DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Triomftocht van generaal Foulkes door feestvierend Wageningen Regering doet beroep op loyale landgenoten Tijdelijk UNO-bestuur over Palestina na 15 Mei Verraderlijke overval brag bij Gennep Onverbiddelijk en beslist Militair vliegtuig neergestort Naaldwij kse moord geheel ontsluierd Euwe verliest van Smyslov Handhaving van souvereiniteit over gehele gebied van Indonesië Als de afsluitdijk wordt opgeblazen hang ik Uin de eerste de beste boom 10 MEI 1940 NSB'ers trokken als gids en tolk met de vijand het eigen land binnen Sociale positie der blinden h Bezemsteel-motor Dinsdag 4 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 10TT Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of f 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. [Telefoon administratie 6235« Ter handhaving onzer democratische rechten T")E gebeurtenissen in enige andere landen maken het noodzakelijk re- koning te houden met de mogelijkheid, dat ook In ons land te eniger tijd een poging zal worden gewaagd om door intimidatie of geweld de grondwettige regeringsvorm te vernietigen en een nieuwe orde to ves tigen. een nieuwe orde, dio evenals bJJ het nationaal socialisme slechts gepaard kan gaan met onderdrukking, dwang en slavernij. Deze waarschuwende woorden werden gisteravond voor de radio uit gesproken door de minister van Binnenlandse Zaken, mr. dr. Wlttemnn, die er aan toevoegde, dat hot niet uitgesloten ls, dat een bepaalde min derheid steun van bulten zou verkrijgen en dat zorgvuldig voorbereide en tegelijkertijd optredende ordevcr? .orlngen in de West-Europese lan den dc positie van de voorstanders ener omwenteling nog zouden ver sterken. Met nadruk zeide de minister, dat de regering en alle1 verant woordelijke autoriteiten met be- slistheid zo nodig met onverbidde lijke kracht het gezag zullen hand haven. Onder de bevelen van de auto riteiten zal dan in de eerste plaats optreden de beroepspolitie Indien de omstandigheden dit nodig ma ken. zal de politie worden ver sterkt met alle beschikbare mili taire eenheden. Zoals u bekend is. vervolgde de bewindsman, wil de regering ech ter nog verder gaan. Zij acht het geboden, dat onder bijzondere om standigheden in de eerste plaats de beroepspolitie zoveel mogelijk wordt vrij gemaakt voor de beteu geling van woelingen en omwen- telingspogingen, en heeft daarom de reserve rijks- en gemeentepoli. tie, de reserve grensbewaking en de nationale reserve ingesteld Voor alle vrijwilligers geldt. c'|t zij volledig worden opgenomen ir> de eenheden van politie en leger Slechts zo kan de zekerheid be staan dat de vrijwilliger, zodra hij in werkelijke dienst wordt opge roepen. ten volle is voorbereid op de taak. die hem wacht. Het verheugt de regering, dat volledige medewerking verkregen werd van diverse organisaties groepen en lagen der bevolking die zich op het gebied van steunver lening aan het wettig gezag bewe gen of bewogen hebben. Door de instelling van het Instituut Stens Wettig Gezag is een waarborg ge schapen. enerzijds dat de leiding en het gezag over een machtsapparaat onwrikbaar bij de bevoegde auto riteiten blijft en anderzijds dat allen, wie' het handhaven van ons democratisch staatsbestel ter harte gaat. zich met volle overtuiging Twee doden ■s-GRAVEXHAGE 3 Mei. Gis- termorgen Is een de Havilland Ti ger Moth, een lestoestel van de vllegschooi Woensdrecht van com mando legcrluclitmacht Nederland even over de Belgische grens ver ongelukt. Do belde inzittenden, eer ste luitenant-vlicgcr-waarricmer C. van Eimeren en do scrgeant-vlle- §er A. A. Snoeyers, kwamen