DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Congres voor Eenheid van Europa geopend Spaak toch afgetreden Clay heeft geen geld voor onze groenten SCHOENEN van de bon Hervorming van Koninkrijk zal wel worden verschoven Boven Den Haag wappert de rode E Staat West-Java slechts tijdelijk ingesteld Rede van Reinalda verwekt tumult Volgend jaar weer verkiezingen? Democratie Maar Italië krijgt dollars Landdag van de Nieuwe Koers Huis van consul J. A. Nederbragt geplunderd Vrijdag 7 Mei 1948 'Achtste jaargang, No. 1013 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- orijs 31 cent p. w. of 4.~ «p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291, [Telefoon administratie 6235» „Geen negatief anti-Russisch karakter (Van onze Haagse redacteur) Sedert Woensdagavond staat Den Haag in liet teken van het Congres voor de Eenheid van Europa, dat vandaag officieel door Winston Churchill is geopend. Op de nationale feestdag arriveerden in de feestelijk versierde residentie de eerste groepen gasten, die door het ontvangst-centrum onmid dellijk konden worden gedirigeerd naar de verblijven welke voor hen waren gereserveerd. In alle hotels en bij vele particulieren heeft men ruimte ge vonden voor de ongeveer 800 gedelegeerden en de kleine honderd journa listen die uit alle landen van West-Europa naar ons land zijn gekomen. Universiteiten dienen samen te gaan Tot de belangrijke gasten die Woensdag reeds arriveerden behoren Paul Ramadier, oud-premier van Frankrijk, die zijn intrek in kasteel Oud-Wassenaar nam en de bekende Zwitser Denis de Rougemont, die als voorzitter van de culturele commissie van het congres zal optreden. Woensdagavond nam De Rouge mont reeds contact op met de jour nalisten. Hij liet zijn gedachten gaan over de culturele mogelijkheden var. een eenwording van Europa en noem de o.m. het scheppen van een Euro pees cultureel centrum, het coördi neren van het wetenschappelijk on derzoek en het bevorderen van een nauw samengaan der universiteiten. Dit congres hoopt er toe te kunnen bijdragen dat de Europese volken vertrouwder zullen worden met het denkbeeld dat zij nauwer tezamen horen dan de huidige Europese con stellatie doet vermoeden. Met behoud van de' eigen vrijheid, die erkend wordt, zal men bepaalde offers aan de gemeenschap moeten brengen. De tweede persconferentie werd Donderdagmiddag in het Palace Hotel in Scheveningen gehouden door de voorzitter van de Britse delegatie, het parlementslid voor Labour R. W. Mackay, die er de nadruk op legde, dat naar zijn oordeel een congres als dit niet een negatief anti-Russisch karakter kan hebben. Integendeel, er zal een positief constructief Europees doel worden nagestreefd. De heer Mackay was van oordeel, dat de Labourleden van dit congres geen af stand konden nemen, omdat, als men streeft naar een Europese federatie, dit toch inhoudt, dat men dan ook streeft naar een federatie, waarin alle democratische stromingen zullen moeten samenwerken. Terwijl dc keer Mackay zijn dank beelden uiteenzette verzamelde zich in de omgeving van de Britse am bassade aan het Westeinde een dich te menigte, die de komst van Win ston ChurchilL afwachtte. In gezel schap van zijn echtgenote, zijn zoon Randolph, zijn schoonzoon kapitein Soames en Anthony Eden is Churchill met nog enige medewerkers in de middag op Valkenburg gearriveerd en per auto heeft hij de tocht naar Den Haag gemaakt. Op het Westeinde viel hem een hartelijke hulde van de Haagse bevolking ten deel. Intussen was in de Dierentuin, waar het organisatiecentrum was ge vestigd, een enorme massa werk ver zet. 