DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Felle gevechten in Jeruzalem SIMSON Londens militair consult besloten een evenement voor Amersfoort en omgeving Duitslands splitsing nu ook formeel een feit Bakker moest de oranjetrui afstaan Joden veroverden in vier maanden 70 Arabische bases bijna Abdoellah wil Zionisme uitroeien Kolenbon 01-2 aangewezen De Eerste Mei in Berlijn Indrukken van een repetitie groots en imponerend Met Rinke Tolman naar buiten Eigen regering voor „Trizonia" uiterlijk September a.s. Donker Deed Dom Zaterdag 1 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1009 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. ALS WARE ER GEEN WAPENSTILSTAND Pablo Azcarate, voorzitter van de sectie van de Palestijnse commis sie van de Verenigde Naties, die naar Palestina ls geweest om een rap port uit de eerste hand op te stellen, deelt de vergadering van zijn com missie mede, dat men de verdeling van Palestina als een feit moet aan vaarden. Het zou moeilijker zijn de verdeling stop te zetten. (Zoals het jongste voorstel der Amerikanen onder Arabische druk luidt, Red.) dan deze verder ten uitvoer te leggen Azcarate merkt voorts op, dat er tus sen de Joodse en Arabische gebieden een oorlogstoestand heerst, waarbij de gebiedsgrenzen aan frontlinies gelijk zijn. „Ik venvacht op 15 Mei, wanneer de Britten het land niet nicer onder mandaat hebben een com plete oorlog." Ook de Britten moeten toe geven, dat de organisatie bij de Joden zeer efficiënt is. Niet al leen bezitten zg 'n hoge strijd vaardigheid en blijkt hun be wapening zeer goed te zgn, maar bovendien is de organisa tie, die zij hebben om in de door hen bezette plaatsen het uitbreken van ziekten en het ontstaan van plunderingen te gen te gaan, zeer goed. Even verontrustend is het op 29 April gedateerde telegram, dat een andere commissie van de Verenig de Naties in Palestina, de wapen stilstandscommissie, aan de Veilig heidsraad heeft gezonden. Dit rap port luidt De toestand wordt zeer snel slechter. Dagelijks worden rc- geringsbureaux gesloten. Het normale leven van het land loopt vast. Het Joodse Bureau treedt op als algemeen organi serend lichaam voor de Joodse gebieden en poogt de stilgeleg de regeringsdiensten te vervan gen. De Arabische gebieden hangen af van de gemeentelij ke autoriteiten in de steden en de dorpen zijn zonder centraal gezag. Het tèlegraafverkecr en het telefoonverkeer op de voor naamste lijnen is in de meeste gebieden stop gezet. Het vlieg veld Lydda is uitgeschakeld en de regelmatige luchtverbindin- gen in en uit het land zijn op geheven. De strgd neemt dage lijks in hevigheid toe. Kampen en andere belangrijke plaatsen, welke door de Britse troepen worden verlaten, worden ter stond slagvelden. Binnenkort worden operaties verwacht op groter en belangru'ker schaal dan bii Haifa. Geruchten doen de nerveuze spanning toene men." Na voorlezing van dit rapport riep de afgevaardigde van Nieuw Zeeland Berndsen bewogen uit: „Wie niet medewerkt aan het tot stand komen van een wapenstil stand. zal hiervoor verantwoorde lijk zijn tegenover de openbare me ning van de gehele wereld. Wjj heb ben nu nog een kans, laten wjj die in 's hemelsnaam benutten." Joodse successen Uit de frontberichten van Vrij dag blijkt inmiddels, dat in de toe stand in Palestina. Jeruzalem on danks wapenstilstandsaccoorden niet uitgezonderd, geen verbetering is ingetreden. Vrijdag hebben de Arabische strijdkrachten in de Joodse wijk van Jeruzalem Katamon plaatselij ke wapenstilstand gevraagd en ge kregen om hun doden en gewonden te bergen. Vrijdagavond, aldus Reu ter, laaide de strijd weer op en dron gen afdelingen van de Haganah door in het door de Arabieren