hler- U om het loven. Een commissie van onderzoek is direct nadat men van het ongeval bericht ontving vertrokken om een onderzoek in te stellen naar dQ oor zaak van het ongeluk. Eerste luitenant-vlieger-waarnc- mer van Eimeren was 29 jaar oud en woonachtig te Amsterdam. Hij was gehuwd, doch laat geen kinde ren na. Sergeant-vlieger Snoeyers was gehuwd en afkomstig uit Ber gen op Zoom. H\j was in 19*15 als oorlogsvrijwilliger in dienst getre den. De beide slachtoffers hadden de eerste volledig in Nederland ge houden vliegeropleiding gevolgd en ontvingen in December van het vo rige jaar het brevet van militair vlieger. Sedert ruim een maand na men zii deel aan een cursus voor vlieger-instructeur op de vliegbasis Woensdrecht. Ook dr tweede verdachte in de moordzaak te Naaldwijk, de amb tenaar Z., heeft zijn daad bekend. Het pistool, waarmede 't Hoen werd doodgeschoten is uit het wa ter opgehaald. Z. gaf toe met de Duitser S. op stap te zijn geweest om ergens in het Westland te pro beren aan geld te komen. Zij had den voor dit doel een zwarte lap, een pet en een pistool medegeno men, niet met de bedoeling iemand te doden, doch om ergens iemand te dwingen geld af te geven. Ten slotte waren zij al fietsende bij de woning van 't Hoen terecht geko men, waar de overval werd ge pleegd met het bekende noodlotti ge gevolg. Gisteren werd het tournooi om het wereldkampioenschap schaken voortgezet met de partijen Smyslov —Euwe en ReshevskyBotwinnik. Bij de 26ste zet gaf Euwe op. De partij ReshevskyBotwinnik werd afgebroken. De stand is thans: Botwinnik 10 en een afgebroken partij uit 15; Smyslov 8iuit 16; Reshevskv 7V2 en een afgebroken partij uit 15; Keres 7i/„ uit 15;' Euwe 3»/2 uit 15. Weerhericht MEE It BEWOLKING Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond: Meer bewolking dan vandaag met voorname lijk in het Westen van het land plaatselijk enige regen. Meest ma tige wind uit Zuidelijke richtingen. Morgen on geveer dezelfde tempe ratuur als vandaag, maar vannacht minder koud. Woensdag 5 Mei- Zon op 5M. onder 20.11; maan op 4 10, onder 15.58. als vrijwilligers beschikbaar kun nen stellen. Tenslotte wees de minister er nog op. dat de voor studerenden ge schapen faciliteiten uitsluitend verband houden met de voor hen geldende bijzondere omstandighe den wat betreft studie en vrije tijd. De studentenafdclingen gaan zon der meer in het gewone verband der nationale reserve op. De regering doet een klem mend beroep op allen, die ons Oranjehuis, ons democratisch staatsbestel en onze volksvrij heden tegen aanslagen metter daad en met kracht willen be schermen en verdedigen. Zij is er van overtuigd, dat wan neer dergelijke aanslagen zouden worden gepleegd, de overgrote meerderheid van ons volk als één man achter dc regering zal staan. Deze steun zou echter dan zijn on. voorbereid en van ongeoefenden. Daarom roept de regc. allen op. die van goeden wille zij. opdat zii. na een korte opleiding, wanneer dit nodig mocht zijn. met de vereiste kennis en vakbekwaam heid het gezagsapparaat kunnen versterken, het gezag mede kun nen handhaven. FEEST IN PRAAG. De omstandigheden hebben de Tsjechische studenten er niet van weerhouden het 600-jarig jubileum van de Kareis Universiteit op grootscheepse wijze te vieren. Zoals bekend was deze Univer siteit eens de enige Hoge School van het Duitse Rijk. In de processie werd een eigen opvatting gecreëerd van ..het IJzeren Gordijn". Dit bestond uit Amerikaanse conservenblikjes. Nederland houdt vast aan: Nederlandse delegatie In Berlijn verdwijnen Amerikaanse soldaten Drie Amerikaanse soldaten wer den gisteren na het beëindigen