's Morgens was op het gebouw de officiële congresvlag gehesen. Een rode E op een wit veld. Al vrij spoe dig daarna begonnen de eerste deel nemers en persvertegenwoordigers uit Het ministerie van Economi sche Zaken maakt bekend, dat per 7 Mei 1948 de distributie van schoenen is opgeheven. Alhoewel reeds gedurende enige tijd de vraag naar schoenen ver achter bleef bij de productie, kon niet eerder tot opheffing worden besloten, omdat, indien het plan- Marshall niet tot stand zou zijn ge komen, ook de productie van schoe nen zeer drastisch verlaagd had moeten worden. Thans acht de regering, de grond stoffen-voorziening in deze sector voldoende beveiligd, om tot deze opheffing over te gaan. Weinig kapers Wie mocht menen, dat, nu de schoenen zonder bon zijn, er een run op de winkels heeft plaats ge had, vergist zich zeer. In de mees te schoenwinkels, stonden heden morgen de verkopers met gekruis te armen tegen de toonbank. In slechts enkele zaken waren klan ten, uitsluitend dames, die zeer veel belangstelling toonden voor lichte zomerschoentjes. Uit> deze geringe belangstelling kan men twee conclusies trekken: 1. er zijn wel vele gezinnen, waar een schoenentekort is, maar men heeft geen geld genoeg om dat te kort aan te zuiveren; 2. de schoe nen-distributie heeft de laatste anderhalf jaar bevredigend ge werkt en het schoentekort is niet meer zo nijpend. Ongetwijfeld moet het eerste punt niet onderschat worden, maar wij menen toch dat het tweede van groter invloed is geweest. Verder natuurlijk, daarbij aanslui tend, de verkoop van de bonvrije Amerikaanse, Spaanse en Italiaan se schoenen. Er is, en wordt, zo veel gemopperd op alles, wat met distributie te maken heeft, en dik wijls terecht!, dat wij nu eens een ere-saluut willen brengen aan de regering, die, worstelend met een ontstellend deviezentekort, het toch klaarspeelde de meeste Ne derlanders goede schoenen aan de voeten te geven. En nu: textiel! Zondag spreekt Churchill op de Dam Voor dc tweede maal sinds dc be- vrijding vertoeft dc thans 73-jarige Winston Churchill met zijn echtge note in ons land. Wederom zijn dui zenden er op uit getrokken om de man. die tn onze donkerste dagen tot symbool der vrijheid weed, te verwelkomen. Zaterdag zal de oorlogs-premier op het pal cis Soestdijk dc gast zijn van M. dc Koningin en aldaar de lunch gebruiken. Daarna zal Hare Majesteit met hem naar Het Loo vertrekken, alwaar dc thee en het diner zullen worden gebruikt. Hierbij zullen aanwezig zijn de Brit se ambassadeur en dc gewezen Brit se minister van Buitenlandse Zaken. Anthony Eden. Winston Churchill zal die dag ten palcizc Het Loo logeren. Nadat Zondag op Het Loo de lunch gebruikt is. en Churchill te Amsterdam op dc Dam zal hebben gesproken, is er 's avonds op de Engelse ambassade een officieel dinerwaaraan behalve Churchill leden van het Nederlands kabinet en verschillende ambassadeurs en ge zanten zullen aanzitten. Dinsdag vertrekt Churchill met een gecharterd Silver-City-vliegtuig naar Oslo. Aldaar zal hij dc gast zijn van de Noorse koning. alle landen binnen te stromen om hun stukken voor het congres in ont vangst te nemen. Van tijd tot tijd kon men zich in een roerig Babel wanen. „Abstracte discussies" In het Lagerhuis kwam Attlee nog eens te spreken over een federatief West-Europa. Volgens de Britse pre mier zou een nieuwe opvatting over souvereiniicit in de wereld nodig zijn. 'jij geloofde niet, dat dit te bereiken was door abstracte discussies in een bijeengeroepen constituerende verga dering. Het probleem moest volgens deze Labour-man practisch benaderd worden. Wij moeten erover denken, zo zeide hij, hoe wij op de meest economische en doeltreffende wijze onze verdedigingskrachten kunnen organiseren. De regering kon ook niet meegaan met a IJ e onderdelen van de motie over een Europese Unie, ondertekend door ruim honderdnegentig parle mentsleden. Al deze voorstellen wa ren niet direct voor uitvoering vat baar. Maar de regering wilde van harte onderschrijven, dat het denk beeld van een West-Europese fede ratie en tenslotte een van de gehele wereld, als uitgangspunt