be zette gebied. In Jaffa werd de in onderling overleg van Britten, Joden en Ara bieren vastgestelde wapenstilstand verbroken toen onverwacht Ara bisch vuur losbarstte in de richting van Tel Aviv. de tweeling stad van Jaffa. Ook is strijd geleverd ten Noorden van Jaffa, waar de Haga nah zonder veel weerstand het stra tegisch belangrijke lorp Jazour, aan de weg JaffaJeruzalem nam. Weer andere Joodse eenheden on derbraken de verbinding tussen Je richo. waar zich Transjordaanse troepen bevinden en de stad Jeru zalem. Bovendien gelukte 't de Ha ganah de Arabische basis Salamen, ten Noord-Oosten van Jaffa te be zetten. Dit is in do 120 dagen dat de in tensieve strijd nu gaande ls de 68ste Arabische basis die de Joden ver overen. Nu de distributiediensten de uit reiking van de nieuwe brandstof- fenkaarten TA 806 nagenoeg heb ben beëindigd, is besloten met in gang van 3 Mei de bonnen 01 en 02 van deze kaart geldig te verklaren. Elk dezer bonnen geeft recht op het kopen van 3 eenheden vaste brandstoffen. Om de handel tijdig te kunnen bevoorraden is het nood zakelijk. dat de aanwezige bonnen zo vlug mogelijk, in ieder geval vóór 15 Mei bii een leverancier worden ingeleverd. Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen, dat van enige verrui ming in de voorziening met anthra- ciet geen sprake is. De handel moet dus wederom mede worden bevoor raad met belangrijke hoeveelheden andere soorten, waarvan de ver bruikers hun evenredig deel zullen moeten afnemen. Men make het de handel dus niet nodeloos lastig, wanneer aan wensen tot levéring van uitsluitend anthraciet niet kan worden voldaan. Teneinde de moeilijkheden, welke het soortenprobleem opwerpt, enigs zins te verminderen, zullen van 3 Mei af bruinkoolbriketten en kool- slik zonder afgifte van de distri butiebonnen kunnen worden ver kocht. Het ligt in het voornemen bij de verdeling van de bonvrije bruinkoolbriketten zoveel mogelijk rekening te houden met de normale afzetgebieden van bonvrije turf en koolslik. Weerbericht ..'I*? KOUDE OCHTEND Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond. Wisselend bewolkt met vooral aan de kust nog enkele buien. Zwakke l' tot matige wind over- Iwegend uit Noordelijke richtingen. Koude och tend, overigens dezelf de temperatuur als gisteren. Arabische plannon Over de plannen van koning Ab doellah van Transjordanië is heden niet veel nieuws beschikbaar Tij dens een bijeenkomst van Arabische leiders in zijn hoofdstad, zou hy an dermaal hebben verklaard, dat de bevrijding van Palestina zeer nabij is, en dat hg van plan is het Zio nisme voor eens en voor al uit te roeien. Associated Press weet te be richten, dat het Syrische leger zich op mars bevindt naar de Palcstgnse grens om daar uitvalsstellingen te betrekken voor de algemene aanval op 15 Mei a.s. wanneer de Britten hun mandaat neerleggen. Dit Syri sche leger zou bestaan uit 12.000 man. Om aan de verwachte mas sale Arabische aanval *t hoofd te kunnen bieden treffen de Jo den maatregelen om zoveel mogelijk mannen voor de front dienst vrij te maken. Allo vrou wen. gehuwd of ongehuwd tot 25 jaar worden opgeroepen om verplichte diensten te verrich ten bij een of ander hulpkorps. Ook trachten (volgens Reuter) zowel Joden als Arabieren ervaren buitenlandse soldaten te werven. In dit verband heeft de Australische minister van emigratie verklaard, dat hij Australiërs, die in Palestina zouden willen £aan vechten het paspoort zal weigeren. In het Britse parlement is door negen leden van de Labour-fractic een motie ingediend om de terug trekking van de troepen te versnel len zodat zij uiteriyk 30 Mei in plaats van 1 Augustus het land zul len hebben verlaten. De Indieners van de motie wijzen