van hun wachtdienst op het vliegveld Tempelhof in Berliin vermist, na dat zij de Russische sector waren binnengegaan. Zij bezochten na af loop van de dienst eeiï café waar enig rumoer ontstond, waarop een donkere Russische wagen voor de deur verscheen en de mannen mee nam. De Amerikaanse autoriteiten hebben de Russen gevraagd waar om zii de mannen vasthouden, doch zii hebben van dè Russen nog geen antwoord gekregen. Het Beljjnse dagblad ,,Dcr Tagcs- spiogel" publiceert thapj dagelftks namen van mensen die langer dan drie weken worden vermist. Italië's president zou zich terugtrekken President Enrico de Nicola van Italië heeft aan ministerpresident De Gasperi meegedeeld, dat zün ge zondheid hem niet toestaat hoge staatsfuncties te blijven vervullen, cola, die 71 jaar is, niet voor her- Mcn maakt hieruit op dat De Ni- cola. die 71 jaar is, niet voor her verkiezing in aanmerking wenst te komen. Men acht evenwel de mogelijkheid niet uitgesloten dat. De Nicola van gedachten zou veranderen als alle partijen daarop zouden aandringen. Intussen verluidt, dat Togliatti, de leider der communisten, senatoren en parlementsleden die tot het Volksfront behoren, heeft verzocht, de zitting van Kamer en Senaat, waarin Maandag een nieuwe presi dent zal worden gekozen te boy cotten uit protest tegen de wijze waarop de verkiezingen ziin gehou den. De Nederlandse delegatie, die bij Djogja onderhandelingen heeft ge voerd met de republikeinse dele gatie, is vandaag per trein uit de republikeinse hoofdstad te Batavia teruggekeerd. Van republikeinse <J>de waren maatregelen getroffen om e?n herhaling van de onlangs te Djogja voorgevallen incidenten te voorkomen. De reis verliep dan ook ordelijk Met de delegatie mee reisden zes in 'ijheid gestelde Ne derlandse krijgsg. 'angenen. Jhr. Van Vredenb. ch, de onder voorzitter van dc Neoeri.°ndse de legatie, heeft geantwoord cP e,en serie vragen van Aneta. VarN z\Jn antwoorden is het volgende e-en samenvatting. Dc Nederlandse iie* legatie houdt vast aan het op de Renville overeengekomen, volgens hetwelk In de zgn. overgangstijd de Nederlandse souvereiniteit over ge heel Indonesië gehandhaafd blijft- Dat het de Republiek nog steeds is toegestaan, eigen leger en buiten landse betrekkingen te handhaven, komt doordat men de Repub een ïedeljjke tJJd wil laten om haar- positie in ovèreenstemming te brengen met de Renville-beginsc- len. Met wat goede wil van de zij de der Republiek is hierover over eenstemming te bereiken, die ove rigens onontbeerlijk is, wil er een politiek accoord worden bereikt. De Nederlandse regering ls, ingevolge de Renville-overeen- komst niet verplicht, aan de voorlopige federale regering bepaalde rechtën. verplichtin gen en verantwoordelijkheden over te doen. Zij kan dit wel doen. Waarschijnlijk zal deze over dracht van verantwoordelijkheden geleidelijk geschieden. Met over dracht van souvereiniteit moet deze echter niet worden verward: dat gebeurt pas byj het tot stand komen der nieuwe rechtsorde, en dan wel aan de Verenigde Staten van Indo nesië. Wat het plebisciet betreft, acht de Nederlandse delegatie een be volkingsuitspraak op Java, Madoe- ra en Sumatra en essentiële voor waarde voor een gezonde opbouw van die toekomstige Verenigde Staten, Of de uitspraak der bevol king op Java, Sumatra en Madoera bij plebisciet geschiedt of op ande re wijze, ls van ondergeschikt be lang. in Batavia terug Gisteravond ziin dc meeste leden van dc Nederlandse en Indonesische delegaties en de secretarissen van de Commissie van Goede Diensten per speciale trein uit Djogja in Ba tavia teruggekeerd. De besprekingen in Batavia