genomen dient te worden. Een Westelijke Unie was dus vol gens Attlee nodig, maar hij voegde er aan toe, dat Engeland zich niet slechts op één vasteland kon richten; Enge land had belangstelling voor alle werelddelen. De premier besloot met te zeggen, dat, indien er oorlog zou komen, dat toe te schrijven was aan het feit, dat iemand „zijn arm te ver uitstrekte". Winston Churchill, dc grote oorlogslcider en daarna propagandist voor een Verenigd Europa, is Donderdagavond per extra vliegtuig op het vliegveld Valkenburg bij Leiden aangekomen, vergezeld door zijn vrouw. Op het vlieg veld werd hij verwelkomd door Admiraal Hclffrich. Hij inspecteert dc crc-wacht van mariniers. Belastingen en het geblokkeerde geld Het ministerie van Financiën vestigt er de aandacht op, dat aan slagen in de vermogensaanwasbe- lasting en in de vermogensheffing ineens met geblokkeerd tegoed, slechts kunnen worden voldaan binnen twee maanden na de dagte kening van het aanslagbiljet. Te Batavia is een rapport van de Commissie van Goede Diensten aan de Veiligheidsraad voor publicatie vrijgegeven. Het rapport handelt over de politieke" ontwikkeling op West-Java en beslaat tien vellen folio. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de derde conferentie van West- Java. De partijen zijn het erover eens, dat het in het leven roepen van de staat West-Ja va slechts voorlopig van aard kan zijn in verband met de overeenkomst op de Renville en het daarin bepaalde betreffende het plebisciet. Eveneens in strijd met de over eenkomst op de Renville is de erkenning van de Indonesische republiek door Yemen, zo meldt een communiqué van de R.V.D. en voegt er aan toe, dat elke uitbrei ding van de buitenlandse betrek kingen een schending betekent van het eerste der zes additionele be ginselen van de Renville-overeen- komst. In eeri communiqué van de UNO-commissie voor Goede Dien sten wordt nog medegedeeld, dat Mohammed Roem, de leider der re publikeinse onderhandelaars, heeft verklaard, dat Tjon Sik Ier», de republikeinse vertegenwoordiger te Lake Success, „als persoon en on officieel" heeft gesproken, toen hij aandrong op een onderzoek naar de schendingen van „het wapenstil standsverdrag, die de Nederlanders zouden hebben begaan. Met de kreten „Het is hier geen politieke vergadering!" en „Als U zo doorgaat, lopen wij weg!" werd d- rede, die de heer M. A. Rcina.Aa, commissaris der Koningin v de provincie Utrecht. Woensdagavond tijdens er feestelijke bijeenkomst van het district Noord-Holland van de Stichting '40'45 in de gemeen schappelijke conceitzaal te Haarlem hield, onderbroken. De rede van de heer .Reinalda vormde een krachtig pleidooi voor dc handhaving van de geestelijke vrijheid en voor het werk van de Stichting. Een aantal bezoekers was het echter kennelijk niet eens met de spreker, toen deze opmerkte, dat de waarborgen voor de rechten van de mens niet in overeenstemming t. brengen zijn met de breideling van de vrije wil. Het lawaai werd op een gegeven ogcnLlik zo groot, dat de heer Reinalda zijn rede ge ruime tijd moest onderbreken tot de politie de orde had hersteld door een groot aantal bezoekers uit de zaal te verwijderen. Dc heer Rei nalda hervatte zijn toespraak met dc opmerking: „Ik stel vast, dat, als ik alleen maar spreek over de breideling van de vrijheid, men zich ongerust begint te maken." Luide toejuichingen en applaus wa ren het instemmend antwoord van de zaal. Euwe verliest weer De resultaten van de partijen, gespeeld in de 21e ronde van het tournooi om het wereldkampioen schap luiden: SmyslovReshevsky afgebroken; EuweKeres 01, na 34 zetten. De stand luidt: 1. Botwinnik 12 uit 16; 2. en 3. Reshevsky en Smys lov beiden 8'/a 1 afgebroken partij uit 17; 4. Keres 812 uit 17; 5. Euwe 3 Va uit 17. De partij EuweReshevsky uit de 20ste ronde werd zonder verder te spelen door Euwe