er op. dat het publiek niet wenst dat nog meer Britse levens worden verspild in de ze hopeloze zaak. Wij onderzochten gemeenschappelijke defensie problemen Vrijdagmorgen om elf uur zUn in Londen voor de eerste maal de ministers van oorlog van de vijf West Europese landen bijeengeko men, om plannen te beramen voor de opbouw van een gemeenschap pelijk militair apparaat. Nederland werd op deze conferentie, die in het diepste geheim werd gehouden onder meer vertegenwoordigd door zyn minister van oorlog Fiévez. Voor Engeland namen aan de besprekingen deel de minister van oorlog Alexander, maarschalk Montgomery, admiraal sir John Cunningham en luchtmaarschalk Tedder. Er waren geen Amerikaanse gedelegeerden, maar naar men verwacht zal Washington een uitvoerig rapport van het besprokene ontvangen. doordat op een persconferentie de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken op een vraag naar de vooruitzichten van mili taire hulp aan West-Eusopa heeft geantwoord: ..Deze mili taire hulp wordt samen met eventuele andere maatregelen overwogen." De sfeer van geheimhouding waar in de besprekingen plaats vonden demonstreerde zich reeds bij de in gang van het ministerie van buiten landse zaken, waar de conferentie plaats vond. Hier bevonden zich leden van de Britse koninklijke marine garde om de papieren van al de ministers, generaals, admiraals en luchtmaarscjjalken nauwkeurig, te onderzoeken. De agendapunten van de bijeenkomst werden niet be kend gemaakt. De internationale persbureaux achten het echter waarschijn lijk, dat er is gesproken over standaardisatie van de bewape ning der landen van de West Eul-opese Unie, instelling van een gemeenschappelijke verdedi- gingsraad, een soort super-ge nerale staf. en de benoeming van een gemeenschappelijke op perbevelhebber. Hiervoor wordt reeds enige tijd de naam ge noemd van maarschalk Mont gomery. Aan het slot van de vergadering is een communiqué uitgegeven waarin slechts werd medegedeeld, dat binnen het kader van het Brus selse verdrag de gemeenschappelijke defensie-vraagstukken worden on derzocht. Na afloop van de zitting begaf Montgomery zich naar pre mier Attlee om hem verslag uit te brengen van het besprokene. Onder alle voorbehoud maken wij melding van berichten uit de Ver enigde Staten over de levering van oorlogsmateriaal, niet slechts aan de vijf landen van de West Europese Unie. maar aan alle zestien landen die Marshall-hulp ontvangen. Vol gens het persbureau UP. zal presi dent Truman Maandag of Dinsdag het Congres een boodschap doen toekomen met betrekking tot dit onderwerp. Andere Amerikaanse kringen spreken dit bericht beslist tegen. Vermoedelijk is het ontstaan. Canada heeft Vrgdag de eerste lading havermout naar Nederland verscheept. Nederland profiteert al dus als eerste van de beslissing: der Canadese regering de uitvoer van havermout naar Europa toe te staan. In Berlgn evenals in zovele an dere steden ter wereld heeft men in de afgelopen dagen hard gewerkt bü de voorbereiding van het feest van de Eerste Mei De Berllinse vie- rin«r zal strikt genomen uit twee feesten bestaan. In de Russische sector van de stad demonstreren de communisten en de met hen ver bonden groepen. In de Britse zone zullen de nict-communistische so ciaal-democraten bijeenkomen. Er zijn uitgebreide ordemaatregelen getroffen, die zullen moeten ver hinderen dat de groepen eikaars wegen kruisen. De meest kenmer kende leuze van de communistische Een Mei-viering luidt: ..Eenheid voor Duitsland1'. De andere Mel- eangers komen op straat onder de slagzin „Vrijheid en Brood". De Gasperi over 1 Mei De Italiaanse premier. Alcide de Gasperi, heeft in een radiotoe spraak verklaard, dat de bezitters de