zul len naar A. P. verneemt, drie we ken duren; indien geen overeen komst wordt bereikt zal men naar Djogja terugkeren cm de conferen tie aidaar voort te zetten. Londen stelt voor: De betrekkelijke rust^ie gisteren in vele delen van Palestina heerste - tengevolge van een wapenstilstand in het ommuurde gedeelte van Jeruzalem is er gisteren in de Heilige Stad bijvoor beeld geen schot gevallen - schijnt te zullen voortduren tot op 15 Mef, want de Britten hebben te verstaan gegeven, dat zij zolang het mandaat nog voortduurt met leger en luchtmacht zullen optreden tegen „welke Arabische staat ook", die Pales tina zou binnenvallen. Volgens U. P. hebben de Arabische Staten aan Engeland en Amerika medegedeeld, dat zij voor 15 Mei het Heilige Land dan ook niet zouden betreden. kunnen beraden op een definitieve regeling van het Palestijnse pro bleem. Wat de Arabieren na die datum gaan doen, hangt af van de vraag of de UNO een (in hun ogen) aan vaardbare beslissing neemt ten aanzien van het bestuur over Pa lestina. Vier wegen staan dc bijzon dere Assemblee open, nl. een be krachtiging van het in dc steek ge laten verdclingsbesluit (dat echter alleen nog door dc Sowjct-Unie en enkele kleine stalen wordt ge steund), het Amerikaanse plan voor een tijdelijk beheerschnp (dat ook weinig enthousiasme onder vindt), een of andere vorm van tij delijke en voorlopige autoriteit on der UNO-auspiciën in-het leven te roepen (hierop heeft de Britse mi nister van Koloniën, Creech Jones, Maandag bij dc UNO aangedron gen), of: geen actie te ondernemen (waarbij de kwestie dus door bur geroorlog zou worden „geregeld"). De meeste kans schijnt het door Creech Jones namens de Britse re gering voorgesteld „tijdelijke voor lopige lichaam" te maken. Dit ge zag zou dc vorm kunnen aannemen van een of andere neutrale centrale autoriteit, die voor de UNO als uni ficerend orgaan optreedt, totdat de beide gemeenschappen haar con flict kunnen oplossen. In Septem ber, wanneer de gewone Assemblée dan weer bijeenkomt, zou men zich Het Internationale Rode Kruis heeft aangeboden, het beheer over Jeruzalem op zich te nemen, om to voorkomen, dat de Heilige Stad aan dc vernietiging wordt prijsgegeven. Voorwaarde is, dat zowel Joden als Arabieren zich met het beheer van het Rode Kruis accoord verklaren, maar geen der oorlogsvoerende partijen heeft dit tot nog toe ge daan. Intussen heeft de oorlog in Pa lestina al het probleem der „ver plaatste personen" met zich meege bracht. Hun aantal bedraagt thans reeds 250.000. Het aantal Joodse vluchtelingen bedraagt naar schat ting 15.000 h 20.000. Lc Populaire verkoopt zijn auto's Het orgaan der Franse socialis tische partij. ,,Le Populaire", had wegens gebrek aan 180.000 Fr. gis teren bijna niet kunnen verschijnen. Om dc drukkers te kunnen betalen, die. zoals het blad zelf schreef, geen cent crcdiet willen verlenen moes ten dc auto's worden verkocht. Het blad heeft nog maar een oplaag van 75.000 exemplaren. NV oen ware triomftocht door het. feestvierende Wageningen stond l\ltenant-generanl Charles Foulkes gisteren weer op die pluats, waar hfi' °V» 5 Mei 19 uit handen van ne Pultso opperbevelhebber in XeilorlSzL'l* knlnriei-gerieraal .