opgegeven, terwijl de partij BotwinnikKeres uit dezelfde ronde na de 60ste zet een overwinning voor Botwinnik opleverde. Ook de partij Reshevsky Botwinnik uit de 19de ronde ein digde in een zege voor Botwinnik. Na 48 zetten gaf Reshevsky op. Leden van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer brengen een bezoek aan Londen als gasten van het Britse parlement. De voorzitter van de Tweede Kamer, Mr. J. R. H. van Schaik wordt bij het Lagerhuis verwelkómd door Sir Frank Sanderson (links). „Nieuwe socialistische leerstelling" NADAT hem in het parle- 1 ment door zijn eigen socia listische partij een nederlaag was toegebracht, heeft Paul Henri Spaak Woensdagavond aan de prins-regent het ontslag van zijn uit katholieken en socia listen bestaande coalitie-kabinet aangeboden. De rechtstreekse oorzaak van de val van de regering is de weigering van de socialisten, een door de re gering aan de katholieken aange boden compromis over de onder- wijssubsidies goed te keuren. Toen Spaak zag, dat hij niet langer door de meerderheid van zijn eigen par tij werd gesteund, verliet hij de Kamer en begaf zich onmiddellijk naar het paleis. Het door de socialisten verwor pen compromis inzake de onder- wijs-subsidies bevatte concessies aan de katholieken naar aanleiding van hun klacht, dat de bijzondere (meest katholieke) scholen minder subsidies ontvingen dan de openba re scholen. Het compromis werd wel door de katholieken aanvaard. In 't algemeen is de Belgische pers van oordeel, dat de nieuwe re gering toch weer uit socialisten en katholieken zal bestaan. Het katho lieke ..Het Volk" merkt echter nog op, dat minister Spaak voorstan der is gebleken van een nieuwe so cialistische leerstelling, die radi caal wil breken met het verouder de anti-clericalisme. (Van onze Haagse redacteur) Hoewel we nog vier weken verwijderd zijn van de eerste Juni, de datum waarop volgens een onlangs gedane mededeling politieke overeenstemming met de republiek bereikt zou moeten zijn. om de eerste Januari van het volgepd jaar tc kunnen aanhouden als de dag waarop dc hervorming van het Koninkrijk haar beslag zou krijgen, zijn er nauwelijks nog deskundigen te vinden, die aan de houdbaarheid van die eerste januari geloven. Algemeen wordt aangenomen dat de vorming van de Unie, cn van dc Verenigde Staten van Indonesië, alsmede de officiële hervorming van het Koninkrijk nog wel minstens een half jaar zal moeten worden verschoven. dit stuk is. dat vrijwel alle be trokkenen het er over eens zijn, dat deze grondwet zich niet zo diepgaand met vele zaken zal bezig houden als de huidige, on getwijfeld zeer nauwe grondwet. Voor Nederland, Suriname, Cura sao en eventueel Aruba zullen dan als aanvulling op de Rijksgrondwet landsgrondwetten moeten worden in gevoerd. Met de voorbereiding daar van is, naar wij menen te weten, ook reeds een begin gemaakt. Dit alles betekent, dat vrijwel zeker ook volgend jaar wel weer ver kiezingen in ons land zullen moeten worden gehouden. Dit sluit intussen niet uit, dat vol gend jaar van de feitelijke hervormin gen er reeds een groot aantal zullen worden doorgevoerd vóór de officiële hervorming. Met name meent men dat te kunnen aannemen voor zover het de wijziging in de verhouding met de West betreft. Het laat zich nog niet precies aan zien, wamieer de Rondetafelconferen tie met Curngao en Suriname zal worden vervolgd. De verkiezingen in Nederland laten hun invloed op alle tijdschema's zeer sterk voelen. Men heemt dan ook wel aan dat het ver volg van de Westelijke Rondetafel conferentie eerst omstreeks Septem ber zal beginnen. Intussen zal de redactiecommissie dan haar werk zaamheden voltooid hebben, naar wordt aangenomen omstreeks half Juli. In deze tweede conferentie zal dan de Grondwet voor het nieuwe Koninkrijk, omvattend Nederland. Suriname en Curacao en eventueel ook als afzonderlijk