DAGBLAD VOOR AMERSFOORT M OEDERDAQ Hof spreekt doodvonnis uit over Van der Waals BKn3 Een nieuwe weg wordt ingeslagen INDIA POSTAGE DE „VOLENDAM" TERUG Zijn radicale verwijdering uit die samenleving noodzakelijk geacht "'~wf Massa-executies in Griekenland voortgezet Jeruzalem staakt het vuren Atoom-commissie vastgelopen Churchill heet Duitse delegatie van harte welkom Einde van een tragische reis Zaterdag 8 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1014 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 51Ó330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- orijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uifgaye: N,V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235, ..Het Hof is van oordeel, dat de verdachte tot één der hoogst gevaarlijke landsverraderlijke elementen gerekend dient te wor den, wiens radicale verwijdering uit de samenleving alleen reeds het belang van de veiligheid van de staat onafwendbaar vor dert. Het acht dan ook de oplegging van de doodstraf geboden." - Dit is de conclusie van de vernietigende sententie, die de Rot terdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof gister middag over de 35-jarige Anton van der Waals heeft uitge sproken*. Verdachte's verweer verworpen Uiterlijk onbewogen, even onver schillig cn gevoelloos als geduren de dc vjjf dagen, toen het Hof zijn zaak bc-handcldc, hoorde Van der Waals de inhoud van het tegen hem uitgebrachte vonnis aan. Ook nu stond hij geboeid voor zijn rechters en-met een kleine, beleefde buiging in de richting van het Hof nam hij tenslotte afscheid. Twee parket wachters leidden hem terug naar zün celHet Hof heeft hem het recht van cassatie verleend. In de zeer uitvoerige sententie wordt allereerst de opmerking ge maakt, dat het Hof met eenparig heid van stemmen de aan Van der Waals ten laste gelegde feiten be wezen acht. Betreffende het verweer van Van der Waals, dat hij in de mening verkeerde, dat Schreieder veeleer als een agent van de Secret-Service viel aan te merken dan als een lei dende functionaris van de Duitse contra-spionnagedienst, heeft het Hof overwogen, dat wanneer in tijd van oorlog een Nederlander zich m dienst stelt van de een of andere opsporingsdienst, hij zich er van te voren van dient te overtuigen of deze dienst zich uitsluitend en vol komen ten doel stelt de Nederland se zaak te behartigen cn hij zich hiertoe nimmer beschikbaar mag stellen voor hij zich op grond van onomstotelijke bewijzen de zeker heid heeft verschaft, dat hierom trent elke twijfel is uitgesloten. Verdachte is in gebreke gebleven zelfs een begin van bewijs aan te voeren, waardoor aannemelijk of ook maar waarschijnlijk is te ach ten, dat het hem ernst is geweest om te onderzoeken of de door hem ten aanzien van een zekere John Verhagen of Schreieder veronder stelde gezindheid inderdaad bij de ze personen aanwezig was. Aan gaande de persoon van John Ver hagen is ter terechtzitting hoege naamd niets aangetoond; over het al of niet bestaan van deze figuur is niets gebleken, zod^t verdachte's verweer te dien aanzien moet wor den verworpen. De feiten hebben uitgewezenfcdat Schreieder zich heeft doen kennen als een fanatieke Duitse politieamb tenaar, die door zijn optreden uit sluitend de Duitse belangeil heeft gediend en heeft voorgestaan, waar door hij in hoge mate afbreuk heeft gedaan aan de Nederlandse zaak. Ook hier faalt verdachte's verweer. Zelfs indien aangenomen zou kun nen worden, dat verdachte gehan deld zou hebben in de mening, dat zijn opdrachtgever de geallieerde belangen diende, dan nog zou dit geen rechtvaardigheidsgrond kun nen opleveren voor het in handen van de vijand spelen van vele land genoten. Want afgescheiden nog van het feit, dat noch verdachte noch zijn opdrachtgeveraange nomen althans dat deze als gealli eerde medewerker viel aan