ïohanncfl Blaskowltz, do capitulatie van diens striW,na,,,,t aannam. Thans was de Canadese legeraanvoerder nnar Wairenlnew gekomen, om het ere-burgerschap cn de gouden medaille van dc/e sin» '>i ontvangst te nemen. In een korte toespraak herinnerde de «eneni-d nt, g aan dc dagen van de bevrijding en vertelde, boe hij "jl\ rnlde door Blaskowltz te dreigen hem aan do eerste de beste boom ti «uilen ophangen, Indien do afsluitdijk zou worden op geblazen. De historische Pen blijft in Nederfa.ucl In het vervolg van zjjn rcr)V,.be^ treurde hij, dat na deze drie jaiW opnieuw angst voor agressie be staat, terwijl bij de capitulatie alle moeilijkheden uit de menselijke harten schenen te verdwijnon. ..Wij hoopten toen", aldus generaal Foul kes, „dat wij een tijd van langdu rige vrede tegemoet gingen, maar opnieuw bestaat de vrees voor on derdrukking, honger en slavernij. Toch moeten wij trachten te komen tot een vreedzame wereld. Maar indien het nodig mocht zijn, dan kan ik mij aansluiten bij de woorden van ónze minister-president, Mac kenzie King, dat de Canadese sol daat opnieuw het zwaard zal trek ken, Indien de vrtfe wereld in ge vaar komt" Aan het slot van zijn rede zelde hij te hopen, op een langdurige cn hechte vriendschap tussen de vol keren van Canada en Nederland, alsook dat deze vriendschap in de gezamenlijke liefde voor vrede en geluk steeds moge groeien. Na dank gebracht te hebben voor onderscheiding, dio hem to beurt do capltulatlc- I - bood generaal Foulkos do Wa- «nninW9 burgemeester do pon aan, hin,,,K- l.< lfl.lK 1' i-11- waarmedN ,n (Van een bijzondere medewerker) YVTILHELM WALTHER, die in de burgermaatschappij architect V V was, had de leiding van het kamp in Goch, even over de grens, ter hoogte van Gennep, waar N.S.B.-ers met Duitsers in Duitse uni formen werden opgeleid voor de overval op Nederlandse bruggen. In de middag van de negende Mei 1940 kreeg Walther opdracht zich naar Wesel te begeven, waar het stafbureau van het Armeekorps, waartoe hij behoorde, was gelegerd. Daar kreeg hij bevel zijn stoot troepen in de avond gereed te houden voor de overval op Nederland. In de officierskringen van de divisie Brandenburg, waartoe Walther behoorde niet alleen, maar bij de gehele legerleiding en bij dé zoge naamd goede Duitsers evenzeer, was het reeds lang geen geheim meer, dat Hitier tot allerlei middelen zijn toevlucht zou nemen. form. Onder hun wijde jassen droe gen zij machinepistolen, pistolen en Als dieven in de nacht Men had zich reeds lang ver trouwd gemaakt met de ge dachte, dat dit alles geoorloofd was. Enige zeer vertrouwde landverraders hadden reeds de eer genoten, in uniformen van de Nederlandse marechaussée gefotografeerd te zijn. Toen dus op de avond van de negen de Mei 1940 eindelijk open kaart werd gespeeld, kon het voor de aanwezigen allerminst nog een verrassing zijn. De Ne derlandse uniformen werden aangetrokken, de nodige (ver valste) papieren uitgereikt, de groepen ingedeeld en de com mando's gegeven. De groep van Walther zelf zou de spoorbrug bij Gennep in volle vre destijd bij verrassing nemen Tegen middernacht vertrokken de commandanten van de verschil lende stoottroepen. De leiding van elke afzonderlijke actie berustte thans bij iedere commandant zelf. Het groepje van Walther was tien man sterk. Er waren twee Neder landers in uniform van de mare chaussée bij en één Duitser. De overigen droegen een Duitse uni- handgranaten. De verklede mare-, chaussées droegen Hollandse gewe ren. Zo, in de heldere lentenacht, trokken er langs de hele grens Hol landers als gids en tolk met de vijand hun land binnen. Voor dit verraad waren de zaden gestrooid door de N.S.B., die Nederlanders gewonnen had voor de gedachten- wereld van een vreemde natie. Om'twee uur staat de stoottroep in de buurt van de Hollandse grens. Het is nog te vroeg: vier uur is de afgesproken tijd. In dodelijke stilte wordt tenslotte de tocht te voet voortgezet. Tot op een afstand van enige honderden meters van de brug heeft niets dc stilte gestoord. Het is al licht. Daar is de