gebiedsdeel Aru ba, moeten worden opgesteld. Deze voordracht voor de nieuwe Rijksgrondwet, welke de Tweede Westelijke Rondetafelconferentie zal opstellen, kan waarschijnlijk nog wel in September aan de regering wor den aangeboden. Een spoedige be handeling in het parlement laat zich dan wel aanzien. De kans is dus zeker aanwezig, dat de practische verwezenlijking van de wijziging in de verhouding met de West zelfs nog voor het einde van dit jaar zal wor den doorgevoerd. Offcieel. blijft dan nog wel de oude verhouding bestaan tot het ogenblik dat de officiële her vorming in alle vier delen van het huidige Koninkrijk tegelijk kan wor den afgekondigd. Wat de invoering van deze Rijksgrondwet betreft staat men nog voor de oplossing van vele problemen. De invoering van deze grondwet moet automatisch een einde maken aan het bestaan van de huidige Nederlandse grondwet. Tal van zaken in onze huidige constitutie geregeld, zul len thans in de Rijksgrondwet moeten worden vastgelegd. Van belang voor de samenstelling van Senator Glen Taylor, candidaat voor het vice-presidentschap van de V.S., is Dinsdag wegens onordelijk gedrag tot ISO dagen gevangenis straf veroordeeld. Taylor heeft een verkiezingsvergadering betreden door een deur. die alleen voor ne gerbezoekers was bestemd. De straf is echter veranderd in voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van zes maanden en 50 dollar boete, terwijl beklaagde een ..ernstige berisping" van de rechter kreeg. Taylor zal hoger be roep aantekenen. Weerbericht DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Droog weer met weinig bewolking en zwakke tot ma tige wind tussen Noord en Oost. v'J Ongeveer dezelfde temperatuur al» vandaag. Zaterdag 8 Mei: Zon op 4 58, onder 20.16; maan op 4.46, onder 19.47. Nederland wordt gestraft: (Van onze Haagse redacteur) NAAR wU vernemen Is het uitzicht op ccn gunstige regeling van de Nederlandse export van groenten naar Duitsland voorlopig In rook vervlogen. De toezeggingen welko generaal Clay, het hoofd van het Amerikaanse militaire bestuur In Duitsland, aan Nederland heeft gedaan, zijn, naar thans is gebleken, door geen enkele stap gevolgd welko in overeenstemming met die toezegging was. En het gevolg zal zijn, dat Nederland met ccn partij van 200.000 ton groenten ter waarde van 10.000.000 blijft zitten op een wel uiterst ongunstig ogenblik. Autoriteiten leidden ccn burcau in Dul,sland wa5 gc" tuinders om de tuin Voor deze groenten blijft er eigenlijk maar een bestemming, de mestvaalt. Doch do Nederlandse regering heeft gemeend, dat een dergelijke vernietiging van levens middelen in deze tijd direct in strijd is met de resolutie in dc Landbouw- en Vocdselorganisatic der Ver enigde Naties aangenomen, ccn resolutie die ook door de Ameri kanen is ondertekend. Op grond van, deze overweging heeft de Ne derlandse regering besloten, de levering van deze partij groenten voort te zetten, al zullen wij daar voor dan ook geen cent gegaran deerd krijgen. De regering heeft in verband hiermede een brief ge schreven aan het Joint Export and Import Agency waarin zij van haar besluit kennis geeft. De J.E.I.A. heeft hierop geantwoord het gebaar op prijs te stellen, doch zij vestigt er de aandacht op, dat er voor Bi- zonia geen enkele verplichting uit die levering voortvloeit. Intussen zal de Nederlandse regering het bü de vreemde gang van zaken niet laten zitten. Zij heeft reeds de nodige stappen ge nomen, om deze zaak op het hoog ste niveau In Washington te doen bespreken. Gebleken is.namelijk, dat de mili taire bezettingsautoriteiten die tel kenmale hebben verzekerd dat zij de zaak van de betaling van dc groenten in dollars in Washington aan de orde hadden gesteld, geen enkele maatregel hebben genomen om Washington in deze zaak te mengen. Men gaf steeds te verstaan, dat het wachten was op het