DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Eens zullen wij met trots zeggen: „Ik ben een Europeaan" Christelijk verweer tegen „humanistisch stempel" Europa-Congres aan 't werk Exodus uit Palestina lijkt op panische aftocht 10 Mei Ome Keesje en Europa Zonovergoten Dam toneel van massale betoging voor Verenigd Europa Verkiezingen in Korea reeds bloedig voordat stemlokalen opengaan Maandag 10 Mei 1948 XcHtste jaargang, No. 1015 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* [Telefoon redactie 4291* •Telefoon administratie 6235* CHURCHILL TOT TIENDUIZENDEN AMSTERDAMMERS: TUSSEN het Koninklijk Palcis en het ^gedenkteken voor i onze gevallenen op de Dam te Amsterdam „ik geloof, dat deze plaats een goede keus is geweest." zei burgemeester d'Ailly in zijn welkomstwoord hebben gisteren op een stra lende Meizondagmiddag, terwijl tienduizenden Amsterdammers zich reeds uren tevoren hadden opgesteld om getuige te zijn van deze parade der prominenten, een Engelse conservatief, een Nederlandse socialist, een Belgische liberaal, een Nederlandse katholiek en een Franse socialist het podium bestegen om te pleiten voor een Verenigd Europa. /if Winston Churchill, dr. Honk Brugman*, oud-minister Hoste. f>ater demonJrattcic c tjcenkomstt an het nenrI <;reeve en oud-premier Paul Ramadlcr hebben ln het „hart van Europees Congres op de yam. hield Nederland" als congressisten van bet Haagse Congres van Europa een Winston Churchill een gloedvolle rede. massa_(]e)nonstratie geleid, aan het eind waarvan pater De Greeve de Britse oorlogsleider verzocht, nogmaals het podium to beklimmen en het V-teken te mnken. „ditmaal niet voor het winnen van de oorlog, maar voor do vrede". Cluirehlll stond op en deed het, en een luid applaus ge tuigde van het enthousiasme van do massa BELGISCHE CRISIS NAAR OPLOSSING? Compromisvoorstel tvordb lieden besproken Na besprekingen tussen Belgische socialisten en katholieken die de gehele Zaterdag hebben geduurd is er een compromisvoorstel tot stand gekomen over de door de regering te volgen onderwijspolitiek. dat vandaag aan de parlementsfracties van de beide regeringspartijen wordt voorgelegd. Wordt men het eens, dan zal er spoedig 'n nieuwe coalitie regering worden gevormd, waarvan Spaak dan weer ministerpresident zou worden men heeft althans het plan. tot hem een dergelijk verzoek te richten blijft overeenstemming uit, dan schijnt kamerontbinding en het uitschrijven van nieuwe ver kiezingen de enige oplossing. Spaak gaat intussen Dinsdag naar' Parijs om daar Averell Harriman. de rei zende ambassadeur van het plan- Marshall te ontmoeten. W. Thomassen burgemeester van Zaandam De heer W. Thomassen, lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid en secretaris van het partijbestuur, is per 16 Mei benoemd tot burgemeester van Zaandam, als opvolger van mr. dr. J. in 't Veld. De heer Thomassen zal zich als Tweede Kamerlid niet herkiesbaar stellen bij dc nieuwe verkiezingen. Mevrouw Thomassen zal bedanken als lid van de Zaan- damse gemeenteraad, waarin zij thans zitting heeft. De heer Tho massen is 38 jaar. Speciale rechtbank voor Gandhi's moordenaar Op 20 Mei waarschijnlijk zal het proces beginnen tegen Nathuram Vinajak Godse, de moordenaar van Gandhi. Er is voor dit doel te New Delhi een speciale rechtbank inge steld. Na de inleiding van burgemeester d'Ailly nam de voorzitter van het Congres, P. A. Kerstcns, het woord. De eenheid van Europa is niet een zaak die industriëlen en bankiers raakt zij raakt geheel het volk van Europa, aldus deze spreker. Met een langdurig applaus vooral Churchill ontvangen, toen lui ecu betoog begon, waarin hjj duide lijk liet uitkomen, dat wet en vrij heid nooit vernietigd mogen worden. Wij richten ons, zelde