. op 2.40 Diderich en Van der Zande. Vlak bij de top van de Cauberg had Bakker .zijn derailleur kapot getrok ken, waarbij hij verscheidene minu ten verloor en zijn rechter hand verwondde. Enige kilometers verder op brak zijn ketting, maar nu was zijn ploegmaat Smit in de buurt, die hem meteen zijn fiets leende, zodat hij zonder oponthoud verder kon rijden. Te Geleen, eindpunt der etappe, a 90 km., arriveerde als eerste An- dré de Korver, die een zeldzaam fraaie prestatie geleverd heeft, want hij reed deze gehele cours alleen en zonder enige steun. De uitslag luidt: 1. De Korver (Zuid-Holland). 2 30.27; 2. Sijen (Limburg). 2.34.11; 3. Ber nardoni (Italië), 2.34.37; 4. Van der Zande (Noord-Brabant a)r zelfde tijd; 5. Diderich (Luxemburg), zelf de tijd; 6. Kemp (Luxemburg), 2.35.47. Onmiddellijk na afloop hebben wij De Korver gevraagd naar zijn we derwaardigheden in deze moeilijke etappe. „Ik kon alles doen vandaag," vertelde hij. „Ik reed zeer gemakke lijk en op alle toppen van de heu vels was ik nummer een. Ik heb nog pech gehad bij de laatste berg, bij het drielandenpunt te Vaals waar mijn versnellingsapparaat kuren ver toonde. Ik kende het parcours in het geheel niet en het was verschrikke lijk glad. Reken maar, dat verschil lende renners zullen uitvallen." Toen vertrok de Zuid-Hollander naar de kleedkamer, geheel onher kenbaar door de centimeters mod der. die op zijn lichaam waren vast gekleefd. Nb de vijfde etappe werd het eind klassement voor de bergprijs opge maakt cn luidt officieel als volgt: 1. De Korver (Zuid-Holland), 40 pnt2. Van Beek (Eaanstreek), 24 pnt3. Bernardoni (Italië), 21 pnt; 4. Sijen (Limburg). 20 pnt.; 5 en 6. Clemens (Luxemburg) en Bakker (Zaanstreek). 18 pnt7. Schellinger hout (Zaanstreek), 17 pnt.; 8. Rodri guez (Spanje), 12 pnt.; 9. en 10. Voo- ren (Zaanstreek) en Van der Zande (Noord-Brabant a). Diderich sloeg Steenbakker in de sprint De vijfde etappe scheen danig huisgehouden te hebben onder de renners, want toen het startsein voor de zesde etappe na een korte rustpoze te Geleen werd gegeven verschenen slechts 82 van de hon derd in Maastricht gestarte ren ners om half vyf aan de start voor de zesde etappe via Sittard, Roer mond en Weert naar Eindhoven, 'n afstand van ongeveer 85 K.M. Het weer was zo mogelijk nog mistrcK>stlger en natter dan 's mor gens. Onder een dik laaghangend wolkendek ging het door een gor dijn van regen met de wind schuin achter over de sliknatte hoofdweg naar Roermond. Om half zes, toen Horn gepas seerd werd, 47 km. voonEindhoven, lag een groep van ruim 30 renners aan de kop. Twintig km. verder, nadat Weert doorkruist was, waar de halve bevolking in de regen do renners stond op te wachten, had deze groep nog steeds de leiding. Het laatste stuk Valkenswaard Elndhovèn was een gezondheids wandelingetje, vergeleken bij de zware tocht die men achter de rug had. Over de kurkdroge weg, tus sen hagen van toeschouwers door. ging het met een straf gangetje naar het uitverkochte Philips- sportpark. Winnaar van deze etap pe werd Diderich met 2 uur 4 min. 41 sec. In een felle sprint sloeg hij Steenbakker, die op de „voet" ge volgd werd door Van Beek. Dit was tevens de eerste Luxemburgso etappe-zege. Bakker blijft echter leider in het algemeen klassement, daar hij bij de hoofdgroep was. Het klassement van dc zesde etappe Gelcen—Eindhoven luidt: 1 Diderich (Lux 2.05.41; 2 Steenbakkers (Noord Brabant); 3. Van Beek (Zuid Holland); 4. Hendricks (België A); 5 Tallicu (Belglc); 6 De Eaere (België B)- 7. Poels (België B); 8. Loos (Noord Hol land); 9. Dc Ruiter (Zuid Holland); 10. Wljdenes (Noord Brabant A). Het ploegklassement luidt: 1 Zaanstreekploeg 80.36.50; 2. Zuid Holland 80.46.29; 3 Luxemburg 80.52.31: 4. België B 81.05.22. 5 België A 81.11 51. Bakker behoudt de oranjetrui Het algemeen klassement ls nu: 1. Bakker (Zaanstreek) 26.45.38; 2. Goldschmldt (Lux.) 26.51 39: 3. De Kor ver (Zuid Holland); 26.52 38; 4. Roglerp (België) 26.53.13; 5 Vooren (Zaan streek) 26 53.32; 6. De Vries (Zuid Hol land) 26 53.49; 7. Clemens (Lux 26 57 12; 8. Poels (België B) 26.57.15; 9. Van Beek (Zaanstreek) 26 57.40; 10. Tar- chinl (Zwitserland) 26.58.18. bliek), Sumatra en Madoera zullen vallen. De republiek wil deze tot de omstreden gebieden beperken. Tot veler verrassing is volgens U.P. wel overeenstemming bereikt over do toekomstige vlag van do Verenigdo Staten van Indonesië, Do Nederlanders zouden bereid zijn hiervoor dc kleuren