te mer ken bevoegdheid bezaten, waar aan zij het recht konden ontlenen over het leven en de vrijheid van Nederlanders te beschikken, zou toch alvorens zo'n offer aanvaard kon worden, onbetXvist moeten vaststaan, dat het onmiddellijk en ontwijfelbaar belang van de Neder landse Staat zo absoluut dooi' dit offer gediend werd. dat voor ieder moest zijn vast te stellen, dat een uiterst wenselijk doel aan de ge ïncrimineerde handelingen ten grondslag had gelegen. En ook daarvan is hoegenaamd geen sprake en ontbreekt elk bewijs. Het „Englandspiel" Het Hof stelt verder vast, dat on omstotelijk is bewezen, dat Van der Waals bij het zg. „England-Spiel" generlei initiatief heeft gehad en daarbij noch actief noch Yerant_ woordelijk is opgetreden. Schreie der heeft hem slechts af en toe de gelegenheid gegeven bij Radio Oranje die inlichtingen in te win nen of zodanige antwoorden uit te lokken, die hij Schreieder nuttig en wenselijk achtte in het belang van de Duitse contra-spion- nage. Hoezeer het wellicht uit historisch en ander oogpunt wenselijk zou zün te doorgronden hoe het mogelijk is geweest, dat Radio-Oranje argeloos heeft meegewerkt tot het doen sla gen van Schreieders opzet, vast staat, dat de oplossing van dit vraagpunt voor de beoordeling van het strafwaardig karakter van ver- Weerbericht DROOG WEER Weersverwachting. g<Udig tot Zaterdag avond: Droog weer met weinig hewolking. Meest matige wind tussen Noord en Oost. Ongeveer dezelfde temperatuur als giste ren. Zondag 9 Mei - Zon op 4 56. onder 2017; maan op 5 02. onder 21.11. Maandag 10 Mei: Zon op 4.55, onder 20 19. maan op 5-24. onder 22 34. daclite's handelingen irrelevant is te achten, nu eenmaal duidelijk is geworden, dat verdachte nimmer rechtstreeks betrokken is geweest bij de uitzending van berichten naar Engeland of bü de ontvangst van berichten van daar en de regie en de benadeling van dit contact uitsluitend en in volle omvang heeft berust bü Schreieder en de met hem samenwerkende Duitsers. Verraderlijk intrigaal Het Hof kwalificeert Van der Waals als een uiterst geraffineerde en verraderlijke intrigant, wiens door en door gevoelloze natuur het ten enenmale onverschillig liet wel ke middelen voor het door hem na gestreefde eigen belang zouden moeten worden toegepast en die voorts bezeten was met een fana tieke haat jegens de illegaliteit. Het Hof geeft uiting aan zijn overtui ging, dat deze geestesgesteldheid in casu verderfelijke gaven om zich als een politiek betrouwbaar per soon voor te doen het mogelük hebben gemaakt, dat de verdachte tijdens de Duitse bezetting jaren lang als V-man van de bekwame chef der Duitse contra-spionnage, Schreieder, een activiteit heeft kunnen ontplooien, .waarvoor hem enerzyds na verloop van rijd het adelaarskruis ten deel is gevallen, maar die anderzijds voor het verzet in Nederland fnuikend is geweest en aan de geallieerde oorlogsvoe ring in het algemeen zeer veel af breuk heeft gedaan. Door deze acti viteit hebben bovendien tal van be kwame verzetslieden de dood ge vonden of zijn jarenlang in Duitse concentratiekampen opgesloten ge weest, waardoor verdachte in tal loze gezinnen onnoemelyk veel leed heeft veroorzaakt. Van al deze dingen heeft Van der Waals ter terechtzitting zonder merkbare emotie kennis genomen. Het Hof voegt er aan toe, van oor deel te zyn, dat verdachte hbt door heip veroorzaakte verdriet ook vol komen onverschillig laat. Toen de nederlaag van Duitsland onafwend baar scheen, is verdachte, teneinde zün verderfelijke practijken te be mantelen, er niet voor terugge deinsd een medemens uit de weg te ruimen om-door het bezit van diens papieren ongemoeid te worden ge laten, zo niet te trachten zijn ver raderlijke practüken voor de meest biedende voort te zetten. Het Hof komt dan tot de eind conclusie, waarmee wij dit in-treu- rig relaas zijn begonnen. Hbcbphcl V Men haag Ml H KsLwXFTV' au**- H r J£v W 1*T. *S| ul 1 'v( Naar wij vernemen bestaat het plan, dc bekende A.N.W.B.