lijj, tegen do tyrannic in ledero verschijnings vorm. In het Verenigd Europa wen sen wij geen slavernij. Territorial»- verlangens en nationale rballteit zullen moeten wijken hij de ophouw van een Europa door morelo en ph.vsleko krachten. Wil moeten weer met trots kunnen zeggen dat wij Europeanen zijn. In andere bewoordingen, maar in gelijke geest, gaven ook dc andere sprekers van die middag uiting aan hun gevoelens en wensen voor de naaste toekomst. Geef ons. ver klaarde de Franse oud-minister- président Ramadier, wat vrijheid en wat veiligheid. Door bundeling van. krachten zullen wil. aldus prof. dr. Berkelbach van den Sprenkel, wan trouwen en heerszucht te boven ko men. Het IJzeren Gordijn werpt ziin schaduw, zei de Belgische oud-mi nister Julius Hoste, over alle inter nationale verhoudingen en ver draagzaamheid is nodig om te her stellen, wat vernietigd is. Laat Am sterdam staan in de voorhoede van de Europese omwenteling, vormde de kern van de rede van dr. H. Brugman. Daartoe zal er een Euro pees welvaartsplan en een Europese volksvertegenwoordiging moeten korren. Tfc Belgische socialist Rolin en pater Henri de Greeve waren dc laatsten in de rij van hen. die op dezo zomermiddag hun toep tot strijd voor vrijheid, welvaart en vrede tot de in alle hoeken van het Damplein samengekomen Amster dammers richtten en het speciaal voor deze gelegenheid gecompo neerde en door de verzamelde koren gezongen lied ..Europa één", zette deze bijeenkomst, waarbij het Am sterdamse gemeentebestuur in de persoon van burgemeester d'Ailly als gastheer optrad, luister bij. TIENDUIZENDEN AMSTER DAMMERS en belangstellenden van buiten dc hoofdstad waren Zondag middag naar dc Dam gestroomd om de demonstratieve bijeenkomst van het Europees Congres bij te wonen en om Winston Churchill te zien en te horen spreken. Een grote politicmacht was op de been om dc menigte letterlijk en figuurlijk binnen dc perken te houden. Dr. H. BRUGMANS Europa-congres formuleert ontwerpresolutie In de politieke sectie van het Congres voor Europa in Den Haag is een ontAverp-resolutie voorgesteld, waarin o.m. het volgende wordt gezegd: „De verwoestingen als gevolg van zes jaren oorlog, de vermindering van de wereldvoedselpositie enz. enz., vormen een ongekende bedreiging voor het welzijn en dc veiligheid van de Europese volkeren. Het Congres erkent dat de volken van Europa niet langer als afzonder lijke eenheden kunnen bljjven voort bestaan. De tijd is gekomen, dat de Europese naties een deel van hun souvereinitcit moeten afstaan. De meest -practische weg hiertoe is de biieenroeping van een Europese Raad, gekozen door de parlementen der verschillende landen. Deze Raad zal o.m. de juridische en constitutio nele constructie van een Verenigd Europa moeten bestuderen. Duits land moet worden ingeschakeld bij een federatief Europa. Tegenstellingen In de culturele commissie hebben christeliike afgevaardigden scherpe critiek geuit op het naar hun oor deel uitsluitendrfiumanistisch karak ter van dit congres; een der spre kers ging zover te zeggen, dat de christelijke organisaties hun steun aan het congres zouden moeten ont nemen indien het niet op zuiver christeliike grondslag werd ge plaatst. Tussen humanisme cn chris tendom, aldus deze Britse spreker, is geen compromis te bereiken, omdat het een' kwestie van voor of tegen het christendom is. Een der Zwit serse afgevaardigdennam daarte gen scherp stelling toen hij opmerk te, dat het er hier niet om gaat om een overwinning voor God te bevech ten. Wel gaat het er om de mens weer n.aar voren te laten komen, na dat hii in het beeld \an deze wereld eigenlijk geheel op de achtergrond gedrongen is. De mens is in Europa Aanstichter van drama Putten wordt berecht Op 19 