brug. De spanning stijgt. Zal de overrompe ling gelukken of zal er gevochten worden? De soldaten, die hun wapens ver bergen, gaan achter elkaar lopen. Daarnaast de drie marechaussées, het geweer openlijk in de aanslag. Vier Hollandse soldaten vormen de wacht aan het Oostelijke einde van de brug. Eén begint te telefoneren met de post op de Westelijke oever. De verrader H. loopt naar voren. Hij draagt het uniform van wacht meester. De soldaten salueren. De verrader doet het voorkomen alsof hij enige spionnen heeft gesnapt. Tragedie voltrekt zich Op dat moment overrompelen de moffen de kleine Hollandse wacht. Een van onze soldaten schiet nog een Feldwebel in de hand. Walther bevindt zich al in het posthuisje en vernielt de telefonische verbinding. Daarna gaat hij met vier man schappen de brug op, naar de Wes telijke kant. De verrader H. gaat nog een eindweegs mee. Midden cp de brug staan zij opeens Tegen over 60 tot 70 Hollandse soldaten. H. heeft zich reeds teruggetrokken of ziet thans nog kans zich te ver wijderen. Aan de Westelijke kant brengen enige soldaten Walther en zijn mannen weg. De zorgeloosheid der Hollanders helpt dc stoottroep ech ter. Zij zijn onvoldoende gefouil leerd en onder hun wijde gufnmi- mantels hebben zij machinepistolen en handgranaten weten te bewa ren. Op enige afstand van de wacht overvallen zij de begeleiders en zij slagen er in, terrein te winnen, zelfs zo, dat zij kans zien de springlading onder de brug on schadelijk te maken. De verrader bevindt zich inmid dels weer aan de Oostelijke oever. In de verte nadert, zoals afgespro ken is, een pantsertrein. De Duit sers aan de Oostelijke kant slagen er in, de belemmeringen van de rails te verwijderen. Walther wordt aan het^hoofd getroffen. De man nen van de Hollandse bunkers, in de omgeving van de brug, vuren. De Duitse artillerie vuurt uit de verte terug op de Hollandse bun kers. Maar ongedeerd roltxie Du.t- se pantsertrein over de spoorbrug bij Gennep. Hier zegevierde het verraad. voorwaar',li. ondertekend keVT„0lft0n25SrnêeTnKaK pezelschan van"' de SéTz Oorlog. It.-kol. A. H. VvacrnlS- en de burgemeester van Jnx ftf gen, de heer Klaassesz het ,',e- t van trocpenondcrdelen van dc?. fanterle en artillerie. De stafn..,.,. ziek van de huzaren van Boreeb^ zorgden voor marsmuziek. Na dit défilé begaf generaal Foulkes zich naar de zaal in hotel „De Wereld" waar in 1945 dc capi tulatie werd getekend. „Waar is Blaskowitz", vroeg htf lachend en maakte daarbij een gebaar, waar mede hij Iedere gedachte aan de vroegere vijand uitbande. Alvorens hem ten bewijze van het ere-burgerschap een in kleuren gc- calligrafeerde oorkonde te overhan digen. sprak burgemeester Klaas sesz enkele woorden, waarin h(j be toogde, dat mede door dc oorlog tussen Canada en Nederland een hechte band is ontstaan, geba seerd op gelijkgerichte gevoelens in "M nimmer tanendo liefde voor vrij heid en rechtvaardigheid Onder de aanwezigen werden door het juichende publiek opge merkt: de Amerikaanse ambassa deur, dr. Herman B. Baruch, de Noorse gezant, Jens Buel; dc mili taire attache's van Frankrijk en België, generaal C. Giebel, com mandant van de Nederlandse lucht macht, generaal G. H. Winkelman, generaal J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, kolonel A. C. de Ruyter van Steckeny, oud-commandant van de Irene brigade, generaal H. Koot, oud-commandant van de B.S., gencraal-majoor Marineus Gerrit van Kestcren, de rector-magnificus J. Smith en een aantal hoogleraren van de Wageningse landbouwhoge school. Van te voren was de generaal reeds in Harderwijk geweest, om ln begeleiding van de Nederlandse gastheer, dc chef van de generale staf lult.