-weg- wijzers zodanig te verlichtendat zij ook bij avond en nacht voor dc weggebruikers gemakkelijk te raadplegen zijnDe borden zullen voorzien worden van een speciale armafuur met een natriumlamp. Tsjechisch vliegtuig gaat er van door Voor de tweede keer is een Tsjechisch vliegtuig, dat was afge weken van zijn koers, in de Ame rikaanse zone van Duitsland ge land. Aan boord van het vliegtuig bevonden zich zeven personen, twee leden van de bemanning en vijf passagiers. Nog eens: krentenbrood Ten aanzien van het afleveren en betrekken van krentenbrood blijkt enig misverstand te bestaan. Kren tenbrood kan betrokken en afgele verd worden op welke willekeurige geldige broodbon, respectievelijk keuzebon, waarop men brood wenst te kopen. Bakkers mogen dus niet speciaal een keuzebon voor brood-gebak of brood-pud- dingpoecter, vermicellie e.d. voor de aflevering van een krenten brood verlangen. Een speciale „Krentenbrood"-bon wordt niet aangewezen. HET moderne leven, dat op ons aanstormt, gupt ons zelden tijd tot stilstaan bij die gebeurtenissen, die eigenlijk onze aandacht moes ten opeisen. Pasen, Pinksteren, Bevryding, vacantie, Kerstmis, verjaardag: het zijn rustpunten in ons drukke be staan buitenbochten in de wer veling van de Tijd, waarbij de snelle stroom even is afgeremd. En nu Moederdag Moeder. Wij allen hebben haar gekend of kennen haar nog He mel zü dank nog. Het leven is wreed en de mens hard. Wat hij heeft, waardeert hü zelden. Zijn jacht naar gewin, het hogere, doet het bezit van het vele mooie soms vergeten. Ziet de automobi list nog de bloemen, die de brede rijbaan omzomen; de vliegenier boomgroepen, de torenspits, het stille water beneden hem. Voort moeten we, voort, kilome ters tellen; het kleine gaan we voorbij. Neen, niet altqd gelukkig. Soms staan we stil bij een weide, waar lammeren speels dartelen om het moederschaap. We zien'er het veulen, een pittige schaduw van het trouwe moederdier, dat het jong vergezelt bij al zijn drieste sprbngen. Het jong moet nog leren zijn gang te beteugelen, been voor been te heffen m bewuste draf. En denken we er dan bij na, dat we zelf zo zijn geweest? De dichter en schrijver; leerden zij hun taai lesje niet op moeders schoot? Zü, leerde ons lezen; las voor en ver telde. totdat onze wangen gloeiden. De schilder; was het niet zijn moe der die het kleurkrijtje hanteerde om netjes binnen de lijnen de strakke lijnen, waarbinnen zich In Griekenland hebben weder om massa-cxccuties plaats gehad. Op het eiland Aegina werden op nieuw zeventien communisten, dio in 1944 ter dood veroordeeld wa ren, terecht gesteld, terwül In Athene Vrijdagmorgen dertien per sonen geëxecuteerd werden en in Saloniki elf. Na de Britse pers, maken thans ook de Parijse bladen gewag van de ontsteltenis, die in Frankryk is veroorzaakt door deze terechtstel lingen. In andere berichten uit Grieken land wordt melding gemaakt van „raketten", die zich op ongeveer 1000 meter hoogte voortbewogen en uit de richting van Joegoslavië kwamen. Minister van Defensie ontvangt collega De Belgische minister van De fensie, Raoul de Fraiteur zal op 10 en 11 Mei in Den Haag besprekin gen voeren met zijn Nederlandse collega, luitenant-kolonel A. H. J. L. Fiévez. In een communiqué van het Bel gische ministerie van Defensie wordt gezegd, dat tijdens dit be zoek een Belgisch-Nederlandse mi litaire overeenkomst bekrachtigd zal worden waarin alle aspecten van de defensie der beide landen binnen het kader van het vyfmo- gendheden-verdrag behandeld worden. MAHATMA GANDHI a IQ 2 OCT 1869 J0JAN1946 S IU Symbolisch voor dc campagne, die in lijdia gevoerd wordt tot het eren van dc nagedachtenis van Mahatma Gandhi, is dc uitgifte van