Mei zal voor het bijzondere gerechtshof te Arnhem terecht staan de Duitse officier F u 1 1- ri d e. Hij is de man die, zij het op bevel van Christiansen, het drama van Putten heeft veroorzaakt, waar door zeshonderd Nederlandse man nen, na naar Duitsland te zijn ge deporteerd. voer het merendeel on der afschuwelijke omstandigheden zijn gestorven. in de achter ons liggende jaren door niet gecontroleerde machten verra den als nergens en nooit te voren. Het heeft nauweliiks zin, zeide deze afgevaardigde, Von Schenk, om over de erfenis van Europa te praten, want deze erfenis is door Europa volledig vergooid. Veel biival vond de Britse schrijver Gordon Morgan, die een practisch voorstel deed om nu reeds een congres-commissie van vijf in het leven te roepen om de culturele paragraaf uit het pact van Brussel nader uit te werken in prac- tische zin. De commissie moet de re geringen dan adviseren en tevens moet zji onderzoeken in hoeverre hierbij reeds nieuwe landen betrok ken kunnen worden. Dit voorstel werd door Sir David Maxwell Fyfe in de vorm van een amendement ge goten. Eerste Marshallschip in Amsterdam Prins W illem II. „echter" dan Noordam Het was wel niet zohr grootse ontvangst als bij de „Noordam" in Rotterdam, maar toch ging het bin nenkomen van het eerste „Mars hall-schip" met graan, de „Prins Willem 2" in de Amsterdamse haven niet onopgemerkt voorbij. Het feestehjk gepavoiseerde schip, dat door de sleepboten „Pre sident Roosevelt" en „Winston Churchill" naar binnen gesleept was, werd vanaf de Hembrug be geleid door een aantal bootjes, waarop officiële personen, familie, vrienden en kennissen van de be manning plaats hadden genomen. De loco-burgemeester van Am sterdam. de heer B C. Franke, ver welkomde de kapitein van dit Rot terdamse schip in de Amsterdamse haven en overhandigde namens het gemeentebestuur een exemplaar van „Pictorial Holland". Kapitein W. van den Boogaard vertelde in zijn dankwoord, dat hij eigchlijk de eerste werkelijke la ding „Marshall-graan" naar Ne dcrland had gebracht. De „Noor dam" was al geladen, toen het Marshallplan bekrachtigd werd. De dag na de bekrachtiging werd de „Prins Willem 2" geladen. Tsjechoslowakije heeft nieuwe grondwet Een Tsjechisch parlement waarin van de 300 leden er 54 ontbraken (zij zijn weggezuiverd of hebben het land verlaten) aanvaardde Zondag eenstemmig de nieuwe grondwet van het land. Deze grondwet zal „de grondwet van negen Mei" worden genoemd en is aanvaard precies drie jaar nadat Tsjechoslowakije bevrijd werd van de Duise bezetting. Arti kel 1 ervan beschrijft Tsjechoslowa kije als een volksdemocratie. De wetgevende macht wordt uitge oefend door een nationale vergade ring die zes jaar zitting heeft en een president kiest voor zeven )aar. De president benoemt dc regering, die op haar beurt verantwoordelijk is tegenover de nationale vergadering. Voor Slowakije wordt het staatsbe wind uitgeoefend door de Nationale Slowaakse Raad die voor zes jaar wordt gekozen. De rechterlijke macht wordt toevertrouwd aan magistraten die geheel onafhankelijk kunnen werken. Over d(. op 30 MeL«.g .houden. Tsjechoslowaaksc verkiezingen meldt Reuter dat er geen candida- ten zi.in gesteld tegenover die van de regering welke verenigd zijn in het nationale front. De candidaat- stelling sluit vandaag. Boerenleider Roskam in November vrij De „boerenleider" Evert Jan Ros kam is door het Tribunaal te Arn hem veroordeeld tot 3V. jaar inter nering met aftrek van detentie, zo dat de leider van de voormalige Landstand in November a s. vrij komt. Hij werd verder uit de kies rechten ontzet en hem werd voor het leven het recht ontzegd, eniger lei functie tc bekleden bij een land bouworganisatie. Het Tribunaal stelde vast dat Roskam niet op