niet-bezitters moeten helpen. De 1 Mei-dag moet een dag zijn van demonstratie van nationale solida riteit. waarop de bezitters tot de erkenning moeten komen van hun sociale verplichtingen ten opzichte van de werkers. Eveneens moeten de werkers be- griipen, dat hun vooruitgang ver bonden is met de nationale econo mie en dat er onderlinge afhanke- Üikheid bestaat tussen salarissen, lonen, pryzco cn kosten. Negen doden bij RAF vliegongeluk Nabij Avignon in Zuid-FrankrUk op negentig kilometer afstand van Marseille is Vrijdagmiddag een vliegtuig van de R.A.F. neerge stort. Naar verluidt zün bij dit on geluk, dat plaats vond tijdens een storm, die met onweer gepaard ging. negen personen gedood. Vol gens ooggetuigen werd het vlieg tuig door de bliksem getroffen, waarna 't plotseling naar de grond dook. Een tweede vliegongeval speelde zich gisteren af op het Belgische militaire vliegveld Florerines. Hier kreeg tijdens een proefvlucht, kort na de start een Spitfire motorsto ring. Het toestel stortte neer op een hangar. De piloot werd op slag gedood. Drie militairen werden ge wond. In de hangar brak brand uit. In Duitsland staken Arbeiders en Kamerleden Ongeveer 11 000 metaalarbeiders te Hannover hebben het werk neer gelegd uit svmpathlc met 4000 werk namers van de Hanomae fabrieken, die Donderdag in staking gingen uit protest tegen te lage rantsoe nen. De arbeiders eisen verhoging van het broodrantsoen tot het peil in de andere Duitse staten. Maandag zullen zich nog 9000 ur. beiders bii de stakers voegen niet tegenstaande het feit dat de vak verenigingen de staking afkeuren Het Duitse parlement van Zuid- Wtirttemberg-Baden heeft zijn zit ting „voor onbepaalde tild" ver daagd, uit protest tegen een bevel van het Franse militaire bestuur, waarbij openbare discussie over het vellen van staand hout is verboden. 't Is een triestige dag. Druipend van het nat maar met zon in het hart, defileer-' den duizenden kinderen voor Prinses Juliana en brachten haar jubelend hulde. Bloemen in alle kleuren droegen zij mee en' legden die neer op de treden van het bordes. Met grote en hartelijke belangstelling slaat de vorstelijke familie voor een der vensters van het palcis Soestdijk het défilé gade. P EN krantenman loopt niet gauw warm. Dat zou in zijn vak een ongezonde eigenschap zijn. Wannéér hij warn^ loopt moet er dus iets bijzonders aan de hand zijn en als hij het doet op een wat koude avond in de open lucht, wel iets zéér bijzonders. Dat zeer bijzondere is de repe titie geweest van Fedde Schurers „Simson" in het Openluchttheater, die wij Vrijdagavond hebben bij gewoond. Menigeen zal zeggen. „Je hoort er veel over praten en je ziet er overal raambiljetten van hangen, maar zou het nu wel iets zijn?" Het antwoord willen wij nu wel even geven, onbevooroordeeld, maar ook zonder reserve: het is iets machtigs! Iedereen, die maar even in de gelegenheid is, moet op de avond van 5, 6 of 8 Mei de ver toning van dit spel in het Open luchttheater gaan zien. Het is een gaaf maar ook bijzon der sterk speelstuk en het is ons een raadsel, dat het beroepstoneel er zich niet al lang op geworpen heeft. Want dit is een stuk, dat het publiek pakt en dat tegelijkertijd aan hoge aesthetische eisen vol doet. De bijbelse heldenfiguur van de bovenmenselijk sterke Simson, geschetst met de bijgedachte aan onze eigen verzetsstrijd in de oor log, krijgt hier gestalte, zó warm menselijk, zó levend, zó aangrij pend ook, dat hij ons nooit mqer uit de herinnering gaat. Het stuk wordt onder deskun dige leiding van beroepsmensen gespeeld door Amersfoortse dilet tanten. Er treden er enkele hon derden* van op. Maar vergist u niet, er zijn er onder die dilettan ten, die voor een