een speciale postzegel, met de afbeelding van zijn portret en vermelding van zijn geboortcda- turn en die van dc dag van de moordaanslag Dc zegels worden in Zwitserland gedrukt. Volgens een officieel Brits com muniqué hebben de Arabieren erin toegestemd, het vuren te Jeruzalem met ingang van 8 Mei om twaalf uur 's-middags te staken op voor waarde, dat de Joden hetzelfde zullen doen. Onmiddellijk daarop werd medegedeeld, dat het hoofd kwartier van de Haganah te Jeru zalem Vrijdagavond aan alle man schappen van de Haganah in Jeru zalem bevel zou geven het vuren te staken. Van bevoegde Joodse zyde werd hier nog het volgende aan toege voegd: „Wij hebben reeds twee maanden lang gezegd, dat wij, zodra de Arabieren het vuren in Jeruzalem en elders in Palestina staken, hetzelfde zullen doen". Terzelfder tijd dat de Ameri kaanse staalproducenten zich be reid hebben verklaard de levering van 160 000 ton staal te garanderen voor de vervaardiging van atoom bommen, heeft de commissie voor atoomenergie der V.N. na 22 maan den arbeid aan de Veiligheidsraad gerapporteerd, dat het geen nut heeft de werkzaamheden voort te zetten als niet de Sowjet-Unic eerst bereid is samen te werken met de „wereldgemeenschap". In het rapport worden de bekende verschillen van opvatting tussen de Sowjet-Unie en de meerderheid van de negen andere leden van de commissie nogmaals uiteengezet, terwijl besloten wordt met de aan beveling, de werkzaamheden van de commissie op te schorten. Opnieuw afgebroken Dc partij Srayslov—Reshevsky, die in de 21ste ronde afgebroken werd, is Vrijdag na de 73ste zet opnieuw afge broken. Heden (Zaterdag) zal de partij voor de tweede maal hervat worden. EUROPA IN DE RIDDERZAAL TOEN gisteren om half drie de deuren van do Ridderzaal werden ge sloten, begon een conferentie, dlo waarschijnlijk In de annalen ge boekstaafd zal worden als „Congres van Europa." Politici van naam cn groot aanzien, mannen als Winston Churchill, Paul van Zee land, Paul Ramadlcr, graaf van CoudenlioveKalcrgl, Anthony Eden, Eduard Daladler, Gregor Gnfencu cn tplloze grote ongenoemden wler betekenis voor Europa cn dit congres niet geringer Is, geaccrediteerde ambassadeurs cn gezanten, de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel cn, blUk gevend van hun medeleven met dit congres, prinses Juliana en prins Bombard, alsmede de minister-president dr. L. J. M. Beel en de ministers Wltteman, Lleftlnek, Droes, Jonkman, Gotzen on Van Bootze- laer van Oosterhout, zij allen waren getuigen van dit historisch ogen blik: de opening van een conferentlo dlo de grondslag zal leggen voor een federatief Europa. Europese familie en Ik verheug mü erover, dat enige van de meest emi nente en gezaghebbende Fransen In deze geest hebbpn gesproken. Ik verwelkom daarom de Duitsers, dlo wil hier in ons midden hebben uit genodigd. Churchill betoogde, dat hy niets liever wenste dan de vereniging van heel Europa en wees op de aanwe zigheid van de leiders-ln-balling- schap van Joegoslavië. Tsjechoslo- wakije, Roemenië, Finland en Spanje. In het vervolg van zijn rede sprak Churchill over de tweede dertig- Geen gemeenplaatsen alstublieft Na een woord van welkom, uit gesproken door de burgemeester van Den Haag, mr. W. A. J. Visser en een korte openingsrede van de voorzitter van het organiserende werkcomité, mr. P. J. Kerstens, nam dc ere-voorzitter, Winston Churchill, het woord, die al spoedig constateerde, dat In de laatste twee jaar veel ten goede Is veranderd in Europa. Dit congres mag zich er op be roepen de stem van Europa te ver tegenwoordigen. riep de Britse oud- premier uit. Dit is een beweging van volken, niet van partijen. De eens In Duitsland meest geha te man vervolgde: Het ls de groot ste taak der overwinnende landen, do Duitsers terug to voeren ln do iarigc oorlog" die wjj zojuist ach ter on