eigen voordeel uit was. geen ver raad pleegde en voorts landgenoten heeft geholpen. De eerste Chinese wetgevende vergadering in 2000 jaar is Zaterdag bijeengekomen. Van de circa 700 parlementsleden waren er slechts ongeveer de helft aanwezig. Presi dent Tsjang kaj Sjek. die was uit genodigd. te spreken, had niet de moeite genomen, te verschijnen. Russen (in Noorden) sporen communisten (in Zuiden) aan tot sabotage De verkiezingen die morgen in Zuid-Korea (het door de Amerikanen bezette deel van het schiereiland) zullen worden gehouden, hebben reeds voordat zij begonnen 39 doden geëist. Stembiljetten zijn vernietigd en twee treinen zijn ontspoord. Moord en brandstichting zijn aan de orde van de dag en de Amerikaanse strijdkrachten staan gereed om in te grijpen als zij de situatie niet meer in de hand kunnen houden. De onder Sowjet-contróle staan de radio van Pyong Yang (het Noordelijk deel van het schier eiland is door Russische troepen bezet) heeft een uitzending van een dag lang gewijd aan instructies om de verkiezingen met alle middelen te voorkomen. En het schijnt dat de communisten die in het Ameri kaanse gebied wonen, deze instruc ties nauwgezet opvolgen want uit alle delen worden sabotagedaden gemeld. De communisten wordt aangeraden stembussen en stemlo kalen met behulp van „benzine bommen" te vernietigen. Commu nisten' zouden opdracht hebben, laat de stemlokalen binnen te drin gen en de stembussen met hun in houd te vernietigen. Zij zelf boy cotten in opdracht uit Noord-Korea de verkiezingen, maar trachten op deze wijze hun verzet tegen de ver kiezingen zelf effectief te maken. Radio Pyong Yang heeft aange kondigd dat de Russische troepen onmiddellijk uit Korea zouden worden teruggetrokken om te be reiken dat de Amerikanen even eens zouden vertrekken, maar in Amerikaanse kringen hecht men aan deze aankondiging niet veel waarde, omdat de Russen bij hun vertrek een door hen getraind leger van 200 000 communisten achterla ten, die een Russische bezettings macht onnodig maken. Politieke, economische en culturele secties de hele nacht bijeen Dit congres moet niet h c t, nmnr oen perste Europa-Congres wor den genoemd, zelde do heer Kerstons, de ijverige promotor van de samen komst der Europese federalisten. En Inderdaad zullen nog vele con gressen moeten worden gehouden, om allo politieke, sociale, culturele, Industriële en financiële vraagstukken, die aan het probleem vast zitten, op te lossen. Voorlopig zijn de ruim 801) gedelegeerden gekomen tot liet aannemen van verschillende resoluties, die In drie verschillende sectie vergaderingen, dlo do hele nacht duurden, werden besproken: do poli tieke, de economische en de culturele sectie. Europese Unie of Federatie als een hnrer doelstellingen dient te aan vaarden dp verbetering van de po litieke. economische en sociale le vensstandaard in dc afhankelijke on geassocieerde gebieden en dat zij de banden, welke haar constitueren de delen met andere landen over zee verbinden, dient in stand te houden, zonder echter te treden in de bijzondere betrekkingen van de afzonderlijke landen met dezo ge bieden." De politieke commissie heeft In tussen op do eerste vergadering van Zaterdagmorgen een besluit ge nomen. dat de Russen, die dit emi gres toch al niet vriendelijk gezind zjjn, buitengewoon onaangenaam moet zijn. liet besluit namelijk, dat de waarnemers van alle Oost-Euro- pese landen die. ondanks hun rege ringen. op dit eongres aanwezig zijn, als gedelegeerden behoren te worden toegelaten. Zondag nam de Toen de pnlltieko commissie on der leiding van Paul Ramadier Zon dagochtend tegen drie uur uiteen ging. hnd zij v(if uur vergaderd mot het resultaat, dot de ontwerpreso lutie met verschillende amendemen ten op één