besluit van de Amerikaanse regering om Marshall-dollars ter beschikking te stellen, terwijl in werkelijkheid het Nederlandse voorstel eenvoudig in In tegenwoordigheid van Z.K.H. Prins Bernhard. Generaal Foulkcs en de Cana dese gezant Dupuy. heeft Woensdagmiddag te Holten een plechtige herdenking van de overgave van dc Duitse troepen aan het Canadese leger plaats gehad. Dc plechtigheid geschiedde op dc Canadese begraafplaats. Z.K.HPrins Bern hard, de Canadese gezant en Generaal Foulkes arriveren bij het monument op de begraafplaats. Met muziek trokken Donderdagoch tend duizenden democratlseh-socialls- tlsche Jongeren uit alle oorden dos lands Ede binnen om te midden van een bloeiende natuur in het openlucht theater de landdag van de socialisti sche jongerenvereniging „Nieuwe Koers" bij te wonen. .Een wapen schouw van do Nederlandse socialisti sche jeugd, ccn bezinning op de socia listische beginselen ln verband met de komende verkiezing en een feest der kameraadschap aldus noemde de al gemeen voorzitter, de heer Goos van 't Huil, deze tweede landdag. Hij verwelkomde de gasten, waar onder zich o.m. vertegenwoordigers van dc K V P.-jongeren cn dc Belgi sche Jonge socialisten bevonden. De heer Elbcrt Meester, secretaris van het hoofdbestuur riep in een rede de jon geren op tot bezinning. Fel protesteerde spreker tegen de verdachtmakingen, die politieke tegenstanders uiten aan het adres van socialistische voormannen, inzonderheid prof. Schcrmerhorn. In de middaguren sprak prof dr. W. Ban ning over de strijd op leven cn dood. die ook de Jongeren van thans voor geestelijke vrijheid en sociale gerech tigheid te voeren zullen hebben Leden van diverse afdelingen' voer den daarna een symbolisch spel op. Hieraan werd medewerking verleend door het politieke cabaret ..De rode pijl" en het Haarlems volksdanscen trum. Najaarsbeurs 7 tot 16 September Op de Najaarsbeurs, welke van 716 September in Utrecht wordt gehouden, zal aan de nieuwe stand houders slechts een bescheiden ruimte kunnen worden toegewe zen, daar op de voorjaarsbeurs zeer veel deelnemers jaarcontracten voor huur van standruimte voor beide beurzen hebben afgesloten. 10 Mei a.s. sluit de inschrijving voor de najaarsbeurs reeds. Een uitzondering wordt gemaakt voor de deelnemers aan de agrarische afdeling, (15 Mei). PALESTINA: De Nederlandse consul-generaal in Palestina, de heer J. A. Neder bragt, hêeft Woensdag medege deeld, dat zijn huls te Katamon ge plunderd is, maar dat al zijn eigen dom terug is gevonden. Het inci dent zou hebben plaats gevonden tijdens of na het gevecht óm de reeds genoemde wijk. Volgens Joodse zegslieden zou het huis zijn geplunderd door Brit se soldaten, die na een klacht van de consul-generaal bij het Britse hoofdkwartier, het geroofde zouden hebben teruggebracht. Betreffende de toestand ln het Heilige Land valt nog te melden, dat de Stern-groep Woensdagavond Engeland formeel opnieuw de oor log heeft verklaard, omdat het ver sterkingen naar Palestina heeft ge zonden. Voor de dood van zes Brit se soldaten en één officier wordt de Stern-groep verantwoqrdelijk ge steld. In Lake Success zouden aanwij zingen op te merken zijn, dat de Verenigde Naties eindelijk enige vat zal beginnen te krijgen op het Palestijnse probleem. Snelle nood maatregelen zouden voor de deur staan, nu het Britse mandaat over acht dagen afloopt. De Algemene Vergadering heeft reeds haar goedkeuring gehecht aan de onmiddellijke benoeming van een neutrale commissaris voor Jeruzalem. De post welke overzee of per vliegtuig te Haifa aankomt zal in verzegelde zakken zowel in de Ara bische als in de Joodse gemeenten worden bezorgd. stopt. Politieke belangen Er spelen bij deze zaak bijzon dere politieke belangen mede. Dat kan reeds blijken uit het feit dat Italic wel tegen dollars groenten mag leveren. Nederland wordt blijkbaar min