-gen. H. J. Kruis een be zoek te brengen aan de George Fre- derik-kazerne. Chinezen beschuldigen Nederlandse marine Het Amerikaanse persagentschap Associated Press geeft het hoogst bevreemdend bericht door, dat do Nederlandse marine er van is be schuldigd drie kleine Chinese vaar tuigen zonder reden met machine geweren te hebben beschoten, waar door de kapitein van een der vaar tuigen werd gedood. Allo drie aan vallen zouden plaats gehad hebben in de Nederlands Oost-Indische wa teren. De formele klacht werd door de in Singapore gevestigde bond van visrederiien ingediend bij de minis ter van koloniën De bond voegt er aan toe, dat do vangst in beslag werd genomen en dat de bemanning eerst werd ge arresteerd, maar na 24 uur waarin geen van hen voedsel cn water kreeg werd vrijgelaten. Niemand werd gedood of gewond. Volgens berichten uit Penang zou een ander NedQrlaml.se patrouille vaartuig het vuur hebben geopend op een Chinees kustvaartuig, dat van Palembang naar Malakka on derweg was. In deze berichten werd gezegd, dat een hoeveelheid rubber en palmolie ter waarde van 50.000 Amerikaanse dollars in beslag werd genomen. gyits officier ontving helse machine t„ wAtrerhampton ls gisteren de 2fi iartee i >ex Farran het slacht- lr^rw«dn'onnhub.ravaann Far™ afJX* "'ln«n J»**- Palestina te hebben doo<.2Lma5t,,« Toen Farran het pakje ope...i?li_ena ontplofte de helse machine. de politie is het pakje in Gik Brittannië gepost 1 N zijn bekendo boekje „Social® 1 Zekerheid" hoelt mr. dr. A. A. van Rhljn, socrelarls-genoraal van het departement van Sociale Za ken, beklemtoond, dat wij het so ciale vraagstuk ln de huldig© tijd niet alleen als een stoffelijk pro- bloem mogen beschouwen, omdat do gehele persoonlijkheid van de arbeider, mot al zijn gevoelens en nolgingen,v daarmee ten nauwste vorbonden ls. HIJ wijst van de hand, dat wij onder „sociale zo- korhcld" moeten vorstaan een re delijke bestaanszekerheid, omdat men daarbij te voel moet denken aan oon noodzakelijk minimum. Juist voldoende om het naakte be staan ln stand te houdon. Togen de achtergrond van deze verklaring doet het toch wol heel pljnjijk aan In con prao-advles, dat de heer C. Wagenmaker uit bracht aan het bilndencongres, dat op 12 Mei 1 n hot Jaar beursgebouw te Utrecht wordt gohoudon, te lezen, dat het overgrote doel van de Nederland se werkende blinden van schier alle sociale zekerheid ls versto ken, omdat zij bulten de meeste sociale wetten vallen. Hoo komt het, dat do blinde ar beiders in dezo o.l. onverdedig bare positie verkeren? De bllnden- werkplaatsen, waar de mecsten hun schamele boterham verdie nen, worden beschouwd als „ln- stelllnqcn van weldadlqheld" on dezo rekent men niet tot do fa brieken en werkplaatsen, waar voor de socialo wetten gelden. De blinde workor3 genieten daardoor niet do besphormlng van do on gevallenwet, noch van de ziekte wet, de kinderbijslagwet, do Inva liditeitswet of do ouderdomswet. Is het wonder, dat do heer Wa gonmaker ln bittere woorden deze ongelijkheid hekelt? Wat er moet gebeuren vat hij samen ln dezo zin: „Gelijkstelling van alle wer kende blinden met de zienden en voor allen oen gegarandeerd mi nimum onderhoud". U ziet het, hij vraagt hoogstens wat dr. Van Rhljn als onvoldoende afwijst. Het totstandkomen van de wet op het plaatsen van minder va lide arbeiders tocjulchehd. uit de heer Wagenmaker toch zl|n vrees, dat de ziende mlnder-vallde ar beiders eerder voor plaatsing In aanmerking zullen komen dan hun blinde lotgenoten, terwijl de werkkracht van dezo laatsten niet minder ls. HIJ vraagt do regering meer