artikel na is aangeno men. Het voornaamste amendement cn tevens voornaamste strijdpunt van de politieke sectievergaderingen vormden 't voorstel van Paul Rey- naud van (lc volgende inhoud: „Het Congres wenst zo spoedig mogelijk bijeen te roepen een consultatieve Europese ossembléc, welke door al gemene verkiezingen zal worden gevormd, op basis van een gedele geerde per één millioen inwoners en wel voor het einde van dit jaar." Het amendemntr Reynaud, in stemming gebracht, werd met grote meerderheid verworpen. Vervolgens werd dc vergadering voorgesteld dc zitting te verdpgen I tot Zondagavond, maar de meerder heid wilde de resolutie onmiddellijk afwerken cn men ging verder met een lange reeks amendementen, waarvan het voornaamste luidde: „Het Congres verklaart, dat de Egyptische vrijwilligers overschrijden Zuidgrens van Heilige Land Nu het eind van het Britse mandaat in zicht komt, neemt de uittocht uit het Heilige Land steeds meer het karakter van een paniekachtige af tocht op grote schaal aan, aldus meldt Reuter's correspondent uit Jeruza lem. Het Transjordaanse consulaat ontvangt meer dan 200 verzoeken per dag van personen, die naar Amman willen vluchten, niet meer dan een uur reizen van Jeruzalem oven de Jordaan heen gelegen. Dc consulaten van Syrië, Libanon en Egypte worden eveneens overstelpt met aanvragèn. De Britse overzeese luchtvaart maatschappij heeft de vluchten naar Cyprus reeds voor maandenlang vol geboekt. Dit eiland begint reeds aan een ernstig woningtekort te lijden. Naar scheepspassage is iets minder vraag, deels omdat de weg naar Haifa zwaar bewaakt Is. De meesten willen terugkeren „wanneer en in dien de onrust een einde neemt". Een lange stoet mannen, vrouwen, kinderen, ezels, kamelen en karren strekt zich uit langs dc weg van Je ruzalem naar Jericho, waar de hotels meer gasten boeken dan ooit. Het ziet er echter niet naar uit, dat de onrust spoedig een einde zal nemen. Weliswaar ls in Jeruzalem het uren Zaterdag gestaakt en zelfs beginnen naar men verwacht van daag besprekingen tussen het Jood se Bureau en de Palestijnse regering over een permanente wapenstilstand in geheel Jeruzalem, maar elders in Palestina duren de gevechten tussen Joden en Arabieren met onvermin derde hevigheid voort. Vooral in Noord-Palestina zijn zware gevech ten aan de gang. waarbij beide par tijen meestal het succes voor zich opeisen, zodat uit de berichten veel gevarieerde, maar weinig houvast biedende conclusies te trekken zijn. In het Zuiden van Palestina is een legergroep van Egyptische vrijwilligers 90 km. diep het land ingetrokken, en heeft, vol gens een eigen communiqué, zonder verliezen te liiden, het Arabische dorp Arak Soed Soe dan bereikt. Oplossing? Vanmiddag om half vier komt in Lake Success de subcommissie der UNO voor Palestina bijeen. Bij ge ruchte verluidt, dat vooraanstaande UNO-gedelegeerden Zaterdagavond in grote trekken een overeenkomst zouden hebben bereikt over de op richting van een noodregime in Pa lestina. Over de bescherming van Jeruza lem wordt nog gemeld, dat de Pales tijnse regering accoord gaat met het voorstel om de Heilige Stad onder bescherming van de Rode Kruis-vlag te stellen, indien zowel Joden als Arabieren hiertoe een officieel ver zoek tot het Rode Kruis zouden rich ten. De delegatie Nederlandse par lementsleden die een bezoek aan Engeland heeft gebracht, is Zater dag per vliegtuig op Schiphol te ruggekeerd. Brief der bisschoppen over verkiezingen In de katholieke kerken is Zon dagmorgen een verklaring van de Nederlandse Bisschoppen in ver band met de komende verkiezin gen voor de Tweede Kamer voor gelezen. „Het optreden van het commu nisme zowel buiten als binnen onze landsgrenzen, geeft ons aanleiding" aldus wordt in de