of meer gestraft voor do sociale rust welke hier heerst. Daar komt nog bij een scherp ver schil van opvatting tussen het Ame rikaanse Berlijn cn Washington over het gebruik van dc Marshall dollars. Terwijl voor alle landen geldt dat zij met dc V.S. steeds overleg zullen plegen over het ge bruik van de dollars, wenst gene raal Clay de beschikbaarstelling van het ganse voor Duitsland be stemde bedrog zonder dc Ameri kaanse controle. Tussen dc wielen van deze strijdwagens dreigt de Nederlandse tuinbouw thans ver pletterd tc worden. En met deze gang van zaken schijnt dc Neder landse regering thans definitief te willen breken. Vermelden wij tenslotte nog dat generaal Clay van een levering van katoen waarop Nederland op grond van gedane toezeggingen meende te mogen rekenen, helemaal niets wil weten. Griekenland bewees vrienden geen dienst Griekenland heeft geen grotpre ondienst aan zijn vrienden kunnen bewijzen dan door tc handelen op een wijze, die in strijd is met da Westerse opvatting van recht, zo schrijft de diplomatieke correspon dent van de Times in verband met het bevel tot executie van een groot aantal communisten. Sindsdien heb ben echter wederom terechtstellin gen plaats gehad, en wol werden te Athene 21 communisten gefusil leerd, terwijl op het eiland Aegina 19 communisten de kogel kregen. Hoewel Constatin Rendis, do waarnemende minister van Justitie verklaarde, dat van de 2961 Grie ken die in verband met de opstand van December 1944 ter dood waren veroordeeld per 1 Mei 157 waren terechtgesteld en dat geen terecht stelling kon plaats vinden voordat een verzoek om gratie was inge diend cn verworpen, hebben de executies haar térugslag ver buiten de Griekse grenzen gevonden. In het Lagerhuis zeide de onderminis ter van Buitenlandse Zaken May- hew, dat de executies ieder ten zeerste hadden geschokt. Achter het IJzeren Gordijn is men van oor deel, dat de „152 patriotten met Amerikaanse kogels gefusilleerd" zijn. Verder wordt nog uit Athene ge meld, dat overeenstemming tot stand is gekomen over de wijziging van het Griekse kabinet. Roemeens hout naar ons land? De heer J. Boen van de verenig de houtagenturen te Amsterdam vertoeft in Roemenië om de moge lijkheden der Roemeense hout markt na te gaan. Zijn firma is van plan hout voor huizenbouw, vaten en speciaal hout voor piano's te importeren. Deze transactie zou als compen satie dienen van de order welke de Roemeense regering van plan is te plaatsen bij de Philips fabrieken te Eindhoven voor radio-to.estellen en onderdelen en elcctrische lam pen. Volgens A P bevinden de onder handelingen zich in een gevorderd stadium en het totale bedrag dat er mee gemoeid is zou tussen de 2 en 3 millioen gulden liggen. Naar samengaan van MRP en RPF? Op het nationale congres van de Mouvement Republicain Populaire heeft Maurice Schumann, de voor zitter van de partij, gezinspeeld op een mogelijk samengaan van zijn partij mot de RPF van De Gaulle. Hoewel de RPF niet met name werd genoemd, wordt Schumanns verkla ring opgevat als een antwoord op een. de vorige week door René Ple ven teen oua-minister van De Gaul le) gedane oproep. Pléven had ge pleit voor een samengaan van de RPF met de partijen van de „derde macht" in een herziene regering- Schumann. De zaak Christiansen uitgesteld Naar ANP verneemt zal de open bare behandeling van de aanklacht tegen de voormalige „General der Flieger", Christi .nsen, door het Bij zonder Gerechtshof te Arnhem op zijn vroegst in Juli geschieden. Aanvankelijk was gemeld, dat deze zaak reeds in Mei aan de orde zou komen. EEN HANDSCHRIFT VOOR VIER MILLIOEN FRANCS In Hotel Drouot werd dezer da gen een handschrift van Rousseau: „Rousseau Juge Jean Jacques" verkocht voor fres. 3.600.000. Met de bijkomende rechten bracht het manuscript fres. 4.000.000 op,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1