bllnden-werkplaatsen te stichten, ook gewestoli|ke ln die streken, waar de blinden verstoken zi|n van Iedere gelegenheid nuttige arbeid te verrichten. Ook voor de lonen eist hij een betere regeling, bij voorbeeld door overheidssub sidies. Dat de positie dor werken de blinden nog steeds wordt be paald dóór de Armenwet ls een toestand, die niet langer besten- diqd maq blijven, er moet een speciale Bllndenwet komen. Terecht wijst dr. Van Rhljn er op, dat het sociale vraagstuk vele psychologische, als men wil, gees telijke kanten heeft. De Neder landse blinden zijn ln menig op zicht ernstiq gedupeerd, zij staan door hun gebrek toch al naast een deel van het maatschappe lijke leven. Hen daarin meer dan thans op te nemen, hun sociale positie beter en hechter te rege len, dat lijkt ons een eretaak voor de minister van Sociale Zaken. Prijsstop in Engeland In Engeland ging gisteren dc prijsstop in voor alle verbruiks-ar-1" tikelen. die niet van primair be- j lang z(jn. n_ De enige artikelen, die niet van i«) primair belang zijn en door deze D maatregel niet worden aangetast, '.m zijn bijouterieën, boeken, kranten en tabak. De wel van primair be- u. lang zijnde artikelen zijn reeds langia. aan een krachtige contróle onder- A worpen. Na zijn installatie als cre-burgcr van Wageningen tekende Gene raal Foulkes op .dezelfde plaats, waar hij in Mei 1945 dc capitu latie-oorkonde van dc Duitsers mede ondertekende, het gasten boek van de gemeente Wage ningen. in oor be ter, ap- rop Dm jrsfe de Ileze p«> Wring taling Sensationele uitvinding De automobielindustrie over do gehele wereld zal wellicht een revolutionnaire wijziging moeten ondergaan als d<* uitvinding van twee Engelsen gebleken is deugde lijk te zijn. Zij hebben de eerste automotor met gasturbine-aandrij ving, de kleinste motor ter wereld, geconstrueerd en deze tentoonge steld op de British Industries Fair, welke gisteren te Birmingham werd geopend. De jonge uitvinders noemen hun motor de .Bezemsteel'. Hij is 37 cm. in doorsnee, 1.50 m. lang en weegt 250 Engelse ponden. De motor wordt gevoed met Diesel-olie cn zal zuiniger zijn dan een normale benzinemotor. De thans tentoonge- Ncheepsiiidlngcn Aldnbl, Rotterdam—Buenos Aires, pass 2 Mel Fernando Noronha; Am- stcldljk, 1 Mel van New Orleans naar Londen; Bosehfontcln, Amsterdam— Belra, 2 Mei te Port Said; Brcdero, Singapore—Rotterdam, 1 Mei te Ant werpen; Ganstcrker'k. Japan—Rotter dam, 30 April van Penang; Galtlen. I Mel van Nantes te Konakrl; Grooto Beer. 2 Mei van Samarang te Batavia; Grootckerk, 2 Mel van Rotterdnm to Antwerpen; Johan de Wftt, Amsterdam —Batavia, 1 Mel van Aden; Kota Baroe, Rotterdnm—Batavia, 1 Mei van Sabang; Ornje. Amsterdam—Batavia, pass. 2 Mei Kaap Guardeful; Noordam, Rotter dam—New York. 2 Mei 13.15 uur van Plymouth; Oranjcfonteln, Amsterdam Kaapstad, 2 Mei te Antwerpen; Ridder kerk, Rotterdam—Japan, 29 April to Manilla, Ruys, 30 April van Durban naar Port Elisabeth; Volondam, Java- Rotterdam, pass. 2 Mol 23 uur Gibraltar Wcstcrdam, 1 Mei 12 uur van New York naar Rotterdam. (Ingezonden mededeling) Wettelijke prijsregeling behangselpapieren Nu de prijzen van het behangselpa pier officieel zijn vastgesteld, is het een genoegen onze cliënten te kun nen berichten, dat de prijzen van N.V. Behang reeds lager waren dan de nu officieel vastgestelde. Dat N.V. Behang mooi en niet duur is, wordt met deze wettelijke prijsre-< geling officieel bevestigd. N.V. Be hang, Neerlands grootste Speciaal- hufs. Filialen te Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Utrecht - Arnhem Tilburg.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1