verklaring van het episcopaat gezegd „alle stemgerechtigde katholieken van Nederland andermaal te wijzen op de hoogst gewichtige taak, welke zij op staatkundig gebied hebben te vervullen, teneinde iedere machts vorming van het goddeloze bolsje wisme te voorkomen." De verklaring herinnert dan aan de woorden over het kiesrecht en de kiesplicht van de Italiaanse ka tholieken door de Paus, op 10 Maart j.l. In de verklaring wordt dc KVP aanbevolen als de partij die de beste waarborgen biedt voor eer biediging cn naleving van de zede lijke normen van het Christendom en voorts worden de katholieken krachtig aangespoord, de eenheid op staatkundig terrein te oewaren. pjenalrc vergadering dit besluit over. De culturele commissie heeft haar taak het eerst volbracht. Za terdagavond kwam men daar tot overeenstemming over een resolutie waarvan de reaactio werd overge laten aan do redactie-commissie. Uit deze resolutie blijkt, dat men aan het bezwaar van vele christe lijke afgevaardigden is tegemoet gekomen door in de resolutie op tc nemen dat er een basis van een heid ligt in de erfenis van christe lijke en andere geestelijke cn cultu rele waarden. Ook op andere punten zijn wijzi gingen aangebracht in dc resolutie, die overigens sterk is uitgebreid met paragrafen over de. instelling van een Europees centrum dat mid delen moet zoeken orti de Europese jeugd te helpen. Hongarije en Roemenië Sov j ctr cpu blieken Sensationeel nieuws over Hon garije cn Roemenie wordt gemeld door het Engelse blad The People. Het schrijft, dat deze twee staten in de eerstkomende weken officieel bij dc Sovjet-Unie zullen worden ingelijfd. In Móskou zou daartoe zijn besloten na de communistische nederlaag bij de Italiaanse verkie zingen. In het bericht wórdt verder gezegd, dat de Hongaarse minister van buitenlandse zaken, Chornoky, in Zwitserland reeds bezig zou zijn om een schuilplaats voor te berei den voor president Tildy van Hon garije, zijn schoonvader, die het Russische besluit niet van plan zou zijn te aanvaarden. Spoorstaking in USA nog steeds dreigende Indien de regeringsvoorstellen tot o.a. een loonsverhoging van 15 cent per uur niet door de vakbonden worden aanvaard Zondagavond was dit nog onzeker dan zal morgen onder 190.000 Amerikaanse spoorwegarbeiders een staking uit breken. President Truman schijnt de hoop op een regeling van het loonconflict nog niet te hebben op gegeven. Hij zou echter bij uitbre ken van de staking beslist van plan zijn, het spoorwegpersoneel op te vorderen. OP deze dag, de tiende Mei, die bij iedero Nederlander de herinnering wakker roept aan de week voor Pinksteren acht laar geleden, gaan onze gedachten in het bljzondor uit naar H. M. de Koningin, dlo zich met het oog op haar gezondheid opnieuw genoopt heeft gezien de uitoefening van het koninklijk gezag ti|deli|k neer to loggen en over te dragen aan Prinses Juliana. bi| wie leder het ln veilige handen weet. Wl| beseflen, dat dit voor de Koningin een offer is. En wij be wonderen de wijsheid, die haar dit besluit deed nemen. Want het Ne derlandse volk v/11 Haar straks eendrachtig, jubelend en dank baar huldigen en het begrijpt, 8at zij, die ons ln bli|de en zwaro Jaren, en ln de zware jaren hot meest en het voorbeoldlgst, ls voorgegaan, zich geestelijk en lichamelijk wil toerusten om haar hoge taak met nleuv/e krachten te hervatten. Op deze tiende Mei zal Iedere Nederlander denken aan Haar, onder wier gezag ons land tot bloei kwam, die in de oorloqs- jaren voor ons een voorbeeld was van uithoudingsvermogen, van of ferzin, van verzet tot het uiterste, van geloof ln de overwinning, van hoop op een betere toekomst, van medeleven ln onzo grote en kleine noden, aan Haar, die ons de weg wees naar een nieuwe toekomst. En