ter ons hebben Van Rooscvelts vier vrijhe den hebben wii thans de vrij heid van vrees het'meest nodig. Waarom moeten al dc hard werkende gezin/ien thans weer in de str(jd worden gestort door verschillende gcafficcc?do vor- ln de Ridderzaal te Den Haag is Vrijdagmiddag in tegenwoordigheid van H.K.H. Prinses Juliana cn Z.K.HPrins Bcrnhard het Europees Congres ge opend. De openingsrede werd uitgesproken door Winston Churchill, ere-voor zitter van het CongresVan rechts naar links: Winston Churchill, mr. Resting voorzitter van het Congres, Z.K.H. Prins Bcrnhard. H.K.H. Prinses Juliana en mrVisser, burgemeester van Den Haag. Gisteren is het troepenschip Volendam uit Indonesië In Rot terdam aangekomen. Er wds vrolijke muziek aan de kade en do gebruikelijke bedrijvigheid van Marva's en Niwinmenson in do dehnrkatieloods; maar de feestelijke stemming, die anders zo'n thuiskomst kenmerkt, was er niet. Te zeer waren de thulskerendo militairen, hun gezinsleden en de overige scheepsgenoten onder do indruk van de tragische gebeurtenissen, die zich op de zo juist be ëindigde reis hebben voorgedaan. Tussen Colombo cn Aden immers zijn tien babies gestorven. De eerste baby stierf aan een normaio longontsteking, do overige negen aan ernstige to«» xische maag- en darmstoornls- sen. Ongeveer zeventig men sen, waarvan 38 babies, zijn ziek geweest. Naar dc oorzaak Is nog een onderzoek «mande cn hierover kan nog niets met zekerheid worden gezegd. Het moet niet uitgesloten wor den geacht, dat het gebrek aan be grip voor hvgiëne bil de Indische mensen aan de zaak geen goed heeft gedaan. Er was voldoende voorlichting te dezen aanzien en ook waren ln rui me maten voorzorgsmaatregelen genomen maar een troepentrans portschip heeft geen kindermeisjes aan boor: controle van uur tot uur kon er natuurlük niet zijn. Dat er geen paniekstemming aan boord heeft geheerst is te danken aan het optreden van de leiding van het transport en aan de kapitein, die alles hebben gedaan wat goed kon zijn voor de patiënten en de andere passagiers. Het feit. dat dr. Brce- kema als kinderarts speciaal naar Suez ontboden is, heeft niet nagela ten een psychologiseh-gunstlgc In vloed uit te oefenen. Het tragische voorval kon. naar men ons van de zijde van het Directoraat van Ver keerswezen mededeelde, niet wor den geweten aan gebrek aan ruim te, want het schip, dat 2500 mili tairen karr^vervoeren. had slechts 644 passagiers aan boord. Bekwame scheepsarts trof maatregelen, die nodig waren Dr. Brockema. die 2!< week ge leden op verzoek van» gen. Dauban- ton met medische instrumenten en geneesmiddelen naar Cairo is ge vlogen om zich bü de medische staf aan boord te voegen, vertelde ons: Toen ik In Suez aan boord kwam. was het ergste al gebeurd. Het eer ste sterfgeval deed zich voor ln Co lombo, de overige in de Indische Oceaan en onder de bekwame lei ding van de scheepsarts, dr. Doo renbosch, waren toen reeds de maatregelen getroffen, die nodig waren om een uitbreiding van de epidemie te voorkomen. ook ons leven aftekent een vak je te vullen. Leerde zij niet de muziek, door een eenvoudig lied, bij de haard, aan een piano of boven bij het bed met haar kind. Moeders lied. De geleerde, de wetenschaps mens: zyn eerste lesjes werden overhoord door Moeder. Liefde-al leen geldt niet meer in deze machi nale wereld. Examens, kennis en verstand zijn de troeven der maat- schappü. Moeder bereidde er ons op voor. totdat het moment kv/am, dat ze haar machteloosheid moest erkennen: Jongen, het wordt me te geleerd. Moeder kan het niet meer. Was ze dan jaloers? Och neen, ze ker niet. Trots was ze, op haar knappe dochter of zoon, die meer wilde worden dan een nummer. Maar ze heeft soms het hoofd ge schud, als er tegen haar gezegd werd: ik wil studeren, reizen, de wereld zien. Dan sprak ze: ver geet je je plichten niet, je