rood-wlt te aanvaarden Zoals men zal weten zijn dit de kleuren van de republiek en heeft deze vlag die als een poli tiek programma geldt reeds enkele malen aanleiding gegeven tot moei lijkheden in de staat Oost-Indonesië. Onofflcleelo klucht Inmiddels wordt uit Lake Succes gemold, dat dc republiek van Indo nesië Go Nederlanders ervan be schuldigt, dat zü do overeenkomst van Renville, die door bemiddeling van do V.S. tot stand is gekomen, schenden. De Indonesiërs, die deze aangelegenheid langs een omweg onder do aandacht van de Veilig heidsraad brachten, omdat iedere formele stap via de Commissie van Goede Diensten moet geschieden, verzochten dc Veiligheidsraad on middellijk bijeen te komen ter be studering van de toestand. Toen later op de dag dc Indone sische kwestie inderdaad in de Vei ligheidsraad ter sprake kwam. wees do afgevaardigde van China cr op, dat do Commissie voor Goede Dien sten nog geen rapnort had gezon den omtrent de politieke ontwikke lingen aldaar, zoals haar enige tfld geleden verzocht was. Gemeenten dragen nu veran twoordelijkheid (Van onzo Haagse redacteur) Naar ons ter ore komt, heeft mi nister In 't Veld uitvoering gegeven aan het plan om dc gemeenten ver antwoordelijk te stellen voor de uit voering van zwarte bouwwerken op •hun gebied. In de Eerste Kamer had de minis ter reeds medegedeeld, dat hij over woog voor clandestien uitgevoerde bouwwerken dc gebruikte materia len dubbel af te trekken van de ma terialen toewijzing aan dc betrokken gemeenten. Het nndor overleg heeft er thans toe geleid dat dezo rege ling zal worden uitgvoerd. Zij steunt op dc overweging dat de gemeenten de plicht hebben op de bouw toe te zien, In sommige gevallen zoals bv. bij de bouw van een tribune in Kerkrade heeft men de indruk ge kregen, dat de gemeente erder heeft medegewerkt, dan dat zij pogingen heeft gedaan de zwarte bouw stop te zetten. De maatregelen staarj uiteraard los van de straffen, welke aan dc opdrachtgevers en uitvoer ders zullen worden uitgedeeld Minister Gielcn antwoordt Eerste Kamer Aan dc politieke partllen zal drie weken voor do verkiezingen gele genheid worden gegeven een kwar- i lor per week een uiteenzetting van haar programma te geven. Per soonlijke aanvallen uordon niet ge- daun. Do C.P.N. zal echter niet van dezo gelogen held kunnen profiteren Ziedaar de mededeling welke mi nister Gielen gisteren in de Eerste Kamer deed. toen hl1 de vragen be antwoordde die waren gesteld bil de behandeling van do begroting voor Onderwijs. Kunsten en Wetenschap pen. De kwestie der salarissen van de wetenschappelijke staf. zo ver telde de Minister verder, zal bii het begin van het volgende collegelaar zeker geregeld ziin. Niet staat dit i\og vast voor de rcchtspositio. Het is niet 's ministers bedoeling het gymnasium zijn plaats ln het culturele leven te ontnemen. Wat hot technische hoger onderwijs be treft; Inderdaad moet tot spreiding worden overgegaan. Delft zal goed cn behoorlijk worden verzorgd: de. decentralisatie zal voortgaan. Een commissie zal nagaan waar do nieuwe centra gevestigd zullen worden. Over de deviezen voor de publi catierechten van Churchllls memoi res erkende de minister dat het overleg met zijn departement niet feilloos is geweest. Dit ls een voor beeld dat geen navolging verdient. In verband met de kwestie der zevende faculteit aan de universi teit van Amsterdam zei de minister nog. dat als er bii de nieuwe cursus opnieuw leeropdrachten worden verstrekt aan dc huidige drie func tionarissen, hij zich daarmee niet zou kunnen verenigen. Staatssecretarissen komen er Toen gisteren in do avondzitting van de Tweede Kamer het wetsont werp tot invoering van het Instituut der staatssecretarissen aan dc orde kwam, bleek er slechts in de krin gen der communisten en in die der christelijk-historischen verzet tegen dit instituut te bestaan. Zonder hoofdelijke stemming ging dan ook het voorstel er door. met de aante kening dat de C.H.U. en dc C.P.N. geacht wilden worden te hebben te gengestemd. Weerbericht NU EN DAN BUTEN Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond. Meest zwaar bewolkt met nu en dan enkele buien cn later tlJdclHke opklaringen. Zwakke 'tot I matige wind aanvanke lijk uit uiteenlopende richtingen, later draaiend naar Noordelijke rich tingen. Weinig verande ring van temperatuur. Zaterdag 1 Mei: Zon op 5.11, onder 20.04; Maan op 3.10, onder 11.09.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1