beroepsacteur niet op zij behoeven te gaap. Het is nooit verstandig een dilettant al te zeer te prijzen, omdat, dit vaak een verkeerde invloed heeft. Maar wij moeten toch zeggen, dat de „amateur", die hier de figuur van Simson voor het voetlicht brengt, dit op een waarlijk indrukwekken de wijze doet, zelfs al staat hij, zoals Vrijdagavond, maar in zijn colbertjasje. Wie de voorstelling gaat zien zal constateren, dat wij niet overdrijven, dat men adem loos. geimponeerd, zit te luisteren. Ook naar de anderen, die hier misschien voor het eerst in een waarlijk groot en groots stuk kun nen laten zien wat zij waard zijn. Hoe snijdt het door de ziel als een van hen een Filistijn de woorden uitstoot „Vervloekte jood. kun jij je vuile bek niq open doen?" Wij hebben maar dames en heren in hun gewone plunje, de jaskragen opgeslagen, over het mos van het openluchttoneel zien lopen vóór het inderdaad grandioze de cor van het paleis van Delila. En steeds riepen de regisseurs Ludzer Eringa en Floor Middag hun aan wijzingen. Maar wij werden sterk geboeid. En nu was de muziek van Hans Scheifes er nog niet eens bij op deze repetitie. Wij hebben de overtuiging, dat dit stuk ge- meenschapswerk in de ware bete kenis van het woord een evene ment wordt voor Amersfoort. En nu wij deze repetitie hebben mee gemaakt, zouden wij vooral nu de toegangsprijs zo laag is ieder ook de rijpere jeugd, op het hart willen binden deze voorstelling toch vooral te gaan zien. Wie het verzuimt zou er later spijt van hebben. JET doet ons bijzonder veel genoegen, onze lezers een serie reportage's te kunnen aankondigen van de be kende journalist en schrijver op natuur-historisch en tou- ristisch gebied. Rinke Tolman. Een introductie heeft de thans 57-jarige Tolman in do provincie Utrecht nauwelijks nodig. Hij woont hier al vele jaren en had er reeds vóór de oorlog al een kwart eeuw journalistieke practijk op zitten. Wie zijn boeken lazen, weten dat Tolman niet$ liever doet, dan in zijn vrije tijd de natuur in trekken. HU ziet en beleeft dan vele din gen, die wij, gewone stervelingen, niet opmerken. Speciaal voor ons blad zal Rinke Tolman er in het vervolg regel matig op uit trekken. Wat hij op een wandeling van Amers foort naar Woudenberg beleefde kunt U lezen elders in dit blad. Zowel volgens liet persbu reau Reuter nis A.P. Is er in de zes mogendhedenconfercn- tle te Londen overeenstemming bereikt over* de Instelling van een regering voor de drie Wes telijke zones van Duitsland t.w. de Brits-Amerikaanso cn do Franse zone. De zes mogend heden die tot dit besluit kwa men zijn Amerika, Engeland, Frankrijk, België, Node r- I a n d en Luxemburg. Het zou in de bedoeling liggen, dat deze regering uiterlijk September van dit jaar tot stand komt. Hoewel de omvang der bevoegd heden van deze West-Duitse rege ring nog worden bestudeerd, zou het plan bestaan dat de drie bezet tende mogendheden deze regering in de binnenlandse verhoudingen rui me bevoegdheden geven, maar dat zli de algehele supervisie over de buitenlandse politiek en de haiWel zouden behouden. Een ander punt waarover men nog in het onzekere verkeert, is of de constituerende vergadering voor West Duitsland zal worden be noemd of gekozen. Vermoedelijk zal deze middenweg worden gekozen, dat de constituerende vergadering zal woren benoemd uit delegaties van de gekozen parlementen der verschillende West Duits Lftnder. De mogendheden der Londensc con ferentie gijn bil hun plannen er van uitgegaan, van de gedachte dat Duitsland eens weer een eenheid zal vormen. Met het oog hierop hebben zli de mogelijkheid open gelaten dat vertegenwoordigers uit Oost- Dultsland hun plaatsen in de volks vertegenwoordiging van deze