we kunnen haar, ln deze rust- perlodo, die naar leder hoopt heel kort zal zijn, niet beter eren dan ons aan Haar voorbeeld to spie gelen. De genegenheid en de lief devolle gedachten van een geheel volk mogen Haar schragen en Haar bezielen met nleuv/e krach ten. Op 10 Mei 1943 sprak de Konin gin o m. deze woorden: „Zij (de gevallenen) zijn de v/egbcrelders voor een vri|e toekomst, voor een jierboren Nederland, voor een be tere wereld. Er is geen hechter band denkbaar tussen hen cn ons, dan de wetenschap, dat wij voort zotten wat zij zo eervol en opoffe rend zijn begonnen." Op 10 Mei 1944: „Dit voorbeeld werd ons niet gegeven voor enkele personen of groepen, doch door alle qroepen en personen waaruit ons volk be staat. Het ls daardoor een ln de volste zin des v/oords nationaal monument geworden, waarvan Iedere steen gelijke waarde heeft. Moge ieder zich dat herinneren, als straks uw onder de druk ont stane eendrachtige volksgemeen schap ook in het komende tijdperk zijn vruchten zal mogen afv/or- pen En op 5 Mei 1945: „Laten v/lj allen de handen thans Ineen slaan... en niet achterblijven op de weg, waarop zij, die wij in zo hoge ere houden, ons voorgingen, de weg, die zij met hun harte- bloed ons hebben gewezen." Moge het Nederlandse volk zich op deze tiende Mei 1948 deze Ko ninklijke woorden en deze Konink lijke visie herinneren en er naar handelen. De oude. vitah Winston, die in Den Haag het Federalisten-Congres had toe gesproken. bracht tezamen met zijn echtgenote Zaterdagmiddag een bezoek aan paleis SoestdijkDe grote sterke man. die weet hoe volken, legers, ver gaderingen te hanteren, weet echter ook hoe hij met kinderen moet omgaan. Hier staat hij temidden van het prinselijk gezin, met Marijke op zijn arm en het kind voelt zich veilig bij hem en hij voelt zich op zijn gemak met het klad. Ome Keesje is een lief kerelt|e. Geen wonder, dat duizenden luis teraars gretig zijn avonturen aan horen, en geen uitzending willen, missen. Maar de eenheid van Europa ls toch heus Iets belangrijker dan Ome Keesje, want als die eenheid er niet komt, zou het met Oom's avonturen v/el eens gauw gedaan kunnen zijn. Dan gaat hij zijn laat ste, grote avontuur ln. De omroep-organisaties, die Zondag de demonstratie van hot Europa-congres op de Dam in de hoofdstad uitzonden, dachten er anders over. Midden in de toe spraak van de voorlaatste spre ker kregen dc luisteraars te ho rten, dat het klokje van gehoor zaamheid tikte en dat men de laatste twee redevoeringen niet meer kon uitzenden. Ook pater Henry de Greeve moest het loodje leggen. Voorts miste men het plechtige ogenblik van de beto ging: de stille hulde aan de ge vallenen en de koorzang, die aan hen gev/ijd v/erd. Ome Keesje v/as belangrijker dan Europa's eenheid. Klokjes van gehoorzaamheid moeten er zijn en men moet er zich ook aan houden... tenzij er be langrijker dingen op het spel staan. En de radio moet, behalve trouw aan klokjes, ook soepel zijn en zich bewust zijn van haar taak, het Nederlandse volk voor te lich ten en te laten meeleven met actuele gebeurtenissen. Jn dit geval was het Europa congres van meer betekenis dan het klokje en dan ome Keesje. Het was een fout de luisteraars het hoogtepunt van de demonstratie te onthouden. Prins Bernhard heeft Zater* dagmiddag een bezoek van twee uur aan de auto-tentoonstelling ln het RAI-gebouw te Amsterdam ge bracht. Weerbericht ONWEERSACUTIG Weersverwachting tot Dinsdagavond. Plaatselijk een re genbuitje. maar hier en daar zwaardere onweersbuien. In de kuststreken op som mige plaatsen een koelere zeewind, ove rigens nog vrij warm met veranderlijke wind. Dinsdag 11 Mei: Zon op 4 53. onder 20-20maan op 5.56, onder 23.52.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1