eenvou dige plichten. Meiske, je moet trouwen, om je gelukkig te voelen. Je kunt veel bereiken, maar moe der te zyn, is het mooist. Dat zei zij, die zich soms op het hart getrapt wist: Ach moeder, wat weet jij er nu van! Ze wist meer en beter. En ze wachtte, tot dat haar grote kinderen weer naar het oude nest terugvlogen om er op de oude schoot uit te huilen. Draait eigenlijk niet alles om haar. ©ch, vader is er soms jaloers op, maar heus het is zo. Verliest hel gezin de vader, dan staat het hulpeloos maar moeder redt de zaak, voedt op en regelt. Ontvalt zij aan het gezin, dan is het ver snipperd. Ze is onmisbaar. Dat voelen zij het beste, die dit groot ste bezit afstonden. Moeder redde het gezin uit de honger in de oor log; verzorgde haar onderduikers, leed pyn en smart en verkropte het ook weer. Hoeveel dagen in het jaar danken niet aan haar het be staan: Kerstmis ook Christus had een moeder; onze verjaardag, al onze mylpalenmoeders werk. En als we morgen te harer ere komen met een bloemetje, een ver snapering, een mooi souvenir dan zegt ze: Maar kind, had je geld toch in de zak gehouden. Moeder weet wel, dat je het goed meent. Je moet maar voor je zelf zorgen. Moeder redt zich wel! Daarvoor is ze moeder, de van egoïsme bevrijde mens, die alleen het geluk voor anderen weggelegd wil zien. Daarom kunnen we Haar niet genoeg eren, wanneer ze nog in ons midden is en God geve lang mag blijven. Eigenlijk moesten we dat elke dag doen, omdat ze het verdientmaar jadat le ven ziet U, dat verfoeilijke geraas, de strijd, de drang tot meer Morgen dan dubbel op, Moeder. Kom vader, wees niet jaloers. Jij koos die onschatbare vrouw. Wees er trots op en wij allen, kinderen van onze moeder, laten we er dankbaar voor zün, zo'n Moeder te hebben. Militair pact tussen Nederland en België' Naar het A.N.P. verneemt, zal kolonel de Fraiteur. minister van landsverdediging van België, 10 en 11 Mei een officieel bezoek brengen aan zijn Nederlandse ambtgenoot, minister Fiévez. Dit bezoek vormt de bevestiging van de tussen Neder land en België bereikte overeen stemming omtrent de meest volle dige samenwerking op militair ge bied in* het kader der vijf mogend- hedenoveceenkomst. De ondertekening van de over eenkomst zal geschieden op kasteel Oud-Wassen aar en wordt besloten met een diner waaraan waarschijn lijk ook Prins Bernhard zal aanzit ten. Zeven personen werden ge dood en 15 ernstig gewond toen gisteren te Milaan een personen trein in volle vaart op de vier ach terste wagons van een goederen trein reed, welke in een tunnel stonden. De vier goederenwagons waren waarschijnlijk tengevolge van een foutieve koppeling in de tunnel losgeraakt en blijven staan. men van totalitaire tyrannle? Dat 1» dc vraag die wy hier moeten beantwoorden, die wy misschien kunnen beantwoor den Ik heb een hoge dunk van dit congres. Dc Britse oorlogsleider besloot met tc zeggen, dat wii niet moeten volstaan met welwillende alge meenheden cn gemeenplaatsen en dat een hoge cn plechtige verant woordelijkheid op iedcro deelnemer aan dit congres rust. Doel is 't streven waard Veel applaus oogstte ook graaf Jan Couacnhovo Calcrgl, die men wel eens de vader van de Pan-Euro- pese beweging noemt. Ondanks allo moeilijkheden cn misverstanden, zo besloot h\| na een historisch betoog, ondanks oorlog cn vernieling, is thans dc fcdcralisttscho gedachte verbreid. Dank zü het leiderschap van de hulp der Verenig de Staten en dc wil van velen vele landen zal"dit werelddeel de gelegenheid aangrijpen om een sterk en vredelievend Europa te scheppen op basis van dc christelij ke beschaving. Wij willen méér Nadien sprak dr. H, Brugmans, voorzitter van de Europese Bewo ging voor federalisme en redacteur van het blad Europa. Hij zeide: „De regeringen zijn reeds aan het werk gegaan en men vraagt ons thans, wat wij meer