West- Duitse combinatie zullen kunnen Innemen. Grootste bloemenhulde voor prinses Juliana Een enorme stoet van kletsnatte kleuters, schoolkinderen, mannen en vrouwen uit Baarn, Soestdjjk, Soest en wijde omgeving hebben de jarige kroonprinses in de stromen de regen een overweldigende bloe menhulde gebracht. Van half twee tot half drie trokken duizenden, die prinses Juliana bloemen wilden brengen, langs het witte paleis in Soestdijk, waarop de doorweekte koninklijke standaard traag in de wind heen en weer bewoog. De Koningin was bij haar dochter op verjaardagsvisite en zo was de vol tallige vorstelijke familie bij het défilé aanwezig. De Koningin was gekleed In een kameelbrulne japon, waarover zy een bruin bont droeg en zij had zich geplaatst in de vensterbank van het raam links van het bordes, voor het tweede raam stonden de prin sesjes Beatrix. Irene en Margriet, alle drie flink gebruind door de Zwitserse zon en gekleed in fleuri ge lichtblauwe jurkjes. Prinses Ma rijke stond ln haar witte box, die vlak voor het raam was gezet te trappelen van plezier om zoveel duizenden vriendelijke mensen, de honderden vlaggetjes en de"kleuri ge lentebloemen hyacinthen. ont zaglijk veel tulpen, irissen en se ringen, die op de trappen van het bordes werden gelegd, en langza merhand een wonderlijk kleurige berg vormden. Prinses Juliana in blauwgryze ja pon en prins Bernhard met een don kerbruin costuum en een anjer in het knoopsgat stonden terzijde van de drie prinsesjes voor net tweede raam. Het was al half drie geweest toen de laatste mensen het bordes passeerden en de hekken van de pa leistuin werden gesloten. Landdag socialistische Jongeren Donderdag 6 Mei houdt de Dem. socialistische jongeren vereniging „Nieuwe Koers" een landdag in het openftichttheatcr op de Klinkenberg bij Ede. Als sprekers zullen optre den prof. dr. W. Banning en Eibert Meester Er worden plm. 3000 jon geren uit alle delen des lands ver wacht voor deze meeting, die be doeld is als een demonstratie voor geestelijke vrijheid en sociale recht vaardigheid. Verliezen in Indonesië De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Soldaat le kl. E. T. Dekker, uit Warnen- huizen. Overleden aah bekomen ver wonding. Kon. Ned. Ind. Leger: Soend. sol daat Hoesen Bin Age. Labour handhaaft zich Het aftreden om gezondheidsre denen van J. H. Martin, Labour- parlementslld voor het Londensc district Southwark, was Donderdag aanleiding tot herverkiezingen. De zetel bleef voor Labour behouden. De opvolger van Martin verkreeg 8.741 stemmen (Martin in 1915 9.336). De conservatieve tegenstan der in dit district bracht het tot 4.623 stemmen (1945 waren dat er 3.654). Churchill is ontstemd Ditmaal door Attlee De voormalige Britse premier Winston Churchill heeft op een bij eenkomst der conservatieve party gezegd, dat de Labour-regering „een beslissende bijdrage levert tot Groot-Brittannlë's verlies van haar plaats in de wereld". Wel kon Churchill zich verenigen met de buitenlandse politiek der rc- aering. haar vriendschap voor de V.S. en haar houding ten aanzien van de „Sowjet-agressie". doch z(jns inziens hadden de socialisten do 'hulpbronnen van de natie ver kwist en het Initiatief belemmerd Geallieerde onenigheid in JFenen De geallieerde bestuursraad voor Oosten ril 1c heeft een voorstel van do Sowjet-Unie verworpen, volgens hetwelk het luchtverkeer naar We nen. zover het vliegtuigen der Wes terse geallieerden betreft, beperkt en gecontroleerd zou worden. De Amerikaanse hoge commissaris, ge neraal Keycs. achtte het voorstel ln strijd met de door de Sowjet-vcrte- gcnwoordlger te Londen getekende overeenkomst. Volgens de Sow1et-Unie is de voorgestelde regeling in het belang van de veiligheid. In het laboratorium-gebouw van de „General Electric Company" te New York heeft zich een ontplof fing voorgedaan van zulk een kracht, dat ec i cmplové door een raam naar buiten werd geslingerd en dood viel, terwijl een gehele ver dieping van het gebouw geruïneerd werd. In het laboratorium worden proeven genomen op het gebied van de atoomsplitsing. De thans vijftigjarige Donker, die gisteren terecht stond voor de Am sterdamse rechtbank ving zijn loop baan aan als slagersknecht. Via tal van baantjes wist );lj het na de be vrijding te brengen tot hoofd van do opsporingsdienst voor motorvoertui gen van het ministerie van finan ciën. Zou de man op dit moment uit zUn gevangenschap worden ont slagen, dan zou hij, volgens zijn verdediger, zj|n leven als slagers knecht kunnen hervatten. De kans op deze invrijheidstel ling is echter uiterst gering, daar is gebleken dat hij zich in vele ge vallen, de president noemde een veertigtal, fraude heeft bedreven bij de vervulling van zijn taak. Deze bestond er onder meer ln het op sporen van auto's welke oorlogsbuit waren. Hij maakte van zijn positie misbruik door de inbeslag genomen voertuigen door de oorspronkelijke eigenaars zwart te laten terug ko pen. De eis luidt drie jaar gevan genisstraf. BEZUINIGING OP TIL BIJ ECONOMISCHE ZAKEN DEN HAAG. 30 April De mi nister van economische zaken heeft een commissie ingesteld, die zo snel mogelijk moet onderzoeken on wel ke wijze in het ressort vrir z(|n de partement liet doelmatigst lean worden bezuinigd. VERKIEZINGEN 7 JULI? DEN HAAG. 30 April Wan neer de gehele parlementaire pro cedure vlot verloopt en daarop wordt niet kracht aangestuurd zal het volgens het ANP nog juist mogelijk zijn, de verkiezingen tegen of op 7 Juli to houden. IJltstcl wordt Jn verhand niet do vacantfcs bezwaarlijk geacht. Belgische kabinetscrisis bezworen Naar wij uit Brussel vernemen is de aldaar dreigende kabinetscrisis afgewend, doordat er tussen de re geringspartners. de socialisten en de Christelijke Volkspartij (katho liek) overeenstemming is bereikt over de onderwijskwestie. Do Bel gische socialistische minister van onderwijs Kamlel Huysmans zal een verklaring afleggen over de verle ning van subsidies aan het katho lieke bijzondere onderwijs. Hierover waren de moeilijkheden ontstaan. De katholieken betichtten Huys mans ervan de openbare school voor te- trekken. De Engelse minister voor de voedselvoorziening, John Strachey, heeft bekend gemaakt dat de aard appelrantsoenering in de afgelopen nacht is beëindigd. Sedert Novem ber j.l. kreeg het Engelse publiek 1.3 k.g. aardappelen per week per persoon. Didden en Poels wonnen 7e en 8e etappe Ook gisteren werden er twee etappes gereden. De eerste van Eindhoven over Tilburg, Breda en Bergen op Zoom naar Vllssingen (162 km), drie uur later start men voor de 8c etappe, nadat renners en volgers per boot over de Wester- Scheldc zyn gezet, van Breskens naar Hulst (ongeveer 70 km). Dit laatste stuk wordt een tijdrit ln ploegen, waarbij de laatst geplaatste ploeg het eerst ver trekt cn de anderen met tussenruimten van 5 minuten starten. Van Eindhoven naar Breda heeft het vrijwel aan een stuk door geregend en het was een alles behalve fleurig troepje dat' doorweekt tot op het gebeente, in weerwil van de jasjes van plastic en de laag krantenpapier op borst en rug. bij Eindhoven dc grote weg op peddelden. De Belg Didden maakte van het gebrek aan animo by de anderen gebruik om zijn slag te slaan. Meteen na do start werkte hij zich naar voren en nauwe lijks waren de buitenwijken van Eind hoven achter dc rug of hij spurtte zich los uit het hoofdpeleton, dat niet rea geerde. Als eerste kwam hij Tilburg binnen. Didden was toen 3 