willen dan deze sa menwerking. Wat wensen we meer? Meer dan verdragen die al tijd geannuleerd kunnen worden, méér dnn consultaticvo commissies, die altijd de kans lopen ln het moe ras tc raken: wij willen de vorming van federale Europese instellingen met volledige bevoegdheden. WH hebben niet do minste belangstel ling voor diplomatieke structuren als de oude Volkenbond of een Europese organisatie van Verenig de Naties, gebonden door het veto recht. Wy juichen do wederkerige hulp verlening der zestien landen en het verdrag van Brussel toe, niaar wy voegen daaraan toe, dat niets be reikt. zal worden voor een elndo Is gemaakt aan de heiligheid der na tionale Kouvorelnltelt. Wij zullen niet geloven in de rea liteit van een Europose federatie, tot zij vorm heeft gekregen in een reeks van instellingen, zoals een Europese generale staf, een Euro pese spoorwegmaatschappij, een autonome Europese stcenkolencom- missic, een instelling voor de ratio nele verdeling van clectricltelt, een Europees arbeidsbureau. En het is zeker verre van realistisch te spre ken van oen Verenigd Europa zon der daarbij te denken aan een Euro pese regering en een Europees par lement. Interne evolutie Nadat de Roemeense oud-minis ter van buitenlandse zaken, graaf Gregor Gafencu had gesproken hij is thans balling en misschien dat hij ook daardoor zeer veel aandacht had kreeg Paul Ramadier het woord. De gewezen Franse socia listische premier betoogde: het Verenigde Europa moet niet tot stand komen door een soort staats greep. Wy moeten geen verande ringen van buiten af opleggen aan de organismen van Brussel cn Pa- rys, aldus Ramadier, doelend op de West-Europcse Unie en de Mar- shallconferentic. De overgang moet plaats vinden door interne revolu- iutle, zonder vernielende schok, zonder miskenning van do behaalde resultaten. Geen federalistische re volutie. maar wel onze vastbesloten wil. Ons lot is onverbiddeiy'k. Laat ons onstuimig uitroepen: „Europa of dc dood". Vervolgens werd met eenparig heid van stemmen de volgende re solutie aangenomen: „Aan het begin van zyn werk zaamheden wenst het Congres van Europa te verklaren, dat do door hem nagestreefde doeleinden eerst volledig bereikt zullen z(jn op do dag, dal geheel Europa verenigd en georganiseerd zal zijn. Overwegen de, dat zestien landen van dit ogen blik af van hun besluit tot samen werking hebben doen hiyken, legt het congres er de nadruk op, dat deze groepering geen gesloten ge heel vormt. Ilof congres zendt allo volkeren eon broederlijke groet. Met deze resolutie was dc eerste algemene vergadering van het Con gres van Europa ten einde. Labour-leden beloven beterschap Naar AP uit officiële bron ver neemt. hebben 21 socialistische parlementsleden onder bedreiging uit de Labour-partij te worden gestoten, toegezegd, in de toekomst de algemene politiek van de La- bour-partij te volgen. Oppervlakkig beschouwd schij nen hiermee de laatste resten van een georganiseerd verzet van link se elementen binnen de Labour- partij tegen de anti-communisti sche politiek der regering gebroken te zijn. De „Noodwet" voor bejaarden op volle toeren Tengevolge van de snelle invoe ring van de noodwet ouderdoms voorziening op 1 October 1947 was het niet mogelijk alle ouden van dagen onmiddellijk in het genot van een uitkering te stellen. Op 1 April jl. was de daardoor ontstane ach terstand echter weggewerkt. Op die datum waren 285.487 uitkeringen toegekend tot een gezamenlijk jaar bedrag van f. 130.188.420.— aan 98.915 echtparen, 121.147 alleen- staade vrouwen en 65.425 alleen staande mannen. Doordat kinderen met vuur speelden brak brand uit in een kippenhok te Helden-Panningen. Twee kinderen van vier jaar verlo ren hierbij het leven. De lijkjes werden totaal verkoold uit het puin te voorschijn gehaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1