min. 35 sec. op dc hoofdgroep uitgelopen. In Breda, waar men om 10 uur 5 aankwam, was zijn voorsprong uigcgroeld tot 5 min. BIJ Wouw enkele kilometers voor Bergen op Zoom was de positie als volgt: aan de kop Didden. op 4 min. 45 sec De Ruiter, Stuyts, De Korver en Van Nek. op 200 m Tailleu. Van Gel- dern. Poels. Vooren. Verpoorten. Gold- schmldt. Schellingerhout, Kirchen. Ro giers, Motke, Van Beek en de oranje trui Bakker. Tussen Wouw cn Bergen op Zoom kreeg Bakker een Inzinking en verloor contact met de groep Tallieu cn vormde met Van Nek, die wegens ket ting-defect even had moeten afstappen en Lambricks, Clemens en Francken. dlc hem achterop waren gekpmen een nieuw groepje, dat 4% minuut op Tallieu en zijn maat achter lag. Intussen maakte de groep Tallieu nu volle ernst met de achtervolging. In waaiervorm rydend, zodat ze elkaar om de beurt bescherm den tegen de harde wind Jachtten zij achter de leider aan. Didden draaide nu niet zo goed meer als in het begin van de cours. Even voor Goes was zUn voor sprong al tot 2*£ minuut geslonken. Hij voelde blijkbaar, dat hij onherroepelijk Ingehaald zou worden en vertraagde zyn tempo, voortdurend omkijkend en blijk baar wachtend op zijn achtervolgers. Didden werd In Goes Ingehaald en 15 man stevende ln snel tempo op Vlls singen af De Korver werkte zien plot* naar voren maar hoewel ln gewonnen positie wist Didden nog Juist voor hem de finish te passeren. Na de etappe Eindhoven—Vllssingen waren er nog maar 58 renners ln do course. Aangezien cr ln het algemeen klassement van gisteren 82 voorkwamen, zijn cr Vrijdag dus 24 uitgevallen of niet gestart De Limburgse heuvels cn do kille zuidwester hebben heel wat slacht offers gemaakt ln twee dagen, vooral onder de buitenlanders Dc achtste etappe Vllssingen—Hulst zou volgens de oorspronkelijke opzet in ploegen tegen het uurwerk- worden ge- rcd#n. maar diverse technische moeilijk heden noopten dc organisatoren te elf der ure de start gezamenlijk te doen plaats vinden. Te IJzcndJjke, 38 km voor het eindpunt waren Clemens cn Van Geldern los, met een voorsprong van minstens 1 km, maar ofschoon zy er op de bochtige cn hobbelige klinkerweg een vaartje van tegen de 40 km Inhielden, waarbij Van Geldern, die uit deze streek komt, lulde werd aangemoedigd wan neer menJicm herkende, liep het pele- ton toch langzaam op hem In. Op het laatste gedeelte te Hulst gebeurde er nog verschillende Incidenten, zo brak Van Geldern een pedaal, terwijl Gold- schmidt een lekke band opliep maar onmiddelljk het wiel kreeg van Kemp. De route was te kort voor een enerve rende strijd, zodat cn groot aantal ren ners deel van dc. kopgroep uitmaakten. Eerst sprong Tarchlni weg direct ge volgd door de Belg Poels. Ook Frnnckcn de Ruljk en Dc Best wangden een kans. In het feestciyk versierde Hulst viel tenslotte de beslissing. Het werd een felle strijd tussen Franchen en Poels. Do Belg werd tenslotte overwinnaar. Bakker heeft zyn oranje trui moeten afstaan aan de Luxemburger Gold- schmit die thans met byna 2 minuten, voorsprong op Rogiers cn Vooren do eerste plaats ln het algemeen klasse ment Inneemt. Na de 8ste etappe luidt het algemeen klassement: 1. Goldschmit (Lux) 33.46.39; 2. Rogiers (België) 33.48.31; 3. Vooren (Zaanstreek) 33.43 32; 4. Poels (België B) 33.5005; 5. De Korver (Zuid-Holland) 33 50.38; 6. Van Beek (Zaanstreek) 33 52 40; 7. De Ruiter (Zuid-Holland) 33,53 57; 8. Bakker (Zaanstreek) 33.54.48: 9. Kirchen (Lux) 33.59.04; 10. iMotke (Noord-Holland) 33.59.51. Hèt ploegenklassoment luidt' 1 Zaan streek 101.36.00; 2 Luxemburg 10159.51: 3. België B 102.0027; 4. Zuid-Holland 102 17.34 5. Noord-Holland 102.20.33.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1